Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİm I MAKT 1977 Kampala Radyosu Uganda'yı istila teşebbüsüne karşı ABD'yi yine uyardı KAMFALA Kampala Radyosu pacaı akşamı yaptığı yaymda bir Amerikan savas tllosunun Doğu Atrüca açıklannda seyrettiğini açıilamış ve ABD'yl, Uganda'ya karşı girişilecek bir mUdahale teşebbüsüne karşı tekrar uyarmıştır. üganda Devlet Başkanı îdi Amin, bilindiğl gibi ülkedeln 240 Ajnerikahyla dün yapacağı toplantıyı âni bir kararla bugüne ertelemiştir. Amin, Amerikalılann hayatına üişkin Washington'a güvence de venniş ve niyetinin sadece Uganda'dakl Amerikalüara ülkeye yaptıklan hizmetten ötürti teşekkür etmefc olduğunu sövlemişti. Aır.in'in bu açıklaması üzertne ikl ülke arasmdaki gergin hava dağüma ya yüı tutmuştu. Ancak Kampala Radyoaunun pazar aksamı yaptığı yaymda Amerika'yı sert biçunde uyarması b.avayı yine gergtnleştirmiştir. Kampala Radyosu Dofu Aîrika açıklanndakl Amerlkan filosumı çok ciddiye aldıklanıu belirtnüş ve «bir istilâ teşebbüsü Uganda Silâhlı Kuvvetlert tarafından acımasız ezilecektir» demiştir. îdi Amin ise, bu arada, ABD Dışişleri Bakanhğı. Uganda hükümetinin ABD'den Devlet Başlsanı îdi Amin Dada'nm üganda'daki Amerikalılarla bugün yapacağı toplantıya gözlemci göndermesini istediğini açıklamıştır. (Dıs Haberler Servtai) Enver Sedat: "Bakım için gönderdiğimiz 150 Mig21'i Moskova geri vermeyi kabul etti,, KAHİKE Mısır Devlet Bas için tek kurtuluş yolunun Nâsır dönemindeki sosyalist uygularnakanı Enver Sedat, Arnerikan ya dönmek olduğurm belirtmişABC televizyonuna verdiği detir. meçte üg yıl önce bakun ve tamir İçin Sovyetler'e gönderüen RABiH, İBD'YE 6İDİY0R 150 Mig21 uçağını Kabire'nin ıs rarlan karşısında, Moskova'nın öte yandan israil Başoakanı geri göndenneyi kabul ettiğini lzak Rabin'in 7 mart tarilünde açıiclamıçtır. başlamak üzere ABD'ye bir haftalık bir resmi xiyarett« bulıuıacağı açiklanmi5tır. Mısır Dovlet Başkanl, toplanması tasarlanan Cenevre Konferansına ayn bir delegasyon la katüması konusunda Mısır'ın ısrar etmeyecstini Ye bu kontıda Filistinlüerin karar vermelerl ge rektiğinl soylemiştir. İsrail Başbakanı lzak Rabin'in iktidardaki îşçi Partlsi liderliğine yeniden se çllmesi konusuna da değinen Sedat, «Rabin'in yeniden parti 11derliğine seçümesinden sonra Israil'in tatumunun açıklığa kavuşabüeceğini umarmı» deroistsraii hükümet sözcüsü tarafın dan yapılan resmi açıklamada İzak Rabin'in 8 mart günü yeni ABD Başkanı Jimmy Cart€T ile Washington'da bir görü$me yapa cağı, ajTica ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve Kongrp üyeleriyle de temaslarda bulunacagı belirtilmi*tlr. îsrall Başbakanı, Jimmy Carter başkanlık zörevini devraldıktan sonra kendisi ile görüşen ilk Ortadoğu hükümet başkaru olmak tadır. Bu arada, Rabin'in ziyaretinden sonra kısa aralıklarla Ür dün Kralı Hüseyin ile Mısır Dev let Başkanı Enver Sedat'm da Washington'a ziyaretlerde bulunacaklan bildirilmektedir. Haberler Batı Almanyah bir atom bilgininin uluslararası tedhişçilerle ilişkisi ortaya cıkarıldı BATI ALMANYA iÇi$LERi BAKAN1. ÜNlO ATOM BiLGiNi ROBERT TRAUBE'NiN POLiS IARAFINOAN UZUN SÜREDiR ıZLENDiGiNi OOĞRULADI. BONN Batı Almanya'nm haî talık haber dergisi «Der Spiegel» uluslararası tedhiş örgütieriyle yakından ilişkisi bulundugu saptanan ünlü atom bilgini Klaus Robert Traube'nin, Siemens iirmasının nükleer reaktör imal eden bir yan kuraluşu olan «înteratom.dakl görevine son verildiğini açıklamıştır. Werner Maihofer de, Bilginin uluslararası tedhiş çabalarıyle iiiş tasmin ortaya çıkarılmasından sonra ALman gizli polisince sıkı bir göz hapsine alındığını ve her hareketinin kontrol edildiğini dog rulamıştır. «SpiegeU dergısine göre, Trau be, uluslararası tedhiş örgütlerine, nükleer silâh yardınunda kul lanüabilecek malzeme vermeye teşebbüs etmemiş, sadece onlan n davasını desteklemişür. Ancak unlü biıgınm çok hassas bir görevde bulunduğunu ve nükleer sılâh yapımında kullanılan maddeleri daima elde edebüecek durumda olduğunu bilen Batı Alman hükümeti, herhangi bır olasüıga karşı Traube'nin mektuplarmı açmış, telefon konuşmalarını sürekli olarak dinlemiş ve evine dinleme cihazları yerleştirmiştir. Içişleri Bakanı Maihofer, bütün bunların «Yasalara aykın davranışlar. oldufunu kabul etmekle birlikte, ulusal güvenlik açısından mazur görülmesi gerektigini kaydetmiştir. Politikada Sorunlar ERGUN BALCI Orta Doğu BD Dışişleri Bakanı Cyrns Vancç, s«fen hafta sons < Ortadoğu gezlslnden dönüşiinde, bölgede anahtar »&• mnlar ve özellikle Filistinlilerin Cenevre Konferajym», katılması konusunda nâlâ dertn görüş aynhklan oMnğunu söylemişti. Ancak C y n » Vancein söylediğl, Sariye'nin, IAbnaa lç savasın» Hıristlyanlann yanmda müdahalesl ile uvçulanmasma ReçUen ve FUistlnlUerin tam deneöm altına almma» n ı öngören plamn aksamadan j^riitülmekte olduğndor. & Ortadoğu'da banş planuun Suriye tarafından gerçAleştirilen yanı, FiUstinlilerin Lübnan'da «hizaya sotaılarak» rararsız hâle Betirilmeleriydi. Böylece hem cevreye »ıçrayv büecek bir «sol tehlike» engelleniyor bem de «asi çocu|un» tsraiUe yapüacak bir banş anlasmasım sabote etmestoo mevdan verilmiyordu. Planın öteld yanını gerçekleştirmek görevlni İse, geçen yıl Suriye lideri Hafız Esat'l» banştıktan sonr» banş girişimleri konusunda.\raplann liderliğinl alan Envet Sedat yüklenmiştir. Nitekim Mısır Devlet Başkanınm bir süredir ısrarla öne sürdüğü plan çareslz kalan FtlistânlUer taratından sonunda benimsenmis cöriinjnektedir. Sedat'ın planına göre, Batı Seria Ue Gaıae'dc kunüacak «Mini FUistln Devleti» İle Ürdün arasında gfiçlü ekonomlk ve siyasal bağlar bulnnacaktır. Dl|er bir deyişle FUisün devlftinln bağımsıılı|ı sörde kalacak ve bn devlet Snce t v rdün'ün. onun ar»cwl» da Suriyeiıln deneöml altıada bnlnnacaktır Geçen hafta 1970 Crdün Iç savaşuıdan bu yana tîrdto yetkilileriyle Filistinliler arasında Amman'da yapüan İlk resmi görüşmeler sonunda, FUistinUlerin prensip olarak 1>dnn'le hağlantı kurroayı kabul ettiklerl açıklanmıstır. Ancak Filistinliler bu bağlantuun bir federasyon içind« t r dünle kaynasmaya dönüştnestne karşı çıkmakta ve ULşklterin iki hükümran devlet arasında olmasuu istemektedlrter. Enver Sedat'ın plamndan İse, açıkça beUrtihnemekle blrfikte, Vrdünle FUistinUlerin bir konıederasftm içinde blrie»tlrilmeleri öngörüldüğü anlamı çıkmaktaâır. Suudî ArabisUn, Suriye ve >Iısıt'ın afre bastası altında bulunan Filistin Kurtuluş örgütünün «önce mini FHlgttn devletini», sonra da bu devletle t'rdün arasında bağ fcunümasını kabul etmekle büyük ödünler verdiği görühnelrtedir. Yaser Arafafın vermek zorunda kaldığı bu ödünler 13 M a r t U Kahirede toplanacak olan FiUstin Ulusal Kongresinde bu ödünlcrin ateşli tartışmalara yol açacagı kuşkusuzdur. KongTede «red cephesnü» oluşturan FiMstin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Georges Habbaş ile FiUstin Demokrstik Halk Kurtuluş Cephesi öndcri Nayit Hawatnıe1n, Yaser Arafata sert tepki Böstermeleri beklenebillr. Bu takdirde Lübnan iç savası sırasında Suriye'ye karşı lşblrlifcine girlsmiş olan rakip eerllla örçütleri arasındaki bölünme yeniden büyük boyutlara ulaşacaktır. Öte yandan Filistin Kurtuhış örsütü'nün, Ürdünle bajlantı kunnayı kabul etmesi. 19"4'te Rabat Zirvesi"nde büyük bozıruna ufrayjuı Kral Huseyin'in de Arap düuyaeında presti.tini yeniden kaıanmasma yol acacaktır .Rabat Zirveainde bilindipl cibl. Kral Hüseyin bir yana ltüerek, Füi»tin halkınm tek ve meşru temsilcisi olarak FKÖ kabul cdilmistl. Filistinlilerin Cenevre Konferansına katüması sormm tae henüz çozümlentnemiştir. FİHstin Kurtuluş örjrütfl, Cenerre'ye bağımsız bir heyetle pitmek istemekte, Suriye lideri Hafıı Esat ise Filistlnİilerin konferansa Arap heyettaln Jçtode katılmasını yeterU RÖrmektedlr. İsrail ise Fillsttnlflerta Cenevre Konferansına katılmasma tümüvle karşı çikmaktadır. Cyrus Vance, Ortadofiı eezisi sırasında bu konud» taraflar arasında bir RÖrüş birliğn sağlayamamıstır. Ancak tutucn Arap ülkelerivle Jsrail arasmda çok öneoüi bir konods görüs birüffi varaır kl, o da Filistinlilerin bir daha bellertal doKTultamayacak bir şeldlde denetim altında tntufanasıdır. Ortadojhı bansuıuı, bu temel {tzerine knrulmasma çabsılmaktadır. .... J Batı Almanya îçlşleri Bakanı ttr. Ispanya'da Bask bölgesinde af için gösteriler haftası,, ilân edildi Mısır, Suriye ve Sudan arasmda siyasal komutanlık meydana getirildi HABTUM Suriye Cumhurbaskanı Hafıı Esad, Mısır, Suriye ve Sudan'ı kapsayan bir birleşik siyasal komutanlık meydana geürildiğini açıklamıştır. Hartum'da yapümakta olan üçlü zirve toplantısına katılan Cumhurbaskanı Esad, Birleşik Siyasal Komutanlığın 1lerde bütün Arap ülkelerini kapsayacak bir blrligin çekirdeğini oluşturması temennisinde' bulunmuştur. Mısır ve Suriye arasmda 1976 aralığında bir Ortak Siyasal Komutanlık meydana getirilmişti. Dün açıklanan Üçlü Birleşik Komutanlığın niteliginin aralık ayındakinden farkh olup olmadığı henüz bilinmernektedir. Mısır Dışişleri Bakaru îstnail Fehmi de Sudan'ın Mısır Suriye Siyasal Komutanlıgına katılmasının çok büyük bir ftnem taşıdığını soylemiştir. (a a) öte yandan Mısırlı ünlü yazar ve gazeteci Muhammed Hasaneyn Heykel, Sedat rejimini eleştirmiş ve «Mısır'da uygulanan rejimin demokrasiyle ilgisi yoktur» demiş tir. ElAhram Eazetesi eski başyazarı ve Nâsır'ın yakın arkada51 olan Heykel, Paris'te Arapça olarak yayınlanan ElVatan ElArabî dersisine verdiği demeçte, Mısır'da uyçulanan rejimin aldatmaca olduğunu ve uzvın siire ayakta kalmasının beklenetne yeceğini söylemiş, Mısır halkı BtLBAO îspanva'nm Bask bölgelerinde solcu öyasl partüer ve özerklik yanlısı hareketlerce 6 marta kadar sürecek bir «a{ haftası İçin gösteri» ilân edilmiştir. 27 şubBtta başlayan haftatun ilk iki gününde özellikle Biscaya ve Gulpuzcor eyaletlerinde hareketa geniş çapta uyulmuştur. Önceki gün BilbaoVa 40 küometre kadar uzaklıktakl Lequeito balıkçı köyünde, güvenlik kuvvetleri göstericüere müdahale etmiş, olaylar sırasında 21 yaşında bir genç kız güvenlik kuvvetlerince agır yaralanmıştı r ve beyin kanaması geçirmektedir. 60 kadar sivll muhafız, rahibin karşı çıkmasına ragmen köy kiltsesinin kapılanru kırarak içerdo toplanan 100 kadar göstericiyi zorla dışanya çıkarnuştır. Olay sırasında bir çok gösterici y&ralannuştır. (aA.) HâREKETE GEÇTi Libya'da Devrim Konseyi'nden iktidarı devralacak olan "Halk Genel Kongresi,, çalışmalarına başladı TEBHE (LtBYA) 1 eylül 1969 tarihinden beri iktidan elinde tutan Libya Devrim Koısu sflmson a ÖLÇÜ VE AYAR ŞİSTEMLERİ Türkiye Mümessili: Messund Regeltechnik îsrailli bir yazara göre, 1958'de AnkaraKudüs Tahran , ve Adis Ababa arasmda gizli bir ittifak kuruldu ta Konseyi'nden İktidan devra! ması beklenen «Halk Genel Kongresi» ülkenin güney bölgesindeki Tebhe kasabasında çahşmalarma dün başlamıştır. Genel Kongre'ye, yöresel kongreler de seçilen ve bütün sıml ve tabakaları, çeşitli mesiek grupiannı temsil eden 1700 delege katılmıştır. Yöresal kongrelerda alınan kararlann tartışılacağı Halk Genel Kongresi'nde ayrıca, ülkenin adının da yeniden saptanmasına karar verilmesi belalenmektedir. Gözlemciler, devrimden önce «Lıbya Sünnusi Kraüığı» olan, devrimi* blrlıkîa «Libya Arap Cumhuriyeti» biçiminde değiştirilen Ulke adıran •Libya Halk Cumnuriyeti» olarak tesbit edilebüeceginl büdirTEL A\İV Mikael Bar Zo mektedirler. har adlı İsrailü vaaann Ben Halk Genel Kongresi'nin topGurion'un öz geçmisjıe ıiışkin landığı Tebhe kasabasında Uıeserinin ikinci cildi Tel Aviv'de yayımlanmıştır. Kıoaota, 1958 71 kenin d;ğer bölgelerinden gelea delegeler ve gazet«cilerie vabarılmda. Ben Gurioo'un Iilrsiye ye cı konuklar için yüzlerce çadır yaptığı gizli bir öyaret sırasmkurulmuştur. Fizan bölgesinde da Ankara, Tahran KLdüs ve yer alan Tebhe «casabasmın GeAdis Ababa arasınöfi yazılı Oınel Kongre için seçilmiş olmdsımayan bir ittifak kuruldugu. nuı nedeni, Albay Kadâaü'nia anlatılr '^öı^. ilk kez devrim karanru buradaEar Zohar, Tel Aviv .^dyosuki garnizonda görevli iken verna verdiği bir denıeçce Beıı Gumiş olmasıdır. rion'un 1958 yılmuı afustos ayında Bayan Goida Meu ve birKongTe öncesinde bir demeç kaç İsrailli sahsıyeüe bırlıkve veren Kaddaîi, Koııgre'de UbTürkiye'ye 24 saaJik bir zıya/etyalı haik kitlelerirun isendl keate bulunduğunu ve bu z.><ıretin dilerini y ö n e t m e p karar verogizli tutuJduğunu sö.vıenu^Ur. ceklerinl söylemiş ve «Bu olay Yazar, «Çevresjl ittıîai» ol*devrim kadar önemlidır. Kendirak nitelenmesi düşunülen bu mi, devrımi gergeKİeştirdığimia ittifakm Sovyetlerin Orta Do^> geceki kadar heyecanlı ve mutya sızmasının durduruluıası ve lu hissediyorum» demişUı. Eaşkan Nasır'm ScvveUer Birligi'nin Orta Doüudu g»tiiiıie LibjTida Iktidann doğnıdan artan bLr roı oynamaoiru SJiftla» halka devredilmesi ve bir «halk ma çabalarını ü*a;».iJâi amayönetiım» kurulmasını saflimak cma yönelik oldufunu îıidıa rtamacıyla ülke çapında yapılan miştir. Yazara görn yJlaroa süyöresel kongrelerae 10'aı iosılilc ren bu ittifaK son derect etıuli Komıteler seçilmiş ür. Her komlolmu* ve ilk kez böiacde tsıaii tede bir sekreter. iki d s sekr»Arap çattşmas.ı sorjülarju aşan ter yardımcısı g&revleudirLatıışbir rol oynamasiiL sa^ıayar&k tir. Köy ve mahilıe düzeymde İsrail'tn ABD neadındem ıti'oanyapılan bu kongre'Serde seçüen nı pekiştirmıştir. (ajı.) komite üyeleri daha sonra ü ü'\ o • zeyinde yapılan kongreleröe bvr araya gelmiş ve ber uden d» nüfusu oranında Komıteler kuruîmuştur. Bu ıcomiie üyeleri i le sendika ve çeşitli mesiek gruplan temsilci'.sr.nm kauüıı&sıyla «Halk Genel Kongresi» oluşmuştur. Ülkenin büiun scrjnLÎZBON lizbon'un çeşitli larının tartıçılacasrı ve gene! poyerlerinde dün sabah pafuyan litikasının sapianacafc Genel bombalar ör.emli hasara yol açKongre. yönetiım halk adıaa makla birlilste can kaybma neden devralacaktır. olmamıştır. Polis, patlamalaruı bir sinema salonu, bir banka ve bir metro istasyonunda olduğunu (Dı? Hvberlcr Scrvîsi) belirtmiştir. En şiddetli patlama, Lizbon'un er. lüks semtlerinden bıri olan Kelepir Devren Satılık «Amerika Bulvarı» üzerindeki Borges ve İrmao Bankasuıın önün de meydana gelmişür. Bir park yerine bırakjlan bomba çok sayıŞartlar uygundur. da arabanın tahrip olmasına yol ADRES: Edirnekapı Surdlbl açmıştır. Tamlrcller içi. Anadolu Voîkinci patlama bir sinema salokantası (Sur dışmda). nunda, üçüncü patlama da bir Tcl: 21 52 1i ŞEHRt metro istasyonunda olmuştur. ' İLE HİZMETİNİZDEYİZ 49 yaşında olan Traube'nin, 1975 yılında, Viyana'daki «OPEC» toplannsını basan tedhisçüerden Hans Joachim Klein üe ilişkisi bulundugunun ortaya çıkması üzerine Alman gizli polisi harekete geçmiştir. Aynı günlerde, uluslararası ted hişçüerin (Mayıs ile Agustos 1315 ayiarı içinde) Fransa'daki üç ayn nükleer enerji santralına hücum etmesinden sonra Trau'oer sıkı bir göz hapsine alınmıştır. 1 ocak 19Î6 günü ise, Içişleri Bakanlıgından emir alan Alman grizlî polisi, Trauber'in evine girerek çalışma odasına, yatak oda Eina ve oturma odasına dinleme cihazları yerleştirmiştir. Hükümet bu arada Trauber'den şüphe edildiğini <İnteratom»a da bildirmiştir. Firma da 1976 yüının şubat ayında, dünyarnn sayılı atom fiziği biiginlerinden biri olan Trauber'e, sözleşmenin feshedildigijıi büdirmiştir. Bir siire daha gös hapsinde tutulan Trauber, şubat ortasında Interatom'dan aynlmıstır. 29 şubatta da, bilginin evine giren giz li polisler, dinleme cinazlannı s ö kerek götünnüşlerdir. Köln'de gazetecilerle konuşan Trauber, tedhişçilerle ilişkisi bulunduğunu yalanlamış, halen işsiz olduğunu ve uluslarsjası bir projede çalışmak uzere yaptıgı müracaata cevap beklediğini söy lemiştir. (Ajanslar) K A R A S A B A N ENDÜSTRI CİHAZLARI TİC. VE SAN. A. §. KARAKDY, TÜNEL CAD. No. 48 İSTANBUL : 44 03 08 . 44 04 01 44 32 04 W>: LECABİ İSTANBUL TELEX: BEFİ 233351ÎU (tlâncıUk: 9893) Japon Tarım Bakanı, balıkçılık konusunu görüşmek üzere Moskova'yâ gitti MOSKOVA Sovyetler Birllgi'nin karasularuu tek yanlı olarak 200 mile çıkarmasının Tokyo'dakl tepkileri sürerken, Japon T a n m ve Ormancılık Bakanı Zenko Susuki, balıkçılık hajtlan konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Sovyetl«r Birllgi'ne gitmiştir. Moskova'yâ hareketinden önce Tokyo'da bir demeç veren Japon Tanm Bakanı Suzukt, Sovyetler Birligi'nin karasulannı tek yanlı olarak 200 mile çıkarmasının Japon hükümetinde «şok e t ü s i yarattığıra» söylemiş ve balıkçılık konusunda Moskova ziyareti sıra suıda taraflarca kabul edilebilir bir çözüme vanlacağı umudunda olduğunu kaydetmiştir. îkinci Dünya Savası'ndan bu yana Japonya v© Sovyetler arasm da önemU anlaşmazlık konuların dan birl olan ve o tarihten beri Sovyetler'in denetinıinde bulunan Kuril Adalan, Moskova'mn karasulannı 200 mile çıkartmasından sonra Sovyetler karasulan içine girmiş olmaktadır. Yülar dır Adalann geri verUmesini isteyen Japonya ise, bu adalann Sovyet karasularının içine girme aine kesinlikle karşjdır. (Dıs Haberler Serviai) Kültür hareketlen Mart 1977 SERGİLERİMİZ 1 • Saml Güner Fotoğraf SergUI: Slnan'ın saheserlerl (Adnna Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi: 115 Mart) 2 • Haluk Toransr Reslm v« Heykei SergUI (Istanbul Osmanbey Akbank Sanat Galerisi: 225 Mart) 3Fotoğraf ve KarlkatUr Serglsl : Türkiye' nln Sağlık Soruniarı (Akbank lzmir Konak Sanat Galerisi:. 14 21 Mart) 4Akbank 1976 Fotoğraf Yarışması Sonuçlan Serglsl (Balıkesir Deulet Güzel Sanatlar Galerisi: 1531 Mart) YAYINLAR1MIZ 1 • Türklyemlz Derglsl Sayı: 21 çıkmışur. 2Türk Sanatında Ebru Uğur Dermanın incelemesi (basılıyor) 3Koro Şarkıları (Akbank Çocuk Korosu rcprrtuuan için açılan yarrjmada kazanmış tek ue iki sesli, piyano eşlikli 15 şarkı) 4Başan Derglsi Sayı: 6 AKBANK ÇOCUK TİYATROSU KüçUk Kalemierln Yansı (Istanbul Kadıköy Süreyya Sineması üstündeki Çatı Tiyatrosu : Her cumartesipazar, saat lt.OO'de. Yarışmaya katılanuekazanan 3 çocuk oyunu rppertuuara alınmışür. AKBANK reklam yuMsııuısı TÜRKİYE ÖGRETMENLER BANKASI gunün reVlâm ko^u\Ianna uygun. bankayı en üst düzeyde tanıtıcı eserlerin ortaya ukmasını sağlamak ve müıik sanatçılarını tcşvik etmek »macıyla reklam fon müzipi yarışması düzenlemiştir, Yanşma. şartnameye uygun eser gönderen tüm amatör ve profesyonel sanat(,ılara açıktır. Çartnaraelcr genel mudürlugümüzden ve şubclerijniidea temin pdilebilir. ODULLER 1. ödul 2. ödül 3 . ödül 4. mansiyon 5. mansiyon. S. mansiyoa 1 5. mansiyon LiZBON'DA BOMBALAR PATLADl 8. mansiyon 8. mansiyon 10. mansiyon 20.000 TU 15.000 TL. 10.000 . TL. 5000 TU 5000. TL. 5 000. TU 5.000. TL. 5.000. TU 5.000 TU 5.000 TL. OPEC Maliye Bakanları Viyana'da toplandı VÎYANA Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Maliye Bakanlan, az gelişmis ülkelere verilen OPEC kredilerinin miktannın arttırılması konusunu görüşmek üzere dün Viyana'da toplanmışlardır. OPEC, ilk kea geçen yıl üçüncü dünyanrn en yoksul ülkelerine (800) milyon dolarlık (13 rnilyar 600 milyon T.L.'sn faizsiz kredi verilmesini s&ğlayan özel bir lon oluşturmuştu. îki grün sürecek olan maliye toplantısında ikinci bir kredi programı çevresinde az gelişmi» ülkelire verüecek kredilerin miktan saptanacaktır. îyi haber alan bazı kaynaklar, ikinci programın da 80 milyon dolar tutannda kredüeri kapsamasının beklendiğini, ancak henüz bu konuda kesin bir karar alınmadıgını bildirmektedlr. OPEC sözcüsu, bir soruya karStlık Maliye Bakanlannın OPEC içi fiyat anlaşmazlıgını görüşmeyeceklerini soylemiştir. (a a) ÖGRETMENLER BANKASI TÖBAJMK (CuBihuriyet: 2007) TÜRKİYE ÇOCUFSİNEMÂSI Tom ve Jerry, çeşitli çocuk fümlerl (Istanbul Beyoçılu : I'mck Sinçması Ankara Kauaklıderc : Akiin Sineması Her cumartesi, saat: 10.30) LOKANTA \ AKBANK (Bepro: 164) 1901 kültür hizmetlerinde de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog