Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUR1YET 1 HAKT (977 S Miayilesme kalm blr kitap olan Üçüncü Planın sayfaları urasında sıkışıp kalmıştır. Çünkü hedeilenen gerçekleşmemiş, çünkü seraıaye iinıfı böyle bir özlemi dile getirmemiş o yıllarda. Onun lstediği, dışa bağımlı olarak gellstirdigi ve geliştireceği montaj sanayilerl lçln gerekli lthal girdilerini v« yent yatırımları lçin «orunlu iç kaynakları emekçilerden ve küçük üretidlerden saglayabilmpkti. Gerçekten 13 Mart aonrası uygulanan enflâsyonlst politika ile öipki kurumsal önlemler (grev yasağı) sermayemn lstejint karşılar nitelıkteydl. Böylece o kaynaklan emekçilerden kolaylıkla kendi gereksinimlerlne (ihtiyaçlarınaı aktarabılmiş, canlanıp fcrnhlamı$, 196O'lı yılların sonundaki dar bogazı gcçcbılmiştir. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER lflrte, lççt başın» Mkislne onuıi» (!ah« ç<ik tlr«tlm olanagı getiriyorsa ortada istihdamdan çcıl: blr «dağıtım» sorunu v»rdır.» Bu satırlar TüSÎAD'ın Ancak EmperyaMst B»b lllkclerinln teknolojik egemenllklerinl »Urdttrllrken uyguladıkları polltikayla hemen nemen özdeş, Kidorok onların buRdnlfrde hpm kendilerinı jenilpmek lçin hem de az gelişmiş ekonomilerin pazarlarını kendileri (emperyalist Ulkeler) içm Rplistirdiklpri şu strntcn ile avnı. ÇunkU orv?rd:Çİ «Sermaye yogun teknolojl» ancak Battnın terk ettigi teknoloiidlr. Endüstrileşme sdrecine sonradnn ciron ya da ^irpfipk olan ülkclpr, kendi üretim güçlorlne uyarlı ckonomı tpknikierindcn yoksun vc endüstrilcşme Kiırerinde önpmlı aşamalar peçirmi? illkplprde ktıllanılan teknikler gerl kalanlıırm yapıl<ırına uygun degilse, yapıİBcnk se<;inı scrı kalan ülkrlenn, llnrlemiş ülkelerin kendi iirptim siir^rlprindcn çıknrriıkları makina ve aranlan biİRili nlnrak Jtullanmalarıdır. rtfillsmlş ulkeler bumı vrîlompktedir. Bfzim gibl ülkelere; giderek uyRulnmaktadırlar da bir filçüde kapitalist ekonomik gelişm?yl benlmsemiş ülltcler ıçın tpknoloiik seçenpk olanakları çok sınırlı. Bir kpro bu teknolojiler bllyük tekellprin elirde. Ancak onlinn izinİPri oldu»ıı alanlnrda vc nit.^lıkrpkl tckniklcri kullanmak dtıruınunda. ö t e yancian, biıyle bır iradeye kapıhılist dünva içinde knlarak sahip olmnk olannksi7. çiinku bu dünva, paznrlanmı/ı elmde tutmaktadır. Böyle bir terrilu vanmak yet<*rll deftıl; pa/urı da (tç ve Dı«O oldfi edecpk bicimde bir strat.211 izlempk Rereklidir. Bu pazar pavlannı da ülke yararına d?ğiş!irnı^k mRvcut sistem lçindp olanak dışı oldugundan ilerl teknolojl tereihini ancak onların (zin vsrdifi alanda ve ditz^vlerde yerinp getiımpk söz konıısudıır. Bu bagımlılıSin bir sotıucudur. ö t e yandan. iradp. dışı Rplişen bir olRunun rloSal sonufu şııdıır: Or.ıın terk etf^i tekntıloüy) kullanmak. Bu npd^nle lirctmı fnktorlpri fiyatlannın bile pivasa nıeknnlzmasına dayalı blr planlama anlavııçı icinrtp ba*i!n">ız olnrnk tetrolo.)lyl spcmpde bir ptmen olarak kuUannıa olasılığı da ortadan kalkmnktadır. m d A» Ll3 ^dLsJi . Bir Soru? 4. Planın Sanayileşme Açmazı lcen BÖRTÜCENE Devlet Planlamn Teşkilfttı Sosyal Planlama Dairesi Ba$kanı naklarına dayandı. Knnsorsljaım kredjleri «lmdada» yetişti. Elde edılen dövizler montaj sanayilnin gerekstnmclcrınp. ve bu nedenle geniş tilçüde tükotıme yoneltildl. Üçuncil Beş Yıllık Plan, Batı İle olan bağlan bir olçudo brtmeye çalıştı; bir çeşit «şal» attı bıı sorunun Uzerine. Ozunde yine Batı'ya bagımlılık vardı. Uçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ann kaynaklardBn bıridir işçi dövizlert. Onemli olan Dorduncü Plan. Dördüncü Planın kaynağı yok. Bağımlı bir kapitahst ülke olına çabnsında olan Türkiyc'nin Dordüncü Planı artık ışçi dövizı de bulamamakU. Sermayp. sınıfı ile bağlarını yitirmış bir Biyasal güce güvenmemekte Patı. Bugün kü iktidarın nit.eligine ragmen Sovyet kaynaklarına el atılmakta. Enerji alınmaktadır; biıyuk rafincri tesi.Merıne bu kaynaklarla girişilmektedir; nltyapı tesisleri bu kaynaklarla saglanmaktadır; demir çelik tesislerinin temellerinin sltında hpp bu kaynaklar var. Aym zamanda Ilretim güçlprinln gelişmesine de ynrdımcı gelismeler bunlar. Kötü de değil. ların bulunduğumuz noktada hayatl Hnem mış olduftu düşüncpsındeyız. Bız, buRiın, Tilrkiyp'de bir kılo demir fiyatı 5 fi lira iken dışarda 2 .'1 lira oluşunu; yerli tekstil sanayiine pamuk kalmayacak şekilde ihracHt yapılmasını; tesbit cdilen ihraç fiyntları sonucu panıuğun yabnnrı rnkıplere nasıl olur da daha riü.şük fiyatla vprilphildıfiini; kurşımun Türkiye'de fiyatının tonda 15.750, TL. iken, dışarda 5 6 bin lira oluşunu; Türktyc'do tonu 33 lira olan bakırın Almanya'da 20 bın lirayı bulmayışını diişlinmek zorundayız.» Artık bu ara mah üreten KtT'lprin kpndilprlne ucuz Rirdi saftlamadıguıdan çlkâyptçiler. Kendilerine bu yolla aktanlan kaynaklann yotmedigini dolnylı olarak belirtiyorlar. Bu ncdcnle KİT' ler de maliyet arttıncı ücret artışlarının karşısındalar. H Sermayenin îç Çelişkisi Ancak bu gelisme türdeş olmayan sermaye «mfı Içinde çelişkileri de beraberinde getirmişttr. Sermayonln bagımlı da olsa bir kcsiminln geUşmesi bu bagları yeterinca kuramayan Anadnlu nermayDsınin mevcut kaynaklara el atmasını; karşısında giderek tekellcşmcyo başlayan îstanbul sermayesine kendisini korumasını zorımlıı kllmıştır. Bu zorunluluk 1973 seçimlerinde MSP' nin özlemlerl içinda (yapay olarak) somutlaşıtıış durumda. Öte yandan faşıst dönemin ekonomik ve filll baskısı altmda kalan genis emekçi kitlelerin sermaye smıfına karsı tavırlan bugün lçln Demokratik Sol anlayış lçinde yansımaktadır. Bu iki tavır Tilrkiyo'de ilk kez değişik nitelikte de olsa sanayileşme özlemint ortaya çıkartmıştır. Dönüşü olamaz. Bir de buyük sermaye vsr. O da bu hamleyi milll sermayeye kaptırmak istemiyor. Bu yap: lçinde gerçek sanayileşme tercihl ve •tratejlsi bugünkü iküdarın yapısındakl bir güç Ue belirlenemez; özellikle dördüncü plana sarayileşme açısından biçim verilemez. Ama «Sermaye sınıfının bu iç çelişktsinl içercn son milliyetçi» lktidar kendl içinde «Fahrika yapan fnbrlkalar» sloganı ile kendine ÖZRÜ bir sanayilpşmenin nitelıginl belirlcmo çnbusji görtinümündodir. Yapılmak istpnen, kopnmş bağlarını dü,;a *çık tekelci sermaye ile yenilemek çabasında Olan koalisyonun bir kanadımn, sermayenin milll görüntUsUndekl kesiminln yapay temsilcisl olan kanadına, görüntüde olanaklar sağlıyarak «fabrika yapan fabrikalar» sloğanını geçiştirmek lstftmssidir. Teknolojik Bagımlılık ÜçUnoU sınırlama teknoloji politikasına 111?Wn. Gene bakın ne diyorlar teknoloji politikasına ilişkin nlarak: « . Anrak sanayilovme Kirişlminp ayrılabilecek kaynak vc olanaklarımızı bplirlpdikt.cn gonra ortaya çıkacak ek empk arzını alabildigine emek yoftun i.şlerrie kullanmak artık mlimkün olabilecektir. Ayrıca unutmamak gcrekir ki, bugün ülkemizde sadece orman sorunu oiddlyetle ele almsa ortaya çok büyük bir istihdam olanagı çıkar. Ancak gene de sanayileşnıo ve İstihdam unsurları arasında ortnk özellikler aranabilır. Şöyl» ki; blr defa kaliteden taviz verllmemesl gereken üretim dallannda sermaye yoftun tp.knolojilerl kullanmaktan çekinilmemelidir. Modern teknolojt, bliyük kapasite, sermaye yogun, sanayileşme gibl kavramlar arasındaki beraberlik ve benzerlik nçıktır. KJJpr zaten yeni blr teknoloji eskisine oranla daha fazla ssrmaye yoğun olmakla btr Kurumsal Sınırlamalar BuRüne kadar ucuz girdilerle özel sektöıil besleyeıı KIT'ler sermaye için dışsal tasarrul olmaktan çıkıyor. Bu da lkinci smırlama. Giderek geniş ölçtide 12 Mart't an sonra emekçi ve dar gellrll kdylüden kaynaklar elde ettlği enflasyondan bile şikâyetçi sermaycdarlar. Çünkü kemirllcn insanlar lizerinde dalıa fazla kaynak alınamayacagını bu polltikaların kendileri için kaynak kaybı olduğunu farkettiler. Ancak bunlardan vazgeçtiklerl anlamı da çıkmamalı. Bir başka dllzeyde kullamlmak üzere şimdilik sırt ardı tutmak lstiyorlar. Bakın onların KÎT'lerle İİKİH görüşlerl nasıl kanıtlamyor TUSÎAD llgililerlnce: «Sanayl yönünü saptamaya llişkln hazırlıklann ve çalışmaların neler oldugu konusunun daha da ayrıntısına girmek Istlyoruz. artık bu husus Açmaz Bakalım bu sınırlamalar Içinde DBrriüncU Plan sanpyilpşme tercılı ve hedeflrrlni nasıl biçimlendirecek. Üçtlncü Plan Ribl büviik RrtzcUklerin arkasına glzlenmek olasılı^ı da yok. Bir açmaz içinde simdl. H^rkos kendl tercihlerine göre bir «Ağır sanayi hamlesi» peçinde. Bunrtan da politik açıdan vazgeçmek olanaksız. Ama yspısal sınırlamalar hepsinin üstiinde. Bunların üstesinden gelmek DördUncU Planın işl dfjjil, daha cok politik iktidarın yannki nitelıftinde. O da bir açmaz mı acaba?.. Kaynak Sorunu Buraya kadar yapılan çözümlemede sanayileşme tercihinın iç suııfsal ve siyasal sınırlamalarının yansıması ele alınmakta. Bir de sorunun baska boyutlan var. Bunlardan birt kaynak »orunu. Üç plan geride kaldı. tlk lkisi batı kay Sovyet Gemi Işletmeciliği Ata DiNÇER 19 temmuz 1976'da ABD Federal Denizcillk Komlsvonıı 11e Sovyet yclkilikui arasınd» I.enlngrad anla5.ma.s1na vanldj. Bu anlaşma İle, İlk kez, birl, gemiclliginl kapitalist HIRtem lçinde bu sistcnıe uygun şlrkctler, tröstlcr aracılığında yürüten; öbürü kendl kurallarını tcrkrtmeden, bu slntem içinde, «I lunlararası taşımiicılık» yapnıak Isteyen ikl »yrı slstem blr noktada ıızlaşmış oldular Dünya denlz taşımacılığı İle böyle hukuksal blr Uişklye Rİrcn Kovyctlcr, hcmen iklncl adıını da atıp, «Baltık donlz Işlelmrcillği» adı allında «Kıı/oy Atlantik Navlun Knnferansına» d;ı kalılriılar. Ayrıca Avrupa Konfpransına da üye olmak içln ba^vurdular. «Kuzey Atlantik Navlun KonferanBi»ndiin sonra tarlfeler % 10 daha ucuz. taşınıa olanağına kaTUfup blr nevi «tpşvik» gördüler Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya Id senelcrden bcrl Japon, ABD, Blrlcşlk Kralhkların egempn olduğu çnk canlı lılr pazar. Hlmietler, scferler ve öbiir avarlamalar «Uzakdogu Denlz Taşımacılığı Konferansı» öteki adıyla «I'EI'C» tarafındnn düzenlenmekte. Bunlar Uzakdoğu ve ARD Batı ve Pogıı kıyılarına yapılan ticarcti dUzenleyen «Konufma • Anlaşmaolardır. Kurallar ABD Deniz Hukukuna eöre »aptanmıştır. «Nrw York Bürosunun dnğılması» ve «Trans • Pasltik Navlun Konfcran»ı»mn başaı ımzlıfcinın yarattigı boılnktan yararlanan Sovyctlrr, hı< pazara girme olanagi buldular. Artık Sovyptler de lıer iki «Konuama Anlaşma» teskUâtının üyesl idller. izakdORiı Deniz Ttcarctinl «Uzakdoğu Geml Şlrkcll» vasıtaslylc I'KSCO llo yürütürler ve yine navlun ütrctl FKFC'nin tarifcsinden % 1 "'« 10 ucuzdur. Ancak ABD'de son yapılan Istatistlklcrde MORFLOT'un a 15 kalrm arasından lTslnln gencl tarifrdrn ucuz olıııasıım rağnırn 'Z"> kalemlnde tarlfenln üzcrinde olclııî;ıı Ka|Hanmıştıı. Oncmll olan FESCO şu anda Trans Taslfik pazann % 9.5 »b 10.51ni kapmıçlır. Sovj'etlerln ikinci planları da; Japonya vo Güııeyclojvu Asya'dan aldıkları mallurı Nibirya kıyısındaki limanları olan NAKHODKA'dan Trans • Sibirya demlryolu İle Avrupa'ya ve tran'a nakletmektlr. Bu yol yüklcme, boşaltmaya rağmen % 15 20 ucuzdur. Taşımamn, taşımafiiığın rn son Kellşimlerinden olan «Bloklar ve Kontayner'lcr. çeklindc japılnıası planlaııınaktadır. Ancak bunlardan ayrı olarak, Snvyctlor'in ıjirket olarak hlle çok katı olmalan, esneklikten mahrum olmaları ayrıca «Scrvis»leriniıı l'EFC'ye nazaran çok aftır olması, tccrübpsirllklcri, FF.SCO'yu yakın geleockte tlurunıa PRCmen olmaktan ziyade FEFC'nin bir bölümii olarak çahçnıa durumuna koymaktadır, ucrçckten de burası iizerlnde «oynayanlann» kolay vazgeçemPyeceğl hir pazardır. Geçcn »enekl bir olay Sovyetlerln Uzakdogudakl dıırumları hakkmda fikir vermekten ötedc. pazar bulmaıun ve t'EFC tekellne karsı çıkmanın eiiçlüeünü ortaya koyar. Sovyetler FEFC'ye başvurarak tiim Malezya kauçuk üretlmlnl Avrupa'ya taşını.i işlnn tallp oldular. FEFC, Sovyrtlcrln bu mıılııı taşııımaMiıa uygun scfcr periodlarını ayarlayiıbilme, böyle uzun blr mesafenln RerpktirdİRi esneklik, kı«acaüi «terrübe»dcn yoksuıı olduklarıııı «bilerek» Sovj'ctleıc verdi. Paslfik'tcki 24 uenıilik filolarına güvcnen Sovyetler. kauçuk üretimiııiıı daİRalaıınıasından da otkilrndiler ve bu l*in altından kalkanıadılar, sonjınıla her ay bir feml kaldırnıaya kadar Inildl. Sonuç olaruk; Sovyetler «Oeleneksel Hcnlzrl Uluslann» CKcmcn ulduğıi. batta Güncy Kore. Flllplnlcr, Brezllya Bİbi «Ycnl (iönüllülerl» de Rİrmck Istpdlfîl bir pazardadırlar, lııtunnbilmck içln çalışırlarlscn tabii kl en büyük cüvencelerl "'„ 48'1 on yaşındiin B«'nç " I a l 1 Tlcaret Fllolarırtır. TARTIŞMA Sınavlarda oynanan "mülâkat,, oyunlan Yabancı kokenlt «Mülâkat», Ttirkçe Sözlük'te «Buluşma, görüşme, kavuşma» olarak açıklaumaktadır. Bizde, Amerikalı uzmanların etkisiyle, güya «Söz lu Sınav» yerine geçerll bir yön temdir. «Güya. diyoruz, çtlnkü, sözlU sınavlar buzı nebnpl (objpktif) kurallara baglıdır. Mü lâkat ise, sözlu sınavların yerini tutmaz. Sözluk'tekl anlaınıııa benzer bir tanıma blçimidir. o kadar! MUlâkatta duygtlsalık, gı va daha 091le bir dayimla «keyfiHk» vardır. Görtlşmelerde geçen soru Itirleri gelışi güzeldir, önyargılara dayalıdır, yanlı (taraflı)dır. Bizdeki uygulamalar, mlilâkat yöntemlerinl daha da yozlaştırmışür. Bu yHntemi Amerlkalılar eğltimöğretimde va dnha başka alanlarda kpndilerine Hzgü biçimde uygulamaktadırlar. 1950'lerdcn sonra ülkernizin dört bui'agına yayılmış olan Amerikan örgütlerıne bağlı uzmanlar (bunlara CİA'nm uzantıları da diypbilirizl ve Rarış GönUllüleri' (!) turlUçejttll mülfikatlar yaptılar. Kendi amaçlarına gnre bıli;i dcrledilpr ve sonradan dpgerlendirmesini de bildiler.. O gunlerln gorgusünden sonra bızde moda oldu mülâkat yöntemlerl.. Ve bu yöntemler sözlü sınavların yerini aldı. Artık, Devlet dairelerine, Iktisadl Devlet Kuruluşlarına alınacak memurlar, işçiler yazılı sınavlar dan sonra mülâkata çağrılmakta ve basarı somıçları böyle bir • buluşma, görüşme ve kavuşma. ile belirlcıımektedir. Özel sektiiıdp. ise, çogu kez yazılı bir dogerjendirmeye bile gcrek gbrülmcdenJiiı^/.ellmUlâkat. yeter1 1 s.ayılmajrtadır'. MUlâkat bu denli yozltt)tınirnış bir <sınav> blçimidir günümüzde.. Gazetelerdekl sınav ilânlarınm son böliimü şöyledir: «... Yazılı smav sonuçlarının ilâııı ile birlikto duyurulacak blr tarihte kazananlar p.yrıca mülâkata tabl tululacaklardır.» Test ya da kompozisyon türü yazılı sınavlara dcnecek bir şey yoktur. Kski yöntem sanılan sözlü sınavların nesnellİRİ (yansızlıgıi içm, kurallara daha açık bir R Ü vcıurlik kazandırılmi5, ypııl bazı önletnler alınmıştı. Orneğin: sınavlarda sorulacak soruların • ogrp.tim proRramı taranarak öncedcn bir komisyon tarafından lıstpsi hazırlanndı. Sınav günü ikişcrliüçerli f.ınava giren öğrencilerden biri ayırtmanlarca dınlenirken ötekı ögrenoi ya da aday bu lısteye baglı soru numaralarından en az üç soru çeker, sınav odasının bir köjesindeki masada be» on daklka lçinde, smav kurulu önünde söyleyeceklerinl düşünilr, hazırlanırdı. Böyle uygulamarun adaylar içm ruhsal bir düzen ve güven sağladıgına kuş ku yoktur. SkSıaü Binw 4>B««v d«f erlendirmesinin «nol«a çevrllmesi da nrtmmlıllıİMfİM tnili |ı ' bağlıydı. Mülâkat modasından sonra artık bu tür sözlü sınavlara yer verilmez oldu. GiinUmüzde anlamıru, güvenirliğinl yitlrmlş ve yozlastırılmış «görllşmeler» geçerll.. Öyle kt; önrpden politik kökenli örgütlerden, derneklerdpn sağlanmış • tavsiyp» belgeleri, adaylann yakalarma taktıkları rozetler, özel işaretler geçerll.. Soruların O&Tnanlıca yanıtlanması geçerli.. Mülâkat soruları mı? Çofeu kez bllim dışı, Çag ötesi, • manp.viyetmukaddesat. adma ippsapa gelmez türden.. Başbugun eşlerinin adları bile! Hangi gazete ve dergilerl okudukları, hangi yazarları tanıdık ları, sevdiklerl.. MCye yönelik nıce saçmalıklar.. Bbyle oldugu, jrurürlükteld yönetmeliğe uyulmadığı lçindir kl, Eğitlm Enstitülerinın sınavları Danıştay kararıyla İki kea geçersiz sayıldı. Geçersizligi hâlâ sürliyor. lkinci (iptal) kararmdan sonra bir sağcı gazetenin bırinci sayfasında bUyük puntolu nart lprle şöyle bir başlık okudum: «Danıştuyın kanırı 36 bin ögrencıyi perlşan ettl.» ^ Halbuki. öftrencileU perişan efferr O«msray karar*değll, yürurlükteki yönetmeliğe ters düşen yazılı kompozisyon ve mülâkat ojunlarıyla politik yanlı işlerin ve işlemlerin tezgâhlanmasıdır. Daha Bnce bizde böyle bir snnavın eşi yoktur, utançlı bir sınav biçimidir bu! Hele •kompozisyon'mülâkat» notlannın ortalamalarının alınışındaki söylentiler utançtan da öte yllz karasıdır. Ismarlama ders kitaplarındakt dizgi ve baskı hataları (!) gibi.. Ahlâk kitabın daki işçi şerefinin tanımlanması gibi... Bakanlık buyrugu ile ögrencllere yırttırılan kitap yap raklarındaki yazılar gibi.. Kemal ÜSTÜN Kadıköv tSTANRUT. er Insanın evinde, kıyıda köşede kalmıs, invn nummma çekmecesine atılmış, hlr kitabın raprakları arasıiMts unııtulmıış, pskl mektuplar, yazılar, gazete kupürlerl hııluntır. Oün. gprekli blr çoy ararken, ellme eskl cazetelerden kesilmi? iki haner parçası Brcti. Bu sarnrmıs kâfcıtlann güııcpl Korunlarımıza bir anlam kaznnriırdığını gördüm. BıiKÜn üizlere onlarılan söz açiirağıın. • İlk rastladığım Kazpte parvasına 19 aralık 1974 dl.ve tarth ıliişmiişıinı. Trk siitıınlıık hir hahcr, Devrim drrjrini Yan lşleri MİKİıırıi Lluç Gürkan'ın 5 yıl agır hapse mahkfim edllıllftini hildlriyor. Devrim, 12 Mart cylcmivle kapanmı; hlr dcvgiıilr. Ivıtc hu dcrcinin 14 c.vlül 1970 günlü savısında «A»Upri Yarclımlar» haşlıgını taşıyan blr incrleıne yayınlannuş. İlerl siirülpıı sav )>ıı: «ARD, askıT i yardınıı keserse, uçaklanmiz altı BT sonra havalanamaz.» Savcılık bu sııvda «DcvİPt sırrı nltelİKİndrkl jfİTİl blljileri ifşa» suçıı KÖrmiiş. MalıUenıe kurıılıı da Savcılığa hak verrıck ılcrKİnlıı jazı l.leri nıiulürüııü 5 yıl ağır lıapls, hir jıl Kulahya'da süiKİın cezasıııa çarptırınıs. Nc var kl Cumhurlyptin :,{). yıh ııeılcniylc çıkarılan Af Yasası gercjfince verilcıı cczayı kalılıi'mıy. lkind K.t/.i'tc parçası 18 aralık 1974 tarilıli vc eskı Ilava Kııv\rlleri Kıınıandanı Mulısiıı Uatur'daıı siiz ediyor. Blrlikic oliiıyalıııı: «KsUI Iluvii Kııvıellprl Komutaııı cmekli Orgeneral ve Koııteıı.jmı Senatorü Mulısln Datur, New York Ttmes gsıetcslne \eıdlği domrçtc, «Amerikan yardınıının krsllmeninden sonra 'A ilâ (i ay lcindc Türk Ilava Kııvvetleri uçakları lıaval.ınanııı/ olur» dpıniştii'. IMıılısiıı Kalur dcıııpciııe şüyle dcvam etmlştlr: «Hııııdaıı sonra lıcıkcs milleiln bagınısız savunması olması K'ii'klijinl anluvucuklır. Yardıının kpsilmrsi ilk ndımda, Ila\a Kııvvrllrrlni. dalıa sonra Di'niz vi' Kara KııvvptIprlııi Plkileycrcklir. Hu dunınıda nasıl bağımsız blr ordunııız var dl.uhlliıiz1.' Ordııııu/u kendl ıtılllı politlkanıza uygıın kııllaııamıvoi'Miıuız. 2ü yıldır Amerikan askprleriyle gö. re\im irahı İPnıastuyıın. 'A • 5 hatta 10 sene önce talımln edip ona eiire tedhir alıııak gcrcklıcll.» * Zanıan çabuk gpçlyor. Devrim derKİsindPkl Incpleme yazısı yayııılaııalı 7 yıl olmuş. Muhsin Batur'un demeclnden bu yana neredeyse .'i yıl Rcçmiş. Hcm ambargolu üç yıl... ln•anın aklına lster Istcmez bir soru gellyor: Bu üç yıl lçinde ııe yapılıiı? ABD anılıai'Kosu KürdüKÜnılcıı hu yana Hava Kuvvetlerlnin KÜCÜIIU korumak için nasıl bir çaba lıarcandı? Şlmdtye drgln ga/etelere yansıyan hııhfrler İç açıcı dejtlldlr. BuKÜn lıalk arasında ya.VKin siiylcıılilcrr. lıalıılırsa vc kulislerıle kulaklara fısıldaııanlarıı inaıımak gcrpkirse, Türkiye'nin hava gücii Yuııanlstan'ın altına düşmüstür. Dogru mudur? Bu sorunun yamtlan Büyük Millct Mecllslnde açılacak blr cörüşmede aranmalıdır. Konıi iiyleslne önemlldlr kl, üstünkörü geçistirileınpz. MC lıükümetl şinıdiye degin olayları hep ertplemis, davsaklamış, lktidar koltuğunda kalmak içln ellnden gelen her şeyi yapmıştır. Zaten ortada hükümet dlye blr spy var mıdır, yok ınııdıtr? Blr hükümet düsünün kl koalisyon ii.M'si AP, nıcııııır katsayısıııın ll'de kalnıasını ister, \Z'\e, çıkarılnıasının Anayasa'y.ı aykırı oldURunu sftylcr. Otpki ortak MSP, katsayıyı 12'ye çıkarmak lçin CHP, yani ınulıalefctlc işblrliğl yapar. Bu açıksrçik davranış dünyanın nprosiıide olursa olsıın bir koalisyonun üacılnıası demeklir. Bizde biiyle bir sorunılıılıık dııyKiısıı ve riddiyet aranmadiRi içln hükümet süıtRclir. Olayları ille de iktidarda kalmak açısından yorumlayan blr hükümetln, savunma konulıırını da koltıık uğruna savsaklayacaKUia lnanmak jereklr. • Gerlye kalıyor blr soru: Hava Kuvvctlerimlzin bııt^nku durumu, blr devlet sırn mıdır? Geçenlerde Türklye'jc celcn Carter'ln özel tem«llclM Clifford bu konuda her şpyi biliyordu. tçlmlzdekl CIA da her spyl blllvor. Bllmcyrn hizleriz. Yabancılann btldipi şcy, dpvlpt Kirrı nlııp halktan saklanır mı? Gerçek neyse, ögrcncllm. V E F AT Mfirhum Profcsör Dr. Bahri Ismet Temizer ile Merhume Hidayet Tpnıi^cr'in ngıılları, Merhum Mehmet Selâhattın faüer ile Emino Süer'in damadı, Merhum Paris Baskonsolosu Reşat Temizer'in kaıdeşi, Hüceste Esenbel'in ağabeyi, Rıfat Esertbel'ın kayınbiraderi Hilmly* Berktan ve Şilkrü Işıkkaya'nm yegpnleri, Aylâ Temizer'in esi, Ycşilyurt Deniz Klübü azalarından D.H.M.t. Yeşilköy Hava Limanı Trafik Teknisyenlerlnden NEJAT TEMIZER (Galatasaray Lisesi 1936/37 mezunlarından) 27 Şubat 1977 tarihinde vcfat etmiştlr. Cenazesi 2 mart 1977 Çarşamba gunü Tpşvikiyo (\imiınd"n Ö^IR namazmı müteakip Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanına defnedilec«lrtlr. AILESİ Taziyetler camlde kabul edUlr. TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASINDAN (Cumhuriyet: 3013) î l A N ONEMU DUYURU Bankamızla hiç bir şekiîde krcdi ilişkisi bulunmayan bazı kuruluslarca ö?.el olarak bastırılarak dağıtılmış olan broşürlerdc ve gazctcAcrâc yapılan ilSnlarda, bu kuruluşlarca ilgililcrino Bankamızdan peşincn Konut Kredisi saglanmış olduğuna dair duyurulara rastlanmaktadır. Bu şekilde Bnnkamız adını kullanmakta olan kuruluslar lehıne Bankamızca peşincn kredı açılabileceğine da ir her hangi bir taahhüUe bulunulması asla bahis konusu dcğildir. İlpililerin Bankamız şubelerine müracaat cderck gerçc^e uygun bilgi almalarında yarar bulunmaktadır^ Kamu oyuna^saygı \\o duyurulur^ Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğünden Başmüdürlügümüze bağlı asaftıda isinılpri yazılı îçletme MüdUrluklerince 1977 yılında Orman Genel Müdürlügü Standartlanna uygun olarak ınşa edilccek orman yolları birim fiat Uzerinden teklıt alr.ıak suratıyle Makınalı InŞartnametine uöre yaptırılacaktır. Yol Inşaat Maklnalarına sahlp olan taltplprin Şartnv meyi görmek ve teklıt mektubunu vcrmek Uzere, aşagıdakı Işletme Müdilrlılkiprine rn RPÇ hiznlannda göstorilen tanhlerde Saat: 14.00'e kadar müıacaatlan ilân olunur. ttletmenl TAVŞANLI KMET GEDIZ KÜTAHYA ESKÎŞFHİR ÇATACIK AFYON Ttılii K m . Ynlun lh*l« Taılhl 1S/3/1077 lfi/3/1977 17/3/1977 13/3/1977 22/3/1977 23/3/1977 24/:</1977 (Basın: 11912/1999) İKİ ADETGEMi SATILACAKTIR 1 Teşekkülümüze ait MANİSA vo ÇORUH kuru yük gemileri açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Açık arttırma 23 Mart 1977 saat 15.00'de Istanbul'da Teşekkül Genel MUdürlük Merkez binasmda yapılacaktır. 3 Bu işo ait şartnamelcr bedelsiz olaraJc: a) Istanbıılda: Meclisi Mcbusan Caddcsi No: 93 97'deki Genel Müdürlük binası bitişiğindeki binanın 4.cü kaUnda Malzeme Ikmal MüdUrlüğünden. b) Ankara'da: Selânik Caddesi No: 32/l'dekl Ankara temsilcilisımlzden. c) tzmir'do: Alsancak, Atatürk Caddesi No: 300302 flekı Izmir Acentclıfeimizden etmın edilebilir. 4 Teî,ckkültimüz, 249U sayılı lhale kanununa tabl dagildir, D.B. PENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜGÜ (Basın: 12321) 2004 21 + OIH) 1^ + fKH) 21 4 000 211 f MU VI + !)50 2ü + 1)51) 2 t 7tH) TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.O. Milli Eğitim Bakanhğı Yaykur Başkanlığından Tlcaret ve Turlzm Yllksek Ogretmen Okulu: 1 Mektupla öğretim programlarına kayıtlı ö n Llsans 2. Sınıf öğrencilerinin şubat dönemı sınavlan I . 7 Mart 1977, '•i Dışandan bitirnn programlarma kayıtlı öğrencilerln hiltünlpme sınavlan » 13 Mart 1977 tarihlerinde Tioaret ve Turızm Yükspk Oğıeiın.'iı ükulunda yapuacaktır. 3 öftrencılerın okul ıdaresıne Mnavlann başlamasından bır cün önoe başvurmaları ve kimlık karUarını alarak lmtihan sırasında Uzerlerinde bulundurmalan duyurulur. GENEL MÜDÜRLÜGÜ ( B u ı n : A/8692) 3000 (Basm: 11463) 3005
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog