Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Istanbul Üniversitesinde öğretim bugün yeniden başlıyor, ama... ümit ALEMDAROftLU ttanlml Ünlverritestne bafh çeeltll fakültelerde öfcretim yılının Iklncl yan BI hugün baslaraaktadır. Ancak <<erenci kttlesinln egttlm dzgurluğunden 3 ararlanıp yararlanamayacağı konusumln yoneticller genellikle karamsar goruşler dlle getirmişlerdlr. GunıimUzun slvnsal kosullannda nlııvlann onunun alınıp alınamayacağı sorusuna genrlllkle «olıım»uı» yanıtlar aUnmaktadır Grçpn yılın 1 kasımında ogrptime aeılan, ancak on ikl gun sonra «sııreslr» olarak kapatılan Istanbul tlniversıteNİndn yeniden ngretime 14 aralıkta geçilnıiş, ancak bir dlzl komando saldırı ve işgalleri nedeniyle oğrHime nureklllik saglananıamıştır. Nivasal anlamda unhersıtrnin «trateilk merkezl suvılun ınerkc/ binad.tki Hııkuk. İktisat Pakultelrri ile Uomandoların karargihı hallne gelen Tdcbhat lakıdlriındp oğrptiındeıı tunı ORrenıiler \ararlanamadıkları gibi, Fen Fakultesınde de her eun ylnelenen saldınlar >uzıındrn hlr turlu ogretıme KrçllememİKtir Istanbul ÜnJversiteslnln cesltll holümlprlnl mprkezl «İNtpm ile guçlukJp karannıış ve fcirnıl? 36 bin ogrenrinın huviık çoğunluğoınun ilk donem hlç dpıi gormpdlkleri ve ikincl yarıva ilk donemmlf gibl başlayarakları ögrenilmlştlr Hukuk, Fpn, tktisat ve Işlptmp Fakultplerl ılp Yabancı Dillpr Yıikiek Oluılıında öjfretlm bugttn başlamaktadır O r rahpasa Utanbul vp Fdirnc Tıp Fakulteleri, Kimva Fakultesl vp Florance Nlghtlnealp Ilemşirellk Vüksek ükulunda og. rptlmp M tnartta; Vetprlnpr FakültPHİndn 1 martta. Dl? Hekimlijji Fakülteslnde 1* martta: Orman FakUUrvlnrie isp 18 martta haslanaraktır. Fdeblvat vp rcrarılılc FakülbIeri lcln tartiı hpnuz saptanırmnıştır. Yarı vıl «ınaiları Fripbivat'ta H mart; Ecıacılık'ta 25 marta dek lurecektlr. İ TÜMÖD TÜMAS T Tüm öğretim Üyeleri Derneği: Binlerce öğrenci eğitim özgürlüğünden yoksun durumda.. uın Öfcretim Üyeleri Dprneü'nln (lDMÖD) Bafkanı Pıof Nıırl Karacan geçen dbnemda hırçok fakultrlprdp sadpoe bpllrll hlr grup ojrencinln ogrpnim Knrduftıınıı, savılan hlnlrrt asan kPKİmin ıse «gıtım »/(iırlugundpn» vararlananudıfrını sovlrınıştir rÜMÖI) Başkanı Karacan &• zrtlp sunları sıı\lPmİMtıı «MC. nln Iklidnrda oldııfcıı sıırccv ünıvcr«lt«Iprin kapalı kalmaMnın ogrptlmde tan Kirvenlifinln saftlanamaiTi.iMnın clnafptlprln rigretlmde vprlııım dusınpsinin ncdıııı hııkıımrtın vanlış. tpk Tcınlıl sNtemll nııllı pgftlm polltlkasıdır Cinavetlrr Islrnmpktr faillrrl hıılıınamamaktadır Htıkumı t lıasknnı \ısalaın a^kırı nhırak ııııiıprftitplpre p| kn\.ıfiKinı snUıvpbllmpkteriır Ote vandan t'lktı Ocaklırı r..ısK.ını \pnl hpdcflrrıni lı.yına acık lanıakli'iı c,ı kııııııpını Utc \r İUlıs.ıt l'ukultPAİ dı^ hiııısıııın \p Klptmp I akııltosınııı ılp vpnı dönpmclp işgal altına ahnarağını nıiıtdelomcklrdlr Krndl hıınvpsl Irındp > ııksck 0<TPtım Kurıımlarımn «ncııla^abdpcpiîi nnlpınlpı *»\\e sıralanabilir T um Asistanlar Dernpfrl (TÜMAS)ın Burhsn Şenatalar ııni%prxıtn olnylarının (fenel polıtik koşııll.ır dp^ijmpdlkçe onüniin slın»ma\<ıcag]iu, iktldarın \P polisin tavnııın olaylan pncellptnrkUn ıı/ak nldıiKiınıı bellrtınNtlr Baste ı|pmo'<ra«l vr dıifiıııırp n7trürlugundpn yana kişilerin kıırtımUrın nktif tıuır almaları KPrpktİKİnl saMinnıı !?(natalar atdarak lırı nluınlu adımın ftnpmli hir katkı olacağını \e lııuııriurlugıın kıamen de ol<a KİdprllphiİPipğinl s Bueun sHİclırıların nltpllgiııin a(,i((a çıktıftuu bplirtpn * I alalar, demııkrasl nıucadplcsinin ıruçIpndirilmpsı cerpktlsml savıııımıış \e pnlifiin tek taraflı hnrpkptıııin Irslıır pdilnıı>i cerrktiglnl, hu knnuria ocrptıııı ııvplprı \e ıiKrrncılprp ^ok Iş ddv hifcünü srAİrmlstir Srn,ı(al>r, sııiıııııın llerlrl partllprin, mpslpk ıırRUtlpiınin oıîıpnrl dprııeklerinin, tum ilerıri orgııtlrrin a\nl platfnrmda hirIpşmpül İIP onpmli »Içııdp ^ıi7iıııılpnpl>İİPCP^ınp lş>rpt etmlstir SpnatoUr, TüMAS olarak »nerllprlnl şöyle M rnlamıstır' • llpr hahkı VP saklıriM »B7ilı nlarak sorıınv lu ^oneticilerp, Sa\(ilıfea, ha<ına ogrptim uycsl aslııUn ve ofcrpnc) orctıtlprınp dınıırıtıak • Fakiıltp \e unhprftitr kıırullannın norvınlan UrtışmMi ve önlrmleriıı otkiıılİKİ sınırlı ol.ia bll» genlf vapta tartı^maların ^ık ntk w\apılmıu»ı 9 "•>lıt Ptkln dısıplın (pzalanna bafMirmaktir \ncak katlllprln serbpst^p dola^tıklan hir ortamdi tıımpısılrdp dısiplm ı c/al»rı ite nlavların nnunıı almak (,ok /nrılıır / ıteıı falllpıi Yakalama iil disıplın Inırulunıın ılpfil (<xa Mahkemplprlnln Işldır # Bir riiKPr ıınlpııı I'OIIMH Ick Uraflı harekrt plmesinl onlomcktır Hunıın hir vnlıı tpk tarafiı harrkct Pden pnlısin teshlt pddprpk sa\cılifra bllıhrı]ııır«sHİıı Bir ıllcpr \olu isp ojtrptim ÜVPIPH \P asıstaııların um\prsitp Rİris kapılarında pollsin knntrnluıııın ^anında >ardımcı nlmalarıdır # ^uks^k (k|;rptıtn Kurıımlıırının vnnptıc Ilrrinln r i M O n I P TtMASın ıp oğrptlmlp llplli «Hfepr clprnpklprın nlailarla ılırili l>ol|f<" tnplsmalarıdır Sonın hukinnpl snrıınııdııı Bu onlpmlprin hıı ki)«ıılliıd.i tanı l>aşarı Rağlanuuını tunnuk «afdllllk olur» Tüm Asistanlar Derneği: ,'lktidarın ve polisin tavrı, olayları önlemekten uzak,, • Hpr o^rPtlm kıırumtı içln va/KPÇilmer ilk* olan «knvitlı olan her nrrpncinln nkııma«ı» llkr »Inln »aftlanıp ^aKUııanıadı^ıııın 7ihinlprrip »ık <ık yer nlmam ve tUm OKretım ımlrrinııı vnıııHamım • PemnkraAİ \P dusuncp ci7|;urlu£ündpn Tan» njrrctım kadrnl ırı bildlrilcrlp, toplantılarla, kamu oyunu aydınlatma. Hukuk Fakültesi Dekanı Akın : «CAN GOVENLıĞiMI SAÛLAMAK BlZıM DEĞıL, GÜVENlıK KUVVEILERı NıN ıJıDıR.» Ünlversitonin m^rkei! bınuında çeşitll olay VP komandn işgallerine ragmen ogretıme açık tu rulan Hukuk Fakültesınde blrlncı suııt ojtrenoıle rının devamsırlık nedenı ıle somestr kavbetmedı* lerl anrak derslerl dinlcmemekten dolayı vıl s o mı sınavlannda büyük kayıpları olacaklan belır tilmistir ögretım uyelerı anfılerın bırıncl donem bomboş oldu^ıinu bırçok 'KPZ belirtmplenne karçın, fakülte gorünUşt« oğretime açık tutulmuştu ögrenımin sılrdürülmesl karannda olan Hu kuk Fakültesl Dekanı llhan Akın, can früvenH|3;ı ile lierkesln oğretım gbrmeslni kapılarda bulunaıı KüvenlİK kuvvetlerinın sağlayacağını kendısınırı t«ker teker ogrencılerın başmda bulunup oıdara btr gilvenes vprmeyecoğıni belirtmıştır Sınav do neminın tAmamlandığı bu günlerde 1se Dekan A kın bir ayhk sınav süresinee en ufak bir olavın çücmarnasını soyle açıklamıştır «Olaysız bir sınav donemini atlatmış hulunıı yoruz Ben bızzat her gün »abah 7 30'dan ltlbaren bazı asıstan arkadaşlarla blrlikte polısın kapıda •yaphftı aramilara kitıldım ögretlm uyplen vc asıstan arkadaşlarla birlıkte ogrencılerın sınav Kİriş kartlarını kontrol ettik tçenye sınavı ola.n İardan başka klmsenin Rlrmesını enRellemı? ol duk, H«r sınav sabah! «rkenden merkez blnay» pıriş kapısında almı» oldugum ve benim başmda (töîledıftım önlpmler smavların olaysız geçmesine etken olmuştur Yeni ders dönomi lçin de bir ttnlem almıs bulunuyoruz Merkez binaya girıst* üstbaş, çanta a ramalarını sürdürecek olan polis bıuıun yanısıra Hzel olarak yenl dönem içm vereoeglmlz Hukuk FakUltesine giri? kartlannt da kontrol edetekttr Bu kartlann özelliği çift öğrebmin yapıldıgı faküıtemizds sabah ogrencisl ile öğleden sonra ögren clsınl nyırtetnıeve yarayacaktır Böylece sabahçt «grencı dpr<ıı bıttigınde lçerde kalamıvuak ayrı renkte olan kartı ile bğieden sonrakl öğrenri içeri alınacaktır Bu onlpmin yeni ders donemınde büyük yararı olacağı karusındayım» lanlar kendilerinln dahl fakülteje glrpmedlklprinj her türlü salclından çpkindıklprını belırtmışlprdır Aynı Rorüşte bıılosen öftrpfım üyeleri ve asıs tanlar ozel'p şıın'nrı soylpnıışleıriu • Tek Rins VP çıkısı olan fakültemlzde okumakta olan bınlprre ofitenrı savılan yti7Ü aşmavan hir grubun bınııvı IŞRIİ nliında tutnıaluıı nedeni np pgılım Rormpdıklrn ve menıleketlerıne dondük'n rı bir gpn,ektır Bu gtıne kaddikı kavıp ".udpcp bir tlonpm ka\bı dojjıl c,ojunluğun yıl kaybına hatla okulu terk etmesıne yol açmıştır. Sınav suresince «vİ7S alnıak» koşulu UP sınavlara katümak 1<stev«n ogrencılerın kaışılastıkları güçlukler vurekler arısı bir dııriiinun "•ahnplpnmesıdır Bu oftrencıler O7Pİ oKrak sabah akşatn rtemeden PV prımıze gelerek tclefonlar eaeifk bı/ıtn \dsıtanıı?la ıçerı gırebılmışleıclir Çnpıınhıjjıı fııkulte mp^unu namretl olan bu kişıloıın karsıla"tıkları güçlüklpr kaışısında ıdarecınin \ardıınrı olnmdıftı vc kapıdakı pohsm çok g K lıık < ık^rdiKtm gorduk Sınav lıstesinde lsmı nldugu h^lrl^ \17PM ıı,cıdp old ıftu ıçın sınava soıculrıayın oj;ıpnrılpr ıçın tplafıst nnımkün olmayan bir sınav df npmı atlatmış bulunuyoıuzı Fen Fakültesi Dekanı Biran : «GbVENLıK KUVVETlERıNıN A M V f TARAF TUTMADAN DAVRANMALARI GEREKıYOR . Pirincl dönemde ogretımın sadec* 10 gün sUrdrlğunu ve faktılhenın bırınri sınıfma Eirmiş olan 500 oğrencmın ogretıme henuz gpçemedıgını soy lr Pakülte Dekanı Ldtfü Btran olavlara neden olan ogrencılerın sayısının çok smırlı oldugımu belırtmıştir. Fakultesındn ogrendlpnn kpsın bir somestr kajbı ıle karşı karsıya oldukUrını s(>>leyen Dekan L1.1.İU Bıran, olaylann dp\am etnıesı halinde lakulUüe hımpn hpmpn hıı, ogretımın yapılama vacagına ılışkın kuş.kusunu dıle getirerek şöyl» konuşmuştur. «Bırınci donpmde ogrencılennın tüınunün ögrenım gorememelerı \U7 ajlarında bu kaybın gldeıılmesıne yol açnıakladıı Ancak bu telafı onü muzdekı donem de oğrenını yapıldıgı takdırde gerçekleşecektır. Kamııua jprınde müdaliale oluıia olajlar onlenebılır Hıç olmazsa kanlı boyutlara ulasıiması engellenmış olur Bunıın ıcın guvenlık kuvvetlerinın kesın atı»t davranışları vo taraf tutmadan haleket etmelerı geı ekmektedır Yine kanımca oiayJaıa sebep olan ogrencılerın sayüaıı çuk sınırlıdır lster şu taral olsun ister bu taraf olsun fakülte ıçınde derslere gırmeden olaylar çıkartılmaktadır. Bir kez ogleye kadar oğrpnlm sürdü mü is tamamdır Hiçbir olay olmadan ogleden sonra da »ürmektedir Fakültede bu donem için ozelhkle nlablleceglmir bir onlem yoktıır Kaldı kı en büyuk tehlike 7 fakuitenin temel oğretıminin FKB nln bizim bi. nada yapılma*mdan dogmaktadır Degişik fakılltelerden ogrenoilenn aynı kapıdan gırmeltrl v« fakültemız ogrencılerı ıle karışmaları, olaylann nUrekliliğuıe etken olmaktadır C^unkü Fen Fakül tesınde aynı göruşte olan öğrencilerın sayıları karşıt görüşten daha faziadır Kaldı kı hangi kojullarda olursa olsun fakültemde tek bir ogrencının t«k hir grubun ogretim gbrmesı dlgfrlerının bunlardan ayrı tutulrnası pbi bir durum olamayacaktır. Olmamıştır Ontlmtlzdeki günlerde ogretimın iakın geçme»t içüı güvenlik kuvvetlerıne büyuk gorpv duşmcktedir. Benim vetkilerım sınırlıdır Fakültede Yönetim Kunılunun yetkılerı de sınırlıdır.» İTÜ'DE JANDARMA DA GÖREV YAPACAK sunnul Teknık bınveısıtpsınde ılTUı geçlıgıtıu/ Runlprae bir toplantı yapıhnijur iajkı^la bınasının (111) numaıalı odasında İTU Reklor Yaıdımrılaıının, dekaıılarııı, ogıetnn ujelprı \e asıstanların katılrtıkl.ırı tuplantıda, oğretimlıı &uıeklılıgının sagltnmaM nuı alınnriASi gereklı onlemler tartışılmii.tır I iktisat Fakültesi Dekan Vekili îlkin : .15, GÜVENLıK KUVVETLERINE KAUYOR, ONLARIN YETERLi ONLEM ALIP ALMADIKLARI BELLı DEĞıL • Mtrkaz binada Hukuk Fakültesi ile aynl girisçıkışı paylaşan Iktısat Fakültesi ve dördüncü sınıf ogrencılennın I dönemdekı kayıplarının şubat sı navlannı etkilemedığını Dekan Vekili ProJ. Akın llkin belirtmıştır Dekan Vekılı Prof Akın Ilkın, birinci dönem boyunca meydana gelen «bırbuçuk aylık» kajbın, Oenel Kurul knıarı ıle nisan sonuna kadar sıirecek olan öğretim de gö4Jnune alınarak değerlendinleceğmı soylemıştır lklnci dönemın koç.ullannın oğretımd^ki uzatmayı etkıleyecpÇıni belırten Prof. Akın, idare ve ogretim üyeleri olarak değı>ılc daha elkcn onlemlprın ahnamayacağını açıklamış tır. Prof Akın özptle şunlan söylemı^tir«Ünıveısıtodekı olaylan üniversıte dışında gor mektejım Olaylar ünıversıte bahçennde kApının dışmda üa olmaktadır Olaylar karşısında fukulte yonelım kunılunun yetkısı sınırlıdır Sonuç en çok bir haftalık lıır kapatma kar ırıdır Kaldı kı olay lann olmadıgı dış fakülte bınasırıdd ise oi^rptimın aksaması için bir neden voktuı Kapatma kararı alındığı ?aman sadece üçılncü ve son sınıf lara uygulanama/ Ola\larm çı!tma.sında Hukuk Fakültesi ıle aynı bınayı paylasmama<;ımn da bir etkenı mutlaka vaıdır Bırınri dönemde tlçünı U ve son smıflaım döıiısm kavıpları oldugu bir gprçektir. Ancak bi7 sorıınu fakult*> ıçınde çÖ7Ümleyemeyecefiımı/ kani'indayı/ Çtinkü yctkılerımız smırlırlır Is ffüven'ik kuvvetlerinp kalmaktadır Onlann ıse \etprlı ı nlem ahp almadıklan bplli degıldir» Tktı>at I akültesi için çıft ögretıın vapılmadıftı için a\rı knrtı sısfprnınln uygulananıp\ arağını belirtcn Dokan VPI ılı Prof Akın Jlkııı sınav done mınde oUv olmamasını ogrptıcı'prın çok Tf bir süre ıçın kaışı karşıya gelmelerıne bağlamıştır. Bir solıbet havasında geçen toplaııtıdıi çoguııkidla tupluntıyı düzenleyen asıstanlar '•ÜZ almış ancak bu arada İTÜ Rekldr Yardımcısı Pıol Ismet Aka, Mimarlık Fakültesi Dekanı Doğan Kuban ve yine aynı fakulieden Prof Kcmah Soylemezoglu da görü^lerini açı klamışlardır. Ogretimın süreklıliğının saglajımsı.sında sayılaı ı 7ftO yl aşan oğretım kadrosunun g\ıç bırlıgı Içınde bulunması gerektığını savunaıı Hektor yardımcısı Pıof Ismet Aka, ozetle şunlan söjlemıştır tSon Gumuşsuyu olaymda İTÜ ıdaıesi olarak yetkıll ycrlere çok agır mektuplar gonderdık ^ıkayellerımız Valılikten Içışlerı Bakanhgma kadar durumla ılgılı lıeı yetKinyi knpsanusiıı 'jıkayetler bir dosya halıne gelmı^tır Nıtcıum Içı^leıı Bakanlığı uç nıulpttişuıı duıuınu ınc eltmek u^era buraya gon(it ıını> ıı [s anbul Içınde bir okula ilk kez jandarma Kuvvctl getınlpcektır Yaialara gjre Vall vı pulıs teşkılatınm bilgısi u>arınca lçışlerl 1 Ar uılıgının da onayı ıle gelmektedır Tabıl lURİıımamn nas.il bir brüem alacagı, onlemın çapı henuz kesınle^mı^ degıldlr » İTU nün yeniden ogretıme açılması halınde polısın yanı sıra Jandarma birliklerınin de gılvpnhk kuvvetlerina katılmaları konusunda görüşlerinl açıklayan asistanlar ve ogretim üyeleri ortaklaşa su sonuca varmı^lardır • Jandarma birliklerinin önlemi polisten daha yaı ırlı olabılır, çunktı jandarma polıs orgütnndpn daha az polıtlze olmuştur. Tarafsız davranabılir . İTU de dort saatl aşkın bir süıe dcvam eden toplantıda şu noktalar belırgınleşmiştir. • Istanbul daki ve yurttaki dığer unıversltplerle blrlikte olaylara karşı ortak tavır alınmalı • Öğrencıler, ogrenım özgürluklerl gasp pdılnıış can güvenlikleri yok edılmış bir ortarnda trk baijlarına bırakılmamalıdır Ogretim üyplerl ve okul idarelerinln »grenrtlprle guç bırlıgine gltmelerl gprpklldır • Ünhersıtplere özerklıfea ı,ephe alarak olanlsııa karşı kesln etkin bir tavır almmahdır Çapa Eğitim Hastanesinde durum : •SALDIRILAR IANIYOR > DIJAROAN KAYNAK Istanbul Tekn!k Ünlveraltesinde ol*yl»rın bnü alınabilecek ml? t«t*nbıü Tıp Fakültesı Çapa Eğitim Hagtane sinde yeni ders yılının 15 martta Tıp bayramın dan bir gün "sonra başlayacagı kesınleşmıştır Dekan Güngor Ertem, Temel Bılımler bınasına T<V neltilen saldırılaıın dmrdan kaynaklandıgını • « ogrpncl olmujin kışılrr tarafından vapıldıfhnı söylemiştır Fakültesınd»ki ge'jitli olaylar nedenı ile gözaltına ahn.ın mahkemevp vprilen ögrencılerin sayısının Çok az hcmen hemen yok gıbı oı masının da buna işaret ettıgini belırten Dekan Güngor Ertem uzet't, sunliıı soylpmıştir «Geçen donemde de aldığımu bu ddnam de •ürdürülecek polıs jcontrolu ögrenoılerin ıçerı gı rişlerinde Ustlerının ^e çantilarının aranmasını yapacaktır Tıp Fakultesının öğremısı olmavan bazı adamlann saldıııları olmazhH olaysız btr o{[ retımın surpcpgı ınaırmdavını Saldırılan vap*uı ların oğreıuı olmadığı kesındır Kuıdı bolümlımde ola\ların sürup suınıevetrCını kesımıkle bıle meyi/ ancak diğer \ukspk Ögretım Kurjmlann da olavların dpvam ıdeceğınf son gunlerae de O layların yogımlaşması ı^aıet etmektedır » Ajıkara Müşerrcf HEKiMOdLU Ankara . . . Ankara Ankara . . . Ankara Ankara Ankara Anka. G Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri : SAY1LAR! YÜZti A5MAYAN BİR GRUBUN ıJGAlı NEDENıYLE BıNLERCE ÖGRENCi MEMlEKETLERıNE GERı DONOO» Edebiyat Fakültesi Dekanı Oktay Akşıt, tüm brilümleıdp (igıetımin iınıveri tenm bir avlık k:ı patılması dışında normal olarak sürduğü ve her (jun yınplenen kanlı olavlardd öğıencllerin kendı kendılerını ^araladıklaıını ıddıa etmekle yetindı Bu nedenle bi7de ogretim Uyelerl ve asıstanlarııı gorUşlerınl aldık Komandoların kaıargahı halme getirilmlş olan fakülte de Turkolojı Arap Dillen ve Edpblyatı bolılmlerinin dısında dgretımin tamamen lelce uğra•ıldıjı görüşünde bırleşen öğretim tıjeleri ve asls Başkent'te müzik ve politika f<.pıı lıaftavı mıııikvel olavlarl.ı gpıırdık önce nda nıkpslrasının kıırııhışıınu kııtladı ınuzlkseverIpr Kemanıı Suna Kan, larıık (•ınent sc Osman Orkestıa *jcfl (riıror Aykat'ın «ırlviirnU le gcr^eklesen bir olav Iııı Oıkpslıuda jpr al.uı vanatçıUrının hlr <>7vtriM dpıııek d.ılıa dogrıiKU galiha Onbpş fciııılük hir (.alısnıanın karşılısı Iki vuz elll Itra olursa başka ne dpnılebilir Otla oıkestrdsının ilk koııscrindp Mll.ırm (i/lcmlnı nu/el bir mıı/ık sıılpnnlr dindırdl baskcııtlilcr, Mvaldl'nın mc\slmlPimı l\Io/aıt VP 11>l O m a l 1 rkln ı ılinlrdıleı SolKt Suni Kan, \ıval di nin dantel tıırıı mu/İKİndp \ . n n l ı sannlınııı en gu 7el rııotıflprini vuıgııladı tıureı A;kal di ııluı dort \asiiiin ta7e >nrumlarıyla çok alkıglandı Salonda 1|ıip atsan ^rrp duşmu\<ırdıı. kıınier k ıdar, oda oıkpstrasını gercekle^tiren glrislml de alkislıvordu başkent Uler. Konser arasında da Devlet Konscr Salnnnnda alatnrka konserler \erilmpsi sıınıııu taı tışılıvordu Ama tartışma donpnıl gerılerde kalmıstı artık. Kultur Mu% tosarı l.miıı Bilglc. kl.ısık Turk nııi7İ)tI konnprinin hanrlıklannı çok gbll tııtmıtî., \ardımusı LU1 Yucelpn bllp son dakikada duynıuştu nıı\du da np >aptı drr Benlz, hiçbir şpy. Oysa I l\l \ııcplcıı rastgplp bir mııs teşar vardımcısı defiil. l « ı n yıllar I ilarmoni Orkpi trasının yonetlri^l . Orkpstra sanatçılaıı onun hlç değilse alaturka konsere gclmetlni beklcdllcr. Ama gel (II Kullıir Bakanına \r mlHptvpklLİprlne evsahipllgi japtı Îalni7 konserl dlnlempdi Alaturka konser Ktıltur Bakanının hir mujdeslyle hasladı. ÎMart ayında halk muzİKİ knronu da kurulııyor Rıfkı Danısman'ın müjde»! fısıltılara yol açtı »alonda. «Ophp hükümptl Kuhl Sn'ıııın danışmanlığmdan yararlanma7, »caba hu koroyu kimler, nasıl olııştıı racak"» Fvet Drvlpt Konsrr Salonunda bu olavlar yaşanırkpn Drvlrt Tiyatrosunda da «Mv Falr I.ady»il seyrrttiler Hatırlarsıııız, on MI OIKP dr iahnp>p komnııstu hu miızikal Cüno>t Cıok(,rr, rpphesel ortama cn çok müzlkal yakıstırıjnr ıcaliba. Bu kez kiml <tahnrler vr ciMincnlar drjüsmls blraz. Yalnız Ladv \p I'rofp>snr ripj|:i$mlvor, Avten ve Cüneyt fîokçer On 51I sonra Ayten Gökçer'l daha KÜETI hlr (jıdy nlaıak alkışladı haskrntlllpr Bu rolunu çok stAİyor, tum jctcıırklcri nt koyarak ovnııyor. GAIA AİCOI GÖRÜNTÜSÜNDEYDI... (tala grcesi başta Cumhurbaşkanı KomtUrk T<PSI, AP'II Bakanlar, milletveklllerl ve senatorler. komutanlar, basta Amerlkan Büvukrlçlsl, blrçok diplomat ve eşlvle tiyatro salenu oyundaki Ascot sahnealne benriyordn blraı. Ciınevt Gokvpr hultııı KakanliKi Iıutı,psint1p MPCU%tr on uç klttlnln bulunniHsııulaıı ıi7untujlc \.ıkın nıııjtı. (..aglayaıiRil de, Dışisleri butçcsındeki tenhalıktan yakindı mı acaba? \Plllcr dr CHP'lilrr de Mv I»ir Ladv'yi sorelııır\ı. <Iı> politika^a ^pglpmi^lpr Bplkl de hep ajnı çarkıları dlnlpmpktpn Mirulriular. Prof Hfggins ın r.lİ7a\a Nmıf dpgl^tirmcklp o\unmeNİnl avrı a\rı açılardan srvrcltı politlkac ılar Çlçpkçi ki7 IIİ7» salınedp ciilıni aınulııır, ınıııf clpjıistırirkpn Mrdistc rlp Iktidar dpKi^ıklıgindpn R07 edlllvor, CHPlilpr ^aKİa>aıiRİİp sorınoılardı «Cllfford dan iptlmltrdp \arclun lslediglnİ7 dogru nııı'» ÇaKİa\aııgıl de nilza Rİbi ates pnskuıuvnrdıı «Turkirede iktidarın Amcıika'nın etkisnlp dcifişcbllecpgt »ovlenemez» dhorriıı Ama ınuılkaıılınıııın cr/asını vekmek 7orıında kaldı l'lîl yılında Mrmlrpl ı \mprl kalılarm ıktidardan U7ik!aftırdıgını so>lpmi«ti saun Çatlayangll, oıııı l.atırlatnrrdllcr Yine tlvatıo»a donplim. MY Falr Ladv'nln vpvlrl»! çok BU7Pİ. (">e**l Sanlı an rlllivlp jpııiden >B7nm neredpyse, saıkılarda tpkeılemelprdp 1I1Iİ111I711 Ku7cllitfini lıls^edlyor sfTİrcllcr Prof lligginsin parlanıpntoda ria bir scs hllimı kıırm Hçmasını dınlp>rnler >aı tum ofrenclleri Eliza Dolittle kadar başarılı oiur nıu acaba? CHP'lfler lne ses bilınil uita&ımn Ecc^it nlduğunu sSylüyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog