Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Sahlbl: C u m h u r i j * Mnthmiffiiiir T * gasetecilik ISTANBtJL Ş •ubna. ,.„,. ,, NADİK NABÎ TBJSRAF y% MEKTTJP adreal: Genel Yaym MüdUrü r.^= OKTAT KTTRTBÖKE Foat* Kotttstı îstaabul No: 3M Sonımlu Yan îşlen Mfldört ... BÜLENT DIKMENER Baean vs Yayan: CUMHCKtYKT Matbaaeıbk * • TELKFON : «S 91 Gaıetectlık T.A Ş. Cağaluglu, Halkevi Solc No: 3»41 (Bes Hat) #*ı iftjuı m ı v r r BASDT AHLAK YASASINA l / U M n U n l ı c l UYMAYI TAAHHÜT EDBB • BÜEOLAR: Aakara Ataturk Bulvan Yeuer ÂpL YenfeeUr Tel.: 17 58 66 2S 57 01 • ÎZMÎH, Halit Zty» Buiran No. 65, Kat 1 TeL: 1312 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddeai Uguriu PasaJ Tel: 14550 19731 ABONE T« tLÂN AyUr 12 « 3 1 Turttçl: 720 390 180 60 Ttotdısı: 1170 565 292 50 97 50 Ülke gnıplanns ve agırlığına göre uçak farkı okurucu taraündan aynca ödenir... Baslık (Maktu) 2 3 V8 9. sayfa (santünl) . . 4, 5, 6. 7. sayfa (santimi) ölüm, Mevlıd Tesekkür <S saat&n» Nısan, Nikah, Evlenme Dofırm Yayın Hayatı (kelımesi) Kayıp (kelımesı) „.. 750 Lirfc 200 180 400 * 300 4, 3, 1 MART 1977 îmsak Gunes Ögle 4 52 6 33 12 .2* îkındi Akşam Yatsı 15.34 18 00 19 30 TAKVİM ERKEN SEÇÎME (Baştarafı 1. Savtada) feM*m Başkanlığında kurulacak Wr üıünımete zorlak çıkarmaya" « n « " " l belirterek, <Bız yalnııc& yardımcı oluruz» demlştlr. 12 haaıranda erken seçım yapılmak istenmesi halinde, Meclısıa en freç 12 nisan salı günu «erken seçim» karan a]mftaı gerekmektedlr. Seçünle ilgiü gellşea baberler jöyledır: Meclisin 10 günlük tatlle girrae«toden yararlanan mılletvekılleri seçim bo'.gelenne gıtmlşlerdlr. APT1 parlâmenterlerin üç kişılık gruolar halınde ıl \e ııc.elere giderek parti örgütleriyle gorüşmeler yapacaklan bğrenılmıştır. Ya nn başlayarak 12 marta kadar sü recek olan geziler sırasında parlâ menterler orgtıtün seçım konusun daM eğüımlennt de olçecelîlerdır. AP Gerıel Başkanı Demırel'm de 1977 seçım kampanyssjıa 16 martta Antalva'dan başlayscağı oıldtrllmektedır. CKP Genel Başkanı Ecevıt de bu aydan itibaren yurt gezilerine 'başlayacak ve tttm iîlere gidecektlr. ÎOPUZ'UH UH1TUB CHP Genel Sekreter Yardımcılanrjdan îstanbul Milletvekıll All Topuz, «erken seçim» konusunda «Yedigün» dergislnta »orulann» Terdığı yanıtta, «Demlrel hukümetıyle seçıme gitmek. latemedüslerinı> açıklanustır. CHP*nln aeçim Y« «andık güTenlığmi, bu hükümete ve hUKÜmetın içındekı MHP'nin komandolanna rağmen koruyabılecek guçte oiduklannı sojleyen Topuz, •orulara şu karşılıgt vermıştır: «AP erken seçım konusunda yetkılı organlanndan bır karar çıkartırsa, getirecegı teklıfı bız desteklerız. Bız vaktıyle erken seçım onensinl getirdığnruzde, yetkilı organlaraniîdan bu karan. çıkartnuştık. AP de çıkartsın getırsin, biz teklıtl desteKİeyeceğız. MSP erken s«çım konusunda paısarlıkçı bir tutum Içtndedır. Bu sozlenn anlamı AP erken ceçım getınrse hukümetten çekılinz de olabılır, ya da AP getirırse CHP ye, CHP getınrse AP'ye yanaşınz şeklınde de yorumlanabılır. Ama bıze gore seçim haziran ayuıda japilmalıdır * Topuı, «Fethl ÇeUkbftş'm Başîtanhğında karulacak bır hukümetle seçıme gıder mısınu?. sorusuna «Bız, Demırel'siz \e Turkeş'sii b:r hükumetls seçıme gıtmekte, ülka açısından yarar goruyoruı. Bu dusuncemızden hareset edersek, sanıyorum ÇeliKbas'm Basbak&nlıgı konusunda bızden muşkılat gelmez. Bız yal nızca yardımcı oluruz ı karşüıJını vermiştır. CGP'MIN DUKUMJ ler konusuna llişkbı olarak da. •CGP, yenı seçunterda çaloraeJt "taır paru olarak. yuıe Tü.rk siyasl hayarındakı yennı aıır, buajn öyle büyuk yerlerde gozumüs yok. Hıçbır jaman da tek başımiîa ik tıdara gelecegımızı soylemeyız. Seçımleraen sonra CGP yeniden taş gıov bır kadro ıle grup kurarak parlamentoda yerını alacakUr » şejtlınde kona>muştur APnın seçım ışlenıle gorevll Genel Başkan Yardımcısı Necmet tın Cev.ıen dun basına yaptıgı ya alı açıklamada, seçımlet ıçın «zamanında veja erken» deyımını kullanmıştır. Necmettm Cevhen, «Mılhyetçüertn dagılmadaa gorev lerıni yapmalan gerekt<gınl> d» belır'ınts'ır AP'MIH SCÇİH ÖHEP.ÜCİ AP'h Sulejman Çdg.ar ve Orhan Oğuz, ıse «erken seçun>le Ilgıli olarak bir yasa onerısinı hazırlamışlar ancak henuz ımzaya açmamışlardır. Onergeyı hazırlayanlardan Çağlar, «Cumhunyet» muhabırıne şunlan soylemiştır «Bu önergeyi henüz ımzaya açmıs degılız Onergeyi sayın Başbakana okuaum, o da beğendi. Ancak bizim 165 Uyemlz var. Bu, erken seçıml karara baglamak ıçm jeterlı sayı degildir. CHP d» de bovle bir hareket mevcut değU AP ve CEP'ü arkadaşlar, 10 gon sonra •eçım bolgelerınden donecekler. Onlann da .erken »eçım» havası ile doneceklennl sanıyorum .» Suleyman Çaglar, önerjeye erken seçım içın 5 hazıran tarıhınl koyduklannı bellrtmıştır. Çağlar, erken seçıme gerekça olarak oner gede «4 beş yıllık pianı» ve «îç ve dış meselelerde Turkıye'nın geçmekte olduğu dar boğazu gostermışt'r Gelecek bır ıktıdarın yapması gereken bu işlem, Çaglar'a gore «dörtlü bır ortaklık taralındar> apılamajacaktır EGE'YE ÎLÎŞKÎN (Bastarafı 1. Saytada) 9 Timni etrafmdakl hars kontrol sahaaı. Yunanıstan'm Ege'de 0 mllllk karasuyu uygıüamasına karşılık Ege Adalan etrafında 10 mılhıc hava hukkumranlık sahasında dırend'gı, FIR hattının bugunkü durumda defışık biçimde Ege' nın or*asmdan geçecek şekılae Batıva ka>dınlmasını kabul etmeaığı bıldırılmektedır. Yunanistan, Ege'de sıvıl hava yollarının açümasını saglamak amacıyla bır «Tanıtma bolgesi» kurulmasını onermektedır. Bu bolge Türkiye içın «Kıyılanbir me&aie» yanı 10 Hairıiraiiir bir zaman, Yunanıs^an içinde kıyılarımıza yakın adalardan Doguya doğru 24 millik bır m«safe j ani 4 dakıkalık bır zaman» anlarp'a cP'ie''°dr Polisin soruşturma yetkisi yoktur (Bastanb 1. uytada) ue olnrsa olsun. hiçbir de\Iet görevBsinln, taşıye işkence rapmak hak \e yelfasl yokiur. Bunun için aoayasalarda vera yasaiarda İşkence ve ezneti \asaklavan kirrallan aram»k bıle versi7dir. POLıSIN yakalama ve gozaltında tatma Tettnsi, »maç \e sure bakımından Anayasa'da ve vasalarda sınırlsndırılnıi'jt:r. \maç. sanık durumundaki kisı^i, varçılanması \apümak urere, >arçı mercıleri oııune çıkarnıaktan ibarctlır f.ozaltı suresi ıse. en jakın yargı mercıl önune çıkarılmak ıç'n zorunlu taman gözonunde tutularak 48 saatlen oteye geçenıez. Tuıkı\e Cumhurivetı \navasasının ongörduğu bu ilke, taraf olcîıifumuz İıısan Hakları Sozleşmelerındeki >ukıımluluklerın bir sonucudur. A\rupa Konse\ı uvelerım bajla\an 4 kisım 195U tarihlı Rnms >ozle«nıesİ!iın pollsin yakalama >etkisine iliskın 5 1C maddcsi şrtvledir: Kışı ancsk «Bır suç isledıisı kuskusu altında olan valıut suç islemesini \eva suçu işledikten sonra ka^masına engel olmak zorunlugu In3ncım dosııran makul ncdenlrrin varlıgınüan «ıtınıı vetkılı adalet makamı onune çıkarılmak üzere» \.ikalanabilır. ^uc.lanma karsısmda bulunan kişının ifadesini almak bıçimiüdeki islemler >arsısal nıteliğinden » • turu. sadece vargıçlara aittır. SAVLNMA hakkının kullanılma5i suçlanma lle birhkte başlanıaktadır. Anarasa'mıun 31. maddesinde bu ılke veralmıştır. Polism yakaladıfı ve gözaltuıda tuttuğu nrada Hşltdn avnkatı ile toruşebılrae hakkını onleyecek biz yasa hakmu pozttif bukukutnTada yoktur. Aynca Blrlesmif Milletler Genel Knrulunda kabnl ecUlen 1966 tarihli anlaşmada, hazırhk •oruşiunnası sırasında da olsa, suçlanma karfistnda kalan berkesin kendl seçtiği bır •uukatı ile göruşme \etkısınuı oldufu kabul ctii\mekt«ür. «Pacte International Relatif Aux Droits CİTils Ct Polıtıqu«s (Revne De I * Commlssion Internationale dea Jımstes, 1967 Ete, VIII. No. 1, Sh. 68)» AO4.N4 2. lğır Ceza Mahkemesinin siyasal Riıçlara illskiıı olarak verdıği karar butun sanıklar içln ııvjfulanmalıdır. Gerçekten yarfi orşanl dısında kalan yürütme organıtuı baflı gorev lilere sorastnrma yetkisini vermek, Anavasal dnzene tera olduğo kadar, insan hakl»rın» savçısız islemlerin yapılmasına volaçmaktadır. Ana\3Lsa'mızın 7. maddesl. yarfi yetkisini, bağunsız mahkemelerden oluşan •vargı orjcanııun tekeline bırakmıstır. Suçlanma karşjsında kalan kişinin kapah kapılar ardında. savunma olanaklanndan voksun bırakılarak polisce sorjruva çekilmesı, yargı yetkisinin lürütme orfanınc» çasbı niteiifindedır. İŞKEN'CE olaylannın önlenfbilmesi İçin, polista soruşturma yetkisini kaldıran yasa kuralının kesinllkle uygulanman gerekmektedir. Adana 2. Afjır Ceza Mahkemesinin karan, tum mahkemeicr ve savrılıklar tarafından uvulması TOrunlu hnkuksa! bir de^rr taşımaktsdır. mızdan Batıya dogru 60 mllHk Memurlar (BaçtaraTı. 1 saytada) yandan, parlâmenterlerin bordroları 12 katsayıya gore duzen.en mıs oldugundan, parlamenterier odeneklerıni herhangl bir gecık EMEKLİ İKRAHIYEURİ Katsayının a r t t ı n l m a s ı ile birllkte yaklaşık 50 b ı n m e m u r u n emeklılıklerinl ısteyeceklerl bildırılırken, emeklılık ikramıvelerın de de 24 b m lıra ıle 50 bın lıra arasmda değışen artışlar sağlandığı oğıenılmısır. Emeklılıli süresi genellıkle 7. dereceden ıtıbaren başlarnaKta \e 1. derece>e c e ğin yukselmektedir. Dolapsıyle alınacak ikramıyeler buna gor* heEaplanmaktadırlar. KITA SAHAHUĞI SORUHU Dışışlerı, Mıllı Savunma Bakanlıkları ve Mılli Guvenlık Ku rulunda Dışışlen Bakanı Catlayangıl'ın Bıtsıos ıle yaptıgı goruşmeler hakkmda verdığı bilgılere gore Yunan Dısışleri Bakanı Bıtsıos Türkıye'nıa şu 5nerılermı reddetmıştır: • Kıta sahanlığının eçit haklarla kullanılması; • Turkıye ve Yunanistan'a aıt kıta sahanlıgı kısırruann sap tanması; • Üzerinde anlaşabılecek sai haların saptanmasmı ve tar ışmalı yer'.erm ortak kullanıiması. Bıtsıos teknısyenlerm gorüsmelere aevam e'mesıni, alternatıfler getirmesm:, sonra goruşülmesmı »oileTiı^ır TORK • kVÖ Dı=ışleri Barianlığırda, MİUİ Favunma Bakanlığmda ve son Mıllı Guvenlık Kurulu toplantı sında Başkan Carter'in *emsılcısi Clıfford'un nyareti ile ılgıli sorüşmeler de degerlendırılmıstir Dısışleri Bakanı Cağlayangil' !n verdıji bılgiye gore, Clıfford ile Bakanlıkta yapılan gorüşme lerde Yunanlstan'm ıddıalan yalanlanmıştır Clıfford'a şu hususlar anlatılmıştır• Turkıye'nın ekspanstyonist bır polıtıka izlemedığı; • Ege adalan ve Kıbns D« Yunan'stan'ın Türkive'yi bir ab luka zincıri ile çevırmek lstediğı: • Adalan siUhiandırdıgı; • FIR ile Ege yi hava ülkesi. adalar ıle Kge vı Yunan golu du rumuna getırmek Istedığı; • Fırsat bulursa karasulanru 6 mılden 12 müe çıkarabılecegı, • Kıbns sorununda ise sıya•al çozum ve Türklerin güvenlıği sagianmadan Türk askerlnin adadan çekılmevecefl. OlKÜ OCAKURI TİP Genel (Baştarafı 1 savf^da) genı;! gm partı eKbdiı etratınaa orgutlenmesı geregı üzerınde du »uıinuştur. TIP Genel Sekreteri >*.hat Sar Kin konuşmasmda, MerKez Yone tım Kurulu rapora uzerıne japı lan eleştınlerı ^aıırlam l ş, "barada CHP nın ıkıienı bır kıskag ıçmde bulundugunu soylemiştır CHP nın burju'.azı ve emperjalıst odakların teveccuhunj kazanma >a çalıştıgım da one suren Sar gın tCHP bovle yaDtıgı ı<,m ta banır.dan oy .^.avbed.jori demış tır Sargın konuşmasmda, DÎSK yonetımınm saga kaymasıvla mev dana gelen boşlugun ısçı suııfı hareketı tarafından doldjrulaca gını ıfade etmış, «Bu ayn bır fe derasyon kurulması bicimir.de anlaşılmamahdır DÎSK'^n ust >o netımi saga kavarken taban sola ka\ ıypr > şeklmde t onusmuş' ar Kon'işrrasında ko\lulerı de org'itlu bır harekete »o'urmek gere g:r.ı srîiran ^r,i"!i, çe",r';< i nusur.a da d°g'nmış «Gençlık maceacı, go^.v akır.ılara ı.aoıl f maksızın par . ekserı etrafmdakı demokratık kıt'e orgu"lerı etrafında orgutlenmelıdır» derrüştır. Isgari geçim (Baştarafı L uyfad») Orubunun onum\ızdekı günlerde Danışma Kurulu'nu toplantaya ça Jfıracagı oğTenılmıştır. Ancak Grup Başkanvekıllerlııln çlmdıhk bu amaçla bır araya gel meyı duşunmedıklen ra çalışmaları ayn ayn sürdürecekleri öjrenilmıştir. CHP, MSP V8 DP Mıllet Meo11si Grup Başkanvekıılerınln asgari geçım ınainmi kanunu ila llglU olarak ANKA. AJan» muhablrlnın sorulanna Terdüüerl cevaplar şoyledir: All Nejat ölçen (CHP): «Katsayımn 12'ye çıkmasından •onra sıra asgarl geçım Indınmlra geldl Meclis gündetnlnln llk IW sirasında muhtarlara maaş bağlanması ve beledıye Kanunlan var. Hemen sonra asgari geçım ındırımı gelıyor Her ıkl kanun da goruşulmeje başlandı. AP çalışarüara karşı duşmanhgını sürdürmezse, gonışulmekte olan ıkl kanunu bır an önce Mecllslerden geçırıp asgari geçlm lndiriminl de Meclısler tatile girmeden önce yasalaştınnz. Kaldı W blz CHP olarak, bu kanunun en önce görüşülmeslni de ıstiyoruz. Danışma kurulımda AP tarafından engBUenmezsa teklifın en bnce görüşühnesl d» mümktln dür.» Şener Battal (MSP): «12 katsayıdan sonra asgarl (teÇim lndinmlnı de çıkaracagız Dl ger partiler blzmı teklıfimue katüırsa, en iyi kanunu çıkarmı? oluruz. Bu kanunun çücması içln partılerle değü, btitun mUletvelölleriyle teker teker temas kuracagı^» özer ölçmen (DP): «Katsayı artışı dzellikle alt kademedekı raemurlara ^e ışçılere bir şey getırmedl. Bunun içm, bunun bir an önce yasalaşmasını ıstıyoruz Bizım gorüşümüz, asgan ücrettn asgari geçım indırımmde esas olarak atınmasıdır MSP'nın trutumunu da sarmmi buimuyoruz » DEMÎREL (Ba^taralı. 1. B n n kad:rsınaslıgının bır eserıdır> demıştır "iurtta bırçok unıversıte açılmasına karşın buralarda ola>lar çıktığını, huzursuzlugun ortaokul dozeyıne getırıla ğmı anlatan Demirel, «Bazı okullarda nıevdana gelen olaylara bakıp ne okuldan, ne ogrencılerden, r.e de ojretmenlerden Umıt kesemejız Bazı zıhınlere yarüış sapık duşunce.er ko;.mak iste \er.ler vardır. Batılın ılelebet sür d ijjj gorulmemıştır Okulları ok'inamaz hale getırmek bayuk \ebal demektır. O !un bıtenlerı mutlaka ortadan kaldırmayı basaracagız» sek'jıde konuşmuştur. Basbakan Demirel konuşma smda özetle şunlan soylemiştır: «Turk çocugunun kafasuıa mıl let sevgısı, vatan sevgısı, Allah seıgısı ve Allah korkusu koyacağız M lletm ıçme munaliKıar ioknıak ısteyenler olm'oştur. B.z belm bazı venerden bır takım şeyler a'acağız ama bız'm Mao'dan Lenın'den, komumzmden a^acağımız hıçbır şey olamaz Türkiye Cumhurivetı kuruldufu zaman da Bolşevıkler vardı. Komünızm yem çıkmıştı. Hatta Türlaye'je yardım etmek Isterrışlerdı ama Ataturk burları eli ıle ' 5 ' t cro'a UıvercU » ne yolaçmıştır. Torende Demırel'den baska bazı baianlar da konuşmuştur. Müh Eğıtım Bajcaru Erdem «lnd nü Ünnersıtesmın Doğunun Kul tür Ocagı oldugunu» soylemıştır. Unlversitenin açıüs torenınde înonü aılesıni temsılen, Prof. Erdal Inonu hazır oulaıımuşVjLr. Lnıveısıtede ılk dersı de Prof. înonü vermıştır. Inonu Unıversıtesi Rektörü Prof Sureyya Aj oar ın konuşmasından sonra Demirel taraîından ogretıme açuan UTversıte, üç ay once Gıda, Tanm ve Hayvancıhk Bakanhğı tarafından boşaltılarak Rektorlük emnne verüen «Hayvan Saglık Memurlan» blnasında oğretım vapacaktır. AÇILAHUR) AÇT1 Basbakan Demirel daha sonra, 13 aralık 1 V tarıhınde resmen 9 6 oğretıme geçen Meslek Yüksek Okulu ıle Adana ITIA'na baflı o arak kunfıan Malatva îktısa^ \e Tıcarî llımler Yuksek Okulunu oğretıme açm «tır. Demirel, bır ay önce faalıyete geçen BağKur Bolge MUdürlugünü de açmıştır. Malatya'dakl dünkU açılışlar dolayısıyla AP, büyük bır gövöe gösterisi yapmış. bu govde gösteristnin görkemli olmasına Malatya'dakl resmi kuruluşlar da katbda bulunmuşlardır. Üıdün Kralı (Baı>ıarafı. 1. savfada) lemiştir. l'rdun Kralı, CÎA'dan para aldığı yolunda.u haberlenn, barışa katkıda bulumnak isteyen fcşılerı gozden djşurmejı amaçladıgını aa ıddıa etmıştır. Bırleşık Amer'ka Başkanı Jım my Carter, Kral Husejıne para verddığını daha once doğrularken, kendısınden, «Ortadogu'dakı en guvenıl'r haber kaynağımız» bıçınunde soz e'mıştı. Lrdun Kra lı Husevın, olav^n ortava çıkması uzerıne, kenaısıne odenen paranın Başsan Carter'ın emnyle durdurulduğu konııs^mda hiç bır bılgısı olmadığım da kaydetmıştir. (Dış Habçrler ServlsU öte yandan CGPnın hukümet lçjıdeki durumu ıle ılgıli olarak onurauzdekı günlerde Basbakan Sule>Tnan Demirel ıle Turban Fey zaoğiu arasmda «mektup dıplomasısı» surdurülecegı ogrenılıruş tır Feyzıoglu bınncı mektuba aldıklan cevabın «muphem» oldugunu belırterek, «yenı bır mektup yazarak genış bır bı.gı istejecegı MSP SEÇIM KİN ÇllGIHllKnı» soylemış, Demirel de «kendısi ne yöneltUecek her mektuba ceDİYOR vap vermeye h a s r oldujunu» bildırmışUr CGP Genel Yonetım MSP Genel Başkan YardımcıKurulunun yann toplanarak Bas sı Fehmı Cumalıoğlu ise basıns bakan Dennrel'ın 50 sayfalık meK yaptıgı açıklamada, mevcut kotubunu incelajreceCl ve «açıklıga sullarda erken seçun» gıtmenin kavusmanua konularda "bügi iste •çılguılık> olacagını savunmu;, «• yecegı» de Feysioğlu taratmdaa ken seçım sloganını yabanct j«raçıklanmı?tır. maje ısb^lıkçılenn ortava attıjını ore sa'rru":'ur CGP Genel Başkanı v« Başbakan Yardımcısı Fe\zıoglu bır soMECUS'IN KARARI GEREKÜ ru uzerıne Demirel ın mestjbu12 hazıranda er^en seçım yapü nun «bır ÇOK "bolumunun (muphem ı bır çok bolumunun ıbıh mak ıstenmesı halinde, Meclısin, nen şeylenn tekrarı), bır çok bo 1^ nısan salı günü «erken aeçım» geretanektedır. lılmunün de vaadlerden meyda karan alması seçınıı» na geldigım» sovlemıstır. Feyzaog 306 sayüı «mılletvekılı lu, «Bızun ısrarla Uzennde durdu yasasının 6'ncı maddesinın ıkingumu» konulardan bınsi koalıs ci fıkrasında bu konuda »öyl» yon protokolünde yer aldıgı şe «tenılmektedir: kılde liderlenn her gun denecek «Yenüema kararınuı r«rildljtl kadar sık toplanmalarıdır» demış gunden sonra gelen altauaıncl tir KoaliSTon protokolünde b c günü taklp «den llk p u u fünü İ8 bır madde bulunmasına karşın, oy venlır.» lıderlerın bır araya gelemedığinı Erken aeçim 12 haziran da d«de belırten Feyzıoglu «Şımdı »ü de î hazıranda yapüdığı takönemu bır dönemden geçıyoruz. dırde Meclıs'ın 5, 6, 7 nisan taB a h«r gun denecek kadar S Ü rıhlerınden bınnde «erken s«toplarulmasmdan yanayız Konu çlm» karannı alması gerekmeklan görusereK halledebılinz tedır. Her üç gun d» Meclis'ın Ama b a s konulartn da tanhı bel çausma günü oldugunda, bu gun ge teçkil edec«k biçımde yazılı lerin herhangl bırınde alınacak olarak k»rjı tarafa verilip bizım karar, 5 hanranda seçlm yapütarafumadaa alınmasında yarar ması için uygun düşmektodir. göruyoru*.» feklınd* konusmusSiyasal partüer İçın ön seçlm tur. lerın ne kadar bnce yapüacagı Feyzloflu CGP Genel Ydnetlm ise aynı yasanın 15ıncı maddeii Kurulunun yarından ıtıbaren ya soyle behrlemektedır: «Sıyası partiler, aday Usteleripacagı yenı çalışmalardan sonra Başbakan'a ıkınci oır rnektup ya ni ve adaylarınm lıstelerdeki sı nlacağuu ve yeni bıleüer ıstene ralannı, kanuna ve kendı tuıuk ve yonetmelıklerıne gor» seçun cegını soylemıştır kurullarının denetiminde oy ver CGP Genel Başkanı, «Katsayı me gununden oncekı kırkıncı 10 mu olsun, joksa 12 mı olsun gun yapüacak bır ön aeçim)* tea tartısması koa.ısyon partılen ara pıt ederler.» »ında çıktı. Halbukı daha once Bu hükme göre, seçim karan Malne Bakanı gelır lıderlere bıl alındıktan sonra on seçım İçm gı verebılırdı. Aynca Hazıne Ge sıyası partılere ikı haitadan binel Müdünl de, Gelırler Genel raz fazla bır zaman kalmaktadır. Muduru de Başbakanla, Başba Parlamento çevrelen, bn seçım kan Yardımcılarma bu ışm geUr içm aday adaylarınm propagangrıder durumunu ızah ederdı Bun dalan ıle ılgılı çahşmaları yaplar vapılmadıgı ıçıtı koalısvon mak için bu sürenın hayli kısa partılen parlamentoda muşterek. oldugunu bıldırmekted'rler hareket edenrvor ve kamuoyunda suru de gozukse gerçe* de olKMUTÜRK'İIK sa bır geçımsırhk varmıs ha>ası Cumhurbaşkanı Fahrı Koruyaratılıyor » den.ıştır. türk, bu hafta içlnde sıyası par Butçe gorusmelerı ve ovlanma tılerin liderlerl ile birer eörtism» sı sırasında CGP n Bakanların yapacaktır. hukumete ayrılan bolum.de neBu goruşmelerde ulkerün lç ve den oturmadıgı volundakı bır so dış sorunları ile genel siyasal ruya Feyzioğiu, «Bızım gerçek konular ele alınacaktır. Cumhur verımız mılletvekUUgldır Mıllet başkanı Korutürk'ün liderlerla vekılı sandalyelerıdır Bız koltuk yapacağı görüşrDelerin, gun ve meraKİısı degılız 8 hukurretten 6 saatleri henüz belırtılmemısfar. tanesınde veT aldık Hukumet Koruturk'un temaslarında, erken koltuklanna çok oturduk.» karşı seçım üzerinde de durulacagı lıgını vermiştır Feyzıoglu seçım tahmin edUmektedlr. Enıekh Sandıgından elde edllen bilgılere gore, dereceler ı ıoanyle t9> katsayı lie (12 ı katsajıya gore venlmış \e venlecek olan emeklılık ıkramıye mikt&ılan hesaplanmıştır Aradaki farkı ortat va koymak ıçın artık yürurlük en kalkmış olan <9> katsayıja ve bundan sonra uygulanaca* ( l î ) katsayıya gore duzenlenen emeklılık ıkramıyelerı tablosa derecel e n n b ı n n c ı kademelerıne gore soyledır: Derec* 7 6 5 4 3 2 1 »'a göra 74 025 81900 91575 101025 111.825 125 325 147,375 12*ye gör« 9*700 109 200 122 100 134 700 149100 167 100 196 500 Hesaplamalar 25 jı.uk nızmet güresı vızerınden >ap»lnıış*ır Tabloya ek olarak aynca bırıncı derecenın 4 derecesı ıle 100 a r a ek gosterge tablosundan emeklı olacaklarla ılg.lı hesaplama yapıl nustır. Buna gore, bırıncı derecenin dördüncu derecesınden emek 11 olanlar, eskıden 157 bın 500 lıra alırken, simdi 210 bın lıra alacaklartur. (1000,50) gostergeden •mekU olanlar 163 bın 125 lıra alırken, şımdı 217 bm 500 lıra alacaklardır. (lOOOJ100) gostergesındekılenn ıkramıyelerı 168 bın 750 den 225 bıne, (1000+150) gostergesındekılenn ikramıyeleri 174 bm 375 hradtn, 232 bi» 500 lirava ve (10004200) gostergesındekılerın ıkramıyeîerı 180 bınden 240 bin liraya yükselmis bulunmaktadır. Kongrede daha sonra hesaplar ve butçe tasansına ılışkın olarak hazırlanan ra,porlar okunmaş, bır delegenın de ısteğı uzerıne butçe tasaıısına, yenı bır madde eKien mıştir Bu madde ıle partı çalış(BaşUrafı 1. Savrada) maları sonrasmda maddı sıkınrl kaygı Ile ızledikleriru sojlemıç tıja duşenlerle. çahşmaları nederuyle hayatlarmı kavbetmış olan tır. Vance Sovyetler Bltlıgl konu larm aılelerme, gereginde yardım sunda da, ABD'ntn ınıan haklan j'apüması kararlaçtırılmışîır. na dau Sovyetler'e uyar'da buYapılan seçımlerde 21 kışüik lunmasımn ikı ülke arasındaki yenı Merkez Yonetım Kurulu şu ilışkılerı bozacagma lnanmadıgıüyelerden oluşmuştur" DolajTaiyle katsayı artısı nede nı ve 28 martta Moskova'yı zıya• Behıce Boran. Nıhat Sargın, niyle emeklıllk ikramıyelermde ret edecetini b°',ırtmıştır. Can Açıkgoz. Mustafa Aktulgalı, en düsuk artıs 24 bin lıra, en ydk Husamettm BaKan, Vedat Baran sek artı* İM 50 bin lira olmaktaoglu, Yalçm Cent, Dıncer DoHaberi veren «tntemational 6u. Muşfık Erem, Çetln Gozaçtı, Herald Trıbune» gazetesı, bır A Ozcan Kesgeç Zekı Kılıç, Gdn merıkan yonetımınm ılk kez in aüz Matluay, Sellm Mahmutoğsan haklannın çığnenmesmden lu. Xardan Orpen, Osman Sa oturu dığer ülkelere dış j'ardımı kalsız, Alp Selek Orhan Sıher, (BaşUrafı. 1. sayfada) kısıtladığmı bıldırmiştır. îbrahım Sonmez, Ya\uz I nal, re yıpranmıs olarak mtelenebıBaşkan Carter. geçen hafta yap Bek r Yerugun » Ur. tığı bır açıklamada ABD'nın mOte yandan, Türkiye AET san hakları konusundakı tutullışkilennde gerginlığe yol açan munun sadece Sovyetler Bırhğıne son bir olay da Türkiye'nın AET ınhısar etmedığıni ve dunyanın ye ihraç ettığı pamuk ipl.ğıne her yanında insan haklannm çıg(Baştarafı. 1. sarfada) uyguladığı vergl ıadesmuı kal nenmesme karşı olduk'annı söy Artış sağlanan rutbe ve mıktar dınlmasıyle ilgılidır. AET iade lemıştı. lar şovledırrun kaldınlmasmı istemiş, TurAssabay kıdemli üstçavuş 450 Dısışleri Bakanı Vance, İnsan kıye buna karşı çıkmış, bunun hakları ile dış yardırmn arasmda pnanaan 475 pııana assubay ustuzerıne AET «ıade devam ettıği bağlantı kurmanm guç oldugunu çavuş 375 puandan 425 puana, astakdırde mıktar kısıtlamasma gı ve ABD'nın bu polıtıkaUa bır dı subay kıdemli çavuş 325 puandan decegını» bıldlrmış ve once 15 zı duşman kazanabıleceğını soyle 400 puana, assubay çavuş 275 şubata kadar silre temmıştır. Da rruştır. Vance «Insan haklarının paandan 350 puana yusseltılmışha sonra bu süre 15 marta ka çığnendığı b*r dost ulkeye >ardı tır Bundan başka yan odemelerdar uzatılmıştır. Pamuk iplığin mı kesıp, dığer ulkeye surdurür den malı sorumluluk temmatı de Türkıye'nın ladeyl surdurup sek, b m hüekârlıkla suçlarlar, saymanlık gorevını vuruten susürdurmevecefi konusunda karar onun ıçın çok dıkkatll davranma baylarda 200 puandan 300 puana, vermesi ıçın AET'nın tanıdığı su lıyız» demış f ır. assuba*H*'da ı^e iMonaaan 15'' re 15 martta bıtecek ve Bruksel' Ford yonetıml. insan haklan puana yı.kseltıimıstır Kararnade Ortaklık Komıtesı toplantısı meye gore, bu anı'an puanlar bu tanhte başlayacaktır. Bu ne nuı çığnendığı ulkeiere ' araımm denle konu hakkında karara va kesılmesının aleyhındevdı Ford • '4 sarsaji ıle çarp.lma<ta ve racak olan Ticaret Bakanlıgı'nın Kıssuıger ekıbıne göre bo^le bır brut mıktarlar bulunmaktadır. tutum «ABD'nın dünyada nüfuîu Ordııda gorevh dığer tum suKararını 7 marta kadar Dış'şlerı Bakanlığma bıldırmesı gerekmek nun azalmasma ve bır d^z, dost bav \e assuba'.lann ^an odemekaybermesıne yol açacaktiT» lerı 1977 mah yılında aynı kaltedır. (Dış Haberler Serrl»!) mıştır. Mılli Guver.lıx Kurul ınun iç ve dış sonınlardakı gelışmelerı goruşme\e devam edeoegı belırt Imektedır Iç sorunlarda MÎT Mı.^feşa'lığı \e Içışlen Bakanlıgı aşırı uç orgutleri ve gınştıklerı anarş'k eylemler ile unıversıte ve oğretım kurumlanndakl anarsıst eylemler hakkmda bilgt verırken, t v lkü Ocaklannın da süâhlı eylemlere katıldığuu açıklamışlanlır. ABD CHP'DEN SİJZ ETMEDİ asmda CHP'cen hlç söz etmeyen ve ı l i kez CHP'ye çatmayan Demirel. «Kardeşı kar deşe, çocuğu anasına babasvta, oğrencıvı öğretmene duşman eden cereyan komünızmden baş ka bir şey degıldır. Bızı klmse bolemez, bolemeyecektır. Bır ta kun munafıklann kazdığı kuyu va gıderek bır sey yapamayız» Demirel. «Sıyaseti ülkenln büyuk değerlenne zarar verır hale getırmeyeceklerını» belır\Jı.ş. «Önemlı çalkantılara rağmen ^u^rı}etç: demofcrası îıkrım ve nıuessesesmi jaşatmayı baş^ dık» demiş şunlan eklemışt.r «TLirluve bugun 149 ulke ıçensinde nulus ıtıbarıyle 16'ncı, arazı buyukluğu ıtıbar.vle 36ncı, mılli gelır ıtıbar'yle 26 ncı sıra da bu jnrnaktadır. Uretım ıtıba rıyle Turkıye çeşıtlı ure'ım daı iarında 8 ila 32'ncı sırada jeral makt&dır. Hedef .miz Turkıye \ ı İk 10 dunya üİKesı ırasına soimaktır » GÜtUŞMEliR înonü Ünneısıtesnıdekı toren sırasmaa MSP II GençhK Kolu TRT'nın tutumunu protesto eden bır bıldırı dağıtm'«;ır B.ldırjı n Başbakana ver.lmes.nden sonra gm enl k gore\ lılerı MSPIİlen engellemışt.r. MSP'lı grup daha sonra unjversrenın açıh1;! ıle ilgıl; olarak Rektorluge gonderılen telgraflir okıınuı <en «MUCP hıtler», KMuslumani7» slogama rıvıa gosterı yapmışlardır. Bu aıada Inonu Unıversıtesi törenı ne katıldığı halde d&ha önceden ku*lama gonderen bakanlann 'elşcraflannm da okunması toren alanındakilenn güluşmeleri ıu m Ortakpazar Başbakanlığırij Ismail Cem davasıyla llgili «tashihi karar» isteğinin reddi hakkındaki Danıştay karan taraflara gönderüdi ANKARA, (CumhurKet Burosu) Danıştay Dava Daıreierı Genel Kumlunun, Isrr.aıl Cem davasıv la ılgJı olaıaK Başbakanlıkça açı lan «tasrunı karar» davasmın reddıne ıhşkın karan aün Baçbakan lıga ve Cem'in avusatına gondenlmistır Bıhr.dı?ı ^ibi MC hukumetmin îsmaıl Cemı TRT Genel îlüdurlügunden almas^idan sonra açılan davada, Dan^stav bu uvgulamajı ıptal etmı? bunun uzerıne Başbakanlık, «tashıhı karar» istemıştı Kıdemli AL T 1 N Cumhunyet Reşat Hamıt Azız Napolyon Ingihz 24 avar 22 ayar 18 avar 575580 1130119n 710730 6904310 725750 720735 87 25«7 30 79 9079 9S 63 4065 45 Kaset tey p alanlara Philips bedava İngilizce öğretiyor/ Evinde İngilizce öğrenmek Isteyen öğrenci, memur, serbest meslek sahipleri, yedek subayiar, ev hanımları ve aileler için bulunmaz bir fırsat. Philips şimdi alanlara, kaset teyple birlikte bedava İngilizce kursu hediye ediyor. İlk fırsatta bir Philips bayiine uğrayıp, Philips kaset teypi ve hediye İngilizce kurslarını görün ve bu imkândan bir an önce yararlanın. Kısa bir süre için... Bedava İngilizce Kursu Şık bır çanta içinde, dunyanın ünlü uzmanian tarafından hazırlannnş ve îngılit BBC radvosu teknîsyenkri tarafından ustün bir teknikle seslendirılmiş 52 dersîik 4 dolu kaset, bir deri kitabı ve aynca İngihzceTıirkce, Turkçeİngihzce sözluğüyle birhkte. "Yevi Başlayanlard" adım taşıyan bu kurs kendi kendıııe dmleyerek, pratîk İngilizce oğrcnmck ie kna surede konuşmak isteyenler tçm ideal bır oğretmendır. PHİLİPS (Admar ... / 2012'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog