Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

O M CUMHU8İYET 1 MA*T 1977 KARTVİZiT YOLSÜZLUĞU PARTiCiüĞE DÖNÜŞTÜ Deniz SOM A Kupa'da Trabzon, F. Bahçe ile eslesti u ür. NKARA Türkıye Kupası uçuncü kademe çeyrek fınal kuralan dun Futbol Federas^ona Bürosunda kulüp ternsilcılerinın katılmalanyla çekılmışKura sonucu takımlar şu şekılde eşleşmışlerdır. { nönü Stadındaki kartvizit joisuzluğu yenl boyutlara ulaşırken, Beden Terbıjesl Istanbul Bolge Mudurlugu hesabına çalışan Beledıye gorei lılerıne fııh saldırıda bulunmuşlardır. Futbol Federasyonu Istanbul Buro Mudurü Remzi Tos\alıoğlu da gorevh Beledıye memuruna hakaret etffiıştır. Cumartesi guntl oynanan Fenerbahçe ZonEtfelakspor maçır.da K kapısında gorev yapan Beledıye kontrol merr.ur.arınaan Mustafa Seten Bolge hesabına gorev yapan bır şahsın saldınsına uğramıştır. Beledıye kontrolorune saldıran şahıs «Kflpüarda Beledıye duramaz, buradan Bolge'nın mısafırleri gırer, Beledıye kontrol edemez» demiş ve görevlınln üzenne yurumuştur. Guvenlıfc kuvveUerinın müdahalesıyle olay yatıştinlmıştır. Bu saldı Istanbul Bölge Müdürü Çakır, yaptığı gizli toplantıda, «Biz AP liyiz, belediyeciler CHP'li. Onlara karşı kesin tavır takınmalıyız» dedi . Bir belediye memuru dövüldü. n olavı Ile ılgıli ola'ak b'r de zabıt tutulmaş ve dun ılgıli dairelere ıletılmıştır. FJtbol Federasvonanun karjısmda gorev yapan Beledıye kontrolorü ıse Büro Muduru Remzı Tos yalıoğlu"nun sozlü hakaretıne uğramıştır. BOLGE MfDtRÜ. VtLAYET KONTROLORUNrN GOREVtNE SON \TERDİ Istanbul Bolge Mudurü Mehmet Çakır, kendı »dınvn da davetıye yolsuzluğuna karışması üzenne oncekı gun Valıhkçe gorev venlen başkontrolorün ışme son vermıştır. Beden Terbıyesi Istanbul Bolge Müdurlügun den sızan haberlere gore Sadı Olcay ın daveüve kontrollennde tıtız davrandığı ve yasa dışı davetı yelere karşı çıktıgı ıçın gorevınden ahndığı ogrem'mıştır. «BV BtR PİRTI IŞtDtR» O^e yandan Bolge Muduru Mehmet Çakır'ın, kendı kontrolorlen ıle geçen cumartesi gunu gızlı b'r toplantı vaptıgı oğrenılmıştır Sızan haberlere gore toplantıda Mehmet ÇaKi'' m «Bu artık partı ışı olCu Bız AP'lıjız, Belediyeciler CHP'lı. Onlara karşı kesin tavır takınmamız lâzım» demıştır. Bu toplantı sonunda bir Beledıye memurunun saldıma ugraması da konuyu daha ılgmç bır noktaya getırmıştır. Galatasaray Orduspor, Trabzonspor Fenerbahçe, Beşıktaş, Konya îdman Yurdu galıbi G<5ztepe, Kocaelispor Gıresunspor. 9 VE 30 MARTTA OYNAYACAIOAR îlk maçlar 9 martta, iktnci maçlar isa 30 martta oyanacaktır. Bu duruma gore, Fenerbahçe ılk maçıru Trabzon'da oynıyacaktır. Beşıktaş, Konya îdman Yurdu ile yapacagı rrıaçta rakabını eledıgı takdırde. Galatasaray ıle Beşıktss ın maç gunlerını Federasvon, taıluplere danı«ıp sap*a\acaktır Bı r.edenle, Galata«ıray'ın 9 martta Istanoulda oyna.ıp o\Tiamıyacatı Beşıktaş'ın yapacagı maçtan sonra saptanacaktır. Ali Sami Yen Stadı'ndakî grevci işçiler Beden Terbıyesi Genel Müdürlüğü kadrosuna alınıyor Abdullah GELGEÇ Galatasaray KulUbU ile All Sami Yen Stadındakı ışçılerınm arasındaki uyuşmazlığa Gençuk vo Spor Bakanlıgı ıle Beden Terbıyesi Genel MüdıirJüğu el atmış ve mılyonluk çımlendınne işlemınl surdurebılmek ıçm Ali Sami Yen'dekı grevci isçilen kadrosuna almayı kararlaştırmıştır. 43. gunune uîaşan grev, ısveren Galatasarav kulübu ıle stad ışçılen arasındaki ucret uyu«maz.ığından ortaya çı.muştı. Ancak Galatasarav Kulübunun kıraladıfa A'ı Sami Yen Stadı bu >ıl Beden Terb.yesı Gerel Mudurlugu tarafından çımlendı nlmeye başlamuştı. Galatasaray Kulubunden haklanru almak ıçın greve baslajan işçıler oncelerl Bedon Terbıvesı Genel Mudurluğunun çımlendırme ışle*nlerıne ve çalışmalarına enge! olmamıslardı. Ancak ış\eren Galatasarav Ku'ubur.den hıç bır olumlu yanıt alimayan grevci ışç.ler bu kez çımlendırme ışlemınm krıtık bır noktasında duruma el koyarak hıç kımseyi içenye sokmamaya baslsmıslardır. Bovlece çımlenn bozulması ıle mılyonluk "ararlar doğma olası'ığı belırmiştı. Sendıka ılçılılerıııden alıran bılgıye gore, pazar'esı gıınıl Beden Terbıje"sı Genel Mudurlugu Ue Istar.bul cBolge Mudurlugunde gorüşmeler yapılacak ve i çılerın Beden Terbıyesi kadrolarına alınmal&rı gorışulecek ve protokol hazırlanacaktır. Te'kılıler Ali Sami Ven Stadı'ndaki işçılertn Beden Terbnesı Genel Mudurlugu kadrosuna sendikanın Galarasaray Kuiubunden istedıgı zamlara gore alınacağmı belırtmışlerdır. Beden Terbıvesı Genel MudurlÜğü ilgılıleri böy lece Ali Samı Yen Stadını da tam kontrol altına alab leceklsnni. Galatasaray Kulubümln bıle bundan boyle stsdvumda çalışma yapmadan once Beden Terbıvesı Bn'.gesmden izm alacaklannı, istedıklerı zaman stadda çalışaraayacaklannı söylemişlerdır. Suphi Batur donerrunde s&ha çimlennin salt su parası vermeyelım dıve s'ilanmayarak bozulduğunu soylayen b:r yp f kjı artık Galatasaray Ku'.ubü de her ıstediği zaman stadda çaüşamayacaktır demıştır. Bojlec? Ali Sami Yen Stadı ışçilert Beden Terbiyesı Genel Mudurlük: kadrosuna geçecekler va sahanın bakımıru ve tutumunu yapacakJardır. Lig Başka, Kupa Başkadır,, YÜKSEL GCX\T "KTTA 180 DAKÎKADrR, NE OLACAGI BELT.I OIAIAZ» MEKKI BASAK: «BEŞIKTAŞ DAHA IYI FUTBOL OYNAYACAK, İSTEDIGIMÎZ OXBÎRI ANCAK BIRARAYA GBTIREBILDIKJ» KAZAN KAYNIYOR! Yağızatlı sürekli konuklar arasında Futbol Federasyonunun Genel Sekreteri Tolga Yagızath, KAZAN'ırnızın devamlı konuk lan arasım gırdı sayılır Ama bunu bız degıl ksndısı ıstemış 23 şubat 1977 çar"îamba giınü saat 11 05'de kendısını telefonla aravan Cıımhurıjet muhabırme «Fehmi Dmçer'ın \an'ndalar» ded^rten Yağızatlı kendı dunva goruşu ıçınde gazetscılen atlatacagını sanıyordu ama. Cumhunyet muhabırı hemen ardmdan Dmçer'ı aradı ve bğrendı kı, Fehmı Dınçer ozel kalem muduru ıle bırlıkte Baymdırlık Bakanîığına gıtmış Cumhunyet muhabırı Yağızatlı'yı bir kez daha aradı. Ama sekreterden aldıgı yanıt. «Şımd» bır top'.ar'ıya gırdılcr» oldu. Cumhurıyet muhabırı bu kez de Genfl Müdürluktekı bir başka dajreyı aradı ve telefona çıkan kışıden rıca ettı sLutfen. Tolga Yagızatlı'nın odasına bakar rrusınız' Acaba vennde mı 9 » Aldıgı yanıt ıse şövleydi: «E\et odasında oturuyor » Suç, ceza ve Bursa'nm taşları YurdadÖn, Kros Millî Takımına alındı ANKARA, (Pertev ATASAY bildiriyor) Mehmet Yurdadon Kros Mıllı Takımına çağrılmıştır Atletzm Federasyonu Easkanı Erol Zorlu ıle Teknık Kjrul uvesı Muharrem Dalkılıç geçen yıln şampıyonu Mehmet Yurdadon'ü aday kadroya çağırdık'armı açıfclamışlardır, A\RUP4 Ş4MPİYONASI îspanj a da yapüacak olan fcapalı salon Avrupa şampıyonasırda Türkıye'yı Mehmet Tumkaîı ıle Ekrem özdamar temsıl edeceklerdir. Izmır'ds yapılan Turkne şampıvonasında 3000 metr3de Turkıye rekoru kıran Mehmet Tumkan ıle 6 ay'ık cezasının bıtımınden sonra yuksekte 2 (VHüıc blr deTece yapan Ekrem Özdamar San Sebastıan'da yapılacak şampıjonaya kaüiacaklardır. rutbol Federasyonu kendi değer ölçuleri içmde Eskışehırspor Kuluoune ceza verıyor. Buna gore Eskışehırspor kendı sahası verıne Bursaspor'la Bolu'da ojnayacak Ne var kı, Federasyonun kendı aldığı kararlara bıle say gısı olmadıSı ıçi" bu karrılaçma Esk'şehTspor'un basvurusu Ue Boludan Ankara'\a a'ınıyor Bunda ortaja ılgınç bır konu çıkıvor. Eğer ceza verıldığıne şore Eskışehırspor suçfu İ5s, hakkmda hukum verı'»n sjçlunun ıstediği neden yapıhyor. Yok Eskışerurspor suç , lu değılse, o zaman bu ceza neden verıldı. Haksız yere ceza \ardıeı ıçın bu kez Federasyon suçlu djrurr.una duşujor Gelehm Eskısehırsno' Bursa=por kAşılaşmasının Boludan An^araja alınTnsınm ıkmcı perdesmc Bursaspor kom^u Kentı Esk:şel"ir'e a\Tiı gun ıçınde gıdıp gcıecek ve orel masraü olmajacaktı Ancak EsKi^eh'r ın sahası kapatılınca Bursalılar Bolu'va gıtmek zorunda kala'lar. Ke var Kı, Bur^acpor Bolu dakı maça da avnı gun ıçmde gıdıp geleb.lecektı . Ikmcı bır karala karşılaşraa Ar.kara\a alınınca Bursaspor Başkent'te konaklamak zorunda kaldı \e butçesı^de oekîenmeyen bır kaniTj \e otel harcarrası oldı: Fakat Bursisporlular Federas\ on'un bu ıkmcı karanna ıtıraz etmedıler. (Etselerdı belkı kabul edılırdı). Eiet ıtıraz etmedıler (,xınku, Bursaspor Başkanı Mumın Gençoğlu. AP Bursa yonetıcılerınaen Semîh Sevılen'ın vakın dostu Pcm'n Se\ilen ıse Futbol Federasyonu Kurulu ujelerınoen. Güreşi seven 3 polis varmış.. Sadece futbolda dc*ıl, dığer spor karîilasma'ıarmda da olaylar olujor Ankara'dakı müesseselerarası gureş şampıyonasında da olavlar olmastu. Bunlara bıı yenısı daha eklendı geçenlerde. Bu kez Istanbul gureş şampıjonası yapılıjordu ve de elektııklv bır hav»nın eseceğı daha onceden bılınıyordu. Aıan ılnlılen uyarmıstı Ustelık. Fakat gtiresler başlarken koskoca salonda sadece 3 polıs memuru vardı Oysa Uıtbol maçmda ovlesıne çok polıs saha kenanna dızıllyordu kı Mınder kenanndan gttresleri ızleyen bır sevırcırm dedıâme hak \ermemek elde degıl «Ata sporumuzu seven meger sadece 3 polıs kalmış » Fenerbahçe Asbaşkanı Yuksel Günay, TüTkly» Kupası adçekımınde Trabzonspor ıle eşleşmelerinl normal karşılamış vs «Trabzonspor ıle eşleşmemiz bır şey değıştırmez bız lıgdekı mücadelemızl kupaya aktardık» demıştır. Günay, eşleşmemn ıyı olduğunu Trabzonspor'u yenmek ıçın çalışacaklannı belırtırken şbyle konuşmuştur: «K.upanın havası bambaşkadır. Kupada bir tar kımı altedebılmek ıçın 180 dakıkavı ıyi değerlendırmek gereküğuıden lıg gıbı dpğıldır. Fenerbahçe de boylesi maçlarda hep ıyı sonuçlar almıştır. Sanırım DU kez de basarılı olacağız. Lıgde başanlı olmak, Kupada dı basarılı olmak ıçın yetmez. Asbaşkan, Zonguldaıc maçına ihşkın goruşlennl açıklarken de. «Gordugunuz gıbı çok kotu oynadık. Artık lıgdeKi mucadelenız tıst sıralarda yer almak ıçm olacaktır» demıştır. BEŞtKTAŞ. D\HA I\t OLACAK Beşıktaş Kulubu Genel Kaptanı Mekki Başak ise S:>ahbeyazlı takımın Bohıspor karşısmda şanssız olduğunu soylemıs ve «Ikıncı yarıda takım guzel bır oyun çıkardı, îakat goi çıkartamadı» demıştır. 4 yıl bırhkte oj'nıvan ve son haftalarda iyi oyurlar çıkaran Boluspor karsısmda Beşıktaş'ın bır puan almasınm başarı olduğunu sbzlenne eklıjen Basak şo>İ2 konuşmuştur «Beşıktaşta 11 futbolcuyu ılk kez bu yıl bir araya get.rdık. Ve takunm lıgde almış oıdufu yer bence buynk ba^anaır. Taraftarlanmızın gol ve galıbıyet beklemek haklarıdır. Futbolcular da bu nedenle çalışıyorlar takat seyırcmın baklı uyansı karşısında da şaşınvorlar, beklsnen oyunlannı gosteremıyorlar. Beşıktaş'ın bu kadrosu 2 yıl sonra aynı şekılde oynarsa o zaman taraftarlanmıza hak verecegız. Ve alevhte protesto etsınler Fakat bu takımın daha ıyı oyunlar çıkaracagına lnanıvoruz. Ve Kupada da, Ligte de ıyi gidıyoruz. Bıraz beklesınler.» Kupada da ıddıaü olduklannı söyliyen Mekkl Basak Konya Îdman Yurdunu eleyeceklennı ve Goztepe karşısında da JVI sonuçlar alacaklannı Turkıye Kupasında fınal maçını oynıyacaklannı da belırtmıştır. Beşıktaş Teknik Direktörü Onay istifasını istedi """ Beîıktaş Teknık Dırektorü GtindUz Tektn Onaj ın ıstıfasırı ıstediği bıldırılmektedır öğremldığme gore, takımının dunku çalışmasına katılan Onay aaha sorra Başkan Mehmet Üstünsa>a. Genel Kaptan Mekkı Başak: ıle Yonetım Kuruluna bırer mektup vertuştır. Onay':n yakmlan. Teknık Dırektonın bu mek'.up ıle ıstıfasıru ıs«tedığını so\lemı='erd r Çok konuşan başkan Atletızm Federasyonu değı$ık blr blçirnde kuruldu bu kez. Erol Zorlu'nun oluşturdugu fedsrasyonda kımı ararsanız var Oylesıne kalabalık. oylesıne çok kurullan var ki, üyelenn bır çoğunun blrbırını tammasma ve karşılaşmasına olanak yok 64 kışıden oluşan îederas\on seri toplantılara başladı geçtıgıraız haftalarda. Ama oylesı toplantılar kı, bır başıboşluk ıçersınde surup gıdıyor Kım nerede ns zaman toplanacağım bılmıyor. Merdivende bir uyeye: «Yahu sen yonetım kunılunda da varsın. Çabuk yukanya gel» denmesı sanırız toplantılann nitelıfıne Uıştan az da olsa bır bılgi venr. Dahası da var: Tüm kurullann toplantasına katılan başkan, herkesten çok konuşan kışı. Üyelar başkanın toplantının başında kendüerlne beş dakıka btr söz verdıgını ancak sonra konnş manın bır bolumunde sapma yaparak toplantırun sonuna kadar konuştufundan şıkijetçıler. Ve derler kı: «Kendısı herşeyi bıliyorsa bıze ne gsrek var.» Sanınz başkan boyle çok konuşmaya devam ederse pek yakında federasyonda kendisınden başka kımse kalnıayacak. BİRIKCI TÜRKIYE LIGI GORÜNÜMÜ Trabzonspor'a yeşıl ışık yakıldı Türkıye Bırınci Lıgının 18. haftasnıda flginç sonuçlar alınınca puan sıralaması da az rastlanan bır Duruma gırciı Once, Fenerbaht,e'nın kendı sahasında ligde kalma savaşımı veren Zonguldakspor'un çelmesın! jemesi, Eskıset^ırsooı'un Ankara'da Bursaspor'a >enılmesı, Beşıktaş'm da bır puan yıtirmesl, Ust. sıralan karıştırdı. Alt sıralarda da kıyasıva bır çekışrae basladı. Gıresunspor kendı sahasında yenılerek, durumunu tehlıkeye atarken, Adan^ Demırspor deplasmanda bır puan alıp başanlı, Adanaspor İse kendı sıhasında bır puan yıtırmesı ile basansu oldular Üst sıralardı, lıgın sonu iç'.n TTabzonspoT'a jeşu ışık belırlı bır duruma gejdi. En yakın izlejıciîi Eskışehır'den bes, Beşıktaş, Fenerbahçe ve Boluspor'dan vedı, Galatasaray'dan ise sekız puan önde bulunuyor. Alt sıralarda Adana Demırspor, puan toplamava devam ederken. potava Gıresunspor gırdı. Adanaspor ı«, pusna ouvuk sereksınme rîuymasma karşın, kendı sahasında berabere kalarak hesaplarını kanştırdı HAFTAMN H\FTANIN HAFTAMN ^onspor TAK1M1: fZonguldakspor) F13TBOICUSL': Eser (Âd. D. Spor) HAKICVI: Ertuğrul Aybay (Trab Galatasaraj) Yüksek Okuilar Futbol karşılaşmaları bugün başlıyor Ünıversıte, Akaaemi ve Yuksek Okuilar Futbol Lıgı TertiD Komıtesı 1977 sezonu lıg maçlarının ıkı grup halJide vapılmasını ve maçlann bugun baslamasjıı Van>rlasnrmıştır. DuzeMcnen programa eore karşılaşrcaîar bugiın \e cuma gunu Şeret ıle Anadolu Sıtesı stadlannda vapıl?ca.clardır. Giinıin Prosrranu : «A GRUBU» !>ERFF STADI: 10 00'da ÎTÜ ÎTIA 12.00de AE. ENS. ÎTİA 14.00'de Yukse< Dz O. lt). Cuma gunu : cB GRLBL» A\'%DOLt; SİTESt STADI: 12 00'de Hav Harp Ok ÎDMMA UOO'de Anado'u H ı « n Sp Ak. Yük. Is. Ens. Bir karton Pall Mall 1976'run son aylan içinde bir gün Denızcıhk Bankasmın Salıpazarmdakı Teftış Karulu Uyelennden bınsıne Inonu Stadının kartvızıt olajına karışanlardan bırısı bır \'aadde bulunmuş. «Bır karton Pall Mall'a bır da\etıje» Bugun el altından sa'ılan bır sarton sıgaranın gayri resmı fıyatı 100 lıra cıvarmda D'veceksıruz kı, Pall Mall \erecegıne gıder stad kapısından verır parayı büeünı alıp ıçerı gırer. Yok oyle değıl ışte hesap sayın okurlar. Bır kere venlen da\etıye Ue büet'e gıremıveceğnız yerlere girebJırsımz,, ıkıncısı de «eh bır ayn havası olur bu ışın» derler Sonra bedava sırke baldan tatlıdır dıyerderımız bunu boşuna soylenıemışler. Soz «kartvızıt olayıandan açılmışken blr de haber verelım. Olaya adı karışan Istanbul Bolge Mtidunl Mehmet Çakır, Cumhunyet muhabırıne demış kı. «S:ze bır açıklama hazırlıvorum.» Ve sonra devam etmış, « Bolge Muduru olarak bazı kışılere davetue vermek zorundayıra» Cumhunjet muhabırı de «Yonetmehslere raŞmen mı?» deyınce de, tBolge BaşXanı Vali beydır. Ona aıt olan davetıyelerı de ben dagıtmış olsam ne çıkar; yanıtım vermış Bız ş.mdı savın bolge mudurü Çakır'ın verecegi yazılı yanıtı bekl:yoruz. İşin doğrusu 27 şubat pazar gecesı. Birind TUrkiye tagi maçlan bıtmış, sonuçlar alınrnış ve Galatasaray Karadenız sefennde ıkı maçta alabıldığı tek puanla yetımnışü. Lokal kalabalıktı ama kımsenın agzmı tnçak açmıyordu. Nıbayet bır tanesi konuştu. «Ne yapaüm kardeşım bu yıl bu ışı burada bitırdık ışte. Tek ümıdımız şımdı Kupa'da» Bır başkası >se ona yanıt ver dı «Kupa'jT da bır an once bitırsek de şu Beykoz'a mı Florya'ya mı neresj ıs? bir an once o tesis ışme başlasak galıba daha ivı oldcak1» Daha sonra konuşmacılar arasında son olarak ortaya atüan düşüncenın en dogru olduğu oybırlığı üe kabul edıldı. POTALARIN ALTINDAN Eczacıbaşı, Galatasaray engeüni kolay aştı Önder SEDEN Ec.acıhaşı Galstasaray'j, îzmır'de Karşıyaka ODTUvı Ankara'da TofasSAS Yemşehır ve DSI. Spoı u! 1TU, Kole''ı yeı.dıler. Eczr^ma^ı Gcıa'asaraı'ı yenerken zorlanmadı. Doğan' r. korf">taklarıyla arayı açtı. Atak rıbaund lannda G3İda=aTaj'ın h q şansı yoktu. Mehmet, Bern.mnı çok ı\ı tutariıen ona nbaund şann da taıırradı Eıe Dtku'vu mdfke ettı ve onu kontrol edere« nbiur.dl.ra haiim oldu. kontrataklan baslattı Dosan Melıh ve Mehmet suratle ataK yaptılar Galstasarav ın kısa gerı oyunculan ozellıkle Doğan ı engeUe"5nıed.ler Erzac^ası ılk vannın sonlanna doğru 1/2/3 saha savjıınsna doneısk urun oyuncularıru faulden t.orjaular Galatasaray bu tur savunmaya karşı son derecea? dıgınık \e etkısızdı AU. Nar dısarda, Benjamın sağ lorvette dizilırken ütkJ \e »snç Turgay sol dıpte yer alıyorlardı B r t v ' a ovuncuvla yer aldıklan sol taraîtan rıç.n hıç ataK eelıştırmedıler? Devamlı Benjamın'dcn ovrayıc, dıp ojanculanrun basket altı ve kondor ıcı katlarından yararlanmayı denedıler. Buncla da ısrar ettüer Eczacıbaşı takım halınde başanlı olurken. Galatabdrav'dan penç Turgay, Kur ve zaman îaman Utku m ovn?aılar Lıgın alt sıralarındaki neyecan devam ettl Tofaş. Ankara'da ıkı basarılı gahbnet alarak düşme korkusunu genrte hırakü Kolej ODTU kntiK bolge\e en yakın takımlar. Ondan sonra da DSI. Spor ve Yemşehır gelıyor. H\FT\NIN K.\RM\SI: Eser fAd. Demirspor'», Sınan I I , (Bursaspor», Peref (Altay), Cu dî (Goztepe), Alaiddm (Boluspor) Serdar (Trabzonspor), Tımuçın (Adanpspor), Ksrr>al ı\Tersın îd. v V ı r dı), A. Kemal fTrab zonspor), TaGettm (Bursaspor), Tuna (Orduspor). GOL KRALLIĞI: 14 Gol Necmı (Trab?onspor) 12 Gol: Tacettm (Bnrsaspor) 9 Gol Reşıt (Beşıktaş) 7 Günün Içinden Yabancılar ve sahalara atılan yabancı maddeler Abdülkadir YÜCFLIMAN G eçen hafta ylne bn Rntunda Fenerbahç* • Eskisebirspor maçında sahaya tam 8 kez atılan «yabancı madde»lerden söz ettniş ve sonunda konumuzu Eskişehir'de sahaya atılan bır şişe ile bağlamıştık. Federasyondan ^ss çıkmadı. Ikl gün once yine Fenerbabçe . Zonguldakspor maçında bu kez ne 8'i ne 181, saytsını kımscnin saptayamadıği kadar «yabancı madde» atıldı sahaya. Tribunier birbirine girdi. Oyuncular sahada birblrlerini yedi. Hakemin ya da gözlemcilerin verecekleri rapor da önemli değil artık. Çünkü televizyondan tam 20 mllyon kişi gözlemcilerln gordüklerinl gördu. Bakalım bu ket (riinesi balçıkla sıvamaya çalışanlar çıkacafc mı? Yatnız bnrada beUrtmekte yarar var. Saha A, stadlann kapüanna kllit vtırmak la futbol maçlanndaki olaylann önune feçmek olanajvsız. Bizim Iki haftadao bert vurguUmak istedığimiz şudur: Eğer yönettnelikler uvgulanıyors» bu uygulamalar Eskişehirspor'a gosterildiği gibi diğerlerine de gosterilsin. Yok eğer yonetmelikler u\gulanmıyacak ise Eskışebirspor'un suçu ne öyleyse? Sadece ve sadece başkanının kendi partilerine ters olması mı? Sayın Federasyon Başkanı Firuzan Tekil, Federasvon sözcüsu sayın îavnz Ozkan'uı sahibl bulundnğu gazetede diyor ki: «Karşıma hep polittka getirlyorlar. Ben Federasyonumon kapısından tçcriye politika sokmam. Ama onlar politika vapıyorlar». Teldl kusura bakmasın ama Ilk kez hangi kuJubün başkanının hangi partiden oldnğunun saptanması konnsunda eıc.ı veren ve bu isi de dataa Federas yona çeidlğinln hemen Ilk çfinlerinde yapao sayın tiruzan Tekü değıi rrudir?.. Politika nerede olursa olsun kdtü şeydir. Ama buguoe dek ne spor yonetıcılcn ne spor yazarlan, ne de sporcular polıtıkavı spora soümamışlardır. Hatta ve hatta bundan bır sure once politik dusuncelerle bazı kuluplerın başlarıns geçen politıkacılar dahl poİJtik ortam bulamadıklan Için kısa bir sure sonra bu lculuplerden ellennı ajaklarını çekmıslerdir. Ve politika ne yazık kj buçon sporumuzun ıçıne sayın Gençlik ve bpor Bakanı Erek ile Futbol Federasyonu Başkanı sajın Tekil'in zamanında sızmıs ve yerleşmiştir Bu bıraz garip, diişündürucü ve de utanç vertci tieğıl mi? \e sayın baylar, siılerin sporun içine duşmenız de politUkanın eseri (!) otmadj mı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog