Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

yenı çiKTi • Yirmi lira PAKDİL BÎAT II EDEBIYAT DERGI5I YAYIHLARf P.K. 50 BAKANIIKLAR ANKARA 53. Yll, SâTI: 18889 umhuriyel Kurucusu: FUNTJS NADÎ üniversiteye giriş kitabı „„..* •*.. *"* •"""* r •** özetli çöriımlü ttst u>guljmalı sosyal bı'g'ltr, «drbıyat, urıh, coğrjfya İstemc adresi: |nkıl»pSok.No:2<Kız.!ıy'AM<ARA olıı :«eklf rcie '10 M M . < ttnoç'laa «:'> i j ^ m v a p u j 200 KURUJ t MARÎ 1977 SAU Ürdün Kralı Hüseyin: CIA'dan para aldım, anıa istihbarat örgütleri için kullandım,. KAN Ürdün Kr»lı KUMiirlesüc Amerika Merkeri alma Örgütü CtA'dan 20 rüşvet Bİdığım dognılamıs •al Hüseyin bu paranm ken na değıl, Ürdün haberalma renlik çahşmalannm gelışssi lçin kulanıldığım söyleHtiseyln. Birlevk Ameriyayınlanan Washtngt«in jazetesinin, çeşitli ülke 11 derlerinin jsnı e r a Jcendistn» de (Cnmhuriyet H»ber Merkni) CÎA'dan ödeme yapıJdıgı yolun! Bütçenln kabul edilmesi re Mec daki haberi yaymlamasından son ! ra, bu konuda ilk olarak New lislerin tatil karan almasıyla siyasi partiler seçun havasına gı' sweek dergisine blr açıklama yapmıştır. I rerek çalışraalara agırhk venrÜrdün Kralı CİA'yl Amerikan | ken, CGP'li Kontenjan Senatörü Fethi Çelikbaş'ın başkanlığında Hükümetinin bir parçası olarak kabul ettiğinl ve ülkesi için hangî ! bir seçim hükümeti önensi ortakaynaktan olursa oisun yardım ı ya atılmıştır. CHP Genel Sekre: sağlamayı uygun gordüğünü söy j t«r Yardımcıs! Ali Topuz, Çeîik1 (Devamı Sa. 11, Sü. 1 de) (Devamj Sa. 9. Sü. 1 de) Erken seçime ilişkin gelişmeler hızlanıyor; Topuz: "Demirel ve Türkeş'siz bir hükümetie erken seçime hazırızj, îşlemleri bitirilen muhtaç, güçsüz ve kimsesizler 2160 Jıra tutan ilk üçaylıklarım bugün alacaklar 65 y&sım doldurmuj muhtac, güçsüz ve kimsesizler lle kendilenne iş sağlanamayan klmsesız malullere baglanan ayiıklann ödenmesme buglinden itibaren t aşlanacaktır. Ayiığa hak kazananlar Zıraat Bankası şubelerine başvurarak ayda 720 liradan üç ayhk peşin 2 bin ifiO'ar lıra alacaklardır. Ayliklar katsaymın 12' (Devamı 7. sayfada) Parlamenter yolluk ve ödeneklerini düzenleyen ve birikmiş farkları Hazineye gelir kaydeden yasa, dün yurürlüğe girdi Kıdemli üstçavuşa kadar rütbeli assubayların yan ödemesi arttı A.VKARA (Cumhurlyet Bürosu; Her mali yılbasında yayınlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Yasası kapsamına giren subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşiarla ılgılt yan ödeme kararnamesi dünkti Resml Gazetede yer almıştır. Buna göre, ordu komutanlan, generaller ve subaylann yan ödemelerl aynı kalmış, assubayların yan ödemelerlnde baa artışlar yapümıştır. Resmi Gazetede yayınlanan Türk Silâhll Kuvvetleri Personei kararnamesine göre iş riskl. Iş güçlüğü, teminindeki güçlük ile mali sommluluk tazminatı bazı küçük degişikliklerle Bakanlar KuraJu tarafından yeniden onaylanmı$ TÖ bugünden itıbaren yürürlüğe gırmiştir. (Devamı Sa. H, Sü. 6 da) Memurlar bugün zamî] maaş alamayacak AVKARA, (Cumhuriyft Bürora) Memur ayldüanna uygu'.anarı katsaymın (12)ye yükseltilmesi üzerine memurlann mart aylıklanm bu katsan üzerinden alma lannı sağlamak amacıvla Malive Bakanlığı taşra örRtitunde buhınan rüm saymarilıklara bırer te'.s raf cekerek «avhklann 12 katsavi üzennden ödenmesıni ve arrjs farklanndan emeklilik kesenekle rirun alınmamaymvı büdirnıistir. öt« yandan, parlamenter ödenek ier) katsayı artı$ından sonra net 21 bın 200 lıraya yükselmistir. Parlamenterlerin bordrolan venl katsayıya gore düzenlenmis oldu fundan örienekler gecikmesiz alı nabilecektir. Maliye Bakanlıgı vetkililerinrten ahnan bilgive göre. memurlann avlıkîanna uvgulanacak katsavı son ana degin belirsiz buiıtndu gundan, özellikle tasra örîrütüne oaflı sayman;ıklar aylıK bordro lan (9) katsarı üzerinden, bazı saymanlıklar ise komısyonda de frişimi dlkkate alarak (12) üzerın den hazırlamışlardır. Katsayısının (121ye 5ükseltilmesmde kesin leşmenin tatil glinüne ve ay sonu na rastlamış olması memurlann zamlı maaşlarını gecikmeyle almalanna yol açacaktır. Alınan bılgive ?öre. yeni zamh avhklann ödenmesi için ek bordrolann ha zırîanması bfr haff' tçinde sor erecek ve odeme Berçekleşece tir. YUfWRlU6E GİRDİ Bu araaa parlamenterlerin rxi nek ve yolluklannı düzenlevf ve birikmiş farklann hazir.egelir kavdedilmesir.ı öngören ;j sa. dün Resmi Gazete'de varsn îanarak yıirurlüğe gınniştir O > (Devamj Sa. 11, Sü. 4 d İGE'YE İLİŞKİN YUNAN ÖNERİLERİNİN REDDİ, /IILLİ GÜVENLİK KURULU'NDA TAVSİYE EDİLDİ EGE KITA SAHAKllfilNIN t j ı l HAKLARU KULUHIMI; ÜZERiNDE ANI&5MA SAGUNAMAYAN YERlERiN 0RTAKIA5A iJLEîıLMESiNE ilijKiN rÜRK ÖNERiLERiNi ATiNA REDDETTL A.VKARA, (ANKA) TUrk Yunan llişklleri konusunda DışlSİeri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı re Millî Güvenlik Ku rulunda son günlerde geniş de {•erlendirmeler yapıldığı ve Dışışleri Bakanı Ihsan Sabri Çaglayangil'in ilgllilere bilgı verdıği öğrenilmiştir. Çaglayangjl bu arada. Bitsios ile görüşmelerj hakkında da bilgi vennjş, kîta sahanlıgının eçit haklarla fcullanılması yolundakl TUrk t«kllflnin Yunan tarafınca kabtıl edilmediğlni belirtmiştir. Yunanistan'ın uzun vadede k» rasuiannı 12 mile çıkarmayı amaçladıgını. ancak mevcut kr>fiıllarda 6 milhk karasuyu uyşriilamasını kabul eder göründuğü, buna karsılık Ege adalan etrafından 10 millık hava hükümranlık sahası tanınması ve FTR hattımn batıya kaydınlmayarak bugünkü gibi kalması şartını 1leri sürdügü. Çağlayangil tarafından ilgililere bildirmiştir. Yunanistan'ın sivil uçaklar için Ege'de bir tanıtma bölgesl lcuruimasuu önerdigi, Yunanis«n'dan Türkiye'y» gelen jrtvil uçaklann 10 dakika önce haber verilmesinı istedığı. buna karsılık Yunanistan Türkıye'ye dogru gelecek sıvil uç&klan aadece dört dakika önce haber verm«yi taahhüt ettiği belirtllmektedir. Özellikle Müli Gürenlik Kurulu'nda, Yunanistan'ın Ege konusundaki önerilerinin tepkı ya rattigı ve asker üyelerın. hükümete buaların kabul edilmem»»»i vönünde tavsiyede bulunduklan ötrcııilmiçür. Tilrk • Yunan HîsMleri re Çaglayangil • Bitsios göruşmpleri konusunda verilen bilgiiere göre Milli Güvenlik Kuruiu aşapıda sıralanan konu!ardakı Yunan önerilerinin kabulüm) sakıncalı görmüştür: # Adaların etrafındakı 10 m(lİlk Yunan hava sahası. li. # FIR hattının bugünkü sekTanıtma sahası. K;ta sahanlıgı. (Devamı Sa. 11, SS 4 de) CHPMİIerin Köln'de /aptıkları toplantıda olay çıkaran sağcılar bir kişiyi öldürdüler Sfağmur A T S I Z KOMANDOLAR BALIKESİR'DE BİR GENCI DAHA SOKAK ORTASINDA ŞIŞLEYEREK ÖLDÜRDÜ to »macıyla dün de b:r fiğrent grubu yürüyüş yapmıştır. Ankara'da komandolar Huku ve Eczacılık Fakültesir.de ola çıkarırken, Bahçelievler Denem Lisesi öğrencileri, kimliği sapts namayan kişilerce yaylım ateşin tutulmuş, olayda yaralanan ol mamıştır. Yurdun çeşitli yerlerinde kaı döklilmesine yolaçan olaylar v< gelişmeleri şöyledir: Balıkesir'de cumartes (Devamı 7. MiREL, MALATYA'DA İNÖNÜ ÜNiVERSiTESiNi AÇTI ATYA Başbakan Süleyemırel, beraberüıde 10 baX)'e yakın parlamenter v« ure genel müdürleri oldude dün sabah Malatya'da Üniversitesmin açılışuı; tır. AP ve MSP'li gruplartik jrövde jrös'ensindp o> lan törende bir konusma Demirel. «Hedefimiz Türılk 10 dünya ülkesi ara•kmaktır» demiştir. Turgrut GÜNGÖR bildiriyor înönü Üniversiteslnin «çılış töreninde APIiler «Millıyetçı Türkiye» biçiminde bagırırken, MSP'liler «.Mücahitiz, miisKimanız, güçlüyüz. irnanlıyız» sloganlanyla kendilerine karsılık vermişlerdir. Törende bulunan rek MSP'li Bakan Korkut Özal'm konuşmasından sonra ellerinde flamalar oldugu halde MSPlı grup, tören alanını terkederek «Allahüekber. seslerıyle kente ksdar jürümüştür. Başbakan Demirel, havaalanindan Malatya'ya büyük bir araç konvoyu ile girmiştiı. Demirel, «GençlijŞe Uim, toprağa su getirdik». «Miiliyetçl Başbakaa, «Köylü Başbakan», «MesaJemis Menderes. liderimız Demirel> dövız>riyle karşılanmı$tır. Karfilamada, ilkokul öğrencileri de ellerinde Türk bayraklanyla haar bulumnuslaTdır. Millt Egitim Müdürluğıl, üç gün öncç Demirel'in karşılanması ıç:n okul müdürlerme emır vererek her okuldan 50'şer öğrencinın tö ren yerinde bulunması yolunda emır vermışti. Demjrel fıükümet alamncia yaptığı konuşmada, «Maiatya Universitesi, Garp Cephesı Komutaru, II. Cumhurbaşkan; meriıum Inönü'ye Türkiye C'jmhurıveti(Devamı Sa 11, Sü. " dc) ın lannı ledikleri Arjantin, ıguay ve apya'ya ^ardımı :lıyor INGTON ABD Dışisanı Cyrus Vance, Senato Lnde yaptıgı konuşmada :on'un Arjantin, Cruguay jya'ya, bu ülkelerde mîannın çığnenmesinden ış yardımı azaltmaya kaigini açıklamıştır. n Bakanı. Beyaz Saraym I ;ore i;e stratejik bakımönemiı olan bazı diğer ıse yardımı şımdiiik kes nı, ancak bu ülkelerde klarına ilişkin geli.<mleDevamı Sa. 9. Sü. 5 de) ORTAKPAZAR, TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE'YE YENİ ÖDÜNLER VERDİ A.NKARA (Cumlıuriyet Bürosu,) Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmdakl iüşkilenn değişik nedenlerle gergin bir döneme gırdiği bir sırada AfTT, Türkıye'ye tarım ürünlerınde yak laşık dört yıldar ertelenen ödünleri verereic bazı tarım ürün!erinde gümrük bagışıklıfı tanımış, bazılarında gümrük oranlannı düşürmüştür. Resmî Gazete'nin dünkü sayısında Türkıye ile AET arasındaki tanm ürünlert konusunda çıkan anlaşmazlığı Türkiye'nin ıstediğı yönde çozıune Dağlaysn b:r genelge yayınlamıştır. Ticaret Ba kanlıgmdan yayınlanan genelgeye göre AET. Türkiye'den ithal etmekte olduğu tanm Ürünlerınde uzun süredır tartışma konusu olan gümrük bagışıklığı ya da gümrük ındırimi karara bağlanmıştır. Edinılen bilziye göre, bu ödünler vaklaşık dört yıldır ertclenmekteydi. T zmanlar t, : karan «AET'nin Türkiye ile olan llişlölerinde önemlı bir aşama. olarak nitelemışler. ancak ekarann geçıkmiş olması. tizerinde de dursrak söy le demişlerdlr: •AET üçüncü ülkelere tanıdıgı tanm ödünlennı, kendı ortağı olan Türkıye'ye geçiloneyle vermiş bulunmaktadır. Bu bir aşamadır. A.ncak, belirll bir japranmayı da beraberinde getirmektedir. Çünkü, Akdenlz ülkelerine ve özellikie îsrail'e tanınan ödün lerle Avrupa pazarlan şu anda büyük ölçüde kapatılmıs bulunmaktadır. Türkij"e bu kapatılmıs pazara gecikmeh grrecek ve Akdeniz üikeleri mallanyla rekabet edecektir. Bu açıdan karar geç (Devamı Sa. 9. Sö. 4 de) (CunUmriyet Habcr Merkeri) Komandolann yurdun çeşıtll yerlerinde giriştikleri eylem ve KÖLS Düsseldorf'taki «Bü saldmlarda yine kan dokulmüş, yük İşçi Kuruitayıandan sonra,; Balıkesir'de devrimcı olarak bilipazar ak^anu, CHP Senatörü nen bir lise mezunu genç, bir Uğur Alacakaptan ve Semih Ergrup komandonun saldınsı sonuyıldız'm, katılmasıyia Köln'dekı cu şişlenerek öldürülmüştür. «Türk Evinnde düzenler.en topIstanbul'da ise Galatasaray lantıda, sağcüann çıkardıklan 1 Afühendislik Yü!<sek Okulunda kavga sonucu bir kisı ölmüş, ıki çatışma çıkmış, okul 2 gün kakişi de yaraîanmıstır. Alman savcı ve polisinın yaptıjı açıklama | patılmıştır. Site Öğrenci Yurdunun kapatılması karannı protesda, toplant'.yı baltalamak amacıv la bazı sagcı grupların olay çıkardıkian belirtilmiştir. Oldürülen kişi, Adil Akyol adında, 3S yaşında dört çocuk babası Ispartalı bir işçidir. Ford fabrikala7. sayfdda) 50 Yıl Önce Cumhuriyet TiP GENEL SEKRETERi SARGİN'A GÖRE. DiSK YÖNETiMi SAÛA, TABANI SOLA KAYIYOR Türkiye İşçi Partisi (TİP) birinci büyük kongresi dün çalısmalannı tamamlamıştır. Kongre de CHP'mn emperyalizme ve faşizme karşı işbirliğine çafnlması, MC'nin düşürülmesi, AP ve MHP'siz bir seçim hükümeti kurulması yönündeki girişimierin desteklenmesi kararlaştınlmıştır. Kongre'nin sabahki bölümün de «Siyasi Partiler Kanunu» elestirilmiş. Anayasa Mahkeroesinin, bazı parti tüıük madde lerine yaptıgı ihtar karan üzerine, bu maddelerde degisiklık vapılmıstır. Anayasa Mahkemesine, kararın yeniden göıden gecirilmesı için bas^oıruldutu, vapılan bu itirazlara olumlu yanıt gelirse. tüzük maddelerinin ^eni den eski biçimine dönüşebilecefiı bildirilmiştir. Kongre'nin son gü nünde yine CHP'le DtSK yönetiml eleştirümis, köylülerin ve (Devamı Sa. 11, Sü 6 da) ÜZTTN BİR SUREDIB «40 YIL ONCE CUMHURİYET» BAŞLIG1 ALTINDA YAYINLANAN KOŞEmz, BUGÜNDEN BAŞLAYARAK DEĞİŞTÎRILMIŞTlR. BU DEGIŞIKLIKTE CUİIHURIYET'IN SUREKL1 YENI OKUR KAZANMIŞ OLMASI DA GOZÖN'ÜNDE BULUNDURULMUŞTUR. 50 YIL ONCE YAYINLANNUŞ HABER VE YAZILAB O DONEMİN ÖZGÜN DlLI KORUNARAK AKTARILACAK, YAFANCI KÖKENLI SOZCUKLERIN TÜRKÇELERt DE KÜÇÜK BİR SOZLÜK BIÇİMÎNDE VERİLECEKTİR. Bu Köşeden 12'den de Vurulan Koalısyon ALTAN ÖYMEN ri geçim mini ıltmek partilerde nalar ılaştı RA, (ANK.*) AP dı jartilenn anlaşaralî meışlannda katsayıyı 12'ye •mdan sonra CKP, MSP îgan geçim Indirimi yala btr an önce çıkmaararlı olduklannı açıklır. Ancak gündemin ürasında bulunan asgan dirimı kanununun Ç!İÎ' Mahye Bakanlığ: kar?ı ı ve Adalef Partısımn tek jşülmesini engelleyecefi »ktedir. Asgari geçim kanununun b:r an dnce ; asım sajı?ırik için, DP t Oevanu Sa. 11, Sü. 1 de) l Polisin soruşturma yetkisi yoktur Orhan APAYDIN StFASAL nJtelIkteM flklr suçlannd», poUsin *oruşturma yetkisinı kaldıran yan kuralı, Adana Z. Afir Ceza Mahbemesi Urafından yar^ısal bir vornmla urgulamava kontnostur. Gökhan Edee adlı cencin ölümüne TOİaçao t$kencelerle kendisinl ve arkacUfUnıu tnçlayan polis i/adesine dsrantlarak açıldığı lierl «rtılen davada alınan ba fcsrar, yslnn vasal kuralın değil. evrensel buknka ejemen Ukelerln de dofal bir cereğidir. CEZA vargılatnalan yasasında rsralan tnırala töre. sivasal suçlarda «Haarhk sorustunaaH bızıat Cumhuriyet Savcılan reya bnnlann bulunmadıkları ballerde Sulh veya Sorfa HakimJ tarafından yaptlır» hükmö tarbsmaya yrr hırakmayacak kadar açıttır Polis. siya»al Mr n ( IsledijH lddiasiyla yakaladıği ktmsenin Ifadeslni almak vetkisine sahip dejildir. Yapacsfı ij, elde etttiğj kanıtlarla birlikte. herhangi bir aornstunna vapmadan, gözaltında ttıttuğu sırada ifadesinı almak gıb) isJeme Ririşmeden, unıfi Cumhuriyet SavcUığına eondertnekten ibarettir. Sanığın suçlanma karşısında açıklamasını almak vetkisi »adece sav cılara ve bakimlere verilmistir. Savcı ve lıa kimin de, suçUnan kişioin zorla ifaöcsin) almak biçiminde bir vctkisinin bulunmadı;) yısalann öntördüjü bir kuraldır. tŞKENCE ve eriyet. faKimızda, uygulaodiğı top Inmlar için aUttç rrrlci bir insanjık suçunu oluftarur. fşlediği iddia edilen suçon nllelip (Devamı Sa. 11, Sü. f> ıla) H Istanbul Üniversitesi'nde öğretim yeniden başlıyor, ama... Ümit ALEMDAROĞLU OLAYLAR ONLENEBILECEK Mİ? YUKSEK OKUL VE FAKULTE yONETİCİLERININ BU SORUYA YANITLARI GENELLIKLE OLUMSUZ .. ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSITESIÎST3E KE OLACAK?.. BUOLN 12. SAYFADA MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGiSiYLE (6. Sayfada) eclis'in özelikle bazı oturumlarının tuUnaklan, goruşmelerin yapıüşın dan hemen sonra bastırüa biise de, piyasada kitap olarak satışa çıKarılsa... Onceki gece memur maaş lan katsayısının 12'ye çıka rılmasıyla ilgili tutanakian bujdum. Söyle bir karıştır;» vım derken. kapılıp sahahııı dordüne kadar okumuşum.. Bir ara baktım karını u>a nıp çalısma odasının kapısına eelmiş, endişeli çöz'.cr ie bana bakıyor. Ukurken biraz seslicc pülüvor mu sıım. ona uyaomış. Nası) eülmezsinız.. lk(i d »r ortahhğının Maliye Bakanı Vümaz ErEenekon'la Bütçe Komisyonu Başkanı fsmet SiezKİn sık s'k kiirsu «"e çıkıp, neredeyse ağiar Eibi sikâyet cümleleri sıralıyorlar. Neden şika^et ediyorlar: Çoğunluktaıı.. Sa5isal üstünJügü Ana yasai üstünJüee ealebe etmis bir politika olamaz arkadastar. Eğer Anayasa'da bu yolu açarsanız yann bu sayual ustünlüğiinüzü sağlavamazsuıız.. AJiayasal us tünJüğü sayısai üstünJüğe feda ettiren RÖrüntüye son vermenizi rica edivorum arkadaşlar.. «Sayısai ü.stürüük»ün. çoğunluğun alacağı kararların yanlı$ olabileceçinden sikâyet etmck, hızim bildiğimiz muhalefetin işiydi.. Siındi iktidann sözcü leri viikiennıiş bu ısi. Diyeceksiniz kj, haııei \k tldann? tktidarın bir bölü nıü de. Maliye Bakanıyla Biitçe Komisvonu sözcüsünün karsısında.. (Devamı ~, Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog