Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI İnançtan Bilime Doç. Dr. Sırn AKINCI CMEIİH CEYDE1 AHDİ1TIH ONSOKME} RYATI 20 U M tstetne Adrest: Çagüas Yayınlan, FUUtevl S. 39U Cağaloflu ISTANBUL Cumhuriyet 53. m, SAYl: 18869 Kurocustr. r U M J S N A D t 200 RUIUJ 9 Ş B T (977 U g f ö t UA Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Mılli Eğıtım Bakar.lığı butçesı gorüşuiurker (Mao Çe Tungi tartışmalara neden olmu^tur Mıllı Egıtırr. Bakanı Alı Naılı Erdem eleştırılsri eevapland:rırj<en partısmder ıhraç edılmek uzere Dısıplın Kuruluna \enlen CHP Emncan Senatoru Nıvaz: Unsal'ın Mao' r.un olumu nedenıyle dusenlenen bir anma topkntısına te! çektıgını açıklaması üMrme soz alan Unsal, ıMao, Çm serçeğını yaratan buyuk bır devlet adamıdır» deyınce tartışma çıkmıştır. APTi senatorler Cumhunyet Senmtosunda Mao'nun konuşula(Devarm Sa. 9. Sü. « da) r> t F^SANESI 9 şîıbatta bek'emelıle'e 19şubS*ta lıse sonlara Hşttbatta akşam kursu trdu cad.288 3 AksarayİSTTel 222223228825 TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED Başkanları, Vali Yalçın hakkmda ceza davası açâcaklarını da açıkladılar Erdem, tartışılan ders kitapları için 255 milyona yakın telif ödendiğini açıkladı ANKARA, (ANKA) Müll Eğıtım Bakanlıfı Bütçesi, Curahunyet Senatosu Genel Kurulunda uç oy farkla kabul edılmıştır. Butçenın tumunün goruşulmesı tam.imlandıktan sonra maddelere geçılmesi, oya sunuımuş V, uye kabul 52 uye ıse red o>u kullanmıştır Kabul oylarır.m AP ve MSPlt Senator lerle bırlıkte Ikı kontenjan senatoru vermiştıı CHP ve M11U Bırlık Grupları ıse butçeye red 0501 vermışlerdiT. Kontenjan Senatorü Bahrıye ÜÇOK da red oyu ı.ermıştır. Kontenjan Senatorlen Hüsamettın Çelebı ıle Şenl Tut«n ıse butçenm kabulü yolunda oy kullanmışlardır. Kapatılan üç dernek Danıştay'a başvuruyor Tandoğan Olayı Üstüne i » Ikemizde sürekli bir özçür| | luk duzeninin kunılup işlemesınden hoşlanmavan, bojle bir riuzeni kendı ardnıjetlerine \e çıkarlarına »ykırı bulan çeşltli orjmler vardır. Bunlar açık viule ortaya çıkmazlar. GizJidirler. Kimı zaman iktıdardan jana, klmı zaman iktıdara karşı eyleme elrişırler. Çok kez de »asal guçlerin gol(tesine sığtnarak ortalıgı karıştırmak. ulkeyı anarsl oatapna, arkasından da dikta rejiminin dıkrrül kucaRina süriıkletnevt anıaç edir.irler. Nortnal demokratık ko»ullar altuıda »maçl»nnı gerçeklejtiremoecekleıinl bıldıklennden orUk hedetleri ilkın ülke tasvaftinı bulandırmak. hukuk devletinl »ıkrnalrtır. Aralarında hesaplaşrnaya ancak bundan sonra sıra gelebilecegtnı duşunurler. TOBUEK, TUMDER ve TÜTED taratından cumartesi gunu Ani.ara da duzenlerten Ekonomık i c Demokratik Haklar» tnitıııgı ı^te bu gızlı orgutlenn Işe kanşmaidyle balUlanmı?, bır olçude de başanlı olmuştm. Bır olçude dnoruz. çonkü Ankara V allsı nin aldıgı suresız kapatma karannın hukuksal dajanaktan voksun bulundııgu kanısındayız. Sajın Valı nin hırçın seslni rad\odan ditıledik. Her uç dernegın miting s\rasında amaçlarmdan sapttğ\nı, lllegal (yasa dışı) hir eorünume buründÜKÜnıı. bu vuzden kapatıldıklaruu Adı geçen demekler toplam yüzbınlcrce üve.vi kapsayan, >Ulardan beri bmbır çuçluge goİtus gererek hak ve haysıyetierınî koramaya çalışan >asal llegall kumlu»lardır. Bu lnırııluşUr şırndlye dek çok saldınya uğranuşlar, ama kendiJeri bjç bir zaman saldırgan olmamışlardır. Son mltıngdc patlak veren olaylaT da butun görgü tanıklannın brlirttiği ffibi fealabahça arkadan katılan yasa dıçı gizlı örgütler tarafmdan bilerek. isteyerek çıkanlnuşUr. Ankara'nın barçın Vallsl buyruguodaki kolluk çuçleri Ue duruma el kojtnak, mitınsi anwcvndan saptırrnak isteyen ıtendl deyimi Ue ıllegal gruplara engel olmak, kışVartıcüarı yakalatıp adalete tesUm etmek gdrevi i)e karşı karşı>a buJunuyordu. Bu gorevlni ne deıüı verıne setirdi bUmiyoruı. Surası açiktır ki. yasa dışı blr azuılığın oeden olduğn bır saldınyı bahane ederek yasalarunızın konıyucu kanatları altında çalışan legal otputlerı suresiz kapatmaya çıttnesı son derece yanüş bir davranış olmuştur. Sayın Vali bilerek ya da bümejerek ülegal guçlerin amacına yardım eder blr duruma düşmüştür. Seçimlere yaklaşıldıği blr sırada boylesi dâvranjşların rejtnü ne biıruk tehlikelerle karşılaştırabilecefini görmernezlik edemeyiz. Vann siyasal partıler de uLkeyl kan? kanş Ura>arak toplantıiar. mitingler düıenlejeceklerdlr. ED bsşta Anamuhalefet Partisinin topiantılan bdyiık onem taşıyacaktır. Yann CHP' nin Tandoğan Meydanında bir buyük mitıns duzcnledlginl düşünunüz. Geçmişte brneği çönildüğü gibl gizli örgütlerin, kışkırtıa hlşilerin olay çıkarması, ileri peri sloçanlarla Ubancalar patlaması halinde Sayın VaU ne yapacaktır? Amacından ssptıjı îrerekçesiyle CHP'vi de kapatmaya cesaret edebilcceh midir? Demokrasi ve öıefirlük dfişmanlaruun oyununa (çelmemek j.n. p^rtı avrımı efiıetANKARA, (Cumhnrivet Bürosn) Geçtıgımlz cumart«si ?Unü vapvlan «Ekonomık ve Demoicratik Haklar Mıtıngı ve yü.*iyüşu»nde çıkan olaylar gerekç» gostenlerek kapatılan TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED'ın Genel Başkanlan öün duzenledıklen ba sm toplantısında, Ankara Valılıgının İm karan hakkında Damstay'a başvuracaklannı, aynca ken dilerine yöneltilen suçlamalar n« deniyle Vali Durmuj Yalçm'ı m»h keme; e verecekleruu açıklamıs lardır Valıhgın ısleminın Anava sa ve yasalara aykın oldugunu öne süren 3 kuruluşun Genel Başkaru, kapatma karanm «MCnin emekçtlere yenı bir aaldınsı» olarak mtelemış. «Bu saldın Tür fav© devnmcı ve demokratık ha reketinedır. Ancak halk giiçlen bu saldınyı da aşacaktır» d e m * lerdir. Mıtingin duzenlenmesıyle .lgt'1 r sorumluluğun. Toplantı ve »os ten Yıiruyu?lerı Kanununa thro tertıp hevetine aıt oldugun'i ku ruluslann sadece katılma kar'în aldıklarırT mıtıngı izleyen hüku met komıserının vasaıara .ııçbır aykınlık gormedig:ni m iıiıi ması volunda herhangi bir ısıfm de bulunmadıgını, b'.lâkıs, v'ini yüşun sonunda kendılenne tesekkür ettıgıni bellrten TÖBDEK Genfi Baskanı GUHekin Ga 1 ııoğlu, Tt"\I DER Genel Başfcanı 1 Erhan Tezgor ve TÜTED G*r.el Ba^kanı Avkut r.":f>r Va!ı '^ıır muş Yalçın'ın kendılenne yoıelttigı, «Daha fazla kan alcrr Jirı | daha büyik olaylar çıkmasını ıv | temek, devletimızin ülkesı ve m:lletıyle butunlüŞunü, nrllı erti venltjı boznak» suçlamasını da 1 şoyle cevaplandırmıslardır' I (De>amı Sa 9, Sü. 1 de) I Bakanlar Kurulu THY grevini ikinci kez erteledi, karar Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz grev kalkacak (Cumhuriyet Haber Merkezi) Hava Iş Sendikasınca THY ışyerlennde uygulanan JÇTÖV dun çece beşıncı giirıi^nu tamamhr ken, Bakanlar Kurulu taralından ıkıncı kez 30 gün sureyle ertelenmıştır ETtelemeyle ügılı karar nam« dun Bakanlara ımzalaUlmıs, daha sonra da Cumhur başkam Koruturk tarafından onaylan mıştır Grevin ertelenmesıvle ılgı (Devuru Sa 9, Sü. " de) Genelkurmay Askeri Savcısı, Lockheed konusunda görevsizlik karan verdi • ABD'DEN GEIECEK BELGELER KOKUSUKDİ İMZAIANAN MECLİSÎl TARTI^M&URA YOIAÇTI. KOMİSYON ISE OÎHLfMECEK SU6&YLAR GELMEYİNCE TOPIANAMADI maya yer olmadığı» ltarannı ver mıştır. Lockheed rüşvet olayı üe llgili dosya bir sure once «gorevsızlik» karan verılerek Ankara sav cılığmdan Adalet Bakanlığı kanah üe Genelkurmay Askeri Savcısına gonderılmış, belgeler ıç'n de asker kışılere ruşvet dagıtıldığı ıddialarının yer alması nede nıyle asken savcılığın soruşturma açması Istenmiştı. Genelkurmay Askpri Savcısı yargıç Albay llhan Şcner, bazı kışılerra ıfadeler.r.e başvurduktan sor.ra hem «ko.uşturmaya gerek olmadığı» hem dc «gorevsırtık» kararlarjrü ayıı ayn vsrmıştır. llhan Şener ın dosyayı bu hafta ıçınde Geneücıırmay aneıiıgı :1e Ankara savcılıgma verılmek uzere Adalet Bakanlığma gonderecegı c*renilmiştir. (De\arrı Na. 9. hu. 3 ue) ANKABA, (Cumhurivet Burosu) Genelkurmay Askpi Mahkomesı savcısı jargıç Albay llhan Şener, sıvıl sa\cılıktan geleu Lockheed rüşvet olayı dosyası ıle ılgjh olarak «gorev slzlık» ıtaran vermıştır Asken savcı aynca ruşvet aldıkları one surulen asken kıçılerle ilgılı olarak da «kovuştur Başbakanlıkta asayiş konusunda toplantı yapıldı; Demirel: 'Sancar'ın görev süresi için teklif hazırlanmadı,, ANKARA, (CumhuriTet bürosn) Başbakanlıkta asayiş konusunda düzenlenen brıfıngte jfUvcnKIc orgutleruıce Bakanlar Kurunı uyelenne bügı venlmıştır Toolantıdan sonra. gazetecılere Dem.rel, •Ulkeyı Sıkıyonetımsız ıdare etmeye çalışıyoruz» demiş, .Türsıye'de hükümet duşmanlıtım mes lek halıne getırenler, her sabah kalkıp hUktimetı bozup veni'len kuranlar vardır» demıştır. Demırel, Genelkurmav Başkam Sancar'ın gorev suresınin u.alüması için gereklı Başbakanlık teklifmın hanrlanmadığını so>lemıştır Dort saat suren bnfmge M'lll Güvenhk Kurulu Genel Sekre'erl Orgeneral Nure*tın Ersm, M t t Musteşan Hamza Gyrçıiç, Em(Deıamı Sa 9, Su. 4 ds) 16 ağır yıl arasında hapisleri istenen 76 sanık hakkındaki dava zaman aşımına uğradığı için düştü 11 kuruluşnn yöneticilerl dünku durupnad* (Foto|raf Tnlay Divitcioğlu) Sovyetlerle siyası belge ımzalanması ıçin, Carter'in temsilcısi Clıfford'un raporu bekleniyor A^KAR^, (Cumhurijet Rıirosn) Turkiye'mn cı.> poirıka Kon\. «ında onemh geı.çmeierın eşıgın de öalunövıgu, bır vandw. ılış kılerın olumlu vonp ^ırres.ı.e çaüa gostenlırken, ote yrrdan So'.vetler Bırlıgı ıle ınızaıarna sı soz konusu edı'»n «svası bcı ge»vı gecıkürdıgı bolırlenmıştır Dışışlen çevrelennden ednılen bı'pıye gore, ABD Baştenı Cat 'er m ozel damşraam Chffoı1'un onumezdekı hafta sonııria TvrV* \e Yunan vetkıUlenj'p "ap'c^gı Sa •, Su. 4 dr) » 11 KURULUŞUN 76 YÖNETİCİSİ YARGILANDI <MC tsüfa. başlıklı bıldıri ile hukümetın manevı şahsıyennı tahkır ve tezyıî ettıklerı ıddıasıyia savcı yardımcısı Ismet Cılasun tarafmdan Turkıve Yazarlar Sendıkası, Kankaturculer Dernegı. llencı Kadınlar Dernefı, TOBDEB, TÜMDER, TUTED. TUSDER. TUMAŞ. Mu hendıs ve Mimar Odalan tstanbul Şubelen, Tum Yuksek Tekruker ve Teknıkerler Dernefii Başkan ve yonetım kurulu uveleri hakkında açılan davanın duruşmasına dun îstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesı'nde b&ş lanrtuş ancak zaman aşımına u£ radıgı ıçın mahkeme, davanın dusmesLie karar verrmsfir 11 kuruluşun, 76 yonetıcısi halc kında açılan bu dava samklan arasında yazar Azız Nesın, Bekır Yüdız, kankarurlst Turhan Selçuk. Îstanbul Barosu Baş kanı Avukat Orhan Aoaydın ıle ya?ar Kemal Sıilker, tısnınmıs oŞretim tıyelerı. muhendıs, mı mar ve ı>çı kadınlar Ue kımyagerler bulunmaktadır Duruşmada soz aıan sanık axukatları, ıddıanamenın yasal olmadığını, savcının aosyaya bır bıl dırı koyarak bu davajı aç»ıgın: dolayısıyle yasa dı$ı bır ıddıaname Ue karşı karşıya olundufanu belırtmışler, «Savcı degıl •*ın hakıkatını aramak sanıgın bıle hakıkatıru aramamıştır Savcı sa nıklann bıle sorgusunu yapmamıştır Turk demokrasisıne arma pan edılen bır dava ıle karsı karşıyayız» demışler, avrıca ıddıanamede suç tanhinm 16 mavıs 1916 olarak gostenldığını ovsa davanın «Sukutu hak suresmden» zaman aşımına uğrayarak dusme sı gerektıgıra büdırmışlerdır. Samklar arasında veralan Istan bul Barosu Başkanı Orhan Apaydın da, ıddıanm açıklanması ge rektığıru belırterek. «MC hukumetınm gencı olduğunu soylemenm suç sayılamavacagını» soy lemıştır K'sa bır aradan sonra savcı da davanın Basın Yasasınm 5 maddesıne gore «zaman asımı >na uğradığını belırtınce mahkeme sa nıklar hakkında acılan kamu davastnın duşmesıne karar vermış tır. Yeni parlamenter maaşı yasa önerisi, Meclis Plan Komisyonunda kabul edildi AN'KAfU, (Cnmhurivet Bnrosu) Mıllet Meclısı Plan Komısyonu dun toplanarak, Anayasa Komısyor.undan gelen parlsmenter ode iıek ve vollvıklannın yenı bıçımi m duzenleyen yasa onerısıru gorüşmüş ve katılan uyelenn oybır lığıyle kabul etmıştır Yasa onensı öncehk)e goruşülmek ü?ere meclis genel Kuruluna gondenlrnıştır. Dtln Plan Bütçe Karrna Komls vonu Başksnı AP Aydın Mılletvekılt lsrnet Sezgın'ın ba.şkanlığında toplanan Meclis Plan Komısyo nuna su üveler katılrmslaniır: Ismet Sezgın (AP). Hudaı Oral (CHP>, Mustafa P&T!ar (AP), Me tın Tüzün (CHP), Yücel Dırlk (AP), Süleyrnan Genç (CHP), Sdleyman Tuncel (AP) Bı'âl Ta (De\^mı Sa. 9, Sü. 3 rte) Yüksek Askeri Şura toplantısında GÖZLEM UĞUR MUMCU Bütünleşmek.. NARİN: PAMUK İPLİĞİNDE • BRUKSEL'DE VERGi İADESİ AET ÇEVREIER' ılE KALKSIN, PAMUK GORL^MELER TABAN FiYATI NARıN. PAMUK TABAN DÜŞÜKTUTULSUN FıYATININ Y4PİN ıCumhurivet Haber Merkezi) Hur Teşebbus Konseyı ıle Tercst.il Işverenlen Sendıkası Başkam Halıt Narui, parnui! ıphgı ıhracatmda uvguıanan vergi ıadesmm kaldinlmas.nu, buna Aar^nıs pamau taban JıyaUnın duşuK tutularak bu alanda aaha ÇOA devlet sub\ansıyonuna gıdılmesmı onermıştır Avmpa Ekonomık roplulugu'nun (AETı pamuk ıplığıne fanıdıgı vergı ıadesının saidınlması jolunda verdığı memorandum sonrası AE1 çevrelerı Ue goruştneler yapmış bulunan Halit Narın, •Türkıve'nın parnuk ıplıgi lconasunda ıhracat «nterlennm yerıden saptanacağım ve buyaR bır olasıliKİa bundan sonra yapılan subvansıyonun pamuk ıplığmden pamuğa kaydınlacagını» soylemıştır Bruksel'de AET çevrelerı ile gömşmeler vapan Hur Teşebbus Konsevı ve Tekstıl tşveremen Sendıkası Başkam Halıt Nann başkanlığmdakı a!tı tc.sıhK hevet oncekı akşam .nırda donmustür. Nann Rorusmelen ozerlerken AET çevrelennın Kamuoyuna ven&ıdığı ^ıbı yenı bır arnbargo konusunda terarlı oİTiadılclannı ve gorjşmelenn bujak b'.r anla\ 4 ve ortak çoyJm havası ıçmde geçtıgını bıldınnış'ır. Nann, ^on 7ama'larda zaten belli özellikle üişkiieri Türk Amerikan görüşüldü ANKARA (CumhuriTet Büro^u Yüksek Askeri Şüra'nın dan^ toplan"ıs:nda Turk.ve'nm üıs sr rorlar: ele alır.mış bJ araö ABD ıle ı'.jşfcıler ve NATO stt fakı ıçmdekı durumumaz. ^t.n şu ulkelere ılışıc^n a s s e n ve s 5ası gehşmeler goraşulmjştü Genelkurmay Başkam Orgenen Semıh Sancar m yonettığı ^ııl ses Asjîerî Sura toplanhsjıo gündermn ağırlı.< Tiaaacsını AB ıle iişkıler bolümunun kapsa^ gı ve gerus bıçımde TurtcAB Savrınma tşbırlığı Anlaşma! Kongre'nın tutumu, Tur .ıve'dc (Devamı. Sa 9, Su. 8 d ephe partilerinin arasındaki çatiaklar (rOn s ç ç üermleşmektedir. tki yü once, s«çım»tre ortak liste Ue girmek için «protokol» ırnzalayan cephe partilen, hugün artık birbirlenylt, ancak televizyon ekranı aracılıjn ıle konuşmakladırlar. Seçjm raklaştık<,a bu çatlaklar bu>umekU; ve cephe ortskhğuun temeUerini sarsmaktsdır. C goa yumulamayacagını, bu nedenle, «Bırlıgın devamı ıçın İüzumiu karar nevss bunun ahnacagını» sovlem^nr. O p h e hükümeti, kurulduğu çünden ba ysaa en cuçsuı dönemini >aşamaktadır .. Bu dönemde, Uerid siyasal parti ve demokratik (aırnluşlara düşen gorev, kendı aralarında butunleşerek, cephe hukümetinin yıkıUşun çabukiaştırmakudır. Bu gorevın ilfc koşulu, cephe partilerine, arslanndaki çatlaktarı gizietnelerini kolaylaştırıcı eylem \e dasramşlardan ka^ınmsktadır. Çeşıtll toplumsal »ınıf \e tabakalardan kajnaklanan «Ideolojiler., blkenln suıılsal japısını değişik biçimde gorıirler. Oeğişik göılemlerin, değişik ^ontemleri olur. Örneğin bir marksist üe bir sosyal dfmnkratın, olaylara bakış açısı aynı değildir. Fakat bir sosyal demokrat Ue bir nurksısti birleştiren ortak noktalar da vardır. Bir sosyal demokrat ile blr marksıstt birle^tiren ve ayıran noktaları, «statık» defil. «divalektik» bir bütün içinde Kormek gerekir. Olaylann akısı, yasanan sı>a»al dönem, bu dönemde kurulan sınjfsal denge, zaman zaman, ayırıcı noktalart unatturup, birlestirici döşunce ve eylemien fundeme getirir. Türkiye böyie bir dönemden geçlyor .. Siyasal yaşamımjz, işçi suuTından guç alan ve parlamentoda iıyesı bulunan bir «osyalist partiden joksundnr. Yakın tarihimizde, ilericf tutınnuyla, onurlu bir teralan Turkiye İşçi Partisi. 12 Mart fafizminin baskisıyl» kapatılmış ve yöneticileri en afır cezalara çarptınlmıştır. üikemlzde marksist slyasal partilerln örr&tlenme olan?kları, uniö 141 ve 142 inci maddeierle tasınanmı^tır Bunartılpre darılan ilericl aydınlarımiî. «Pamuk ıplıgıne vergi ıadesının kaldınlmasuıı ısuyecek mısınız'» şeklındekı sorumuza kar(De\amı Sa 9, Sü. 5 de) DEVIE1 SUBVANSıYOKU ıLE OÜJUK TUIÜLABtLECEOiNi BElıRTTı OLAYLARIN ARDINDAKt DURUM GERÇEK T MUSTAFA EKMEKCi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın firkive'nln dısa donuk sorunlarındı bir dar bogaz soz konusudur ABUnin ambargosu sıirmektedır \unanıstanla çeşitlı konuiarda göruşmeler deu m etmçktedir. AET ile ilişkile rimtzde venl zorluklar karşısın(iavu. Kıbns kesiminde Uginç selışmfler sozkonusudur. Ege'de silâh dençesi Türkive aleyhlne tırmanrna volundadır. Bunlara uikenin iç ve dışta çok ciddi bir dızi problerai daha katüabilir. Nevar kl, basınımızdan baslıvarak parlamentomuza degın her ke^imde bu komıların ustune, üzcrine «elerince efilmek ola M defilcllr. Clked« tktidar • muUalcfet divalogu kopuktur. Başha'nan, Ana Muhalefet Parttstnı memleketin basma b*la sa>maU. ı »T,^I•^rf^^•^,in basiıca dfrdi CHPdir» diye komısabnmektedlr. Dışisleri Bakanı. «Bizim kafi derecede ortağımız *ar, bir de fnuhalefeti dış politikamıza ortak edemeyiz» diyebihnektedir. Ama ıktıdar muhalefet dıyaloğunu bir rana bırakın»; hükümet için de ortakiar diyalofu yoktur. Koalisvonun dort partisl birbirindcn ayn birer hUkutnet çibl da* ranmaktadır. En ağır suçlamalarla birbirine saidir&n hükümet ortakları vine hükümette kalip ıktidann nimetlerini derlcmek cabasındadırlar. Basın. ülkenin temel sorunları na eeılmek fırsatmı bir tiırliı bıılamnor. Çünku giinluk çalkanlı. saldın, cinafet v ç mrhalık e^lcm lorini \ansitmak durumıındadır. Can eu»ealısi on plana çıkti^mdan her torlü ekonomik sorun te rlyt itilmıştır. Bo\lece Turkl ddmeni kınlmış blr gemi g1 Oalçalann arasında yalpalıy KimbiUr. bejld de İstenen b du. Çünkfl iilkemizde cephel me politikası yoğunlasmaktat 1974 Kıbns çıkarmasiTİa dun mn KÖzlerini kendislne çel Tnrkjye'nin içinden çatiamas açılacak bir İç cepheyle sağla planı, bilinçli biçimde u>çu! mtstır. Cepheleşme stratetisl bo bakıradan sonaçlan alınn tır. Ne\ar ki, cepheleşmenln 1 di vapısında butönlttğıura k< \amam3sı planı n tiımüyle DJ rıva ıılaşmasını eneellenıekte Cepheleşme sürecivle birll Ankara'nın dıs politikada ; dlplomasi yolanu benlmsrn • (Devamı Sa. 9, Sü. 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog