Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Göğü tsftamazsnz. 53. Yfc SAY1: 18868 umhurıyet Kurucustı: TÜNUS NADt 200 KURU5 0 an ctersanesi YAYIMl AniMI TERCİH EOİfMİZ GERCEK BASAttHUfZ İÇİİM COZUMLU 8 JÜB4I 1977 S4U UNIVERSITE AnAYLARI ICIN İLGİNC TEST UYGULAMALARI lıtcıiM »dr»ı Ink.lapSok No 28 Kııı[»y/ANK*R\ toplu ııteklerde « 1 0 buyuk kıtapçıiarj %25 tndınm vapiltr Içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçeleri reddedildi • ADALET BAKANI MÜFTÜOĞLU; SfNATOOA BENİMSENEN BAKANLIGI BUÎÇE5INE ILIŞKIN ELEJTIRItERI YANITIARKEN, MLSTE5ARINI DÖVMESI OUYININ «$AHITSIZ, RAPORSUZ BIR IDOIA. OLDUĞUNU ONE SURDÜ yasa açısından re bütçe yönünden bır degışıkJık geürmeyecegi 6ne sılrülmüstür. Konuya ilışkın demeç veren AP Senato Gnıp Başkanı İskender Cenap Ege şurüan sdylemıştır: «Anayasanın 94 maddesi bu konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Şoyle kı Cumhuriyet SenaAVKARA, (Cumhoriyet Bürosn) Cumhuriyet Senatosunda öncekı gece sabaha karşı Içışleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdurlugu bütçelennın maddelen ne geçümesı CHP ve MBG üyelennın oylanyla reddedılmıs. AP 1 uyelenn tüm ugraşlanna kar1 şın bütçelenn kabulü ıçın yeterh oy sağlanamarmşur. Saat sabah 06 00 sulannda Baskan Mehmet Unaldı Içışlen Bakanlığı butçesmm tümü uzenndekı goruşmelenn sona erdı ğım ve raaddelere geçılmesını ov layacağını bıldırmış, «KabuJ edenler. kabul etmeyenler, tabul edılıruştır» demıştır. CHPTı uyeler, «Sayın Başkan oylan ssy madınız, bır daha sayın» dıye dırerunce oturumu yoneten Bas kan Ünaldı. zıl çaldıraralt kulıste bulunan üvelerı salona çagır mıştır. AP'den yalnızca ıfcı üyerun geldıği gorülmuştür Uzun bır sure bekleyışten sonra oyla ma ymeletımış, sonuçta öütçe run tumünün benlmsenmemesıne CHP ve MFG oylanyla karar verlimıştır. Oylama sırasında salonda 18 senatorün bulundugu, 7 CHP'li üye ıle 4 MBG üyesinin red. 5 AP'li 1 MSPT1 ve 1 de Kon tenıan üyesının tcabul oyu fcullandığı saptanmıştrr. Emnıyet Genel MudUrlügü büt çesının benımsenmemesınden son ra Jandarma Genel Komutanlıgı bütçesi oylanarak benımsenmıştlr Bu ik) bütçenin Senatoda benımsenmemesınln tüzük ve Ana Üç kuruluşun dünkü ortak basın toplantısında kınadıkları olayları, Ankara Valiliği kararma gerekçe yaptı ^UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIİIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIKMIUU Bakanlar Kurulu'nda bugün anarşik olaylara ilişkin bir brifing yapılacak A\KAR4, (Cumhuriyet BOrtuu) Anarş.k olaylar konusunda güvenlık brgutlennce, bugün Bakanlar Kuruluna genıs kapsamlı bır brılıng venlecektır Başbakatnhktakı brıtingae TUrklye'dekı gızlı Örgutlenn çalışmalarına ılışkın fılm ve slaytlı bılgıler sunulacaktır Başbakan Süleyman Demlrel'ln başkanlı gındakl Bakanlar Kurulu toplantısma Müll îstıhbarat Teşkılâtı Başkanı, Mıllî Güvenük Kurulu genel sekreteri Emruyet Genel Müdüni de çağınlmıştır Güvenllk drgutlennce Bakan lar Kunılu uyelenne anarşı konusunda \en lecek bılgılerden sonra. «îç guvenlık komıtesmni oluşturan 5 bakanın «olaylann önlenmesı konusunda onerilerınl» anlatacagı ogrenılmistlr. TUrldye'de mej'dana gelen ve özelhkle üm vereıte, ^uksek okul ve orta ogretım düze^n de sürdürülen silâhlı eylemler konusunda, ha(Devamı Sa. ». Sn. 3 de) I Cumhuriyet İ Okurlarına Gazeteruz Cumhunyet bugunden baslıyarak yurdun her >enrıde 200fcuruşasatUacaktır Tek başıca almak zorunda kaldıgımız bu kar&r konusuada sızlere açıklamada bulunmayı gereklı gortiyoruz. Cumhuriyet, Pürfc Basınında okuyucusunun destegır» en fazla gereksınme duyan bır gazetedır Resmı ılân ve reklftm gelirleriyle yaşatılan Iruçük gazeteler ve örel üan reklâm geUrlenyle besienen büyuk gazeteler arasında. her ıld kaynaktan da dummuna goıe, çok az pay alan ve büyük oranda okuyucusunun destegı ıle kamuoyunu aydınlatma gorevını venne getıren Cumhuriyet gazetesi bzellıkle son yılda 20 mllyon Ura artan gıderiennl sarşılayabılmek ıçm, sizlerden ayda 15 hralüc bır katkida bulunmamzı sstemektedır. Bugun Türk Basınının Vt 90'ını teşöl eden 5 büytik gazeteden Cumhunyet dışiDdakl dördü gelırlennm • 38 <» 46'sını, Türk sanayı ve tıcaret nayatının • " son yrlda yaklaşık 500 müyon lıra olarak hesaplanan basın Uân ve reklâm gıderlerinden aldıklan Daylar'.a / karşılamaktadırlar Cumhunyete düşerı pay ıse daıma " o *'ün altınoa »tal maktadır. Bu nedenle Cumhurıyet 5 buyülı gazete Içınde, gazete satış tıyaüna en fazla bağlı oıma nıteI gınt taşımakt8du. Eır başk» deyımle, Cumnunvetl asıl ayakta tutan güç, okuyucusunjn destegıdır B J özellık 53 yıldır gazetenız Cumhurivet e basının gerçek gorerur. yenne getırme haber ve yorurcda tum sıyasaî ve ekonomık etkılen denethyerek gerçeğl vansıtma olanaklannj da sazandırmaktadır Cumhunyet'ın tıraji son nlda "» 15 oranında »akselmlştır Bır yıiaa ortalama günlük ttraiı 120 binden 138 bıne vükselen Cumhunvet bu gelısmesrnden VOK daha hızlı oranlara varan malzeme ve nızmet ücretierı artışlannın ağırlıgını dtfeı buvük eazetelerden çok daha fazla hıssetmektedu Cumhunyet Tıirk Basınında personeı gıaerıerı tüm gıderlennın en vtıksek oranını bulan vanı ttendı oıınvesmde çal'sanlara karşı toplu sozlesmelerde en yujcsek standartlan ustienen ekonomık vapısı kâr'ı degıl ıvı tıızmetı amaç edınmış blr gazetedır Cumhunyet ın fıyatını 150 kuruştan 200 Kuruşa çirf». nrken amacımızın sıze her zaman sundugıvnuz gerçekçı çağdaş devnmcı gazetecılık nırrnetını ıçmde yasadıgımız şu güç koşullarda da sürdürebl!me< olduğunu görml ratıatlıgı ıle savunabılmz Cumhunyet onB ödediğınız her kuruşun karşmgım, nalkına ve cafına Karşı bUyük bır sorumluluk bılmcıyle «rermek eeleneRinı 53 yıldır sürdüren sırji tenlzdır Anlayışınıza ve iatkılarınıza tejekjcur ederus | İ TOBDER, TUMDER Ü ve TÜTED kapatıldı saptıklaruu» bu nedenle de 1630 sayılı demekler yasasına dayanılarak bu derneklenn suresız olarak kapatıldıgjıı soylemıştır. Aynı yasanm 45 maddesıne go re genel merkezlerı kapatılan TOB DER. TUM DER ve TU TED ın bütun şubelerı de kapatıl mış savılmaKtadır Kapatma karan üzerıne. dun aksam 18^0'da, TÖB DER, TÜM DER ve TtJTED Genel lerine polıs aracüıgıyle bildırılMerkesleri polıs tarafından mü mıs ve bmalar muhürlenmışfır hılrlenmıstır TÖB OEP DAMTAY'A Hatırlanacagı pbı 3 kuruluşun BAjVURAUK cumartesi günü duzenledıklen • Ekonomık ve demokratık hakTÖB • DER Hukuk Danışmam lar mıtıngı>nde ve daha sonra Halıt Çelenk, kapatma kararın\apılan yuruyuşte olaUar çıkmış dan sonra goruşlennı açıklarken çok sayıda \aralanan olmuş'j «Valınm bu karan tamamen Kev fı ve sıvasal, ıktıdarm ıstetınm Anxara Valılığınm karan dalıa yenne getırılmesmden ıbareUır) sanra uç <uruluşun genel mer<cez aemıs, yurütmenın durdurulması ıçın bugun Danıştav a başvumcaklannı bıldırmıştır Çelenk mıtıng*e meydana çeMALZEMELER YÜZDE 4 0 PAHALANINCA. DEVIE1 IN$AAT IHAlen olaylann TÖB DER, TUM • DER ve TUTED ıle ılgısı buiun LELERININ KE$IF BEOELIERINE DE YUZDE 3 0 ZAM YA madıgını ve clavlan dışardan gelen bır grubun çıkarttıgını soy(Deramı Sa 9, Su " de) PILDI KIRA FIYATLARININ DA ARTMASI BEKLENIYOR. ANKARA, (Cumhuriret Burosu) Kum, çakıl koknar kereste gıbı .nşaat maızemeıerı tıyatjanna ortalama yuzde 40 dolayında zam \>apılmıştır Öte yandan, devletın ıhaleye çıkardığı inşaatlarda keşıf bedellen fıyatlarına ortala ma yuzde 30 zam yapıldığı dunkü Resmi Gazete'de açıkîanmıştır tnşaat malzemeleri îıyat lan son altı cyda ıkınct kez arttınlmış olmaktadır Bır vandan konut satışlanru, dığer vandan da kıralan etkıleyen son zamlar ortalama yuzde 40 dolavında dır înşaat malzemelen ara sında koknar keresteye yuz de 17, suntaya yuzde 10 ıcum, çakıl ve dığer ınşaat malzemelerıne yuzde 60 ora nında zam yapılmıştır Inşaat malzemelen dışında galvanıze borulara yuzde 20, pres dökum urunle rıne de vıne yuzde 20 oranında zam yapıldığı bıldınlmektedır Ote yandan, bundan beş av Kadar once ınşaat malzemelen fıyatlarına yapılan zamlar, devletın vaptırmak (Devsmı Sa. 9 Su. 5 de) ANKARA (Cumhuriyet Büro«u) TÖB DER, TÜM DER ve TtJTED Ankara Valüıği taralınaan suresız olara'i ltapa.Uimış tır Valı Durmus Yalçm dun ak şam geç saatlerde yaptıgı açık lamada, her üç kuruluşun gectıgimız cumartesi günu duaenled'k len mıtmg ^e %uru\uşte çıkan (Devanıı Sa 9. &u i At) I olaylar nedetuyle tamaçla,rından I DENKTAJ MAKAPıOÎ GÖRÜSMES'NıN WASHıNGTON'DA HAZIR • LANDIGİ YOlUNDAKı ıDDtALARI ÇAGLAYANGıL; SUıKAST» DıYE NıIELEDı. «KENDı KENDıNE Yüksek Askeri Şura çalışmalarına başladı A.NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Askeri Şura'run yıllık «ubat ayı toplantısı dun çalışmalarına başlamıştır. Başbakan Süleymars Dermrerın açış konuşmasıyla başlayan Yuksek Ask«ri Sura toplantısına daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar başkanlık etmıştır. toplantısı dün çalışmalarına bas lamışur. Başbakan Süleyman Demırel'in açış konuşmasıyia başlayan Yuksek Asken Şura toplantısma daha sonra Genel kurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar başkanlık etmışvr. Türk SUahlı Kuvvetlerınd.îkı terfılerın goruşulmedıgı şuoat ayı olağan yıllık toplantısında Yüksek Askeri Şura'nın «ülk~ nın savunma sorunlarım» ele al dığı \e bunlara ılışkın çozum onenlerrı değer endırecegı bıl (Devanu S» 9. Su. 3 de) Çağlayangil: "TürkABD Anlaşması Kongre'den geçmeden üsler faali yete geçirilemez,, ANKARA (Cumhurivet Bu rosu) Dısıslen Bakanı Ih san Sabrı Çaglavangıl. bakanlığı bütçesı uzerındeki eıe»urnen oncekı gece saua ha karşı yanıtlarken, «Tuiıi Amerıkan savunma ısbırlı ğı arüaşması onaylanmadıx ça ABD uslerinın yenıden îa alıyete geçınlmeyeceglru,) sorlemıstır «Bızlm kafı derecede ort» gunız var, bır de muhalefetı dış polıtıkamıza ortai ede meyız» dıyen Çaglayang:l muhalefet ıle ajılaşmaz.jk k.onularının dıs polıtıkaaa degıl, «de\let», «hukume'» ve «tktıdar» kavramlarında oldugunu ıfade etmiş, «Devletı elestıremezsiniz ve iri çük dilşüremezsinız. hükümetı elestırebüırsinıı ama onu da küçük düsıiremez*ınız» demıştir Çağlayangıl Kıbns konusunda onenlerinm «tkı bol gelı lederasyon temelıne dajaiı, Kıbns'ın bagımsızlıgını, toprak burunlüğtlnü ve 2kı toplumun hak eşıtlığını garantı altına alacak bır çoZ i olduğunu» belirtmıs, Tm kunılacak venı devletın «sı nır, anayasa ve garantı so(Deramı S». 9, SC i de) Inşaat . malzemeleri pahalanınca devlet ihalelerinin keşif bedelleri de zam gördü Edirnekapı Yurdun'da Erginbay cinayetine ışık tutacak bazı kanıtlar bulundu ve Adli Tıbba gönderildi Selâhattin GÜLER ÎTÜ oğrencısl va TeJanKGuç Dergısı Yazı Işleıı MüdUru Zekı Lrgınbay'uı oldurülmesı ıle sonuçlanan olayın soruşcurması ara IIKSIZ surdurulurken Sıyası Sube, komandoların barınagı olan Edirnekapı Oğrend Yurdunda bulduğu ve bu cmayete ışık tutabılecek rutelıkte oldugu bıldınlen delıile n dun Adlı Tıbba gondennıştır. Poüsın Edirnekapı Ogrencı Yurcuna yaptıgı baskın sirmnnflü yakalanan ve daha sonra komandolar tarafından kaçınlao lki öğren cıden bırı oulunmamıştır. Polısın Edımekapı Yurdunda yaptıgı arama sonucu, Ahmet Mal ka ıle Mustata Gkınci'nın kaldığı (Devamı Sa. 9. Su. 7 de) | CUMHURIYET | FıiHiMiuuıııııııımımiMimııııııııııııımuııııımıııııııııııııuııııım: ÎETT Genel Müdürü Gürtav, îsvan emir verince kendi aleyhine 564 bin liralık tazminat davası açtı îhsan ONUR ÎETT Genel MUdürü Saffet Gürtav, Beledıye Başkanı Isvan" ın emn ile kendısı hakkında 564 bm lıraİLS tazminat davası açmıstır. îsvan, Gürtav'ın İETT Lojman Yonetmelığıne aykın davranışlar içınde bulundugunu, bu bakımdan bır çok klsıye 250 600 lıra arasında lojman tazmınatı ode dıgını ilen surmüş, bunun alınabılmesı ıçın harekete geçılmesını ıstemıştır. Bu konu üe ılgıh olarak Beledıye Mufettışı Mehmet Taner gorevlendınlmış ve sonışturmayı yürutmüştur Mehmet Taner, Beledıve Mec lısınm karan ıle kaldırılan ve daha sonra yemsı hazırlanmadığı ıçm yıne eskısmın uygulanmasında bır sakınca gorulmeyen yonetmelığın bazı boşluklar ya rattıguu ılen sürmuştur Ancak mufettıs, b r suç gorulse bıle bu nun Ecevit Hukumetı zamanın da çıkan Af Yasası ıçme gırebı leceğını de d^kkatı çebmış «Bır kere de Beledıye Hukus tşlerı Mudurluğunun goruşunun ata masıru» ıstemıştır Bu görüş alınması içın dosya Beledıye Başkanlıgma geldığı gu nün akşamı, dava açma süresı sona ereceğinden Isvan, hernen davanm acıimasim ls»emlşîlr Boylece acele olarax İE1T Gcnel Mudürlugune îsvan"ın yazılı emrı ulaştınlmış ve dava zaman aşımı na ugTamadan açılmıştır (Devamı Sa 9, Su 1 de) TV CİHAZLARININ PATLAMASINDA YAPIM HATALARI DA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR Bu Köşeden Ya Demirel, ya "yok mudur kurtaracak?,, ALTAN ÖYMEN • KOTÜ ıIOLASYON; KORUHMA DEVRELERi EKSıGi; MALZEME YETERSıZlıĞiNıN YANI SIRA KÜÇÜK ÇOCUKURIN KÜRCALAMALARI SONUCU FANUSUN ARKA UCUNUN ZEDELENMESi; TV CıHAZLARINI PATLAMAYA HAZIR BÛMBA HALiNE GETiRtYOR. Kenan MORTAN Suudi Arabistan Kralı,Wa!dheim'a Kudüs'ün Arap kesimi dahil îsrail isgali altındaki toprâklârın geri alınacağını söyledi BEYRLT BM Genel Sekreteri Waldheım Orta • Dogu sorununa banşçı bır çozum oulunması amacıyla toplanması tasarlanan Cenevre Konferansı konusunda taraflararasmda goruş bırlıgı ssğ lamak üzere çıktığı gezıyı surdarmektedır Dun ogle uzerı Beynıt'a gelen Waldheım Lubnan Devlet 3aşkanı. Sarms le goruşmustur Bu arada BM Genel Sekretennm Rıvad'da Suudı Arabistan Krah Halıt ıle yaptığı goruşme sırasında krahn Israıl ışgalındekı Arao topraklannm Kudus'un Arap kesımı dahı! gen alınmasır.da a rsrlı olduklarını \e bu konuda hıcbır odun vcrrevecekiennı açıkladîğı bıldınlmektedır Şam Radvos'inun Cenev.e Kon feransı ıle ılplı bır vommunda 1 f ise Walahe'm'ın pKonferan * O > T Ianama7sa beşmcı Arsp • tsnıl i&\ aşı kacınılmaz ola^ak •' şekhn (De\aım Sa. 9. Sn i Oc) A sltnda fllmln konnsu ayra.. 1 O 9T 1971 arasındakı ınbi.. Başbakaam adı gene Sölevman üemlrel» Meclisin bır komıSTonunda sene, soyadı Demirel olanlann dosvaları. Geoe enflasyon, gene çarçur. Sokaklarda kavgalar. Patlamalar.. d navetler. Ve bütun bnnlara blr sakıt çiğneme umursamazlıği tçinde bakan bir Ukım rahat insanlarFilmin konuso arnı. Sadece ovnavanlarm ve oynattlanlaruı sayın fazla.. Olay fazla. Ee ba da olafan . Hfr sev «ellslvor Esld vıllarda çevrilen Kint Rone filrnivie buırun çevrtleni arannds da fark var. Teknik. bu eunkü Klns Konş"u daha da burbk riaha da korkanc hale g^tlrmtş.. Ve rilml bi rincide nlanıavan bazı »an «ahnelerle daha remnnlesti rip karmaşıklaşlırmıs Bi7İm rilmde dp »enl *'* torlet var *eni fi)TA>r»ni..r var.. EnflasyoD hın da, do»yalardaki yolsnzluk iddialannın rakamlan da daha vtıksek: şekillert daha çapraşık» Öldurulenlerln sayisı da 12 • U yenne 133 (Eğer ba satırlan vazarken daha da artmami9sa..) Fîlnıln sonuV. Filmin *o nu da 1971'deld jrlbl mi olacak? Hatta fünümüzün tek nik ölçfilenndeki büyflmeve uyarak daha da mı dehjetU olacak?. Bunu Isteyenler tetikte bekliyor. Istemeyenierden hansınm akiına takılan çare: Ecevifle Demirel merhaba etsinHer şey diızelir. Nastl merhahs edecekler.. Ecevit ber şeve rağmen gorunmeyen hukumetln bu baş kanrvla knnusabtleceğirri belirtt). CHP vönrtimi zorbalikla mücadeleve bötfin ku ruluslan çaeınrken bu ça^ nmn kapsamını AP'ye de açık tuttu llemirel'den cevap: (Oevamı ba 9 Su ! dej Televiayon cüıazlannın, çoğu kez olumle sonuçlanan, yangmla ra yolaçan patlamalanyla ılgılı olarak gbrüşlennı açıklayan vapım teknığı uzmanlan, bu tur olaylann hem ıç, hem de dıs et kılerden mej dana geldiğını, an cak yapım hatalannın yolaçtığı ıç etkılenn daha onemlı büdırmislerdir THY'daki grev sürüyor, sendika olumlu gelişmeleri Genel Müdürlüğün baltaladığını öne sürdü THY'nın Istanbul, Ankara ve !znur hava lımanlannda baslatılan ve dün de yme bazı ışyerlerını kapsamı altına alarak genısletüen grevın dorduncu gunünu doldurmuştur Hava Iş S«ndikası yetkılılerı, grevın sona erdınlmesı yonunde olumlu gelışmeler olduğunu, ancak THY'nın sunu baltalamaya çalıştığını one surmuşlerdır. Sendika greve dun de Istanbul da Hılton Sırkecı, Sişhane, Taksım ve Aksaray ıle Ankara ve Izmır"dekı satış burolan ve kargolarda çalışanîarm katıldı^ını bıldırmıstır THY Basın ve Ha'k (De\amı Sa. 9 Su. 1 de) Knstal blr camdan olusan televızyon taplerl gorünüşlenyle bır fanusu andırmaktadır Kristal cam ıncelerek fanusun dibında bır çıkıntı bogaz oluşturmakca ve burası tupün en zayıl yanı olmaktadır. Bu durumda patlama olasılığınm en çok kristal ca mın mceldığı kısımda. yanı ucun da olması gerekmektedır. Ancak TV vapım teknığı uzmarüan, Tur kıye'de raslanan patlamaların daha çok gorüntü camınaa oldugunu, bu nedenle patlamalarda baska çıkış noktalan aranması ge(Devanu Sa, 9, Su. 1 de) iTÜ'de derslere ara verme karan 1 marta dek uzatıldı; bir öğrenci kurşunla yaralandı, birlikte kaldığı lokantacı arkadâşı öldürüldü İTÜ'de ogretıme ara verm« karan 1 mart salı gunune kadar uzatümıştır. Ankara ITİA asıstanlan can guvenlığı kalmadıgı gerekçesıyle sınavlara gırmeme Karan almışlardır Bu arada, Istanbul'da onceki gece bır ogrencı yaralanmıs, birlikte kaldıgı loKantacı arkadaşı da oldürulmuştur İTÜ, guvenlık kuvvetlennın dekanlara, oğretım uyelenne, memurlara ve ogrencılere karsı gı(Devanu Sa. 8, Su. 2 de) BAŞKENT NOTLARI C.lız Bir Çık.ş Fikret OTYAM ANKARA Mıljarad oıı de ol sa «OlasıJıkt dedık, CGP opiantı uzerlne toplantı vapu ıma ısı rjrtuıcemeye bırakü ve CGP ııderı Feyzıoglj oaşta olmak uzere onurlu bir davranışı »Iradılis ^a çırdı Zaten mılvarda öir de o sa demışnk, vıne de otobusun n n kaçmadığını, vaı<a!anabıl'îcegnı dusunenler arasındavım, bazı (Devamı 5. !»arfada) KEBAN'DAN ENERJİ NAKLEDEN DİREKLER YIKIL1NCA ISTANBUL'DA ELEKTRIK KISITLAMASİNA BAŞLANDI • NAKİL HAniNIN KE5ILMESININ YANISIRA TEK'IN SILÂHIARAĞA VE AMBARLI SANTRALIARI OA ARIZALI Keban Santralında üretilen enerjmın Istanbul'a iletılememesı yüzunden dün kentımızın çeşıtlı semtlerinde elektnk kısıtlanmasına başlanmıştır. Kısıtlamanın bugun de sureceğı bıldinlmıştır IETT yetkıhlennden alınan tiıl gıye göre, TEK'ın Sılâhtar ve Ambarlı Santrallarında meydana gelen anzalara ek olarak Umra nıye, Gokçekaya ve Golbaşı ara sındakı 380 kılovatlık eneriı rakıl hatlannda kotü hava şartlan nedenıyle dırek vıkılmalan >lm\ıs tur Bu direklerden ikisının ge çen cumartesi Ankara Eskijs hır arasındakı dağlarda yıkılması üzenne, Keban dan Istanbul a yapılan enerjı naklı tamamen Ke sılmıştır. Anzanın üç gun once meydana gelmesme ra»men sner jı kısıtlamasına gıdıleceğı halka onceden duyurulamamıştır Yurt taşlar, kısıtlamayı ancak elekt nklerin sonmesıyle anlayaaılmıs lerdır Dun gunduz ve akşam saatle nndekı <usıtlama semtlere »ore değışık saatlerde uygulanmışf'r IITrr yetkılılenne gore, bugun kısıtlamaja ugrayacak bolgeler \e saatlen şoyledır. • Saat 8 U arasında îstıklal Caddesının Tlınel kesımı, Kasımpaşa, Tozkoparan, Yenisehır, Kurtuluş, Harbıye Şı»lı Çağıa • an, Zmzırhkuyn Levent ve Bo monti sanayı bolgelen. Yeni Levent, Rumelırusanndan Kavaklar'a kadar uzarıan Bogazın Av rupa yakası Be kta.« Balmum^u (Devamı Sa. 9, Sü 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog