Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARI IAKINOA ÇIKIYOR : Mayınlı Topraklar Üzerinde FHtftEI OTTAH Pıyatı A) Ur» îstem» adresi. Çağdaş Yayınlan H&Hceri Sokak 39/41 Cağaloflu tstanbul Cumhuri 53. Tll; W l : 18867 UN1VERSITEYE HAZIRLAMADA 9 şubatta beklemelılere Kurucusu: FUNTJS NADt 150 KURUJ 7 ŞUBAT (977 İttARTB! Yüksek Askerî Şura bugün toplanıyor; Orgeneral Sancar'ın bir yıl daha görevde kalacağı belirtiliyor ANKARA, (Cmnhnrlyet BÜTMU) Yuksek Askeri Şura bugün toplanacak, çalışmalar uç gun sürecektır Yüksek Askeri Şura'nın. bu dogal toplantısında bazı yasa tasanlarına, son sekıllenmn verıleosğı bıldırılmektedır. Genelkurmav Baskanı Semı'ıi Pancann gorev suresınm bır yıl daha uzatılarp'n. ıonunıın da Yuk «ek Askerî Şura'ya getınlecegı (Dersmı Sa. 9, Sü. 6 d ı ) Cumhurbaşkanı Korutürk'ün rektörlere anarşinin önlenmesi ve hükümet sorunu için liderlerle görüşeceğini, ^mntııımıııııııııııımııımııımııııııııımımımıımıımıiMiııtıııııç SBF Yönetim Kurulu: "Üniversitede alınan önlemler can güvenliğini sağlamaktan uzaktır. 4NKARA. (Cumhurivet Burosu) Sıyasal Erlgıler Yonetîm Kurulu. Fakult« Kurulu"nun 3 • 4 şubat 1977 gunku top /arıtılannda almış olduğu tavsıye karan ujannca SBF ıle Basın Yayın Yuksek Okulunda lısans ogretımırte 10 şubat perşembe sabahına kadar ara venlmesını StararUstıımış, yayınlanan b.ldı noe, «Unıve'sıte ıçınde alınacak zabıîa tedbır'erı ıle can guven ı$r vr oğ'enım ozgurlüğunun ".ağlanamsdıgını ve saglanamayata $mıi belırtmıştır. Fakülte Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada. ruksek öğretim kurumlannda can gıivenlıgmı ve oğrenım özgurluğunu ortaflan kaldıran sıyasal tedhıs olaylarının dışardan vonetıldjğı yüksek oğretıın kurumlanrun sadece bellı polıtık amaçlann gerçeileştınlmesı İçin seçılmiş bır alan oldugu belırtılçrek soyle denılmıştır «Tedhiş orgütlenmn Kendılerinı hlçbır sıyasal lcurulusun himayesmde gorrnemelerl. yasa dışı eylemlere karçı alıııacak tedrtirıeıde mutlaka bir tarafsızlıkla hareket edılmesı sıvasal partıienn yasa dışı ejlpmlere fcarsı ortak ve açık bır tavır alınalan suç faıllerının tesbıtı ve ysrgı organlanna teslımının muMaka IDfiamı "*a t s u 4 <\f< = E | Cumhuriyet | ! Okurlanna f Gazetemz Cumhuriyet yanndan baslıyarak nırdı» her yennde 200 kuraşa satılacaktır. Tek başma almak zorunda kaldı*ım.z bu karar konusunda sızlere açıklamada bulunmayı gerekli goruyoruz. Cumhunyet, Türk Basınında okuyucusunun desıegme en fazıa gereksınme duyan bır gazetedir Resmı ılân ve reklitn gelırlenyle yaşatılan kuçük gazeteler ve ozel ılân reklâm gelırleriyle beslenen buyuk gazeteler arasında her ıkı kaynaktan da durumuna poıe. çok az pay alan ve buyuk oranda okuyucusur.un desteğı ıle kamuoyunu aydınlatma gorevmı yenne getiren Cumhuriyet gazetesı özellıkle son yılda 20 n^ılyon lıra artan gıderlerını karşılayabılmek ı;ın, siEİerüen avda 15 üralık bır katkıda bulunmamzı Bugun Turk Basınmm °'« 90'ını teşkıl eden 5 buyuk gazeteden Cumhunyet dışındakı dordu gelırlennın •o 38 • . 46'suıı, Turk sanayı ve tıcaret nayat;ın / son yılda yaklasık 500 mılyon lıra olarak hesaplarittn basın ılân ve reklâm giderlennden aldıklan paylarla karşılamaktadırlar. Cumhuriyete düsen pay ise daıma *o 4'ün altında kal maktadır. Bu nedenle Cumhunyet 5 buyuk gazete lçmde, gazete satış fıvatıra en fazla baglı olma nue1 gını taşımaktadır Eır başka deyımle Cumhurıvet'i asıl ayakta tutan guç, okuvucusunun des*eÇıdir Bu ozellıx 53 yıldır gazetenız Cumhurıyet'e basının çerçek gorevını venne getırme haber ve vorumda tom sıj'asaî ve ekonomık evk:lerı dene"lıyerek gerçeğı yansıtma olanaklarını da sazandırmaktadır. Cumhurıyet'tn tırajı son vılda •• 15 oranuıda yuk«el mıştır Bır vılda ortaîama gunlük tirajı 120 bınden 138 bıne yüi.se'.en Cumhunvet bu gelışmesınden çok daha hıziı oranlara varan malzeme ve hızmet ucre'lerı artışlannın ağırlığmı dığer buyuk gazetelerden çok daha fazla hıssetmektedır Cumhunyet Turk Basınında personeı gıderlerl tüm gıderlerının en vussek oranını bulan, yanı kendı bunyesınde çalısnnlara karşı toplu sozleşmelerde en •,JKsek standartlsrı ustlenen. ekonomık vapısı kar'ı degıl ıvı hızmetı arnaç edınmış btr gazetedır Cumhunyefın fıvatını 150 kuruştan 200 Kuruşa çuanrken, amacımızm sıze ber zaman sundugumuz gerçekçı çağdaş devnmcı gajetecıhk hızmetınl ıçınde jaşadığımız ^u guç .coşunarda da sürdurebılmek oldugunu gönu! rahatlığı ıle savtınab'lmz Cumhunyet o;a odedığınız her kuruşun KarşıUğım, halkuia ve cag.na karşı büyuk bır sonımluluk bıîıncı\le vermel gelenegını 53 yıldır surduren sızın gazetenudır An uy^ımza ve saikılannıza teşekkür edenz. söylediği öğrenildi Rektörler daha güçlü ve tarafsız hükümet istiyor Oncekı gün Cumhurbaşkanı Koruturk'le goruşen rektörler, olayiar karşısında «Tarafsız» talacak bir hükümetın kurul sım ıstemışlerdır. Rektörler anarşınm sılrüp gıttiğını, bır jandan da seçımlerin yaklaştığım ıfade edere*. bu hukumetle seçım yapılamıyacagı goruşünu Cumhurbaska nı Koruturk'e açıklamışlardır. Bazı rektörler ozetle şojle demışlerdır: ANKARA, (Cumhurivet Burosu) «Bu hükümet gUçsüzdür Olayların ustesınden gelemiyor Daha guçlu ve tarafsız hukumetle seçı me gıdılebılır s Cumhurbaşkanı Korutürk de rektörlere Cumhurbaşlcanının yet kılerinin kısıtU, sınırlı olduğunu anlatmış, yetkısizlıgml yinehyçrek «Bır şey yapamıyoruz» dedıkten sonra, rektörlere «Sız ne tav sıye edersıruz'"» dıye sonnuştur Cumhurbaşkanı Fahrl Koru turk'un üniversıte rektorlenvle konuşmasında, hderlerle de goru şecegini sövledıği öğrenilmiştir Koruturk, liderlerle goruşmesı sı rasında y:ne anarş.nin önlenme=ı ie hükümet sorunu üzerinde du racaktır. Cumhurbaşkam KonıttiTk, fcısa bır sure once Çankaya'da kendı sını zıyaret edan CGP Gsnel Baş kanı Turhan FejTioflu'na «Mart a kadar sabret. o zamana kadar bekle» dedığı soylenmektedır Bunu yorumlayan polıtıka çevre lerı, martta butçenin bıtışıyle yeru bır hükümetın kurulusu için hazırlıklara. geçılebılecegını be hrtmektedırler Polıtıka KUlıslerınde, yeni hükümetın bıçımı ıle ilgılı almasıklar (alternatıfleri tartışılmaya başlanmıştır. Memurları ilgilendiren 14 yönetmelik çıkarılmadı ANKARA, (Cumhuriret Burosu) Cephe hukumetuun kurulmasından bu >ana ıkı yıla >akın bır sure geçme«ıne karşın, öevlet raemuı lan yasasında jer alan tuzuk \e yonetmelıkJerden 14"ü hâlâ yururlüge konulmamıştır. Buyuk bır bolıimu memuılann hah ve gu\enoelenyle ilgılı olan bu yonetmelıklenn yururluğe konula bılmesı amacıyla belırlı bir çabanın da gostenlmedıgı bıldırılmektedır. «Cephe hükumetının memurlar üzerinde kurmuş oldugu antı demokratik baslcıların, anılan yönetmeLlklenn çıkarılmaması sonucu yoJunlaşiıjı» ileri sürülmekte, «eger yönetmelik ve tutükler çıkarılrnış olsaydı antıdemokratik hükumlere dayanan ışlemlenn bazılanrun kolayhkla u}gulanama>acağı> goruşu savunulmak tadır EUde edılen bılgılere gore, 65? sayılı dev let memurları yasasında yer alıp da, henuz (Deranu Sa. 9, Sti » de) AP Ankara Senatörü Yiğit Köker partisinden istifa etti ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Adalet Partısı Ankara Senatoru Yığıt Koker. AP den ıstıfa etmıştır. Yığıt Koker'ın ıstıfasmın Buyu'n Kongre oncesınde yapılan Çankaya Kongresın de çılcan olayiar ve AP Ankara Kongresınm yaptırılmaması ıle ilgılı olduğu büdırümektedır Ankara AP Kongresı yapılamamış bu nedenle de AP Buyuk Kongresıne Ankara orgutunden delegeler katılamamıştır. Yıgıt Koker'ın yakın arkadaşları Ankara Senntorunun Partı Genel Merkezıyle surtuşmeyc prdifinı ve aralannda özelliKle kongreler konusunda görus aynhkları bulundugunu ıfade etmışlerdır Yığıt Koker'ın ıstılası AP Genel Merkezın ce açık'anmamaktadır îstıfanın AP Genel Baskam Süleyman Demırel tarafmdan geri aldırılmaya çahşıldığı bıldirılmektedır. PERSONEl YASASINDA ÖNGORUEN YtmETMElıKLERıN ÇIKARIIMAM&SI; MEMURLAR1N ZARARINA YOLAÇIYOR • SENATORIN; KONMESiNIN YAPILMİMASI YUZUNDtN GEKEl MERKEZl! SÜRTÜŞMETE 6t«0iGi BELifilıLiYOK BM Genel Sekreteri Waldheim: "Ortadoğu'da barış, Filistin sorununun çözümüne bağlıdır,, (Oış Haberler ServW) ŞAM Ortadogu sorununa banşçı bır çozum bulunması amacıyla toplanması tasarlanan Cenevre Konieransı konusunda ta raflar arasında gorus bırliğı sag lamak ıçm Ortadoğu'da gezıye çıkan Bırleşmış Mılletler Genel Sekreteri Kurt Waldheım, Orta dogu sorununun çozumünun Fi lıstın sorununun çözümüne bağ h olduğunu açıklamıstır. Sam Radyosunun bildırdığıne gore. Kahıre'den sonra gezısının ıkuıcı duragı olan şam'da Sunve Devlet Baskanı Hafız Esat ve Dışıslen Bakanı Abdülhalim Kad damia görüştükten sonra bır basın toplantısı yapan H*aldhe:m soruna bansçı bır çozum buluna madıgı takdırde beşıncı Arap • îsraıl Savaçının kaçmılmaz olacagını da "îbvlemistır (Dframi Sa 9. Sü. 5 de) CUMHURİYET 7İIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ: AVKARA, (Cumhariyet Biırosu) Türk DU Kurumu eski genel başJcaru Prof. Macıt Gökberk ıle eskı geiel yazman ömer Asım Aksov'un uzun yıl lar emek verdıkten sonra Kendı ısteklenyle bu gorev lerinden ayrılmaian dolavısıyle Turk Dıl Kurumu duzenledığı bır torenle ıkı dılcıye armağanlar vermıştır. Törende konuşmalar yapılmıs, Macıt Gdkberk'e gumuş bir tabak, ömer Asım Aksoy'a da altm su>una batmı* bir dzel şılt venlmiştır. Şıldm bır yüzunde Ataturk • Un Turk Dülnin ozleçmesıne ılışkın yönergesı, oour y de de >Dil devnmının sa%aşcısı Omer A>;ım Ak soy'a TDK'nun gönul iyyr ny la» \azisi ışlenmıştır T ırk Tarıh Kurunııı Kon terans Salonunda duMnl*" nen tt/rende * ç ı s konuşması nı yapan TDK B3şkanı Prof. (Devamı Sa 9. Su 7 de) "MC nin başı askerî yargı ile karşı karşıya geldi,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurı>et Senatosunda, dun, M'Uı Savunma Bakanlığı bütçesı » işulmüş, soz alan üj'eler geıt ıWe MC ıktıdannın sıkıyom m istemıru eleştırmişler Tur kj> 3 ıle NATO üışkılenne ve L* kheed olayına degınmışler CHP1İ Senatör Hasan Fehmi Guneç, MC ıktidarını tzaman zaman orduyu guncel polıtika'.a cekmekle \e orduyu ıncıtıcı davranıslarda bulunmakia» suçlamıs. «hiıkümetın bası asken yar(rı ıle karsı karsıya gelmıstır. Ordunun yonetime gelme ıstemi vok tur. Ancak Basbakan süc sık sıkıyonetlm istemektedir Demok rasılerde sıkıyonetım koltuk degnejH ıle başarı sağlanamaz» demısür. Tabü Senator Suphi Karaman da konuşmasmda Kıbns barış harekârmın Türkive'nin savunmasındakı hak ve çıkarlannı korubne surmus, «ülke sa\un masının Rıbns adasına ilişkın hak ve menîaatlen kuşkusuz NATO amaçlan ıçensınde detıllerdı, bunlar. NATO amaçlarını asan ulusal amaçlardı. NATO'nun gozel hatın içm bu amaçlan gor mezlık edemezdüc. NATO'nun da Megalo idea samatacılıgma pa(Drrsnu Sa. 9. Sfi. 1 de) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde MC'nin tutumu eleştirildi Demirel'in masonluğu üzerine yazı yazan MSP yanlısı bir derginin yazı müdürü Yalçıner öldürülmek istendi (lstanbnl Haber Serrisl) MSP yanlısı Sebıl dergısı Yaa îşlen Müdurü Yılmaz Yalçıner geçtığımız Perşembe güml evıne yapılan baskında sılâhla öldurulmek ıstenmıştır. Olayla ilgılı olaras Yalçıner vaptıÇı açıklamada tson zamanlarda Turkjye'de ber kanatta basının çalışma olanagının tasıtlanmaga çahşıldığıru bıldırmıs ve basmın gerekli dayanış mavı gbstermemesı halinde olaylann daha da geli^eceğini» one surmuştur. Öldürülme ıstefne Yalçıner ın Sebil dergısmde iki savıdır surdüruduğu, «Mason Süleyman Bev'e açık mekrup» yazı(De^amt Sa 9. Sü 6 da) Polis Edirnekapı yurdunu ararken, komandoların baskın yapıp iki kişiyi kaçırması tepkiye yolaçtı Selâhattin GÜLER Teknik Gıiç der«ısl Yaaı Islen Muduru Zekı Emnoay'm esrarengız oıçımde o.dürüimesi ıîe sonuçlanan olayın soruşturması. sıyas: polıs ve mühallm landar ma komutanlıgı e'ipierınce sıırdürülürken bu ?öre* t=el ola rak Cınayet Masası detertıflenne de venlnuştır Hunharca ışlenen sıvası cınayetıp Dujrüne del: tek ıpucunun bulunamavısı. olayın planlanaraV bîl^nçlı siçımde yapıldıJtını ortaya tur. Komandolar tarafuxlı ç nldıkten sonıa Edıruekapı TUTdunda tutsak edud'.£ı bUıada gılnleroe ıskence rapıldıfı ı d d * olunan Zekı Ergy.baj'ın taiUerlnın bultınması açtsından yurt önceki gün poüa »rai'J)dan baaılarak aranroıçtır. Baskm sırasında s'JpheJ g9rQlan lkı kisi aym yurdun btr orjajcm'i^ gozaJtana ıl'tırnîstır. £1 kormlan yasad^J merml, dilah v» ötekı delill«nn tutanaklan vapılırken odaoa bniunan Mu^t»ia. Etanc< ile Ahmet Malka'nm nereden geldıklen bütnmeyen bır gurup komando tarafirdan polislenn eUennden almarak ka çırümasJ tepkiye yolaemıştır Bu kaçırma gınsimin! b ve bu nedenle v u d u n çe7resvndeki g^iveniıK tedbiîterau *ev$eten polıs bır anda oan'3v *& pılnnşür. Tarafsa narpki't etmesl wreken, arama »e sonrastnâs vıırt çevresındeta rdvon'Jt önitmle(Denunı S». 9. Sü. 4 rte) THY grevi Havaalanlarından sonrâ diğer iş yerlerinde de uygulamaya kondu I.iTa İş Sendıkasmuı THı" •ıın bazı işyerlennde surdürdüıfü Tre\ın uygularra alanı genışletı:mıshr Bu arada, THY tdare Mec lısı dun bır açıklama yaparak, grevm durdurulabılmesı ıçm geı=cek goruşme ısteklennı huxuk çe »vesi ıçınrîe porusmeye h i a r oldugunu bıldırmıştır. Almanya'va gıtmek uzere dun sabah Yeşılköy'de bekleyen 1000'e + yakın ışçı bır sos en yaparak. Genel Mudurlugu ve Ulaştırma Bakanlığuıı protesto ıiş ve «Bf (Devamı S». 9, Sü. 1 de) Türk Dil Kurumu Prof. Gökberk Me Aksoy'a törenle armağanlar verdi T ÎMJLE UMİT OUHYASI GÖZLEM UGUR MUMCU Adını Kojalım.... ZEKERİYA SERTEL PASAPORTUNU ALIR ALMAZ TÜRKiYE'YE DÖNECEK Kosta DAPONTE PARtS, TündyeTe «İönsbılmesı ıçın biı engel öu.unmddıgı îçıslen Bakanı tarahndac »• çıklanan gazeteci ZekenTa Sertel Pans yakmlannd» oturduğn evınde dün rurklye'deki dost ve akrabalanndan sayısız telgraflar almaya baslaoustu. Bu arada Serteım ev w.,etonu da devamlı olarajt çîumaktadır. Pans'ın banlıy^sü o.an Montreuıl'de kızı Yıldr/ &jrtrî 'le yaşamakta olar 3 = ya*v.<la* <ı emektar gaze'^cı ouraiakt Başkonsoıosluk vetiul.ıeıi ı,« de 'emasa geçerek ü? s'err'»tir. Oazetecı Yazar Se*el pjsaportunu aJır almaz onümüzde(De\atnı Sa 9. Su 4 d~) YOĞUNLAŞAN SALDIRILAR KONUSUNDA SAVCILAR GİZLİ BIR TOPLANTI YAPTI Yogunlaşan saldmlar konu«unda geçtığımız haftanın son mesaı gunu olan cuma gunu Istanbul Adlıve Sarayında bır top lantı ripılmıştır. Istanbul Cumhunvet Savcısı Osman Ateşoğlu'nuıı başkanlığmda yapılan toplan*ı^a tum savcılar katümış tır Bu toplantıya Adlıje Sarayının ıkı kez sılahh saldınya ugraması, (aıüennm bulunmama <=ı, \dlive SaraM kapısı onunde MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAR1 Doğan KATIKCIOĞLU bır vargıçjn elınden oînıdugu 'lencı gazetenm komandolar ta raîmdan alınroak ıstenmesı ne den olmuştur. Adlıve Sarayına ılk sılâhlı sal dın 10 alık 1976 günu yapılmısttr Cuma gecesı mesal bıtı mı sırasında havanın kararm? sından yararlananlar Bınbırcu TAN ORAL'ın ÇıZGıSıYLE (7. sayfada) rek Meydanından fdlıye Sarajarun kapısına ra«t gele ates etmıslerdjr. Bu saldırının faıllerı aranır<en. 15 gun sonra bır safcalı bu kez mesaı başlangıcı saatlerınde susturuc ı takılmış sılahla Adlıve Sarayı teKrar 'aranmıştır. Adlıve Sarayının camını de'erek ıçerı gıren merrmler. tuvaletın duvarına saplan mıstır. Her ıkı olavda da c d dı jaralanan oliıiaır'ş*'*" Il< (Devamı • » *. *u ct«) • evnmcuik soruınluluk ıster Eylem ve rtiışuncelprlnde sorumluluk duymayan devrimci, emekçı smıf \e {abakalarda kok salamaz Eninde sonıuıdd. bır <kuçük burjuv» anarşisti» olarak. cmekçı vııın'.ardsn so^ıUianır. Yaşadığımız olayiar, bu gozlemı, birçoK k*z hanıtlanus tır. Halktan so\utlanmı« eylem turlerı, hıc'nr zanan «i!enci» bır nitelik kazanrnaz. Tersıne, bu evletn ve du«unce ler, amaçlarına vabancılaşır ve bırrr karjı devrim aracına dönüyur «Birejsel teror». sosyalizmtn yabancı olduğiı bır evlem çrşidldir. Bu vontemler, hıç hir zaman sos\alistlik adına savunulamaz Bu gıbi knşullarda şıddrt viddetl bcsler \e sonunda, en etkili silâhlara sahıp nlanlar son S07U sövler. r>e\rimcı attıg! adınnnın ilerısı ve cerıçini l)ilmeU. anUmak ve hesap etmek zorundadtr. Kjmınle heraber, kınıe karsı oldurunu belirletemcyenler, <te\rim artına, kııc.ık burjma anar?i7mı bataklıCin» saplanırlar. örnekleri çok: Gonluk. çoru>oruz tlkede can g!i\enlfçınin kalmadığı, tem»l hak ^ ozgıırluklcrin vok etfildıği ortamda, bütun ılcricılenn en somııt sorfii, bu cephc purtilerini iktidardaıı imlirmek üeğıl trtidir? Etlemlerın, «taktık. \e «stratrıilerin». bu 4maca »unelik olarak ortava konımsı gerc<unez mi' Bu ;orc\. bu amaç. hu denli, açık %e scçikkpn. >sol traksi>on» olarak adlandınlan çesitli «nl odaklar, kendı aralannda. vıkıcı tıpradcı bîr urtışmayı ön plana almıv lardır. Bır »osralisl drreıve bakıyorsunuz bunca kanlı olan unutup. a\lardır. f H P , DtSK \e ilericı \azarlarla ağraşır . bir baskasının Ttr ve DISK'ten başka duşmanı \oktur. (Devanu Sa 9. Su. 1 de> D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog