Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

*jü ertamazsrnz. uumnurıyeı 53. Nl; 5İYI: 18S66 Kurucusu: YTTNTJS NADt 150 KURUÎ 6 ŞUBAT 1977 PâZAI goralen 3 adet satır ve Iki ucu topuzlu zincirler ele geçırılmış *ır Arama sırasınaa yurtta az sayıda ogrencının buiunması dık aan çennruş ele geçınlen 35 san •ıra uzunirğundakı satırda goru len lekelerın kan olup olmadığı nın saptanmaa. ıçın kımya labo ratuvanna teslım edilmiştiEdırnekapı ÖgTencı Yurdunda <c dJnKu araıra icomandolar U rafmdan kaçmhp ıs<c«ıce yioJ dıktan sonra oldumldügu one surulen cTeknık Guç» Dergısı Yan tşlerı Mudüru ve ÎTU son sınıf ogrencısı Zekı Ergınbay ın olumu uzermdeıu esrar peruesı nı kaldırmava çalışan IstanbUı Cumhunyet SaYCiUğının gırşı mırle vapılmıştır Savcılık, 3 şubat 1977 gunu Edırnekapı Yurdu nun aranması ıçın Mahkemeden aldıgı arama kararını ponse avm gun gonder aığı haide polıs saicılıgın em rını üç gıın sonra yerine getı r m ştır Polısm bıldırdığıne gore yurt'akı aıamada ele geçtrlletıler, şuniaraır 54 adet 7 65 çapında boş ko ian, 5 adet 9 mm*lık mermı, bır sae f ıızun dckuzıuK menru 4 adet TITIIV nT"rnı 21 adet uzun (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) 2 ~ j= H 2 5 = 9 subatta bekjemefc|ere f 19şubatta lnejsonrara JJ 14subatta a k ş s ^ kursu Orducsd 288 3*ksarayISTTgl222223228825 lahkeme kararını üç gün sonra yerine getiren polis komando bannağı ;dirnekapı Yurdu'nda satır ve ucu topuzlu zincirler ele geçirdi (tstanbul Haber Servisl) •nandola'in bannağı olan lekapı Ogrencı Yuıdu dun ıhk kavvetlerı taralından nış ÇOK sayıda boş taoan nanı, merm.ler, beş şarjor n uzennde kırmızı lekeler aıınınMiııımıııııııııınıııııııııııııııııiHiııiHiııııııııınıııımniHHH«| YAŞAR ! KEMAL'in I SON ROMANI TOBDER.TÜMDER ileTUTED'in duzenlediği, 19 demokratik kuruluşun da desteklediği miting ve yürüyüşte MC' nin tutumu sert biçimde eleştirildi DİSK üyesi sendika yöneticileri kurşun yağmuruna tutuldular CLMHLRITET HABER MERKkZt DISK'e bağh PetTol ve Kımya îşçllen Sendıkası Izmır Şubesı Başkanı Örner Demircıoglu ile. Itanci Baskan Vural Oztürk ve Lastık I ; Izmır Şube Baskanı Naıl Karataş, Alı aga'daki toplantıdan dönerlerken lcursun yag murun» tutulmuslardır Kimlikleri beurlenem«yen kışüer tarafin dan Yenl Foça yol ayınrnı yakınlannda saidırıja ugrajan sendıkacüar, bır benzın istasyonuna sığınrnak sorunda kalmıslardır Olav sırasında yaraianan olmamıs, ancak sendıka cıların ıçınde bıüundugu arabanın 6n lastıgi atalan kursunlardan bın isabet ettığinden pat lamıstır. Üç sendıkacı, olayla llgılı olarak şunlan söylemıslerdır: ( D e n n u S». ». S« 4 4e) \nkara'daki yürüyüşte ;ok sayıda yaralı var (CDmhurlyet Bıırosu) )BDER TÜMDER ve LD tarafından ortaklaşa dü •nen .e 19 demokiat'k kuuararından desteklenen «EkoıK %e D»mor:raUk Hakiar ng \e Yurujüşu> dan vapıl\e onbınlerce kışı MC ıktı dRrını sıvassi dnayetlen f»?l?wı pınşımîenn: protesto etrrjştır. Ancak tam yuruyuşe geçılec«£i sırada kar$ıllklı sloganıar atan ıkı grup arasmda tabanca da kullamlan olaylar çıkmış, 5 1 ağır çok sayıda kışı çeşıtlı yer lerınden yaralannuştır. Tab«nı~a kurşunuyla yaralananlardan og retmen Alı Örsta? ıle \hmet Sa rıdağ, Hüseyın Yudınm Emın \ a h a ç ve Kadır Erba? ın du rumlarının ağir oldugu bıldırıl mıştır Olaylar sırasmda kalaba lık arasmdan bazı kiîilenn etraîa. ÎÇ1 kırmızı boya dolu naylon torbalar attıkları gorülmüştur Ola), TUTED Genel Baıjkanı Goker'in konuşmasım b: tınp mıt;ng kollan yünryüse ge çecefı sırada çıkmıştar Mlkrofondaki bır yonetıcınuı «yıini vus» komutıınu vermesmdeji sonra bır grup ogrenci. duzen leme komıtıesının yılrüyuş düıe rune uymayarak bemen TÖB (Devaınj Sm 9, Sn 1 de) Çeşitli kuruluş temsilcileri işkencecilerden hesap sorulmasmı istediler Istanbul Tutukl ı VP Man^ •, larla Dayanışma Dernegının ouzenledığı «tşkenceclerden 'ıe^ıp sorulmalıdır adlı panel aun y.v ip.lmış ve panelde Prof D ' Oztekın Tosun Avukat D»<nır O/lu Dr M»tın Tamer Yazar ^d""n Ozyalçıner TUMAD DER'den încı AtaberK ve daha onc» iîk°nce gören Orh^n Benli ı'e "ığdem Komurcuoğlu sonu^rniş.îr ve ka labalık bır dınleyıcı ko.iuşmalaı ızlemışlerdır Panelde once polıs urafmdan ışkenceden geç.nlmış Orhan 3 e r lı komışmuş ve ışkencelen an!a'mıştır BerJı «Geçmışe sucger çekme polıtıkasının ışkenc^cueyureıdendırdığıni ve eylemlerinı arttıraraıî surdürdüklermı» ılerı surmıiştür Turkıye Yazarlar SendılsAsı pdına konuşan Ozyalçıner ıss ışkercerun tanhçesıni anlatrnış ve 'şkencecılerin bır çoıc dsvr.racıyı sakat bıraktıklanm r>ırçoklirı.ıı oldürduklerinı belırterei Huku(Detanu Sa 9. Sö 7 de) i ^ ki Temel Koşul rkeo olsuudu, zaauuuiMU ulsunda diye baraada «u do\erek boşu boşuna v»oldureduralun, 19U seçim geldi çattı. ArUk nç beı ( •erken>ın pek bır juıiamı namıştır Bugun için ööcmü 1 seçlmlerin falan Urlhte deSajın Ecevit'm dMÜğl gibi, Eur ve gu\ence ıçinde» y»" ıasıdır. Bu iki temel kosasaglanaauıdifi ballerde ülılz ne denli zaraıa utranu?1946 \e l»aî deııeyleriyle yumız kan ajlayacak gormuiur. Seçmen yurtta? baJüdyenmcbuıe Katlansmamakta, durum gıderek hem yoııetiri hem de halhı tcdırpn etîtedir. lonetımle halk dralafeı u>uşmazlıi. bir kez orı çıktı tnı başumza neler ^egıni. o acı deneylerle sapışııdır. Halka buzur sagl»ran, guveDceden vokstıo »eJerin sonu, su ja d» bu bııde daima ard niyetil iktlUnn başuu yemlştıt. martta ıkinci yıhnı doldur51 kuşku üe bekJeDen Cep^e kumetı bugun ba dagıldı, taa ılacak, saliantı tıaiıodedır. aklar arasuıda aylardır »ugıdeo uyuşmazlıklar tyiılen e su yuznne çıknuştır Bıruı« ters duşen demeçler \enekte, bır Bakanın »oyledı1 bu ba>ka Bakan vaUtnlakU, Cephejı oluşturan kalardan bırının Başkatu Voaonu bırakabıleceklcrı olasüıh3kkında basıo loplantılan 'enlemektedir üsacası, Dukumet bıuuluo ıdedır. Bundan daha ^çık, ıa beürgin bır hubumet boımı dunyanın neresmde, ne aao gonılmuştur? jdın gorun kı Bajbakan dunu gorrnezhkteD gelmekte, ukumet bunalmu çıkarsa mleket çok zarar gorur» dl•ek, ortaKlannı topartamaya ışmaktadır. \niaçLlan Başbakan a gore bir kıunet bunaiınundan soz idemek ıçın ancak kendısnun niiınesı, ya da duşiirulmesi rekmektedır l o k s a kamuo>un gozlcn onunde ortakiar oe nli bırbırlerıne glrseler, Başkaru ne deulı oüunler »ermezoılasalar Işlenmız volundar, bukumet sapa saglam ayakiır. bunalım falan yoktur. Bu goruş, Başbakan'ın ooauzdekı seçımlen kendl yoneni altında yapmak ıçiD ber reje başvurabıleceğınl gösteresl bakımırıdan dıkkat çekicı S S S S = = s S ~ = S = = = = = = E Yalçın DOGAN YAR \T 1N BU KARARIN ORTAKLIK KOMİTESI TOPLANTHAKINI TEHLİKEYE DÜŞÜHECEGî BIU5ÎEÎLİYOR ANTCARA, (Onmhnrlyet Bflrora) Türkıye"run Arrupa. Ekoncjmık Toplulutuna (AET) tiu*ç atfg: en önetnli Urunlerden olan pamuk ıphginde cHaksız rekajer» yol açtıgı ve AET sanayiini bcl taladığı» gerekçesı^le. AET nin «Vergı ladesinm kaldınlm&sı» 50lundaki ısteml Turkıye tarafın dan geri çeTrümlştır Türkiy» AET ılıskılerınde yeru ve çok onemlı İ3ir anlaşmazlık »aratan bu karar üzerıne Erükserd* konuyla ılgıh OrtakİLk Konritesl toplantılannın sürdurülmesl t«blıkeve gımııştır Ttııkıye'nın AET ıhraç ettığı en onde gelen srotı ürtınu parnuk ıplıgıdır AET ülkelen son ild yîldır pamuk iplt ğı ıhracatmdan «rabatsız» ol makta ve konuyj «önemh bır (Devaım Sa 9. S8. S de) AHMET YILD1Z MtT \ I İ S TESARLIĞININ FA1N1YET GENEL MUDUHLVĞU GOREVİNDEN ARIV't^SI OEREKTİĞtNl BELIRTTI A.VKARA Cumhunyet Senatosunun dünkü toplantısında Danıştay biitçesının goruşulmesı «ırasında AP ıle CHP lıler ara »ındft sert tartışmalar olmuş her ikı parb üvelerı bırbırlenne, «Kursu eşkıyası> 'Eşkaya», «Hırsız> şeklınde bagırmışlardır Butçerün goruşülmesı sırasm d«, CHP Kars Senatoru Sırrı Atalay, Deilet Bakanı Gıyaset Un Karaca'nın eleşurılennı ce vaplandırırken, soylemedığı bazı «ozlen kendısıne mal ettîgıru be Lrtere^j «Ta^z'h» ıçtn soz ısterruştır Atalay konuşma"a başla dıktan sonra AP Grup Başkanı îskender Cenap Ege Atalay m sö2 aldıği konuyla ılgılı olarak konuşmadığını one surmuş ve Atalay a «Bu kürsu eşkıyalıgı d»r« dıye bağırmıştır Banun üze nne Atalay, Ege'ye ceza venlme(Deamı Sa 9. Sn 3 de) Avrupa Barolar Başkanlan toplantısında; Türkiye'deki düşünce özgürlüğü ve demokratik rejime yonelik saldirılar ele alındı 1 i = | | | | | | | "Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca,, Önder GÜRMAN 2 VİYAÎiA Avrupa Barolar Başkanlan toplanusı 45 çubaf tarılılen arasında Avusrurva'nm baskentl Vıyana'da yapılmıstır îstanbul Barosu Başkanı Orhan Apavdın'ın da uzun bir konusma yaptığı toplantıda. Türkiye1dekı duşunce ozgurlüğii \e demokratik reııme vonelık ey'em(Devamı S. Sayfads) «Kırmızı karıncaların bir bölüğünun içinde fi! olma asianı yatar... bir bölüğü de üne çok düşkündün AET'nin pamuk ipliği ihracatında vergi iadesinin kaldırılması isteğini reddettik Senato'da AP ve CHP'liler birbirlerine 'eşkıya,, 'hırsız,, diye bağırdılar Bugün 4'üncü Sayfamızda riMinirtlimilllllHHIUIIIIMIIIIIUinitlHIIIIMHIIIIMIIUIIIIMIUirillllıf Demirel, Anayasanın Türkiye'nin ihtiyacına cevap vermekten uzak olduğunu söyledi Başbakan Suieyman Demırel Aydırüar Ocagı'run duzenlediği «Anayasa ve Devlet Yonetoru> konulu oturumda Anayasayla ılgi lı şıiâyetlenni yinelemıs. Anaya sa'nın devletın gelışmesıne gore değıştınlebılecegını one surerek, 1961 Anayasası"nın bırçok hırçınlıklar ıçınde hazırlandığını ve hazırlayanlann yuzde 80'ının CHPlı olduğunu, mılletın eksenyetını temsıl eden Demokrat Partı'nın devamı olan ^P'den hıçbır temsılcı bulunmadıgı ıç'n (Devamı Sa 9. Sn 6 da) THY'DE GREV DÜN DE SÜRDÜ YOLCULAR GENEL MÜDÜRÜ İSTÎFAYA ÇAĞIRDILAR Hava î s Sendıkasının Ttıris Hava Yollarında uygulamağa başladığı grev dun de sürmüştür. Bu arada Ye$Jİ5toy Ha\a Lımanında Almanya'ya gıtmek uzere bekle>en 200 kadar ışçı protesto gos'er:«ı yapmış ve THY Genel Müduni Nurettın Erguvanlı yı lâtıfaya çağumıştır Bu protesto gbstenlennden sonra yurt dışında cahsan iyçüen n zamanında ıs» donebılmelenni sağlayabümek ıçın sendika ne THY yöneucıl«n arasmda. geçıcı bır anlaşma saglanrmştır. Bu anlasma u< arınca saat 21 45'den ıtıbaren bın Ankara'dan olmak •uıere yurt dısına dört uçak pm aerılmıstır Ote yandan H a v a t ş Genel ralanmakta olan bası Başkanı Erdogan Ealcı frrev uv OI VVI ARIN AKDIND\ki nnde THY usı vr«rnımıniTı 7n]a imza toplattumafa çalıştığinı ve gızlıce komandolar sokarak tehdıt ettıklennj one surmüştür (Devamı Sa 9. Sü 4 de) ışyerle r O\sa başta muhalefet, kamuuDun buvuk bu besünl Deirel yonetimınde yapılacak ge• seçlmlertn buzur \* gaieaI • koşullan Içınde gerçeklcştılebılecegıne ınanmamalrtadır. emirel kendı başarısızüklanın butun >ukunu CHP'ye, ozelkle Ecevıte aktermaya çaUşlakta, her gun ışlencD ve kaallerl bulunamajan cınayetlenn uçunu büe karşı tarafa ruk'mekte bir sakınca gurmeraeK^dır Uemirerin yonetunınde ırılecek bir seçım kampamaaı oyunca bu cınavetlenn gıderek (Oevanu s»a 9. S>ü 8 da) «FOREiGN REPORT»: «TÜRKiYE KIBRIS'TAN YENiDEN ASKER ÇEKECEK» Ingıltere'de «The Economis*» dergısı taıafmuan çıkartılan haf talık «Forelgn Report» bultenın de Kıbns konusunda yer aları na bere göre, Denk*aş Makarıos bulu«masından sonra Ttırk hu GERÇEK Vance'in Tutumu ? BUindip gibf olsyio kökent birkaç yıl dncesine degin uranmaktadır. turtdyenlıı Kıbn» p«Utikssun (left^rlrmeri içın ABD'nin ambargo nrgulamauna ;eçt<gt anılardadır. Ambanro ha«ım devletlere uygntanan bır baskı blçimı olduğundaa utkemizde büvub tepkiler yaratmiftır. Bu tepldlerin agırlıjn altında kalan MC Hu kiimcti, misHIerae olarak Tfirki re'detd Ameıikao nslcrlnl kapattığını açıkJamtstır. GeUsra olay Ur kar'isınrta ıki nlke arasırtdaM gergınlığj gıdernıek »e ilijkileri tazelemek icln bir savunms antlasmaaı hazırlanmışUr Buna gore, Tıirkive'dekj Amerikan nsleri yenl bir konutna bağlanacak vt ABDnin rtort rılda ode\eceğj yaklaşık 1 milyar dolar karvtığmda \eniden iciJat.aktı. Ne «ar kl. iki hukumpt arasmda imzalaDan bu anlaşmanın Kongreden \e Bı^uk IMıllet Meclisinden çeçmesı eeırkivordu. Turkıve elmrteki koru kuUanmıştr. ve hongre nin onajı Ankara'da bektcniTordu VBD'de Başkanlık se(imlerinın «raja girmesıvle, anlajmanın onavlanmaM bugiınlrre *•*• (De\amı Sa. ». Sü 6 da) Cumhurbaşkanı Korutürk Üniversite Rektörleri ile görüştü AVKARA (Cumhuıivet Burosn) Cumhurbaşkaru Fahn Koru turk unıveı sıtelerde c5trenım öz gurlugu ve can güvenhğının sag lanrnası ıçın ' nmas. gereklı on lemlerle ılışkm olaraut dün unı \ersıte rektorlernden bılgı almıştır Cumhurbaşkanhğı koşkunde dun sabah Cumhurbaşkanı Korutürk'ün çağnsı uzerme yapılan toplantıva aşağıdaki unıversı'e yoietıcılen katılmışlardır «Prof Dr Haluk Alp Îstanbul Ünıversıtesı Pektoru Prof Dr. Tab«iin Ozguç Ankara Ünıverstesı Rek'ortı Prof ^hmet Özel Ka TAİcnılr t'n T «.rsTtp^, p » k Dısisleri Bakanı C»rus Vante, Tarkıve He Amerika arasın da gerç«klc?me«i ongöralen SaToruna Antla^masının onsylanmMiru Kongre'den tetemiveceklerinl açıklamıştir. Ford bbfcümetinln hnzaladığı aala^manm vururlüğe gırmesi ıçin Kongre'den ceçmesı gerekij'ordu. Carter vonetUnuun bu işi Kıbns'ta bır çonim TOIU buluntnasından son rava bıraknıası sazkonusudur Ejer ajanslaru verdigi hsberler bu gerçegi vanitıvors» Ankaranın davandığj polıtıkaruu temel lerl çökmus demektir. Dctnırcl Vnadolu yakasıodan Rıunelt yakasına su aktaracak hattıı temeline Uk barcı koyarken. (Fotoğraf Alı ALAKUŞ ömerli Barajından Rumeli yakasına su aktaracak Boğazaltı boru hattının temeli dün atıldı Anadolu ^ akasmda trJunarı Ömerb Barajından Rumeli yakasna su aKtaracaK «Boğazal'ı Su Borasu» hattının temeli dun Başbakin Dermrel tarafından atılmıstır. Demırel ternel arma torpntpde vantı4i konıı^ır.arta Roöar Kon uçuncu kez Asja ıle Avrupa'nı b rleşecefînı belırtmış ve «Bur da buttın ülkeye açıklamak ıst« n m Avrupa ıle Asyajı dordunc kez bırle?tıreosğız. Bogaz Koprı su kendislne hatcanan bedeh < demiş 'e vılda 500 mılyon gel eet.rır hale eelmıstır Uzun ku
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog