Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

r ÇAĞÜAŞ ÎAYINLAIU IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLÖ YAZAR ve TARtHÇt AHMET RASÎM Bu yapıtında Abdulhamıt «lstıbdadı»nj belgeıere dayanarak dll* getlrlyor tsteme Aflresi: Çajtdaş Yayınlan, Halk«rt Sokak 39/41 Cagaloğlu ÎSTAKBÜL Cumhur 53. YIL, SAYI: IS86S YAYINLARI SUNAR v : AHUDİLtn ve TİÎRKLEftS •Praf: H İ KİKE.T TİNXUİ, />İ Yahudiltıiri türkvedünya İarihinde oynadiğı rolkr. fiydınİarın kitabı. 150 KURUJ 5 JUBAT 1977 CUMARTK1 Kurucıuu: FUNUS NAOt 1400 Sayfa 100 TL. Tamamı 2 Cılt DE*™ OAĞITIM "H.VV^Y Feyzioğiu: "ıMSP'ye durmadan taviz vermekle ve ikili pazarlıkla hükümet yönetilmez; gerekirse koalisyondan çekileceğiz,, AKKARA, (Cmnlnntrct Devlet Bakara Başb&kan \*xdımcısı ve CGP Genel Bajkanı Turhan Feyzıoğlu dün düzenlcdıfci basm toplantısında, koalnyon hükümetinın APMSP ara•ında «tkılı çeki?melerle ve ildll pazarlıklarla» vürtıtülemeyeoegıne dıskati çekerek «MSP*nın yenıden CHP ıîe koahsyona îıazır oldugu bahane veya endişesvv1* (Dertvmı S» 9, Sıi 4 <te) Grer nedeniyle, THY'mn tç re dış hat Kferieri tamamca durdıu Grev sürüyor, uçaklar kalkmadı (Camharlyet Haber Merkezi) Türkiye Sml Havacılık Sendikftst"nın (HAVAÎŞ) Türk Ha^a Yollan'nda aldıgı grev kararı. önceki gece aaat 24'ten itibaren uygulamnaya koyulmuştur. Grev nedenıyle Türk Hava Yol larırun Dün Frankfurt TB Kıbns a kalkan iki uçak dışında tüm seferleri durmuştur Ulaştırma Bakanı Nahlt Menteşe, dün îzmlr'da grevle Ugüi açiMamalarda bulunurken, Havaîş Sendıkası'nın lsteklerının \ers'z oldugunu one sUrmu*. Sendika Başkanı Erdogan Balcı, THY ışverenıni suçlayarak, grevlerınm yasal oldugunu »oylemışUr TUrk Hava Yollan'ndaki greve, Yeşılkoy, Esenboga v > îsnır * Çigli Havaalanlannda çahjan 5 600 personel katılmtştır Ankara'da, THY'mn Zafer Alanında bulunan bilet aatıs terminallnde, gece yansından sonra bınkımler oaslamış. ozellilüe yurt( dıjına gıdecek olan voleular, ter mınai önünde, gTevın kalkmasıru ve uçaklann nareketını beklemtşlerdîr Şehlr Içindeki tennlnalln IJnünd« beklsyen ve Esenboğ» H&v»alanına dolmu? jap&n joförleıs«, ufakl&rın kaüanaması re (DeTsnu Sa. », Su. J Ae) Asiltürk, Zekeriya Sertel'ın yurda dönmesi için engel kalmadığını açıkladı AVKABA, (Cumhuriyet Bün»su) îçlşlerl Bakanı Oguzhan Asiltürk . 25 yüdır TUriuye den uzakta yaşamak zorunda bırakılan emektar Turk gazetecısı Zeken ya Sertel'ın yurda donmesıne engel btr hal kaimadıgını büdırmişur TTıUslararası Basm Kuruluşlannın bu yılın başlarmda, Sertel" ia Türkiye y« donmeslne oianak tanınması İçln Cumhurba$kanı Fahri Korutürk \e Başbakan Süleyman Oemlrel nezdınde yaptıklan gırişımlerden sonra, âdeta stirgunde yaşayan Türk gazetecısının durumu konusunda CHP Milletvekıli Reşıt Ülker'm sorusunu cevaplayan îçişlert Bakanı Asiltürk. gazeteci Zekeriya Sertel'm yurda dbnmeaini bngbren Danıştay kararmın uygulanması içın gerekli işleralerjı yapüdıgonı beUrtmi? ve «Sertel 'in ıstedigi takdırde yurda gtrraesı ne engel bir hal kalmamıştır» demiştır. TUrMye'ye dbnebılecegınin açıklanmasından »onra gazetemlzın Paris muhabın Kosta Daponte ıle gorüsen Zekeriya Sertel sunlan soylemıştır «Memleketime dönebüme ımka nmın gerçekleçmış olmasının sevınç ve heyecanı ıçindevım Bu vvnucurı alınmasmcla gerek mem leketteld meslektaşlanmın ve gerek memleket dışındaki meîle^ taşlanmn buyük gavret \e var dımlan oldu Hepsme son derece mınnettanm 25 yıl »nce bıraktıgun memlekrtıme. yurduma dontınca <yeni btr mernîe'kete ve dünyaya ffirmis gıbi o'.acagtm (Devamı Sa. 9. Sfi. « Ae) &.iu..ı.ı.ım..Miı...uı.un.u.M.,ı.,ııı.ıımıuııııı.ıı.ııııııu.mıımuıu § s s YAŞAR KEMAL'in SON ROMANI Siyasî cinayetin, bir örgüt tarafından işlenmiş olması ihtimali üzerinde duruluyor Selâhattin GÜLER Çtle yolu IMnders meykü Kireçhaa* yolu UstUnde kalbıne tek kurşun sıkıiarak fecl jeldlde oldunilen Teknık Güç Ya« t?lerl Müdürü Zekı Ergınbay'la ilgılı soruşturmayı sürdüren Beykoz Savcısı Dursun Tlryakioglu, dünden ltibaren oaıı kışı.erın üadelerım almaga baslamiîtır. Morgun •serdjgı on raporda ölUmun ces*din bulunmasm dsn dört gün önce meydana geldlğl belirtilmijtir Bu arada Morg Müdürlüğü i?kencenin varolup olmadıgını saptamalt içln dfTenclnln iç organlanndan alınan bam parçalan laboratınvkr Incelemesıne almıştır Teknık inceleme ıırasınd», ögrenclnln olılmune yol açan stlihın bitişlk dünende ateşletıdlgi^ ceset Uz^rindeki kazak VB atletlnde gbrülen barut vc janiK ızıerl ıle »ptanmıştır Bu duruma (DevBmı Sa. 9, 8ü 7 de) ogrencist »• TeknikGuç Yan tşleri Müdurt Zckl Erflnbay. lSTJ'nüj 2İ. rija»i dnavet kurbanı nldu (Fotoğraf: Erdogaa Koseoglu) Cenazesi törenle kaldırılan gazeteci Erginbay'a işkence yapıldığı da saptandı Bu yıl içlnde siyas&l etnayeta kurban gıden 25 fcışl olan î*t«nbul Teknık Üniversıtesl öğread•1 re TeknıkGuç dergısi Yaan Işlerı Mudürü Z«kı Ergınbay'ın cenazesi dun buyuk bır kıtl« tarafmdan olüm marşlan ve agıtlar soylenereic kaidırünnştır ÇeşıUı kuruluslar yayınladıklarî ctnayett dır In^aat Mühendisleri Odası, Zeki Ergınbay'ın cesedi Uzennde kl Ergınbay ın cesedi ıızennde yaptırmıjtır. Dı? bulgular üzerinde yapıian tespltte cesedln üzerind* agır iîkence izlen gorulmuştür. Op. Dr Şaklr Dekrut, Dr Dursun Kırbftj, TMMOB G«nel Teoman öztürk, Inçaat Mühetvdısleri Odası Ist Şub. Başk Er tuğnıl Tığlay Elektnk Müh Oda sı Ist Şub Baş Yüksel Bırdal, Istanbul Barosundan Birseo Balcıkardeçler'ın ımMİannın yer al dığı tespltta saptanan lzler soyle dsetlenmektedirSaJ tulak altında 1lJS cm. d«rlnlıgtnd« bir bıçak yarası Sağ el oa; parmagında elektnk venldlgl Uıenınuru bırakan yanık ve yara ızleri Sag el üzerinde ve ıçın<le sıgara söndüruldügıi iılenımınl de veren çeşıtlı yanık ızleri ve çeyıtli darbe ıılen Sol kol vt elde de aynı iıler Aynca ivayalarda elektnk TMildıgı usleaımıni bırakan y«ruk ve varalar Ayak bıleklerinde topugun 10 santımete kadar üstünde kelepçe ızlerme benze yen yara ızlen. Bunun dışmda \ucudun çeşıtlı yerlermde çeşıtlı yanık \e darbe ızleri ıle ıç kanamadan ılen geletnleeeğı sarulan kırmızı leke \e ızler înşaat Mühentilsleri Odası yet (Deranu Sa. 9. Sü. 1 de) AET'NiN VERGi iADESi KARARINDAN SONRA, TURKiYE'NiN PAMUK iPLiGi iHRACATI ÖNEMLi OLÇÜDE AZALACAK Kenan MORTAN Avrupa Ekonomik Toplulugu (AET)'nun Türkiye'nin pamuklu ürunlerlne uyguiadıgı \ergı ladesının naksız rekabete yol açtıgı ve bunun Kaldınlması yolundakı memorandum (muhLira) vermesı ıle Turkıyenm 1977 ynı ıçınde AET ye yapacagı pamukla ıhracatının buyuk daralmalar goscereceğı bıldırılmeKiedır İhracat çevrelen konunun gelışınımın beK lenmesı gerektıgını ılen sürerken sanayıcüer, vergı ıadesı türünden desteklenmelenn geçici oldugunu ve bunun yenne Merkez Bankasınca beslenen ihracat sıgortası olanagı yaratümasını ıstemışlerdır. Bu arada AET'nln karan almasında kaynak olarak kullandogı Katma Protokol"ün 44 maddesırun goruşulmesı sırasmda DPTnın karşı çıktığı anc&k İ Ortakpazar'da şımdı bujükelçı İ durumunda bulunan Teviık Saraçoğlu'nun bu maddenın Itonul İ ması için Israr ettığı saptanmıatar. Türkıye Ue AET arasında yenl bir çekışrae konusu olan Türkıye'nın pamukİJ ıhracatında ıtıra* edılen noktanın uygulanan vergi ladesl mekarüzmasından dog(Devamı S. saytada) "Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca,, ıKarıncalann türküsü fillerin yasalarmdan daha guçlüdür, anhyor musun sayın basbuğ, duyuyor musun bu sesi?» Yarın Cumhuriyet'te Türk Hukuk Kurumu, Danıştay ile Barolar Birliği'ni "Yılın Hukukçuları,, seçti ANKARA. (Cumhuriyet BArotnı) : Türk Hukuk Kurumu Danıştay ıle Türkıye Barola' Bırlıjhnı «Yılın Hukukçulan» 116u Turk Hukuk Kurumu Baskam Prof Muaanmer Akaoy kurumun bu karan ıle ılgıli olarak şu a çıklamavı vapmıştır' «Tark HJKUK Kurumunun. ner vı! ya da her ıkı yılda bır kez vılın hdi\ısç>ıiarını saptarsen goı bnunde tuttjğu olçut, Türkıye'de hukuk deUen ılkelennin gerçekleşmesı bakımmdan vaüüan luzmettır Bu vıl ılk kez ıkı .Uael kış'nın «Yılın hukukçjları» lıan edı'mesı uygun goniıdü Bunlar Turkı^e B?rolar B'rl'ğı »e Da nıştayd'r Bu IKI kuraıas bü tun üve ve organlannın çalısma \e çabala^ıyla özellıkle 1976 yı lında. 1977 yılıriın iVk «yına <fa taşarak hukuk devletınln konın ması ve gerçekleştınlmesi cojt ru'tusunda hukuk tanhım ze tr çecek ve baçka aiayasal kunıluî(Devamı Sa. 9. Sn. 1 de) Karaman MBG adına, Cumhurbaşkanı Korutürk'ü görev ve yetkiierini kullanmaya çağırdı ANKARA, (ANKA) Cumhuriyet Senatosunda Cumhurbaskanlıfı bUtçesınin gorüşülmesi sırasmda söz alan MİUi B.rlık jjrubu üyesi Tabu Senatbr Suphi Karaman, ülkemian ve anayasal rejımımırin dar boğaza girdıJinl ve bugünkü hukümetle Tür(DeTamı Sa. 9, Sü. 8 da) • Vance: "TürkABD Savunma Anlaşmasının onaylanması Kongre'den istenmeyecek,, WASHtVGTON Amerika Birlejik Derletleri Dışışiert Bakanı Cyrua Vance, Carter yönetimlnin, geçen yıl imzalanan TUrk Amerikan ve Yunan Amenkan Yardım Anla?malarımn onaylanmasını Kongre'den ısıemeyeceginl söylemiştır Assocıated Press ve Unıted Preas Internatıonal Ajanslarına ortak bır mülâkat verer Vance, Kıbns konusunda gorevlendırılen Clark CUttord'un, Türk ve Yunan hukumetlenyle gbnişmeler yapacağıru, Kıbns'ı zıyaret edeceguıi, aynca AvnıpaU müttefıkler ıle Kıbnsta nasü bır çozüm bulunacagı huausunda iati^arelerde bulunacağuu sbylemiştir Diîlşleri Bakaaı, Oilîord'un daha sonra durumu bir raporla Başkan Carter a bıldıreceğlni kaytiederek, «Bu rapor, Kıbns sorununa oır çoıfim bulunmasmda yardımcı olabılmemı» için bolacağırnız formülün esasıru teşkıl edecek> demıştir Cyrus Van», Dışışleri Bakanlığı görevme başlamasından bu yana verdığı ük mulâkatınöa aynca Sovyetler Bırlıgi ıle «Jâsık sılâhların sınırlandınlması ve nukleer sılâhlar ıçın konan »ınırbunalann daha da indınlmesı yo(Devamı Sa. 9, bu o üa) RDAl örON Y&$Âft KÎMİl'l! YAPTlGt KONU}MA .RllîR 5UIUHI 5 E | U KIRMIZI SAKAU! TOPil KARIHC» U T N E SU E B G N 7. SAYFâMIZDA.. UÜ nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıuıııııııuuıİT OL\YI ARIN ARDIND\kl «Yazar Sandalcı, komandoların saldırı hedefi haline getirilmek isteniyor» SERTEL'IN DÖNÜŞÜ GERÇEK nndan daha agır basnuş. kanunlar çığneomiş, Zekeriya Sertel e suurlar kapalı tutulmuştur. Vmn yülar geçerll kalan bu vasak, aygulayicılarla yasalar arasındaki iliskıleri gozönune serraek bakımından çarpıcıdır. Çoğu az selışmj? ulkede gorulduğü tribl, siyasal ibtldar \e burokrstik çc\reler, Turkivc de hukukun ustunlupu kuralmı ıçlenne sln. direbılmiş değUdirler. Z«keriva • •• (Devamı Sa. 9 Sü 6 IU) FEDERAL ALMANYA'NIN MOSKOVA BÜYUKELÇiSi, ANKARA'YA ATANDI \NKARA, (ANKA) Federal Alraanya'nın Moskova Buyukelçisı Ulrıch Rahm'ın, emeklıje ayrılan Dr. Sohnenhol un venne Ankara'ya Buyukelçı atandıgı bildırılmıştır Almanva nın Turkıye Büyükelçıhğıne atanan Rahra ın Doğu Batı ılışkılennde bır «uzman» o rak tanındığı behrılmektedır. Halen Moskova'da bulunan Ulrıch Rahm m şubat ayı ıçensind> Tıırkıve've jtelerek Cumhurf başkanı Fahn Konıturk e guven ınPs'ubunu sunacağı bıldırılmektedır. Irak heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldı ANKASA, (Cumhnriyet BÜTON) Moskova donüçü Türkire'yi re&men nyaret eden Irak Cum hurbaşkanı Yardımcısı Sadcum Huseyın ıle Başbakan Sülevman Demırel arasmda dun ıçlennrie «Kürt sorununun» da oul'inauSu Ortadogu'dakı venı «euşmelere ılışkın onemlı sıypsal Konularda gorusmeler japıldıgı oğrenılrnıstır Dıplomatık çevreler 3adclam Husevın'ın Moskova vbnetıcueinın son günlerde O'adoSu'da ABD lehine (Jpg st?n i"n<»v'\<"ı duydokları endışeyle ilgılı goruşlerını Stile'.man Dern r«t e aKfsr raıj olabıleceğını bel'rtm«ictedırler Dışışleri Bakanh<ı ve AP' lı çeveler ise 7ivare'm daha Vf. r yumu *alık ta hır rafı ı= ı .'pıl ması Kerkü^ te« tab i gazın ^k denız e akiülması gıbı e. nedenlore ba|;h oldugunu mişlerdlr Irak Curnhurb&şkam Vardımcı sı üe Başbakan Süleyman Derai rel dun sabah saat 9^0 da Bas bakanlıkta basbaşa ?orüs neye başlamışlar gonişmeT 'ki buc'ık saate vafe'r *"rr" e»u \^n »aat lerde Dısişleri Bakanlan. Ticaret ve îçışler BaVpiian c"a a\n avn gdrüçmeve baçlamışla. dır Saddam Huseyın Demırel eSruşmesınden gonra "ıır açıklama vap\\mami'i Dı= «'er! Banam th san Sabn Çağlayangll lse «Mesle^'asımla ga^eK dion' a iıese'elerı gerek ıkili münasebeTjer hak kında çok yararh gorüymeler yaptıtoı demtştır. Başbakan Yardımcısı Neemet. tın Erbakan d» avnı 'aa"l»rdp (Devamı Sa. 9 Su. 4 ri?> Z Vatan Gazetesi Genel Yavın Müdüni Alp Kuran, «Yazar Emıl Galıp Sandalcı'mn, Hergun Mıllet, Bayrak fjibi gazetelerde vapılan yaymlarla ülküculenn ve komaadolann saldn hedeü haüne getırılrnek ıstendığmi» bı'(Devanu ba 9, Sü 6 ıla) ekeriya Settelln yurda nuşu en sonunda büecek, Cluslararast Basın Kuruluşlannuı Carnhurbaşkanı FJrın Korutürk katında girijımleri ve ulkenüzin sağduyuln (evrelerinin ftküeri sayestnde bu sonuca ulaşılabllmlştlr. Lzun yıtlardan beri yabancı lilkelerde rurt özlrm) çeken Sertel'ın TurIdve'ye dönuş olanaklarına ksvusması insanı hem üıuc'i. hem §ennüirici 'tuşuncelere lurâktemektedlr. Naml sarfiklemesln W! Tasa dışı hir eylemle 1945de gazetesl yıkılan Zekeriya Sertei, Cumbo riyet de\letinın lcuruluşunda onemli resmı gorevlerde bulonmuş bir insandır, fikirleri b»kımından d» Batıda liberal çi«fiye ter* dujen bir yazardır. Şlmdiye değin yagadışı bir tek işiemi ve erlemi yoktur. Ama çok partiii dfizene geçerken yaşadığımız çalkantılı donemde alnına yapiftınlan bir vafta, Cnmhurhret devletbıin tom yasaia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog