Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İYAĞMUR YAYtNLARt SUNAR TARİH BOYUNCA YAHUDJLER ve TÜRKLER Frof. HİKMET TAHYU Yahudilcrin Türk ve dünya tarihinde oynadığı ro/Jer. flydınlann kitabı. OEBYA DAĞITIM Cumhuriy 53. HL; SAYl: 13364 E n r u e ı u a : FOTCS NADt 4 JUBAT 1977 C M UA Adres ARITAŞDERSANESIOrdu cad 28» 3 Aksaraylstanbul Tel 11 11 23 OSMAN ARIKANın/60TL. t€ Teknik Güç,, Yazı Müdürü bugün toprağa veriliyor 12 gün önce kaçırılan Teknik Güç dergisi Yazı işleri Müdürü Zeki Erginbay'm aranması ile ilgili «ivedi» kayıtlı Savcılık yazısının Siyasî Polis'te savsaklandığı ileri sürülüyor TMMOB'ye bağlı 18 Oda adına yapılan açıklamada, «Bu olaym hesâbı bir gün mutlâka sorulacaktır» denilıyor. Komandolar |«'"'"""»'"""'""»""''»'''»« "" •" "• " İstanbul Cerrahpaşa Fakültesini | bastılar; | Ankara, | Eskisehır, | Burdur 1 ve | Balıkesir'de 1 saldırılarını | sürdürdüler 1 1 '" " '" " ' " ' m| ÖIDÖRÖIEN «THKrK GUÇYAZI l$lttl MUNJRU ZEKi »GıMBAY Öldürülen gazetecinin katilleri bulunamadı Anayasal Görevler YAŞAR KEMAL Çağımızm tum çalkantıjanni romanid^aıciı G enelkurmay BaskanbgınıU düzenlenen briflngten sonnı Taptifi Insa komışmada sayın Cumhorbaşkanı iç ve dış sorunlanmızın orteınınr değındi. Bunlsrın usteninden gelehılmek lçtn bntün anavasal Inıruluçlarımmn kendılerine duşeni uhı•umuza yaraşır bıçlmde sorumlalugu başkalarına bırakmadan elele gofüslemeieri ısereğlne dejündi Bu gorev yerine getlrilemedlği takdirde 13 Mart'ı Ima rderek reJJmın blr daha rayından çıkahifecefi tehHkeslne dlfckatleri çekti. Sayın Cumhnrba$k»nı kıa* ko> nuşma?, veciz konıışnmj, doğnj konu?rnu?, ama aflanna ntinsrak soyleyelim biraz »eç, binw d» ekalk konuşmuştur. l'ç • beş yıl önce jelıp geçUti sanılan fasizm tehlikesındea hiçbir zaman bıltün bütün kurtuîınuunıştzdır. Bojün yurdomuzdA ortiılü, Ulegal bir faşizro teçeriidir. Sayin Korutürk, anayagal fennıluşlar keDdilerlne duşeırt elbirligivle goğuslemezlerıe yann bu ortulu faşizmin, Tüzdndekl peçeyi atıp açıkça dlke düıeyuıde at koşturacaguu vTirpulamak Utiyor ounab td, jerden goğe hakhdır. Bunu onlemenın yolo elbette aoayasal kuruluşlara duşmektedir. Bu noktada da savın Konıtnrk yerden göğe hakiıdır. Ancak. yine bagışlamaları dilegi Ue »Svleyeiınl ki anayasal kuruluşlanmızın en onemlilerinden blri Inışkıısuz Cumhurbayksnlırı katıdır. Şimdi elimlzl vicdaoımıza basarak drişuneum: O yuce katta förevınl yürutmeye çalışan ssyın Korutörk keodİDe duşeni nlusumura ve taşıdıği so> adına yaraşır biçimde »onımluiugu baskalanna bırakmadan bugune dek tam anlamlyle basarabllmlş midir? Gerçl Anayasamıza göre yurntmenin yaptıkJanndan ötürü Camlıurbaşkanı sorumln tntulsmaz. Ama devletlmiıin en fiat katıoda jorer alan yüce Idîlnin, ashnda yasal doruraluluklsrdsn daba afır «manerî» btr »ornmJulnğn yok mudur? Bu sonunluluğn vlcdanmda duyan sayuı Korutürk, Anayasaya aytan olarak yüksek onayına annulan kararaamelerden kimilerini baftalarca abkoyarak tmzalamadıği zaman hnknk devletlne bsflı bfrJeri lunutlamtırmif, seTİndinnlşti. Ne yank U serindmiz ve umudumuz uzun sSrmemi9, blrkaç haftaJık bir dırenlften sonra sayin Başkan daha fazia dayanamayarak, yasal reçCTİifi bngfln de tanmmayaa, Anayasaya olduğn kadar ülke Cikarlanna da aykın o kararnameleıi Imıalatmştı. Yanlı? duymadıksa ba bekJenmetlifc da»rmıuflarını sann Komtürk «memJeket hüknmetsiz kalınasın» gerekçesıyle taTonınak tstenıistir. Sjimdi tica edertz söyleylnlı: Bupün filkemlzde hülcuraet rar mıdır? Daha açıkçası, ber gün blrkaç gencln dldaruldâğu çofu keı öldurenlertn bulunamadıgı, üniversitelerinde öğreıılnı yapılamadığı, anarjlnin ortaokullara dek her yana el attığı, Farlamentoda Başhakan hakktnda kunılan Soruşturma Komlsyonlarının Başbakan tarafmdaa çv lı$malannın fnçellendipf. koaliıTon iıyelerl arasmd3kı uytışmszItkUnn ayvuka çıktıgi bir or> tamda >biz hfikumette» diyen karma bir eldbt gercek anlamlyie hükümet saymak olası mıdır" îçinde balnndugnmaa çıkmazdan knrtulmak için bütön snayasd tranıinşlan göreve çafıran sayin Konıtiirk'ün uyansın» fürekten katıbrken kendilerine dnşen goretf de unutmamaları eerefini. vükvk m9«aadeleriyle hatırlatmak Htertt Ba gBrerfn ne nlduğunıı *»•m Cnmhurhaşkarn her haide brtden daha lyi billrler diye du tkı hafta oice sonra, cesecu oncekı gun $ıle yolunda, Duıdere mevkiınde bjlunan tnjaat MUhendıslen Odasınm yayın organı «Teknik GÜÇ>ÎUB Yazı îşlerı Müdüru ve ÎTÜ lnsaat Fakılltesı son suyf ogrenrıst Zelu Ergıntmy"m katıl veva « i tıJlerı konusunda herhangı bir ıpucu ele geçırllememıştır Ş'şlı Halaskârırazı Caddesmde bulınan tnşaat Manendjslerı Caa ^ınaan 12 cıın once aNniiı%tan sonra esrarengrz şesılde kavbo SHâhattın Gl'LER 1* (CumhurKrt lljıber MprkMİ) 5 istanbul Cerr'nDaşa Tıp FaKu! tesı, bir grup komandonun fakulte bahçesnde ares açması ü zerme bir haTa daha tatıl edıl mı$tır AnKa'ada ErK°k Tekruk Yıiksek Öftretmen Okulunda oğ rencıler dun de «ialaınya uğra mıştır. Eskışehır Eğıtım Enstıtıl sunde kardeşının dıplomasını al rra;a gelen bır muhendıs, koman do'arın saldınsma uftra'saraK oıça.cla >aralanmıç r Komando Ja Burdur ie BahVesirde d? saldugan ejlemlerr! surdurmlıs lerdır Komando'ar CerTalipa'a Tip Pakıiltesını basmışlar ve kantin onırnde çevreyı kurşun vaftmuru na tutmuslardır Sılâhlı bsskm (Devamı Sa 9. Sa. 7 de) 3 Ş s 5 S S 5 Ş Ş 3 Ş Z 5 5 = l*n Ergınbay ın bu sure hapsedıJdıtı ve ıkı gun önce de kalbıne sücılan teK karşunla oldunilduk'en sonra Şı'e Dındere mevicııne bırakıldıjh kanısına ra nlm şfır Aıles: ıle a^Kadı^Iar nın ç^ş'tiı başMiruiarına karşn aranmasan \e sonunda komaıJo lar tarafmdan katledıldıg: sanılan Ergmoaj ın cenazesı bj saoah 09 da Beîiktaj S nar.paja Carnıınden arkaaa^lan rarafmdan alınacaK Kadıfeov Osmanaga Camıınde, ög!e namazjndan »onra topraga renlecektır Soruşturmajı yapan ılgüıler «Teknik Guç» derpsının van ıs lerı mudurlufunu yapan 7ekı Fgmbnv m 12 gun oncekı pazsr gunü oj'eden >îonr* s»at 14,30 da (De%amı Sa 9, Sü 1 de) CERRAHPAJA'n BASTILAR = S S S = = 1977 Bütçesi Senato'da görüşülürken MC iktidarı şiddetle yerildi § S Erem: "Korutürk, AP ve f CHP yi uyarmahdır,, ANKARA, (Cumburiyet Bfirosn) Turkıye Barolar Bırlıgı Başkanı Prof. Faruk Erem. Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk e <»onderdıgi bır mektupia, <Turiaje' nın bugun lçınde bulundugu sıyasal yaşamaan ıkı buyuk Tartinın sorumlu oldugunu» öelırterek bu partılerın yonetlcilennın uyanlmasuıı ıstemışur. Korutürk'e gonderdıgı mektupta, AP ve CHP Genel Ba$kaalarına Bırlık olarak dana once bafvurdukianıu, ancak bunlardan sadece CKP Genel sadee ^ cevap aldıklanru açuüayua ?rof Erem, bugün ulkede, «yaşama hakkı». <kı$t özgürlugrü» ve <oğrenlm baklu.nın bella alani«rda ortadan ltaiktıtmı, giderek de genışleme egılırrunde oldugunu belırtmiştır. Prof. FaruJc Erem'in Türlüy« Barolar Bırlıgı yoneum kurulu adına Cumhurbaşkaru Fabri Koruturk'e gonderdıgı maktup özetle şdyledir: «Zabıtanın taralsıılıiıaı yıürmesi, bunun sonucu kendl ıçınde bölünmesı belırülen, bea partılerın dogru saydıkian llkelen taralstı olması gereken egıtım müesseselenne yerleçtırme çabalan, terahli atamalar, tasiıyeler, yargı kararlannın yenne getırılmemes) gıbı sebeplerın partüerde kümelenmesi bur «vaJoa>dır. •Faıli buiunmayan cinayetler. rnemleketlmızde, iuç bır zaman, bu kadar önemll b:r dUzeye ulaîTnamıjtır Faılı bulunmayan cınayetlenn. örellıitle zabıta kuvretlennm yajgın olduğu büvük merkezlerde meydana gelmesl (Deramı ha. » Sü. 4 de) ' BAROLAR BıRlibi BA^KANI MEKTUBUNDA; «TEOHıJ KOKUSUNDA UYUMIU BıR SONÜCA VARILMASI GEREKU KALE GfLMıJIıR. D£Dı AVK4RA. (Cumhuriret Biırosu) 1977 mali Mlı butçe jasa asa nsı dun Cumhur\et Sena'asunda goruşulm»ve başlanmış "soz aıan uj°ler M Hukumerını şiddetle C elesırmışleraır Kontenjan Grubj adına sonu «an Ze\>at Baykara, olavlardan kuşKU duydukiarını behrtırUin, partılerm hıç olnıazsa asgan mııştereklerde bırleşmesım oner mjştır Bajkara, Cumhurbaşkanı nın guvenl'x ku\\etlerınm bır kısmının tarafsızlık'a gore^ •sap madıklanru belırttıgım hatırla^a rak şoy'e konuşmvştur «MıJlî GuvenJıs Kura u'nuT aa baçkanı olan Sa'irı Dc.let Başkanımızın onemlı açıklamala' nın (Deranu Sa 8, Su 6 da) "Filler sultanı ile kırnıızı sakallı topal karınca,, «Kırmızı sakallı karıncaların saklandıkları sarp ülkede birbirlerine düşüp fillerin tutsağı olmuş ulusdaşlanm unuttukları»nın romanı 6 şubat pazar günü Cumhuriyet'te THY'DE DÜN GECE GREVE BAŞLANDI Türidre Sırtl Havacüıi Sendıkası rHava 1?) ile Turk Hava Yolları arasmda toplu ış eozleşmesının uygulaamasından doğan aniaşrnarlık, gonlşmelere ratmen çozülememış ve sendıka tarafından alınan grev kaoran, dun saat 24'ten ıtıbaren Yeşilkoy Esenboga ve tzrrcr Kavaalanlannda uygulanmava başlanmıştır 5 «00 THY personelmHî katıldıgı bıldırılen grevm uygularoaya konulmasıvla Turk Hava Yollan'mn ıç ve dış seferlerı tamamen durmuştur Hava îş Sendıkası ıle yettahler arasmdakı son gonl?me, dun Ankara da vapılmıştır Ulaştırma Bakanı Nahıt Menteşe Bakanlık Mus>şan Ahrnet Sarp, Törkiye Taşıt îfce renler Sondikası Temsılcısi Atalay Pekö« İle Ha\a Iş Sendıkası Genel Başkanı Erdoğan Balcı'nn katıldıkJarı toplantıda olumlu btr c onuç al'namanuştır. Sendıka Başkanı Erdoğan Balcı, Turk Hava Yollan'nda greve gldilmesme, dokuz »y once ımzalanan toplu iş sozJeçmesınzn ban maddelennin uygulanmaması ve nalcsız yere ışten atılanlann tekrar ı$e ahnmam&Iarırun neden olduğrınu one sürerek. «Grev uygulaması bızım içm şart oidu Haklanmızı alıncaya kadar grevı surdürup, koşull&ra gore \ aygınlaş'ıracagız» demıştir Balcı, grevln «Yasal» oidugunu da eklemıştır (Deramı Sa. i, Sü. i de) • Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ankara'da büro açması kararlaştırıldı 1RAK DEVRIM KO^SEYI BASKAN YAKDIMC1SI SU>DAM HLSEÎ1N DVS BAŞKENTE GELDt... NADÎR NADİİ TEKİRDAfi AP Maikara IIçe Başkanı Abmet özver'm sa> hıbi bulundu^u akaryakıt istasyonunda askeri akaryatat oulunması ve pıyaaaya satılmaa neANKARA, (Cumimriyet Barosn) denıyle ılgın'er soruşturms aç CGP'nın hukümetten çekılece nuşiardır Tekırdağ'da bulıman ğı jolundakı soylentıler dun yay 8. Tumen Askeri Savcılıgı bu gm şekılde Meclıs kulıslennde nedenle \P Ilçe Başkaru öıver' konujıılurken Cumhurbaşkanı ile ın o|lu Fetru özver ıle ben«n ıstasyonunun 100 metre va'îinın bır goruşme yapan Genel Başkan Feyzıoflu. «Koalısyon protokolu da bulunan S9 \fekaiuze ^yade na uyulna«ı konusandakı ısran Alayı, Mekanıze Tabur Kotnuta mız kesmdır» demıştir Feyzıoğ nı Bmoası Erol Demır'ı mahicemeve sevkedere^ tutuklatrnıjUr IJ Başbakar Demırel'le 'kınci kpz gorujmeden once bugun bır tlgılıler AP tlçe Baıkanı Ah oa«ın tool ıtısı du»en!evecektır. j met özver ID de ıfadesuu ''rru* Feyzıof'u dun kendı isteğıvl» I [ar ve daba soira serbest bı (Devamı Sa. 9. S ü S de)' rakmışlardır. KORUTÜRK'LE GORÜŞEN FEYZiOGLU: • KOALiSYON PROTOKOLUNA UYULMASI KONUSUNDAKi ISRARIMIZ KESiNDiR» Orduya ait akar/akıtı sattıkları gerekçesiyle AP Malkara ilçe başkanının oğlu ve bir binbaşı tutuklandı Doğan RATIRCIOGLÜ Bozbeyli: "CHP ve MSP Meclis'te katsayımn I2'ye çıkmasını isterse DP bunu destekler,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Meraur maaşları katsajısının II den 12 ye çıkarılması konusundakı tartışmalar dun de surmuş, DP Genel Başsanı Ferruh Bozbeyıı, CHP ıle MSP'nın. katsayımn 11 den 12'je çıkması ıçın anlaşırsa, partısınm de bu gomşu destPr.'e^eceğır' oalirtır?en, Başbakan Suleyman Demırel, sonunun Meclıs ın malı olduğımu ıfade ederek, «Mesele ıs'eme'tle bıtmıyor bu kavnaîc meselesıdır» çeklmde konusmustıır Başbalcan Yardımcm ve MSP Genel Baş(Deramı Sa 9 Su t de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Uyutma Sanatı... Olay bfr lhbar üxerine meydana çıkarılmış, 59 Alava tıotortn getıren tanker tümerun torşısındakı AP tlçe Başkanı Aömet Ozver'm sahıoı bulundujtu beıizın deposuna boşaltıldıgı sırada durum tesbıt edılmls ve :anıklar gozaltına aJrnmışlardır. Malkars AP orgutıl, bu "'ayın dujulması uzerıne tlçe »aşkanı ^hrnet Özver'ın ıstifasını ist»Tiektedir. İTİİAZ Tufuklu »anıklann •UTienın bağlı oldugu v» da bulunan 5. Koiordu ' mesıne tutuklamanin alaınima (Devamı Sa 9, Sa 1 ıle) on giınlerde, ıfyasai yafamrmız, dort • beş konn çevresınde oluşup, geliîiyor. Bu konulardan en ODemlist, hiç şuphesiz. fa?ist tirmanmayla birlikte çofalan ılrasal cinayetlerdlr. Bu konuda Başbakan Demlrel ve ötekJ Ceptıe partılerinin tutum ve da\ raniîlaruıı coruyorsunuz. Detnirel, butun suçu, solcuiars vukJererek, i?ın içinden sıyrılmak Istıyor. MHP bu konuda Demlrel Ue agız birliği rapıyor. MSP ise, Dr. FehmJ Comaüoğlu'nan agzıyla, sağa ve sola «baba nasihatı» vcrıyor. CGP Genel Başkanı Turhan Fevzioğla da kurt dumanlı havayı aever» dmegi, bir verlerden koktı almava çalışıyor Kamuoyunun önem verdigi konulardan blrl, Lockheed nlavıdır. Lockheed rusvct olannın ortava çıkanlmasj için ABD ıle ımzalanan sozleşme, bu sozleşmevi itnzalayan hukumetuı haşı Drmirel'in erlem ve Işlenıleriyle, i^Ierlifini vitirmiştir. Anlaşmava cöre ^Bl) Adalet Bakanlıgınca vollanan belg'lerin, adli mertıler» dışındaki kurul «e ^etkililere \er>lınTne»ii eerekirkMi, <ınxlc?menın bu hnkmu Sulevmaa Demlrel urafından çijfrKnmlş, roiianan belceleriıı (De\amı 5 sayrad») S AN"KARA, (Cumhuriyet BUTMU) Fılıstın Kurtuluş Orgutu fFKO) nua Ankara'da, en kısa zamanda, bır buro açmasının Aararlaîtırıldıgı açık'.anmıştır Fılıstın Kurtuluş Orgtıtu Kaiıre Burosu Başkanı Saıt Kemal'ln, dün Ankara'da Dışışlen Bakanı îhsan Sabn Çağlayangıl le yaptıgı goruşmeden sonra yayınlanan ortak bıldınde, «Turkıye ıle Fılıstın Kurtuluş Orgutu arasında surekli ılışkılenn ocak 197* t« kurulduğu orgutun s^jası buro başkanı Faruk El KadduTiı nin, ayru yıl Türkıye'je yaptığı zıyaret sırasmda da ılışkılerın yogunlaştınlması amacıyla ıkılı temasların sürdıirulmesının kararlaştınldığı belırtılmıştır Ortak bıldınde, Saıt Kemal'ın Turkıve'ye, Ankara'da açılacak Fılıstın Kurtuluş Orgutu Burosuyla ılgıü yontem ve şekıllere ılışkın on teraaslarda bulunmak ıçın Turk makamlarırun davetı uzerıne geldıgı de açıklanmıştır î Saıt Kemalie dun Dısışleri Ba1 kanl'ğında jarjılan gbruşTjelere' de değınılen bıldınde, «tkl taraf; Korusmelerı sırasmda ılışkıîerın Mirdümlmesmde kar«ı'ıklı 'aygı \e ıvi ruyet, dostane ışbırhğı ıç ıslerıne kanşnıama ^ke'erıne verdıklen onemı ve bağiılıklannı teyıd etmışlerdn denılmıştır Or Etiyopya'da kanlı bir darbe girişimi oldu \DIS ABABA Etırop'a'nın <Habe«ıstan> oaskentı Ad'& Ababa da dun bır hukümet daroesı g'n«'iîiı gor j lur.iund» patlak \er'n olpvlarda De\;et Başkanı Teferı Banfe ıle. ışbaşındakı GPç;cı Askeri Konsev ujelennden altısı ,dam ec'ılmı^tir Idarn haberı, Aaıs Ababa radyosunu" (DtMtnı ba «. Su 3 tio (Devamj Sa. 9, So 6 Ua>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog