Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makale



Katalog


«
»

an dersanesi YAYHMlA.RIt\H TEPCİM ECMMİZ COZUMLÜ GERÇEK BAŞARHMIZ İÇİIM matematık UNİVERSrTE ADAYLARI IÇIN ILGiNÇ TEST UYGULAV ALARI t o p î u "ıstfVVrde f 1 0 buvj'rv k ' U p ç ı U j * 2 T i n d ı n n % î r u " MODERN Cumhuriyet 53. ril. SAYI: 18863 : YTJNUS NADl 3 JUU1 1977 PERJfMBÎ CUMHUBtYET HABER MERKEZİ Ege Ünlversitesi Rektörlük binasına dün sabaha karsı patlayıcı madde atılmış, Ankara'da ise, «Türkiye Kalk Kurruluş Partısi ve Cephesı (THKPC). üyesi olduklan iddıasıyla G a s • Der Başkanı îdris Köylü ile 5 öğrenci, iki ögretmen ?e bir işçı gözaitına alınmıştır. Ege Büromuzun haberine göre, Ege Ünîversitesi Rektörlük binasına atılan patlayıcı madde saat 03.30'da patlamış, olaylarda can kaybı ve yaralanan olmamıştır. Saldınyı düzenleyen ve 6 kışi olduklan bildirilen sanıkiarla ılgili ise herhangi bır ipucu ele geçirilememiştir. Patlama aynca Ün:versitenin Radyo • Irotop Araştırma Merkezi'nce depo olarak kullanılan bölümde de hasara yol açmıjtır. Polis yetkiüleri. binada görevll üç bekçınin ifadelerinin çelişkili olduğunu beürtmîşler ve soruşturmanın sürdüriildüğünü bildirmişlerdir. PaHamayla ilgi(Devamı Ss. 11, Sü. 1 deı Göğü ertamazsre. HP'nin smokrasiyi vunmak in birleşme ğrısı olumlu ırşılanıyor; şitli ıruluşlar srken seçim ikümeti,, tedi •P Genel Yonetlm T Kunılu Iından demokratık güçlerın de demokrasinin savunulma;ın işbirlıgi yapmalan yolunçagnsı parlamentoda grubu ınan siyası parti yetkiliİTin)lumlu karşılanmıjtır. 3u aı çeşir.i ileriei kuruluşlar da, nin düsürülerek yerine erken m hükümeti olustunılması [asizrne karşı yapılacak fıer (Pevamı Sa. 11, Sü. * de) Ege Üniversitesi Rektörlük binasına bomba atıtdı Korutürk, Genelkurmay Başkanlığında bir brifinge katıldıktan sonra, «Anayasal kuruluşlarımızın kendilerine düşeni müştereken göğüsleme olgunluğunu göstermeleri gerekecektir» dedi. Korutürk: "Yakm tarih hepimizin hatırmda..,, AN'KARA (Cumhuriyet Bürosıı) Cumhurbaskanı Fanrı Korutürk. 1977 yılı içinde Türkiye'nın Önünde çözünı bekJeyen önemli sorunlan bulundufunu söylemiş, bunlann kamuoyu tarafından bilındigmi behrterek •alınacak kararlann ve tutumlann ciddiyetl gdrülen ve büinenden agırdır« demiştir. Türkiye'nin bütün bu ağr sorunlann üstesinden gelece gınl bildiren Cumhurbaşkanı «An cak büî'in Anayasa kuruluşlsın mızın Kendılerır.e dusenı ulusurr.uza yaraşır bıçımde sorumluluğvı baskalanna bırakmadan müştereken gögüslemek olgunlugunu göstermelen gerekecektir» şeklınde konuşmuştur. Genelkurmay Baskanlığında duzenienen bır brifinge katılan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e çeşitlı :ç ve dış konular ile ABD, NATO ve CENTO ıttitailanyla olan :li5i!clen dünya vg bölgtde meydana gelen sıyasi ve askeri gehşmeler ve Aıkeri Şura riindemı hakkında bilgi verilmistir. Brifınge Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Semıh Sançar, Deniz Kunetlen Komutanı Oram'ral Hilmı Pırat. Genelkurmay tkınc: Baskanı Orgeneral Vecihı Akın, Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Haydar Saltık ve GenelîrurTnay îstihbarat Başkanı Tumamıral Zahıt Atakan ka tümısur. Kara ve Hava Kuvretleri Korhutanlan brifingde bulun mamıjlardır. Genelkurmay Başkanı makam odasında saat 10'da başlayan bnfıng saat 12.30'da sona ermış, Cuınhurbaşkanı Fah rı Korutürk yaptıgı açıklamada şunlan söylemiştir: cl977 yılı içinde Türkiye'nin önünde çözüm bekleyen onemli sonırüan vardır. Içte sorunlanmiî vardır, dışta sorunlarımız vardır. Bunları kamuoyu bılmekte, halkımız. mîlletimi^ <»ö'm»k(Deranu Sa. U. Sü. 3 de) {/^^Vıin\m ^I KISSADAN HiSSE, YERYÜZÜNÜN BÜTÜN KARINCALARI BiRLEŞiNCE YAŞAR KEMAL Çağımızm süregelen kavgasmı son romanına konu y aptı Kamu İktisadi Teşekküllerinde ödenrniş olann ikramiyelerin geri alınmasına başlandı s"KARA, (Cumhoriyet Bürogul Kamu İktisadi Teşekküllen n (KIT) bazılaruıda memurra dağıtılan ikramiyelerin gealınmasına başlanmı; ve ık.raiye alan memurlann şubat • maaşlanmn döTtte bın keı lmıştir. 440 Sayılı KİT YasBsı'nın 30. laddesinin iiçüncü fıkrasma îre, «Işlemlerinde ba?an gösıren, lcârlılık ve verimliligl artran» memurlara 1J7S yılının eim vn aralık aylar.nda ild mat tutarmda ücramiy» mıştır. Amlan dağıtım nükümet ıçınde AP MSP arasında anlaşmazhk yaratmış, AP ve ona bağlı olaraK Malıye Bakanlıgt ikramiyelerin «geri alınmasını» savunurken, MSP ikramıyelenn tüm KÎT'lere yaygınlaştınlmasını istcmişlerdır. Çıian tartısma sonucunda AP'nin ısteğı gerçekleşmiç ve önce Ikramıye dagıtılmayan KtT'lerde ikranuye verilmesi önlenmıştır. Maliye Bakanı Yılma? Ergenekon degisilc latnanlarda lkramlyelertn «geri glınacagını» açıklamiî, bu arada ikramiye veren kurulusların ybnetıcılerı nakkında bır yandan haciz kararı alırken. dığer yandan cezai soruşturma acılmasını ısteme yoluna gitmiştır. Özetlenen tartısmalar sürerken, ıkramıve dağıtılan KIT'lerın hıçbır avrırn vapmaksuın tümünde dagıtılan îkramiyeler subat ayından ıtıbaren geri alırunaya başlanmıs ve memurlann maaşlarından dörtt« bırı kesilmtstir. Alman bilgiye göre, llk ikı ay yapılacak olan kesintiler vergive savıiacak. daha sonrakıler ise ödenmiî ıKramıyelerin tümuyle geri alınmasına ılişkın olacaktır. İkramiye verilmi» KİTIenn bazılannda memurlar maaşlanmn kesildıklçrinı görunce itiraz dilekçelerı vermeye başlamışlar ve icesıntiye karsı çıkmıs'.ardır. Ancak, ilgili t«nel müdürler. «dılekçelenn kabul edılmeyeceğinı ve ısleme konulmayacağım» bıldirerek, «ikramivelerden dolftn ken(Devamı Sa. 11, Sü. i de) CGP'n.n istekleri Demirel îacafından koalisyon ortaklarma ıletıtecek A>K ARA. tCıunhariyet Bttrmu) CGP Genel Idare üurulu ıle TBMM grup üjeleruun orta* topiantısı sununda varılan karar, Başbakan tiuleyman Demirel aracılığJ üe Cephe ortaklanna dujurulacaktır. CGP'lı bır kabıne üyesı, CGP'nin ısteklerınin hükumetin bası o'.an Başbakan'a duyu rulmasuun dogal oldugunu soylemıştir. CGP yöneucılen, koalisyon protokolünde karar altına alınmış olan hususlann yerine getınlmesinı, bu konuda ortakiardan yaıut beklediklerını söylemişlerdir. CGPIilerin belirttiklenne göre koalisyon protokolünde belırtilen «asayışin saglanması> KOıDevamı Sa. 11, Sü. « da) PARLAMENTER ÜDENEKLERİNÎ DÜZENLEYEN i'ASA ÖNERİSİNE kP'DEN DÖRT CHP'DEN BİR KİŞt KARŞI ÇIKTI IVKARA, (Cumhariyet Bürosu) rlamenter ödenek ve yolluklaıa yeni biçimini veren yasa erisinin yann Plan Bütçe Koısyonu'na jjelecegi bildirılmıs'. Konuyu görüşerek, yasa önensini oldugu gibi kabul eden Anayasa Komisyonu'nda 21 üyeden 5'i yasa önensuıln Anayasaya a y a n oldufu yolunda, 16'sı da Aoayasaya uygunlugu yolunda oy kullanmışür. 5 üyeden 4'ü AP1 li olup şunlardır: îhsan Toksan, Nadir Latif Işlem, Îdris Arıkan. Mustafa Cesur. Vasa önerisinin Anayasa'ya aykın olduğu yolunda oy kullanan CHP'U üye ise Bahatın Karakoç'tur. Konusyon Başkanı Ketenoflu da yasa önerisinin hukuka aykın olduğu görüşünü savunmuş, buna karşm oyunu belli etmemiştir. Komisyonda bır öneride bulunan CHP Zonguldak Milletvekılı Kemal Anadol, parlamenter aylıgının en düstik memur ücretı olan 14. dereceden olmasıru ıstemış ve komisyonda bir önerge verrniştir. Önergesi tartışılırken Kemal Anadol, parlamenter aylıklannın göze battığıoı bu önerge Kabul edildiği takdirde goze batmayacagıru söylemiş. «En az ücretı alalun kl bir gecede 600 bın liralık dügün yapan kışinin üstüne gidebilelim» demıştir. Anadol'un önergesi bir oy farkla reddedilmiîtır. (Devamı Sa. 11, Sü. S de) "Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca,, 6 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ CUMHURiYET'TE apı ve Kredi tankası >ağlarbaşı ubesi sılahlı işilerce oyuldu, 60 bin lira ;alındı Yapı ve Kredi Bankası Ba*roaşı ^ubssı dün kımlıgı sapınaniayan aört Kışi tarafmdan lyulmu^tur. Baniiaya saat 15.20 raiannda üaskm yapan soygunjiar otomatik stiâhlarla oanka =rsoneiı ıle müsterilerı etkisiz aie getırdıkten sonra veznedeki 5J om t>40 lırayı alarak olay ye» .nden Kaçmiîîardır. Soyguncu• rın kaçarken kullandıkları 34 ıR 374 plakalı Anadol marka j tomobil olay yerinden 400 met | e kadar ötede bulunmuş ancak i ovg" '••ıların ;7ine r?^'!ar>ama \ (Devanu Sa. 11, Sü. 3 de^ r «TEKNiK GÜÇ» YAZIiŞLERi MÜDÜRÜ KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA ÖMERLTDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU BÜLENT ÖN ACİBA ATIASAM Ml!.. ATUHAS&H M L tstanbul tnsaat Mühendisleri Odası yayın orgam «Teteük Güç» gazetesinin oniki gündiir kayıp olan Yazıişleri Müdürü ve İTÜ însaat Fakultesi ögrencisi Zeki Erginbay kaybolmasından 12 gün sonra Ömerli Barajı dolaylanndaki ormanda ölü olarak bulunmuştur. Erginbay kurşunlanarak öldürülmüştür. Ömerli Barajı Jandarma Komut«nı. olayla ilgili olarak gazetemize yaptıfı sçıklamada, cesedi dün saat 11.30 sıralannda Beykoz ömerli Baraiı aras'.ndaki (Devamı Sa. 11, Sü. i ut) KAHVE FİYATLARINA YÜZDE YÜZ ZAM KARARI ALINDI • GÜMROK VE IEKR BAKANtlGI YETKiLtlERi; KAHVE FİYATIMIH YÜZ URAYA Ç1KAR11DİĞINI VE iTHAl YETKiSiHN «GEÇiCi» OLARAK TEKEl GENEl MÜDLRLÜGİ1NE VERilDiĞiNi AÇIKIAD1UR OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA (Cumburivet Bürosu) Bütün Türkiye'de dünden ı:ıbaren satışı durdurulan kahve fıyatlarına yüzde yüz oranır.da zam yapüması kararlajtınlmış ve kah venin bayilere çığ çekirdek olarak satılan fiyatmın 50 liradan 100 liraya yükseltilmesi yöııün de görüş birligine varürmştır. Dt;nden ıtibaren durdurulan kahve satıçlarının. mahallin beledıylerinin yeni fiyatiannı belirlemesiyle zamiı olarak. bir ikı gün içinde yenideıi sevbest bırakılacagı bildirilrr.iştir. Halen 73 liradan satılan çekılmış kuru kahvenin. yeni zamla 140150 lira civannda tüketıcive yansıtılacağı sanılmaktadır. Aynca, yayınlanan bir kararnamevle serbest bırakı!an kah ve ıthali yer.iden «geçı;" olarak Tekel Geneı 'vidurlüğunun yetisisine verilmiştir. Bunaan oıı suıe once «dünya tıyatlannın TurK'.ye'ae'^ı malıye! fıyatlanndan çoK vüksek buıun duftu» gereKçesıyle kahve fıyat lan Cepbe Hükümeti 'arafından •5 hraöan 'iü lıraya çıKanlmış ve 1 vaKlaşık vuzae 4i) doiavmda bır zam vaoılmıstır Yıns .îvnı 'arih ıerde nahvp nhai: de serbest bı rakılrrns ve TeKel Genel Müdürluğü dışında. ısteyenlerın kah ve ithal edeb'eceklen açıklan mıştır Gümrüîc ve' Teke! Sakan lıâı vetkilılfnnoen alman bılgive göre. ahnan bu zam «dunva fıva'.lanm Sarşılamakt3n uzak kal dlğl S"V T!»'. ' ' . vi)|;şp|; GÖZLEM UGUR MUMCU Ortak Görev... (Oevamı Sa. II. Sü. fi da) MUSTAFA EKMEKÇTnin ANKARA NOTLARI Denktaş, Rum önde gelenlerini yanıtlsdı: «Biz, bu neslin çektiklerini gelecek nesil çekmesin diye uğraşıyoruz» LEFKOŞE KTFD Başkanı Rauf Denktaş dün, Rum Temsılcıler Meclisi Başkanı Kiprianu ile toplumlararası gdrüşmelerdeki Rum temsilci Papadopulos'un, son deıneçlerını yanıUamış, «Bız bu neslin çekükleriru", geleceK nesiller çekmesin diye uğraşıyoruz» demiştir. Denktaş'ın konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorulanna ver B TAN ORAL'ın ÇİZGiSıYLE (8. sayfada) lr ülkede, y*rp kararlan nyjulanmıyors», bnknk derletlnden göz etmeye olanak var nudırV Mahkemtltrin, tankı, topu, tüfefi yoktur. Demokratik ülkelerde yargıç bir karara ünza attıysa, artık o karar. devletln öteJd orgarüannca verine getlriUr. Cephe ikttdan, Daruşla» kararlannı nygulanuunalrt»dır. Uanıştay'ın tankı, topu re tüfefi olmadıjp için, verdiği kararlan uyguiatmak olanaksııdır. Bu Ceph« partilerinin boyunlanna aaüı bir Ajıayaas suçudur.. Daıuştay TRT Genei Müdürü Ue Ugill karannd*. Şab»n KaraUş adlı •Cephe demirbaşı»nın Genel Miidürlfik jrapamıyacağint açtk seçtk ortaya tormustur. Bu karardan sonra, Karataş'ın görerinden çekilmesi ve yerine ym»al Genel Müdür olan tsmail Cem'in getirilmesl «tereklrken, bu «fuzull sa£il>, TRT Genel Müdürlüğü'nü isgall yetmlyorran? gibl, bir de lelevizyon ekranlannı iseal ederek. törevindeo ayrılmayacağını açıklamaktadır. Bu tutuma karşı. en anlımlj tepkl. yarfi orgsnlanadsa telmişllr Ankara'da. Asliye Ceza Yargıcı Şakir Altay, Şaban Karataşın TRT Oenel Mödnrö sayılmayacafuıa karar vermiştir Ardından. Ankara Üçiiocü Ajır Ceıa Mahkeme«. Karataş'ın vasal Genel Müdür olmadığım belirterek. TRT avukatını durusma salnnundan çıkartmıştiT. Bonn. Kârun ienlce Baskanlıfejndaki Danıstay 12. Dairesi izlemis. Raratas'uı Imzasını taştyan vekaletnarneyi «eçer*lr »aynıiîtır. (Devamı Sa. 11, Sü. I de) «Felsefeye Başlangıç» yazarı Küyel'in 6 ay hapsi îstendi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosıı) Felsefeye Başlangıç Krabi yaran Prof. Mübahat tCıiyel Ankara Savcılığuıca mahxemev ^ verilmistır. Mübahaı tCuyel'ın »'tı aya kadar hapsı ıs'enmektedir. Prof. Mübabet Süvelin suç landığı TCK'nun 17ö. maddesının son fıkrasında ;öyle denümettedir: «Duı ve mezheplerden bıtıni tezyu* ve tahkır volunda neşrıyatta bulunanlar bır aydan nlu aya kadar oapıs ıle «za.lanO;nlır.» Ankara Savcılığuun basvurusu üzerine «Felsefeye BaşLangıçr. ki:abı 10. Sultı Ceza Mahkcmssınce topla'Mmı<tı. Prot. M 'bahac Küyel'a) duruşmssı. A.ıiara Too lu Bastn Asliye Ceza Mahkeme GERÇEK CGP NE YAPAR .' dirme umutları son avUrdn kırti mıştit. (iu dunımda »eı;im!er »akİMştıkça CGP'li öveierde tedirçinlik artmaktadır. Koaüsyon hükömetinin tehlikrü bir sürükleniş içinde bulunmaı hıı tctlirsinliein üstüne ^uklenmekt^dir. (rerçehte Cr.P'li haıı ü^clerin eğilimleri AP'nin değil. CHPnin sae kanaılına valkındır. (ienel Baskan Fevjinelu ise bu dar bneazda temisini karaya otıırtmadaıı hanti limana sığıııacağını dii$ünen kaptan tibidir. Son or tak toplantıyı hirikmiş ka>?ılar otusturmustur. Ancak bu kaygiların ortak toplantıyla da^ıtıla cağını dü^iinmek ^ereksiz iyimserlik savılır. CGP Cephrleşme stralejisi tçinde iktidara tırmanmı^tır; Cepheleşme stratcjfsı ipinde rrivip tiikenmpktfdir. Bu Ikilem ortasında partinin dasranısları Mnırlt ve kavitlıdır. Urrçekte devletln vüksek çıkirlarını *• + Sa. 11, Sü. 6 da) A nkaradan verılen haberlere före. CGP Genet tdare Kurulu Ue Meclis Grup üyelerfnln ortak topiantısı sonunda Terilen kararlar. Başbakan Süle>inan Demirel aracılifiyla ortakJara duyurulacaktır. CGP ortak toplantısında hanrf konularda kesln kararlar ahnajjp bilinmi>or. Ne var ki. «asaviş ve lavikiikı. konıılarının «has«.as ııoktalar» olduju açıktır. Gerçi MC hükümeti işbaşına geçtiği Ründen bu vana he'şey övleslne şirazesinden çıkmıştır kl, tşlerin neresinden düzeltilebileceği koşkulu bir soru ltaretidir. llüknmel «fiilcn» bütiinlüğünü vitirmiştir. Devletin dışa dnnük temel sorutılarınrta a<, nlıklar derinlesmektedtr. tçc doniık soruntarda tehlikeli bir tırmanma hi7İanmak tadır. Bıı durumrla hıısku*ıir Basbakanın sorumlulu^u öncelik t»»ır. AnımMnacaırı gibi, CUP MSP knali«\omnda anlaçınarbk yoğunlaşınca $aym Ece\it istlfa »mı Cumhurbaskanına «snnrrtuşrıı. Bu davranıs »tijndi sayıo Demîrel'in vonununa cöre. «Hükuınfti hırakıp kaçmak olmu«tur. Ne harindir ki. 12 Mart'ta bir muhtıra ile sorevini bırakan AP Genel Başkanı. sorumluluk duvj>usuvla hükümettrn (vkilmeyî «bırakıp kaçmak» rtivr nitelivehii mektedir. Bu anlavış icinde ille de iktldarda kabnan ve «fcirr.'.erp hövlece sirmevi h e r v ' " ü«lüntle tatan koalisyon ortaldan, ülbeyi çok tehlikeli bir nrtama sürüklemislerdfr. CGP bu çelişnıenin rahatsızlıfını duymakia ve birseyleT vapmaya çalı«maktsrlır. Ama ne rapabllecektir? CiîP uzun bir siireden beri kirn licinf »itinnistir. Bu kücnk n;irtinin bir sürc önce AP'den artyet bfr ü\e alarak Meclis Gnıbıınu tunamladığmı kamuoyu unutmtıs değijdir. CGP'nin seçim şansı ırirterek azalmış; üvelerinin AP ile bütiinleşerek olanaklırını güçlen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog