Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUfilm 28 İUBAÎ 1977 E0 1 Hisse Senedi ve Tahvil İlanları SÂMKER . ZEKI '27 5213 22 66 86 • BANKER ZEKI: 22 66 R8 27 52 13 IZMİR: 13 83 21 • MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma Kat, No: 89 O HISSE SENCTLERÎNÎZÎ YUKSEK FIYATLA A1IRIM. HISSE SENETLERINİZI EN DYGtTN BORSA RAYÎCt VE CÜZİ KARLA SATARIM. • .\niESSESE VEYA ŞAH1SLAKA AÎT TAHVİLLEEI EN UYGUN ŞARTLARLA FA2LA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAYAA EDERlM. MÜESSESEME MÜP.ACAATTNIZDA YAPILMASI İCAP EDEN OPERASYONUN MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BILMELÎSÎNÎZ. • TELEFONLA VERDİGÎNÎZ EMIRLERI DERHAL YERÎNE GETlREBtLMEK VAZÎFELERIMİZIN EN ÖNEMLÎSÎDIB. ARANILAN KTYMETLER: YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDÎ BANKASI RÜÇHAN HAKK1 GAKANTÎ BANKASI GARANTI BANKASI RÜÇHAN HAKK1 I" TÎCARET BANKASI ISTANBUL BANKASI AKBANK T İŞ BANKASI T. I ? BANKASI KTJRUCU T. SINAÎ KALKINMA BANKASI ODÖKSAN SIFAŞ DEVA HOLDfNO NASAŞ tZOCAM SINAI MALI TEŞEBBUSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KURUCU SARK DEGIRMENLERÎ ITTIHAT DEGİRMENCİLÎK YTONG TEZSAN T. SIEMENS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE BIRACILIK AYGAZ AYDIN TEKSTÎL T. DEMÎR DÖKÜM SARKTJYSAN KAV ORMAN SANAYÎÎ KOÇ HOLDÎNG OTOSAN MEBAN MENKUL OEGERLER BANKEPLfK ve F'NANSMANAS Tel 44 2336451/85 • • MERKEZ îstıkJâJ Cad. OdaKUle Iş merkezı No: 286 Kat: • 17 BejogİJ ISTANBÜL • ANKARA ŞUBESI • Adres Gazı Mustala Kenıal Bulvan / Ankara Tel 25 2ö 82 17 42 66 Tele:*s 4J332 TTATR • HÎSSE SENEDİ VEYA TAH • VİL ALIM SATIMI: • PORTPOY ÎDARESI • PORTFOY ANALIZI • HÎSSE SENEDİ DEGERLENDIRME ETUDLERI ŞtRKETLER IÇIN HISSE SENEDI VEYA TAHVİL IHRACI ÎLE ILGÎLÎ BUTÜN HIZMETLER • MEBAN ORTALA\L\SI Öncekı Gun 2358 Bujrun 2415 Drjışım (TL) Değışım Ce) : J 2.42 VRTIŞ DÜŞÜŞ Artan : 20 Hısse Duşen : 3 Hlsse Sabıt : 27 Hisse Toplam : 50 Hisse MEBAN YAYTNLAR1 1)Hisse senedi nedlr? lslmU kitap, konusu nısse senedi nasü ne zaman ve nereden alınmalıdır. Fıyatı: b TL. 3) Meban Sermaye Plyasasa BuJtenl, konusunu fırma ve sektör raporlan :1e FtYAT AÇIKLAMALARI, Fıyatı 5 TL Yıllık abone 120 TL. Yurt dışı abone yülık 240 TL. Bülten ayda bır jayınlarur. Genel Dagıtım MEBAN MENKUL DEGERLER BANKERLÎK VE FINANSMAN A.Ş. BAM KER PP.3PB2 272B33 BANKER CENT (Süha CENT) TELEFON : 22 32 62 27 26 33 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN l^ERİNDEKI 1. KİT NO: ü BAHÇEKAPI İSTANBLL PÎYASANIN ÜZERINDEKI FÎYATLARLA TALEP ETTI GİMÎZ HİSSE SENETLERI > T. GARANTI Bankası (Rakıpsız bır fıyatla talep edıyoruz.) > T. GARANTI Bankası ruç han hakkı (Rakıpsız bır fıyatla talep edıyoruz ) » YAPI ve KREDÎ Bankası (Ozel fıyatla ahyoraz ) I YAPI ve KREDİ Bankası rüçhan hakkı (Ozel fıyatla alıyoruz ) ) TEKNO MESKEN > T. IŞ BANKASI t T. SINAÎ KALKINMA Bankası I T. TİCARET BanJcası > ISTANBUL Bankası > AKSA CENT ^2266^8627 5213 KASTELLİLER: 22 36 44 27 25 36 27 57 32 28 56 94 1DLEK: 23314 KAST TR BURSA: TEL: 20369 TELEKS: 02134 IZ.\:iR. 14 14 02 TELEKS: =>2678 I V 3 ; R K E Z : 4. Vakıf H a n Asma J: DYFlş: "îyi niyet ve umutlarımızın İstismarı anarşinin hortlamasına neden oluyor,, ANKARA Ttirklye Demıryol ları Işçl Sendikaları Federasyo nu (DYFÎŞVnun Baskanlar Ku rulu toplantısının sona ernıesı doiayısıyîa, Genel Başkan Sero fettin Akova yaptıgı açıklamada anarşık olaylann önlenmesmı isteyerek, «lyi nıyet ve umutlanmız siyası partüer tarafmdan istısmar edılmektedır» demiştır «Ulkemızde son gıtnlerde ta mk olunan müessif olaylar, ülkemiz \e îşçılerımır.n yar?rlan nı, bu arada demokratık rejımın temehnden sarsılmasmı amaçla yan boyutlara ulaşmıştır» dıyen Akova, DYF Iş Yonetim K'irulu adına yaptıgı açıklamada daha sonra şunları soylemıştır: « Sıyasal partılerın gırıştığı bırbinnı suçlama yanşı ıle dığeı Anayasal kuruluşîarın derın b:r suskur.luk içınde bulunmalarını, sosyal bunyeyı kemıren adaletsız liklerı, asırı uçların daha aşır: olma heveslenni, ekonomık haya tm altüst edilmesını, tahammul sınırlarını aşan hayat jıahalıh*1 na çozum aramayanları, han^ı cepheden olursa olsım. hergun ışlenen cuıayet'.erın fEillerını bu lam:>anları, ogrenım ozgpirluğu nu kısıtlayan \e ortadan kaltiı ranlan, toplumsal sorunlarm çağdas dunja gdnışune uygui bır bıçımde çozürr.lenmesme oıa nak sagl?mayanları, kamuoyu derın ve anlan.lı bır ılgıyle ızie mektedır. Ulusea ıvı myet ve u mutlanmızı kendi çıkarlan için ıstismar eden sıyasal orgütlerin bu tur da\ranış.ları. ar.arşmin hortlamasına nedcn olmaita.dır.» Anarşık olayların katı olarak onlenmesinı ıstedıkJerını belırten DYFlş Genel Başkanı Akova, açıklamasını şoyle bağlamıştır: «Bu hale seyirci kalmanın lha net olduğunu soylemenin zama nı gelmıştır » Kat No. 23 25 Sırkecı ISTANBUL OZEL FIİATLARLA TALEP ETTlC.IMİZ H I S S E SENET' LERÎ: • Gl.'tANTl BANKASI (Uvsuladığımız fıyat gerçek bursa rayıcıdır.) C C:\RANTl BANKASI Ruçhan hakkı (Uyguladıgı mız fıyat gerçek borsa ra• YAPI ve KREDÎ BANKASI 9 YAPI ve KHÜDI BANKASI FZuıian Hakkı • T. T i r \ o . E ' • IST4NBUL BANKASI » AKB\NK » T IS BANKA"I 9 T ^ BANK.\SI KITT'CU • ODÖKSAN O SIFAŞ • DEVA HOLDÎNG • N^SAŞ 9 ÎZOCAM • SINAI MALÎ TEŞEBBUSLER • TAT KONSERVE • RABAK • RABAK KURUCU • ŞARK T DEGIRMENCÎLÎK • ITTtHAT DEGIRMENCÎLÎK • YTONG • TEZSAN • OLMUK • T SIEMENS • KORDSA • E&E BİRACILTK • BAGFAŞ • AYGAZ • AYDIN TEKSTIL • T. DEMIR DÖKÜM • SARKUYSAN • KAV ORMAN SANAYÎÎ • KOÇ YATIRIM VE PAZARLAMA • OTOSAN • ALTIN YUNTJS TESISLERI ' ıı^riir ) • MEBAN'IN SIZE SUNTJüGD KIYMETLER. • AROMA Semıayesl 45 tnılyon Sayın hısse senedı sahıpleri Uradır. 1975 yılında *• 16 t»sahip olduğumız kıymeun samettü datnmıştır tışuu duşünduğıınuz zaman • ASLAJ^ ESKIHISAR 206.6 mllmuessesemize müracaatınız yon sermayeü çımento sekmenfaatınız olacaktır. törünün en e s ü üuruluşlannFiyatlarda gerçek borsa kum dandır. muşterıye gerçek anlamda hız • ÇIMSA 180 mü>on sermayell met ınüessesemizin değışmez çımento sektorune bağlı bir prensibidır. • • HEKTAŞ 50 mı'.yon sermayell • Talep ettiglmiz sırket ve d e v SA1ILIK DEGERLERt ÎLAN • let tahvillen: 1975 yılında °o 37, 92 temettü , EDHORÜZ: • Val8 «/.15 %14 »,ol3 dagıtmıştır. • UNIROYAL 180 adet (38 mü•/0İ2 tolO faizli garantıli veSABANCI HOLDING kurulu• yon kâr temın etmiş oldugu ya garantislz tum şirket tahşudur. • ogrenılmiştir) vıllenni ve H l l faizli tum • GUBRE FABRIKALARI 300 SARKUYSAN 250 adet (Elekderlet tahvıllerinl, gerçek bo^ mılyon sermayell şlrket SATHJK K3YMETLER: trolitık Baktf Sanayiının en •a rayiö Ue s«tın alıyorua. •/t 31.25 temettü dagıtmıstır. fcunduslarjndan. Bu yıl • ÇİNKO KTJHŞUN 100 tdat • MENSUCA1 SANTRAL 61 Hıllistikbal için yaüran. 25 temettü tevzı edebileceyon sermayell 1975 olında • Tasamıf bonosu alış fıyatlarımız: ği kesinlik kazanmaktadır) % 25 temettü dagıttı. • NASAŞ 200 adet, bu yü • 1966 H90 GOOD YEAR 50 adet (Asgari yiiksek temettü bekleniyo • KORUMA TAKIM 70 mllyon • 1967 %7« r i 20 temettü tevzi edecefi du sermayelJ, 1975 yılında H 35 • 1969 1.66 • MAKİNE TAKTM 20.000 TLTik yurıümaktadır. temettü dağıtmıştır. sermaye arttınmı yapması • 1970 % 5 6 SANTRAL HOLDING 900 a• PİMAŞ 50 mılyon sennayell • 1971 %54 beklenıyor. det (Mensucat Sanayiimizdn ;975 yılnıda %14 temettü da • 1972 %52 • ÎZOCAM 10 ad. % «0 temetistıkbaldeki en güçlü Holdınfcıtmıştır tü verecek. Sermaye arttınmı gi kelepir fıyatla satısa arz • OLIIUK 150 müyon sermayeli • Aynca büyült miktardakl bobeklenıyor. 1975 yümda %25 temettü daedıyoruz) nolara Ozel fıyatlar tatblk edl• SARKUYSAN 150 adet. Bu yıl gıtaustır. MENSUCAT SANTRAL 180 lerek pirım ödenir. temettü vermest bekleniyor. • KORDSA 150 mllyon sermaadet (Mensucat Sanayiinin • ÇELÎK HALAT 100 adet. Da• Fals lcuponu alıs fıyatlanımz: yeli bir Sabancı Holding kuruen güçlü ve istifcrarlı kuruluta yüicsek temettü befcleniyor. • 1977 %97 luşudur. şu. Bu yü temettü yütaektır) ( • RABAK 15 sdet % 3337 :«roet • SAKKUYSAN 150 milyon ser • 1978 /e83 ÇINKUR 1000 adet (îşletme • 1979 %69 mayeli bir kuruluşrar. tü verdl. devreye girmistir. Istikbal için senn» • 1980 V»59 • P I M A Ş 30 adet. îatikbal lçin • TEZSAN 10U mılyon en emin yatınmdır. Her zayeli bır kunıluştur 1975'ta • 1981 %49 rnan bulunamoyacak toplu bir yatınm. • 1982 %41 •» 20 temettü dağıtmıştır. / mıktar) • YTONü 10 ad. V 26 tetnettO • Cesıtll şirket % 141518 tals» OTOSAN 200.000, TL.hk (O vermesi beUeniyor. • SATIŞA SÜNTTLAN U tahnlleri. tomotıv Sanayiının rakıpsız • BURSA Çunento 40 adet. Bu • ARANAN HISSE SENETLEEJ HİSSE SENETLERI ve en rantabl kuruluçu. Yatısene vüksek temetttl rermesi • GARANTI BANKASI • SARKUYSAN 200 adet (Bu nmcılar ıçin kaçınlmayacak yü ilk temettü tevzıiatı kebeklenıyor. • EGE ENDÜSTRI r bır fırsat) sinletı) • POLYLEN 20 adet »o2O temet • EGE GUBRE EGE BİRACILIK 100 adet • KORDSA 40 adet (Sermaye tü ödedı. Bu sene daha yük • KARTONSAN a r t t ı n m ı yapması kesınleştı) (Mamleketımızın Bıra sanayısek temettü vennesi beklenı • DEVA • ÎZOCAM 25 adet (Sermaye inde onder kuruluşu. 1976 fayor. • BAGFAŞ a r t t ı n m ı yapması bekleniyor, alıyet devresml başarılı blr • ÇUKTJROVA ELEKTRİK 300 • tZOCAM % 60 temettü verecek) duzeyde ıkmal etmıştır) • LASSA adet *A 37,5 temetttl verdl ve • T. GÜBRE FABRIKALARI KORCTIA TARTM 100 adet • KAV % 20 bellrsiz olsse dagıtac&k. 100 adet (% 31, 25 » m e t t ü (% 50 sermaye artaimı ke• NOBEL îlflç Sanayl 65 ftdet • RABAK tevzü ettl) sınlık kazanmıstır. Tatbıkat nomınaJ flyatla. • POLYLEN • KORUMA TARIM 50 adet bu yü içınde tamamlanacak• RABAK RUçbaa h a k ü 100 • PLASTIFAT o (%50 sermaye a r t t ı n m ı kesıntır. i 35 temettü tevzi edeadet. • KOÇ YATIRIM PAZARLAMİ leştl. H 35 temettü tevzü eceğl duyurulmaktadır) • AKSA decek) • EGE BÎRACHJK RUçüan Ûft* NOBEL İLAÇ SANAYÎÎ 100 • KOÇ HOLDINO • OLMUK 30 adet. to 100 adet. adet (Kelepir fiyatla satışa • SÎFAŞ • LASSA 100 adet (Sermaye art• KAV 10ü adet. arz edıyoruz) • NASAŞ t ı n m ı tatbikatı tamamlanı• BORDSAM 70 adet Olemle • YTONG KARADENIZ BAKTRLARI yor) 50 adet (Kelepir fiyatla saüfcetimlztn en gtiçlü Kurulusla • TRANSTÜHK HOLDtNG • ENKA HOLDÎNG 100 adet. nudaodır.) şa arz edıyoruz) 9 Her türlü yatmm isararlan • ANADOLU CAM 100 adet VATAN KONSERVE 200 adet nızda sıze yarduncı olabil• MENSDCAT SANTRA1 100 (Bu yüld faalliyeti müspet (Transtürk Holdingm kontmek MEBAN "UJ en önemll adet ( H 25 temetttl tava» et8Ç rol ve istasaresine geçmistir. amacıdır. mistlr.) Bu yıl bır atak yapabllir. KeADRES: Istiklâl Cad. Oda*u • EGE BÎRACILTK 60 adet. • KORUMA TARIM 40 adet (% lepir fiyatla) le Iş merkezl No: 286 Kat. 17 • VATAN KONSERVE 50 adet. 35 teraenü teva etmlstir. Ser• KOÇ YATTRIM VE PAZARASLAN ESKÎHÎSAR 100 adet maye arttınmı yaoacakor.) LAMA 100 adet. (Çımento Sanayiinde memle5.AI1UK lAHVtLLER: • DEVA HOLDING 75 adet. ketimizın ilk kuruluşu tevsi faaliyetı başanlı geçmektedir) • tBRAHİM ETEM tahvül W 8 • SATIŞA SUNVLAN BORUSAN 70 adet (Ciro yftfaıziı 30 bın TL'lık TAHVtLLER nünden rekor bir düzeydedır. 5( u Dın 'I L'ük l yü sonra pa• DEVA HOLDÎNG TAHTtLÎ % 58 temettü tevzi etmlştir. raya çevnlebıiecek şlrket ga2.000.000 TL.1ık (Mı 18 faizli, 18 54 93 ANKARA Her zaman bulunmayacak bir rantılı tahvü, 1000. TL'sl 2 yıl sonra lslemls fairi Ue hisse senedıdır) 91'J. l'L. birllkte penıya çevrüebilir) seneUerinızi, tahvillenPIMAŞ 100 adet • 'JÜMÜŞSUYU Halılan tehvlll nızı yüksek fıyatla alınm. • 15.000.000 TL.lık H 11 faizli NASAŞ 800 adet (Mevzuunda «» J5 faıziı 30 tun TL.Iık. • Tasarruf bonosu ve taiz ku1976 Savunma Borçlanması Türkıye'nin tek ve yegâne kuO 1976 SAVUNMA tafiVlU, b mllponlarmızı en i>1 Oyatla alıTahvill (Cazip flyatla emrinıruluşu. % 25 temettü teysi eyon aralılt H 11 talzll. nm. ze amadedir) deceğı duyurulmaktadır. Ta• DEVA HOLDÎNG TAHVÎL1 • SATILIK TAHVÎLLER: • BANKER CENT (Süha sarruf sahiplerlnin lstifadele• 300 000 Tol8'U 2 sene sonra • , 18 faıztı 80.0no TL.Iik 2 seT CENT) paraya çevrılir 1 000 lirası ne sonra ıstenüdiğı anda paSAT1UK TAffVtLLERÎ tLAV • TELEFON: 223262 Î72S33 920 l'ira roja çevTilıyor. EDIYORUZ: • TASAR.RLT TİCARET Tel : • 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN CZERtNDEKl 1. KAT • BANtCEB ZEKÎ: 23 66 88 18 54 93 Kızılay, Atatürk BulTasarmflanna yüda net »/»20 NO: » BAHÇEK4PI r, V2 13 İZMIR: 13 KJ 21 van No: 91'8 Sorsal Han gelır arayanlara fırsat: BüÎSTANBÜL. 9 MERKEZ. 4 VaJol Hnn Kat 1 ANKARA yuk bır kuruluşun garantlAsma Kat, No: M sınde yine büyük bir kuruBafıçeKapı / ISTANBÜl luşa aıt olan tahvüler lld Marriin îrmik Fabrikası ile ilgili Teklif yıl sonra ıstenildıği takdirde işlemış faizıyle birlikte Alma Müddeti Uzatılmıştır paraya dönecektir. 1.000, TLsı 920, TL.dan 10.000.000 60 ton/gün d u n ı m buğday kapasitell Mardin lrmik TL.lık yenı bir partı dabfl Fabrlkasiyle ilgili teklıflerin 10 m a r t 1977 günü saat 12.00'istıfadenize sunduk. ye kadar nl?n alma müddeM 4 nisan 1977 günü saat 17 30'a kadar uzatılmıştır. Te'îlifler 5 nısan 1977 günü saat 15.00'de KASTELLİLER: 22 36 44 açılacaktır. 27 25 86 27 57 32 28 56 94 ligılılerın dikkaüne sunulur. TELEKS 23314 KAST. TR BURSA: TEL: 20369 TELEKS: Ofısımiz 2490 sayılı kanuna tabl deSlldlr. 321R4 HISSE SENEDİ IAÜV1U TOPRAK MAHSULLERt OFtSİ IZMIR: 14 14 02 TELEKS AUM VE SATIM İŞLEEINİZD£ .=£678 GENEL MÜDÜK1ÜĞÜ HİZMETİNDEYİZ MERKEZ: 4 Vakıf Han Asma Adres: 4. Vakıl Han Asma Kat. Kat No. 23 25 Sirkeci No: 15/17 Bahçekapı ÎST. ISTANBUL (Basın: 12331) 1971 Tel.: 22 39 65 26 73 63 > ALTAS ) ANADOLU CAM > BANDIRMA GUBRE > ÇELÎK HALAT ı ÇÎMSA > DEVA HOLDING » DÖKTAŞ I EGE BIRACILIK > E G E GÜBRE I HEKTAŞ ı FÜRSAN t T. GÜBRE FABRİKASI » ÎZOCAM I KARTONSAN • KAV I KOÇ YATIRIM PAZARLAMA > KORDSA l LASSA ı MEYSU I NASAŞ I OLMUK ı OTOSAN > PIMAŞ I RABAK ı RABAK RÜÇHAN HAKKI SARKUYSAN ı SÎFAŞ » SUNTA İnşaat Mühendisleri Odası yeni yöneticileri kongredeki olaylar nedeniyle dava açacak A.VKARA, (Cumhuriyet Bii ro^u) Olavlı geçen bır Genel Kurul tODİanrısından son ra seçılen İnşaat MUhendıslerı Odası'nın yenı Yonetim Kurulu gorev bolumu yıpmı$. Ba<;kanl:i*a Hasan Ta$an tretırılmısfir. Muslım Solpjn ba.«kanvekıli Hasan D°nrrel sekreter. Tarık Caner .«ayman, Berat Özel. Alı A*lansag. Anf Ataflı de uve olarak fipr van^r^klardır Ote yancUı. ANIvA'nın bıl dırdıgme gore, Insaat Muherdıslpı Orla^ı s^çımını kqzanan devrimcı demokra'ık prup Genel Kuruldan sonra Oda Genel Merkezıne taslı, sılâhlı saldında bulıınanlar h?.<kında dava İnşaat Muhend.slerı Oda^ı ydneticılerı, bu gnıbun baş:n da Genel Kurul delegesı olma dığmı bıldirdıklerı bir MKP Merkez Yonetim Kurulu üyesi ıle AP eğılımlı bır tnş'ıslîühendısimn etkınliklennl saptamışlardır. tZAIIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Zıraat Muhendislen Odası 23. donem 2. aşıma Genel Kurul görüşlerı açıklanmış, özetle şu goruşlere j er verılmıştir: «Tum çalışanlara grev ve top^u sözleşme ıle donatılmış sendıkalaşma hakfa verılme!ıd:r Ziraat Mühendisleri: "Tüm komşularla dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalanmalı,, Tum üerıci guçlere uygulanan baskı ve şıddet son bulmalıdır. Can guvenligi sağlanmalı, ışkence gıbi insanlı.: dışı uysulamalara son verılerek. tunı sıyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır Egiüm kurumlannda eençlığın elmden alınan öğrenım ozgurlugu ve gençlenn can güvenliği güvence altma ahnmalıdır. NATO, CENTO. AET, Enerjı Ajansı'ndan çıkılmah ve bu çevrede ımzalanan tıim ıkıli anlaşmalar iptal edılmelıdır. Tum komşulan mızla sp.ldırmazlık anlaşmaları imzalanmahdır » GEMİ MÜHENDİSLERİ KONGRESİNDE FAŞIZM KARŞISINDA DAHA GÜÇLÜ SAVAŞIM VERILMESI ISTENİLDI TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 23. Genel Kurul toplannsı dün yapılmış ve Başkanhe.ı yeniden Taskın Çılli ge*ınlmı«ı tır. Toplantıda bir açıs konuşması yapan Çilli, demofcrası yan hsı tüm kuruluşları faşızm? karşı cephe bırliğıne çağırarak şöyle konuşmuştur: «Faşıstler her alanda her rerde orgütlenmekte \e saldırılannı surdjrmektedır. £konomık. sosval ve sıyasal bakımdan tar.ı b:r if!âs:n eşığmde bulunan ulkemızde en çarp:cı olav budur. Kakat tasızmın tum alan'arda saldırdıgı bir ortamda demokratlar. vurtsererler, devr'mcıler kısır çekı<;meler, ıçe donuk mıı cadele. yanlış saptanan ılke ve hedefler nedeniyle faşızme karşı gerektığı şekılde mucadele ortaya koyamamaktadır • Bu aıada ltınuyeıın germ yaDim sanayıındo'<! sorunlara değmen Taskm Çıllı ııvgulan?.n aışa bajımlı pohtıkal^r nedenıyle denızcılığin ıstenen bıcımde çelısemed.âıne d.kkatı çekmıç. ters?ne!erımız.r ancak yuz de 1015 kanasıtfy!» çahşng'nı soylemıştır. T^ikn onrelıkle u lusal denizcılik ve gemi yapını poljtıka^arınm saptanmasım, Ge mı Inşa Kunımu yasa tasarısının oncelıkle meclıslerden geçirılır.esını ve proje ıthalıne son verecek merkezı Devlet Proje Burosunun kıır ılmasını istemistır. Kongrede faalıyet raporumın okunmasından \a soruniann dlle getınlmesınden sonra seçilen yenı Yöne'r.n Kurulu aralannda görev bolumü yaparak başkanhğa yeniden Taşkın Çini"yl getırmiştir. Aynca başkan yarclımcılığma Koksal Tcney, Sekreterlığe Tansel Tımur ve Saymanlığa îrfan Yüksel seçümlslerdır. Yonetim Kurulunun dlğer uyeleri de şoyledır: Bülent Sener, llhan Arıcan, Mehmet Bavır. VEFAT Arhavi esrafmdan merhum Şevkl Eatum Nazıre Batum'un evlâtlan ZühVye un sevgili eşi, Mehmet Evder ve Simın Bıtum'un babaları, Osman Sargın'ın Hasan, Murat Nazan Sargın ve Ayşe Batum'un amcalan, Baftım'ıtardeşı, •"• Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi "Müdürü Avukat MUZAFFER BATUM 27^.1977 günü hakJun rahmetme kavu>mustUT AJSIZ naaşı 1.3.1977 salı günü öğle namazmı müteakip Kadıko'v Osmanaga Camiinden kaldırüarak Karacaahmeftekı aile kabnstanında ebedi istirahatgahına tevdı edıiecektir. VEFAT Erzıncan Pülümur Kazası esrafmdan Merhum Mehmet \e Merhume Fatma oğlu, Hıdayet Erturk'un eşı ve Ha tice Bakır'ın kardeşı Emeklı Levazım Albay ZEKi ERTÜRK Hakkın rahmetıne kavusmuştur. Cenazesı 1 mart salı günü oglen namazını müteakip Bostancı Camunden alına' caktır. A t L ESt Batum Sargın Özkazanç Kadıoğlu Bahadıroğiu Aileleri TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASINDAN | ÖNEMIİDUYURU Bankami2İa hiç bır şekilde kred: ili?ki?i b'jlun. mayan bazı kuruluşlarca özel olarak bastırılarak cajıtılmış olan broşurlerae ve gazetelerdc vapılan ılSnlarda, bu kuruluşlarca ilsilılerıne Bankamızaan pcsmen r'.onut Kredisi sagianmış olduğuna daır duyurulara rastlanrnak» tadjr. TASARRUF TİCARET Bu çekilde Bankanız adırn kullanmakta olan kuruluslar lehine Bankarnızca pe$men kredi açılabileceğine da ir hpr hansı bir taahhütte bulunulması asla bahis konusu değilcir. Ilcılılerın BaiKam::. subderınc ni^racaat cccrek gerçe^e uvgun b:lgı almalarında varar Liuluur.aktadır. K<"irnu oyuna saygı ıle duyurulur. TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A. O. (Basın A/6692 1968)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog