Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

AIT1 CUMHURIYET tarihte eecmiş olan ünyonlann çok üstürne Oimasmı ıstenz. Tarihl bu kadar yüksek bir idealin esas temel tası yalnız geçici poHüka esaslannda kalmaz. Kültür ?e ekonomik cevherlerle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi. her türlü siyasete yön veren bazlardır. Her halde bekledigimiz parlak günler blzden uzak degildir. Bizden sonra eelecekler ise. tabu o günlerln parlakhğın] bahtiyarlıklarla kutlayacaklardır.» # Balkan antantı, dünkü toplantısında, Habesistan'ın ilhakını tanımaya karar veröı. Antant, ttalya'nın, Montro muahedesine iltihak edereği kanısma vardı. # Tîumelihisan'nda. Fatih'm ka ledeki odasmın onanmı hi»tikten sonra, çoğu asken olan bazı eserler buraya konacaktır. 2 8 JUBA1 1 9 7 7 40 Y;L ÖNCE CUMHURiYET 28.2.1938 ATİTURKUN BAIKANULAR'A OEHfCİ Dün Çankaya Köşkünde Bal kan antantı delegelerine venlen çay ziyafetinde ulu ör.der Atatürk, Balkan gazetecüerine asagıda demeçte bulunmustur: «Balkan ittifakı. bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durdu ğumuz idealdir. Bu idealin hergün genis bir saha uzerinoe daha ziyaâe genislemesini ve daha ziyade yayılırıasır,ı görmekle bah tiyarım. Bu hususta müttefils Balkan devletlerlnı sevk ve ida re eden kişüerin büyiik başanla nnı övmek tsterim. Dunyada şimdiye kadar başka başka milletlerin birlikte vsptıkları ve vtiz yıllarca beraber yaşa dıklan tarihte göriilmüştür. Bizira ktırmafc istediğtmlz btrligin, SAĞCI BASIN NE DİYOR? Alpay KABACALI (BETA) O.D.T.Ü. YANGININA KÖRÜKLE GlDENLER Orta Dofu Teknik Cnlvendte«t Rektörlüfiine Hasan Tan'ın atanması ve bunu izleren kapatma karan. uteden beri eöre bstaa bu kurumun tatasturulııusı İçin cskümıs «brltlerdl âdeU. Şlmdllik, alevler bacayı u r a u dan yansın söndtiriilmfl} jcöriinâ yor Saicı basının yanpns köHiMe rHiyi l w «Arle nldtı: lısecek. rektörü, eanından bead* rip, tstifaya zorlajacaklardır.» iLGiNÇ BiR HABER! Emnlvet Genel Müdürlügü'nden Emnlret Müdiirliiklerlne Könderilen yazıda, armrs) h»> renlilertnin son derece Bikı tsldtı edUnelerl. köylü, vurttası kandırtp ayaklandırmalanna ftrsat reıflmenjeJeri Istenerek söyle denHrni'U tetür: • Daha önceden vaptıblan planlar ıcere jrinc* »nbst ayinda çesitll İUerde olavlar çı kanp. halkla poliji karsı karsıy» eetirme ça basında alanlar, buçiine dek emellerine muraftak olamamıslardır. Evdrkl hesaplan çarsıya uvmamıstır. Ç> fttU kavnaklar, bunlann Snümüıdetd eünlrr de köylere ve yaktn ilçelere dağılma hevesin de olduklartnı ileri sürmektedirler, »anıklann buradaki ynrttaslan çpşiilt vaadlerle kandmp, ayaklsndıracaklan risTenilmiştlr Güvenlik kuvvetlerince belirll kisüertn mtıtlak surettr talrip edilmeleıi. ra küçük bir hareketlertne dahl mnsamaha gösterilmemeieıi. şerpklme 1 1 suıın dısına çıkanlmasi onemlr ikSz ohınur.» (Mlllet. Z4J.1S77) maası size bajlryor?» Nine elini havaya kaldır dj. «Onabı Allah baflıyor. Bu isl yapmays Demireli metnur etti. Demirel'in aracılıjfi Ue Allab bağlıyor.» Türk tnsantna vaadediJen mutlu yaruılar svatına kadar cötürüluyor. 540 llrabk maas köy haratında ufak bir servet sayüır. Demirel ve arkadaslan refah devletine dogru yaklasi vorlar. Yalcn URAZ (Son Havsdis. 24.2.1977) MARK5IÎÎ İHTllAl TERİMIERİ Aynj racetenln «Kazan Ksymror» bsshklı Imzasız yazısmda Ane «iiruJenler de llpinçtl: «... Kendilerinden oLmayan talebeler, bazen dövülmüs, bazen hakarete ugratümıs bazen de ölümJe tehdit edilerek, üniversi teyi terke zorlanmıstır. Gelisen bu olaylar karşısmda. okulda sadece kendilsri kalmıs ve dısa karşı, ODTÜ'de hiç bir olay olmu>or diyerek haberler uçurmaya baslamışlardır. üniversit* yaîakhanelerirde olduğu gibi, Ögretim görülen bütün odalann du varlan, kınl renge bo\anmıs, ne kadar Mao ve Marksist Ihtilâl terımleri varsa, kızıl boyalarla duvarl a ra naksedilmistir. (...) Sol çok iyi bilmektedir ki, yeni rektör, ODTÜ'de kaynatılan komünizan oyunlara müsaade etmeyecek, okulu her Hirlü düşünceye sahip «grenciierin ögretimlerine açacaktır. Iste sol bu havadan tedirgin oUnustur. (...) Aa lmda bu oyunlar solun son çırDinıslandır. Artık mület gozOnü Açtnıs kimin kimden yana oldufunu çok iyi anlamıstır.» TELEVİZYON 1840 VİKİNGLER Vikinglerin serüvenlerini konu alan çizgi füm dizisinden bir bölüm daha yayınlanacak. GUGUKLU SAAT Programda, küçük seyireller için aktüel ve magazin türünde olaylar yansıtüıyor. SERAMİK Istanbul televizyonuncs hazırlanan programda serami ğin yapımı ve gelişlmi konu ediliyor. HABERLER VE HAVA D r R Ü M ü POLtS DOSYASI Dizlnin «Babalar ve Ogullar» adlı serüveni yaymJanacak. Yugoslav asıllı bir polls, blr cinayeti arastırmak üzere görevlendlrüir. Cinayeti işleyen ise Ikinei Dünya Savası sırasında ailesini öldürenlerden öç alan bir YugoslavyaTidır. ANKARA Televizyon Kültür Yayınlan Şubesince hazırlanan dıö programın Bir Güneş Battı» adlı böltimü yayınlanacak. Bu bölümde Cumhuriyetin onuncu yıl törenlerinden başlayarak, Atatürk'ün öiümüne kadar, gerek tilkeyi, gerekse başkenti ilgilendiren önemli olaylar ve gelismeler konu ediliyor. özellikle, lâkap ve ünvanların kaldırılışı, soyadı ve kadın haklan ile ilgili yasalann kabulü, Devlet Hava Yollanrun kurulusu, Çubuk Barajımn açılışı, baçkentin yeni okul ve fakultelerinin yapım çalışmalan ile tsmet tnönü'nün istifası ve Celâl Bayar'ın Basbakanlıga atanısı sergileniyor. ».05 SPOR STÜDTOSÜ TRT Haber Merkezi Spor Çubesince hazırlanan programda, Trabzonspor Galatasaray, Eskişehirspor • Bursaspor, Beşiktaş • Bo'.uspor. Fenerbahçe • Zonguldakspor. Altay • Samsunspor, Mersin tdmanyurdıı Adana Demirspor ve îicinci Ligden Kayserîspor Dıyarbakırspor karşılasmalarındarı görüntüler, Eczacıbaşı. GaJatesaray basketbol maçından bölümlerle Avrup» kupalan çeyrek final karşılaşmalan hasırlıklan yer alıyor. Orhan Boran ve spor köşesınin de yer aldv ğı programda tngiltere'den Manchester City • Leeds. Manchester Cnlted • Southampton, îspanya'dan Atletico Madrid Barcelona maçlanndan ilginç bölümler ekrana getirlüyor. Programda ayrıca Bursa'da yapılan güreş turnuvasj ile Ttirkiye Kupası kur'a çekimı de görünttüeniyor. Prograraı Ümiı Aktan aunuyor. 23.05 GtNE BAKIS •BU NE İCIB IEMAJADIR!. TERCt^lAN'uı ^iun Igıfuıd»» köşpgi rantn Ahmet KsbaMı, «Vur Palls.«ın» bathkb yansmd» SÖTIP dedJ: İÇİNDEN ÇIKILAMAYAN... tçte oldufu kadar dışta da toplumiar, karar karsaklann» yaklasmış bnlunuyorlar. Rv rarlan, bir uzun süre için kalıcı \e Keçerll tcrcihl isaretleyecek. Belki de önümüzdeki çey rek yüzyılm terdhJ.. Bütün nesillerin. bütiin kuromlann politiz« olmalan. kararuı sağlığuıa ve demokTatik nitellğine işaret edecektlr. N> var ki. bu derece bütün nesillerin pn liHıe obnalannm blr tehllkeli vönü rte vardır. Siyasi atmosrferin »ertleşrncsi. çatişmalann vo cunlaçması. mükemmel demokrasl arayisisnn da bulunurken blzi, blr demokrasi dejenrrasTODuna da «Rapor» (Tercüman, 1812.197S) Politiza#vr>a adı vcrtlen ho korkunç Ulctbı bnlasmadıfi re btılasttği zaman da. mntlak» tahrtp etmediü bir t«k möes.'vse cörebtliynr mı»nmıx7 örneHerin! sayrnaya ve bonlann heTbtrinde bn âtetin merdana Ketirdlft tahribatı sercnemere, berlesi ımmlnkta hirkaç rüı van az feHT. Lütfen. blr an btı vadlde sahit oMufTjnnr bStfin cerceklert göztertrrirrn onünden reçirinte. MnkhO ÖZYÖRÜK (Tercöman. tltlSTt) 19.65 19.30 10.00 »35 tlJB RADYO TRTI 05.00 Açüış ve program 05.05 Turküler, şarkılar ve oyun havalan 06.02 Günaydın 06.30 Bölgesel gUnaytün 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yayın 07.30 Haberier 07.40 Sabahtan sabaha 09.02 Kadın d'Jnjası 10.01 Arkası yann 10.21 Bölgesel yaym 11.00 Kısa haberler 11.01 Çocuk bahçesi 11.16 Z. Tunca'dan şarkılar 11.30 Yabancı dil dersl (I) 12.00 Bölge haberler 12.10 Öğle üzeri 12.55 Radyo TV haberlerl 13.00 Haberler 13.15 Oyun havalan 13.30 Bölgesel yayın 14.32 Gelin seçelim 15 01 Sizlerie birlikte 16.00 Bölge haberleri 16.05 Yabancı dil dersl 16.45 Çocuk bahçesi 17.02 Aksama dogru 19.00 Haberler 20.15 Köy dagarcıgı 13.00 13.15 13 30 14.00 H.15 14.35 15.01 16.00 16.20 16.40 17.00 18.00 18.30 19.00 11.45 12.45 13.15 14.45 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.40 20.55 21.02 21.20 21.40 22.02 35.22 22.40 23.00 23.10 23.10 23.40 24.00 00.02 01 00 S. M. Akbulut'tan sarkılar Çoeuklar için Aldı s a n eltne Haiıf bafı müzigi Güfteler ve söyledikleri Bölgesel yavın (II) Haiıf Batl Muzigl Tiirküler Haberler 01.00 Bölgesel yayın Bersber ve solo şarkılar Türküler geçidi Kısa haberler Eserlerin dili Program ve kapanıs «Gazetelerde açık hav« tijratrcSIJ Mnnettiğlniz fotoğraflar.. Kızlı oğlanlı, poylu poslu ve m«sallah son dere<w sık gruplar, orta yerde göbek atıyor, haîay çekiyor, bale j^apıyorlar. Karsılannda binlerce genç el çırpsyoT. nara atıvor. seyrediyor ve sık sık da kttfür ediyorlar. Kime? Rfktöre.. Müterelli Heyetine. hükümete. devlete. baskâ devletlere. «Allah Allart! Bu ne acib t«maşadır! Gördüguraüz maskell, sululuklu bir sosyete eğlencesi degil miydl?» (...) Kendilerine takademik kons6y, adtm veren kimselerin. ayartarak kabadayılıga sevkettiklfiri rektör Alyanak'tan sonra bu universitenin mesru rektorlüfüne getirilen Sayın Hasan Tan'ın okumak isteyen binlerce öğrencimiz. namuslu ODTÜ ögretim üyeleri ve milletimizce desteklendigini: bu sebep le gürültüye pabuç bırakmayarsk, «zminde güçlü olmasmı dileriz. Daha sonra, bu Ortadogu'yu isvan sebekesindcr lcurtarmak, Maocu, haydut re ProflardaB temizlemek, gerçek bir Türk Üniversitesi haline getirmek için. davletlmizin her çareyi kullanması isteneeektir » VE PEYGAMBER OLDU... . Fersoy. Emekll Sandıfi Vönetlm Kurnlo flyesidir Birkaç drrre parlunentodjı tsian bnl'u temsil ftm!?tir. Yorjnın (törünüyorsun, dedim. Mutlu bir yonrnnJuk. R5 vaçıru doldnrmu». eeliri olmaysn Ihtirarlara tnaas batlama ISinİD cabuklasrinlına«ı lcin köy köy gniyornnıı. (...) 83 vaşınria ihtiyar. HmseMz. yokrn\ bfr nlneoln dnsTasını tanzloi ediyordnk. KSyün ö|Tftment sordu nfne**: «Klm hn HÜZUR ALAMETIFRİ YENİ ASYA gazeteslnde ÜmH Şim^ek imzaMyla yer alan bir yaoya fiire. ODTt Vl deld olaylar »Syle dejerlendlrOmellrdl: İKTIDARI PâTUJMâin Aynı çazetede Nazlı OOTÜ «orunnna baki; mıntijh jurdn: «Hukukun UstünlUgünü devlet otoritesine karsı bile savunan bu kişiler. universitenin özel kanununa göre yapılan bir taytne k»r $1 çıkıyorlar. TUm ögretim Üyeleri, Tum Asistanlar Dsrnegi ve tüm alametj fartkss» altmda toplar;mıj bir yığın solaı demek hadiseyi protesto etmekte. ( ..) Bu aydm türü her zam&n ve sartta hukuk üstÜBİügünü sarunur gorünürken, aslında kendi kanaatini. kendi iktidanni savunur. Gerekirse kanunlan bir yana bırakır, ama iktidan pavlasmak eme linden vazgecmez. Orta Doşu Tek rtiîc Üniversitesindeici olayları bu açıdan değeriendırmek gerekmek tedır. (.. ) Hukuk prensiplerine »adece siyasl zaviyeden bakanla ra Manrini'nin bir sözün'J hatırlatmak isterir. «Politika, hukuk için daima kötü kalavuz ohnustur.» ÇOK SERT BIÇIMDE... HERGÜN'de Ahdfilkadlr Blllarcu, olayı blr CHP sonmu olırık eorurordn: tDevsm'.ı ol?rak kendi fikriva'lan doŞrultusunaa, Orta Dogj Teknik Üniversitesı'ni dikeneiz bir gul bahçesi haJine getirenler, eibette ki, universitenin nor maJ der? vapüan Wr okul olmasını istemeyeoek, CHP'ye destek olmaian bir rektörü de benimseyip kabul edemeyeceklerdi. (...> CHP rnuhalefette olmasına ragmen, her istediğini yapma yol larmı aramış. bazen iftira, baren de tehdit yoüu harekete geçerek, istediklerini vaptırmaya çalışmıştır. Orta Dogu Tekcik Universitesi'nde gelişen olaylar. bu alıskanlığın normal bir devamıdır. YRzımızın neşredildifi anda ve belki de «nümüzdeki birkaç gün içinde, universitede olaylar cok sert bfr biçimde ge «Yeni rektörün tayinıyle birlikte Üniversitede baslayan hadiseleri yeni çıkmış bir huzursuzlugun degü, gelmesi muhtemel bir huzurun alâmetleri olarak degerlendirmelidir. Eger ODTÜ'de bugune kadar huzur iar idıyse a ş m sol azınlık için vardı. Çogunlugun huzura ve ögrenim hürriyetinin terninata k»vuşması. o azıniığı mutlaka huzursuz edecek, bugün oldugu gibi ka^an kaldırmalara yol acacaktır. Yeni rektörü bekleyen başlıca vazife de bundan baskası degildir.» TRT II 08.00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Gün başlıyor Olaylann içinden Tdrküler Olağanüstü yonunlar Türküler Okul radyosu Türküler Şarkılar Hafif müzik Bilim ve Teknikte yeni gelismeler Ttirküler geçidi Haberler 19.30 Cesıtli müzik Haiıf rnüzik 19.45 Küçük koro Olaylann içinden 20.15 Cağdaş T. Sanat Müzigi Türküler 20.30 Olaylann içinden Konumuz insan 21.00 ŞaT'sılar Şarkılann dili 21.15 Sanatçı gözüyle kentier Okul radyosu 21.35 Melodiler geçidi Şarkılar 22 fl2 YavKur saati Arkası yann . . • • J O Û ' 23.00 Haftf müzik Türküler geçidi Büyük eserler • 23.15 Bir romanımır var Tarih ve biz Türkler 23.30 Haberler Türk halk müzigi 23.35 Solistlerden seçmeler Haberler 23.55 Program ve kapaniş ögleye dognı Kadınlar toplulugu MÜzik sölenı Türk Halk Oyurdan TUrk bestecilerinden Oda müzigi Deyişler ve ezgiler Bir solist konseri Plâk albümünden Müzikli dakikalar 20.00 21.00 21.45 22.15 22.45 23.00 24,00 Muzik takvimi Çağdas müzikte folklör Dilden dile Anadolu KUçük koro Sololar Geceden geceye Gece ve müzik AMATÖR MAÇTA ORTA HAKEM DÖVÜLDÜ ÎStanbul 2. Amatör Llginın dün oynanan karşüasmalannda blı Jıakem saha içmde yumruklanmıştır. Alibeyköy Stadı'nda oynanan ve Î.CS.K'mn Cerrahpasa>n 20 yendiği maçm 35. dakikasınds Cerrahpaşa'lı Hüseyin rakibini tekmelediği için hakem tarafından oyun dısı edilmistir. Bunun üzerine Hüseyin orta ha kem Vecdi Parmaksızoglu'nun u zerine yürümüş ve kendisinı >"umruklamıştı r Öte yandan Silivriye 10 yeni len Kaydarspor yenilmezligini yitirmistir. A1IINYIIDIZ • A. SARAT: 11 HAKEMLER: Nebil Okçuoglu f6> Ozcan Ocal (6) Sabri Çelik (6) ALTINYILDIZ: MUcahlt (6) Cabbar (7) Bülent (6) Abdullah (5) Ali (5) Ihsan (7) Sa dık (7) Turan (5) Selim (7) Necdet 6) Recai (6) A. SARAY: Mustafa (6) Orhan (5) Erdogan (5) Coskun (6) Erol (5) Kemal (7) Atilla (7) Hasan (5) Resul (6) Mustafa (6) Armagan (6) GOLLER: Selim Dk. 18, Atilla Dk. 26 kan (8), Kadrl (6) Bahatttn (7). Ümit (6), Mustafa C'ı. GOLLER: Kenan Dk. 23, Bahattin Dk. 65. İSTİKIAI • ANADOIU: 2 1 HAKEMLER: Hayati Altınkeser (6), Özcan Oral (7), Sabri Çelik (7). İSTÎKLAL: Fikret (6) Sinan (6), Kemal (6), Halim (6), Zekâi (6) Feridun (6), Selahattin (7), Semih (7) Sezai t"). Meh met (6J, Sabahattin (6). ANADOLU: Mehmet (5) Atillâ (6), N'urettin (6). Nevzat (6), Enver (5) Cumhur (6), Rıfkı (6), Taci (6) Mehmet (6), Erkal (5), Turan (6). GOLLER: Mehmet Dk. 10. Sabahattia D k 34. Nevzat, Dk. 64. Mostafa B t N l Ö 07.00 C7.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 Açılış ve program Güne baslarken Sabah için Pazartesi konseri Bizden besteler Beraber şarkılar Diskoteğimirden Halk ozanlan TRT III 00.30 Minyatür müzik 01.00 Program ve kapanıs İST. SPOR • B. BORONKAT HAKEMLER: Ethem Köse (6) 1 sa Çolak (7) HUseytn Abdülka dir (6) ÎST. SPOB: Şaduman (6) Eray (6) İorahim (7) Enver (7) Bedri (7) Metin (6) Yaşar (7) Ümit (8) Muflarrem (6) Ka muran (7) Ertugrul (6) B. BOBONKAY: Taner (4) Gürkan (6) Taner (6) Naci (5) Ismail (4) Mustafa (6) üğur (6) Selahattin (6) Recep (6) Fücret (7) Ergun (6) GOLLER: Fikret Dk. 12, ümit Dk. 50 ve 59, MuharTem Dk. 66, Kamuran Dk. 70, 77 AlTINAr • DEFTERDAR: 21 HAKEMLER: Halit Kakaliçoğlu (6) Çevik Baysalgil (6) Erdogan Kulaksız (6) ALTINAY: Koray (5) Oguz (6) Abdullah (7) Hayri (7) Ali (6) Mustafa (7) Necmi (7) Eyüp 7) Kemal (6) Mustafa II (6) Engin (7) (Kâmuran 7) DEFTERDAR: Hüseyin (4) Rıdvan (5) Murat (6) Dursun (6) Nasit (6) Sinan (5) Ha luk (6) Mehmet (5) Şahap 'S) Burak (6) Suat (6) GOLLER: Mehmet Dk. 21, Eyüp Dk. 38, Kamuran Dk. 64 SiNEMALAR BEY061U ANKARA (64 16 86): Bizün Kız G. Bubikoğlu T. Akan E. AS (47 63 15): Şaşkın Ajanlar D. Sutherland E. Gould B. ATLAS (44 08 35): Yaçamai Çabası R. Stigwood R.î. DÜNYA (49 01 66): Skandal F. Nero R l EMEK (44 84 39): Harreti Musa B. Lanchster R.l. FtTAŞ (49 01 66): Eva Nera J. Palance R.İ. GAZt (40 36 25): Yasamak Çabası R. Stiguood R.î. ÎNCÎ (40 45 95): Kan Kardesler N. Nazar S. Gökhan R. KENT (47 11 62): Bir Gece Vakti E. Taylor R.l. KONAK (48 26 06): Mazisinl Satan Adam C. Bronson L. Ventura R.l. MELODÎ (64 13 14): Gölgedeö Ask A. Delon RJF. >nSTIK (46 15 14): 1 Yasamak Çabası. 2 RöntBenci Kıa R.T. ÖZLEM (66 60 83): 1 Şoför O. Gencebay. 2 Kan Kardssler N. Naaır R. SES (45 34 16): Kocamın Biltnedigi R.T. SÎTE (47 69 47): Hazreti Musa B. Lanchster R.l. StNEPOP (44 Î4 22): Evlerinden Kaçanlar E. întager R.T. YENtMELEK (44 42 89): tçimizdeld Tehlike F. Gasparrl R.T. YUMTJRC\K («1 01 91): 1 Şoför o . Gencebay. 2 Gülsah H Koç\igit R. AKSARA1 BULVAR (2135 78): Şoför O. Gencebay H. Koçyiğit R. HAKAN 23 42 33): Şoför O Gencebay H. Koçyiğit R. tPEK (22 25 13): 1 Ask RUzgarlan, 2 Üç Serseri Karete^i R.T. STJR (23 6712): 1 îçüniıdeki Tehlike. 2 Gönül Oyunlan R.T. Ş.\FAK: (22t513): îçimİKİekî Tehlike F. Gasparri R.T. DEVEKCŞC KABARE (44 46 75) «Yalan Oüny»» Pazartesi haric her gün 21J0. carsamb», cumartesı. pazar 18.30. DOSTLAR TİÎATROSC (47 M 08) «Gün Dönerken» Saü, Çarsamba 22130, cuma 18.30, pazar 1530 «Bitmeyen KaTga» Çarsamba, cumartesi 1820. Pazar 122.00 «SsbotaJ Ornıra» Cuma 15J0 G. Ü L K t • G. ÖZCAN {«M 91» «Rime Nlyet> Saü bartç her gün 21.00 • Cumartaeo.. o»tar 16JH BEYKOZ • ORNEKSPOR: 22 "AKEMLER: Cositun Gözalan (7), Salih Yazıcı (7j, Okay Gür (6). BEYKOZ: Cengiz (6) Ahmet (7), Köksal (6), K. Köksal (6), Okan (6) Necdet (6>. Cerupz (5), Ibrahim (6) Selahattin (6). Yasar (6), Medt (6). ÖRNEKSPOR; Erkan (6) Mazhar 16), K Sabahattin (5) Emin (8). Aydın (6) Sa.bahattin (5), Tayyar <5) Irem (7) Celâl (5). Mehmet (7). ümit (7), GOLLER: Ümit Dk. 63 ve 72, Ahmet Dk. 77 ve 85. Bttlent VASOL K. ATAUFYA • K.K. ZARİ: 1 0 HAKEMLER: Recep Şentuna (S) Husaytn Su (6) Kemal Cevlan (6) K, AYASOFTA: Recep W Hayri (6) Ergun (6) Agfth (6) Sinan (7) Hasan (6) Ekrem (T) Cengia (7) Mehmet (T) Erdinç (6) Beklr (6) K. K. ZARA: Yümaa (5) Şem si (5) Muammer (6) Bülent (6) Istepan (5) Garbis (S) Suat (7) Osman (6) Musta fa (6) Murat (5) Erdem (S) GOL: Sinan Dk. 44. Erdogan ACIR föÜ • (IHAUN: 10 HAKEMLER: Turan Şahln ( D özcan Gökay (6) Turgut Oda bas (7) ŞÎŞLİ: Antranlk (5) Klrkor (6) Ahm«t (6) Istepan (7) Yakup (6) Birol (6) Idris (5) Minas (7) LUtfü 7) Vamjan <7) N&ci (7) ÇIKSALIN: AU (6) Tuncer (6) Muammer (7) Yasar (6) Rjdvan (6) Bekir (6) Celal (7) Mustafa (5) Ercan (5) Muharrem (5) Recep (5) GOL: Istepan Dk. 32 CPenaia. dan). KAMKÖY OCAK (36 37 71): Kan Karde» ler N . Nazır S. Gökhan R. REKS: (360112): Şoför O. Gencebay H. Koçyiğit R. StîREYYA (36 06 82): Akbaöanın Üç Günü R. Redford R.T. TiYATSOLAR Aİİ P«)YRA2OGL0 (49 M S2) «Dur Konn?ma, &ns SfiyleiDe» cuma, cumartesı, pazar 21.15, cumart«si. pazar Î5.30. «Delllfr Bosandı» Salı. mrşamba, perşamba 21.15 larsamba 18J0 ANYAR1ANYA KUMPANVA (44 25 26 Sıraaclvtler) <Sa{an Solum Sobe» Salı, Perşembe 21.30. Çarsamba, Cumartesl. Pa«ar 18J0 21J0 BAK1RKÖV rtYATROSH (71 5S 49) «Hab»b«ın Snnh Sınrft» K&ldı» Pasartesl hartc bet eOn 31^0 Pazar 18.30 ÇEVRE TtYATROSO (A. Brbolak • M. SereaU 25 01 78) «IşıkUr Neden Karatdı» Pazartesi hariç her gün 21.15 cumart»81 • pazar 18.15 2145 KADIKÖY t t TtYâTEOSÜ (Tevfik Geleobe) «Kflldl Bomk» Salı nanç her ?Ua 2130. Cumartesl. Paz&r 18.30 KENT OYUNCTLAR1 (48 «S 89) cBnzlar Çöıülmeden» Çarsamba, cuma 21.15 «Yaaak Elma> Çarsamba 15.00, persembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Kflür Tırnatı» PazV 15.00 18.15 NEJAT DTGÜR ( » «1 l t ) cMnzdarlp» Çarş&mba oariç her gün 21J0 • Cumartesl. pfr car 18.30 N. SEREZUi T. A$KINER TtTATROSD (48 48 50) «Paımr. tesl Senlik T«T» Cuma. CU' martest, Pazar Z13D. Omnanesi 15.30, Pazar 18J0 «BasbeJtan Oluyorum» Carsaıno» 1550 Perşembe 18.30 3130 FA1İH («6 53 8») «Oyun Yok» HARBİYE (4« 77 » ) «Oyun yok» KADIKÖY (M î l 21) «Oyun yok» ÜSKCDAB (33 K 97) «Oyun yok» Köçukpaıar Sakarya'ya bir puan kaptırdı: *9, Fotoğrafta Sakarra atafuu Kfiçfikpuar kalecisi önlerken. (Fotofrat; Fehml ÖZGÜLER) mal (6) Sinan (6) Hakkı (8) Mehmet (7) Turgay (7) Coçkun (7) Ceön (7) BOĞAZtÇt: Kenan (4) Meh met I (4) Nayman (6) Cengiz (6) Alper (5) Ekrem (6) Hü seyin (7) Engin (61 B a n s <7) Akar f6) Nuri <6> GOLLER: Çetin Dk. 44, Hakkı Dk. 80 Beklr (6) Bülent (7) Engln f6) Melih (6) Ibrahinı (6) trfan (6) Hayri (6) BETURBEYİ • HİLAL: 31 . SIUVRI . HATDAR: 10 TIAKEMLER: Fikret Kızüiapçı ('). İsa Çolak (6). Giray Çatalkaya (6). StLtMÜ: Şuayip (6) Ali (6), Ataman (7), Ahmet ı«), Recep f6> Selahattin (6), Akgun ( 6 \ Mehmet (7) Özer (6), Mustafa (7). Nurettin (6). HAYDARSPOR: Goren (6) K. Recep (6), Abdullah (7). Recep (7). K. Turgay (6) Serhat (6), Mehmet II (6), B. Turgay (6) Mehmet I (6). Lokman (7). Hasan (6), GOL: Mehmet Dk. 78. Kerraal MATÜ5 S. «RESPOR • TUZU: 10 HAKEMLER: Necmettln Çakan (7) Halit Tankut (7) Sabahattin Tekel (7) S. KTLESPOR: Şaban (7) Ekrem (7) Bahattin <6) Izzet (6) Emin (6) Ahmet (6) Serdar (7) Yakup (6) Yaşar (6) Kemal 6) Salıh (7) TÜZLA: Necdet (5) Hüseyin (5) igypHrt (6) Osman (6) Satümıs (6) Sabahattln (6) Burhan (6) Rauf (6) Ahmet (6) Tahsin (5) Naci (5). GOL: Dk. 80 Salih Febml OZOtLER HAKEMLER: Yaşar Oneül (6) Kemal Cevlan (6) Hüseyin Su (6) ÇATALCA: Engln (6) Yümaa («) Mituat (7) Nazlf (6) Tamet (7) Recep (6) Aksün (7) lakender (6) Yavuz (6) Hlkmet (7) Enver (7) KÜÇÜKKÖY: Maair (6) Abdurrahman (6> Derya '5^ Cemil (5) Yılmaz (6) Melek (6) Ahmet (6) 'Nazif (6ı Nafiz f6) Amir (6> Rıfat (6) GOLLER: Amir Dk. 30, îskender Dk. 65. Tamer TfK ~9. RÜÇUKRAZAR • SAKARYA: 00 HAKEMLER: Macit Tümen (7) Ytiksel Okçuoglu (6) Yakup Kakaliçoğlu (6) KÜCÜKPAZAR: Ayhan (7) Or han (6) Yunus (6) Vehbi (7) Celâl (6) Uğur (6) Suat (6) A. Osman (7) Cema) (4) Ha san (7) Kubilay (6) SAKABYA: Çetin (6) Muharrem (6) Hasan (6) Taner (6) HAKEMLER: Necati Tekömur (5) Salih Yazıcı (6) Okay Gtir (6) BEYLERBEYİ: Ahmet (6) İs met (5) Eyüp (6) ö m e r («) Abdullah (5) Bülent (5) Cıhat (6) Aydın (7) Mustafa (7) lihan (6) Mustafa H (6) HtLAL: Ahmet (5) Hasan ( i ) Ali (6) Yaşar (6) S e y ö (5) Oktay (51 Nedim (4) Necdet (5) Cem (5) Taci (6) Zafer (6) GOLLER: Mustafa I Dk. 3, Aydın Dk. 41, Tad Dk. 44, Mustafa Dk. 59 rtTHİ«: M HAKEMLER: Ismet Yümaz '6>, Erdogan Kulaksu (6). o»vik Baysalgil (6). LEVENT: Erkan <6i tsma11 '6), Hüseyin (7), İsa (6), Mehmet (6) Kenan (7). Zafer (6), Sesai (7) Necdet (6). Mahmut (6). Engm (6). FETHİYE: HarTi (61 Kenan (7). Metin (6). Mustafa (6), Cemal (7) Ramazan (6). Ha ACIBADEM • U, SOtAttUK: 11 ECZANELER BAKIRKÖY : Çamlık (Incirli cadO, Osmaniye (Osmaniyei, Haz nedar (Bahçelievler), Kuleli (Ku leli Çifüigi), Gün (Yeşilyurti, Atalay (Kanarya), Seda (Esemler köyü), Özlem (Sefaköy). Yıld u (K. Çekmece), Bengi (Merter Sitesi). BEŞİKTAŞ : Ihlamur rihlamur cad.\ Jale (Gayrettepei, Akalay (1. Leventı, Diler (Ortaköy). Boğa2içi (Bebek). BEYOGU" : Taksim fîstikİRİ cad). Vstan (Tarlabası cad."ı. Sihhat (Tochane). BEYKOZ : tksir (Pasabahçe). EMtNÖVÜ : Bahcekapı (Bahçekapı). Giirkftk fÇemberlitM!. Kumkapı (Kumkapı), Sanm (Ak saray). E T Ü P : Eyüp Sultan (Kalenderhane cad.), Sebat (Alibeyköyü), Güner (Rami), Sağlık (Bay•rampasa), Beşyuzevler CBesyüzevler). FATİH: Acıçeşme (Edimekapt), Yeni Akdeniz (Malta), Oguzhan (Pındıkzade). Yeni Şifa (Şeh remini), Nur (Yedikule), Fener (Fener). G.O. PAŞA : Şükran (Curohuriyet meydaru), Güleç (Küçükköy). KADIKÖT : Atay ı Moda cad.V Rıhtım (Rıhtım cad.), Nasif Çetin (Acıbadem cad.1. Altm (Kiîiltoprak). Melis (Caddebostan). Canan (Kozyatagıl, Fikirtepe Merkez (Fiklrtepe). KARAKÖY : Ege (Galat»). KASIMPAŞA: Bahriye (HMtane yokusıı), Hilal (Bahriye cad.). SARIYER: Oktay (Yeni mah. cad.), Boyacıköy (Boyacıköy). StSLt: ömür (Osmanbey), Sar gın (Pangalü), Ankara (Nisantsşı), Kaptanpaşa (Okmeydaru), Burak (Hürriyct mah.1, Feza (Gültepe), önder (ÇeUktepe). Gayrettepe (Gayrpttepe), Sultan Selim ( S a n a ^ mah.ı. CSKÜDAR: Ardahan (Hakitni yeti Milliye car >. Toptaşı (Toptaşı), Bülent (Pazarhası), Şenay (Çengelköy). Halk (Ümraniye). ZEYTİNBCRNT;: Veliefend' (Veliefendi mah.). BULMACA SOLDAN SAGA: I Aynı adla arulan meyvası mercimekten az büyük ve burusuk fısük tadında olan bir tür sakız agacı 2 Bir emir Geri verme 3 Durum Bir Türk müzigi âleti Tersi ortasına ses ü bir harf getirildiginde bir meyva adı olur 4 Bir tür makara Gelir 5 Biteviye akan su borusu 6 Yabani hayvan yakala tna ve öldürme işi Bt»mut'un sto^esi 7 Tersi belli bir yere gör^ saat Bağış 8 Tersi yap r a k î n sslata olarak da yenilen bir bitkı îm 9 Tersi her bir Iaglaç eki. YLK.4RTOAN AŞAGIYA: 1 Eskiden '^1r dairenln tJışın 2 34 5678 9 LANGA • BtâAZKİ: 2 0 HAKEMLER: Emin Tun^aTı f7) Hasim Gökalp (7) Ergüder j Yüraaz (7) , LANGA: Mülazun (T) y?\1 f6' , Erdogan (6) Mahmut (6) Ke dakl ayak işlerine bakan klms'? 2 Tersi inanmıs îskambilde bir kâğıt 3 Gayda adı ile de anılan âlet Tersi alışkı 4 Sıvı olçü biriminin simgesi Mey haae 5 Blr nota Su (eski dil) 6 tki yüzlü beyaz yorgan Tersi bir nota 7 Tersi su (eski dil) Mihrace'den küçük prens 8 Anlamak, kavramak Afrika'da bir nehir 9 Yerlesme merkezi Hamur topagı. DÜNKtt BULSUCANIN COZÜMC: SOLDAN SAGA: 1 Balalayka 2 Otonomi 3 zaboY Nal 4 İF BelS 5 Ün Ebelik 6 Rahle Ez 7 Ütü Temeî 8 Kedj İE 9 Maslak. YÜKARIDAN AŞAGIYA: 1 Bozyürük 2 Ata nateM 3 Lobi Hüda 4 Anofel t s 5 loY Bet 6 «M Be Ela 7 Yinelemek a Ali?e 9 Anîa'i li?. HAKEMLER: Hidayet Yenıgün (6), Sedat Toktürk (6), Taner Yalçındağ (6), ACIBADEM: Vedat (6) Haydar (6), Kayhan (6), Rasim (6), Nihat (6) Hamza (7), Osman (.6), Haydar II (7) Semih (6), Namık (6). Eıdal (5). D. SOGANL1K: Cemil (6) Aygün (1), Serdar <6), Alkın (6>. Adem (Si Varol (S>, Necdet (6>, Sermeî («) Çetin (6). Meh met (6), Nafer (7), GOLLER: Haydar II Dk SB, Nafer Dk. 73. Tank TtRKAY DtGER SOVÜÇLAR: l.ü.3 K. CERSAHPAŞA 20 ADALAR K. GÜMRÜK 20 ÎSK. PAŞA M. SİNAN: 32
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog