Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

cuMHueım 27 JUÎAI 1977 TEKEL, BAŞFİYATÂ DEĞiL TABAN FiYATA YAKIN KALD1 Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, aşağîdak! gundemi görüşmek üzere, 29 Mart 1977 Salı jjünü, saat 16.30da; IstanbulMecidiyeköy, Gayrettepe, Bü'yükden» C«d. No: 121, Ercan Han, Kat: 7 adresinde toplanacaktır. Toplantıya katılacak ortakların hisse senetlerini veya hı*se ssnetlerine sahip olduklarını ispatlayıcı belgeleri 22 Mart 1977 tarihine kadar şirket merkezine tevdi ederek gırımlik almalan vs kendılerini başkası ile temsil ettirmek ısteyen ortakların verecekleri yetki mektubu örneğini şirket m»rkezmden temin etme/eri gereklidir. Bilânço, Kâr ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu var Denetçı raporlan 14 Mart 1977 tarihinden itibaren Şirkat merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurufacaktır. 1 Başkanlık Divaninın te.şkiü, 2Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlannın okunması, 31976 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesapların:n incelenip onanması ve Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibra edilmssi, 4Hesap devresi sonuçları hakkında karar alınması, 5 Yönetim Kurulunda yenilenecek üyeler için seçim yapılması Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin saptsnması, 61977 yılı ıçin Denetçi seçimi, ücretlerinin saptanması, 7Türk Ticaret Kanununun 335. maddesi hükmune göre Yönetim Kurulu üyelerin» yapabilecekleri işlemler için izin verilmesi, 8 Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi. I MC'nin politik kökenli uygulamaları sonucu tüm avantajlara karşın tüccar piyasayagirmedj ve sorun gelecekteki yükleriyle birlikte Tekel'in sırtına yüklendi Hikmet ÇETiNKAYA EGE TÜTÜN PİYASASI BU YIL KENDİNE »• •• OZGU SORUNLARLA KAPANDI tZMtR Tütün pıyasasının açıhşmuajı r»m beş gün once. tüceann bu yıl piyasaya girmeyeccğin: yazmıştık... 1S76 Ege Vaprak Tü:ıin Pıyasa^ımn nazırlık çalişmaları sürdürülen Tekel Alım Heyeti bır 'ca rarî:sarhgı:i içine «ömülrnüş. Gürnmk ve Tekel Eakanı Ornan Öıtrak'm tutarsız poii".kasına bir de rüt'Jn uiracatç'Jarınm istemleri ekienine» İ5 arap saçma ciönmüştü. Ege'li tütün üreticil?r: tıim bu clup bitenier d?rı nabersız, p:yasanın açılmasıni dört gözle bek hyorlar. tptecı eline tutsak olmamak için son ztiçlerini ku]lar.:yor!ard!. Oysa. tütün ıhracatçıla'i MC ıktidarmdan glderayak büyük ödünler icoparmiîlard!. Türün lhracRimda ilj: fez yüzde 5 vcrgi uyjulaması ardır.can kilo oaşına 10 lira gıder değeri, aüın ermpd:?! bir oiaydı. AMİAK.A (ANKA) Çsğrtaş Hukukçuîar Dernssı, 10 :1de da:ıa şv.oe a;:Tîiş:ır Çagdaş Kukukçuiar Dcrr.eğı Gsael Başkanı Avukat Halit Çelcn:;'m verciiğı bilgiye göre. dcn\egın lü ılde daha şube açması ıçin gerekh yetki belgeleri, bölgelere gönderiimışur. Dern;>; Genei Başkanı Haüt Çelerk, Dprneğin Ankara. İzmir. Konya Zonevılda's, Adnııa. G2îian;cp. Ordu. Mer'in. DcnizU ve Kayîpn'de şubelerinin açıldıgıru blldirmiş, şöyle demıçtir: •Derneğımiz, çağtmırda nukuk ve top Tam Sigorta A.$. Yönetim Kurulu Genel Sanat Yönetmeni: AYDIN GUN ŞAN SiNEMASINDA MART 1977 PROGRAMI (Pars/MeCann: 69) 1064 81 MART 1977TJEN ITÎBAREN SAAT 18.45d« ÎSTANBUI.T)A İLK KEZ Kadının Fendi Kadıyı Yendı (BETROGENE KADI) OPERA 1 PERDE ORKESTHA ŞEFÎ SELMAN ADA PLASTİK ŞERİT ÇEMBER VE AMBALAJLAMA SANAYİ A.Ş. DEKOR • KOSTTM: OSHAN ŞENGEZER Çağdaş Hukukçular Derneği 10 ilde daha örgütlendî Şirndi 1976 ürüııü Ete Iutun Pıy»<;n':ı dı. Ifkal'ın ıesmı verılenne göre tucc&ı' ... ..aşıi 30 rmlyon kilo tütüıı aldı üreticiden. rekei'ın 1B6 aldıg; tütün top.am 170 mılyan kiîoyu ouldu. Geçen yA. vaai 1975 ürüııu Ece Tütün Pıyasasında rekoite 125 mılyon kıloydu ve tüccarın aldlsa tiitüiT 3ü aı:!yon küoyu ijuimustu. Tekel iss 75 mılyon *slo tu ün a'mı^t!. 3.75 dolar o!an tütün ihraç değçr:ni iiirac^tçı öeğenmemiîrı. Bunun ıçin ruruııü satmamak ıçin dire:iiş yapmı.şu. Ama Vugos'.avya, Yunanıstaa bu dirsnışi kırâı. AnıeriKa bu iki ülkeye yöneldi. MC iküdarında Ekonomık Kuru'.'a baçkanhk eden Necmetti.T Erba::ar.. tütiin iirününde dîger konusunda oldukça pınti davranıyordu. Gürnrük ve Tekel eskı Eakarjarınnan Mahrnut Türkjneaoğlu bu durunıu cok :yi değsricndiren kişıydi. Maiunuı Türkmer.oğlu i:e tütü.1 piyzsası ancesi yaptığıır.ız sörüşme^erde baş fiyatm 5*) Ijr» oirr.asının ureticıyı muılu .<:!acagını söylemışti bıze. Ama tum sorun başîiyatın OLesıncio ortalama fzyat o:up. tüccarın piyasaya gırmesıydl. Bir yandan pıyasa nazırhklprı sLirerken, ote yandan tütün ihracatçıîarı Ankara da o:".eml: temasiarda üulunuyorlardı. Tütün pıyasasına gıreceklerdi ancak, isteklennin yeraıe getirümesı ioSUluyla. î.'eydi bu soşuilar? Bırıncis; vergi ıadesinin u\'gu!anrr.ası. ötekl ıse kilo başır.a 1 iira gider veriîmesiydi. U Kısaca tütürj ıhracatçıları yizde 5 jiarı önc9den garantıliyorlardı. K;lo başına bır de İ îıra U gider alırlarsa. 1976 ürününden gerçekt«n tatlı kArlar sağiayacak'.ardı. Tütün ıhracaTçüaru'.ın ba^kanı olan Ef.n ÖKgenel, Os:nar. Kıbar'ın damadıydı. AP'n:n Demırei kanadryla çalı^ıyordu. AP ıl kongresinde karşı grubım yöneti'.r, kuıuiundaydı. Ama karşı grup denilen. üsnıan Kibar listesı Kemal Serdarog'iU'na itarşı seçımı yitirmışti. Ankara'da MC pazarlıgı AP kanadıyla o'.ujturuluyordu. Erken scçım düşüncesı, ;ütün ıhracatçılarmır AP'y: desteklerne saran almalan, yüzds S vergi iadesiııı gerçeklejtırmıştı. Ticaret Bakanı H»lil Başolun voğun çaba'.arı sonucu. 21 İUBAT GEliP ÇATTI Gümruk ve Tekel Bakanı O.nan Ö7.trak, 20 şuDat pazar günu Ankara'dar. tzmıre uşarken, erresı gün açılacak Ege Tütün Piyasasmı düşünüyordu. Başoakan Yardımcılarmdan i^ecmettuı Erbakan, Aydında başfiyatı açıklarruştı, piyasanın açüışından bır gün once Alım Heyeti. başta Genel Müdür Atılla Candır, Orhan Ozet. Hakkı Tekeş ve diger uzmanlar kara kara düşünüyorlardı. MC iktidarı gıderayak Tekel'e halk deyimiyle kazık atıp gideceklerdi. Çünkü, tüccarın pıyasaya girmeyeceg:r.ı sezinliyorlardı. Y:llann Orhan Ozet'ı, kaç sıyassl ıktidar görmüs, kaç bakanla tütün piyasasına gimıişti. Telefonla aradım özet'i ve sordum: «N'OIUT durum?» «Bilemem . » Usteiemedım ve telefonu kapadım...» Bır gün sonra pıyasa açıidı. Tuccar piyssaaîn bir gün once 10 mılyon kilo tütün kapamıstı asHnda. Ancak, yüzde ö vrrgi ;adesirun ve kılo başma 10 lira gıdcrin Rcsnıi Gazete'de yayımlanmasj beldıyordu pazaıtesı günü. Pazartesı gtinu yayımlanmadı. Salı, çarşamba, neyse perşembe priiiü vavımlar.dı .. NEDEN GiRMEDilER! Tütun ihracatçıiarı peşın yüzde 5 kara karşın piyasaya nedrn girmedileT? Bu kouuda IısUu gazetesi çeşitii söylentileri yayıyor. Btnm izlenımlerımiz bu söylentijere paraîei. ömegin, eıken seçım oîasılıgı soz konusu. Bir erken seçırule CHP'nın ıkudara gelmesı. CHP ıküdara gelirse, bır karamame ile ınizde 5 vergi iadasınJ ortadan kaldırabilir Tütun Lhracaıçılan pıyasa süresınce hep bu konu uzerinde durdular. CHP'nın ıkt:dar olması fıer şeyı alt üst edebilirdi. Tutun ılıracatjnın kooperatifierce yapılması gerçekleşebılırdı. Çıinku. Mahmut Türkmenoglu'nun Köy • Koop'un uzüm ıhracıtı ıçin gıriçimleri, CHP • MSP ortakUğınüa tütun üıracatmd» bunu gerçekleştirme çabaları unutulmamıştı Eger, CHP tek bagına lktidar olamazsa bir bBSka çözüm yolu aranabılirdı. Bu çözüm yolu. Tekel'in 1976 urünü tütününU »atın alıp ihraç etmek... Nas;l olurdu bu? Basbavağı olurdu. Czüm ihraratçıları Tsriş'ten nasıl üzüm, ıncır ve parr.uk aiıp ihracaf (Manaftı buluyorlarsa, onlar da Tekel'aen tütün alıp ihraç ederlerdi. Olur muydu? Bize kalırsa olurdu .. Çünkü. Ticaret Odası Başkanı «indar Snyer'm yaptıgı açıklama yuiarıda sıraladıg:niiz oljoılüüarı dogruJar çizgideydi. Soyer şöyie konuşuyordu: «Eir ölçüde vergi ısaesı ve duııya tıyatianna ..•aiclaşım saglamak amscıyla ılân edilen karamamenın, derhal açıkiığa kavuşturujî^sı. 11V7 Sayıiı Tütün ve Tütün Te,:el; Yasası'nm ongrlrdütu «ınırlandırmarın cıddı olarak ele alınması » Simdi bir soru tamhyor aklımıza. Bu, Karar namenin. açıklığa Kavuştunılm^s] .. Yani rtitün ihracatçılan. aldıkJan 20 mılyon kilo tütünUn vanı sıra 1S75 ürünü tütün.ıe de'm, yüzdt 5 vergı .adesı :st:yı>r!ar?.. Sofl söz üretırilenn: Banka öorç,anr,ın ar"> lenmesinı. tütün pavaJannın 15 marta dsgin o denmesinı ıstiyorlar. Çogu rerde 20 ; : aya ae{;:n tütün a!lı Teıceı Gâvurlcöy yöresinde başfiyat 30 lira, hemen nemen uygulandı sayılır. Üretlcilerin ellne 9 mılyar liraya yaiın para l Vönetım Kuojlundan Bıldınlmıştır Sicil No. 123 311/70752 ÇirkstinrMz 1976 yîhre ait OlaÇan Genel Ku'u! T^r'antıst 16 Mart 1977 Çarşa^bî q:ır\u jaat 15.D0ds Şırkerimizm burosunjn bulundu^u Cağaoğlu, Ccrra! Nsdır Sokak Eser H«n No. 5'29'daki •cresifrd» yap'facaknr. Toplar.tı gjnunden 15 g^n «/ve! isa'.yet "apcu, b: =n;o, kir ve zarar cetveüerı jf« MuraKp Ranoru büromuzda Crtaklanmizın tetkikine hazı: bvlun<JurjUcx'<'tr. K«tı!m*k isieyen Oiîallar.rrrf2in g.r'.ş <att. alrr'ak üz«r» topicntı gununden bir h*(ta ev%el pay serteiiarını v t y ı hAmtli olduklannı îe.sık ed»n bir be'çeyi Şirf.et bürorîıuza Uvöi »tmeJen, vek|îet«n rnsr( ediJmet istr.sn Or:aklanmıon iki nüshı vtMtatncm» dunn(«m«!«ri g«r»km*kMdir. GÜND£M: 2'UOTM Mechu rt Murokıp Kaperîsnvt okurmuot, J 1976 )iit tfTopiertnvt terkiki re îdart Meclısi iU SAHNEYE KOYAN I GÜftÇil (EUKTAJ SANATÇILAR : NEMT BORKN ftZCAN ÖZMAN AVŞE tKTT' FKBDt ATTNER İI.HAMt IYANIK G t ^ SAB\R EVLtNME SÖZLEŞMESI (LA CAMBiALE Dl MATftiMONİO) OPERA 1 PERDE DEKOR: KO5TÜM FiGEN SUAIt KOYUNOGIU ORKESTRA $EFİ SELMAN ADA SAHNEYE KOYANt ÇEliKTAJ SANATÇIL^R : SKRPAR Orrt'RK OTA TEKtS SAMt BAHAR ÖZER SEZEB EKIIEM TtTIKBAY IXY4 DOGl.Ç 18111825 MART 1977, SAAT. 18.45da lıım adlı bir dprgi çıfcsrmakta, aynca çagdaş hukuk sorunları ve ülkemizin somut rijrnmu üe ılşjlı çeşitlı broştirler yayıniarnakfadır. Sosya! Hukuk devletinın bütün ögelerıyie birîıkte iılkede yerleşmesini aneak edinen derneğımiz. avukatîar. hakim!er. cumhur:yef savcılarmdan oluşan üyeleriyie birlikte ülkede demokratık reiimin dpvamını sağlamak çaba«ındadır. CÎA kaynaklı faşıst tırmanışın önüne geçme mürarielesini halkınuzla birllkte sürdürmeiıteyiz.» "^ M »"•» 4 /9'6 yılı kârır.m tevsii hakkmda karar tttduut. 5 IQ~7 y:İı tçî* Sfurakıp seçimi, 6U'are Medısı'nc veriUcek halh fruzıtr ile Murakıba âderecek ucre'in laymi, 7 • Liare Siccllsi Vyelerıne Turk Ticereî KanumMun 334 rt SS5. maddeieri gertğince yvtki S Diltkitr M tekli/ifr. rtrihnesi, IL TROVATORE ORKESTRA ŞEPÎ ROBRT WAR6NEK KORO ŞEFÎ: KTR JOHAS DEKOR: ACAR BAJKUT KOSTÜM : SELÇUK I 0 U U AFYÜ.N, (MEM) Kentln en ışlek raridelerinden bin olan Milli Birlik Cadtiesinde meydana geien oiayda bir arabacı bıçaklanarak öldürtîlmüştür. /Jt. ' Saat 15.30 sıralar.nd1] Be'.ediye kömllr deposu önünde Abdül Çalım ile Ahmet Aldemir arasında çıkan tartışma sırasında Abdül Çalım. bıçağını çekerek Ahmet Aldemir'i vunnu$tur. Ağır ş«Hlde yarv (Repro; 135) 1963 SAHNEYT KOTAN : AYDIN GÜH SANATÇILAR : MBRAL AtrER MFRAL MA.VtZADE EROT. r RAS METE UfiCR BELKIS ARAN IŞIN GÜYER MtNE MATEK GVh SABAR SERDAR ÖZTÜRK ERDEM TlRKBAY NUBAR BAYVERT MEH'MET OKMAN ERK.4N TEZCAN 41533 MART 1977. SAAT: 18.45'de E. Kaltnan Ç I KT I ÇARDAŞFÜRSTIN KOREOGHAFÎ : OPERET 1 PERDE Tarla ihtilafı cinayete neden oldu Mayınlı Topraklar Uzerinde Fikret OTYAM ACIMA5IZUK. ÎUIÜM, NiC( MJRJUNURA GOGltt 6ERME... OHAM; GOZLEHURiNI VURUCU BİR ANLATIMU U K G i U Y M . fiVAII: 20 ÜRA İSTEME ADRESi: ÇuGDAİ TAYINUR1; HAIKEV1 SOKAI 3 9 / 4 1 CA6A1061U ISIANBUl AiiDINOfitD RFKOR: ACAR ORKESTRA ve KORO SEFİ: PINO TROST SAKNEYE KOYAN S FERIDUN AITUNA SANATÇILAR: BEGtM SOTKA SONGtR t'NAL AYSE tKTt' İLHAMİ UTAVIK TAHtR TAHtRGtL SÜMERAA ARIMAN NURt CANDAŞ FERDt ATÜNER »1017 MART 1977, SAAT: M.«'de tlhan Umunbaş lf.nan Ahmet Aldemir Devlet Haettneslne kaldınlmış. ancak kıss bır sür« »onr» öimüjtür. Olaydan sonra kaçan katü Abdül Çahm. güvenlik kurverierinin s;kı takibi sonur.da bir nkrabasırurı «vınd* vakalanrnıştır. îfadesi aluıan Çalım. Ahmet Aldemir'le aynı köyden oldugunu be aralarmın bir tarla jrüzünden açüt bulundugunu söylemiştlr. OLUŞUM KOREOGRAFÎ î BALE 1 PERDE DEKOR KOSTÜM ! Aruı T.C. BAYINDİRLIK BAKANLlGl KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. Bölge Müdürlüğünden ORTAKÖY ISTANBUL BUCAZİVİ K O P K O S O ÜR7AKÖ? n BEYLERBEYl KULEJ A7AK SAHALAR1 TKSÎSUiRİ 2. KISIM tNŞAATI 24yu savıi! Kanunun ii maddesi gerejınce kapaü «art usulu ılf elısıltrneye çıkanlmıştır. I Içın ke;U oedeil (ll.957.ia2.7K) TU olup. geçıci temınstı m 4HS.78 TL. drr. i Su ı$e u t dosym (Karayollan 17. Krilşe MüaürlüS'O Muailım Nacı Cad, No: 105) Malzeme Amlrlıgtade görülüp tetJuk adiiemıir 3 tksıltme 4.3.1977 cuma gtinü saat lS.üü'de Kar«Toilar) 17 Bolge MUdürlügünde toplanacak lhale totnl»yonunc» rapılacaJctır. 4 Eksıltmeye lşurak edecek talıplerln ehsıltme şartnamesırun b maddestndekı çartlan yenne getirmelerı gereklidir Bu meyanda lşe lştirak ıçtn en geç 28.2.1977 pazar'esı günü saat l?.Wye kadar 17. Bölge MUdürlUSüne müraacatla veterltk belgesl almalan şarttır. (Mtlraacatda I Brilg»» MüdUrlUpü lcayıt tarüıi mureberdlr. TelgTafV la mürRpcflt kabul eflilmez.) YeterUS belgesl almak tçln dıl*kç«y«: «) Yapı araçJan ötldlrisi, t») Teknlk personel cııldırısi c) reahhUt b^vannamesi: sermaye ve kredi lnv kânlanm bilrtiren malt durum oildirts) ve a. b, e madd»lennrteiıi ıst«nilen bildirtierin tcvsikı, d) Bayınduhfc BaltaBiıftr'ndmı «tmıs oldııklan <Bl grubundan en az (îin kfflt b*rifiı HBdR! l?ın PKsıltmesine sirebüpcrnlertn! eftîtertr (MÜTEAHHİDLÎK KAnNESÎ) Ue yer t;örme beıgesinl »• son S senc ıçersınde vapmıs oldukİRn benzen ın$aat tslerinı t*vs'k < <p beigfleri Pk!em»!er1 şsr»nr > in S !st?ifjj!«nn thale P'ln'j ihal» «sa"ır(1«ı 1 fsa f e»vthnf «adar l»7fi vnlı rlîeli Tiraret Oiasi »esikası. vct«rlilt nelffesı lımıflı 'cnrnat rr.eRTuhu veva vezns »lınouı t]e ihale dosva5inı ıhtiva e<1fn zarflo hırli::tp 24«O ssvılı Katr.ırm s^rp na^ırltvacikları kan:*lı ?arf!arırıi i ms Korr;!«vnn Basitanlıjtın» rr.as<but muk în ol\ınnr. ?l'i kih'i! <"1ılınp«. vak: 5' (BdSin: 1147U) 1967 G. Bizrt B. Shchedrin BUUK TOUU Tariş Genel Müdürü Daut'un görevden alınması için AP'de çabalar yoğunla§tı İZMİR, (Cumliuri.vet tge Bürosu) Tarış ve AJiagada AP' li işçilerle MHP yanlısı ışçiler araf.nda çckişme yoğun bir bıçimde süimektedir. Bu arada AP örgütü, Tarış Genel Müdürü AP eski rniiletveküîerinden Orhan Daut'un görevinden alınması için harekete geçmiştir. APIi milletveküieri Talat Asal, Orhan Sorguç, AP ü yönetıcılerıyle bır toplantı düzenlenılşler; Tarış ın Çıgiı Iplik Fabrıkasınm komEndo karargâhı hallne dönüş türülmesıne genel müdür AP eski rmlletvekiilerinden Orhan Dsufun sorumlu oidugu lcanmnda birleşmişierdir. MHP yaniısı MISK'in örjrüt. lendıgı topiu sozleşnıe yetkıaı ald:ğı Tanş'ın Çıgli Iplik Fabrıkası'nda bsskı.'ar bir süreden beri ilerici ışçiler Uzerinde sürerken, bu keı AP egiiiınll işçı lerin üzerinde uygulanmaja baş iamıştır. dan vazgeçmeyen ve AP'li olduSTi haid« Tarij'e komandoları dolduran Tarıj Genel Müdtinı Orhan Daut'un, yakında görsvin den alınıcatı »öylentileri yayjın la^maktadır. Aliağa'd* ise AP egüimlı TPAO Bölge MUdürü Meîih Ataman, Itomandolan sindinre ama cıyla yofrjn oir califtnaya giriş mıştir. Aliagî Rat'.nerısinın m3 kina yagı r:omp!ekslernı çalıştı niamaz rjuruma getırenlenn, va sıfsız komsncio ışçıler oldugunun basır.da yer almasınrian ion ra, TPAO yetkıiileri, AJıağa'i? sDruşturma açmışiar ve bunun dogrulugunu saptan.ışlardır. CARMEN SUITE KOREOGRAFİ: PAVLINA İVANOVA BALE 1 PERDE DEKOR • KOSTÜM: OSMAN SÎNGEZER SANATÇILAR : SE>TRA DENKER CANAN KOBANER VEVİN *RtK t L K t AKTEL LALE OZDEMtROC.Lt NtLT.t'N KtÇA\t EMJER SAVAŞKURT S E U ^ K BORAK BARLAS KOBANER FERtDLN YEDtCAN KONSERLER 7 MART 1877, PAZARTESt &AAT: 19.00'fl« Yictoria De Los Angeles (JAN RESITAU) PiVANOOA: GEOFFREY PARSONS (BtLETLERt SATIŞTADIR) 14 MART 1977, PAZARTESI SAAT: 19.00 da Ttlrluye'nln yegâne haber dergisl YANKI çılttı. 36 sayla «ıışe kapak. 35r ? TANKI bu hafta 7 ya*ın« girdi. Yedi senenın İıikâyesinl ojcuyunuz. SANKi da bu nafta şu vazı.ar da var: Suıtyman Demırei YANKI'nın AP n« utrM sorularını cevaplandırdı. Necmettın Cevheri AP'nın seçim hazırlıklaruu YANKI'ya acıkltdı. CHP eriten ıeclm Içtn or!binl»r?e partılı «Si'ıyor. Doç. Kîslilı. BAP OHP'ntn ortsk çıkjrları vanı d«^i. Clifford'a ziyareti neden yapıldı? Ciıfford'a askerieı ne dfrdı?.. ODTÜ olaylannın hikayesi Ecj!«cıb»5i YANKl'ran snı *irını fsvapUdı. Seınıh Bslcıoglu erk*n s^!;:rr^ çızdi. Sek* bhlumund» ıiirnç r?.porlar. vsztlsr. tih«n Bflrk'in n«dın einrel Oîganian kcnulu sergisl Plan Mcclislerrien geçmeyerek mı?.. ... Ve (J»rıa bırçok ıljinc xnzı.. YAN'KI artık ytır'S'.ın tı»\ vprinrle buljmıvor re h»r hatta hnrpH) kisı 'arafw;ian nr 3« savla 35u kur.ış . Muilaka bır YANKI alınız. TAMAS VASARY (PiYAHO RESriAll) (BİLETLERİ SATILMIŞTIR) 31 1977, PAZARTESI SAAT: 19.00'da Bruno Leonardo Gelber (PiYANO RESiTAl) I I »» MART 1977 PAZAPTESt SA*T 19 00d» Woifgang Schneıderhan (KEMAN RESiTAli) PiYANODA: HELMUT DEUTSCH (BII.KTI.ER SATrLMIÇTIR) Blletlfr fprriijl Unhndpn 1 hart» «nro ri$e«uıde Sia!: Ht (• '«.IMi arıı«ı »» l r t L : «U 14 ! SİNEMAST çUurUu'. MHP ve irikü Ocakları makbuj ianyla ör.ce kadın ışçilerdcn para topîamaya rtaşlayan kcmando ışçılrr, riaha sonva AP'li ışçilerfiTi zorla para almak dlr. tıır ikı kez GeneJ M U >:tur Orhan Daufa bıldiren AP'İj yönptıcıler. öundar. nıebır sonuç alamanıi'jisrH.'.r. Komandolann zor kuHprirrjstJarını «miüıyftçılık l«» niTelendirprı Orhan Dauf. AP 1 t li y in*»u i!rrcr! AP ust kademeis'ır. Dnrnırpie şıkâyst edı; değin, davraniîların (Basın: Bugune
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog