Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

a IIIMI urc «t FİLİSTİN KUVVETLERİ GÜNEY LÜBNAN'DAN ÇEKILMEYİ KABUL ETTİ BEYRLT Güney Lübnan'da î*«iı ınırına yakın bölgedrf hnsf.yan güçlerie çarpışar. TSlısr.nh gerülalarta Böisedoo ç«kilnıeyi lcabul ettıkleri oı.ainimrs.tP'îir. Suriye'nin de Arap Banş G'icü'nün Beyrut'taicı Fu.srın göçmen kamplan çevresindeiö k.!şafmaları kaldınnaya karar verdig: belirtilmlştir. Eu karar'arır: Filistin Kurtuluş Te«kilâtı lider: Yaser Arafa*'a Lü'onan Devlet Başkanı E]•?.% Sarkis'in göreve basladıgı 23 eylülden bu yana ilk kez Bevr.ırT: vaptıklan görüşmede onaylarrijı rtaber verilmektedir. İşail sınınna ya'mn bolcerie 5on n; rünrte s?*cı gilç'.erle FilısMnlı eerilialar arasmda mey riana celen çarpismalarda en a7 3n kisinin «MüjJü. 70 kisinin d » < yaralandigı büdirimekfedır. ZiRVE BAJUDI •"»tp yandan, Mısır, Suriye ve Sudan Devlet Başkanlannın katilâıklan Üçlü Zirve toplantısı. dun Sudan'ın başkenti Hartum'da baîlamıçtır. Hartum'da yayınlsnan ElSahafa gaaetesi. üç Dev let Başkarunın Ortadofu konusun tia ftir ortak strate.ii saptayacak bnnı ve Filistin hslkının mesrfl hakianns ka'rcşmisi fçin nasıl bir yontem uygulanrnası gerektigi konusunu ele alacaklannı bildirmiçtjr. Idi Amin Amerikalılarla yapacağı toplantı/ı çarşamba gününe erteledi KAMPALA Kampaia radyosu Uganria Devlet Başkanı İdı Amin'in Cganda'daki 2¥< Amerika'lıyla yapacagî toplar.tıyı çarsamba cünilne rrîeledıgini açıkla mıstır. Daha önce toplantır.ın bujrürı Entebbe havaalanında yapılacagı açıklarunifrı. Hadyo ert?Ieme ka rarının üikedeki Amerikalılann talebi üzerine alınciısını bildir miştir. İdı Amın, Ameikahlan rehınp almak gibi b:r diişüncesi olma dıgını belirtmişür. Idi Amüv ülkedeki Ame.ikahîann kendisiyl» srörüşmeden ulkeyi terk «nralerini yasak!amıstı. Bunun U zerine Amerika çok sert tepki söstermişti. Idi Amin ıse. Amerikalılarîa sadece onîara ülkeye vapnkiarı h:zmef!erden ötür.i •.eşekkür etmek için konusmak 'sfecliSirıi açıklamıstır. îdi Amin'in bu BÇikJamasuriar) sonra bir demeç veren ABD Baş kanı Jimmy C'arter. İdı Arcirı » verdiğı teminattan irüril tesek kür etmiştir. Bununla birlikte Beyaz Saray Sözcüsli, Başkan Carter'in hâlâ Arnerika'lıiunn durumundan er.diîe duydufunu bc lirterek tdi .Vmin'den lükede bulunan Amerikalıların ve diğer y8barıcüarın durumu konıısunda saglam gtivenceler verrnesini istemistir. Ancak. ABD Diîisiprı Cyrus Vance verdiei demeçtn T t ganda'da buiunan ,\mf>rika'lılar eüvenlik içinde oldngura inandıtmı ifade etmishr 2000 KİŞİ * " S e d a t CİA'dan aldığı parayla İngiliz turizm şirketlerinin hisse senetlerini aldı,. Dünyada Bugiin Bir Kıtap ALi SiRMEN I I O f\ n ! n ttxl^ v e r İ T ' c l e ?*ai Dışişleri Bakanı Cyrus §\ f j i J %1'»ce'ın bölge.NP yaptıgı gezl, boyn bıdık ama eli ** kanJı, Filstinli kasabı Hüseyin'ln CIA'dan tahsisatlı .State Dcpartement'dan lcazetli Kral olduçu haberinin ortaya atıünası ve sonradan bir de B«yaz Saray Urafından dogrulai'.misı. ÜrdünFKÖ görüşmeleri, Mısır'daki gelişmeler, Lübnan'da bir türlü düzelemcycu hatta son giifllerde daha da lc.'ılikeli hal alan ciurum İsrallde İzak Rabin'in lşçi Partisi Ba^kaniığı varı, ıasında fjimon Perez'i gcride bırakraası dikkatleri venidcn Urtadoğuya Arapİsrail anlafmazlı|ma çcvirirkeıı, üllsemizde de bir kitap yayıniandı. Muhammed Hasancyn Hevkel'in «1973 ArapIsrail Savajı ve Ortadoşu adlı yapıtı yazürın dilinme vevrilen ikinci Iritabı. Uaha once Kahirc Dosyas] nda Mısır Devriminuı Uk dönemlerini o j;ün!eıin uiuslararası üjıe erişmiş. herbiri tarihe geçmiî kışıieri vcvrcsinde anlatan Hejkel'm ikinci kitab) yalnızc» JS73 saıajı i]e sjnırlı kalmıyor. 1967 yenilçisinden başlaTsrsk petro! .siluhının kuUanılmasına kadar geliyor olaylar. liüsaııeyn Heykelin macerasını bilmeyen yoktur sanırıjtı. El Ahram'ın haşıııda olan ve cnma razılan bütün dnnyada ilgiylc beklenen bu gazeteci, önce Nâsır'uı sonra da Sedal'ın \akını olmuş, vakmdan da ileri zaman zantan sırtlaşları durumıına fcelmiş bir kjşi. Vazıianmn giicü belki de olayların boylrsine içinde olmasından seliyor. Bir ara Enformasyon Bakanlığı da yapan HeTkelin olaylara hakıjı U ginç. üsluhu açık. «l!)7;i Araplsrail ^avaşı ve OrtadoğuKİa yalnız Mısır poiitikacılannı değil, Arap dunyasının önde gelein kişUerini, .Nimeyrisi, lavsalı, Hüseyinl Ue tutucular ccphesini, Kaddatisi, Calludu ile penç rjbya'nın berrak bir sıı kadır saf 1Jderlerini görüynr, olayların gellşmcsinde onlarla birlikte oluyorsunuz. Zaman zaman Nâsır ile Moskova'ja jidİTor, Lenüi tepelerindcn Sovjet başkentim izllvor, Brejnev Ue Kosigin'in de katıldıkiarı Krrmlin toplantılanna dalıyorsunuz. Bıı^iın förufn riüşmüş, işinden ozakiaştırılnu;, yarı pözaltı hayatı ya^ayan Heykel olaylara ve bajkahramanlara bu denli yakm bir kişinin olabileceği kadar nesnel davranıyor yapıtında, ama yine de zaman zaman bu çizjrlden uzakla$tıfn olnyor. Ali Sahri ve arkadaşlan hakkındaki yargUan, oylesine iıısafsır ki. inandırıcılığinı da yitiriyor. Kaddaff ve (lallud'un çocuksu saflıklannı abartarak anlatırken. bu ikl liderin dünya üzerindeki etkinliklerinin, Arap Urihindeki yerlerinin, I.ibya'daki sağlam durumlaruıın neredm /reldlğini, hangi nedenleTe, hanıri nitellklere davandığını do^rusu çıkaramıyor insan. Buna karşılık. satır aralanna dlkkat edildiçindp 8edat'tıı So^etler ile İHîkilerini b«zma*ında. ABD'ne yaklaşroa.sında ileri sürdüğii ıterekçeleTin pek eecerli olmadifi kolaylıkla (,ıkıyor ortaya. Ortadoğu'daki Amerikan ban$ının Uk adımlarını da huluyoruz. «m73 Arap • tsrail Savaşı ve Ortadofu»da. Ki»sinEerin daha Keyaz Saray'ın danışmanı iken Amerikan diplomasisinin bir numaralı adamı haline EPİdifini, zamanın Dışişleri Bakanı Rosers'in Kis*inger'in vanında bir elçi kadar önemi kalmadığını da KÖriiyoruz. Sev|till Henry' nln Mısır ile Uişldlrrinde CIA kanalını kuUandifı da açıkça anlatılıyor. Amerikan markalı renldi eazoz müdürlerinln Ortadoğu anla?mazli|hndakl rollerini eörmek de münv Iriin oluyor. llusların yaıcılannı ellertnde tuttukUrını saaan Idîilerin sarhkları cülünç durumlan da çıkiTT orteya. Kttabın bir boliimünde Nixon ile Faysal arasında (teçen bir konu?mayr pek ince hlr alayla anlatıjor Herkel. Birlikte okujaUm : Japonya, Sovyetlerln karasularını 200 mile çıkarmasını protesto etti TOKTO. (ANKA DPA) Japonya. Sovyetler Birligi'nin tek ya.nl: oîarak karasulannı 2(V) mile çıkarmasını resmen protesto etmljtir. So\TPtİPr Bir'ıiği'r.;!. karasulannı marttan itibaren 200 mile çıkarfacaSrını Bçıklaması üzcr.ne Japon hükümeti, îkinci Dünya Savaşından bu ;ana So\Tef ler Birlıgi'nin deneti.'^i al'ında 'vılr^aı Kuril adaJBnnm bu 200 millik karasulan içine alınmasına karşı oidujunu mlcUrn.ş. tlr. îkinci Dünya Savaşından sonra Sov yetler Birliği tarafından işpal edüen Kuril sylalan, Iki ülke arasmda önemli bir tartışma konusu olmuştur. Adalann geri verilmesini isteyen Japonya, bu gerçekleşmedikçe. Sovyetler Birligi ile ilişkilerin geliştlrtlmesine olanak olmadıfını açıklamıçtır. Italyan, Fransız ve Ispanyol Komünist liderleri 2 martta Madrid'de buluşuyor MADRLD (ANKA DPAl îtalv3. Fransa ve Ispanya Komünist Partilennin liderleri BerlinKiıer. Marc'naıs re Santıago Cariîlo'mın 2 ." mart farıhleri arasında Madrid'de bir araya geiecekleri resmen acıklanmıçtır. Açıklamayı yapan Ispanya Komünist Partısı sözcüsü, Ijpanya hük'.ımDt yefkiîiierınin bu toplantıya müdahale etmeyece£ine inandıklarını bildirmişlerdir. Toplantırun amacının henüz yasalîık kazanmamıs olan Jspanya Komuni?r ParHsinın «Avrupa komünizmini» sanınan riiger ikl parti tarafmdpn desteklendiginin ortaya konulması olduğu bildJrilmekt*dir. TR.ABLCS, (Uhya) Ubya radyosu, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedatın CIA'dan aldışı paraların bir boîürnü üe bazı In giliz turızm şirketlerinin hısse senetlerini aldıgını, bir bölümüde Isvıçre bankalanna yatırdıgı :u öne sürmüştür. CIA ile ilişkılerini Suudi Arabistan Istihbarat Örgiiru Başkanı Kemal Edhem'in düzenlediğir.i öne süren radyo, Sedat'ın CIA'ya gönderdıKUBA HEYET1 ği bilgiierin de yine Edhem aracılığıyla iletildiğin: ve paraların Bu arsda Kenya başkentine da aynı kanaldan Sedat'a gönde •Jiaşan haberlere göre. jilksek [ rildigini idriia etmiş ve şoyle dedîizeyde bir KUba heyetl Ugan ' miştir. da Devle* Bajkam Idi Amin'ın [ «Aslında Bay Seriat'm emperaskeıi gereksinmelerini incelemek ] ilzere üganda'ya gelmiştir. j yalızmin b:r ajaru oldugu çoktan biliniyordu. <\ncak. bir Arap Dev Kampaia'daki güvemlir kaynak ! let Başkanınm ülkesi hakkır.da lara dayandınlan haberbrde, lki casusluk yapacak ve karşılıgında ülke arasında geçen ayın başm CIA'ya avuç açacak kadar alçaJa bileceğini kımse düsünmek ıste da imzalanan bir asken anlas miyordu. Şımdi gcrçek ortsya rna çerçevesınde halen bin Kü çıktıpına göre, eğer Bay Sedat ts utanmanın bir zerresi kalmıçsa bah'nın Uganda'da bulundngu kaydedilmektedir. .Vnlaçma İdi bemen isttla etmesi gerekir. .AkAmin ile Kübalı Genern) Fran; si takdirde M:sır halkı kend;sı suçundan cisco Casrera arasında irozalan ni de\irip casusluk mıst:r. I yargılanmalı.» Öte yandan ingiHerede jayınlanan «The Observer. gaze*es:r.e göre. Uganda'da tdi Amin'in birükleri son üç hafta ıçinde en S7 2C kişı öldürmüşierdir. Öldü 0O rülenler Uganda lideri İdi Am:n' in kabilesine rakip olan Ac'no'.i VE Amin ise Kakwa kabilesindendır. (A\KA AFaa» (Pı? Haberler S<»rv1s1) Her yasm sporcularına... Isleyen Dünyoca ünlü motosikletTEROTO'dan! 2.500 peşin ve ayda 490 lira taksitle! Faizsiz, üstelik peşin fiyatına! Honda « Kral Faysal bana Niıon taralından nnuruna verllen bir partide bolşcvizmln siyonizmden dottduğu yolnndaki ünjü tezini ABD Başkanma nasıl açıkladiRinı anlattı, faysal a göre konuvla yakmdan ilçilenen NUon aynl şeyleri Spiro Açne» ile CtA Başkanı Richard Helms> de anlatmasını Istemiş. Favsal da bıı teklifi kabul otmiştl. Kral bu gibi giiçlü kişilere, bu kadar önemli olup da üzerinde dıınılraayan blr «sijasal eerçegt» anlattıfcı için çok memnun RÖriinüyordu.» Vukanriaki satırlan okurken In&anui Içl burkuluyor. Dediği dedik. buyurduju buyrnk. astıgı astık. kestigi kestik hir devlet baykanının yedi dağlar ardından rilyari küffarda nasıl alaya alınriığinı. aptal vcrine Uondujrunu hu kadar açık (jöriince iiziilmemek elde değil. Petrol Mİâhının bu şeköde kullanılmasımn en çok ABD'nin Ijine yaradığını, istenen sonucnn tam terslnl doRurduğunu da ortaya koyan Heykerin Idtabını okurken insan diişünüyor: «Acaba Hevke) $u vapıtını içinde bulundu^umuz pünlerde kaleme alsaydı, Enver Sedat hakkındaki yargısı yine aynl mi olurdu? OlaTİara yine kiubmda baktığı fiblmi bakardr? İTALYAN KOMÜNİST PARTISININ " R U M O R U N YARGILANMASI,, GIRİŞIMI BAŞARI SAĞLAMADI EOMA Komünist partinın esicı Başbakan Mariano Rumor'un Lockheed sltandalı ile ilgili olarak yargüanmasmı saglamak amacıyla açtığı kampanya öncelti gün başarısızlıkla sonuçlanmış, meclİ5ierın bırleşık oturamup.a sunulan bu yoldalcî önerge, gerekli çoğunluk desteğını iağlayamamıştır. Komünist. partınin Rumor'un yargılanmak üzeve Anayasa Mah kemesine sevkini öngören önergesi, sadece 375 ı gerekli çoğunluktan 102 az) üye tarafından des teklenmiştir. Konıünistlerm girışimı, hafta başında Sosyalist ve Cumhurijetçi partilerin Rumor'un yargılanmasına karşı olduklannı açısîamaları ytizünden başarısızlıga înahkum oltnuştu. Sosyaiist ve Cvcnhurıyetçi Fartilerin yönetıcileri, partı üyelerinı kırdırmak pahasma da olsa Rumor'un yargılanmaması lehıne oy vereceklerini, çünkü iktidardakı azınlıii hükümetinin önemü bir üyesı olan Rumor'un yargüanması halinde Giulio Andreotti hükümetinin düşecegini ve İtalyan ekonomisini sarsacak yeni bir genel seçim düzenleme zorurüuğu doğacagını belirtmişlerdı. Bu durumda komünistler, gerekli 477 oyu toplayabilmek ıçm sol eğüimli üç küçük parü ile Neo faşisüerden b&jica hlç blr sıyasal gruptan destek bulamamıştır Bilmdlği gibi, Amerikan uçak şirketi Locküeed'in satışlannı artırmak için bazı yabancı devlet adamlarına rüşvet dağıttığını gös teren belgelerde 196569 yıllan arasında yüksek düzeydeki bir İtalyan yetkilisine, hükümeti CÎ30 Hercules tipinde 14 taşıma uçagı satın almaya ikna etmesi için para verildiği belirtilmekteydi. Eski Başbakan Rumor, belgelerde şifreli adı «Ayakkabı Tamircisi» olarak verilen bu yetkilınia kendisi oldugu yolundaki suçlamaları kesinlikle reddetmektedir. (Ajanslar) lsteyen iştirakçi, iştirak hakkırn motosiklet almaya hak kazanmadac önce dilediğine devredebilecektir. ... jrak hakkı devredilebilir mi? Motosıkletten beklediğınız her je>İ Honda'da bulacaksınız. Honda'nın motoru 4 zamanlıdır. Dakikada 11.000 devir yaratır. Atak ve güclüdür. Görünümü ahmlidır. Donanımı tamdır. Kusursuzdur. Ekonomiktir. Şehir. dışında, trafiğin sîkışık olduğu caddelerde...hertürlii \ol şartian için uygun motosiklettir. Tatil cünleri için bir zevktir... Bu özellıkleriyledir ki. dünyanın en çoküretilen ve en çok satılan motosikleti Honda'dır. Neden dünyaca ünlü motosiklet Honda'dır? Nasıl katılacaksımz? Haklı bir güven kazanan bu sistem, şimdi, pcsin ödemeyle motosiklet almakta güdük çekenleriçin sunuimaktadır. " tsteyen herkese Honda " kampanyasında, bütün iştirakçıler (gerek peşin ödemeleriyle.gerekse aylık taksit ödemeleriyle meydana gelecek) müşterek bir kredi fonundan yararlanacak... Bütün iştirakçıler, pcsin fiyatına laksitle, faizsiz Honda motosikleti satın alma ımkânma kavuşacak. Honda'yı Teroto veriyor... Benzersiz şartlarla!... Teroto, "dünyanın en ünlü motosikleti"ni, en uygun şartlarla vererek Türk sporcusuna ve haJka hizmeü amaçlamaktadir. Inanmaktayız ki, Teroto'nun bu yeni kampanyası da, birçok kişioin ihtiyaçlarına cevao vcreccktir. Ve kolayca motosiklet sahibi olmalarını sağlayacaktır. Teroto teşebbüsleri ve pazarlama sistemi kesin giivencedir... "İsteyen herkese Honda" kampanyasının avantajlan nedir? Kampanya herkese açıktır. Kampanyadan yararlanmalc için, gerekli ve yeterli tek şart, ** iştirakçi" sıfatını kazanmakür. Bunun için: 1) Türkiye Iş Bankası'nın Turkiye'dek: bütün şubelerinden herhangi birine ba; vurarak, lstanbul Şişli 1647 numaralı TEROTO A.Ş. hesabma 2.500 lira peşinatyatırılacaktıt 2) Peşinat yatıranların ad, soyad ve adresleri Banka tarafından Teroto'ya bildirilecektir. Bu iştirakçilerc Teroto tarafından, talepname gonderilecektir. 3) îştirakçi eline geçen talepnameyi pullayıp. imzaiadıktan sonra. Teroto'ya ıadelıtaahhütlü göadereccktır. 4 ) tştirakçîye teslim edilraeden önce kendisinden pejin 1.500 lira ve kalan borcu için her biri 490 lıralık emre muharrer senetler ahnacaktır. "Jsteven herkese Honda" kampanyası için,2MartJjan sonra yapılacak müracaatlar kabul edılmeyecektir. Daşıtılacak moıosiklet sayısı kısıtlıdır. Bir an önce müracaat etmeniz yararınızadır. Teroto'nun bu yeni teşebbüsünden vakit geçirmeden yararlanınız '... lşçi, memur, öğretmen, öğrenci, subay, esnaf... mesleğiniz ne olursa olsun, tasarruflarınızı değerlendirerek "dünyaca ünlü" motosiklet Honda'ya kısa sürede ve kolaylıkla kavujunuz! Ayda 490 lira taksitle! Faizsiz ve üstelik pesin fiyatına! 23 Subat çarşamba sabahı başlayan iştirak süresi 7 Mart pazartesi akşamı sona erecektir. Carter'in annesi: "Oğlum . siyasete can sıkıntısından atıldı,, »TASHtNGTON Başkan Jım nıy Carter'in annesi bayan Lilhan, Amerikan .U.S. News And Horld Report. dergısme verdiği bir demeçte, Başkanın, Carter ailes,ınm en akılhsı olrcadığını ve sıyasete can sıkıntısıyla atıJdığını söylemıştır. Bayan Lıllian, .Jırnmy, bütün ötekı oğlanlar gıbı bir oğlandı ve Başkan olnıayı hıç de ıster gör.mmüyordu. Aslında ailenin en akılhsı kızkardeşı Glorıa'dır.» demektedır. «Jimmy aıle u*ra*ı olan fıstıkçılığı öğrend'.kten ve kendıni bu ışe vcrdıkten sonra, yalnızca bu ışle ya da benzen işlerle ugrajmak*an bıktı vp Georgiadan Senaröriüge adaylığını koydu,» diven Bayan Lilliaiî. geii:rı Ros&ljTin ile pek anlajamadıgı yolundakı ha',»rleri de kesınlikle valanlamış ve «En küçük b:r anlaşmazhgımız olmadı.> demistir. Toplam borcunuz ne kadar? Iştirakçinin ödemekle mükellef olduğu toplam borç Tniktarı, Honda'nın satış fiyatı olan 20.000 liradır. "İsteyen herkese Honda" kampanyasının esası "müşterek dayanışma" sıstemidir. 1) "Dünyaca ünlü " Honda motosikietlerini kısa hır süre içinde ve pesin fiyatma satın alma imkânı. 2) Honda motosikletlerîni faizsiz alabilmek. Honda motosikletinizi en geç 9 ay içinde, sıra ile alacaksınız. Sıra tespiti, lş Bankası'na para yatırma tarihi esas alınarak Noter huzunında yap^acaktır. fştirakçılere motosıkletlerini alacakları tarih mektupla bildıriiecek \ e bu iştirakçilere motosıkleîlen teslım edileccktir. 9 ay gibi kısa bir süre içinde ve sırayla teslim Tercuman Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Buyukde'e Csd. No: 2630 Mectdiyeköylstanbul TEROTO Bu kez Sovyet Deniz Ticaret Bakanlığında yangın çıktı MOSKOVA Gorgu tjınıklan Sovyet Denız Ticaret Bakanlığında dün vanjrın çıktıgını ve Fazla bilgi için olay yerine bır düzüne itfaive telefon numaraları: aracının sUtigiry bildirmişlerdir. Utınbul: 2* 11 5224 12 72 ttfaiyecüedn yerii katlı binanm Ankara: 18 16 37 çansuıa ulaşabılmek için ınerdiIrmir: 12 29 7313 38 51 venler kuliannıklan bsiirtilnıısAdana: 15 18817 900 tif. Antalya: 51 00 Burss: 16 167 'M 617 TanıkJar binanın çaftsmcian a1Kayssri: 23 83 •nan çıkt;gını. fakat dışardan hor Konya. 14 343 hangi bir alev çörünmcdicini kay detmislerdir. Bakanhk bınası %TÎ bancıİ3nn kaîdığı Berlin Ofeline (Maşajans: 55?) 1859 bitisiktir. (a a) v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog