Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

u ğrstim Uyelertnin ezicl çoğunlufeunca lstenmeyen bır kısı, «ben relaorum» dıyebüiyorsa, o üniversıtenın düaeni demokr&siyle w •kılla bağdaşmıyor demektir. Bu, «Yasama MecllsırJn çoğuruuğunca istenmeven «sana güvenıtıiyoruz çekü başımızdan denilen» uır kışınin, Başbakan olma ıddıasuu surdürmfisUne benzer. ODTU ndekı bunalımın genel ve hukuksal nedenı, Anajasa'ya zıt olarak üniversıte Bzerkliğını tanımayan ODTÜ Kanununun (.7307 sayılı kanunjrn kımı maddelermm hâlâ geçerlı sayılarak uygulanmaya kaltoşılmasıdır. Sıyasal ve somut ıozel> nedeni ise, tiniversıteleri kandl politıkasına, hem de Anayasayla bagdaşmaı (demokrasıyle çatışanı bır nolıtıkaya alet etmek iseven, unıversıtelerde olaylar çıkmasını denaokrasıyı yozlaşhrma amacma yone'.ık planlan bakımmdan yararh sayan. Universıtelen fcuklalaT ve roboüarla yonetme sevdasmdan vaz geçmeyen kotü polıtiKacılann, en olçusuz a.dımlardan toıle çekınmeınelerldir. Bundan 14 ay orıce, aylarca sürrnüş bir ODTtî bunalırrundan sonra, «ODTU'ndeki bunalımlann hukuksal nedeni» başbğı ıle i yazılık bır dızl yayınlamıştıK (1). Bu yazı dızısinde, bunalımm ftna neösrnnm, «Anayasaya VB ulkemızdekl tarıhsel gelışme ve gereksmmeleıe taban tabana zıt duşen, ozerklığın zerresms yer bıra&marruş çağ dlşı bir yasa ıle, ODTÜ'nı yonetrna çabası» oldujturm, matematık bir kesınlıkle kanıiamıştık Aksi gorüşte olan bütün siyaset aâuzcl&rvaı ve ozelllkîe ODTÜ'nın başına ou derdl açan Feyzioğlu' nu, kamuoyu önünds tartışmaya ve sorurm nesnel biçımde lnceleme ve saptamaya çağırmıstık Bu gonl^lere bir teic kaşl karşı cıkmadı, çağırdıklarırmz da susuşa devam ettıler^ O OLAYLAR VE GÖRÜŞLER YASA ve REKTÖR Prof. Dr. Muammer AKSOY fıîcrsısmm blrincl cümlesınde yer alan «universıteler kendılen taralmdan seçılen yetkıll oğretlm üyelennden İPirulu organlan eUyle yonetılır ve denerilır» yolundata kuralm ıstısnası olarak ongörülmuştü. Kıç bır ümvcrsue bckımından, otekı fıkralarda yer alan ılkeler ıçın b.r ıstısna hükmü ge'irılmemıştı Başka dey:mle, 1. Iıkradaki «bılımsel ve yonetımsel Ozerklik», 3 îıkradakı •Unıversi'e organlarımn ve ogretım aveler:nın (ve yardımcüarınıns uruversne dışmdakı makamlarca lozellıkle sıyasal ıktıdarca> her ne suretla olursa olsun (doğrudan doğru>a ya da dolayü olarak"1 gorevlerınden uzaklaştırılmazhğı> kuralı, bu aynk huktnun dışında kalan ve bütun Türk ünıversıtelerı ıçın ıstısnasız geçerlı olan ılkelen ilta etmekteydı. Bu gerçek. yapılan onenyı koırüsyon adma kabul eden komısyor, sözcüsünün konusmasmda oldugıı gibı. onerly1 yapan Feyzıoğlu'nun konuşmasında da açıkça belirtılmiştı '2). Bu aynk hukmun (janı ozerkliK ılkesıne sa dık kalma koşuluyla, ODTU organlarının otekı TUrk liruversitelennuen farklı b*çımde duzenlenmesı yolundakı ısüsnanın) nedenine geiınce Önerge sahıbi Feyzioglu iddıa etmıştır 1Q, ODTU dış yardım fonlarıyla kurulmuş ve yaşaması ıçın dış yardımlara muhtaç bır üm'.ersıte rutelıtındedır, ve uende de mahallı ıdarelerm verdıgı paralara, ya da çeşıtli meslek kuruluşlanrm yardımına dsyanan universrelor kurulabıUr. İşte bu nitelıktekı ünıversiteler bakımondan dahi, dzerklık ilkesine uygan dJşme geregıyle yetımlmeyıp aynca organlann butun uyelennın de unıversıte ıçmden secümesı zorunlugu. zararlı bır katılık yaratabıhr. Bu neder.le, anılan ozellıkieri tasıyan universıteler ıçın yıne ozerkligın gereklerıne uygun düşen farklı organlar öngönılebümelıdır. Işte Kurueu Mec lıs, ayrjk hükmü, bu kayıt altmda ve ancak gerçekten boyle olan universıteler ıçın tanıdı. Oysa ODTÜ dahi, FeyzioğluTvun lddia etngl gibl bır ümversıte değıldır: Gıderlerının yuzde 99' dan îazlası, Turk butçesınden karşııanmaktadır B:r takım kamu kuruluşlar.mn (meslek kuıuıuşlannm) > » d^ rnaha.Uı ıdarelerin yardımı da. • soz konusu değıldır Şu halde. «ODTUTıin eskı Rektoru, sabık SBF Dekam ve Mılli Bırhk Ko:m"esı jonetımıtıın Mıll, Eğrım Bakanı Feyzl oğ'.u»nun sozlenne inanarak, ODTU'm olduğıın oan başka bıcımde aajal eden ve bu hayali (varsayımsal) umversıtemn gereıîsınmelerını karşılamak amacıyla Anayasamıza konulan ayrık hukr.un uygulanması, ODTÜ bu mtelığı taşımadı ğmdan soz konusu olarnaz. Kaldı kl. bıran içın ODTÜ'nın şu ya da bu nedenle sozu edılen aynk hukme gore bır mu•eveUı he\etı ile yonetılebıleceğım kabul ersek bile. Arr.vaırami7a z^t rtu«r"even b 1 ' r" ıfevell' hejetuıın, .bzerklıic Ukesı;,le bağdaşması. zo Derdin Nedeni Anayasammn 120. madde<nnde bellrtiten flkeler ortada iken, bır tek unıversıtemiaan bile yonetırmnı duzenleren kanunda, «bilimsel ve î'onetımsel ozerklığe ters duşen bir takım fcurallar.m asla yer alama: aca£ı, duraklamasız katral edıhr. Anayasanm sozu gıbt, amaçları, Meo lıs goruşmelerı ve Anayasa Mahkemesı'nm yorumlan, bu gerçeğı perçınlemektedir. Kunıluşunu tamamlamış sayılan btr tek üniversıte dıçmdakı tüm üniversıteler Dakımından, bu kuTal tartışılmamaktadır. Yalnızca ODTÜ'nın başka bir statuye bağh oluşu ve bundan sonra da baglı o'.acagt ıddıası. Anay?.sa tasansında yer almayan bır aynk hükmıın üstısnarr.n', Temsilcıler Mec'asi genel kurulunda Feyzioğlu tarafından bnerüıp kabul edılmeslne dayanmaktadır. Bu ayrık büküm şovledır: «Özel kanuna gore kurulan devlet ünıversıtelsrı hakkındikt hukUmler »aklıdır». Bu cümle, sadece 120. maddenin ıkincı Hükümetçe Atanırsa Bugun ODTÜ'nı dıizcnleyen 7307 sayılı yasa, özerklığın zerresme j e r bırakmamıştır Üruver<sre ozerkhğı konusunda Anayasa Mahkememız, bır duzme karannda çok yerınde olarak • •ıin.ver5ite orgarüarının afanmasmda ve gorevlerınden 'ozaklaştırılmasuıda, siyasal ıktıdann doğrudan doğruya ya da do'ıaylı bıçımde etkı sahıbi olmaması»m, en bnemh nokta saymak'a; ve valnız bılımsel ozerkhğı değıl, yonetımsel ozerkl.gı de, Turk unıversrelennm, hatta anayasal duzenımı?ın %az seçılmez b:r ilkesı olarak kabul etmektedır. örnegın 4 5 1972 günlü karannda şovle dıyor: «ümversıtelerm yonetım dzerklığı, 1 ^ 1 Anavasasmın lcurdugu devlet duzemnin *6 temel ılkelenndendır Yonetım ozerklifeınin yokluğu, unıversıtenm bılımsel ve nesnel olçulere gore oğretım vapmasını, ıs*er isteme« sıya »al gücierîn reya çevrelertn e'ki^lne açık Vj*up, eylemlı olarak engeller, başka deyimle yonetım özerlcllğl bulunmayaa yerde, büimsel ozerklik dab.1 genelllkle boş bir sö» olur.» Hele üniversı t« organlanru sıyasal iktldarın seçtıği yerde özerklUcten soz edilemeyeceğı tertışüamaz Ana yasa Mahkememiz, bunu da çeşıt'ıı karannda belırtmiştır. örnefın 2312.1971 gurüU Karannda şoyle dıyor •«Ünı\ersite, sıyasal guçlenn ya da bır takım çıkar topluluklarınm etkısı sltmda b: rakılmış ıse, artık çagdaş bıltaun gereklerlne gore oğrenım ve ogretım yapümasından so' ecUlemez 120. madde kurallan, uraversıtelen herhangı bır ;ere bağlı 'sırer orgut olarak dJ zenlemejT erek pdınmış olmadığı ıçın, umversı telerın Bakanhğa \eya hukumete baglı bırer or gut sayılarak. üniversıte gorevUlerırun Bakan lıkoa atanması, \<.a Bakarüıgm şu veya bu bı çımde ataruv.a ısiemınde e"".uh o'ması vetkısı Kabu! ed.lemez.» Tartışma gotürmeî ba gerçeilere karşi'» ODTU Yasası, «Hukürrıstıiı, ısted.ğı ki"=üerı mutevellı heyefuıe ssçmesısnı ve iHUüiımetııı aaam lanndan kurulu bu sozde to'veısıte mUteve.lı neyetır.ın de, rektoru seçeb'.lmes."nı ongöruycr Uygulamaöa da bu a'arralar ODTU cğretım uje lerınden oîusar Ak£dem.k Konspy.n guruşu alır madan fve bu goruşe bağlı KaıinmEdan) japılmaktadır O>sa sıyasal ıktıdarın, kendıleruıue •ıTurk vatandaşı olmak VP buiumetçe begeml nıekftten başka oır nı'elık aranır.avan 9 «ışıyı seçme£'., so^ra da bunlara «Mu'evelh Heye*1» adını vermesı, sıyasal :kt.darın mutemedı olar. bu iişılerden kurulu bır topluluga, nukuk as'i smdan «özerk 'o*r ilnıvers.tenın mütevellı fteyetı» (;. a da başka bır organıı daze'ine yuksel temez Boyıe b r davranış, 120 maddeje açiıcça rers duşer. Kukuıne"çe seçılen ve 3 \ıl sonra hukürnetçe değıstınlebılen kışıier ozerK bır Universıtenin organı değıl sadece «Hüınlnvt Temsılcısı» sayılabıhr'.er. Urıvers te oŞıetım ÜVPlerı çoğunluğunun guverur.e v= ıradesıne davarmaksızın, hatta onların ıradesjıe kar»ın hukumetçe seçılebıl*>r. bır xurulca a^nan bır kıtı njı, «Özerk bır tinıversıtenin reîtoriı» savılır.Ası, rem «ozerklık», hem 'Unıveî^ı'e» ve hem de «rektorı» kavramîanyla alay etmektır. Soyle bır k:şı. ozerk bır universıtenin rektoru değıl ol*a olsa «Huk'jmet Komıseri» say.abuır kı ozerk b<r universıtede ona yer voktur \naspya uyşut. duşen bır ya«a' çortime ulasırıcava kadar ber.ırrsenecek çıkar yol, Mu'evelll Hey°'mjı ODT!^ Yasssma da v^tm olarak yetkılerinı Akademik Konseve devretmesıdır. (1> Bakıni7. CumhurİTÇt, 17.12.1975 t2.12.lD75. (2) Bakınıı: Tcmsilcilcr Meclisi Tutanak Derlrf»l, c 4. ». 3940, 60&609. TAM HAVAT Yönetim Kurulu Başkanlıgından Şirketimiz 1976 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısi aşağıds yazılı gundemı göruşmck uzere 29 Mart 1977 S«tt gunu, saat 16.15'de istanbul, Gayrettepe, Ercan Han, Kst 7'd« yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak pay sahiplarımiıın gerek kendılerme ve gerek ternsıl ettıkleti diğer pay sahıplerıne aıt hıssa senet'en veya bunlara sahıp olduklarını gosteren belgeisrt toplantı gununden en az bır hafta once Istapbul, Şışlı, BuYukdere Caddesı No 15/A, TAM HAN'dakı Şırket merk«zint veya bır Bankaya tevdı ederek alacakları mektubu vermek. suretıyle GıtimİK Belgesi almaları gerekmektedır. Kendılerıni Mutnessı! vasıtasıyla temsil ettirecekterin tanzim edeceklerı Vekâletnamenin bır suretı asağıda gosterilmi»tlr, Şıfketımırın 1976 yılı Bılânço, Kâr ve Zarar hesabıyla Yonetım Kurulu ve Denetçıler Raporu, toplantı tanhmden 15 gun önc» Şırket Merkezmde Sayın Pay Sahıplerımuin tetkikıne amade bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahplenmızın toplantıya teşniierı nca olunur, Gündenrt: 1 Başkanlık Divanının teşkili, 2Yonetım Kurulu ve Denetçıler raporlarının okunmsst, 31976 yılı B lânço ıle KârZarar hesaoının ıncelenıp onanmatt ve Yonetım Kurulu ıle Denetçılerin ıbrası, 4Onomncı hesan devresi sonuçlan hakkında karar almmatı. 5Yonetım Kurulu uyelığıne sene içınde yapılan geçıci seçımın onanması. 6 >onet m Kurulunda yenıienecek uyelıkler için seçım yapıiması, 71977 hesap yılı ıçın Denetçılerin seçılmesı. 8Yonetım Kurulu uyelıklerıyle Denetçılere verılecek odeneklerın kararlastınlması, 9Tork Tıcaret Kanununun 334 ve 335 maddesı hukumleme gore Yonetım Kurulu uyeler ne yapabıleceklerı ıjlemler ıçın izın verılmesı, 10Tutanağtnın imzalanması ıçın Başkanlık Dıvanına yetki verılmesı. Vekâietname ömeği: TAM HAYAT SİGORTA A Ş. YÛNETİM KURULU BAŞKANUGINA, TAM HAYAT SİGORTA A Ş. rın 29 Mart 1977 tsrihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısma, mazeretıme bmaen ıstırak edemıyeceğımden benı temsıle 'ı Mumessıl tayın ettım. Adı geçen murressıle sahıbı bulunduğum hısselsr» göre tanzim edılecek Gırımlık Belgesının verılmesmı nca ederım. Pay Pay Sahıbının Adı. Soyadı : Sahıbının Adresı ; / /1977 (pay sahıbının ımrası) Çankaya'ya Seslenişler OKTAY AKBAL Evet Hayır TARTIŞMA MC iktidara geîeli sürüp giden sorunlar da ıstıfa etmesı geıekenler, sıtulmadan halkm karşiiina çıkarak gerdan kırmaktadır... Ber.ım bUdıeım koy yerınde bınsı, bır başkasının bumunu kanatsa, hemen olaja jandaı ma mudahale eder, burun kanaiAiun yakasına japışır.. Ama oayuk ker.tıerımade MC ıktıda ra gelelıberı her çun bır genç o'durulmekte, poUsıandarma, ılgılı ılgısız herkes, bu adam oiciarnıe.en Kaniftsajıp mu dahale etmemekte, katıUeri bulunamdmakta. bılınenlerm korunmakta olduklarını basm vazıp durmakta, ama kımseve bırşev vapı'amaTaktadır Dag başında bı^«?se.6fit{Win kışi suvenhŞı Wv&~ • tamtlerımiîde maalesef sa|lanamamaktadır. Her gün yuregımizı «7 ettır°n bu olay karşısında yonetıcıy.m diyen herkes, e*er ınsansa nasıl susablrnekte bunun çare«.ine n.çm bakmamakta, buna şaşm?mak, hatta in^an olarak bu durumdan utanmamak elde değil'.. Devletm kasasmdan mılyon1?^ vurma ışı ıse ortada, apaçik Adamm mahkemesi surerken, bir yakınından kuvvet a'arp.k, eskerken ticare'le uğraşabılme'tte, baskalarının parasmı hajali çeklerle bdemeye kalkmakta, ama bu zatı muhterem içın hıçbır şey yapılmamaktadır .. Oğretmen, memur kıyımı en son noktasma ulaşrmş bulunmaktadır Mudurler, vonetıcıler kalmadığmdan sıradan memurlar gorevlerınden alınmakta, hatta son gı^nlerde ış şoför dostlara dek gelıp dayanmış bulunmaktadır . De\let daırelenne doldurulan partızanlar ve komariQOİarca go revler aksatılmakla kalmrr.» makta, aynca kendılerme ben zemeyenlenn kaîaiannm ıçı/ıde küerin araşurvlması yapılruak ta, hatta araştmcı olanlara bile bu gorevler venlmektedjr^.. Memleket sorunlanyla îlgın araş'^ırmalar, onerıler yapması gerekenlenn kuçük memurlanrj duşuncelennı araştırmalan den li haıın ne olabılır kı'. Bu du rum günumuzde geçer akçe sa yılmaktadır Ders kıtaplan adı altmda ınsanlan bolücü, kışkırtıcı, suııl ayrımım artıncı, çağdışı yayınlar okullarda okutulmakta, bun lan yazanlara devletm kesesın den binl«rce lıra bdenmektedır. Çagdas ve büimsel y»ymlann toplatıldığı, bu tür yayın ların satıldıgı kıtapevlennin ya kılıp \ikildigi bır ortamda, bu tur ders kıtaplanyla ale\ı yurt taslara soven, emekçi sınıflarm şerefıyle, ınsanlık onuruyla oynayan kıtaplan okullara sokan Eğıtim Bakanı, bır kaç kışıyı gorevden almakla Işı uyutmak ıstemekte, kendısmın habersızhğınden dem vurmakta dır. Şu manzaTarun hazınhğıne bakın Bır EJıtım Bakanı du çunun kı, okullardakı ders kı taplanmn neyı ıçerdığmden ha oersız olduğunu soylemekte ama bu yazarlara ödenen para lann gerı alıiiacoğmdan, devlete \erdıklen zarardan dotays mah kemeye verıleceklenırtten hıç dem vurmamaktadır Ostelık bı rakın kendlsinl Başbakanın bile bu durum karşısında istifa et mesi gerektığıne ıse hiç yanaş mamak'adır Kendıler^ne oy büe vsrmış msanlar çıkabilir bunlann arasınaan Bızce ıstı îa e+melıler \e TRT aracılığıyla sozü edilen yurttaşlanmızdan ve tum kamuoyundan öaur dılfr melüer Ama nerde oyle insanlar? Tam da buldunuz ıstıla edecek ki?ilen dıyeceksıniz, hakltsınız'.« ismaU GENÇTt'RK Hangl çızgıde, hangl goruşte olursak olalım, çoğvunuzun ortak goruîtf şu: Kardeş kavgası bıtsın, ulkemızde banş saglansın.. Herkes auşuncelerır»ı açık açık tartışsın Ülkemizm sorunlanna gerçekçı çozumler bulmak üzere herkes özgürce düşünup yazabılsln, uygulama alanı bulabüsin . Bu ortak noktada buluştuJumuz halde, gene de gprçek banşm sağlanması uğrunda e".lmızden geleni vapmıvoruz yapamıyoruz . Bıraz da bunun nedenlerı uzermde durrmhv]7 OzelUkle aydm kesirrun buyuk bır çogunluğu kendısme gelecek kotulukterden korkarak sınnu?, koşesîhi çekılmış, jazılanlara: «Çok guzel, tam benım gıb' duşunuyor, helâl olsun» diyerek haX vermekte,^ ama iş kendısmden bek'.enenlere geldı mı kafasını kuma gommektedir. Uyanan emekçi sınıîlar ıç'nde çeşitlı ovunlar tezgâhlanm?^ ta, onları kendı sorunlanyla başbaşa bırakabılmek içın başlanna çeşitlı çoraplar orulmeKte ve nldırmak ıçın her çareye başvurulmaktadır .. Soyguntalsn, yolsuzluk soylentıieri artık her yerde dolaşmakta, bu söylentüer karşısın ( ( • » a k ı n çevrelcrinlı ne ders« desln gül gibl Y timlıde kimin ne zaman öldttrttlece|l bHinmemektcdir artık.» Gazetccl ve ozan A>han Hünalp'ın Cumhurbaşkam Koruturk'e \olladığı mektupta böyle denilmekt*dir. nenizcilik konularnu işleren bir vazar olarık Umntn Hunalp 1953'te «Dumlupınar» denlzaltiMmn batısından sonra \azdığı bir siirle \mıral Korutuvk'ün dikUatini çekmiş, yakrnlığım kazannuştı. Bugüne dek sayp ve sevjiyle sürüp giden bu > akinlıtrtan riireklcncn arkadasunız, Savın Korutürk'e yurt gerçeklerini çınlçıplak blçitnde anlatmaktan çckinmemistir. Hunalp bu mektubunda di>or ki: «Beni Û7en \e kahretlcn yıllar sonra hutpinlerln Urlhi rszıldışnnri.i si7in olaslara dinamik bir açıdan bakarak el koymachğınızın bslirtileceçidir » Dostum fikrct Otyam geçenlerde okurUruu göreve çağırdı, Cumhurbaşkamna se^lcnen mektuplan Çanhaya'ya ulaştıracağını yazdı. Anlattığına söre, savısıı mektup gelmiş, o cla dediğini yapmış. Bilmpın Sann Koruturk'ün eltne geçtl m! bu mektuptar? Zordur bir Başkanm yanına yaklaşmak, kst kat çevrüidir vöresi. nlcp onlfnvler abnmı?tır yurttaşla doçnıdan doerruva temas ettnemesi Için. Bun» lster guvenlik önlemleri de>in, is(er Cvımhurbaîkantnı halkıntUn uzakta tutrnak hesapları dcyin . Bu araria bir çok okurum da Korutürk'e sesletıen >arılarını ban» Ronderdilet. l u r t fçlnden, yurt dışından epey mektup alılım. Içlerinde yayınlanamavtcak glbt olanlar d» var. Ne yapsvn yurttaş, tek umut, tek gu\en karna|ını Cumhurbaşkatunda görüyor, onun bir sevier vapma»ım beklivor, sonra umduğunu bulamayınca kaleme sanlıp içiM boşalttyor. Bu umutsuzluğun verditi acı seslenifleri h o ; pormek gereklr. Bakjn bir emekli öğretmen \namur'dan na^ıl seslenivor Başkana: «Turkiye'ınude Mcneınen'de Kubilay'ın başını testere ile kesen ıneczup Şeyh Mehmet'in ruhuna fatiha okutturacak hadiseler birbirini auratle izlenmektedir. Masum Tiırk gençlerinin karüarı ile sulanan topraklann. bapirlarına taş basan ana \e babaların Jeryatlan Rlrrien, kurtuhı? çaresi beklcmektedir. Büyük Tnrk tnilletinin hadimi olmaktan daha büvük bir şeref olmadıîınt *öylcyrn vuce \tatürk'ün kutsal makamını temsil eden Zatıalınlzden kurşunlanan. okumak \e yüksetmek imkânından mahrum hırakılan vavrulannuzın korunmalarını ve hakJannın aranmasını Istfmek her vatandasın en dofal h»klndır» Emekli öğretnıen okur şöyle bHirmiş mektubnnu: «Bir Cumhurbaşkanı olarak miîlet \t memleketln geleceCtnl temlnat altına alm«k giıç ve yetklslne sahlp çıkrnanıra hepimiz vardımcı olmalıyız.» Korurürk Bu adı Atatürk vermlş, hlr şeylerin konınmasim istediğinden, bu genç deniı snbarının Kemallst Dcvrim ilkelertne bağlıhğuıa ınantügından, çelecekte de bu devrimi ayakta tutmasım, sa\unmasını öriedlginden . Sayın KorutürU çarcsizliğini belirterek vetkira yok devip duruvor yıllardır. Imralamaması gerEktiğine inanılan ve h\ıkuk adamlannca onaylanma>an kararlan Jraıahyor. Olaylan, bu h«lı geriye kayışı durdurmay» kalkışnuyor. Son örnek; Orta Do|u Cniversitesi olaylandır. Savın Cnmhurbaşkanı her gün büyümek istidadı jçösteren bu «Utı durdurmak, bnleınek yetklsindedir. Mttteveill heveti ve r«ktorii çagırtıp gereiten açıklamalan lsteyebilir, tüm »trencüerin \e oğretim üyelerinln karşı çıktığı bir atamayi geri çektirebilir. Bütün bn seslenişlerin bir anlamı vardır elbet. Bıçak kerrüğe çelip dayandr. MC iktidannın kanU bir çajı basUV ması, sürdurmesi. bu rünlerde de devlet haşkttrurun Sayın Fahrl Korutürk olması tarihçüerin iföıünden kaçmlarnaz. Tarih zomnlu olarak şöyle yawc»k: Korotürfön De%let Başkanlıçı vaptığı dönemde bilmem kaç vtit nenç, emekçi, yurttas olduruldü, pek çofcumm «uçlulan buluna. matiı, cezalandınlamadı. Bir korku örr&tö memleketi h»i. Uç pamu^una çevirdl Son zamanlarda Çankaya'da bir uvanış, bir hareket, bir kıpırdama var. Ba?kan, hukukçulan toplayıp sörüîtü. «vetkilerim» dive soniîturma yaptı Sonra? Sonrası yok! Cinayetler ülkesi. hem de klmln işlediji anUşı)ms*»n «tacirleine cınayetler uik*si haline getirilmiş Türkiye'de, Devlet Başkanlıfı vasaların göziinde «orumsuz» bir ö sayılsa da, yurttaşın gozunde hiç de öyle deffldir. (.Pars McCann. 68) Eih jılîılv gaıetecılik ha^a'ınra rrer'.ehe' n gt kj.mpvnl bır Myîrcı gıbı degıl ıçmdç \a}a>*n bır \nj*n oU~»k ıtkd m. Tfırk»*'i)ii u n v m u ' t t , ge~. b r mopıleket cîrraktan ku tulup bajîîîrsıı bır deUet c arafc sn^metı sırasında Rvçirdt|ı Mhcıları bırlıkt» y4;ânım Onun tçln elh >ü ik hatıralaren bıraı d« Turkı>« nın ta nı sa\ılı, Fakat înu beU<im«k. iMtrtm kı, ben b ^ u m h kıtnbı yxunt<**m> Wftw oı&ralc mMnltktUn btvkuna karıjan kendı ha;a'ımı \e r«p ışıt^ıkle'ınu >aımak]a. >elmıyorura Bu kıt»p d«hı b r bıvografıdır Fakat b r ffazetecınm ha atır^, mçTnİPk hâ\atından aırtnak ır. m\u*ı olama}«caSı ıç i , bu r «da Tti umandA Tn»wleTnetın lavhİnl \e insan1 anm b^lacal^ Bu ^a^ede meo^ıejc*t n ^Aaset îıi. r \e sana. iıa, a'jnü c^nRir. j bır;nk k.msrlerı tar.t* acaksmu. hatdadtklanm Eğitim yüzde onbeşin hizmetinde llmsel araştvrmalar kanıthyor Bır toplumd» bellı bır ya sadece o bır avuç azınl^a tabu savı. Örneğın DPT, Sosyal nınmıstır. sama y» d» yoneUm bıçırninln Planlama Daıresımn yaptığı aGunümüz Ttırkiyesmde sıyakolayea surdurulebılmesı, o yaraştırma (Bakınız 4 ekım 1376 sal ntıdann toplumun eğıtımısama \a da yonetım bıçunını gunlü Cumhurıyeti. Araştırma n« illşKjn konnlardaki yasabenımseyenlerın çogunlukta olsonucunda topîam gelirin yarsları bıîe tvçç savan eylemlemalaTina baglıdır. Bu nedenle sını nülusumuzun yuzde 15'taın rırı bu tiuşuncelenn ışıgında toplumu yönetenler, çogunlugun aldığı, geriye kalan yanyı ıse öeğerlenrl'rmBk gerekır kanımkarulu CMrenden yana olmasınufus'imujrun yuzde 85'ınin pavca Çunkü Ülkfmiıdeki düzen m isterler. Eğer kurulu duzen laşrnak aorundm kaldığı ortaya çoğunluktan yana değıldır. Bıde çoğunluktan yana ıse sorun yoktur ve \onetenlenn salt bunu ıstemelerı yeterhdır. Ama >••••••• kurulu duzen çoğunluktan ya »•»••»••••••••••< na degıl de, bır avuç aıınlık yararma işlemekte ıse durum değışır. Boylesi toplumlarda çoğunluğun kurulu duzenden jaîstanbul Dragosta KooperatU arsası ıranm»irt*dır. na olması elbette ki beklenemez. Ama bır avuç azınlıgın çıTeV Ank: 17 95 38 tst. 44 17 03 kan içln, egemenlığı ıçın ge•••••••••••••••••»•»•••••••»••••••••••••••• reklidir bu. Onun ıçm ne yapıp etroeU, çotianluS* bu düzenl be(Cıa»hu»ly«t: 1975) nimsetmelidır. çıkmış. Gdrülüyor W, \uzde onbesten yanadır Nufusunuzvın çeyreğme b.le ulaşmayan ve tekelleşmc e|üımı ılo de g.derek küçülen bir azınlıktan %aaa Işte sıyasal ıktıdar bu sömürü duzenınm gunümuzdeki ve gelecekteta guveniığı ıçın toplumun eğıtimı uzennde orenl« duruyor. Gbrevi somürünün b'lıncine vanlmasıru or.lemek TRT ışgailen, okul kıtaplarını degıstırmeler, efıtim enstitulenne alır.an sermaye bekçılerı hep bu gore^ verme getırmenln birer ömeği aslmda. Ylıreyde partizanca glbl görulen eylemlerln altmda, sbmürünun güvenliğl yatıyor. Hâdl BANKEfDl StajHver Avukat (Cumh'irijet İUN Beyoğlu Ikincı Noterlığince 15.1.1974 tarıh 1247 sayı ıle Alı Şenol. 15.1.1974 tarih 1245 «ayı ıle Şerafettın Unat 28 5.1973 tarih 19199 sayı ıle Neriman Ergin 28 5.1973 tarıh 19202 sayı ıle Muammer End« 28.5 1973 tarıh 19204 sayı ıle Kemal Şerifso^ adlarına düzenlenmiş vekâletnamelerin, adı geçenlenn emekli olmalan; 13.2.1973 tarıh 6431 sayı ıle Rıfkı Oğüt, 29.6.1973 tBrih 23535 sayı ile Timuçın Rend< 28.5.1973 tarih 19201 sayı ıle Ozdemir Memışoğiu adlanna düzenlenmiş vekSletnamelerın. adı geçenlenn başka bir goreve atanmaları, 29.6.1973 tarıh 23531 sayı ve 2.12.1974 tarih 32794 sayt ile Orhan Doğruy 2.12.1974 tarıh 32793 savı ve ,29.6.1973 tarıh 23532 sayı ıle Sadrettın KaU 11.2.1975 tarıh 4069 sayı ıle Ekrem Ateştürk, 14.1.1977 tarıh 1498 sayı • 6.4.1976 tarıh 12113 sayı ıle Fahrettin Erkeskin, 8 5.1974 tarıh 13399 sayı Eyhap Son, 31.3.1975 tarıh 8061 sayı ile Ekrem Ozdemır, 8.10,1959 tarıh 18296 sayı NecatToksoy, 24.1.1967 tarıh 17908 sayı Necat Toksoy, 2.5.1968 tarıh ve 9015 sayı ile Necat Toksoy ve Yılmaz Tok' adlarına düzenlenmiş vekâletnamelerin adı geçenlenn aynı konuda yeni vekâletnameleri bulunması; 13.2.1973 tarıh 6435 sayı ile Memduh He 13,2.1973 tarih 6434 sayı ile Seiçuk GOrk . 13.2.1973 tarıh 6433 sayı iie Metın Bıçal 13.2.1973 tarih 6432 sayı ıle Muammer Kurcan, 30.5.1973 tarıh 19625 sayı ile llker Akıncı adlarına düzenlenmiş vekâletnamelerin, adı gecenle bu vekâletnameleri kuPanmasına luzum kalmadtğı nedenleriyle iptal edıldığini ve hükümsüz bulunduğunu bildıririz. Dragos'ta Arsa Aranıyor İUN Şirketımız memurlarmdan Erdoğan Onaral adma dözenlenmış, Beyoğlu Ikinci Noterliğinden tasdikli, 15.11.1973 tarihli ve 38869 sayılı vekâletnamenin, adı geçenin başka bir goreve atanması sebebiyle ıptal edıldığini v» hukumsüz olduğunu bildıririz. tşt« bu noktada yönetenlere büyült gorevler duser. özellilüs toplumun egıtım bıçimı konusunda ışlevlennı göstererek düzen yanlısı bır çoğunluk oluşturmaya çalışırlar. Çunkü belli bır rejıme yandas hazırlamarun en kolay ve en etküı yoludur bu. Egemen güçlenn çücarlanna uvg*on olarak uretilen düşünceler, toplumda egemen düşünce haline getmlır. Çocuklar üretimden kopuk ve toplurnsal sorurüardan soyutlanarak egttilir. «Çok yonlü gelışmlş insan» üretımı bnlenerek. gelecekte kurulu duzene yönelebilecek başkaldınna tehlikeBi jiderilmeye çaîısılır. i.'uunuıııi))iıııııııi!i\ııııııııuııiHi!iıııuHiıııuııuunınıııııiMiıııi!inıınuıııııiımıuııınınıııi(immıi'. TEŞEKKÜR Oğlumus EMRE KAHRAMAN'ın S hasta.U£ı sırasında çok yatoı alfckalannı gördüjtumuz Sayın Prof I>r. BEDtî R. GORBON, = = Sayin Op. Dr. GÜRBtZ BARLAS'a, ameliyalını bızzat japan Sayın Proî EROL DVREN'e, = = amelıyatmdan sonrakı alâ<a ve yarduıüanndan dolayı Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Patolon E E Kursusu, başta Saym Proî. Dr TALİA A. BA\'KI\ ve Sayın Prol. Dr. FERİH\ ÖZ olmak = ". ..ızere tum oğretım uyelerıne ^e sayın Patolog Dr. AYHAN OGAN'a. Saym Patolog Proî. Dr = = OS>UX N13Rİ AKER ve Sayın Op. Dr. TCRGt'T DERİNKÖK e \e gene Cerrahpasa Tıp E = Fakultes: Cerrahı Khnığımızdekı tüm öğretıra uyesı ve gorevlı arkadaşlanma, servıs ve a H E melıyathane personelme, aynca bu problemımızle ılgılı seyahar.m esnasında bana buyuk E = destek olan Sayın CEMAL STREL ıle Sayın TIKRET EKVARDARa, bızlen manevı des = ^ teklerınden mahrum üırakmayan yalon akraba \e dostlarınuza en derin saygı ve teşekkuru = üorç bıLrız. 5 Böylesi toplumlarda yoneten lerm »geınen güçlere karşı, = SEV1H K4HRİMİN = çogunhüc yaranna. çabşmalan Prof. Dr. KADRI KAHRAMAN § olası değıl midır? dıye bir EO = ru akla gelebilir. Ama bu olaCCumhuriyet: 1973)5 naksızdır. Çünkü bu toplumlar r da «yöneten olabılme hakkı^ da riııiiiıııııııınııuıınıiHiııııınıınııuıuınıuınnuınnııınıııııınııııımıınııııııııııııııımıııııııııııiMiııu? IFRAZU, ÇAPU SATIUK ARSÂ Çok Bakırköy, Yerübosna Kuleli Mevkunde, ılrazlı ve çaplı olup, 10 paita no'lu 1935 parsel numaralı 210 metrekare ar»a, saüıbl eliyle satüılctır. Ana caddede ve minibüs durağı yanmda olan, çevrefinde îıse ve camı bulunan srsaırn, slektnk, kanalızasyon \e su şebekesı bağlanmış dunındadır. MtRACAAT: 2X 91 03'den Naim AR.\B\CILAR Acı Kaybımız Inymetti aile büyüğümüz RAFFINADERU SHELL MERSİN N.V. Türkiye Şubesî Merkezi La Haye (Hollanda) Ardaşes Asaduryan'm (Şirketi Murettibiye Matbaası Sahibi) vefatu» teessürle bıldırirız Cenaze meras:mı 1 Mart SHII gunü saat 12'de. Beyoğlu, Balıkpazan Uç Koran t rmenı Kı hsesmde yapılacaktır. EŞt ve üGLU (Cumhunyet 191S) THE SHELL COMPANY OI TURKEY LIMITED Türkiye Şubasi (Merkezi Londrada) (Manaiaı : 5 « ) 1860
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog