Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

RADYOTV ULUÇ Danıştay, Karataş'ın son umudunu da yok etti HÜKÜMETiN iSTEDiGi «TASHiHi KARAFUIN REDDi iLE, YASAL TEK DAYANAK KÂLMADI n i n Ifl ^ «»dakl yasal Gen»l Müdüni îs I mt I maıl Cem, Şaban Karataş'ı Genel Mü durluğe atavan 18 aralık 1975 tanhli kararnamenın ıptali ıçın dava açmış ve Danıştav Dava Daırelerı Genel Kunılu 13 şubat 1976'da ver rtığı ara kararı ıle yunltmeyı durdurmuş ve yasa! Genel Mudur olarak Ismaıl Cem'm gorevmm de vam ettıgıiıı bıldırrruştj. Karar 20'ye karşı bır oy la ahnmıştı Hukumet y'rutmeyi durdunna karanna ıuraz ettı Danıştay 12 mart 1976'da, ıtır&zı reddettı Hul'ume' bır kez daha rıraz ettı. Bu kez ıtıraz eerekçesı, Devlet Bakanı Seyfı Ozturk'un kardeşı Fahrettm Özturk'un, Yeduıcı Daıre Başkan Vekılı olarak karara katıldığı, kardeşhıc ılışkısı nedenı Ue karann bozulması şerektığıydı Danıştay hukuksal olma\an bır gerekçe ıle ıtırazda bulunduğur.dan dola>ı hukumetı 500 hra para cezasına çarptırdı Ihran gene redde^t.. Danıştav, 17 aralık 1976 da kesın kararım verdi. Ger.e 20'}e karşı bır oyla, Karataş'ı Genel Müdürluge atavan kararnameyı ıptal ettı. Kararda «Genel Mudur kadrosunun hukuken bosalmadığı açıktır Boş olmayan TRT Genel Mudurlugu'ne bır başkasının oturması soz konusu oiatnaz» denıldı Bu karar hukumete ancak 11 ocak 1977'de teblığ edılebıldı. Çunnu karann tek muhaiıfı Fahrettın Gomulu, devnm yasalanna aykırı olarak, muhalefet serhmı Arap alfabesi ıle yazmış ve bu şerhın Lâtm alfabesıne çevrılmesı zaman almıştı Hukumet Danıştay kararım uygulama yerme, yasal son korunu ovnadı ve «Tashıhi Karar» ıstedı Daruştay'ın bu ı<=temı de reddedeceğı bılimrken, bu ıstemın gerekçesı «Zaman kazanmak» olarak yorumlandı Hukurnet, TRT Seçım Kurıılu'r.un karannı bekhyordu. Kurul lehte karar \erırse, kamuoyu onunde guç kazanacağını duşonuvor, aleyht« çıkarsa, Danıştay kararı yenne, seçım kurulu kararına uymayı, daha «Yeruhr jutulur» buluvordu. Danıştay, 2* şubat !977'de, kararın duzeltılmesi ısteğını de gene 20'ye karşı bır muhalıf oyla reddettı Bu karar hükümete tebhğ edıldıği anda. Karataş'ı ve onu gorevde tutan hukumeün tek yasal davanağı <almayacak. tsmaıl Cem adına. Damştay'da davalan yuruten Doğan Tanver, Danıştay karanna uyulmaması halmde olabıleceklen şovie açıkladı 1 Karataş'ın ıhla! ettlğı yasa hukmu, Turk Ceza Kanunu'nun 252 ncı maddesıdır. Genel Mudur olmadığı halde genel mudurluk yapanın cezası. bu maddeve çore 3 aydan 2 \.la kadar hapıstır Anrak. bu fnlı aenel muciurlerm hukmu bırden fazla ıhUllen halınde TCK'nın 80'ncı mad desıne gore cezanın 3 yıla çıkarılması ongonılrr.ektedır. 2 Karataş, Genel Müdürluk yaptığı sürece aldığı aylıkları, tazmmatlan, ödenekleri ve çeşıtlı gelırlen, baksu lktısap olması gerekçesıyle. iade etme durumundadır Diger bır açıdan îstnaıl Cem'ın aylık ve yan ödemelerinı bılerek alan bu kişilerin zımmet evlemı oluşturduStlan ıddıası da incelenmeSe değerdır. 3 Karataş, fıılı Genel Mudurluğü sırasında yaptığı mah harcamalann hesaplarını da vermek » .undadır, kanısındayım. Mali yasalara gore tum harcamalar ı'a amın onayıvla vapılır. Karataş'ın ise. Danıstay kararlanna gore bojle bır yettası yoktur. 4 Karataş'ın ıdari tasarruflan geçerslzdır Genel Mudurluğu fnll ışgali süresınce yapılar atamaların \e bunların gerektırdıgi odemelerm sorumluluğu Karataş'ın omuzlarındadır. 5 TRT Yonetım Kurulu, Genel Mudıir olmayan b'r kışının başkanlığında vap'ığı tasarruf lann sorumluluŞunu Karataş ile bırlıkte paylaş maktadır 6 Ve nıhavet Karataş'a vasa ve yargı em rıne karşın, zorla gorev yaptıran Basbakanlık ve Bakarıların, Anavasa'nın çesıtli maddelerıne aykı rı hareketlen kovuşturulmak durumundadır Burada açıkça ıhlal edılen TCK'mn 14fi'ncı maddesıdır 146 «mçu bütun ıınsurları ıi" o'u^mus'ur Bu maddelenn binncı fıkrası aslı faıllere olürn cezası <T n s u TRT'de gerili m 438 imzayla vurgulandı •nV>|WI ? $ ^ bolUmlermd« çaiısan v* mü I mt I duründen uzmanına, program yapımcısın * dan makyajcısına kadar butun kesımleri temsll eden ımzacılar, hafta sonunda ımzaların «yapınsmı bîr çızelgeye doktüler. Bu çızelge mcelendıgında, «gerçek» yayııı hlzmetlerını joırutenlerm, Karataş'tan şıkâyetçı oldukları apaçık ortaya çıkıyor Tabiı bu, dığer personelm Karataş'tan mem nun oldugu anlamına gelrmyor. Imzalar 18 şubat gnnu, bırkaç saat ıçınde atıldı ve savcılığa goturulau TRT nm Anırara'dakı bütun bınalannda butun ooaların dolaşılmasma ımkân yoktu, gerek de joktu Savcılığa verılen dıleKçeyı, o'cuyyp, oğrenıp teleton edenn haddı hesabı vok'u «Memurların topla hare ket efne vasağınnı yanlış vorumlavıp. persone'ıinı tendıt erien mudurlere rafmen ımzaların kısa za mamte sayısal yukselışı şoyle oldu: TRT personeiı, ulkenm en unlu huku^çularma danıştılar ve «BİR SIÇL S\\CILlC* BILDIRMENIN H1Ç BİR V A S\C,\ GIRUEDtGIM; ISTERLERSE TEK, TEK tSTERLERSE TOPLtC\ AD\LETE BAŞVTRMA ı\r\ AN\YAS4L BİR HAK OLDUGINL» bır kere dana ofrendı'er. Bu duramda, savcılığa başruran personele hıç bır dıSiphn cezası venlemezdı B J na rağmen radyoda Haber Merkezınae ve T\''nın r p o»ram ve teknık kes mlerındekı ımzacıları, ha.< bıldir.len yoldan dondurmeğe çalışanlar olmadı de ğ 1 Fakat, kım ne der^e desın, TV'mn en değerlı TV ve radyo programcuan as'nı anda odacı, be'<çı, marangoz ustası arkadaşlarıyla bırlıkte ımza atıjorlardı Haber Merkezmde, ımza armak ıçjı sıraja prenler arasında, mıljonlarca vatandaşın her gece a nled kleri spıkerlerl teknısyenler ızlıjor. mudür lerın >anında kameramanlar, onlann yanmda mon taıcılar ve sesçıler yer alıyorlar «TRT 2»nın yanı sıra, Dış Haberîerde ımza llstesi kabarıyordu. Parlamento Haberlerı Şubesmın yaru sıra Spor n m e l: Servısı, Arşıv Bolümu ve dığer servısler de çok ıyi ömeiler venyorlardı. Habercıler, kendı deyımleriyle «yıllardır TV programcılarının radvoculann ve teknık elemanlarmın yanında duydukları yorgun tavrı» bır çırpıd» üzerlerınden atmışlardı Imzaların dokumüne gelınce. 15 müdür arasında televlzyon ve haber daırelerlnden ımza verenler olduğu gıbı ıdari kesımlerden ımza verenler de vardı Muhabırlere, yurt dışı yaymlarda çalışan munabırler de kaülmışlardı. En büyuk rakamı oluşturanlar, program yapımcıları. bunlann yardımcı'arı, studyo yonetmenlerı ve o kesande çalışanlard: TV nın aktuel ve elektronıx ka maremanları, Haber Merkezmdekı kameraman arkadaşlanyla bırlık ıçmdeydıler. Sesçıler 14 rakamını az bulmuşlar ve «Ne japalım kı sajımız zaten az» demışlerdı Odacı, kapıcı, bîkçı ve şoforlerden gelen ımza ıstel.len elbe'te 10 da kalmayacaktı. FaKat bazı personel bu arkadaşlann ımza atmalarını onlemışlerdi Orlevenlerın bır kısmı «Onlan daha çok ezdırmevehm» kaygısıyla hareket edıyorlardı. Örnek vermek gerekırse, Haber Merkezmdekı odacılar ımzaya gelmışıer, fa;at bu ıste'clen, yukardakı nedenlerle kabul ed'lmem.st: Idari memuriar ıse, ılk ag.zda 44 ımza le dığer memurlara tercuman olmuşlardl fcpı^er ere gelınie Radyo. TV haberler: ve TV programlannda çalışan spıkerler 16 ımza tle tutumlarını bellı etm şlerdı Araştırmacılar, uzman lar muşavırler elektronık mtıhendıslen dığer mu hendısler. denetçıler. tekn:s\enler makyajcılar, demırc: ustaları marangoz ustaları, fılm banyo e!smanlan, resım seç'cıler. grafıstler arşıvcıler efektcıler ve şu anda akla gelen ve gt*neyen pek çok ışm sanıpleri de Savcüığa başvuranlar arasındaydı lar. Karataş TRT'de terör havası yaratmaya çalışıyor u hareketin önrrsü Hderl, \a da kahramanı voktur. Ne uiua atanın atmayana ustunlıiçıi. ne atmavanın atan onunde ezıkl]»!, ek<n!>Jiği vardır. Kisisel trruşleri ne olursa olsun. hepimir, tum vavınoılar. vasal. çağdas. ivi ve dnğr» vavııı vapmavı amaçlıvoruz. C»nıhurivet aracılıfi ile kamuavuna halkımıza, tum \navasal kurulıışlara. tum snasal partılere vP ^avm Cumhurbaşkanınııza seslenmek istiyoruz: Bize Yardımcı Olun'. getırmektedır Şüphesiz klmin asli, kimm fer'l faı1 oldugurııjn takdırı haK nıp aıttır Ancak kışısel kanım TRT Genel Mudurluğanu bılere* '« ışteverek frlen surduren Kaıataşın kendı kendıs nı 146 ncı maadenın uçılncu fısrasından bırmcı fıkrasuıa jukseltngıdır. Gorulduğü gıbı, Danıştay kararı ıle ortaya çıkan durum, ış açıcı değıldır Ama hukuk devletınm geregı ve hukuKun ustunlugü ılkesı bu soruna bovlesıne eğılmek zorundadır Aslında tas»ı hı kargr talebı, hukuken ıniazı durdurmaz Bu yonden, bu ıstemın sonucunu beklemek ozurü, «uçu ortadan kaldırmaz Suç, Danıştay karan y»rıne çetırılmeyerek zaten ıslenmıştır Havret edılecek husus TT?T dosvasının ıçerdıgı bu kadar kışının suç ışlemede bu «adar ısrarlı ve pervasız olmalarıdır Bu kışıler, karşı kovduklan hukukun nelere muktedır oldugunu goreceklerdır » K arataş'ın gemisi batiyor. Teknede çoh Fazla delık açıldı. Son deliklcrden bırınl Karataş, >a.\ımcılık ve habcrcılik kuralla rını çıgncmek îstemejen Avcan Oırıtlioglu nu gorevden alarak a^tı. Bu s«revden jlınış (•lritlioglu'nun maaşından keslntiler japılması cezasını da bırlikte getirdi. Uerde Oîrıtlıoglu'nıı. maaşsız olaraU (ı av gnrevden alınnıak gıbi bır ba.şka ceza da bekliyor. TRT'de (.ok daha buvuk bir başka olav da var. »ozle5.mPli 78 forevlinin işine £1 mart 1977'de son verilecek. Karataş durumu onlara kesın olarak bildirmiş bulunuvor. Bovlece Karataş TRT'de ışçi istemedigıni belırterek gemıdekı en buvuk deliklerden hirini daha açmaktan Kaçınmadığıuı gosterdı Bu oiumsuz ıı>:ıılanıalar sonucunda TRT ıçındeki personelm bu gune dek hıç gdrulmemış buvuklükteki bır kesimı bır ımza kamparnası açarak Karataş' ın «suçlannı savcılığa bildlrmevi» yeğledi Da ha önce Manisa'dan da bir srup uvanık vatan d.ı.ş Karataş'ın yasa dışı durnmu re tutıımıı ile ilgili vakınmalannı savcılara bildirmiştl. Bdylece her iki başvuru blrleştirilerek deeerlendinlecek. Bu arada da, Danıştay Dava Daireleri Kurulu Karatas'ın TRT Genel Mudur luğune vapılan atamasını iptal eden Danıştav karan alevhine tashihi karar isteminde bulunan Hükümetin başvunısunu reddetmistir Kı sacası, gemisi her tarafından delinen Karataş ve onunla birlikte çalışanlar batıvorlar Basta Karataş olmak uzere hepsiniıı TRT'den svrıl maktan başka basvuracaklan bir çare yok. vıkabilecerinl RÖMerdf Hatta bu çıkıs karşısıiKİa eski TRT Haher Merkezi'nin sorunıIularından olan Cumhurbaşkanlifı Kontenjan Senatoru Hüsamettin Çelebi, verdiği yazılı deraeçte. «Genel Mudür Karataş ile Haber Daıresı Başkanı llami Tezkanın AP'den aday nldugunu, avrıca Haber Mudurluğune getın len Cafer Demiral'ın da 1973 seçimJerinde \P den adav oldugunu ve önumüzrteki seçimlerde rie adav olacağını» belirttniştir. Bovlece şu iki nokta uzerinde durulma«ı seri'eı ortava \ıkıvor. Isiifa rflen iki haber yoneticisinın TRT Haber Merkezi'nin CHP tarafından vonetıldifrı goruşunu kabul et mek olanaksızdır Karataş dönemindeki baş haber voneticilerının AP'drn adav olacaklarının açıklanmasını soz onunde tutarsak. bugune dek TRT Haher Merkezi'nı vönlendiren siyasal partinin CHP değil, \P oldugu hemen anlasılır. Avrıca TRT haberlerindekl uyguU lunduj^ı ilk görevden adım adım yükseltilen Nedım Tekın, en sonunda TRT C.enel Müdur Progıam \e Haber \arılımcılıgına dek geldı. Fakat bu vukselış de KCnıinın hattiKinı ortava kovan bir haşka sosterge Çunku Karata> çe nıiden avnlmak znrunda kalırsa, TRT Genrl Mudurluğune kımm vekalet edeceği sorusuna bövlere bır vanıt aranıvor olabilir Elbette bojle bir durumda Genel Mudurluk vekaleti de vine yasa dışı ışlemlerle vapılacaktır. Çiınku Ismaıl lem'Ie iljfili Danıştav karanna göre bufun TRT'de Genel Müdurluee kımse vekâlet edemez Kaldı ki, Karataş aırılriığı »a da TRT Seçım Kurulu tarafından tarevden alındığı zaman kendısin« Nedim Tekin'in lekâlet etmcsine Karar \erilv huctın Nedim Tekin'in vasa dısı iviemle (fetirildipi pörmn; Dnnıstav kararlanna ıjore eerçrk saht binin Hıfzı Topuz olduğu unutulmamalıdır. Işte Karataş vonetiminin yol açtıgi çeliskilrre ek olarak ortaya çıkan bu karmakanşık durumdaki TRT, seçlm dönemindeki yanmla nm yansizlıkla avarlavamavarağı dbi. rnnliih lşlerinl bile «ürüklemryecek duruma felmiştir. TRT Haber Merkezınln önde gelen kıçılerinden bınsı, geçen nafta Cumhurıyet muhabırıne TRT'nin karşısırıdakı kahvehanelerden bınnde boyle d'vordu. TRT Genel Müdurlugu'nde bır anda toplanan 43B ımza ıle savcılığa başvunılup, vasa dışı genel mudur Şaban Karataş hakkmda ışlem vapılması ıstend'ğı andan ıtıbsren, TRT Genel Mudurlugu bır Karanlığa gomulmuş, vasa dışı, ısgalcı Genel Mudur. TRT've gıns çıkışı şıddetle kontrol altına alma ve kurum dısından Kimsevı ıçerıye sok mama emrmı vermıştı. Cumharıyet muhabirlen, 438 TRT'cl s?."cılığa başvurmasına varan olajların Karataş gore\e geldığı gunden berl dolan bır bardağm taşması olduğunu tespıt ettıler Dolma, şubat avında anıden hızlanmıştı üla\lar, şovıe jelışmışt: 8 şubat gunu TV haberlerınde çalışanlar, o akspmın haber bul'enmı hazırlamakla meşgulcen, Ankara Valısı DL.rmus Yalçm'm basın toplantısı yapacagı duyuldu Haber Daıresı Başkan Hamı Tez.can, toplantıdan seslı çekını vapılma=ını ı^tedı. Ekıp, vıldvete ep.ttıgı zaman, aldanldığını gordu Ortada tek gazetecı vo/ctu Basın top'anti^ı hıç voktu Durm'jş Yalçın, TV kameıalan onun de konuşmak ıstnordu. Ekıp valmın TÖB DER, TTM DKR ve TUTED vonetıcılerıne hakarete kadar varan, onlan suçlayan, hatta maiıkum eden oemefinı sonuna kadar fılme alriı tti"iz etmetiı. Çunku bu tarz davranışlara alışmışlardı. Valı Durnıuş Yalçm'm konuşmasmı fılme ceken ekıp, malzemevı hazırlayıp, TV Haberlen Mudür Yardımcısı Avcan Gıntlıoglu'nun onune kovdu. Gıntlıoglu, konuşmayı, o sırada orada of lan um muhabırlerle bırlıkte mceledı. Ortak kanı şuvdu «Bu konuşma TRT yar.n ılkelerı ve geleneklenne gore kullan'lamaz Kulıanan ya da kuhanmaya zorlayinın başı derde gırer » Ancak, goreve geldığınden bu yana ner akşam TV aksam haberlerıni buyuk bır dıkkatle bızzat denetleven Haber Daıresı Başkanı Hamı Tezkan, aynı kamda degıldı Gırıt'ıoğlu'na «Valı Haberı«nm nıçın bultende ver almadığım sordu Konuşma şoyle devam etti: «Gıntlioğlu Valı bastn toplantısı yapmamış Aynca konusması suç mtelığınde ve cevap hakkı doğuracak sekılde Eu konaçmavı \erırs,ek. yann. karsı tarafın cevabını da vermek zorunda kaurız TKZKAN Verın?, ne vapalım GİRrTLlOGLU Yazılı emır ıstenm!. TEZK'VM Yazılı emır verırim • Ve Tezkan vazılı emrı verdı, Durmuş Yalçm' m «Onlardır» katıvelı ünlü nu'ku, o gece TV ekranlanndan okunou 10 şubat^a dernekler, derhal cevap ıçın bır basın toplantısı duzenledıler TV habercilen bu toolantıyı ızlemek üzere derhal tertıbat aldılar. TRT ılkeleri ve »eleneklerıne gore bu cevabı yayınlavacaklardı t'stehk Teıkan da iki gun bnce, «Cevabı da yayınlanz» dememı? 1 mıydı' Ama unuttuklan. Tezkan'm gazeteci, TRT' cı olmaktan ote. pohtikacı kışı'ığıydi Nitekım Tezkan, bu kez denetledığl bultende, derneklenn cevabını gdriınce «Bu habert vayınlamayalım» dedi! Ama cevabını kesın ve net aldı: «Bu haber yannlanacaktır'» Tezkan tartıçmavı uzatır, ama Gıntlioğlu ha berı vaymlatır. Ertesı gün haber duvuldu Hamı Tezkan, Gırıthoğlu hakkında sonısturma açtırmıs ve soruşturmanın selâmeti (') açısından, TV Haber Mudür yardımcısmı 3 ay içın açığa almıştı. Işle, bardak şimdJ taşmıştı Karataş, bu artv da TRT'deki sozleşmeli 69 personelın gorevlenne, yasa dışı son vermıs, bu son verme ışlemıne karşı çıkan vasal aıren.ı$len kırmaça kalkmıs. sendika bıidırisıni kmr.n dağıttıgını ogrenmek ıçın, masalan arama emırlerı verdırmıştı. Ikı saat içmde tnnlaran 307 imaanm içınde sadece Haber Daıresı de*il TRT'run tum kad<« (Devamı 9. gayfada) GEMIYE ALINMAYANIAR BATIYOR Mahmut T. ÖNGÖREN maya da bakarsak, yine Karataş döneminde TRT Haber Merkezi'nl AP İle birlikte VİHP' nin \e dolaylı olarak da MSP'nln etklledifini kolaylıkla belirtntek mümkün olur. Bu bırınci nokta. TRT Haber Merkezi'nin oiumsuz ve vanlı, eski ve şimdi Istifa eden yöneticilerinin bURun içine (luştükleri çelişkili durum da çemlnin batmak üzere olduğunu ortava koyu yor. Bu nedenle de Karataş gemiden ıırakl^ mak zorundadır. GEMt GEMIDEN AYRIUNLAR Mtekim TRT Haber Merkezi'nin esH elemanlanndan iki vonetici, Kurum'dan rirgıl ama, görevlerinden avrüdılar. Hem de açıkça olmasa büe, TKT dekı ımza kampanvasından CHP'nı sorumlu tutarak ve suçlayarak .. <)n lara före «son günlerde meydana gelen bazı olaylar TRT Haber Merkezi'nin gelenekleriyle ters duşüjor ve bazı siyasal parti yönetici leri (CHP yoneticileri dernek Istiyorlar) TRT Haber Merkezi'ndekl olayları kendi çıkarlan açısuidan kullanıyorlar ve bu Merkez'e ybn veriyorlar.» Batan gemiden aynlırken bu suç lamayı yapanlsnn lleriye sürdukleri savlar uzerfnde kısaca durmakta yarar var. Suçlamanın sahibi haber yöneticileri, TRT Haber Merkeri'nln eskl elemanlan. Özerk TRT döne minde en oiumsuz örnekleri vermlş olan TRT Haber Merkezl'nde de çalışmışlardı. Gerçekten de bazı gelenekler bu eskl dönemde TRT Haber Merkerl'ne yerlestirilmiştl. Giderek veni ve blllnçli elemanUrla donatılan bu Ver kez. hufrün e<W ve olumlu personell İle de ilk kez ilericl bir adım atarak TRT sornnuna eğildi ve kendi içindeki köhne geleneklerl Haftadan Seçmeler... ANKARA'NIN SONU! Karataş TV'sının tıer nasılsa yayınladığı «An kara» adlı belgesel dızı, bu gece buyuk bır olasılıkia son kez ekrana gelıyor. Atatürk'ün olumun den sonrayı anlatan son dort bolum, denetım ku rulu ve Karataş danışmanlarınca pek beğenılmedı Zaten Guven Parkı'm anlatan bolumde Buient Ece vr m gosterılmesı ve Kıbrıs Çıkartrnasının goste nlmesı vüzunden neşeler ıvıce kaçmıştı. Ankara'yı bu gece son kez ızleyjı ve Karataş TV'sının, nasü ozenle hazırlanmış, gerçekten değerlı bır dızıyı yasaklamaya hazırlandığun bizzat gorun GEMIYE BINENIER Ikınci nokta ise daha da büyük önem t«şı yor: Boyle çelişkili bir TRT Ue seçime tidil mesi, büyük sorunlan da berabennde jetire cektir. Bugün bazı vanlı yönetlcller TRT'de ki gSrevlerinden avnlıyor olabiürler. Fakat batmakta olan gemlve bugün binenler de var dır. Bunlann başında Nedim Tekin cellyor. Karataş döneminde yasa dısı Ijlemlerle, bu Batan gemıdekı delikler ve çatlaklar jörünmesın dı;e olsa gerek. basın mrnsuplannın, TRT'je girmesı de 6eçen haftanın sonıında «gazetecıler TRT'nin ıslenne engel olu .vorlar» denilerek vasaklandı. Çunku TRT'nin içı kaymvoT. Busune dek her yanına sırehilrn gazetecilere bovlece kapılannı kapayarak TRT, basını kuma somen devekuşundan fark IJ olmadığim da gözler Snüne serdi. Ojsa TRT gıbi bır >avım kuruluşunun basınla duzenli ve olumlu tiişkilere her zamao gereksemesi var. Fakat bugune dek canla başla çalış mıs 78 emekçisini de bir anda kapının önöne kovmakta bir sakınca gormeven bir vonetimden başka bir davranış beklemeve olanak voktur. O halde, Karataş şu gunierde ayrılmak zorunda kalsa bile, olumlu TRT perjonelinin 13 haziran 1976'daki «Korum.la başlat lığı ve bugün de imza kampanyası Ue yürultüğıi hareketin, Anayasa nuı, TRT ile ilfili yasaların, TRT yayıralannın ve meslek tural larının çevresınde toplanarak jüriirulmesl s a | lanmalıdjr. Burada da önemll btr nokta var. Böyle bir hareketin başanya ulasabilmesl Içln TRT'deki habercilerin, radyo propramcılannın, TV programcılannın, teknik kesimln ve yönetim personelinin ortak çabaları gereklidir. Kurum içinde bövle bfr anlayişla birleşe cek olan bir personel topluluğundan önce, herhançi hir dış etkenin ya da kişinin TRT' nin bujfününu ve yannını guvence altma almasını beklemek boşunadır. Batmakta olan gemiyi önce içerdeldler kurtarabillr. M. GLADBACH BRUGGES! Futbolun en köriisünü ızlemeğe alışmış Türk sey.rcısı ıçın çarşamba gecesi Avrupa'dan bır ziyafet var. Alman ve Eelçıka Şampıyorüarının oynayacakları, Şampıyon Kulıipler Kupası yan fı nalı ılk ajağı, çetm bır mucadeleye sahne olacak. Sağlam defanslı Brugges defans yapan takunları sevmejen Glad'oach'ı oldukça uğraştıracak. Maç belkı az gollu, ama çok kahtelı geçmeğe aday. D STEFAN ZVVEiGf Hıtler'm Avrupa'yı ele geçırdiguu gören ve üzuntusunden karısı ıle bırllkte mtüıar eden Unlu nazı duşmanı, A\usturyaU yazar Stetan Zweıg'm 3'aşam oykusu perşembe gecesi dramatlk belgesel turünde ekrana gelıjor. Karataş T\"sınde bir la ştzm düîmanınin oyküsü ügınç degıl mı' Ama dızının tamammı vayınlarken, Zweıg'ı aradan çıtaramazlardı kı! aha bir ay önce, TRT Basm Bürosunda «Bu kaırumun tıim kapüarı gaz«tecüere açılc olacaktır. Gız.enecek, saKİanacak hıç bır şeyıml2 yok» dıyen TRT yasa dışı Genel Muduru ışgalcı Karataş, çarşamba günu verdıgı anl emirte tum basın mensuplannnı kuruma gmşlennı kesinlıkJe yasakladı. Karar bncelen geçlcl ve sadece Genel MUdürlük bınası içın geçerli olarak açıklanmışken, daha sonra devamlı olduğu ve TV çekımlennın yapıldığı stüdyolara dahl gınşın yasaklandığı bıldınldı. Y as« dı?ı yollarİB kuruma alınan ve2 hafta gıbı kısa bar kurstan sonra kadroya sokulan personele «Iş başındft eğıtım» adı altında yaptırılmak ıstenen kurslar, bğretmensıziık yüzunden başlayamadı Karataş yönetımının, çeşıtlı konularda ders ver mak üzere görevlendırdıği ekıbın hemen tumu, bu goren reddettiler. Der» vermeyi kabul etmeyenier arasında, TRT Genel Müdürluk Daruşmanı Semıh Tuğrul, Haber Merke »ndea, Ozden Vardar, Çetın Çeki, Ayoın Soysal, Selım Esen, Esen Unür, Altan Asar, TV Daıresı'nden, Goker Müftüoglu, Sedat Orsal, Münip Şenyuce, Arsal Soley, Tekın Ozertem ve Latıf Okul vardı Gorev kabul etmeyenıerden Dirı rRT'cı Cumhurıyet Muhabınne «Kdrataş, komandolarını yasa dışı yon temlerle TRT kadrolanna doldurdu. Şımdı bızlerın voneteceği kurstan geçınp, günun bırınde nesap sorulduğunda, adımızı vererek «Işte bunlann kursundan mezun oldular» demeğe çalışıyor. Bu oyuna gelmeyeceğu Çalınan minareye kılıf bız olmayacagız » dedı. Bır başkası şoyle konuştu « TRT'ye eleman alınırken, sınavlara bızlerden Jdmseyı sokmadılar. Bıldıklennı seçtıler Bu yetmıyor gıbı, kurs programını da bızden kımseje danışmadan bıldüderi gıbi hazırladılar. Bu arada bıimedıklerını de gosterdıler. Bır omek verej'im Programa gore, once stüdyo açlışmalan dersı var O bıttıkten sonra. Dir beşks arkadas gelıp Stüdvo aletlennı ranıtarak Bu nasıl duzenleme kı Nıyetın kımseje b.r^e^ ogretnıe< clmadığı bellı. Maksat ışe öızım adımızı karı^tırmak Smavları kımler jonettı ıse, dersıerı de onîar \CT sın.» HAFTANIN FiLMLERi! TV'de bu hafta pek öyle onemlı fılm yok. Dumartesı getesının Mutlu Anlar'ı Charles Boyer, Louıs Jourdaın ve Lında Chjıstıan'ın oynadıkları , sevımlı bır gulduru. Pazar sabahı ıse Robert Mıtchum'un baş rolunü oynadığı, kan davasııu konu edınen bır western var: Takıp. Haîtanın yerlı fı'.mı, Ölmeyen Aşk'ta Metin Erksan'm :mzası dıkkaö çekıyor. Nılufer Koçyı ğit Kartal Tıbet ve Tanju Gürsu da oynuyorlar. YENi TATiL YAYINLARÜ Haita Sonu, Tatıl Gunu, Pazar TV'sı de Yedinc: Gun oldu Yenı şekıllen ıle her ıkısı de bu halta başlıyor Pazar gumi gündüz jayırüan ıçıne konan «KâşıfLer» dız.sı bu hafta artık herhalde başlıyor Üç kez programa konan Amudsen'm TRT ekranlarına gelı?ı Gunev Kutbuna gel'şınden daha zor oldu. Norveçlı Kâşıf'ın. tngıliz Kaptan Scott ıle Gunev Kutup noKtayına van'ıkları olum îalım jarışı. heyecanlı bır Iılm gıbı hazırlandı. Serin kanlılığı yitiren Karataş TRT'yi' basına kapattı Emrın gerekçesı açıklanmadı ama, aslında olanlan herkes bılıyordu Btr süre önce yakınlanna «Mılletvekilliğınden vazgeçtım Sonuna kadar teup savtv «jacağtm» dıyen TRT Genel Muduru, geçen hafta so nu arka arkaya geLsn darbelerle ne yapacağıru şaşnmıştı. Once, kendı kurumundan 433 Imza ıle savcılığa başvurulmuş, gorevınden alınması ıstenmıştı. Ardından, TRT Seçım Kurulu'nun nıhryet karara vardığı ve bu karann 32 aieyhıne oldugu haben, TRT kulıslerıne sızmıştL Nıhavet Danıştay'm hukümetın istedıği kadar düzeltmesını reddettığı duyulmustu Tum bunlar, sont> na kadar savaşmağa kararlı yasa dışı genel müdürün sonunun seldıgınl gdsterıyordu. Öfke Içınde tedbırler almağa koyuldu Ilk emır, kunımun dışan ıle ilişkısmı kesmek oldu 30 ıncı yüz. vıl Türkiyesinde bır kapm kapamakla, TRT içindeki ozgur klşılenn ılışklsını önleyecsğm; sanıyordu. Ikincı tedbır bu 438 kısıve vapılacak ışlemdl Ama geçen hafta boyu bu kararı veremedi Adamları ile yapüğı uzun toplantılarda, tutum belirlenemedı Amacı açık olmayan kursa kim öğretmen olur ki..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog