Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi YAVBML&FMTM! TERCİH EOİtMİZ ÖRNEK ÇÖZÜMLU TESTUYGULAMALI CERCEK BAŞAFVIMIZ İCİIM MODERN Irtrme adrrsi : ıo Sok. No: 28 Kızılay. ANKARA matematik fizikkimya Cumhuriy 53. Yll. 5AYI: 18888 başar CumortesiPozor Grüpl(^Hz3olnwştw. Beklerneli öğreri PHSTlJtlNIFI 28 JUBAÎ 1977 PAZARTE5I y şS Hohsto'gDi Cod. Ifant Sncraı kaı tcksş 142/2THL: 472427 &TAM3y!. ^ Kurucusu: FUiYUS NADİ 200 KUttft Clifford: "Türk ve Rum toplumlan Viyana'ya yapıcı öneriler ilegelmeyi kabul ettiler,, LONBRA ABD Baskanı Carter'in özel temslldsl Clark Clifford, Londra'da gazetecilere ver digi demeçte, Kıbnsta Tlirk ve Rum toplumlan liderleriyle yaptîgı görüşmelerin kendisine «büyük umutlar» vertliğinı söylemiş tir. Clifford sözlerine şöyle devam etrcişttr: «31 martta Viyana'da baslayacak olan toplumlararası görüsmelerde iki taraf da yapıcı önerüerla masaya oturaeaklannı bana söyledller. Taraflar önemli ilkeler üzerinde durmayı kabul ettiler. ABD, taraflar talep ettigi takdirde soruna çözüm yolunda yardımcı bulunmaya hazırdır.» Clifford, taraflarla yaptığı görüşmeleri «son derece yararlı» olarak nitelemistir. (DerBinı Sa. 9. Sfl. 3 de) CGP, Demirel'in cevabı ışığmda koalisyon sorununu incelıyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) ÇGP Genel Başkankğı'ndan dün yapıîan açıklamada, bütçemn kabulünden sonra, Demirel'in verdiği cevabi mektubun ışığı altında koalisyon ortaklığımn ele alı naragı büdirılmiştir. Bîldiri özetie şöyledir: «Koalisyonun işleyiş tarzı ve memleket sorunlan üzerinde CGP'nin görüşlerini saym Başbakan'a etraflıca anlatmış ve üzerind» ftnemle durdufurnus baza hususlan kamuoyuna da açıklamıştık. Genel Yönetım Kurulumuzun kararı ile, CGP aduıa. sayın Bas bakan'a bir mek'uo eönderrnistik. Bu mektupla ılgili olarak kendisi ile yapiıuımız konuşmalar üzerine\ açık ve seçik şekilde ve yazılı olarak ce'aplandırılmssını istedigimi? rrısıırları. bir so(Devanu Sa. 9. Sü. 1 de) Bordrolar, 9 katsayı üzerinden hazırlandığından 12 katsayıya göre zam farklarının ödenmesi bir süre gecikecek Bütçe kesinleşti: AP'lilerin katsayıyı I \'e indirme çabaları sonuçsuz kaldı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Miütt Mecllsi G«nel Kurulunda dün büt çenin tümü üzerindeki görilşmeler tamamlan mış, 1977 bütçesi 206 kırmızı oya karsı, 233 beyaz oyla berümsenerek yasalaşmıştır. Oylamaya, 439 milletvekili kstılmıştır. AP"den Fuat Savcı, CHP'den Ahmet Titrk, hasta olan Yılmaz Alpaslan, MHP'den îhsan Karaçam, bağımsızlardan Mehmet All Arsan, Etem Kıîıçoglu. oylamaya katılmamışlardır. Bütçeye bağımsızlardan Rasim Ctnisll. Bahrt Dagdaş, Mustafa Kemal Gönül ve DP' den Nanm Bas, olumlu oy vermişlerdir. Bagımsız Abdullah Çilll olumsuz oy kullannnştır. (tteraou Sa. 9. Sfl. 4 d») 50 bin dolayında memur emekli olacak ASKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maas katsayısırun 12'ye çıkarılmasını bekleyen ve emekliye ayrılma hakkıru almış olan 50 bıne yakın memurun emekliliklerıni isteyeceği belirtilmiştir. Malıye Baka.ilıgındaki verilere görc 50 bin memur emeklilik hakkmı kazanmış bulunmaktadır. FARKIAR GECiKEBiLiR öte yandan MUlet Meclisi Ge' nel Kurulunda önceki gün memur aylıklanna uygulanacak katsayının, AP"nin karşı çıkmasına ragmen, 12'ye yükseltilmesi sonucunda memurlann yanndan itibaren maaşlarmı bu yeni düzenlemeye göre aimalan her bolge deki, her Defterdarlıktaki tahakkuk memurlannın ilgili bordrolan hazırlayabilmelerine bağlı bulunduğu bildirilmektedir. Yeni düzenlemeye göre maaş verilmesl ek bordrolartn nazırlanmasına gerek göstermekte, bunun da «birkaç günlük gecikmeye» yol açabileceği belirtilmektedir. Katsayının (9)'dan (12)'ye yükseltilmesi sonucunda tüm devlet memurlan aylıklanm yanndan itibaren yeni düzenlemeye göre a'.maya hak kazanmışiardır. 1977 mali yılı içinde, başka bir deyimle, en anndan 1 mart 1977 ile 1 mart 1978 tarihleri arasında memuriar ve emeicııler aylıklannı (12) katsayısı üzerinden alacaklardır. Maliye Bakanlıgı yetkilılerinden alınan bilgiye göre, 12 katsayıya göre bordrolann düzen lenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra örgtitüne aj'nca bu yönde herhangi bir emir vermesirun söz konusu olmadıgı belirtilmektedir. Tüm Defrerdarlıklarda bordrolar tahakkuk memurları (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) Sosyalıst Devrim Partisi lideri Aybar: "Partimiz seçime katılacak,, A.VKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Sosyalıst Devrim Partisi Genel Başkanlı£ına yeniden Mehmet Ali Aybar seçılmıştır. Aybar, öncekl gün başlayan birinci genel kurulda yaptığı konuşmada partisinin genel seçimlere katılacağını yinelemi*tir. Genel kurulda önceki gün alman kararla Sosyalist Partinin adı «Sosyalist Devrim Partisi» (SDP) olarak degişürilmiştir. Yapılan seçimlerde 40 kişilik Genel Yönettm Kuruiımıu; yeni üyeleri belli olmustur. Ayrıca, Merkez Onur Kurulu da belirlenmiştir. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel sekreter yardımcılarını seçecektir. 24 işçi ve köylü, 6 esnaf, 3 devrimci genç ve 7 kaia emekçisinden olussn Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır: Ali Asker Yıldız. Ramazan Akman, Hasan Dir.çsoy. Yaşar Avcı, Refik özbar, Harun Kaba, Alâaddin Ugurlu, Mehmet (Devanu Sa. 9. Sü. 2 de) TİP Kongresinde, CHP ile sosyal demokrat lıareket üzerinde duruldu Türkiye Işçi Partisinin önceki gün başlayan Birinci Bü rük Kongres: dün de sürmüstiır. Sakin. çekişmesiz vc durgun bir hava içinde geçtiği görülen kongrede faaliyet raponı üzerınde sdz alan delegeler parti içi ve dısı çeşitli konular hakkmda görüslerini behrtmişlerdir. Ele alman ve irdelene.T konulann başlıcası sosyal demokrat hareket ve CHP'nin durumu. DİSK yönetiminin son olaylar karsısında tavn ve Türkije'deki diğer sol partilerin degerlendirilmesi olmustur. Büyük kentlerin dışında kalan delegeler ise TtP'in tanm ve orman işçilerinin sorunlarına değinmemis olmasmı eksiklik olaralc nitelendirmişlerdir. İlk oturumda söz alan îstanbul delegesi Orhan Silier, «Hızla yükselen başan grafiğinin yanı sıra. hatalann asgari dereoede kaldıgını» söylemiştir. Silier. yftsanılan bu dönemde. vapılacak işin sosyal demokraî hareketin, kaypak durumunu unutmadan ve ilk çabalann başansı» olacagıru da bilerek, onlan seferber etmeğe çahşmak oldugunu söylemiştir. (Devanu Sa. 9. Sü. 1 de) • • PARTi GENR BAJKANLlClNA YENİDEN MEHMET ALi AYBAR SEÇitDi; 4 0 01U5AN YENi GEMEl HM KURULU BELU Kİ5İ0EH YÖNEOIDU. DEIEKIER. DiSK YÖNETiMiNi Df ELE5TİRDİ. BU ARAD& GENÇLiK KESiMiNDt fiP'E KARŞI IAVRIN iDEOLOJiK TE MEliNiN ARAJFIRILMASI iSTENDi. Hiçerimez: 4 *Sezgin ve Ergenekon Meclis'in sert şamarı karsısında istifa etmelidir,, (Cumhuriyet Haber Merkezi) Memur maas katsayasının AP dısındaki partilerin oylanyla 11' den 12'ye çıkarılmasma tepkiler, değişik biçimlerde olmaktadır. Kısa adı TÜMPERSONKON olan Tüm Kamu Personeli Haklarını Koruma Kuruluşlan Konfederasyonu Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez, AP'li Bütçe Plan Komisyonu Başkanı üe partinin diğer yöneticilerinin memur maaşlarmı belirleyen katsayı artışını bahane ederek kamu görevlileri ile hallan arasını açmak istediklerini söylemiştir. Hiçerimeî dün ANKA Ajansına verdiği demeçte, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Ismet Sezgin'in tüm çabalarına ragmen Millet Meclisi Genel Kurulunun katsayıyı 12've çıkardığını hatırlatmış, «Ismet Sezgin ve Yılmaz Ergenekon Meclisin sert şaman karşısında görevlerüıden istifa etmelidirler» demiştir. Kısa adı TÜMDER olan Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Dernegi Îstanbul Şubesi Başkanı H a a Eliaçık da dün yaptığı yazılı açıklamada, sermaye çevrelerlrün parlamentodaki sözcülerı olan partilerin katsayırun 11 olarak kalması için alabildiğine zevahiri kurtarma anlayışıyla alabildiğine yarıştıklannı öne siirmüş, «Katsayı sistemi oligarşinin çarpık ve istikrarsız politikası sonucu memurlann hayat şartlarmın çekılmez bir hal i almasına ve memurlar arasında1 ki dengesiz bir farkın çıkmasına yolaçmaktadır» demiştir. Eliaçık. katsayının 12 olması karsısında 1. derecedeki bir me murun 1113, 15. derecedeki bir memurun ise 41 TL. zam alacagrnı, bunun da küçük derecede ki bir memurun gittikçe yoksul laşması için yapılan bir girişim olduğunu kaydetmiş, aslında me muiara grevli toplu sözleşmeli i sendikal haklann verilmesini sa vunmuştur. (Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) Ekonomik Yorum : Adalet Partisi memurlara niye karşı çıkıyor Yalçın DOĞAN AVKARA 1977 bütçe tasarısının Meclislere sunulduğu gün den berı bir milyona yakuı memuru çok jakından ilgllendiren katsayı sorunu AP'nin sürekli engellemesine karşuı, 12'ye yükseltildi. Yeni düzenlemenin getirdigı mali olanaklar her zaman tartışılabilir. Sağlanan artışın fiyat artışlarının gerisinde kalmakta olduğu bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında katsayı arttırmalan uzun dönemde artık <tçareı> olmaktan çıkabilir ve gelecek siya sal iktidarlar gelirfiyat ilişkisını kurmak amacıyla yeni yöntemler getirmek zorunluluğunu duyabilır ler. Ancak, bu uzun dönemle ilgili bir çözümdür. Gündemdeki sorun, katsayı artışındaki yetersizligin yanısıra ve belki de öte sinde, seçimlere gidilen bir dö(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) Site Yurdu'nun kapatılmak istenmesi kınandı «Demokratik kunıluşlar ve Site Yurdu kapatılamaz» adı altmda düzenlenen yürüyüş dün yapümıştır. Binlerce kişinin katıldığı mitıng ve 5ürüvüşte MC iktidan istifaya çağnlmış ve demokratik kuruluşlar ile Site öğrenci Yurdunun kapatılmak istenmesi kınanmıştır. Devrimd Gençlik Demeklerl Federasyonu. •PTT.IOB ve baglı Mühendis ve Mimarlar Odası îstanbul Şubeleri. TÜMDER, TÖBDER. TEP, TÜMAS. DEVLİS, ÎGD. KİMSANİŞ, Kimja Mühendisleri Odası, İYÖVDER, KKDD, DDKD. TSİP ve TEP ll Teşkilâtının destekledikleri yürüyüş saat 14.00'de Saraçhane'den baslamış ve Sultanahmefte yapılan bir mitingle sona ermiştir. Binlerce kişinin katıldıgı yürüyüş ve mitingte MC hükümeti istifaya davet edilmiş ve faşist güçlerin gücünün demokratik kuruluşlan ve Site Öğrenci Yurdunu kapatmaya yetmeyecegi bildirilmiştir. Yürüyüş ve nıiting süresmde çevre yollarda ve güzergâh boyunca peniş früvenlik önlemleri alınmıstır. Bu arada, önceki gün yapılan yürüyüsde de olduğu gıbi, yürilyUs (Oevamı Sa. 9. Sü. 1 de) TÜRK TABİPLERİ BİRLIGİ: İŞKENCE BiR iNSANLIK SUÇUDUR,» f ' Türk Tabipleri Birligi Başkanı Dr. Erdal Atabek dün yaptığı basın toplantısında can güvensizligı ve işkence konularına deginerek, bir saglık kurulu oluşturduklannı ve bu kurulun halka işkencenin ne olduğunu, kiçinın ruh sağlıgı Üzerindeki etkilerinl anlatacatım bellrtınlstir. Bugüne degin yüzelliden fazla öğrenci işçi, ögretmen yurttaşın öldürüldügünü, bu arada bastane gibi, savaşlarda bile, çatışma dışuıda tutulan yerlere girilerek insanlann öldürüldügünü, iki hekimin bu arada kurşunlara hedef olarak öldüğünü belirten Atabek, şöyle demiştir: «Bu çatışmalan önlemekle görevli yetkililerin görevlerini tarafsızlıkla yapmadıklan karusı yaygınlasmaktadır. Bu tahlikeli durum çatışmaların bitmesi yerine hızlanmasına yol açtnaktadır. Merkeı konseylmiz, ülkede yaşayan herkesl can güvensizligine karsı çıkmaya, bu karşı çıkmada birleşroeğe katılmaya çağırıcaktadır.» Atabek daha sonra işkence konusuna da deginmiş \> işkence olaylannın ülkemizde de sürdürülmesinin, bu konud&kl savlann aydınlatılmasını, ülkemizde çağdışı bir uygulama olan işkencenin kökten kaldırılmasının sağlanmasıru zorunlu bir vurtseverlik olarak değerlendirdüüerini be lirterek özetie şöyle demiştir: «îskence hangl nedenle ;*apılırsa yapılsın. kimler tarafından yapılırsa yapıisın, bir insanlık suçudur. Insanın beden ve ruh saglığın; yaralayan çesitü e'.kılertyle eecici ya da sürekli beden ve ruh sakatlıklarına yol açan işkence olayı siirekli bicimde karS! cîirrnavi pp"p'<firmektedir. Bu nerienle merkp?: knnsovirrv. işkence konusunda bilimsel calısmalar yapılmasım kararlaştır mıştır Bu amp.cla cesitli dal U7mar.lanrdan kurulu bir «saglık 'rnn kun!Îm?5i karsrlss(Devanu Sa 9. Sü. 6 da) GÖZLEM UGUR MUMCU Çalışıyorlar... E Komandolar Manisa'da bir öğrenciyi tabancayla ağır yaraladı (Cumhuriyet Haber Merkeri( f Silâhlı komandoların, silâhsız ögrer.cılere saldmlannın bir halkası da Manısa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana getirümiş, bir j grup .iomando. .Murat Yılmaz ad i lı öğrenciyi Srurşun yafmuruna ! tutarak agır varalamışlardır. Olaym gbrgü tanıklarımn anlat ' tıklarına göre. öncekl gece Saru 1 hanlı karakolı.ı önünde basların ,' da L)5° Ö*re;meni Sami Ağır j Fül. Et=m Yılmaz İle Saruhan'.ı ! Büsiik Clkü Oca.gı Baskanı Ferhat Gencer'n bulundujru btr grup komando. Murat Yılmaz adh liöğrencisıne saidırarak kurşun ; rjna rutmjsiardır. Yıima?. ı (Devanu Sa. 9. Sü. 7 de)l niade sonanda memurlann avlıklarını belirleyen katsayı, 12'ye çıkanldı. Böylece, memur aylıklannda birkaç yüz lira artıj yapümış olda.. Bu konu görüşülürken Mecüste olacafetıruz da, Adalet Partisinin, memur ayhklanm arttırmamak içln nasıl çabaladığını görecektiniz. Bu partinin sıralarında, devlet kasasından «teşvik belgesi» adıvla, bir çırpıda milyonlarca lira paraya knnanlar var. l'murlannda mı memurun katsayisı.. Devlet Hazinesini, bir sebü musluğu gibi, yeğenlere, biraderlere, demirbaş politikacılara açan Adalet Partisi, hayat pahalılığı karsısında beii bükülen devlet memuruna birkaç yüz Urayı vermemek için, geceyanlarına kadar nasıl direniyor, nasıl çalışıyor bir görseniı.. ıMaliye Bakanı Vümaz Ergenefeon, kürsüden raobilya yolsuzlnğu ile ilgili her türlü araştınnayı yapttrdığuu söyliiyor. CHP milletvekillerine bakıyorum. Bir türlü. can alıcı sornyu soramıyor. Belli ki. şu ünlü mobilva yolsuzluğu konusunu, çirdisini, çıktısmı Genel Başkan Ecevit dısında pek bilen de yok. Beklediğimiz soru, bir DP miiletvekilinden geldi. Ekrem Dikmen, Maliye Bakanı Ergenekon'a, mobilya yolsuzluğu ortaya attidığında, gerçekleri neden örtbas ettiğini sordu ve Ergenekon'nn radyoda Senato seçimleri için konusurken, yolsuzluk yapılmadığını söylediğini hatırlatarak Maliye Bakanına şu soruyu yöneltti: Bnnu devlet haysiyetiyle, kendl haysiyetinizle, makammızın haysiyetiyle nasıl bafdaştınyorsunnz?. (Devanu Sa. 9. Sü. 7 de) Almanya'daki Türk işçi örgütlerinin Büyük Kurultay^ında tek federasyon içinde birleşme kararı alındı DÜSSELDORF. (Tağmur AT SJZ ve Rıza TAŞOL bildiriyorlar) Federal Almanya'da çalıçan Türk işçilerinin sorunlarını ele almak üzere toplanan «Büyük İşçi Kurultayı»nda dün, Türk iş çi örgütleruıin tek bir federasyon içinde toplanması kabul edil miştir. 106 işçi kuruluşunun 530 delegesinden 525'i tek bir prograrn üzerinde görüş birligine var miştir. Berlin Halkçı Devrimci Birliği üyesi beş üye ise karara olumsuz oy vermiştir. Söz konusu dernek, Batı Berlin'in en bü}iik Türk işçi örgütüdür. HakXı Keskin yönetimindeki dernek CHP doğrultusundadır. • Berlin Halkçı Devrimci Birliğinin. tek bir örgüt altında birleş meye karşı çıkmasma gerekçe ola rak, dernokratik çizgide olmayan solcu örgüt militanlannm büyük azınlıkta olmalanna rağmen kuru lacak federaıyon içinde etkinlik kazanarak CHP tabanından önem li dilimler ele geçirecekleri gösterilmiştir. Hakkı Keskin'in kanısınca, hiçbir tabanı olmayan bu tür örgütler. şimdiden kendilerine taban oluşturma çabası içtndedirle rve tek örgüt içinde bu işi başarma şansları bulunmak tadır. Oysa yine demokratik solu ve özellikle CHP'yi destekleyen öbür demekler, bu itirazı gözönüne almakla beraber, ne kadar usta rmlıtan olurlarsa olsunlar bazı Srrupların CHP'yi bölmeyi başararr.ayacakları ir.ancı içindedirler ve kendilerine olan güvenlerinin kanıtı olarak birleşme önerisirJ kabul etnıişlerdir. Almanya'daki Türk örgütlerinin tek bir federasyon altında birieşmelerinin ne bıçimde olacaSi konusundaki görüşmelerin i=e henüz S O na ermediği bıldirilmektedir. îşçi Kurultayında pek cok konuşmacı, MC hükümetüun yurt dısındaki Türklere oy hakkı :anımamak için elinden geleni yap tıgını belirtmiştir. Bazı konuomacüar da, CHP'nin, hiç degüse dış işçi Türkler temsücileri arasından birkaç kişinin kontenjan yoluyla parlamentoya sokulması içüı agırlığını koymasını önermişlerdir. Bu öneri, geçici bir adam olarak cok büyük ilgi görmüstür. Türk işçilerinin ortak programın kapsamında şu ilkelere yer verilmiştir: (Devanu Sa. 9. Sü. 5 tle) Kadifekale'de 174 konut, kayma yüsünden oturulamaz durumda.. İZMİR < Cumhuriyet Ege Börosu> İmar ve İskan Bakanlığı afet işleri genel müdürü FsrnK Kaygısız dün düzeruediği basm toplantısında, Kadifekale yamaçlarmda kayan semtlerde 174 konu tun oturamayacak durumda oldu ğunun saptand:ğını bildirmiş, bu konutlarda oturanlar içı.T 500 pre fabrike konuîun temelinin mart ayı içinde aulacağını açıkJamıştır. Izmir'in birinci derece deprem böîgesi olduğunu belirten Kaygısız, Yeşildere ve çevre semtîerde kayan bölgelerde oturanlarm. konut sorununun ivedilikle çözümienecegini öne sürmüştür. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK mnlyet Genel Müdiirii Metin Dlrimtekin, öoceki bafta Istanbulda öldürülen CHP'li Ahmet Ağaoğlu'nu öldürenlerin Savcılıktaki ifadelerinde «Biz MHP'lijiz» dediklerini açıklamışt;r. Sayın genel müdürön bu konuda verdiği biiglye göre sanıklardan Ümit Deniz Kulluk, MHP Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesidir. Sanıklardan Naci özkan da aynı partide üyedir. Bu bilgilrr sanıkların Savcılıktaki Uadelerinde rioğrulanmıştır. Bu noktada ortaya bir somn çıkmaktadır. Yirın öbiirgün bir başka partiden birkaç üyenin benzer bir suç işlemesi durumunda kamuoyu oiayı nasıl de MHP DOSYASI ni özenle Inceledikten sonra karara varırlar. Ama, yine de üyelerin kişisel suçlanndan ötürü partileri sorumlıı tutmak. bizi yanlış yollara sürükleyebiiir. Böyle bir mantık yüriidüğü zaman, sol partüerirı büyük töhmet altında kalabileceklerini dü *ünmek gerekir. CIA gibi uluslararası nitclik kazanmış gizll örgiitlerijı, devlet başkanlannı maaşıa bağladıklari hir dünvada yaşıvoruz. İnanılacak çibi de^il, Ama ARî) Cumhurbaşkanı Carî p r, CK'nın «Ortadoğu'daki en süveniliı haber kaynağı trdün Kralı Hüseyin'e» ödemeler yapSa 9. Sü. 3 rte) ••** Kırklareli'ndeki kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı (Cumhuriyet, Haber Merkezi) Kırklareli'nin Karakaş mahallesi köpriisünden uçan bir özei otomobilde buiunan 5 kişiden ikisi ölmüş. üçü de ağır yaralanmıştır. 39 AK 915 plâkah otonun direksiyonundald arızadan meydana gelen kaza sonucu hayatlanîi! kajbedenler. Yüksel Yüksek dağ ile Xeia" Arman'dır. Bu arada Konyaclaki 3. Yurtiçi Bölgc Komutanhgı Mühimmat Deposu Komutanı Albay İsmaü Seydişehirli. görev döniişü Argmcıfc kacabaîi onlerinde, meydana gelen kaza sonucu şehıt olmustur. Adana'da Mevlut Özdemir yonetimindeki kunı kamyonu Hülya Işık'm. Antakya'da Eşref Erşen yönetimindeki taksi ile Neşe Aktürk'ün ölümlerüıe neden o\muştur. Kastamonu'nun DevreSâni ilçpsi İncesu köyü yakanla:'!nda ehliyetıiz sürücü Kâmil Başkan yönetimindeki traktörün devrilmesiyle de Mahir Başkan adlı çocuk ezilerek ölmüştür. Dinar'da 55 yaşındaki Hasan Demir de cBddeder karşıdan karsıya geçerkpn o^nmobü altında kalarak ölmüştür. E Serlendirecektir? Bu gibi duruml»rda devletin Adliyesi kuşkusuz yasaları uygulamakla yükümlüdür. Emniyet Genel Müdürü, «Aslında bizim için bu iki kijlnin MHP'li olup olmaraasi önemli degil, yakalanmalan önemlidir» demiştir. Bu suçu işleyenler, AP' H. MSP'li de olabilirlerdi. Tür kiye'de ve dünvada küçükiü büyüklü saç ve sol partiler yiizlerce. binlerce. vazbinlercc üye sahibidirler. Bu üyelerin davranışlarını tek tek denetlemeye olanak yoktur. (^rçekte, özellikle sol partiler kışkırtıcı ajanlara karşı uyanık bulunmak için partiye üye yazıimak isteyenierin Idşiüklerini ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog