Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Gö^ü ısttamazsnz. Cumhuri 53. Yll; UYI; 18887 an dersanesi " VAVIİMl^AOIINH TfeRCİH EOİMİ2 GCÖÇEK BASAPBPJ1Z İÇİIM CÖZUMUJ Kurucusu: rüNTJS NADt 290 KURUJ UNİVERSTE ADAYLARi IÇIN İLGİNC TEST UYÖJLAMAIAR! İsteme adresi: İnkitap Sok. Na: 28 Kızılıy'ANKARA topJu isteîderde %10 buyük kiupçılırı %25 indırim yjpılır ^ Milli Güvenlik Katsayı artınca parlamenter maaşları 21.200 liraya yükseldi Kurulu: "Şiddet hareketleri, karşısında bütün devlet Katsayının 12 oltnası kuvvetlerini AP'ye rağmen kesinleşti bulacaktır,, A.VKARA, (ANKA) Memur maaşlarm da katsayının 12'y» çıkmasıyla parlamenterler yeni kabul edüen yasaya göre ödenek ve yolluk toplamı olarak ayda 31.200 TL. «lacak lardır. Parlamenter aylıklan katsayı yüksel tişiyle 4 bin 900 TL. artmış bulunmaktadır. MiUet Meclisl Genel Kuruhmda önceki gün kabul edilerek yasalaşan kanun geregin ce parlamenter ödenekleri 1000 artı 200 gösterge üzerinden ödenmektedir. Karsayı 12'ye çıktığı için parlamenterler ödenek olarak brüt 21.600 TL. alacaklardır. Vergi, pul parası v.s. gibi kesintüerle bu paranın yüzde 52'si kesilmekte net ödenek tutan böylece 10 (Devamı Sa. 11, Sü. 3 de) ANKARA, (Camhurfyet Bürosn) Memurlann aylıklanna uygulanan katsayı Millet Meclisi Genel Kurulunda AP dışındaki diğer siyasal partilerin oylanyla yeniden 12'ye yükseltilmis ve katsayının 1977 mali yılında 12 olması bir daha degiştirilmemek üzere kesinleşmiştir. Böylece me raurlann aylıklannda 41 lira ile 1113 lira arasında değişen artış saglanmış olmaktadır. Millet Meclisinin dünJeü oturu munda Gençlik ve Spor Bakanlıgı ila Maliye Bakanlıgı bütçeleri görüşülmüş, daha sonra koalisyon partUeri arasında aniaşmaz hk yaratan katsayı sonınu ele aIınmıştır. Katsayının 12'ye yükseltilmesi yönünde CHP, MSP, ile CGP ve Bagımsızlar tarafından üç ayn önerge verilmiştir. Verilen önergelerde bütçenin birlnci maddesinde Devlet Borçlan, Milli Savunma Pakanhğı, Jan darma Genel Komutanlıgı, MÎT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Mü dürlüğü ödenekleri hariç olmak üzere bütçenin tümünden kesilmesi öngörüler yüzde 4 oranına yüzde 2 daha eklenmesi istenmiş ve bu kesintilerden ortaya çıkacak kaynağın memur Bylıklarma transfer edilmesi önerilmişti. Her üç önergede de memurların yaşam koşullarmın «Belü öl j çüde düzeltilmesinden» söz edilmekte, ve anılan transfer işlemi ! nin Anayasanın 94. maddesine ııygun olduğu görüşü savumıl j makUdır. Gerekçelerde yapılan ' bu transferlerde bütçenin giderierinde ber hangi bir artış orta ya çıkmadığı belirtilmekte. ve dolayısıyla «Ansyasanın 94. mad : desine aykırı bir işlemin söz ko (Dfvamı Sa. 11, Sü. î de) ' ANKARA. ıCumhuriyet Bürosuı Milli Güvenlik Kurulu'nun eylık olağan toplantısından soıırs yayınlanan oildiride m:llı. de mokratik. layik ve sosval ön hukuk devleti olan Tür*iye Jur.v huriyeti'nt. ülkenin huzur ve asayişini. \liksek öfren»m ıcurımlarında egitim ve ^rftirr hurriyetini çıddet hareketlerivle, Anavasa ve kanun dışı yıkıcı i*aliyet veya örgüüenmelerle ih;a. etmeye kaîkışanlar «hareketlerin. hangi yönden ve nereden geürse gelsin, karşılannda. en 'tararlı şekilde bütün devlet SMVvetlerin: bulacaklan» açıklanmış | tır. Cumhurbaşkanı Fahri Kom,' türk'ün baskanlığuıda dün sabah i ?aat 9.30'da Çankaya KöşkünCe başlayan Milli Güvenlik Kuru''J ! toplantısı saat 15e kadar Irvan (Devamı Ss. 11, Sü. 5 de) Meclis'te CHP, MSP, DP, CGP ve bağımsızların oylarıyla kabul edilen artışla memrlar, mart maaşlarını zamlı alacaklar Ermeni KurtuJuş ürdusu: '10 nisandan Mahkemesi: itıbaren Türk ^Siyasal diplomatlan suçlarda ile polisin soruşturma uçaklarına sabotajlar yetkisi düzenlenecek, yoktur,, ADANA, ıCumhııriyet Güney IIleri Burosu) Adana ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapüan siyasal davalarla ilgili bir duruşmada «Polisin Devlet güveniiğ:ni ilgilendiren suçlardan soruşturma yürütme yetkisi o'.madığı», tru konuda Sareılıgın ve polisin uyanlması kararlastınlmıştır. Adana İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde üç gün önce yapılan oğ (DcTamı Sa. 11. Sü 7 de) l.ONDKA «Krmcnıstan G17I1 Kunuluş Ordıısu» adı bır yeral tı örgütü. Sofya ve Batı Berlin' den postaya verilen ve Fransiî (AFP) Ajansının Londra bürosu na gönderilen mektuplarla, Tür kiye'ye savas açtığuıı ve 10 nisan gece yansından itibaren Tıirk ucaklan. Türkiye'ye giden yolcu lar ve Türk diplomatlanna kar(Devamı Sa. 11, Sü % de) Adana ikinci Ağır Duygusal Bir Tepki /y B ir kasırga esti, birden ortalığı toz duman sardı, göz gözü görmez oldu. Sonra gene birden rüzgâr kesildl, tozlar yatıştı, her çey yerli yerine oturdu. MilletvekiUiği ödeneklerinden söz açmak istiyorum. Neydi o durup dururkcn ödeoeklere yapılan on bin liralık zatn? Hesapları incelemc komisyonu toplanmış, erı yüfcsek devlet memurunun aldıgı ayük, yan ödemelerle falan şu kadar tutuvormuş, buna jöre miiletveklllerimizin etlne eksik para geçiyormuş. Ne yapmalı? Bir vorumla haksızlık düzeltUmeli. ayrjca birlken 83er bin lira da saym üyelere «def'aten» ödenmeU. Parti ayrımı gözetmeksinn hemen tfim parUntenterlerimizin. onayladığı bu yorum üzerine tajamet koptu. Seçmenler vekillerini mektup yağmuruna tuttular. Karauoyu bu davramşı protesto ediyordu. Kim' partl liderleri durumu kurtarmak Jçin harekete geçtiler, milletve> killtği ödeneklerini eski hallne iııdiren bir yasa önerisi bazırlayıp Meclis Başkanlığına sundular. Bu kez araya Baykal grubu karıştı, yasa metnine sokuşturmayı basardığı bir ekleme ile parlamenterleri, sadece ödenek ve yolluklara bağlamak istedi. Parlamento üjeliğini bir tür meslek hallne döniiştürebilecek olan bu önerinin Senatoda değiştirilnjesi kuşkusuz gibi idi. Millet Meclisi de kpndi metninde iirendiği lakdircle işin uzaması ve 1 mart» kadar bir sonuy alınamaması olasılığı çıkıyordu ortaya. O zaman gelsin zamlı ödenekler, 7amli yolluklar, gelsin birikmiş 83 bin liralar. İyi ki hem Millet Meclisi Senatodan gelen depişik metni aynen onayladı, hem de Anavasa Mahkemesi Parlaraentonun yürürlükteki ya5alara değsrfn yorum yapamayacağı cerekçesl ile zam» kararını bozdıı da kasırga birden dindi ve ortahk şimdUik duruldu. Çağlayangil: AP, seçimler için ABD desteği aramaz,, Emniyet Genel Müdürü, "CHP'li genci öJdürenlerın MHP'Ji olduklarını,, söyledı ANKARA. (ANKA) Emniyet Genel Müdünı Metin Dırimtekin. geçen hafta lstanbul'da öldürülen CHP'li Ahmet Ağaoğlunu öldürenlerin Savcılık'ta verdikleri ifadelerinde de «Biz MHP'liyiz» dediklerini açıklamıştır. Dirimtekin. MHP vöneticilerinin Agaoğlu'nu öldürenlerin partile riyle ılgisı olmadıgını söylemelerinden sonra konuyu incelettirmiş. sanıkların Fatıh Emniyet Amırligı'ndeki ifadelerini Savcılık'ta da tekrarladklarını ve «Biz MHPIiyir» dediklerir.i söylemıstir. Metin Dınmtekin, ANKA muhaijirinin bu konudaki son:su üzerine önce. «Bize olayla ilgiü ilk gelen bilgiiere göre Ümit Deniz Kulluk ve Naci Özbek. kendilerinin MHPIi ol djklnnnı söylemislerdir. Bu bilgi telsizl* gelmijtir» demiştir. Dah« sonra konuyu Inceletrtren Dirimtekin jfa bilgtyî vermistir: (Devamı Sa. 11, Sü. z de) Ankara Fen Fakiiltesinden 3 asiötan komandoJar tarafmdan dövüldü (Cumhuriyet Haber . Komandoların saldırgan eylemleri sürmektedir. Dıin de TOBDER Bahçe îlçesi $ube Ba?kanı ve Yonetim Ku ruJu üyesi, Ankara'da üç asistan sagcılar taraiından saldırıya ugrayarak çeîitlı yerlerindcn yaralanmışlardır. Bu arada Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kjrtuluş törenlerine katılmak üzere üç otobüsie ilçeye gelen çok sayıda komandonun üzerinde 4 tabanca ve bıçakiar e!e geçirilmiştır. Adana Büromuzun haberıne göre. Bahçe tlçesı TÖB DER Sube Başkanı Remzı Türkoglu. Tönetim Kurulu üye lerinden Selahattin Ya$ ile birlikte çarşıda jezerken, Eyüp. Molla, Efe re ömer Gök adlı ögrenci kardeşlerin saldınsırîa ujramıs ve Scıyasıya dovülmıistür TÖBDER Başkanı. sal dırganlan Bahattin Mart adındaki okul müdürtinün kıjkırttıgını öne sürmüstür. (Devamı Sa. 11. Sü. 1 del • CHP'll AHMH &ÎAOCIUNU • ADANA'DA TÖBDER ANKARA. (A.NKA) Diçişle ri Bakanı îhsan Sabri Çaglayangil, Millet Meclisi Genel Kurulunda Dı$ışieri Bakanlıjı bütçesi üzerindeki elestirileri cevaplandınrken, <Bu memlekette seçımleTde hiç kimse ne Amerika'nın, ne de Moskova'nın destegine muhtaç değüdir. Desteğini milletten alır» demiştir. Çatlayangil yakınlaşan seçimler nedeniyle Adalet Partisinin Amerika'nın j destefini aradığı yolundakl e!eş ' îirilerin gerçek dışı oldugıınu kaydetmiştir. (Deranıı Sa. 11. Sü. 2 de) OLDıIRENıERıN KEKDI SAVCıLıK ıFADELERıNOE, MHP ÜYE5I OLDUKLARIH: BELIRITİKURİ METIN DIRıMTEKıN TARAFıN DAN AÇıKLANDı. CİSI 2 ÖCREIMEN, KOMANDO SALDIRI5IHA UGRADI. ISPİR Df LÇ KOMANOO OTOBÜSÜMDE, 4 TABANCA. 8 SU5TALI «ÇAK. ZİNCİR Y t fAILAYICI MADOE BülUNDU. i Clifford'a göre ! Kıbrıs'ta çözüm, yıl | sonuna dek gerçekieşebilir LEFKOŞE ABD Başkanı Carter'in özel temsilcisi Clark ; Clilford, Kıbrıs Kum Toplumu < Lideri Başpiskopos Makarios ile önceki akşam programda olma j yan bir ikinci görüşme daha: yaptıktan sonra dün Larnaka ha j vaalanından Londra'ya hareket ederken verdiği demeçte, Kıbns sorununun bu yıl sonuna kadar . çözümlenebileceğine inandığını j tekrarlamıştır. CUfford, aynı gö , rüşür.ü önceki gün Rum kesimin i de düzerüedigi basın toplantısın da da dile getirmişti. • Bu a rada Başkan Carter. Was | hington'da Birleşmiş Mületler Genel Seitreteri Kurt Waldheimi «Evlât acısına son» yÜTÜyüffine birçok »na adayıda katıldı kabul ederek, kendisi üe Kıbns, Ortadofu ve Güney Afrika so(Devamı Sa. 11, Sü. 8 de) Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulunu basmak isteyen komandoları dağıtan polis, toplantıya katılanları da copladı (Cumhuriyet Haber Merkezi ı Türkiye Ziraat Mühendisleri Odalan Birliğinin Izmir'de ça lışmalanna öaşlayan 23. dönem olagan genel kurulunu komandolar basmak istemiş, bunun üzerine Valinin emriyle toplantı ı yı dağıtan polis üyeierı copla j nuş, bu arada yaralananlar ol j muştur. Üzerlerinde tabanca bu j lundugu gerekçesiyle 3 üye de gözaltina alınmıştır. i Büyük Efes Oteli Petek salonunda toplanan ve büyuk çogun luğu ilerici olan 430 delege. dışarıda toplanan komandolar tarafından dağıtılmak istenmiştir. Ancak buna engel olmak is teyen polisle Tenel kurulu basmak isteyen ve silâhlı oldukları öne sürülen komandolar arasında çatışma çıkmıştır. Çesitli s!o ganlar atarak tçerdekileri protesto eden komandolar. polisin | takviye kuvret almasıyla salona I girraeyi başaramamışlardır. Da ha sonra polis, İzmir Vaüsı Tur gut Eğilnıez'ir) emnyle içerdekı i leri coplayarak dağıtmıştır. Poli j sin cop kullanması sırasmda ya ralananlar olmuş, yapılan arama sJrasmda 3 kişide tabanca bulunmustur. Polis ilericilerle komandolar arasında barikat ku rarak oiay çıkmasmj engelJemış'ir. Olaylardan sonra oiı demeç veren Türkiye Ziraat Odaian (Devamı Sa 11, Sü. ) de) Deniz Baykal ve arkadaslanntn yasa metnine sokuştnrdukları ekleme ile ilgili olarak burada bir eleştiri yazısı yazmıştım. Bu yazım üzerine Idmi dnstlarını yünim karşı, kimi okurlarun da nıektupla beni rleştirdiler. Ayncasız bepsi Par | lamento üyelerinin dışarıda her h?.n?i bir iş görmelerine, hattâ emekll avlıği almalanna karşı çıkıyurlar Ben ise Parlamento üyeliğinin bir meslek sayılanıayacagı noktasından harefeetle halkııı seçtiği temsilcilerimizin böylesine sıkı kayıtlarla baçlanmasıru doğrr bulmuyorum. Kuşbusuı Anayasamızın 78. maddesi Parlamento üyeliği ile bağdaşmayr.n i« ve görevlerin başlıcalarını savmış. üyeliğe yakışmaz diğcr iş ve görevlerin de yasa ile düzenJenectğini beUrtmiştir. Bmle bir yasanın şinıdiye dek çıkarılmamış olması siyasaJ yaşamımızda bir eksiklıktir. Bu cksiklik en kısa zamanda giderilmelidir Ama :*• maddenin tizünden ve sözünden anlaşılacağı üzere Parlamento üyelerine tüm çalışma alanlannul ya«aklanmadığı. yasaklanamayacaği apaçık ortadadır. tmekli aylığj ParHmento öyellp süresince dondurulur. dondurulmaz o ayn konu Ama ör NADlR NADt (Devarru Sa. 11, Sü. S da) (tstanbul Haber Servisi) CHP Istanbul îl Kadm Kolu tarafından düzerdenen ve llericı Kadınlar Derrieği, Ilerici Gençler Dernefi, DÎSK, TSİP ve Türk tş'in de destekledigi «Evlât Acısına Son» adlı sessiz jüriiyüş dün yapılmıştır. Yiirüyüse, Istanbul Senatörü Solmaz Behlül. CHP tl Başkanı Aytekin Kotil, CHP Belediye Mec HASHİNGTON KongTe kay Iis üyelen, CHP îlçe başkanıarı, naklarına göre, Başkan Carter, Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın salı günü ABD Kongresinin ileri eşi, TÖBDEİR üyesi öğretmen gelenleriyle yaptığı ^örüşme sı hammlar, İlerici Kadmîar Dernerasında, «Ortadoğu'daki en gü ği üyeleri bir kısırn sanatçılar ve halktan binlerce kadın K»tılvenilir haber kajnagıaıız» olarak nitelediği Ürdtin Kralı Hüseyin'e mıştır. Yürüyüşte çarşaflı bayanlarm Amerikan Merkezi Haber Ajansı da bulunduğu ve birçok kadının (CİA) fonlanndan tfizli ödemekucağında çocuklar olduğu hallsr yapıldığını doğrulamışttr. Bide yürüyüşe katıldıkları görüllindiği gibi Carter. gazetecilere verdiği demeçlerde dogrudan j müştür. Beşıktaş'tan başlayan ve Aka(Devamı Sa. 11, Sü. 6 da) retler Dolmabahçe yoluyla Taksün'de son bulan yürüyüşte TaKsim anıtma çelenkler bırakılmj% ve bundan sonra topiuluk sess;zMUSTAFA ce dagılmıştır. Kortejin yürüyüşe geçmesinden EKMEKÇi'nin itibaren yol boyunca yürüyüşçülere yol kenanndakı halk taraANKARA fmdan büyük bir tezahürat yaNOTLARI pılmıştır. Bu arada kortejin önunden giden bir araçtan sürekli olarak halka anons yapılrru? ve TAN ORAL'ın şöyle denmiştir. «Tüm ilencı. banştan ve özgürÇİZGİSİYLE lükten yana kadınlanmıı vasal vürüyüşlerinl sürdürüyorlar. Ev(6. Sayfada) latlarımıza bsnşçil b!r düzen sağlamak ısteyen anaların ytirü ABD Başkanı Carter, CIA'nın Ürdün Kralı Hüseyin'e ödeme yaptığını doğruladı ISTANBUL'DAKİ, "EVLAT ACISINA SON,, YURUYUŞÜNE BİNLERCE KADIN KATILDI yüşüdür bu. Kadmlar katılınadan gerçek kitle mücadelesi olamaz.» Yürüyüşe katuan o;n!en;e >r.h ellerinde üzerinde «Analar doğıırur, faşistler öldürür», «Okula gönder, morgdan al», «Analar cesur, kahraman». «MC 2<1|0 öltlnün hesabım ver», «Gençlere kefen degil, iş verin», «Evlât acısı çektirenlerden hesap soracagız», «Faşizm analar.n siperini aşaınayacaktın, t;Ev!âtlarımıza savaşsız ve sömürüsüz bir dünya», «Ha!k can derdinde, MC post derdinde», «Evlâtlanmıaa can güvenliği ıstiyoruz», «Faşizme karşı mücadelede kadm erkek elele» şeklin(Deramı Sa. 11. Sü 6 da) ODTÜ AKADEMiK KONSEYi: «PROF. TAN, GÖREVDE KALMAKTA DİRENME NEDENiNi AÇİKLASIN» ANKARA (Cumııuri.vet Biirncu) ODTÜ ünıversıte Konseyı. Re/. tör Hasan Tar.'ın basın toplar.tısındak; sözlenne liişkin olarak vaptığı açıklamada «Pıot Tan ofretim üyelen. akaaemik vone'.icıier ve oğrencılerin hemeri ta mamı taraîından ıstenilırîeaigı belşelenıp Kanıîlanmasına rağınen görevde kalaıakta neden d.rendiğinı açıklamaîıdır. Bilınme yeu bir misyon sözkonusu ise bunun açî'tlanmas rornnlıı naie gelmiştir» demiştir. t'Tniv?rî;;e Konseyi üyeleri adına Calıu Arl taraiından yapılan aç:>:lam<uia Tan'ın ePslkolojık bır bun^hm)) içinde buiunduğu ancak IJU duru(Devamı Sa 11, Sü. ~ı de) Türkiye İşçi Partisi (TlP) 1. Büyük Kongresi'nde bir konuşma yapan Grneî Başkan Behice Boran, CHP'nin bir burjuva partisi olmakla ve kapitalizmin dışır.a çıkmamakla birlikte. diğer burjuva partilerinden ayn nitelikleri olduğunu söylemiş, «CHP demokratik hak ve özgürlüklerden, işçi haklanndan yana çılcmış, batı demoit ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sos yalıst Parti Birinci Büyük Kongresi dün Ankara'da yapılmış, kongrede konuşan Genel Başkan Mehruet Ali Aybar, «Tür'siye çöküyor. Türkiye kokuyor. Ama aynı zamanda en mutlu günlerini yaşıyor. Kokuşan, çöken Türkiye'nın eskimiş tarih çahnesinden silinmeye mahkum olan yanı, BORAN: "SİERMAYE APCHP KOALİSYONU ISTIYOR,, rasisi taahhüdü aitma girmiştir. îşçi sınıfı ve sol partinin görevı CHP'yi bu taahhüdü dogruHusıında tu'makîir» demiştir Yeni Tepebaşı salonunda 117 delege dışında kalabalık bir dinleyicı topluluğunun da katıldığı, 'Silâhımız Partimiz», «Sosrya(Devamı Sa. U. Sü. 1 de) AYBAR: "CHP TÜM SOLLA DIYALOG KURMALIDIR,, tarib gözüyle öakılınca. Türkiye'de her îeyın, toprak altmdaki tohum gibi çatlamaya, filizlenmeye nazır oldug'J görülüyor. Türkiye sosyaüzmın dogurn sancılarmda» demiştir Aybar ayrıca yaptığı konuşmada 1977 (Devamı Sa 11. Sü. 4 de) Sertel, 2 martta yurciâ dönüyor PARİS '25 yıldan beri yurt dıştnda yaşamaya zorunlu kıhnan gazeteci \e yazar Zekeriya Sertel 2 mart çarşamba günü Türkiye'ye gelecektir. Geçen hafta Türk konsolosluğundan pasaportunu alan Zekeriya Sertel ile kızmın dönüş hazır1 lıklannı tamamladıkları büdiril j miştir. Sertel Türkiye'ye döndük i ten sonra bir kaç gün içinde bir i basın toplantısı düzenleyecektir. ( Öte yandan. Dluslararası Gaze ; te Sahipleri Federasyonu 'FİEJi j üyeleri, Tiirkiye'ye dörunesi ka j bul edilen Zekeriya Sertel'i mek • f up ve telefonlarla kutlamışiaı i dır. lürkiye'nin İkinci Balkan Konferansına katılmayı kabul sttiöi bÜdiriliyor ATİNA rürkıyc'nın (k'nci Balkan Konieransına .otılruavı ^abui etrigı oıldirüm^ıttedir. Ankaıa'da ise Dışişlerj 8aAanjgı Enformasvon Genel M'Jd'lrü Hasan Öner. ikncı Balkan Krnteransı'nın «apııacaSın; doğrj1»(Devamı Sa 11, Sü. * de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog