Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• Sanıbi: Cumhurıyet Matoaacüık ve gazetecılık T.A Ş CTMHCRtYET İSTİNBLL adma \4J)tR N4Dİ TELGRAF ve MEKTUP adresi: • Genel Yayın Mudurü ... OKT4Y KOtTBÖKi: Posta Kutusu îstanbul No: 246 • Sorumlu Yazı lşlen Müdürü ... BtLENl DIKMENER • Basan \e Yayan: CÜMHURYET Matbaacılık n TELEFON : 28 97 03 Gazetecüik TA Ş. Cağaloğlu, Halkevi Sok. No: 3941 (Beş Hat) Cl I R J U I I D . V C T BASIK ABLAK TASASINA o u n / i n u n i Y t l UYMAYI TAAHHÜT EDER •* • BÜROLAR: Aasara Ataturk Buhan Yener Apt i'enisenır Tel 17 58 66 25 57 01 • ÎZMİR Halıt Zıya Bulvan No 65 Kat 3 Tel • 13 12 30 12 47 09 • ADANA AUtürk Caddesı Uğurlj Fasaj Tel: 14550 19731 ABONE ve tLAN Aylar 12 6 3 1 Yurtlçi: 720 360 180 60 Yartdı$r H"0 585 292 50 97 50 Ulke gruplarına ve ağırlığına gore uçak faıkı okuyucu tarafından ayrıca odenlr .. Baslifc: (Maktu) 2 3 ve 0 sayfa (sant mı) 4 , 5, 6, 7 sayfa (santımıı > Olum, Mevlıd Teşek*ur (5 santımi) Nışan, Nıkâh, Ev'enme Doğum Yayın Haya'ı (kelimesn Kayjp (ke'ımesı) 750 Llra 200 160 400 » 300 4, 3, 26 ŞUBVT 1977 îmsak Guneş Ögle 4 57 6 38 12 27 Akşam Yatsı îkındi 15 32 17 56 19.27 TA KV iM ODTÜ'nün yeniden (Baştarafı 1. Savfada) Cezaevinde (Bastarafı 1 Savfada) da ls*emıyoruz. Kuçuk çocuklara teca\uz edıp oldurenlere olum» dıve bağırmağa başlamışlardır Gardıjanlar, tutukluları yatıs tırmaga çalışmıslar, ancak sekız \uzu aşn.jn tu^uVlu ajaklanmış tır Garaıyanlau zararsız hale s»e tıren tutuklular, Atılla Akoglu Halıl Erbulbül ve ylne bır çocu ğa sarkınulıktan Paşaıcapısı Ce Z2e\ı'nde tutuklu bulunan Ceıâl Tj'an'n hucre kapılar'nı kırıp. uçunu de bahçeye çıka'mış ve aralarına ahp dovmeğe başlamış lardır. Cezaevl ve Üsküdar Jandarma bırhklerı ayaklanmayı bastırmak ıçm orce eezaevını kordon altsna aiiîiışlar daha sonra da bahçeye ve havava a f eş etmıştır Uskudar Itfarvesı de Cezaevı'ne çagrılmış ve su sıkmak içın hazır tutulmus tur Janaarma 3 saat aralıklı ates etmıştır Bu sırada Cezaevı'ne gi ren Jandarma bırlıklerı lınç edıl mek ıstenen üç tutukluvu guçlu< le dışarı çıkarabılmışler ve olay bastırılmıştır Carter'in temsilcisi (Bastarafı 1 «Rumlar kadar Turk tarafının da görtışlerj1' ald'guiı) oelırter»k Kıbrıs'taki so^unların çozu mune '.ard^mcı olma umıdly e CarterVı tensılc. erı o arak geld kler nı b ld rm s'ır Dışışlen Basan VekıL Orhan B»lgehan ıse «Bar^çı âr.ıl ve Kalîcı b»r çozum yolunun açıldıgı ınancında olduğa nu» bel.r*mış tır Bılgehan ve Onar'ia 45 da.1 a suren goruşmesuıden sonra CI f ford a Tjric K?anlar Korse . Başkanmca 1374 ağastosunda Taşkent Koyunde Rumlarca op'u olaraK kat'edılen Turn. erkec'en n»n eşlemle çocuıdarnın, nazır ladığı muhtıra ver îmı^tır Kon sey Başkam Lâ'ıfe B Tsen rnuh tıravı verırken, «TL.rî erın geç mışte çektialen buyu.< acıvı» ozetlemıs, «Rumlarla venıden ja şavamacak'annı» sovlemıştır Bu sırada Taşkent Vo.vunde eşı ıle babası ve 12 vak^nı o durtlen Afet Mustafa dort oğlu ıle e^. oldurulen Sultan Kâjif, eşı ıle vakınlarını jıt ren Selıme Cuma dd Clıffora'a d j n ı Tiia'nı an ata raıt. bırer nıe^tun verm « erdır. Clıfford bu m'ihtıra ve rvet.^ .? lar ıizerıne .vantıgı kOTişn ad,» sunları sovlemışır «Şun ı so^ evev m kı benm ul kem, sevdıklerım kav oeden a'le lere karşı sempat duMnactadır Şımdı onlar hakk'nda blgjerı mız olmuştur Bııleş.k \merS.a her ikı tarafa da kavıp k^şıle^ konusunda bılgı sağiaTiakta, jar dımcı olmak ısteğ .idedır » «Kayıp aıleler.ne kaM senpa tı du.vduklaını» *ekra n\an .e bu konuyu b'lgıs^ne getırciin.lerı ıç.n tesekkür eden Clıf'o.J Turk Kadmİ3r Konsevı BS^a nının «Buçunsu sıcıntınm Rum toplumu hderlerı vazuıaen çekn meKte olduğjnıı» ha:ı r ıatmas n dan sonra za^ I gomaş Gunc; Ller Cemıvetı BasKanı Cahıf Y 1 mazoğlu'nun sunduğu muht.rajı almış'ır Ye deÇıstırrr'ş î i b ı Tuık'u temsıl ettıgını bıldırea Yılmazoglu «Turklerın venıden Gunevde ya^>amak ıs'emed.klen nı» auyurmaş ve .Turk ton.u murun kendı egemen I™dere dev' letıne ozgur vaşami o anag na kavuştuğunu, bunu hıçbır ko"=uı da y'ırmen. *ı je' nde oîmad^ı nı» belırtmi'Ştır Clıfford, Yılmazojlu'na \erdı ği karşılmta «Ya'nız b r tarafa değıî Kıbns takı ner ıkı tarafi da vardımcı oıabıleces TI'ZI um dugumuz ıçin bu ada oJlunjj» rum Şunu bılrrenm ısterım KI, tarafların tutumu ne olursa olsun şımdı ve on ımJzaeıcı aylarda yenı Bajkanımız Kıbns sorunu.ıa bır çozum Ijuljnrıasma onem ı katkıda bulunab lecektir Hepı mızın arzusu da budur» demış tır Özel temsılcı Clıfford'u da.ıa sonra KTFD B^= anı Rauf Denx tas kabul etm.';' r Dışışlen Bakar Vekılı B Ije han la T'irK goruîmecı Ümıt Onan'ın da hazır. pylunduj;u b ı kabu'de KTFD Başkam Rauf Denrftas Cl fford u saat 10 30'dd karşılarken «Kıbns ı doğru açı dan goreceğmızı \e ıkı toplumun doğTU bır sonuoa "laşmasına yol açac3gınızı ıımaı ım» demıştır Cııfford da Den^taş'a «Sıznle buluşup goruşmevı çok ıstıyor dum Ve vapaca»imız gonış aiış ver'sının doğru \onde olacağını umanm» karşıl gmı vermıştır. Gorüşme ba«Uı^en Clıfford «Bu gezısmın yor j ^ ı gec gmı tahmın eU'ğını» sojleyei Denk taş'a «Evet ancak kısa sure de çok şev vapmak gerekiyordu Şunu so'Uevebıl nm KI çok yararlı olmaktadır» dem.ş* r Denktaş. daha sonıa «Kıb ıs sorununun Ada'yı gormeden anlaş'lması olanaksız bır bır sor~.ii oldugunu» hatırlatmı^tır CLfford'un < ardımcı'arı ve ABD Buyukelçısının de hazır ba lunduğu vanm saatlık bu ilk go nl?meden sonra Denktaş, ozeı temsilcı ve goruşmede hazır bu ! manlar 1963 de Runıli ^a va 1 !İ p vıcılan \e Turkıenn domesne 11 vı! lzın verilmever Kuçukkaymaklı ıle goçmenlerın veıle^ı^ Id ğı Goçmenkovü gezırj'şlerdır Z varetten sonra Den<*as ıl a bzsl ter^sılcı aa<=ında saat 11 4o de ba s bssa 'kıncı bır gorasme vapılmı^ ır Goa=me Denxtaş Uı oze! terrs ." orurana \erdıgı oğ DANIJTAY'A BAŞVURULDU ODTU nun açüması ıçm bazı bğretım ujelerı ve oğıencıler aoına Danıştay a başvuraa avukat Dogarı Tanjer, Rektorun un.vertsıteyı Ogrencı D.sıplın Yonetmelıfme dajanarak 15 gun sureyle kapar'ıgını belırterek, ODTU Kuruluş Yasasmda umversıteyı kapatma konusunda Rektore h ç bır jetkı tanmmadıgıru Aen surmaştur Rektorun gazete ılânı vererek oğrencılerı anıversıteje çagırdığını, sonra da unıversıtejı kapattığını hatırlaran Tanyer kapa*ma kararının s*>asal nedenlerle aİLPaığını belırtereıt, unıversı'emn oır an once oğrenıme açılmaamı ıstemıştır OGREÎIM UYEIiRININ AÇIKIANMAJI ODTÜ Ogream Ujeleri Deme negı, Rektor Tan'ın basın toplantısında oğretım uve.ennın suçîamasına ılışkın olarak japtı ğı açıklamada aUnıv ersıtemızın >asal akademık kuruılarının i.a rarlaruu 1 ıçe sajau ogretım u jelermın beıgesız ve ^.amtsız be yanlarla suçıavan ve nıçbır somut gerekçe gostermeden unıver sıtemızı kapatan Hasan Tan *n ıcraatından GogacaK sorumluluğun kendısıne ıe onu bu goreve genrenlerde olduğunu hatırla'makta yarar goruyoruz» demıştır Derneğın açıklamasında, butun unıversıte kurulları tarafından gorevden alınrnası ıste nen Tan ın basın toplantısında «Atamsdan bazı mıhrakların tecırgm olduklarını» bîldırmesı «Yasal akademık Kurullan ve bu kurulıan oluşturan ogretım uyelerını nasıl anladığının ve değerlendırdığının bır gosterge BI» olarak r.ıtelendınlmektedır Ayrıca Tan'ın «Bazı ogretım uye len bır yandan oğrencılen kıskırtmaKta, ote yandan derslerı engelleme suç ve sorumluluğu r.u oğrencüerımıze yuKİemektedırler» iddıasının da hıçbır bel ge \e karıta dayanmadan \ersız, belırsız \e gerçek dışı sorurasuz ve yakısıksız bır da\Tanış olarak kabul edılmektedır Açıklamada, gorev \e sorumluluk anla>ışı ıçınce akademık kurullannm ka rarları doğnıltusanda ODTÜ'nun yeniden ışlerlıge kavusması ıçm çabaların surdüruleoeğı gorüşünu de yer verılmıştır. dureceklermi biıdı!mı>'er \e «AEilarracm unıveıs:*e çevresırın »omanoo kampı hal r«" aonuşta rolmea. olduğunu > soy emTSİerdıı YurdJn kavdi 1 r.a^:ra karşı çiıvan oğrencıler fbıgun f Saraç hanebaşı ndan Sjı aııahme e ka dar surecek bir yUruyuş duzen lerruşlerdir • Fındıkzade'de bu'.una"» Nıgde Ogrencı Yurdu onceki gun sabaha karşı kımlıklerı sat) tanamavan kışılerce kmşun >ag nıur^jna tutulmuştur Polıs, yudun bazı bolomlerınde htsar meydana geldıgını ancak jara lanan bi'lunmadığını bıldırnıs tır Olav yerınde 36 adet boş ko van toplanmıştır • Ulku Ocakları Kadıkov şu bes. geçıcı başkam Alı Isfandı var Çakıroğlu onceki gece Kadı kov 'de dolaştığı sırada meçlıul bır kışı tarafından ayagınoan ta banca ıle vurulmuştur Çakırog lu nun tedavısı Haydarpaşa Nu mune Hastanesmde ayakta ya pılmıştır Daha sonra Jandarma elbisesl Bu olavm duyulması üzerıne FiÂirtepesindekı Atafürıc Eğıtım gıydırilerek Cezaev nden uzaklis Enstıtusunde okuyan konıando tırılan tutuklular, Edırne Ceza evıne gonderılmıslerdır Olay s' lar oır forum duzenleverek >a ruyuşe geçmışler ve olajı kına rasmda *u* Klulardan bırmm avî gmdan hafJ varalandıgı oğrenll mışlardır mıştır Savcılık olayın soruştu • Havdarpa^a lısesı ogrencı masınm sarduğunu şımdılık bır len komandoların saldırgan e> açıklama yapılamayacağını soylelemlerıru \e IKI oğrencının okul mişlerdır dan uzaklastırılmasmı protesto Öte vandan, ayaklanmayı önceamacıyîa dun derslere gırmeyekı gece saat 24 sıralarında başlat rek Kadıkoj'e kadar yurumus mak ıstejen tu'ukluların, sonri leroır Yuruvuş sırasında çeşıtlı dan bunu sabaha bırakmayı uv sloganlar soyleyen 2000 kadar gun buldukları anlaşılmıştır Bu oğrencıyı polıs, Çayırbaşı*nda arada onceki gece, ajnı cezaevm cop kullannrak dagıtmıştır Bu de tutuklu bulunan Celal Demır arada bır oğrencının yedığı co soy'un hastalandığı ve goturüldu bun tesırıvle bayıldıgı bıloınl fu Hajaarpaşa Numune Hastamıştır. Polıs yünlyüşt«n sonra nesı'nde olduğa ofrenılmıştır II çevrede bulunan ve kahveler gılıler, Celâl Demırsov'un tüberden topladığı 6 oğrencıyı gozal kjloz hastal'ğı nedenı ıle ıç Ka tına almıştır nama geçırdığmden hastaneye /a Oğrencıler dun \aptık:an a tınld'gını ve bldüğünü soyleçıklamada, okul yönetımlmn e mişlerdır. tud afabey olarak Ülkü Ocaklı komandolan gorevlendırdığını orüarın da kendılerıne baskı tıgını soylemişlerdır. Heybeliada Deniz Lisesi'ndeki dil tartışması olayına ilişkin açıklama Gazetemızın 2; şubat 1977 ta rıhl. sojısında «Ovavucu Me^ tuplar.» sutununda >er alan «Su al verıne soru dıven oğrencıler vatan naınlıgı ıle suçıanamaz> başlıklı bır meı. up, He>belıada Denız Lısesmae o<vavan og lencı'erın velıler. tarafından ılgı ıle kar^ılar.mıştır Denız Lıses. Komutanligı koiıuja vaıcın du jarlin. £ostermıştır Ilgıl ler «De nız L'sesımn askerı bır lıse oıa rak Ataturkçu dogrult^da egı^ım \e oğrenımıne de.anı ettığını» b ldr rxen, konu ıakxında allnan aj rıntılı bılgıler şo'ledır 28 şubat ıS77 tarıhmde basla van somestre tatiıincen hemen orce hastalanan edebıyat os?ret menı ve'ine derse guen jedes suba> ogretmen'e ogrencı ara sınaa ^enı kelımelenn kul'anıl m<.sı korusunda açılan tartışma da o^retmen ozetle «Her jenı kelımevı dıKmıze verıeşnıeden ha . tarafından berumsenmeden k ıllarmak hızı anlasmazh^a go turur, bu Tu.\ halfcra bunUn olabılır» demi'tır Bu tartısma ajm gun sos\al bolunı ve E^ am Ba*«.anına ınıı kal ettınlniîtır Ust rutoeh ohn bu oğre mer> suba>larca >edek s ı bay ogretmene «Bu konudakı tar tışnıaıarın uzaması haıınde o^ rencı uzennde olumlu ıntıba bı raKiruvab'lecenıı sovıenerek tar tı>;mavı uzatmadan gere^lı açı< lama ı^e konuj"u kapatması ıstenrnı^tır Yedeo. subay ogretmen ılk deıs lerınde oşıencısıne bu talımat pat'aıelınde «Turkçe Ozturkçe konusinda tartışmalanmlzı bu rada ke«elım bu konu ders prog ramlarımızın dı^mdadır B'Z kıtap.arımudakı kebmelerı kullan ma' a de\am edecegızj) dıvere^ konuyu son'içlanaırmıştır Soz «.onusu vedeV subav ogretmen n dort kısımdan olusan lısel'ncı smıfın "oplam 8 aeısıne gırdı i ten sonra ıstırahat. sona e'en a SJİ ogretmen derslenne basia mıştır O.vUİ ıdaresı, ojıencl ve ve ı lerle her yıl b rıcaç aefa sohbet toplantıları yaparak tum sorun lan konuşup dana ıVİ egrım ve sıne çalışmas a ve velılerden var îan yazılarla her turlu onerı ve so lunlarını telefonla, mektupla ve va şahsen oku'a au'urmaları ı^'enmektedır Ş'nıdne kadar bu ola" ıle ılsılı hıçbır velı veva oc rencı okul ıdar?sıne muraca ıt veva duvuruda bulunmamıştır Okul ıdaresınm oğrencılerı ilgi lendıren ve onların >etışmesı ıle ıl?ılı her konunun arcak okul ıdsresı ıle doğrudan do?ruva ve ıçtenlıkle temas etmek suretıvle c. ^rumleneceöı goruşunde olduğu o.ldırılm^tir ERBAKAN (Bastarafı 1 Savfada) ken :ktıdar partılerınden bmsi nın seçım üierresı hızmetten kaçmaK deme^tır Bır ıktıd<»r par tısmın bu tutumu, kendısını ınkar, tUKenTiesî manasma gehr Seçınım zamanı vardır ve son derece jaK'ndır. denııştır. Erbakan sorulaı cevap'andırırken de, vap.lacak bır seçmae 150 j'e yal:m mılle'veıîilı çı^araoılecekıerını i d i a etm1? «Ba takdırde her •cesm getırıp anahtarlarını 'eshm etmesı gere<eceı^tır ve ooyle DJ sonuç tP'mn sonu olacaktır» şeril nde kon ışmuştur Eroakan, TRT Gerel Muduıluğu konusunun 1allmın de •gun meselesı halıne geld^nı. so>lemıştır. Gene! ıdare aurulu toplan'ısında başkanliâ dıvanın'n daha once hazırladıgı paıtının çeşıtli sorıinlarını kapsajan raporların goruşüleceğını ve yenı karariar ahnacağını belırere<c sozlerıne baslavan Erbakan, IKUICI Islâm Konfe.arsıın r'Su.ı a>ı ıçınde Ankara'da vapılacafını açiKİamış, 1977 yılınaa agır sanayı hamlesmın surdıi'ulecegını sadece Sanavı Bakanlığı nın 44 mılvar lıraliK vatırım ' apatağını ıddıa etmış, .esk.aen vatırımlT ıçm parajı neredesı bJİacaKSinız aerlerdı S mdı bu kadar rjarajı nasıl haıca\acagımızı soruvorlarşekl nde konuşmuştur. Dorduncu 5 5iüık kalkınma planı s rateusınm saptanması ıç r ı ogun çalısmalar ;. anüdıgım kalkmma han leleruun devam edece«nı belııten Eroakan, erken seçım gmşımlerı ıçjı de şovle konuşmuş.ar «B ı an buniar olursen bı' erken se(,ım SO7U ortaya atılmıştır Iktıdar partı erı olara< bu tun japılacak ışler dururken or »aklanmızdan bırın n çıkıp erken se(,ım ıstemesı munaldır, janlış •ır Hızmet dururken seçıme •voşnıait, hızmetten kaçmak deınektır Bır ıktiüar partısınm bu tuı ITIU, kend'sıni inkâr, tu kenme«ı manasma gehr, seçi m.n zamanı vardır ve son detece yaklaşmıştır Şajet başlannıı> ağır sanavl 'ıatılesı peKi=meden erKen se çıme gıd«>ıek tekrar montaj !>a na\ ııne donme/c duşunuluyor sa b ı mumkun olmayacaktır Te.^ıar Coca Cola ve makarra fabnkalan donemıne donuıe mez Eger erken seç.m hevesının arkasmda butun bu hamle len durdurup venıden somu u d ızenıne donmek ıstenıvorsa buna kımsemn gucu yetmeje cektır Eğer erken seçım heves lerınuı arkasmda dış çe\relerın Kıbns'ı jenıder bır Yunan a dası halıne get rme hesao an varsa bu mumkun oımavriC^< tır AET ıle şahsnetlı po!.' ka verıne tekrar ııjdul ık poL'iK^. sına donüş duiuııuljvorsa, ju olmayacaktır. Butun bu hızmetlerden kaçılarak bır erken seçıme gıdılmek ıstemvorsa MSP ve rağmen gı dılmek ıstenı>orsa bu sadece MSP nın ısıne varayacaktjr. Bundan sonra yapılacak her seçım MSP'nın ışıne yarayacaktır MSP olarak japılacak her se çıme hazınz » MSP Ger>e! Bsşkanı, bfr erken seçım one'ısınm gelmesl haluıde tavnr annın ne olacağı volundakı bır sorjya, «Erken seçim onerısı verıp açıkta kalnak vardır ortaca kalmak vardır Herkes besabtm buna gore vapsın» cevabırı vermış, TRT Genel Mudünınan durumuyla ugi.ı bır baka soruju «Danı?tay kararınoan sonra bu rreselemn nallı gun meselesı hahn.8 gelmıştır » şe.üınae cevap.andır mıştır Erbakan seçımlerın muh temel sonuçlarını amaçlajan bır başka soruya ce\apıandınrken de ıjOye yakın mılle vekui çı<ar'bıleceklerını ıddıa etmış, «Bu taKdırde herKesın anantarlan teslım etmesı gerekecektır Boyle bır sonuç AP nm de sonu o laciatır» şschnde h.onuşmuştur. Turk Iş Genel Başkam Halil Tunç un par\ erıne joneıttıŞi suçlamalarla ılgılı bır sonıva ise MSP Genel Başkan Yardımcısı Feî'nı Cumahoğla cevaplandırmış, «Tunç'un akıl hastasi olduğ ı volunda arkadaşlanmızın ortaya attığı sozler doğrudur. O hastadır ve paranoyak'ır E$er masunıvetı olrrasavdı aır akıl hastanssırıe Bakırknv'e sevkın. ıs^ıjcöılırdık Çok za'arh bı^ ınsand'r* dprmştır. CLİFFOSO'UN BASIN TOPLANTISI K:bns Turk Federe Devletınde k. temas'arnı 'amam'ayan AED Ba^'vanı Car sr n ozel temsılc «ı dıfford Lefftcoşe nın Turk ke=ı mınden Rum <es m.ne geçmeden once saat 15 te Kı m s îaid \e dere Devletı Bşkanlığmda Q'J zenledıg: basın toplan'ısu.da. «vardımcı oîaoiıeceklerıı e ınanıl dıgı ta<vd'rde Kıbrıs Rı.m ve TurK toDİumlarına aıabaluculuk öner s nde bulunaoJeceklenm» sov emıştır «Zıvaretın n amacının bolgede '<.. gerçe.< d ırumu re Kurıs ta>; sonnları aç:\ oıç'.mde 3ğrenrr.»iv ve .aptamak olduğunu» yınele ven Clffo^d <dun bır araya ge' d gı Der <ta? tan da Tu»* 'ara fmın gorüsuııu ^aha ıv: ogrennıe olanagı bulaugunu» kavdetmıştır ABD've donuşu.ıae Carteı'e av rıntılı bır rapor sunacagını açı.c layan Cl fford ctaerıkd noı vrı ı voretımmın Do§u Aımcnz'd"1 ı po.ıt.kası bun m .şıâında sai/ta naca< ır » demışfır Bır soru uzerıne «Kıbrıs scru nuna ılgı duymalarına bır çok neden ojhınduğuna» ışaret ede»ı C.ıfford, bagmız bı Ü' e ulc i K br.s ın ıç slerLne :aı.ı.ıak ı^tnıea.Kienn, amaçlaruiıiı sot ı i un çozumı ıle >arışçı biı »işa mın saglanmasına »aıdı.nda bu lunmak ola ISIJIU ıle" surmdş tlır (K'b.ıs ta Rum ve TVITK tara fmın Kıorıs sorununun çozumun de kenaılenne vardımcı olaoı'.eceklerıne ınandıkları 'a.Ldırdtî aıabulucak onerısmde bı.ıuniJi leceklerını» sovieyen ozel temsıl cı «Denktaş ve Makarıos un >ıllar sonra sonra bır ara>a gelmele rınm b'r geli'ne say. sbılecegı ı31 mart tar.aınde Vıjana'da bılıjaca< goruşmele'de £elı,ıne ler n oıçımleneceğı ve UJ go.cS nıe.ern ara! ^sız suiQa»aıe»,ı.;. ıkncını belırten» Clıfford, «Gev nıışe bakıldığı «maıi bır gelı*me olauğu aem ş' ı • Lmiılo z ancjK kolay olnıayaca«.ım bılıyoıuz» a. jen Clıfford «Taraîıarın on çozume ulaşmalan ıçm gcıcHı odunlerde bulaiaıaklbi Jia u dn aıgını» belııtmiîtır. aKıorıs konuaundak aktıf bır rol ojnamar. ıstemedıklerını» sojle^en Clıfford Dir başka ioru ja karşılık «Vıjanada, BM Ge nel S>enreterıne, arka planda kd larak geıeklı her yardımı yap maya hazır olduklarını bıldırdığını» anlatmış «Turk ve Rum top lumlannın ^oruşraeleruıı Bırleş mış Mılletler gozetımınde sur durmcleruıı dogru bır davranıs olarak gorduklerını» açıklamışür. «Ancak taraflar ısterse Bırle şık Amerika da yardıma hazırdır» dıyen Clıfford, «Amerikanın baskı yaptığına» ılışkın bır soruya ıse, «Kıbrıs takı gırışım lennın, taraflann davet ve rızası ıle yapıldığı bütun amaçlan rın soıuna kuçuk bır katkıda bu lunrnak olduğı.» yanıtını vermış tır Chffora'un basın toplantısında hazır bulunan KTFD Başkam Ra ıf Denktaş ıse japtıgı konu? nada Carter ın o'el temsilcisi o larak Clıfford'u kabul etmekten 3uvuk memnunluk duyduğunu» açuvlamış, < Clıfford'un Washıng ton a goturmekte oldagu rapo run, \menkan halkın.. Kıbrıs so rununun 2 5 yıllık bır sorun olınadıgını duyuracağma ınandıgını» soylemıştır Carter'ın ozel temsilcisi dun Turk bolgesınden Rum bolgesı ne geçtıkten sonra Başpıskopos lukta Rum Yonetımi Başkam Makanos ıle bır gorüşme daha ' apmıştır Rum televâzyonunun bildird'ğme gore, ozel temsılcı Clifford Lefkoşe nın Rum kesımındekı Amerıkan Haberler MerKezmde vabancı ve Rum ga ze*ecıler içm duzenledıği basın toplantısında «Kıbrıs sorunuııa' çozum bıüunacağı konusunda ı j'imaerhk» belmmış «sorunun 1977 yılı sonuna kadar çozümlenmesın^n kesin bır .htımal oî djgunu» soylemıştır TEKNİK BOV\ T A ü>. 1ONETIM hJLRLLL • MHP SEÇIME HAZIR. Ote yandan MHP GenPİ Sek reter yardımcısı Nevzat Koseoğlu, «MHP her zaman i'çıme haz.rdır» demış, seçmen va^^nın 18'e ınaınlmesı hususunda butün partılenn ışbmığı japmasını iatemıştır. Tariş'te (Bastarafı. 1 sajfaos.) Komandoların karargd^ıı aoru muna getınldığı ve sa.aırı p.an lannın hazırlanaıgı jerlerden bııı olaras gosterılen Tarış Çığh Ip.ii Faorih.asmda 700 ışçı, pazartesı gunünaen ben ışe gıtmemek tedıner Fabnkaaa kenaılerıne «Aydınlılar grubu» adı verılen ve tumJ AP egılımlı olan 700 ışçı, fabrıka yönetıcılerjıın ışlerme son verece»..er.nı ogrenmce, Çıg u Belednesınae AP izm^r MıJetvekıli Orhan Sorguç üe goruşmuşlerdır. i>orguç a komandolarm îabrlkadakı baskuarını anla*an ışçuer bu arada, AP Izrıiı M lletvekılıne laonka ıçınde ısçılere zoria satı lan pıjango b.letlerını, L'jkucu Dernekler nıakbuzlarıru ve k.tap lan gostermışlerdır AP lı ^şçıler, Orhan Soı guç tan, duıumu Başbakana ıletmesın» \e Daskı se terorun sona ermesı ıç.n gırışımlerde bulunmasım ıstemışıeraır. AP Izmır mıl!et\ekıu, ışçıleraen komandoların baskılarja dın ledıkten sonra, duramu Başbakan Sulejman Demııele ı'eeceğını bıldırmış, (iFabrıkadatı teroru kırmak ıçın Başbakan dan yardım ısteyeceğız Dırenışın bır an once sona ermesı ıçın elsmızden gelenı japacajız Bu fabrıka, huzurlu bır çalışma ortamına kavoışacaktır Haklı dırenış japan ışçıler fabnkadan çıkarılırsa onlerıne bız duşerız» demıştır. Demirel Katsayının (Baştarafı 1 Havtada) lan Genel Yonetım Kurulu top lantısında katsayının ll'de kal masında ısrar edılmesı kararlaştu"ilmıştır OGRENCILERIN YANIIIARI ODTU Ogrencı temsılcüeri de basın toplantısında Bektonin kendılerıne yonelttıği suçlamaları cevaplandırmış, «Rektor 10 bmı aşkın unıversıte ogrencımn ozgurlugu jenne bır avuç la şıst zorbanın «ozgurluguntı» sa vunujor» demışlerdır Oğrencıler rektorun oncekı gun uruver Sıteji kan golune dondürecek bır plânı uygulamaja gırıştığını ancak başarılı olamadığını bıldırmışler, ODTÜ'yu kapatma ka rannm ODTÜ dışmda alındığı da one surulmuş «KapatiTa ka rannm jazıldığı kâğıtlar ODTU başlıklı kagı'lar degıldır. Koku dışanda akımlarla mucadele et me amacını yygulayan MC hukumecınm ODTU ıçındekı uzantısı Tan'ın kapatma kararı kokü dışarda unıversıte dısında bır kararaır Acaba Avdmlar Ocağm da mı yazıldı kapatma karan» dıye sorulmuştur Prof Tan'ın bundan bır sure once îstanbul1 da yapılan uluslararası bır kong rede psıkolouim ışkence aracı o larak kullan:lmaması gerektığı karanna karşı çıkan üç uyeden bırı de psıkolojı «bılım ('))» adamı Hasan Tan olduğu hatırlatı larak, «Bınlerce oğrencının yaşa mıj'la ie geleceğıvle ovnajan Ha san Tan'dan ve ardmdakı sıyası gıiçierden bır gun mutlaka he"=ap soruiacaktır. Tan'm faşıst de magojısı gerçeklerl gozden saklayamaz» denılmektedır. Tüm ÖŞretım tt,çif»ri Deıreğl (TÜMOD), Tılm Ünıversfte, Akadenu ve Yllksek Okul Asıstanlan Bırlığı (TÜİUS) ve TMMOB ye bağh 14 muhendıs ve mımar odasının Istanbjl şubelen dun basuıa ortak bır açıklama yaparak, ODTÜnün Rektor Tan tarafından kapatılmasımn, bu unıver sitenln çalışamaz hale getırılmesı içın atümış bır adım olduğunu one surmuşlerdır. Bıldınde, «Amaç, faşızme yakınlığı açıkça bıhnen bu kışi aracüığıyla ODTÜ \u faşıstleştıımektır» demlmekte demokrasıden vana tüm güçlenn hıç jorulmadan ODTÜ mensuplaıının vanında yer alması lstenmektcdır Lastık Iş Sendıkası Genel Baskanı Rıza Kuas da, «ODTÜ' nun ışgalcl rektoru Prof Hasan Tan derhal çekilmeli, ya da go re\ nden alınmalıdır > demıştır. • Ankara'da Akşam Tıcaret L.sesinde önceki gun meydana pelen sılâhlı çat"îma sırasında olen Hajdar Alaya admdakı ogrsncının cenazesı taıgıuı Karşıyaka mezarhğında ,,ıjprağa venlacektır. DEMIREL Başbakan Suleyman Demırfl hukumet olarak katsayıyı 10 ola ıak saptadıklannı, ancak bunun komısyonda I l e çıkartıldığını ha tırlatarak «AP olarak bır yanşın ıçınde değılız. demiştır. Erbakan m ka'sayının 12 olmasında ısrar edeceklennı so\.eyen bır gazetecıye Demırel şu yanıtı vermıştır «Koalısjon ortaklan arasında bu konuda değış'k goruşler ola bılır Hukuroetm ka'savısı neden 10'dur 1415 değildır de 10'dur Çunku katsavı arttırımı 5 mılvar lıraya mal olmaktadır Memleke ketın hızmetlerınden keserek ca rı masraflara aktanlması murı kundur Bunu yaptığınız takd.r de daha çok kov karanlıkta kalı caktır Daha çok koy hızmetı ak sayacaktır Daha az okul olacaıv tır Işte hukumet bunlann hepsı nı b r denge ıcınde dılşunmus \e 10 katsavısını munasıp gormuş tur» ERBAKAN IN SÖZLERİ MSP Genel Başkanı Necmetnn Erbakan, dun duzenledığı basın toplantısında, katsajı konusuna değınırken, şurları soylemış*ır «Yarın (bugun) MecUs te halhne muvaffak olacağımız bır ko nu da memur maaş katsayılarının 12 ye çıkarılması olacaktT Memurlarımızın daha fazla magdur edılmelenne fırsat vernnıeje cektir Katsayının en aşagı 12'je çıkarılmasmı bır ınsanlık recıbe sı savıyoruz MSP olarak jarın (bugun) Meclıs te tam kadro ıle hazır buîunacağız ve oyumuztı 12 katsavı ıle kullanacağız Yann (bugun) bu mesele mılletimızın huzurunda alınacaktır • (Devamı Sa 9 Sü. 7 de) tıminın bır seçıirı ':aran JÛB. kı orta jerde B r ' e b r 'larrır mu.nabatı bız olaTi^rz B ı kadar soy^rım O"un ofes.r.ue sijle yecek bır durum >ok» dem.şt r Dem el Erbakan'ın basm top lantıs^nda MSP p n 150, AP nı ı lie 50 m lletvekılt ç ksraoJere g nl sovledıgnı be ırter bır ga zetecıje de «Bızı Sa\m Trbakanla bırbıımız" djşurmevın O hjsu'ta bı be"andi buîun mam Seçım har^e'iı bır ı«tır Herkes mucade.esırı yapac*,k f r Seçım guna hesap'aimad'r MıUete teıtaddam eaece'.c ka'ar \ermede kendımı haK sahıbı saymıyorum» karşııgını vemış t r Demırel Clıfıxr1 ıle vap gı Suruşme ı'e ılgılı olarak >erlı ve jâbancı basında soakulasjoı va pıldıglriı belırtmts, goıusmen n ı i. memleKe' n ıhşkılerım du zeltmeje matuf olduğar.u sovlejereıt, .Başka uUeloıle do>t u" mas, muttefık oımuk o ır.emleketın dumen saj'iua gırmeiv ve >a ıraaesıne gırmeıc degılri r » dem.ş'n Dem^rel «Bu yıl seçim yılı dn naz'k yılaır. Kıbns konus m da oaun veremem» sekhnde Was hjıgton Post gazetesmde kendısı ne atten verılen haber konusunda ıse şunlan soylemıştır «Bu çeşıt hdberlerı yabancı ba sın nereden aldı bılmıyorum Ha berın kaynagı ben degılım. B z ıkı kışı konuştuk Başka da kım se joktu Burada çok spekulas >on yapılmıştır Goruşme, kaışi\I<A ıkı memleketin arasındaki munasebetlerı duzeltmeye matuf bır gonışmedır O şekııde de bevanat veraik Goruşmeden sonmuoyunon kabul edemıyecegı bır çozumü hıç bır hukumet ka muoyunjn onune çıkaramaz. Turkıyenın idaresıne hakım olan Türk mılletımn, ıradesıdır. Dış baskılara hiç bır zaman boyun e ğemeyız, egmedık de zaten Hıç kımsenın sayesinde de ayakta durmuvoruz Baska ülkelerle de dost olmak müttefık olmak o memle ketın dumen su>una gırmek veya ıradesme gırmek degıld.r Ikı ulken.n arasındaki rnünasebetlerl duzgunleştırmek bızım de ABD" nın de hedefıciır Ba munasebetlerın zedelenmesmde bız amıl de gılız Bu zedelenme>e biz sebeb olmadık ABDnm durup durdagumuz jerde bıze silah ambargo su koymasını dostlukla teuf et mek mümkün defüdır Turkıye ile Yunanıstan arasındaki meselelen çozmek, Tur kıje ile Amenka arasındaki mese lelerı çozmek her Turk hükumetının gorevıdır. Bu da hlç kımse nın jadırgayacağı bır şey degıldır. Seçımden evvel veya seçımden sonra hangı hukumet olursa ıhtılafları barış yoluyla çozmeje çalışacağı bır gerçektir > ra, ŞIJIU so>Ujeyım kı, TUTK *.a TİP Meıkez (Bastarafı. 1 savfada) denıldıkten sonra şo>le devam edılmektedır «CHP, nem ıktıdara gelebılır,eıi ıç'n buvuk barjuvazı ı!e ABD'ye guvence verme gereğı dujduğu ıçın hem de dozen de ğışiklığı sloganına ragmen prog ıamı ve polıtıkası zaten kapıta lızmı «çagdaşlaştıııp» ışlerlıge kavujturmavı amac.adıgı ıçın, 1973'deKi konumundan dana saga kavmıstır ve r^avma eğılımı sur mektedır. Bu sağa kavş kıtle ta banını zayıflatma *ehhkesını taşımaktadır, (Parlamenter maaş larına zam konusundakı davranışı ve şımdı AP'je el uza'maya kalkması, kendısını desteklejen kıtlelere ters duşmuştur . Kıtle tabanından kavıplara uğraması ise, ıktıdar şansını azaltmaktadır Kitle tabanım ve seçım şansmı >itırmeye başlayınca da buyük burjuvazi ve ABD içm ıktidann «ikincı aiternatıf partısı» olabılmesı olanağı zavıflayacak*ır GÜnümuz dunvasında bır ikılemin kıskaçlan arasında sıkışmak jalnız CHP'mn değıl, dun ja sosyal demokrasısmin açnazı dır » «Kı'le tabanım konıj'abılmek içm CHP'mn gerçekten demokratık, ılencı bır çızgıde olup b ı çızglde etkın, kltlesel demokra tık mucadele vermesı, kendı soluna duvar ormtt değıl, açılması gerekır» denılen raporda, daha sonra şu goruslere yer verılmektedır. «CHP hem büyük burjuvazlyl ve ABD'yi kollamak, hem kıtlelere varanmak onların destefmı almak gibı ikı yanlı bir polıtika gutmekten vazgeçmek, kıtlelenn olaoıldığınce ılenci, demotratık partıs olmak dunımundadır CHP demokratık hak ve ozgurluklerden odun vermez, enıekçi kıtle,lerın haic ve çıkarlannı inan dırıcı bıçımde savunur, sorunlara bu açıdan gerçekçı ve geçerlı çozümler oneıırse, çekıngenhKten sıyrılıp parlamento içınde ve dısında güçltl ve etkln bır mucadele verırse, solundaki güçleıe, sos>ahst ha.^kete açık bır tutumda olursa. hem kendısı, hem tumünde demokratık toplumsal muhalefet guçlenmiş olur; boyle bır guç antıdemokratiit, faşızan tırmanışları geriletmede CHP'mn bıçunsel olarak ıktıdara gelmesmden daha etkın olur. Oyların ve parlamentoda sandalyaların çogunluğu kazanılarak hukuk düzevınde ıktıdar olunabıLr, hukumet olus'urulabılir, ama gerçekten, yani gllçlU, etkln ölçllde iktldar olunmavabıl'r Uer'c' dcmokratık bir Iktıdarın ne«nel. ?e*çek davanağı ısçi, emekçi kıt!el°r, toplumun demokıatık güçlerıdir » IZMIR RAFİNERISINDE CIA'nın (BasUnfı 1 Savfada) eskl Başkan Nixon'un Watergate skandalını onleyebıleceK guce sahlp olduğunu da ılerı surmuş tur Öte yandan, Amenka'da yayınlanan Washıngton Post gazetesı CIAdan para alan vabancı ulke hderlerı arasında Mısır Devlet Başkam Enver Sedat'ın da bulundujunu açıklaraıştır. \Vatergate skandalınuı basında yansımasm3 vol açarak un kazanan Washıng ton Post gazetesınır. muhabırı Bob Woodward, Federal Almanya'run eski Başbakam \\tlly Brandt, Ürdün Kralı Husevın, Kıbns Rum yonetımi Uderı Başpıskopos Makanos, Tibet ,n eski dını ve sıjası hderi Dalai Lama, Pormozadakl ada Çın'ın Devlet Baskanı Çan Kay Sek, Güney Vıetnam'ın Devlet Başkam Van Tıyo Zaır e Devle* Başkam Joseph Mobutu, Kenya Devlet Bas kanı Kenvatta, Guyan Devlet Başkam Forles Burnham Venezuella Devlet Başkam Perez'ın CIA'dan çeşıtlı vollarda para ald.klarını ıfade etmıştır. CAjansUr) C6P DESTEKLİYOR CGP, katsayının 12'ye çıkarılmasını desteklevecektır CGP'ce dun yayınlanan bildırıde, «Katsavının 12 olması gerektiğı ve CGP' lı mllletvekfllerının Mület Meclısı'nde bu yolda oy kullanacağı» açıklanmıştır. Bildırıde, mıllı savunma ıç gtlvenlık ve ko\ kalkınması ıle ılgılı biıtçe odeneklprının azaltılmaması ıçın CGP' nın bütçeriLn bu konularla ılgılı boiümlennın keslntı dışında tutulması yolunda çaba gos^ereceğı de belırtilmıştır. Başkan Carter (Baştarafı. 1 savfada) öte yandan, Bırleşmiş Mılletler Genel Sekreten Kurt Waldheım'm \\ ashmgton a gelerek BasKan Carter ve ABD Dışlşlen Bakanı Cyrus Vance ile gorüşmelerde bulunacagı oğrenllmıştır. Dıplomatık gozlemcllere gö re, büyülc onem taşıyan bu görüsmelerde Kıbns da dahll olmak Uzere Ortadoğu ve Günev Afrika sorunlan ele alınacaktır. DlSer görüşme konulan olarai da şunlar sıralanmıştır• Dunyada yenı bir ekonomik dılzen, • Insan haklan. Dlplomatlk gozlemcıler, Bir leşmls Mılletler Genel Sekre'erl Waldheim ABD Başkam Carter ve Dısişlen Bakanı Vance ara sındakl gortl^melenn BM orgütü ıle ABD arasında vem bir donernın baslan2icı savılabıleceSlnı belirtmektedfrle' Bav.<an Carter bjndan bı süre once ülkesının d'S DOhtikasında BM orgıltU Jle daha yakın ılışkıler kuracağını a c clamıstı Ote vandan a lîslararaM bır toplantı nedenı^ıe Loıiaraja ?ıdecek olan ABD Başkaaı Caı*er ıle Yunanıstan Başbava.il Kîra manlıs'm burada inr ^orüşme >a pacaklan bıldırılrruş';r rm habenne eore a\rıca •vaz avıaıırın ^<ı> r n i ABDıe p.derek tcma*4»raa oa bulunacaktır. CHP'NIN MITINGI BUWN YAPIUYOR • CHP Istanaul Kadın Kollan tarafmdan duzenlenen «Ev'ât acısma son» rrutuifîi bagun saat 13 30 da Beşıktaş 4karetlerde Sessız yurtiyüşd UISK, Türk Iş ten sonra TİSP de destekledlgınl bildlrmistır T J İ P Baş>»nlık Kurulunun bu Konudaki bUdınsınde, «Partımız ^oyls bir gıriçiml vürekten destekleınekte le ııci kadin hareke*ın.n yamnda olduğunu te^rarlamastadiT» denılmekted.r Ilenci Oençler üer neğı (IGD) de «Iıencl gençler o.'arak. analirım'zu:, bacılanmızın ılen b:r neıno^ratık auzen sloganlanna gonuıden katıhyor» demıştır Ilen< ı ICadınlar Dernegı de >uru>use kat'lrcakfır. 0 Sıte Ogrencı Yuraunun ':a patılmaması ıç n 5J öğrencmın onceki gun baş.a'tıivları «olum orueaı» =urmekted.r. Ogrencıler, Kredı ve Yurtjar Kurumu vetkı1 ler'rın '.iırdın an ırnrdu halmo fidntlştUrtllmesı kararJ'"1an o° rceve kadar dırvrjslerTi sur Parlamenter (Ba.Ht»r»fı 1 Savfsda) metnî aynen ben'msendiği tç.f:ı parlamenterler emekl'hk maa«larını almaya (İ8"am edecekler, bu arada parlamntto dışmdakı gorevlerıni de ç'lrddrebıleceklsr dır. Bojlece Ba>.ı.al ve arkadas lannın daha once vprdıkteri on^r geyı kabul eden Mıliet Meclısı Genel Kurulu bu kez Senatodan gelen değısıklı.Jpe u\arak, da ha once \enlen ceıgeceKi hL. kumlerı benımsememış olmakta dır. Ote yandan Mıllet Meclısı nm 110 mart tarıhlerı arasında çalışmalanna ara vermesıne jlıskın Danışma Kuruıu kararı, Mıllet Meclısı nın dun gecekı bırleşı mınde ovlanarak Kabul edılmıştır Dışışlen Bakanlığı butçesının goruşulmesmden sonra kabul edılen Danışma Karulu karan uya ıınca avrıca, Mıl'et Meclısı 11 mart cuna gununden ıtıbaıen cumartes' ve pazaı gunlerı ha rıç, hprgun topJanarak çalışma lannı surdurecektır. Parlamenter odenek ve >olluklannın es.v. halme getınlmesme ılısKin kanun teklıfinin onceki akşam Cumhurıyet Senatosundakı görüsülmesl sırasında /jıajasa ve Aaalet Komisyonun dan gelen metnın gdrüşmelerde esas alınmasına ilişkm önergede CHP Erzincan Senatorü Nıvazi Ünsal ın ımzasının bulunmadıgı saptanmıstır Ayrıca, konuya ıhşkın naberımızdekı «basını daha once sovgulerle yermış olan Xı>azi Ün sal» sozcuk'.en de janlışlıkla gir mıştır Duzeltınz. DÜZELTME Cumhurıv et Reşat Hamıt Azız Napolvon lngillı A L T 1N 57 > 1 ""l 1 130 110 7Jf) 73P 600 Mr TiP 725 720 73! r ŞırKetımızın vıilık olagan genel kurulu aşağıdakı gundemı goruş mek üzere 17 Mart 1977 tarıhınde saat 15 45 de Topkapı Londra Asfaltındakı fabrıka bınasında toplanacaktır. Sayın hlssedarlarınuzın şirketı mıze müracaatla girış kartlanm almalarını ve bellı gün ve saafe toplantı mahallınde hazır bulun malarım rıca ederız T Tıcaret Kanununun 362 nittddesı geregınce Bılanço, Kar ve Zarar nesabı, yonetım kuruıu ve murakıplar raporları şirketı mız merkezınde tetkıklerınıze su nulmustur GU.NDEİVI: 1 Başkanlık dıvanı seçunı 2 1976 yılı faalıyet hakkında jonetım kuraıu ve murakıplar raoorlarımn okunması 3 Bılanço, kâr \e zarar he saplarınm tetkık ve taâdlkı ıle yonetım kurulu azalarının ve murakıplarm ıbrası 4 1976 vılı kârının tevzî edı lıp edılmemesı hususunda karar alınması 5 Müddetı biten >onetım Kurulu uve'erimn yerıne yenilerının seçılmesı 6 1977 yılı için mırakıplann seçılmesı ve ücretlermın tesb tı 7 Yönetim kurulu azalan hskkmda Türk Ticiret KanunuSP'NIH GENEt KURULU nun 334 335 madı.elerine ıstınaden gereklı iznin verılmesi öte vandan, Sosvalı^t Partinin 8 t'mumı hevet toplantı za> (SP) 1. olnftan genel karulu butnuı başkanhK dıvanı tarafından Kun «;aat ır di Ankara da Maltpı.nzalanma.sı ıcın kirar alımı.ı pp Dufun Salonunda toplanacakCumhurıyet. 1915 tır. öte yandan, Izmır rafmensında çalışan ve komando evlemlerıne karışan ışçılenn, rafmendekı ış«Baştarafı. 1 savfada) lerine son verıldığı oğrenılmıştır. DISK'm 16 ejlul dırenışmden ODTÜ'de tezgânlanmak ıstenen, • şeytanra bır cınajet planı>nm sonra Petrol ve Kımya îş üyesi CHP Genel Merkezı ve CHPIı ışçılen çıkanlaras jerlerıne alı parlamento uyelenmn banşçı ça nan ışçıler n, Izmır de*ı komanbalarıvla, oğretım u^elermın da do evıemlerıne karısmalarının yo vanışması ve oğrenc.ler.n sağdu lunluk kazanması uzerıne, TPAO vusıuld orJendı?ını belır*en Ece Bolge MıidJriıiğune 5'enı atanan vıt, .Boylece bır ç^rkm ovun bo Melıh Ataman'ın, Izm^r rafınenzulmuş, gençıer ' e oğretım uve smden komando işç.lerı çıkartlerı bır tuzaktan k ırtulmuş oldu» maja haşladığı bıldırılmıştır. demıştır îzmır Rafmer s'nden AP eğiCHP Genel Başkam Ecevıt ko hmlı Bolge Aludura Atarıan ın emrıvle çıkanlan komando ışçı nu^masını şojle tamamlamıştır «Içmde bulunduğumuz ortam, sansımn 601 geçtığı belırtılmışbırçoc kımselerı ısyan duygusu tir. na pro'estoja yonelten bır ortam d'r Fakat bu da\gT.ı>a 1:apı'i\nlar istemeden, demokrasıvi çokertmek, faşızme jol açmak ısteyenler.n tuzagına düşmüş olurlar Bu tuzağa duşmeksızm can (Bastarafı. 1 gavfsda) guvenlığinn korunabıleceği geçen netim kurulunda gorılşülemez eun ODTU'de kanı'lanmış olan, Çunku Komısyon raporu henuz Ulkemizde demokrasıyi çökert bıze ulaşmadı» şeklınde konuşnıek ve fasızm jolunu açmak is mu^tur. teyenlere karşı, barışçı ve deBu arada, Türk Iş'in Kıbns'ta mokrahk yontemlerle en e*kın yapılan yonetmı kurulu toplantımucadelevi kadınlann verebilecesında kurulan Komisyonun rağme guvenıyorum. porunu hazırladıgı ve genel merkeze bıldırdığı oğrenılmiştir. CHP Kadm Kollarının, bu barşçı ve demokratık rnucadeleae TUNÇ: «KARAR ALINACAK> kendi uzerlenne duşenı başarıvla «lürk îş'in 8 rr.artta yapılacak yapacaklarına ınanıyorum » olan yonetım kurulu toplantısında, vanı Kıbrıs ta kurulan alt komısyon, Türk îş m sıyasi bır î LAN partıvı desteklemesı konusunda hazırladıgı rapor genel merkezıSARIYER SUIH HUKUK mize ulaşmıstır Bu konu 8 mart tanninde Zongulaak'ta yapılacak HAKIMUG1NDEN olan ydnetim kurulu toplantımızd» ele alınacaktır. Bır partinın 975/34 esas desteklemest kararının bu toplan îstanbul t E T T. ıdaresı tıda almacaÇını sanıyorum. tarafından davahlar Şışlı Eğer karsr almamazsa, tuzügıi Kurtuluş Eskışehir Mahallemüzün ?eıe^' olarak olağar.tistu si Azak Sokak No 5 o de genel kurula g trrek ?orundavı?. ıkâmet eden Yorgı Rıkka ıle Ancak, boj'le bır eye luzum kalNuri Acar haklannda Sannıayacak brri'cram « yer Sulh Hukuk MahkemeÎI0E FARKll GOftUJTE sı'nde açılmış olan 4281 lıra hasar bedelı alacak davasıTUrk t«j Genel Se^reteri Sadık nın japılan açiK vargılamaŞıde ıse, topldntı vndemınoa lan sonunda partı destekleır.e onusuniın buİuamadığmı aıld.rmış, şunîan Davalıların gosterılen adsöylemiştlr reslerine dava arzuhalı teblığ «TurkIş bıldiğmıı gıbi Işçı a edilmiş bu adres'e bulunmanıîmın en buyuk kuruluşudur. dıklarından dava arzunall 8 mart tanhında yapaca^ırtuz yogazete ıle ilanen davalılara netım kurulu ^oplantıs'nın gllnteblıg olunmuşmr. demmde bu buyuk ısçı kuruluYapılan yargılamalaf soşunun ıcra ıle ılgı'ı bazı konulanundan gorüşülecektır Hosap konusu Davalılann davacı ldare>e vardur Sendikalarm raporlan aıt Sarıyer Hacıosman bayıkonusu vardır Ama Konfederasrmdaki elektrık dıregıne 4275 yonumuzun bır sıyast partıvi desliralık hasar japtıklan an'ateklemesı konusu gündpmde yokşılmıs olduğundan hasar betur. Bojle şey olamaz, bu rnadde deli 4275 liranın faız ve 427 gundeme bıle gıremez, çunku alt lıra vekalet ücreti 707 hra komısyon raporunu henuz lıazırmahkeme masrafı, 97 lıra layıp bıtırmemıştır » ılâm harcıle oıı1'kte davalıAP VE MHP LI SENDİKAUR lardan ınutese'S'len talısılıle riavacı ıdareye verılmesme 9 12 1976 tanhınde karar veTUrk ts bunyesınde bulunan nlmış olmakla adresi meç AP ve MHP'lı ıcra kurulu üyelerı hul o'an davalılsra lanen ıl» yon°tım kurulu üveleri. Türkd'iyurulur. îş'in bir sivasl partıyı desteklemesi Jcararınm seç:mlere kadar cecıktinlmssını istemektedırler (Basın 970) 1910 Ecevit Türkîş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog