Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JIU1 Tosyalıoğlu ve Çakır'ın, Stada 120 bin liralık bilet karşılığında seyirci soktukları belgelendt • Y&S&Y& OORE, BAKAH, M'JSTf^AR, GEHEl MUDUR VE B016E BA$KANLAR! IIE İlGilİ FEDERASYOK BAŞKAHIARIHIN 2 0 ' P ADEÎ DAVEÎtYE KIJLIAHMA HAKKI VAR OYSA FUTBOL FEDERASYOHU 7 MAÇTA 1 9 2 9 DAVETİYE DAĞlTll. REMZİ TOSYAUOĞlu'NUN BAfimi&l BU KARTVIZİÎIER 8 0 BİN URALIK BİLET ĞIHDA OIUYOR. • SON 4 AYDA ONEMU 7 FUTBOL (CAR $!IA$MASI IÇIN FUTBOL fEDERASYONU ISTAN8UI BURO MUDURU REMZİ TOSYAUOGLU !LE BOIGE MUOÜRO MEHMET ÇA KIR'IN 3 BINDEN FAÎLA KI5IYI OZEL ICARTVIZI1LER1 IIE STADA SOKTUKLARI. İSTAHBUL BELEDIYESI MEMURLARIHIK. Gl RI5 KAPIURIHDA TUTTUKURI ZABITLARLA ORTAYA ÇIKTI. REMZt TOSYAL1OGLC E«ini dostunu stada alırnk içın ozel kartvizlt bastırmış'... Türkiye l.Ligi'nde günün tek maçmı F. Bahçe ıle Zonguldak înönü Stadı'nda oynuyor Turkıye Bınncı Lıgınde bugün Fenerbahçe, kendı sahasmda Zon guıdaKspor ıie karşılaşacaktır. Saıı Lâcnertlıler, sakat ve cezalı futbolculan nederu ıle tatam kurmakta guçluk çekmektediTİer. •Engm'ın cezau, Aydın'm askerde, Errun ve Osman'ın sakat, Omer' ın lormsuz oluşları, çalışuncılan Kaloperovıç ı auşundurmektedır Eu nedenle de amator takımdan Atüla'p bugun Zongulıiakspor'a karşi oynatraası beklenmektedır. Karşüaşma Inonü Stadında oynanacak ve saat 14 30'da başlayacaknr. Orhan Şerel Apak dönemlnde Putbol Federasyonu Uyeligl yaparken bır gezl ıçln 10365 Ura avans aldığı, ancak bu avansın hesabrnı vermedığı bne surulen Maral Akan'ın icraya venld:ğl ogrenılmiştır Beden Terbıyesi Genel Mudurlüğune yakua çevrelerden sızan haberlere gore hakkında ıcra da\'ası açılan Maral Akan'ın Füruzan Tekıl Federasyonu'nda da Protesyonel Kurul üyesi olması Konuya daha da Ugvnç blr görüntü kazandırmı$tır. • ORHAH 5EREF APAK DÖNEMINDE DE fEDERASYOH ÜYELI&l Y&PAH MARAL AKAH'IN BIR 6E1İ IÇIN 10.365 LİR& ALD1ĞI VE BUNUN HESAINI VERMEDIĞI ORTAYA ÇIKTI MARA1 AKAN'tM D&V& D0SY&S1 &R&MYOR Orhan Şerel Apak Pederasyonu'nun gbrevden ayrılması ile adresi bulunarnayan Maral Akan hakkındakl dosya uzun yıllardır ıcrad» beklerken, Akan'ın tekrar Beden Terb:yesı Teşkılaü ıçınde ROrev alması ürenne Ugılıler dava dosyasuu bulmak ıçın araştırmalanna başlamış' lardu. Inonu Stadı'nda kartvizit yolsuzluğu saptandı V>^^^• 1 • • • ' ' 1 1 ı • ^ ^ ^ m « ^ ^ '» ~ " f B M t DINÇER: «H&R&l fcUM'l TAHIMIYORÜM. DEDİ Beden Terbtyesl Genel Müdur Veklll Fehmı Dmçer bu konuua «Maral Akan't tanırnıyorum, evvelıyatını bumiyorjm Ancak bu konu hakkınaa hukukçular geregiru yBpacaldanlır .» demıştır. 10 yılönce aldığı avansı ödemeyen Futbol Federasyonu üyesi icraya verildi TOBKİÎE BUUİARÎSTAN MİLLt MAÇINDA ÎNÖNtj STADINDA V\S\ DIŞl OLARAK FEDERASYONTN 574, BÖLGE'NtN 334 KARTVtZlT DAKS GÖSTERtR 3343/05 SAYI LI ZABITIN FOTOKOPtSl , GÜNÜN PROGRAMI 2.1161: TÜRKİYE 3 . 1161 \nk. Inonu Stadı '4 15 Ank D Spor • Sakarya Şeref SUdı: 14 3C Kasımpaşa Teksrdagspor Vefa Startı: H30 Galata • Edımespor tst. Anadolu S. Salonır. 13.30 Taçspor • Altınorda ı2 Lig) Aokara Atatürk S. Salonu: 14^0 Venışebir Tofaş SAS 16 00 Kole] İ T U . Izmir Atatürk S. SaVonu: 17 "0 Karşıyaka ODTÜ \dana Spor Salontr r 30 Hrt D Soor M Gucu 2 Ug B&SKETBOl Iİ01 îstanrM Beledıyesmın gttrevU memuriarı. Futbol Federasyonu îstanbul Buro Şefı Bemzı Tosyalıoglu'nun, Inonu Stadındakı karşılaşm&lara y*salan çığneyerek seyırcı aldığını ve bunun ıçm de b:let yenne kendı ozel kartviEiÜennı kullandığım s&ptacuşlardır. îlgılılerce ortaya çıkartılan bu yasa dışı davranışlar ıçm tutulan zabıtlar lstanbul Beledıyesı Hesap Işlen Müdurluğune bıldınlmıştır Devlet hazınesmı zarara sokan bu «iavran^Ura Kemzı TosyalıogİJ'nun vanısıra Beden Terbnesı lstanbul Bolge Muduni Mehmet Çakırın da 1ta rıştığı ortaya çıkartümıstır. Futbol Federasyonu lstanbul Buro Şe{ı Rertra Tosyalıoğlu nun bıletsız olarak stada aldıklan ıçın ozel kartvmt bastvrdığı ve uzennde ayyıidıa ol?n bu kartlara imzasını attığı, Beledıye rnemuriarın ca saptanınış ve bazuan ornek olarak alınmıştır. Ceşıtlı karşüasmalarda toplanan 28 «DâvetıyeK&rtvizıt» tutulan zabıtlara eklenerek ılgılı daıreıere ıleUlmıştır. G. SARVJT ANDERLECHT MAÇl 3 kasırn 1976 tarıhınde oynanan Galatasaray • Anderlecht karşılaşmasınaa 3396 0"! sayı ıle tutu lan zabıt, lstanbul Beled'.vesı Kontrol Kurulunca 5 11.1976 taııh ve 4 7289 sayı üe Hesap Işlen Mu dürluğüne oır raporla havale edüauştır. Soz nor.u su zabıt &ynen şoyledır: .Yapuan kontrolde. gırımlüik ücrett U00> lıra olan r.um&ralı trıbüne normal serbest g:nş K»rth ve gorclüer dışmda K 1 Kapısuıdan bır nümunes; elsll da\etıyelerle Federasyon adına (386) «UÇJTJZ EekEenaltı», Feaerasyon alâkalısı «Remzı Tosyalı» imzasım havı davetn elerle (129) «yuzyırmıdoıraz>. ve buna ılâveten (62) «altmışılu» kışırun de büa ücretsız olarak gınş yaptığı tespıt edılmış, büâha ra ıçbu voklama tışı mahalhnde tıazulanmış ve taraüarca o<unup ımzalanmıştır » BEŞtKTAİJ FENERBAHÇE MAÇl 1 xasım 1976 tarıhınde oynanan Beşıktaş Fenerbaiçe maçına, Federasyon davetlısı olarak 271 Eeden Terbıvesı lstanbul Bolge Mudurlüğu davetlısi olarak da 48 taşuun gırdıgt 384/07 sayuı za bıtîa saptansmştır. 26 aralık 1976 taııhındekı Galatasaray • Bursaspor karşılaşmasına Istanbul Bolge MudürluSvmce venlen davetıyelerle 63 luşınin almdıjı 3432105 sayılı zabıtla ortaya çusarttlraıştır. FENERBAHÇE G. SAKAY MAÇl 9 ocak 1977 pazar guna oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçında ıse Futbol Federasyonu ve Beöen lerbıyesı Bolge Mudürlugunun yasa <uv 471 davetıye dagıttıgı saptanmışur. Remaı Tosva lıoğlu'mm bu maçta 314 davetıye Mehmet Çakır'ui ıse 157 davetıye dagUügı 3431/06 sayüı zabıtla an laşümıştır BEŞ1KTAŞ G. SARAV MAÇl 33 ocak 1977 tarıhınde oynanan Beşıktaş Galatasaray maçında ıse Federasyon ve Bolge Mudürlugunun dağıttıgı yasa dışı davetiyeler 3431/10 sayılı zabıta gore 337 adet oünuştur. Bunlardan 186' suu Remzı Tosyalıoğlu verrnişUr. 15 şubat 1977 çarşaroba gunü ojnaııan Turtaye • Bulgarıstan A Müli ozel karşüaşmasında ıse dagıtılan davetıje sayısı rekor düzeje ulaşnuşur. 17,2/1977 tanh ve 4/653 sayüı raporla Hesap Işlen Mudurlüğune üetüen 3443/05 sayüı zabıt a>nen şoyledır. , «Yapüan kontrolde, gınmUlık ucretlen tarılede behrlenmış muhteuf tnaunlere; K l , L Kart, L Şeref, F, D 1, M l M2. N Açık Itapüanndan normal serbest gınş fcartlı ve vazılelüer dışında bır numunelen eklı davetıyelerle talımatname hmıtlerını aşarak (914) davetlınm gınş yaptığı a>nca da (55) Uralık numaralı trıbune de (51) bıletsı» muştennın alındığı tesbıtiemmş, bılâhare ışbu yoklama lışi mahaUrnde okunarak tarallarca ımzalanmıştır. Biletsiz KapıUr Bölge Dave. Feder. Dave. 13 324 297 Kl 16 32 L Kart 23 23 B L Şerel 11 10 F 15 11 Dl 85 8 Ml M 2 B5 N Açık 334 574 51 Deniz SOM a> Beden Terbivesi Genel Mudürlüp TeşWlitı \e spor teşekkulleri \e diğer derneU \e tfçekkuller tarafından Beden Terbivesi Genel Müdurluğu tesislerinde, duıenlenen her tuTİu karşilaşma ve gosterilerde GençHk ve Spor Bakanı Gtnçlik \e Spor Rakanhğı Mu^teşarı ve Beden Terbijesi Genel Muduru ıle B<ılçe Başltanları, hutun branslarda. iieıli bran^larda da Federav^on Başkanları 20 $er adet da\etive kullanmak hakkına sahjptlrler.» Yonetmehğe jrÖre Ftıtbol Fpderasvonu Başkaru'nın her karşılaşma için valnızca ?0 da\etl\e hakkı olmasma ragrnen, Federasyon Baskaıu ol madıfı plW Büro Sefi olarak Remri To^alıoflu" nun ozel kartvır.ltlrr bastırması ve kendi Imıası üe yuderce kişi>i stada alması konuju daha da Hginç blr nokta\a çetirrniştır. Beledhe'ce tutulan " latııta gore Federasyon Başkanrntn toplam 140 kiçıvi stada alma hakkı olmasına rajnien bu rakamın 1929 a ulaşması Fnnııan TekiVi de zor dnrurada bvrakmıştir Ote vandan soı konusu vonetmeHğ^n da\eti\e ve recek taşiler arasında Bnlgp Başkanlan'm goster memesi de Bolpe Muduru Mehmet Çakıt'ı zor du rumda btrakmıştır \ava\a gore Bolge Bavkanlan her ilın \ aliM dir Istanbul Vallsi Namık Kemal ^entutk'un davetivelerinl Beden Terblyesi Bolge Muduni Çakir ın va«»l ^ınınn çok çok üstune çıkarak kullanmaM »ururlüktelu yasalann cifnendiğinl n;ıkça costermektetlir. VOIEYBOI 1131 Selım ^ırn Tarcan Salonu: 15 00 S Sıgorta • Kurtuluş Inadolu S SHest Salonu: 1> ı>0 Vtn>lex Muhafızsçucü = 1S30 Aîtmyurt • DSÎ Spor 1R00 B Boronkav Bursaspor tımir Ataturk Salonu: 15 00 Goztepe Demzgucu tETTIi futbol cu \e voneticilerr Futbol \janı Bfrol Bo ra odullerini verirkert.. (Fotoıtraf' Fehmi ÖZGCLER). 800 metrede Grippo, 400 metrede Koch salon dünya rekorları kırdılar MltANO îtalya ulusUnıra. >ıı salon vanşmalannda perşam be akşamı ıkı dunya rekor ir.a daha ula<;ümi':tır. Rekorların ılk'.nı 800 metrede Italyan atlett Carlo Grippo . 4C" 39 5e kırmıs ardmdan da D^£J Alrnan ba\an atle'ı Manta Koch 400 metrede 51" 37'Uk bır der*cp vapmıştır. (a a.) Viıhfornlya am Stanlord Ünnersıte^ı ngren cısı, eskı dunya g"iHe atma rekortT>ı;r>ı Terry Albntton, «Los Angeıes Tirc>îS» ca retesının dtızenledıgı salon yarışmalarında, Ingleuood'da, gulleyı 2150 m'ye attı Albrittcn, son günlenn en ıyı gulle derecesınl elde ederkcn, dısk atma Olımpıyat şampıyonu Mac VVıIkıns ı de roağlup edıyordu «Ikı çeje tahammülum yok» (Hjor Albnt tOT «gullede bır ds«k a»ırvva mağlup o1. rnaıi. >a da bır Dogu Alman veya Rus a '.enılmek Heie dısk atıcı, Olınıpıyatlarda Amenkalı arkadaşını geçen Dogu Alman ı kucaklayar bın oUrsaN Hatırlarda oldu ğu gıb», Albntton, \menkan Olımpı\at t^kımı seçmelermde takıma dahı gıremeırustı Olimpiyatta kaybeden sporcular yeni sezona DUNYA iyi başladılar DÖNÜYOR Hıncal ULUÇ Nejat KÖK • ESKt DÜNYA GÜLLE ATMA ŞAMPİVONU TERRY ALBRÎTTON, SALON YARIŞMALAR1NDA 2150'LİK B1R DERECE YAPTI. benım ardı ardma kazandıgım sekızıncl varış» dıyordu, R.ddıck Rnddıc^'m galıbıyet serısı, ertesı gun Albuqu»rque, ve bır hatta sonra Toronto ve Cle\e\anuc5akı bınncüıklen ıle sure gelyor Cle\eland'da, Ç0 ywda da, genç Dogu Alrnan sprınten Eugen Ray'i 5 39 sanuae, ancak gogus lartayla geçeblldı Rıdöıck, Olımpıjatlarda, 100 metrede yarı fmalde beşrncı olmus, tınale taüe kalamamıştı. «Sıhırlt küreye bakarak değıl, olayları mantığımia uıceleyerek Macanstan'ın gelece< Dunya Kupasmda çok ılerlere gıdeceğını rahatlıkla soyleyebıürım» dıyor Steîan Kovacs. Soztfne manmak gerek. Son Jtez, uzun devrelı bır tahmınae bulunduğunda yu 1973 tu: O zamanlar Çekoslovakya'run 1976 TJIuslar Kupasıru kaza r.acagını soyluyordu Ve ovle oidu Demek, Macaristan a dukat etmek gerekıyor. • •• Pransıa asıllı Alman orta sıklet sampıyonu Jean • Andre Emmerıch e «boks dunyasımn Pıoassosu» denıyor. Çunku, boks eldıvenlerıru bırastı gında, elme resım yapmak ıçın îırçayı alıyor. Emmench bır Renoır ve Degas hayra.ni. Boks karşılaşmalanna oranla tablolanndan daha çok para kazandıgı soylenıyor. *•• FC SoutUampton Kulubune CEFA'dan bır u\an geiaı Maçta olay çıkarmaktan n n 1 Herhangı bır başka su;t?n rru7 Hayır, ha>ır. Kupa GaHp len Turnu\asında Marsıl>a karşüaşmasımn hakemme av rüan otel odasının yeterlı kalıtede olmamasmdan (!) ••• îskoçya'da bır lutbol karşılaş ması Kazanan taraf guzel bır sanat yapıtı elde ettı ve kaybedene bır miKtar para verıldı, Ve her şeyden once zaler tabıî Ancak doksamicı dakıkaöa, karsılaşmanm tek golu atıldı Taraflardan bınnın savunma oyuncusunun kendı kalesıne a'tığı gol oldu bu. istanbul Amatör Futbol Şampiyonası sona erdi îstanbul Amator Futbol Şa pıyoıiası ctün Vefa stadında c nanan karşüaşmalarla sona ı mıştır. feampıyonluk turunu geçt mız hafta atan î E T T dun î tepespor ıle 00 oerabere k. rak ^enılgı almadan sampıjo ğu 'bıtırmıstır. Suıtantepe'ye 43 veıulen diKpaşa ıkırscı ve Nı»arıtas 20 yenen Teiel uçuncu ol lardır HAKEMLER Yahva Dıker As\m Yazıcıoğlu 16> Buo1 rıi» (6) İETT Barbaros (71 (6) Arıf (7) Oguz (7) % (5) Saım 6) (Ercan ı Saım (7) Burhan (7) kay (7) Tayyıp (4) Ersı (Suleytnan 5) MALTEPE: Mehdı (7i (6) Tuncay (6> Burhar Sınan (6j Edıp (7) doğan 17) Şerıî (7) >;n (5) Erdoğan (6) 5 Spor Yazarları Güreş Turnuvasmda TOFAŞ SAS MTA'yı 8 2 yendi BVRSA (Feridun Evrenosoğlu bildırivor) Spor Yazarları An kara şubesmın duzenledığı gureş turnuvasımn ılk gecesınde Avru pa Kuluplen Serbest Gureş Sampıyonası TOFAŞ SAS Turkı >e şarnpıyonu MTA'yı 82 yendı Çekışmeh geçen karşüasmalar da Karml Ozdag, Mehmet öz turk ve Mehmet Guçlu rakıple nnl tuşla yendıler TOZUYUL Inglev ood'dakı aynı yarışma'ard*. dBh Eamonn Coehlan, Yenı Zelandalı Olımpıvat şampıyonu John Walker'ı bır mılde (1600 4 m ) gogus larkıvla 4 dk 00 0 sn.'de geçmeyı basaîdı Yarıştan sonra Irlandah uınsan kazandıgı bır yamla daha lyt anımsanıyor He'.e geçtıgı Jotsn \Valker olursa John, bence gelmış geçmıs en Iyı mıl koşucusu» dıyordu. Ytl sonu apandısıt arneliyatı geçırmış olan Wallser, Verü % Romero Conçal^es, Uruguay lı ve hakem, kesınlıkle rtıraz kabul etmıyor. Montevıdeo takıralarından binrun savunma oyunculanndan hakkında karar verdıgi bırırun kendısıne dogru gelmesı bıle, şortundan bıçagını çekmesıne yettı . Seyırcüer bır an ıçın neteslennı tuttular. Günun tacıasına mı tanık olacaklardı° Hayır, Conçalves, oyun cuyu atış içuı topun başuıa ıtekledı, hırsını alamadı ve bıçağı hışımla batırdı. yırrru ıkı oyuncunun hajretten açı lan gozlerı onunde Oyun, ta bıi bıraz geç başladı Ancak, Conçalves'ın bır daha yeşü alanlara ayak basıp basmadığı bılınmıyor # B?mard Lacombe Fransa ve Olympıque Lyonnaıs'ır.ın santrforu, onemlı karşüasmalardan once, futbol ayakkabı lannı oğlu Sebastıan'nın yastı gının altına koymayı gelenes halme getırrruş Kendısme bunun uğur getırdığme ınanıyor. Aralık ayında. lıglere ara verütügınde de, tum dınlenrae devresmce, yıne ayru alış kanlığını surdürmuş. ügur tuttu Takımıyla çok avantajU yeni bır sozleşme ımzaladı. Zelanda'dan 17 saatlık bır uçuştan sonra Los Angele<e gelmıs ve ayagının tozuyla bu yanşa katılmıştı Kİ0D1CK KÜMAGIUP!.. # Salon Î arışmalarınm en basanl» spnntert Amerikulı Steve Rıddıck. Ingle* ood'dakı yanşrriElarda, 60 yarda da (54 8 m ) , Olımpiyst şampıyonu Jamaıkalı Don Quarrıa'yi v* Steve V/ıUıams'ı maglup ettı. «Bu, BIR DAKİKADA DÜNYA TURU Hilmi TÜT Geçtıgımız hafta şarn tunu ılan eden İ E T T , spor ıle 00 berabere şampıyonayı yenılgı alm tırdı Her ıkı takım:n da ıj ovnadığı karşılaşmada rın çahalan gol gen karşılaşma 00 sona < Maçm bıtimınde ^ 1 E T T'h tutbolculara Mudurlugü % Futbol e oduller verdı Satranç kösesi Paraguay Dünya Kupas» elemeler'mde Kolombiya'yı yendî: 10 rr.eien ıçın perşemt Bogota'da Koıornbı^a mı üe karşılaşan Pa bol Takımı, rakıbını mıştır 70 bm seyırcı om nan maçın tek golu kada Jara Saguıer 1 Bu sonuçla. Gur Bınnci Grubunda p\ sı şoyledır1 Paraguay 1 ı 2 Bresüya. 1 m 3 Kolombıya, 2 BOGOT\ DUT.B H. 10MM» THE FtELD, 1948 İ T BAHÇE ESKİŞEHÎRSPOB 2u «ubat 1977 pazar gunku Fenerbahçe • Eskisehırspor maçında ıse tutulan 1172(07 sayüı zabıU gore toplam 314 toşı aldıklan davetıyelen gostererek oüet ucretı odemeden stada gırmışlerdır. Bu karylaşma ıçın Federasyon 98, Bblge Mudurlugü ıse 193 davetıve dagıtrnıstır lstanbul Beledıyesmce tutulan bu sabıüara gor e Futbol Federasyonu ve Remzı Tosyauoğlu'nun toplam 1929 kışvjı, Beden Terbıyesi lstanbul Bol ge Mudurlugu ıle Mehmet Çakır'm da. toplam 983 kışıyı ucretsız olarak Inönü Stadına aldıklan ortaya çıkmıştır Yasa dışı bu u>gulama sonunda Dev let Hazınesınin, Beden Terbıyea Teşkılittnın, spoı kulüplerimn, lstanbul Belediyeslnin, Türk SPOT Vakîı'mn, Hava Kuvveüertal GüçlendJrme Vaklı'nın ugratüdığı toplam zarar 120 bin Hra dolayında olmuştur. Futbol Federasyonu ve Remzi Tosyalıog lu"nun devlete verdıgi zaraT yasa dısı 1929 davetıye karşılıgı 80 bm Hrayı bulmuştur. YASA NE DtYOR? «Musabaka Yerlerine Serbest Glrl» tSnetme1İH» spor karşüaşmalanmn Izlenroesini kurallar» baglamıştır. î l haziran 1976 t a n h ve 15623 savıh ftesmî Gazetede sbz konusu >önetmelİKin bari »rtPiPri değlştinlmis \e veni kurallar setiril• '.;^.ı»rin kaç adet da\e• Geçen haitata problemm çozu mü 1 VdT. Ka3/Ka6/Fg7 Z Ad 5c3, Ab6, S&VUHMA5I BALAŞOV SSCB 44'üncü BlrincUlk 1 e4 câ 2 c3 e6 3 d4 d5 4 e5 Ac6 5 \I3 Fd7 6 d\c5 7 Fd3 A8e7 S oo Ag6 9 Keı Vci 10 Fxg6 fxg6î U Kf4 oo 12 Fg3 Ae7 13 Aıd2 Af5 14 Ab3 Fa4 15 Şhı Vb8 16 Vc2 Kac8 17 Ke2 h3 g5 19 Fh2 Kc7 20 Aeı Fe7 21 \dı Kc4 22 Kd2 g4'. 23 hxg4 Ae3'. 24 Yez Axg4 25 a \xh2 26 Ad4 FcS: 21 Şxh2 Fxd4 28 cxd4 Kxd4 29 Kct Kh4+ 30 Şg3 Fb5! 31 YR Vd8 32 Ve3 d4'. 33 Kcdı Rhfi'. 34 Vxt4 KxI4 35 Şx(l Vg5+ 36 rerk. Prohlemın çozumu 1 Fc4 b2 (Eğer 1 .., Ssb8 2 Fxb3 ve Bevaz kolaylıkTa Berabere'yı saek r 1 2 FR3 BıV zorunlu. Aksı halde F ,2 sonra Fe*ı oynayarak b2 Er'ını alır \e a4 üe Beyaz >»anır 3 Fd5+ \b7 4 Fgi'.'. ••• • Arjantın'de yapılacak, 1978 Dürıya Kupasının 38 karşılaşmasını ıkı mılyon 033 bın 540 biletü seyırcinın ızleyecefı ongorulüyor. 1970'de Mexıco' tla bu sayt 1,67 mılyon, 1974' de Munıch'de ıse 1,76 mılyondu. **• • Aldo Agroppı, US Perouge'un kaptanı, sakatlanaiKtan sonra, takımınuı Bologna'daki karşılaşmasmı tnbunlerden ızlıyordu Bologna beraberlık golunu atmca >1 l). dururr.u protesto ederek yennden îır ladı. Çevresmdekıler de, bu \abaneıyı tartaklamaya başla dı Mutlu bır rastlantı, eskı Avrupa boks şampıyonlarır, dan Carlos Duran pek uzakta değildı, hemen yetıştı ve Bolognah'ların elınden kurtardı kaptanı... Ursula Mulier, «bombacı» Gerd Muller m eşı 7 temmuz 1974'deki Dunya Kupast fmalinden bu jana Bayern'm tek bır karşılaşmasım dahi izlememiş. Nedenıni şbyle açıklıyordu «Kotu bir çarpışma ya da darbe sonucu «kuçuk Iarem»m yere duşup kıvranmasını gormeyı yureğım kaldırmıyor » Ursula Mullet'ın korktugu, bır anlam'la, basına geldı ve «kuçuk fare» amelıyatla bıten bir sakaUık geçırdı. Gurel, rahat btr ucak yoiculuğu hem çabuk, hem de mantıklı olurdu Oysa FC Zunch'ın koyu taraftan Isvıcrel' H»ln'ut Fıtze bo\le dusunmuyor. Avrupa Kupasındrkı Turku Palloseura FC Zunch ro\anş karsılaşması ıçın 2 bm kılometre uzaktafc Fmlandıvr nm Turku f kentme bıs'kletle gıtmeyı yeğledı. Dokui gunde Fmlandıya'aaydı A\TII spor ı{ düşünceyle /Jaha 8nce de, 1 6W) kılometrelık Zunch Glasgo\» joıuriu da bisıkıetle katetmışti Fıtze 49 yaşmda 103 müyon u>gulavıcı ile, yuzme ABD'de en populer spor Bununla birhkte, bu sayı, rekor olan 1973'dekı 107 mıbona orsnla net bır duşüş gösterıyor. \Uantık otesmde, yuzroedekı bu duşu^a karşıhk, tenıs ve skı en hızlı gelışen spor dalları Hatta, rekabet ıçın, kayak malzemesı satar.lar «bacaklannızı, bızım rnalzememızı kullanırken kırarsanız su kaaar tazrmnat alıvsuıız» şeklında tasmınat meblâğlannm yansfag, reklam kampanyalanna gırışıyorlar Maıış ötesmde sterhngın bsısaşağı gıtmesı yanısıra ünlü çporcular da Bntama \aalanm terketmeye başladı Golfculer tenısçıler, surücüler (Hunt'jn İspanj a d a yaşadıgı çıhı) Amerıka'ya, *.\ustralva va, Cote d'Azur'e ve daha ba?ka serlere gıdıyorlar Son olarak. «.Teı me~nurlanrca aranmakta olan Avrupa ağır sıklet şampıyomı Joe Bugnpı ıkhn deSıştırdı 1969 VVımbledon sampıyonu Ann Jones'un Amerıka Bırleşık De' !etleı ıçın ald.Sı bılet de yalnız gıdış büetı. Önce somürgeler, şımdı ınsanlar. vtlîincia Aaalann elınde pek buşey kalmayacak gahba., AT YAFT, 1. KOŞl Favorl IPT Nuray • Kaça Nurgul 2. KOŞC: Fa\o P'.âse Cıhan 3. KOŞt: Favor Plase'.er Denızhı Surpnz Esrehan 4. KOŞt) Fa\oı se Prens Cem, S OVT. •*+ Ingiltere Prensesi Antıe ın Otorutta £azla hızdan para cezasına çarptınldığı bıhnıyor, Mans, Isçı Partısının bır mılletvekıli Parlamentoda şa sorjyu yoneltmek ıstedı «Nıçm, bır lehırrt ışçısı olan, Tony Elener, aynı jerde le ajnı hızda gıderken va^alaidığmda, Prensesır.kınden 3iW hra daha fazla para cezası odemek zorunda bırakıldı"7» 5 KOŞl : Fflvoı seler Şevh Şarr Sarpr z Sebnem 6. KOŞt: Fa%f seler Sherwood r T A^C p'ter 7 KOŞl.: Fa\( spler Pelâm • I Ha; dut.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog