Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Aı n ZiyafeHe Ehsişleri Bakanı T»v fık Rüştü Aras bır konu$ma "w mış ve demıştır kı: «Ankara Balkan Antantınirt turuluş\ın:ıar. berı ikincı defa olarak müttefik devletler temsılcilennı kabul etmekle bahtiyardır. Hükümet mer kezi şenlık ıçindedir. Burada ou lunuşunuz Ankara'ya gerçek ou dostluk havası varatıyor. Bu hava içinde muzakerelerimiz sonucunun semeresini büttin dün 5*aya gosterecektir.» Tevfik Rüştü Aras'tan sonra tt'eki dflegeler de soz ala~ak Konseyın fm'antısını öven sonuşmaîar yapmışlar ve iyı diıetelerde bulunmuşlardır. CUMHUIIİYH 25 JUBM 1977 40 Y!L ÖNCE CUMHURiYET 26.2.1938 BAIKAN KONSEYi T0PLANT1SJ de sereflerine bir ziyafet ve 11 miştir. Ankara'da bazı bınalar resmi daireler Balkan Antantı devletlerinin bayraklan üe sijs lenmiş bulunuyordu. SANAT EDEBIYAT llhan Usmanbaş kimdir? Bested. 1921'de Istanhnl da doğdu. Küçfik yasta viyoionsele basladı. Galatassrav Lisesi ni biMrdikten sonra .Ankara Devlct KonBervatnvan'na girdi. 19T3"c dek bıı konservatuvarda öğretlm üyeUği yaptı. Halen tstanbul Devlet Ronservatuvan ötretim üyestdir. Yapıtlan arasında orkestra Içfn mürikler. oda müriği yapıtlan. baleler. konçertolar. ses için yapıtlar bulunmaktadır Bunlardan b a n l a n uluslararası ödüUer almıştır. • ANKARA, 25 (Telefotüa) Balkan Paktı Daimi Konseyimn altuıcı toplanhsına katümak ti sere delegeler tamamen gelmiş ve dün a i ş a m Hariciye KöskUı» Bir sanatçının 24 saati BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Uygarük. 2 Ham ile ol gun arası. 3 Güney Dogu bolgemizde bir petrol bölgesi Tersi blr uzuv. 4 Samaryum' un simgesl Tersi yapım. 5 öldürme. yok etme. 6 Bir lşin yapılacağına söz verme Blr harfin okunuşu. 7 Su yohı Geri verme. 8 Tersi yag ma, çapul O yer anlamında blr söz. 9 îçinde bulunulan an Genislik. , TUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Çok lyi tür eşek. kl bir uygaruk Tersi nadolu'da bir ilçe. 3 tist kumına verilen isim 2 Es orta AEvlerin Baş üstünde dönerek ayaga kalkmak hareketi. 4 TutsakJık Tersi su (eskı dil) 5 Osmanlıcada bir harf Tersi gelecek 6 Vilâyet Tersi Kıbns'da bir partinin adı. 7 Bir tahıl Bir nota. 8 tz Yara. 9 Odeme Kısa zanıan. DÜNKt BULMACANIN ÇÖZÜMt SOLDAN SAGA: 1 Pemksıt. 2 Emek Acrun. 3 Rize Mide. 4 Ey lem. 5 As ttele. 6 Nebati Gak. 7 Eriyik Si. 8 erofat&M. 9 unaB Şam. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Pervane. 2 Emı Seren. 3 rezE Bira. 4 Okey ayoB. 5 lıtıF. 6 Samet kas. 7 ıcimeG tA. 8 tuD lasaM 9 Netekım. Konuşan: Bertan ONARAN TELEViZYON İSJOO TELEVtZYGVDA TERLt StNEMA «Kâtlp (Üsküda'a Giderfcen)» Yönetmen: Ülkü Erakahn. Oynayanl&r: Zekl Müren, Sezer Güvenirgil. 18.30 FOLKLOR Karadenız ekiblnden oyunlar. 16.45 PETER POTAMTJS 17.00 HABERLER 17.05 StRK 17.30 BtR BELGESEL Avustralyalı'nın yssamı. 1800 SPOR DÜNYASI 18.2C PETER POTAMUS 18 30 GENÇLER ÎÇİN MÜZtK 18.00 TATLI CADI «Darrtn Evlenlyor» Endora'nm yaptığı bir büyiilü saka yüzünden Darrin ile Samentha tartısırlar ve Samentha, Darrin'ln mutsuz oldugu, kendisini eskisi (ribi sevmediği kanısına vanr. 19.30 TtTlK HALK MÜZİĞİ BtR SOLtST «Bedia Akartürk» 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 2035 EVDEKİLER TRT Televizyonu bugünden itibaren Ferhan Şensoy'un yazdıgı ve bir aüe jçındekı olayları güldürü türünde ekrana yansıtan 12 bölumlük bir yeni dızirun yajinına başlıyor. Dizının aile fertlerinin tiplen şoyle çiziliyor: Televiaynn müDtelası bir baba. konken oyunu hastası anne, öğrerümini bırakarak baterist olmaya hevesli gpnç, herseyi fal ıle halletmefte çalışan evin kızı, devamlı evham içuıde olan bır babaanne... Dizinin ilk bölümünün adı: Merhaba.. 21.25 KAxMERA 1 (Müzik ve Etlence Programı) Punanlar Nükhet Dunı, ÜlkeT Ogıız. Katılan saratçılar ve parçalan söyle: Neşe Alkan: Boşuna aldanmısım ve tnsan neler goniyor, Izzet Altınmeşe: İkı dafın arasuıda kalmı5am ve Maden dagı dumandır, Sibel Egemen: Yenildim sana ve hayrola, Alpay: Gözlerln ve sevmistım seru ve Nükhet Dun solıstler ve topluluklar aralannda dans grubu eshgınde Al beni de yanuıa. Canım yandı v« 1:r nefes gibi parcalannı sunuvor Prosrsrada aynca yer alan ve Tevfik Yapın. Sinan Bengier ve Bed r: Dolkeles'in olusrurdufıı Kaktıis Topluluğrı uzun va samanm sırlan adlı skeçte oynuyorlar. 22.15 TELEVtZTONDA StNEMA «Çanlar Klmin tçin Çaltyor» Yonetmen Sam Wood. Onayanlar: tngrid Bergman. Garv Cooper. 00 15 GÜNE BAKIS 00.35 PROGRAM \"E KAPANIŞ Sarın Csmanbas. btre bir eünlfik yasamını fi anlatır nusuıız? Sanatçinm ber günü bır •oluşfıırma» çabasıdır. Evet. zaman saatle ölçülüyor ve gun vırmıdorde Dölünüyor. ama yaşam oyle m ı ' Her güııünuzde sadece yapmakta oldugunuz şeyler degil. yapmıs oldugunuz. çoktan bıtırdıg'.nii sandigınız seyler olanca güçîenyle yasamaktadır. övieys*, boyuna gıdipgelmeler. gidıp selmeler geçmışle bugün arasında. geçmısle bugün. >ann arasında... Orhan VeH'nın dızelerıyle tamamlayayım: nenirierimJı var, eüneş içinde; Ağaçlanmız var. taprak İçinde; Sabah akşam Ririer gider eeliriz Denizlerimizle ağaçlanınız arasında, Yokluk İçinde. Son dizedeki «yokluk» sozcüSiJnü sevmeyecek.•fnız belki. Çünkü yaratı en canlı. pn elle tutulur sey öylesine canh kı yıizyıllar bnyıj \aşıyor yaşıjor. kımıldıvor, dabası ölüyor, yenıden dirıliyor. Boyle bır canlılık •vokluk»tan dogamaz. ISP, b'Jtün sorun da b ı r Yaratıcmın ortaya cıkardığı yapıtı bir .artı», olumln sonuç gibi goruynru7; oysa bu artı bir kııskular birikimmden başka bir sey değıldır. Daha da oteye gideceğım: Orhan Veli' nin 'l'Oklukıunun ta kendisidir fse fazlaca duygusallık kanştırdjSımi soylemeyın. Öyle bir yokluk ki, bırakın sanattanjmâzla n, yarancının kendısı bile bir anda yok sayıyor yapıtım; bir sonrakı anda ise... a$ılmaz bır duvar gibı karsınıza çıkıyor. Bütün bunlar, gene do. ala bildigıne duygusaîdır Üstelik «yokhık» kavramından ise baslamak olumsuz bir tcnlum^al içerık taşır. Oysa sanatçı, vokluk düsüncesini gizler kendlnden de gizler, btze, bugünler. yannlar lçin tam gecerlı, sapasaSlam bır malzeme iızerin de calıştığını söyler. Sankı bütün sorunlarım çözerek karsımıza çıkmıştır; ona eiivenmelıyız Demek. 24 saatımız bır gıdıp gf>lme'dır. MÜ nkçı için nasıl bir g;dipgelme acaba 7 Birtakım koşullara baglı mı? Ynksa, koşullannı kendı mi yaratır? ö b ü r sanat dallarmdan en büyuk ayrılığı müzikçınin. günlük bır becen çalıçmasından kendini uzak tutamamasıdır. Besteci b;r çalgıcı çarkıcı degüdır, böyle bır becerıyi ayakta tutmaya ne gerek v a r ' demeyin. tç kulakla duyma doğal bır yetenek olsa bıle her gün ayrıca Uzerınde çaîışılması gereken bir yetenektir lizennrie çalıştışınız mal zemeyi sesleri her gün bır sırk hayvanı gibi eğitmek zorundasınız. Yoksa karjınızda ıstemedığıniz hareketleri yapmaya baslarlar. onları avucu nuzun içınden kaçırdıgmızı, oniBra söz geçiremez olduğanuzu görtırsünuz. BiT başlıa deyisle. tjır atletin günlük çalısmasını yapmak zorundadır beste cı. kafasında ve vücudunda sesl?n. ritmlen, renkleri yogurmak zonmdadır kpndi vazdjğmı, baçkalannın yazdıfını duyabilmek ıçın Çağımızda siniz besteciyi de Şumı sfiylempk yeter sanıyorum: JRavel'ın Daphnıs ile Chloe bale müziğinm ilk ondokuz ölçüsünde, yanı bır dakikalık müziğinde 16 206 nota vardır, 16 2P6 nota başı. çızgisi, bunla T\ birleştıren çızgiler. diyezler, bemoUer... Bestelenmekten başka, elle ve göz nuruyla kâgıda geçl n l ı r hunlar besrecı tarafmdan İşimizin zorlugu değildir bunlar. işimızin ta kendisıdir. Yonnıcu Bnurdelle'in bır sdzünü ammsatmak istiyorum: >Bır amtın her taşını kendin yontrr.amışsan, o anıt tümüyle senın yapıtın Eayılamaz » Pekl sayın Vsmanbas. butSn boniar nasü blr Içerlk Mn? Elle tutulan blr lç*Tİk V«T mı mttrikte? Gerçekten, msan yasamının başlangıcmdan beri müzi*:n aldıgı gizemli ve açıklanamaz yprı biîmesek. onu bir kalemde yok sa;mak işten bıle değıl. Hele bugünloi dünyamızda ancak kök ten düşüncel°re ve savlara ınanan ınanmak iste yen vüzyılıroızda ıki vönlu anlamlara gelecek degerler tasıvan bu cpsıt ınsansal kalıntılar coğiı kuramcıyı, toplum düşününinü tpd;rgir etmek f 9, Bunlann arasında mıızıge ıçîen bır nıtkuvla bağU nlan'ar, çsğ. smıf ıçenk ten:madan muz'.ği yiiksek bır tal^ta omrtup dılşuncelerın'.n gprektırdıgi dpjîıl de, nıtkulannın onlan sürüklediği yonımla n munğe genrmeye çalısırlsr Biz müzikçiler besteciler demek daha dog. . . rophımsal sonınlarlfi ılsılenenlerce va da düpedüz politikacılarca çogu kez sorumsuzca, daiıa da kotusu sevgısızce ortaya atılan bu soruların ve yorumlann agırlıfı altmda ezılmemeve çalışınz. Yaptığımız nedar? Dünün ışıgı altında nedir, bugun nedır. yann ne olacaktır? Besteci yalruz vaptıgınm teknık ve buluş deftertnl degil, salük dpgerini, insan kafarınuı gelişım çizgisı içinde alabilecegı yen de boyuna tartmak zonondadır Bu sorun. dolaylı olarak, sanatçı toplum terazısine götürür bizi. Besteci, bir yanda, çaglann getirdigi zenginliklerln sahibıdır, daha doğrusu efendisidir; öte yanda, bu zenginliklertn yeni işlemelerini ve sunulmasını ondan bekleyen çafdaşlanna ve ılerkı kuşaklara yeni 7«ngınlikler aktarmak zorundadır. Ne toplumbılımcıler. ne mü zıkseverler bu ışlevın varlıgından haberlidirler. Pekl efendim. Türk bestecisinln bugünkü durumuna da kısaca değlnlr misiniz? Türk bestpcısi, öbür sanatçılara oranla, da ha da yalnızdır. 24 saatımız kendı kendimizle tar tışma içinde geçiyor. Genel olarak Türk aydım müzik konusunda söz sahibı olmadıgmı duşünmekte Konuşanlar ise. Rpnelükle hıç bir seyden haberi olmadıkları ıçm. gecersiz suçlamalarla söze baslamakta, yanlıs yargılara \armaktalar. Müzik alanında utangaç çocukluk evresini pek asmış bir toplum deÇıliz. Sanattan anlamamak aslmda yargısını belirtmemek, yargıdan kaçmak ve belki de sariBt yaoıtma kendini kapalı nıtmak geçerli bir özür olarak öne sürülttr aydınlarımızca. I>inleyici. anlamının vanında, ister nlumlu ister oiumsuz. belli bir yargıya varabilmeli, bu yargının gertktirdigi tepkiyi de göstemıelidir. Mü/ık karşısında dinleyiciyi gittiKçe daha edilgin bir tutuma götüren en büyük neden egitim ve ılgi sorjnudur, yayın araçlarının, radyo ve televlzyonun kötü dinleyıciler yaratmasıdır. Yıllardır yaptıgım radyo programlarında sağlamak is*ediğim sonuç. daha uyanık bir dınleyici yaratmaktı. Günümun önemli bir bölümü meraklı dinleyiciye ılgınç bir seyler sunma çabasıyla geçer. prog ram hazırladıSım sırada Kimi kez yapnlann «na sıl.ını fazla kurcalarım. Bugünkü insanın .nastl.» daha çok onem \erdıgıni duşünuyorum. nl (Fotogral Faruk İLHAN USMANBAŞ İse ftyle karmasıklasmıştır kı bu! Bir de öğrev menlik yapıyorsanız... her sorunu bılmek, göstermek, kanıüamak gerekır. üstelık sesler bır sürJ aracıyı. calgılan. calgıcüarı gerektıriyor. Bunlann olanaklarmı. smırlannı. asmaîarı gereken sınırlannı çok ıyi bilmek gerek. tşte size her gun yenıden tazelenmesi gereken bir sürü bılgi. Bütun bunlar, müziğln blr çalmasöyleme sanatı olmasından ilen gelıyor. Bır çalma soylemede kusursuzluk diye de bir şey var aynca. ölçuye vuru labilen bir kusursuzluk Bu kusursuzluk yorumla bırliktedır. Bir müziği, yazılı sayfa üzerınden çıka n p diriltmek demektir bu. Kusursuzluğa erişme çabası oldukça bü>Tİk yer alır 24 saatımızda Nedir acaba heste yapmak? Biz besteciler resim yar»rız, kaligrifi çalisınz, çizgı çlzenz yirml dört saatımızda. Nota yazanz, kopya ederiz. temıze çekeriz boyuna. Plan yapan mimarlan izlemışsenız eger, cetvell?. gönyeyle. çıni mürekkebiyle. grafnsla çalışmaiannı gbrmüsseniz, kolayca gözünüzün onüne getırebılir R A D YO TRTI 06.00 Açılış. progTam ve kısa haberler 05.05 Günaydın 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yayın ve reklamlar 07.30 Haberler 07.40 Bölgese! yaym 10.00 Kısa haberler 10.01 Arkası yarin 10.21 Kadın dünyası 11.00 Kısa haberler 11.01 Reklamlar 11.02 Cumartesi şenli'' 12.55 Reklâmlar ve Radyo Televizyon program haberleri 13.00 Haberler 13.15 Oyun havalan 13.30 Edlgesel vayın ve rpklâmlar 35.00 Kısa haberler 15.01 Bu şarkı hangi makamdan 15.20 Türkçe sozl'i hafil m L S 15.30 Spor magazin ' 16.30 Oyun havalan 16.40 Tangolar •" 17.00 Kısa haberler 17.02 Dilek kurusu 17.50 Haîıf müzik 19.00 Haberler 13.00 13 15 13 30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 18.15 Haberler Hafıf müzik Halk ozanlan geçiyor •Bildıklenmız, bilmediklerımiz Çağdaş Türk sanat müzıği Gençlıge ilk adım Şarkılar Arkası yarın Fasıl San dUnyasından Türküler Şarkılar 19.30 Bölgesel yayın 2015 Çocuklarımız ve biz 20 35 Ovdet Bolvadın'den şarkılar 20 55 Çocuklar için 21.00 Kısa haberler 21 02 Türkçe sözlü hafif müzik 21 17 Yüksel Kip'ten sarkılar 21.30 Dınleyici istekleri 22.00 Kısa haberler •82)92 • Beraber ve solr» şgrkllar •22.30 Türk vorumculan " • " •"•'"' '• "25F.ÖO Haberler 23.10 Hafta sonu nı m 00.55 Kısa baberler 05.00 Gece yanyi Doga ve müzilc Haberler Çesitli müzik Beraber şarkılar Haftamn ülkesi Caz konseri Şarkılar Beraber ve solo türküler 1974'den 1977je Bir romanımız var Haberler Pop müziği Program ve kapanıs Müzik »gretımmde ötekı sanatlara gbre daha canlı olan bir yön var. Bunda tiyatronun vorum sanatıyla romanın doğurganlıgmı, resmin görsel biçim ahşını, şiirin gizeminı iç ıçe gorebiHrsıni7. Dotal ki, basyapıtlara erişebılmek için da ha başka, epeyi çabalar gerek. Günümun önemli bir nölUmünü rşte bu çabalar alır. Müziâe eri<îrbilmek içm salt müzik de yeterM degil . Şiir, felsefe, bütün msansal sorunlar v» 5asam . Bu %ilzden vetmıyor 24 saat «gidip gidro pplmelerimize». Her yarına bıraz daha borçlu gıriyoruz. TRT II 08.00 09.00 09.20 09.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.10 12.30 GUn baslıyor Türküler geçidl Sarkılar Nasıl değişti Ünlü şarkıcılar Gönül telimizi titretenler Güzel sanatlar Türküler Şarkılar ve saz eserleri Oguzlar Kadınlar toplulugu 18.30 19.00 19.30 19.45 20.30 2100 21.30 22 00 22 45 23 15 23 30 23 35 23.55 SANAT DÜNYASI 9 Şükran Kurdakvıl, 197078 yıllarmda de çıkan şiırlerini ACILAR DÖNEMt adlı topladı. Saırin, Çağdaş Türk Edebiyatı Meşrutlyet Dönemı ıncelemesi de yakında yayınlanacak. • Tevlet Güzel Sanatlar Akademisı, Tatbıkı Gtizel Sanatlar Yüksek Okulu ve Uygulamalı Endüstri Sanatlar Yüksek Okulundan TÜMAS üyesı asistanlar ortak bir sergı düzenlemişlerdir. TÜMAS üyesi 25 kadar asistanın 5560 yapıtmdan oluşacak sergt 2 15 mart tarihleri arasında Şisli Görsel Sa natlar Galensi'nde sergilenecektir. Sergide, asıstanlann çalısmalarmdan derlenen uygulamalı plâstık sanatlar dalına giren çeşitlı örnekler verüecektir. • Cumhurbaskanlığı Senfonl Orkestrası"nin &aşkentteki konserini bu hafta Anatole Pistoulan yönetecektır. Rus asıllı olan ve halen Ingılterede yaşayan dünyaca Unlü vönetmenin konserinln sohsti Suna Kan'dır. • Nüzhet Kutluğ, resimlerini 24 şubat • 10 mart arasında Takslm Sanat Galensinde sergilemektedir. • Nıyazl Ahmet Banoglu, bugün saat 17'de Sisantaşı Ertem Kültür Merkezı'nde «Turk basınının dünü bugünü» konulu bir söyleşi yapacaktır. • «Toplum ve Bilün» adlı bir araştırma dergısi mart ayının sonlarına dogru yayınlanacak. Sencer Divıtçioğlu'nun yöneteceğı dergının jrazı kuruiu Asaf Savas, Akad, Korkut Boratav, Cevat Çapan. Tuncay Çavdar ve Çağlar Keyder'den oluşuyor. • Sean O'Casey'ın yazdıgı ve Cevat Çapan'ın dı'ıimıze kazandırdığı «Kırmızı Güllem oyunu Şehır Tiyatrolan Üsküdar Bölümünde oynanmaya başiadı. Ojunun yönetmenliğirü Cüneyt Türel yapıyor. • Aslan Başer Kafaoğlu. bugün saat H'te Üsküdar Şehır Tiyatrosu'nda «Toplumsal Yapı ve Sanat» konusunda bir söyleşi sunacak. • Reha Günay'ın Safranbolu'da çektıği çeşıtll fotoğrafları 23 şubat'tan bu yana Fatih Şehir riyatrosu'nda sergileniyor. 0 Hikmet Altınkaynalrtn ilk yapıtı o\an «Edebiyatımızda 1940 kusağı» yaymlandı. Incelemede, 1940 şairlennın şiırlennin yanısıra, bu şairler ıçın yapılan incelemeler, yapıtlan Uzenne konuşmalar da ver alıyor. • Türk Taruı Kurumu'nun düzenlediği konıeranslar hazıran ayına kadar sürecek, 4 mart cuma günü Hıfzırrahman Raşit öymen. «TBMM doneminde Nülli Eğitim durumu» konulu bır konusma yapac&k. • 25 şubat'ta Maçka Sanat Galensi'nde geçen yıl yıtırdıgimiz ressam Altan Gürman'ın yapıtlarmı derleyen bır sergi açıldı. Sergiyi 23 mart'a dek görebilırsmiz. 9 1 mart salı gunU saat 19'da Dostlar Tiyatrosu'nda Sümeyra Çakır'ın türkü resıUlı var; sanatçı bu programda Pir Sultan'dan, Hatayi'den, Emrah'tan, Kul Hüseyın'den deyışler ve türkuler sunacak. • 3 mart çarşamba günü Nisantaşı Künmat Sanat Galensi'nde Uç grafık sanatçımız ortak bır ssrgı açacak: Ergin tnan, Mehmet özer, AU Ismaıl Türemen. • Ülkü Tamer, bJ dönemde girdığı Türk Dıl Kurumu üyeliginden. Sadun Tanju ile Bekir Yıldız'm Kurum'a kabtıl edılmemesi gerekçesıvle istifa ettı. 9 Bu yıl Uçüncü k?z lıselerarası koro varışmasında üstüste bırınci olan Avusturya Lisesi kornsu ile, ıkmci olan Beşiktaş Kız Lisesi, 23 şııb^t çarşamba günü Devlet Konser Salonu'nda konser (ermıslerdiT. Avus'urva Lisesinı ılç vıl başanva ;lastıran müzik ögretmen) Stephan George Un•erberger. yetkililerce ve sanatseverierce kutlan ROMAN GEMiLERi YAKMAK. YUSUF ZiYA BAHADINU, YEMı DÜNYA YAYINLARI, 20 URA Atilla ÖZKIRIMLI DERLEME KAVRAMLAR VE BOYUÎLARI (DOjL'MSEl YAZllARDAN SEÇMELER). O'JZENLEYEN: MAHİR ÜNLÜ, INKILAP VE AKA. 3 0 IİRA. Doğan HIZLAN SiNEMALAR BEY061U ANKARA (64 İS 88): Tosun Paşa K. Sunal R. AS (47 63 15): Şark Eksprestade Cinayet S. Connery î . Bergman R.t. ATLAS (44 08 35): Yaşamak ^ bası R. Stigwood B l . DÜNTA (49 01 66): Skandal P. Nero R.l. EMEK (44 84 39): Hazretl Musa B. Lanchster R.Î. FtTAŞ (49 01 66): Covalaö C. Bronson R.L GAZt (40 30 25): Yaşam&k Çabası R. Stigwood R.l. İNCİ (40 45 95): Adalı Kiz M. Ar M. Soydan R. KENT <47 77 62): Skandal P. Nero R.I. KONAR (48 26 06): Mazlsini Satan Adam C. BTonson L. Ventura R.Î. MELODt (64 13 14): Illk Dudaklar M. Hemingway R.T. M1STIK (46 15 14): 1 Kara Belanm tntikamı. 2 Düşmüs Kadınların Sonu R.T. ÖZLEM: (66 60 83): 1 Bızıro Kız T. Akan. 2 Kanundan Kaçılmaz H. Balamir R. RÜTA (44 54 57): Fiyakanı Bozarun Y. Gülhan. 2 Pırtına Behçet B. Nacar R. SES (45 24 16): Kocamın Bümedigi R.T. SİTE (47 69 47): Hazreti Musa B. Lanchster R.l. StNEPOP (44 24 22): Evlerinden Kaçanlar E. tntager B.T. ¥ENtMELEK l» 42 89): Kanun Berum R.T. YinvıırRCAK <sı oı 91): 1 Bizîm Kız T. Akan. 2 Kader Yolculan P. Savaş R. AKSİUT BLLVAR (21 35 78): Bizım Kız T. Akan G. Bubikoglu R. HAKAN (23 42 33): Bi2İm K « T. Akan G. Bubikoğlu R. tPEK (22 25 13): Hazreti Msa B. Lanchster R.T. MURAT (24 05 56): Kapalldır. SOR (23 67 12): Hazreti Musa B. Lancaster T.T. ŞAFAK (22 25 13): Mazisinl Satan Adam C. Bronson R.T. KADIKOY OCAK (36 37 71): Adall "\ı M. Ar M. Soydan R. REKS (36 01 12): Bizlın Kıs T. Akan G. Bııbıkoğlu B. SUREYTA (36 06 82): >üng Kong R.T. T1TAÎR0IİII ALl KOYRAZOGLC (49 5« 52) «Dur Komışma, Su« Söyleme» curna, cumartesi. pazar 21.15. cumartesi. pazar J5.3O. «Delilfr Boşandı» Salı. rarşamba, perşamba 21.15 Rarşamba 18.3H ANYAMA1MYA KUMFANV* (44 25 26 SıraselvUerı Siiıro Solum Sobe» Salı. Perşembe 21.30. Çarşamba. Cumartesi. Pazar 18J0 21.30 8AK1RKÖY rtYATROSl) (71 5» 49) «Hababam Sınıh Sımft» Kaldı> Pazartesı öaric öeT (tür 21.30 Pazar 18JC ÇEVRE TtYATROSC (A. Krbnlak M. Serrall 25 01 78) «Isıklar Neden Karardı» Pazartesi hariç ber gün 21.15 cumartesı pazar 18.15 21.15 DEVEKUŞU KABARE (44 48 75) cTalao l>ünj». Pazartesl h a n c ber güo 2 O 0 , çarşamba, cumartesi. pazar 18J5U. DOSTLAR TtTATROSO (47 M 08) «Gün Dönerken» Salı, Carç i m b a 221.30, cuma 18.30. pazar 15 30 «Bitmeyen Kavfa» Çarşamba, cumartesi 18.30, Pazar 122.00 «SsbotaJ Oyunu» Cuma I5JÎ0 G. ÜLKt) • G. ÖZCAN (46J0) 91) «Klme Nlyet» 3 a ü h a n c her gün 21.00 • Cam&rtesı pazar 16.0 KADIKÖY tL ItYATfiOSD (Tevfik GeJenbe) «Killdl Bozuk» Salı tıanç ner ?üa ?! îW. Cumartesi. Pazar 18.30 KENT OYUNCLLAR1 (48 85 89) «Buzlar Çözülmeden» Çarşamba, cuma 21.15 «Yasak Elma» Çarşamba 15.00. perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Katır Tırnafı* Parar 15.00 18.15 NEJAT ÜYGDR (22 O 12) • Muzdarlp> Çarşamba uariç her gün 21.30 • Cınnar««ffl. oazar 18.30 N. S t R K Z L l î . AŞ&INER rlYATROSÜ (48 48 50) • Pazartesl îjenLik var» Cuma, Cumartesi. Pazar 21.30. Cumartesi 15.30. Pazar 18^0 «BasbBkan Oluyonım» Carsamba 15.30 Perşembe 18.30 31J0 FATtH (26 53 80) «Sabahat» 13 00 «Hadl Oldüraene Canlknm» 18.00 21.00 HARBtYE (40 77 20) «Fınncı İle Znrafa» 11 00 «Sacide» • 15.30 21.00 KADIKÖY nüren» ÜSKfDAR Güfler» (36 31 21) «Bozuk 15.30 21.00 (33 03 97) «Kırmin 18.00 21.00 Yusuf Ziya Bahadınlı'nın «Güllüceli Kiam» ve «Güllüceyi Sel Aldından soara üçüncü romanı bu. Yeni romanında Bahadınlı, kahramam Memo'nun çevresınde 1919'dan başlayarak 27 Mayıs 1960 sonrasına kadar üllsemizin tarihsel gelişuninı anlatıyor. Memo'nun ve onun devnmci çizgıye gelişlnın öyküsü biçimınde kurulan roman, temelde, emperyalist güçlerın kovulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşıyla savaştan sonra içerde toplumsal kurtuluş uğruna verilen siyasal kavganın gerçek yüzunü vermeyi amaçhyor. Antep'in ışgali sırasında dogan Memo, Pransızlara «ilk taşı atan» Kürt Musdo'nun. oğludur. Sokakta oynamaya başladığından beri mahallenın «bökessidir. Gençliğinde de tam bir bıçkındır. Genelevde dost turmuştur; meyhanede, kumarda geçer gıinleri. Kabadayılıgıyla saygınlık uyandırmıştır çevresinde. 1946larda kurulan Sosyal Demoicrat Parti'nln Antepteki temsilcisı Dr. Fethı Bey'i öldürmesl istenir dönemin ıktidarınca. Bu olay Memo'nun hayatını değışurecek, sol siyasal nareketin sonraki donemlerinde de devrimci bir partili olarak eyleme katılacaktır. Dr. Fethl'nin deyimiyle, «bataklıkta açan, eşi az bulunur bir çiçek»tir Memo. Bataklıktan çıkan ve «içinden çıktığı bataklığı» kurutmak isteyen bir çiçek. Bahadınlı, Memo'nun öyküsünü anlatırken, tarihsel geüşimi özetleyen, bıçunsel olarak romandan bağımsız, oz açısından romandaki olaylan açıklayıcı bügiler eklemiş. Ama bu bölümler olmadan ne Memo'nun öyküsünü, ne de romanda anlatümak isteneni bir temele oturtmak mümkün. Buysa, romancıya sagladıgı kolaylıkların yanı sıra, gerçekligin kimi bllgilenn güdücülugünde zorlama izlenimi veren bir boyuta ulaşmasına yol acıyor. Oysa aynı bilgilerin, Memo'nun öyküsü içine yedirilerek venlmesl, aynntılarla tşlenmesi denenebüırdi. Romancının yeglediğı bu teknik, üzerinde en çok tartışılan sorunun, bilimsel bilginin sanatsal bilgiye dönüştürülmesinın en kolay yolu oluyor böylece. Gerçeklijın ınandıncılığını yitırmesı buna bağlanabilir. Bir başka deytşle, anlatüan öykü kanıtlajıcılık lşlevini yükleniyor. Memo tipine gelince... Inandırıcı olmadıgını söylemek haksızlık olur. Ama bu, hayatta Memo gibilerine rastlanabileceğı nlgtısunun yarattığı bır inandıncılıktan fits gidemiyor. Memo'nun dışmdaki kişiler ıçın de ajnı şey söylenebüır. Gerçekte var bu msanlar. OJsa romanda kalıplaşıyorlar. Tek çizgili olmalannın sonucu bu da. Memo 'sa ulküselleştiriliyor. Babadınh'nın bir oaşansı var yalnız gnrmezden gelinemeypcek öyküyü '•ürütmesi diyebiliriz buna. İyı bır çaM, =a iam bir malzeme. Ama birieşfirilememış. Derleme çalışmalann, antolnjüerin yararlı yönlerini nralamadan çok, onlann oku ru tembellığe alıstırdığım söylsr dururuz. Oysa aynntılı çalışmalara giden yolun bajlangıcı bu tür kıtaplardır. El kıtaplarınm bir diğer yaran, kolaydan zora giden yolu hazıriamasıdır. Bırakın önemli konulan zor anlaçılır yazarlar için bile bu tür elkıtapiarı vardır. James Joyce'a gıriş adım tasıyarv TS. Eliot'm bu çalışması örnek gösterilebihr. Mahir Cnlü'niın derlemesı ögrenciîera ve okurlara y.ararlı kaynaklar getiren bir çalışma. Ünlü, önsozünde bu çalışmasmın kompozısyon Içın nasıl yararlanılacağını ve kullanılacağım ortaya koymak'adır. Ünlü çeşıtli kairamları saptayıp bunlan sıraladıktan sonra bu kavramlann boyutunu belirleyen yazıları derlemiştir Dıl. vazı, anlatım, üslup, sur konuları uzenne Türk; ve dünya edebıyatında vazı vazmış iusilerden yapmış seçımıni. Siır, tiyatro, öykü. roman başlıklarını da uygarlık gibi, sevgı gibı birtakım kavrRmlar ızlemektedır. Ünlü'nUn yaptağı derlemenın ve seçtıği yazıların ıkı ana öğeyi p.ydınlığa çıterdığını sövleyebılırız: Birincıs! kıtapta ve. alan ürünler toplumsal ve topiumcu bir dünya çorüsiinü sımgelemek'edırler, ıkıncisi konuyu dar bir acJdan rorla beüetme tavnnı tasımamaktadırlar. Gensl okur içm önemli olan bu ilKeİpri bir de ögrenciler yonıınden düş'inmek serekir. ÖŞrenciler de eaebiyat türlennden birtakım kavramlara kadar daha ilk sıralardan ögrenmelen gereken bilgiyi buradan. edinme olanağını buiacaklardır. Bügiyi öğrenirk°n Ünlü'nün iyı bir seçmevle •"•nların dünya görüşlerinın CEgdaş bir avdmlık ıçınde oluşmalanna da \ardımcı olmaktadır. Ka\Tamiar ve Bovutlarının oğrenrilıle dönemini geçirmıs okurları asıl kaynaŞa yone!tmesmi. öfrenoılere dn ilk bıl^iyı, ça£da.ş bir anlayışla verme işievini yenne getırebılmesıni dilpvplım îyi d'jzentenmi? derlemelerin. antoloiilerın busün her dalm bir uzmanlık riteligi kazandıgı zamanımızda gereklı vs zorun'.u oldugu kanısını yineleyeiim. Cünkfi yalnız oftrenri değil okur da secme nlçütlennin çokluÇu içinde şaşınp kalrmçtır, ona sıınulan hövlesinp tonlamlarda degerlendırme konus\ında hem malr^me önüne venlmış. hem de bağımsıziık payı kendıne bırakılmıştır Aynntılı yapıtların raymlanıp eî kitaplarmın çok az görüldüŞtı bir pdpbıya» ortammda saglam bir gelişmenın olacağını ummak, gerçekçilığe aykmdır. ECZANELER BAKIRKÖY : Yeni (tncirli yolu), Yeni Osmaniye (Osmaniyei, Mert (Bagcılar), Özdilek (Bahçelievler). Onur (Yeşilköy), Yayla (Kanarj'a). Şükran (Esenler köyül, Merkez (Sefakby). Küçük Çekmece (K Çekmece"», Sevim (Merter SitesiV BEŞIKTAŞ : Sıte (Gayrettepe), Orkide (Şair Nedım cad.), Sule (Akatlar), Ortaköy (Ortakby!, Parlak (Amavutköy). BEYOGLt) : Tıı*rul (Sırawlyî ler), D'.kmen (Gümüşsuyui. A zim (Taksimi BETKOZ : Beykoz (Fevzıpaşa cad.). EMtNÖNC: Yeni Sirkeci (Sirkeci), Beyazıt Halk (Beyazıt), Sema CLâleli). E Y Ü P : Turkay (Yusul Muhlispasa cad.). Gürsoy (Alibeyköyu). ö m ü r (Rami), Azizbaba (Bayrampasat. FATtH : Guven (Otobüs durafı karşısı). Sağlık ı Karagümrük), Kelepır (Çapat, Nesnn (Fındık?ade\ özeün (Kocamustalapa şa). öziem (Karadenız cad.>. G.O. P A Ş A : Oguzhan 'Bajjlar oası cad ). Bslkan fEsşyüzevlffr' KADIKÖY : Selâha'tın Kutm?n (SöSitluçesme r3d l, Çıçe> 'Moda cad.i, Sedef 'Modai Bayel (Ziverbey), Yalçın (Gözt«pe>. Yalçın (Suadiye), Etemefendı (Erenköy). KARAKÖT : Pügen (Eskl Gumrük sokak). KASHttPAŞA: Piyale (Tursuou Bayram sok.). lnci (Kurtuluş). SARIYER: Sanyer 'Yeni mah. cad.), Bizim Oyral (Tarabva). S İ S L t : Şişli Çocuk fDr ŞevKef Bcy sok.i. Kurtulus (Kur*1) i"s rad.ı. Topağacı (Nişantaşi 1 . ^dnar (Okmeydanıt. Bpngu f Hürnyet m a h ) . Oül'epe (Gül •prf. Nur«el (Celiktepe'. Gürnan fMPCidıyekOy', Bilgi (Sana yi mah.). mıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog