Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMhURim 26 {UBAI 1977 GÖZ LE M (Ba«tarafı. 1 savfarta) Iralislerinde hlr heyecan kl, (jörmevin. Acaba ne olacak? Vasa ^enatodan ıreçecpk ml, geçmeyecek mi? Rlrçok mıllet\ekili, Cumhunyet Senatosunda goruşmeleri izlıjor. Kursuye cıkan senatorlerin her biri arslan kesiltniş: Muktesep haklar çiğnenmez.. Oıledır oıledir.. Bu hak hukıık larhsmasmı kend) ödenek »e voiları için hatırlayanlar, şu kaıüı me/ar taşları karşısında neden susarlar acaba" Anavasa uzerine vemin edenlfr, bunca ateşll tartısmavı, can jfmenligı knnusundan neden csir^erler acaba? Kanunlar. tnakabline şamıl olraaz.. Yanj ne demek? Sasalar. (jeriye ıs'ımez. Örifnek »e yoIlukJar konusıında dtızenlenen rasa zerire vurumezırıış. Kim soylihor bunu? 12 Mari'ın unlıı Başbakanı Erım . Devlet radvolarında. «Makabllne yamll Uanun çıkarlacaeu» di^e bildiriler yayınlatan kamu hukulcu profeMiru, bazı CHP senatörleri de knrsiıden Erim'e haU \emorlar: Hocamızın dediçi gibi Bu kadar cınavetin işlendıği blr ortamda, Parlamentnda tek konu konuşulmalıdır: Can ımvenlisi tki \ı!da vuz elIlyi açkın Insan suasal clnavetlere kurban gıtmısve mılletvekill ve senatorlerin bir tek konusu olmalıdır Can çuvpnliğl.. Arslan gibl delikanlılar, her çun kanlı kefenlere sanüyorsa, CHP'nin tck endJşesl olmalıdır: Can guvenlıçi Ne oluyor va? Blr çojjumuz olavlan kovuşturmınor, ierslne olaylardan k«çıyoruz. övle değil mı? Herkeste bir yılgınlık Aman ben sonımlu olmavım da klm nîursa ol'iın.. Cumbnnret S?nato<mnda, odenek ve Tollııklarla fleill atesli tartısmalar sıirerken. Ankara *kşam Ticarct Ltsesınde vavhm ateşi açılıvor. genç çocuklar hevinlerfriden. shfuslerinden, ciğerlerinden aldıklan raralarla bir bir serlere vıküiTor. Nevse, ne öneml var efendım? ftdenek ve vnllnklarla llfili yasa ne oldu? Siz or.dan haber rprfn Marta fc3<Jar çekler hazırlanacak mı? Kazanılmiş haklar da çiğnenlr ml? Hem parlamentonun itibarı ne olacak? Nlhıt Erim de ne büyiik devlrt adamı dejil mi° Bir dllekçe hazırlasam <wnç öliilerin adlannı alt alt» sırılasam.. Kanjılanna ölenlerin dojhtm tarlhlerini vazsam, Myın Cumhurbaşkanınm benl genclerin kanlanna bulannuî bn pnlsuz dilekçeyle kabul ederler ml acaba?.. Inşaat Mühendisleri kongresi basılmak istendi, Odanın genel merkezi taşlandı AVKlBA, (Cumhurirct Burosu) Ir.şaat Mühendisleri OÖRSinın dun bö^'.avan genel kuruluna dclege oımad kdiı ıçı ı sokuımaj'an bır g u p sagrı mutan ssat 16 cıvannda odan'T Selânık c?Rdesı ,9 rumarp dakı genel mer;ezını basnıak ıs"ermş ancak bunu başarama>;nca camlarım Kirmışlarajr Gorgu tanık'.arı oîay sırasmda. .icm bu.an.n ıçmden hem de oda%; oasmak ıs'ejenier tarafından kaşıhkh sı^'ı r>ullar.La'îını one sur muşierdır Olavlarda varalanan o'mamjsur Genel kuru'a rlırm a .dıkian ıç'n \ z ın sü re Makına M\ıhp^dı«lerı Odasının bahçesmc'e gosterı yapan 150 200 klşılık oır sağcı grup, burada e^klll olama' mca gruplar haln de odanın genel merkezıırn ve AP genel mer «vezının ae oulundugu Selânık Caddeslne gel mışler \e sloganlar atarak bınaja taş.arla sal dırmışlardır. Oda merkezi ıle bırhkte bazı ışyerlennm de camları kırıîrrıştır Olaym başlamasından bıraj* sonra gu\en lık kuvvetlen S«lâr"k Caddesım sarnıış, an cak uzun sure saldjrgan:arı dajı'raan başara mamışnr. Olajların yatışmasırdan «orra Oda b;na sına eıren pohs, ıçende bulduğu 11 kışm go zaltına almıştır Yapılsn pramada sılah veja benzen suç aletlen bulunmamıştır. Uzmanlaşmi! jşgucunun yüzde 58.2 oraııında kııIJanıJdığı one ANKAHA. (CumhurİTet Bürosu) Kırt) ya Mühendisleri Odası 2^î sçsr.el surul toplantısma sunulmak uzere nazır.anan ça Iışma raporunda uzmanlaçm:? işfuru kjL» r.ımının vüzde 58 2 gıb; au^uk bı düzevdp buljnduğu» ve orellKle Kimva münendıs Ierı dalmdakı işsızljğtn «oUyük boyutiara vardığı» bı'.dırılmıştır Kjmya MiihPndısleri Odası'nın 22 öo ne*n çalıma'annı kapasayan raporas Cep^e H îırame^ın'i baskısı altında demo^ratık kıt ie orgutler^nın dernokratık nl!C3de:eîennde gelışme olduğu one surulmekte teknı^ ele suru ldü ü manların sorunlannın tum çaiı>anlaruı sonın larından ayrı tutulamayacagı goruşune \er venlmektedir Raporda daha '•onra Türkıye deK. sar.aj7: vasasının «reke'eı» nıtehğı bulundu ğu savunulmakta. mımar fiüiKç., rnühendls gıbı ınsan glicunUn «kotü kuîlîinıınıakta oldugıj» belirtılniek+edır. Tekn'ıf elernanların vuzde 58,2'simn kulIanıİTiakta oldugu eîeştırılrnekte. bu duştik kuüaruma rafcmen, tekn;k elemanların Cephe Hükornctı'nce kıyı ma ugratıldığı ılerı surülme<teair Rapora gd re «Cephe Hukümctı donem.nde kıyıma ugra yan uvelenn tümu ıçm Dan^ştay u:afınd»n yürUtmeyı durdurma kararı ^ Komandolar, ilerici gazeteleri okuyanları dövdükten başka üzerlerini aramakla "Gasp,, suçu da işliyor Ooğan KATIRCIOOLU Komandolann llerici gazete o kuyucularına karşı gınştulpri saldırının yoğun merkezının Be\azifta toplu halde bulundjkla. rı «Kul!ux» adını taşıvan katue nın ondnae mevdana geld.gı Savcılıkça saptanmış ve bunun onlenmea ıçm polıs u.varılmış tır. Son gunlerde îsîan'ıul Cjrrthu nyet SaTCuıfı'na verılen şıka>et dılekçelennde saldjrıların a}Tiı \erde meydana peıdığı ve iîerırı gazete okudukları ıçm dovulenl" rm komandoıar tarafmdan ayrı ca ustlerırun de arandıgı bıldırı. mıştjr. Mahkeme karan olmadan bır sahsın ustunun bıle aranamı>'a cagını ıfade eoen ılgihler, sehrın gobefınde halkın gozlen onunde vapılan bu saldınları yapanların vakalanamavışını da kınarnışlardır Kumkapı merkezıne bu konuda vapılan sekız şıkavete aıt dılekçe ışlem yapılmak uzere gunlerden ben emır beklemektedır. Isminin açık'anmasını ıst<>mıven bır polıs sefı, «Karakola başvuran sekız mağdur vatandaşm dışında saldınva ugrayıp da çıkâvet etmıyerüenn sayısı daha fazîa.» demiîtir îstanbul Cumhur:yet Savnlığı' na dun başvuran bır ünıversıtel: genç, verdığı şlkâjet dılekçesin de olayı soyle anlatmışnr «Okudugum ilencı aazete koltuğumun altında Beyaz;t tan geçıvordum Hava kararmak uzere ıdı Bırden etralımı vedısekız kışı sardı (Ver bakalım o gazeteyı) dedıler. Sonra heo bırden ustüme çokerek benı sılle toka* dovdüler. (Bır daha o gazeteyı o kumayacaksın) dedıler Halk n ı na seyırcı kaldı KUllük kahvesı ne doğru beru çekMler. Uzerımı karakolda gıbı aradılar. Hukuk Fakultesı kımlık kartımı aldılar. (Şuna bak bu da bızım fakültedenmış) dedıklenm duydum » Doktor muaysnesmde şıkâyetçı linıversıteli gencm da^ak vedı*. saptanmıştır Ismının açıklanma smı ıstemlyen Unıversıt«li genç «Benı dovenler islan'cui H>;Vjr: Fakultesı'nın komando o*rencılc n. Bunlar yarın bu fakülteyı bı tınp hayata atıldıklannda. yargıç olduklannda, savcı olduklarında hukuka saygılan bugunkıinden farkh mı olacak' Üzenm dekı kimlik kartını almalanndsta amaç baçka' Yann bir olayda benlm Mmlik kartımm kullanılrnıyacağına klm t«nünat verebı lır» demlştir. Savcılık bu nedenle saldırı olayınm gaspla sonuçlandıgıru be lirterek pollsın bunu dnlemesı ıçm gerekll önlemlen almasmı :stemlştir. Polisin bu konudakı *utumu Adllye çevresince merskJa izlenmektedır. Zira, düne kadar. îstanbul Adlıyeslnde gdrerll ıkı vargıcın da elmden Cumhurlyet gazefpsı alınmak stenmıştır Olavlardan bın Adlıye çevresınde dıferı ıse Kadıkov vapurunda meydana geimıstır Her ıkı yar gıç da eazefelenni komandolara kaptırTnm'.çlardır 250500 LiRAYA SOPHİA LOREN VEYA FAYE DUNAVVAY'E BENZEYEBiLiRSiNiZ! l'alçın PEKŞEN D«rt yıl once üjKenvze selei bir vabancı ma'<3"aj fırması teT siicısı ulkemızde yapılaı sa'ışla ra bakarak şov>e bır h ı n » var mıştı aTürk kadınlpn cn çok makyal vapan k3dınİ2r arısınds dünyada 4 sıraM ışgal ed'vor'ar Oysa dort \~ı\ f>nce u.KP"vzdp makyaı malremesı sa'an fırrra lar tek elın parmak'anjla savıM eak kadar azdı B.r guzPİ\K urrr^ nmın ıfadesıne gorp, <ıHanımIarn bılınçlenmesi» şımdılerde makya ja olan ılgıyı artnrdı. Bujrunlerde (ilkPTiizdP makvat malremesı sa f an fırmalanr <ajı sı 2fl'ye \aklaşıvnr Hepsı yaban cı firmalann paten'lı tenı<; Ifisı olan bu kurulııslar çeşıtl: rfn^ lerde ruj, oie. far. fondöten al.ık AJIRI MAKYAJ KULLANIMINOA GÛZEL AMBALAJ, PAHAll FIYAÎ Vt ItGINÇ »EKUMIAI? ROl 0WU VOR .GOZINU 60/AMAOAN AGLAMA» SLOGANI l l f SAJILAN BIR RIMEl 100 LİRAYA KADAR AllCl BUIUYOR BUNA KARJILIK ÜCUZ FIYATLA SATILAN MALZEMELER HANIMURIH ILGISINI ÇEKMIYOR besleyıcl ve maskelerin saöşı ıçın uğraşıyorlar Ve hanımlarımız bunlan nitm guçlenne gore satuı alıyorlar. Cil dıne uygun normal bır makyaj malzemesı takımı ıçm ortalaraa 1000 lıra öduyor hanımlarunız. Kullanıma gore de 1 6 ay arasında harcıyorlar bu 1000 ljralık malzemevı. «GOZUNU BOrAMADAH A&UMASor iillard? makyaj malzernesı kullanınundakj artışın nedenl daha önce de belirtıldiğı gibi, «hanımiarın bılınçienmesıne, ^azetelenn yayınlanna, güzellık enstıtulerine ve ılgınç reKİâmlara» bagianıyor. Omegın eskilenn rimel adını verdıgı, şımdılerde «mascara» de nen bır gtızellik malzemesırun satışı için şu slogan kullanılıyor bır fırma tarafmdan, «Tear proof Mascara, Don't cry, baby without ıt» (Akmayan rimel, yavnun gozunu boyamadan aglama) Hanımiarın begenisınde böyle ouiuşlardan baska pahalı fıyat, Ktizel ambalaj rol oynuyor Evde kullanılan malzemelen ucuz. çan tada taşmanlan pahahlsr arasından seçiyorlar Makyaı malzemesmln oazarlamasında uzmanların en az kullandıkları sozcük Ucuz «Çunkü. dıyorlar, ucuz olarak tanınan bir guzelbk nalzemesını hanımlar kullanmak ıs'emiyorlar Cıldıne uysa da uymasa da, kotu etkıler yapsa da pahau bılınen malzemeleri satın almaktan vazgeçmıvorlar. Bu yuzden «maksımum guzellık, mlnımum fıyat» sloganıyla uzun sure tarutımı yapılan bır malcvaı malzemesı serısı, bu gtırJerdp slogan deSıştırmeye hazirlanıvor Cnsa pıvasada satı;an roakvat malzemelen arasında pahalı fıvat ıle ıyj malzeme arasında bır ılışkı vok Makvaı malzemesl vapımcılan ucuz hammadde kullanarak yapılan rekabetten çekınuorlar en çok Üstelik bu tür malzemenm fi'atı ria \ır\K d«gı] Başkent Notları (Bastarafı 1 sayfada) •yru bölümde adı vardır. Eger DlSK'ın yasa dısı eylemlen varaa, bunu saptayacak, vasalara go re cezalandınlacak makam da savcıuklar, yargı orgarüandır, eğer Turıs îş ve yonetıcılen kendıierını bu yargı organları savıyorlarsa yıne tıp bılunınde DUnun da yerı vardır Bir Kuruluş, kaikar gızh yazılarla yaâal o;r kuruluş olan DtSK'ı ona bona gammazlayıp züunlerı çelme^e çalışırsa, bu gıbl kafalara venlecek tek yanıt, korkunıııı ecele yaran yoktur demek olacaktır. Saym Devlet Başkanı Fahrt Korutürk, yapacagı gorüşmelerde degü, DÎSK'l. MİSK'İ de çafırroalı gönişlerinl alraahdır, bir aynın kendıslne beslenen saygınlıgı btraz daha eksıltecekttr. Bunun yazılmasında, duyurulmasında sayıs^ yarar ^Tirdır. Savın Devlet Ba$kanı TUrklro Curtuiurlyetının, Devletlrun Başkamdır. bu Cumhunyette yasal olarak kurulmuş, yüzbınlerce ışçıyı t«msil eden blr kuruluş da DtSK'tir, va ni Sayın Devlet Başkanı. bu» konfederasyonu oluşturan sendf^ ka üvelerinin de Cırnıhurbaşkanıdır elbette. Böyle bır avnm güdültip, tek Işçi kurulu Türk lş düşüncesirle. yapacagı gonişmelere sadece bu kunıluşun ^6ne*ıcilennl çagınrsa «demek la sayın Korutürk sadece Türk Iş'e bağh işçılerln Cumhurbaşkanj'djr» yargısın: Jrim önlerebilır? Bızım görevimız Cumhunyetl konunaktır. bunun içıne bu Cumhuriyeün Ba$kanını korumak ve kollamak da prer,t bu raizl sayın Koru urk'un oovle almasuu dılenz Bir $aban yetmezmış gıbı, ou ülkeje ıkıncı bır Şaban oiayını, gerçeğını reva goren MC nın ODTÜ'ne kendı kafalannda Mutevellı Heyetı seçen MC nın, bu Mutevellı Heyetı'nın de kendı ka kafasına gore bır rektör atami«ını gelın de ivı duvguî'a, barış çı bır duyguya baglayın bakalım. Okullarda banş yanhsüarmış. okullarda anarsıve karşılaTnış dillerinden duşmeven ve tek avaklannı kaldırıp djrrnadan sövJedikleri bu, ınanır mısınız şımdi? TRT'nln Şaban'mı yargı or=rsnlan da kabul etmıvor, buna değıl bır ınsan, ta^uğun taşhgı bile tahammül etrnez, ama ulkemizde bır takım insanlar kabul edıvor ODTÜ'nın venı ısmaılama rektoru de «Şaban 2'» Bu atamanın altında yatan amaç başka. burayı kana bulamak, CtA'nın TM damgah «Komandolan»na teslım etmek. ODTÜ'nın yurtsever, ylğıt kitlesinın oynanmak istenen bu ovuna düjmeyeceslermi nıce oyunlan venmelerınden bılıyoruz Bu akıl dışı atarnava. bu kasıtlı atama\a karşı duran *üm oğretım gorevlilenni de bu uygarca ve yasal dlrenmelennden kutluvoruz. Bütçenın çıkmasından sonra. svnı du.VRUİarîa baş'a Feyzıoglu olmak uzere CGPVı de kutlamak isterız, mart ayına şurada ne kaldj?. purtra. nmel 'maseoroi, evehner temi'lTip sü'ü tonık, nemlpndı ncı gpre beslejıcısı ve çpş:flı maskelerle kıyasıya bir saiaş ıçmdeler Sft r»nk <?1e 15 renk far. 5 6 renk fondöten, allrtt ^epudrs. 3 renu nmel eyelınT ıle Kuıu. jag Iı, aüejık ve sıvılcelı cıltler ıçn ayrı temızleme sütü, tonıx. IstanbuTda 100 milyon liralık kaçak enerji kullanılıyor Eiektrik MUherdıslerl Odası îstanbul 3ubesı I5tanbul'a ılk e ] » r r u lenlısının üzerın den 63 yıl geçmesı npdpnıjlp Turkr.e'nin e]ek trık sorunu hakkında b r açı.lama yapınıç reKlâm lâmbaları \P vıtrn avdınlatılmaları nın kaldınlmasını a\dm!atı]mada fltıresan lâmba kullanımına fidı'mes'jil oierrnıştır Elektr.k konus nda Tnrkıye'nin oojr b > ^ lümlennden sovutlaTnasa bıle tstanbul'da yapılabılecek bazı duzenleme'er olaaııeret; belırtılen bıldırıde, kısa vadelı Scl! tedbır one rıleri sövle sıralanmaktadır «Türkıye'nın buaün toplam sanavnnın ytizde 55'ıni barnriıran Is'anbul'dakı sanaM lesme hızı yavaslat'lmah çıft tarfe sıstemı uvjnılanmalı, fazla enerjı kuüanandan dana ço< para ahnmalı bu yolla enerjı ısralı on lenmelıdtr Çahşma saarlerı yaygınıaştınlma lı, enerjı tüketimt 24 «aate mümicıln olöugu kadar esı* olarak yavginlastınlmalı, avnı amaçla hafra tatılı deîışik kurJluşlarda iegf şı.< gunlerde uygulanmalıdır Eneri! kayıplarını ve kaçak enerjı kulları •nınj g'dencı tedbırler alınmalıdır (Sadece Istanbul'da 100 mııyon lıraük kaçak eneru ^ullanılmaktadır) Üretıme doğrudsn nıçbır Katkısı olmayan reklâm iambalan re vıtnrle ın ajdmlatmalan ka'.dırılmalı, bımlara pnern \erılmemelidır. Avdınlatmada flüresar S"i ba kullammana gıdıhneüdır. Bu yolJa ersrıı tuketımı yüzde 44 azalmakta. bu tasarrulu pa ra karşılığı 1 mılyar lıravı nnlma<tadır TV' nun yayın sürelerı azaltılmalı enerjının en çoK çekıld:jh saatlerde yayına basıayarak sıstemm tasımayacağı yük çekılmesı onlenmeUdır » HAKAN YURDAKULER'İN ÖLDÜRÜLMESI DAVASINDA POLIS BANTLARI DINLENECEK SBF onünde 8 nisan gunü Hakan Yurdakuler'i öldurduklen iddıasıvıa vargılanan Davut Haikırış ıle Abdul Duran ve Sabahattın Kapıcı'nın dumşmalarına dün 2. Agır Ceza Mahkemesı'nde devam edılmısr.r Mahkeme. Savcının. Duran ve Kapıcı'nın tahlıje edılmelerı volundaki ısteğını reddetmıştır Olay sırasmda. Ankara Emnıtet Müdürlüttı'nde 2. Şu'oe Ekıp Sefı olarak gorev yapan ve Tabıı Senator Suphı Gursoytrak'm kardeşl olan komiser Teoman GUrsoytrak ıfade vermiştir. Komiser, Hakan ın oldürulmesınden 20 dakı <a sonra olay yerine geldıklennı. adını Sakır olarak hatırladıgı Toplum Polıs Müdür Muavınınin kendılerine Sıte Yurdu'nu a MAKr&JIN KOJUIURI Guzellık uzmanlan iyj bir m&k vajın koşullannı soyle sıralıyorlar. Aşın olmayacak, gldilecek yere gore, goz rengi ve gıysılero gore vapılacak Makvajdan, once cildm temızlenmesı yatmadan önce de makyaj ın sılınmesı gerekıyor sağlıkiı bır cıld bakımı ıçın Cıldm temizlenmesinden sonra şu sıra izleniyor Makyaj altı kremi (nemlendirıcı) Ustüne pud ra o.nun üstOne de fondöten stiruluyor Bu ışlem bıtükten sonra gö» makyajma geçıhyor. GÖzler önc« Krem farla (eyeglos) sonra rimelle boyanıjor Goz makyajı burda bırakılıp >anaklara krem %eya tas allık. en sonra da dudaklara rui suruluyor Rujım allıkla. goz fan rengının de allık ve rujla aynı tonda olması yani uyum sağlaması gerekıyor Bu islemın suresı alışkanlıga gore yanm saat ile 1 saat arasında değışıjor MODfl DİKİS^ NflKIŞEUSl^ Konularında RflKİPSIZ; 5 (Ser Reklam 85) 1911 araniYor Bâtı Afmanya sermayösi ile ortakfığı olan firmamız aşağıda nitelikleri yazılı elemanları arıyor. Eleman DCSSELDORF Federal Almanya ve tum batı Avrupadakı 91 Turk ışçı derneğı \e benzen orgutlerın katılmasıyla, Türk ışçüerının sorunlarının tartışılacağı bır ku rjltav duzenlenmışür. Bugun Dusseldorf ta çalışmalarına baş lnacak kurultaya Turkıye'den CHP ve DISK yetkılılen Avrupa Turkıyelı Demok ratiK Işçı Derneklerı Federasyonu (TDF), Avrupa Turkjyelı Toplumcular Federasyonu (ATTF) fürkıye Barış ve özgurluk Komıtesı gıbı Avrupa da orgutlü çeşıtlı demekler ve federasyonlar katılmaktadır lar Aicak kurultayın başlamasından birkaç çun once Alman Sendılsalar Bırlıgi 'DGMVnm Merkez Yönetım Kuruiu'nun bu tun alt kuruluşlanna bır yazı göndererek, çagnlı bulundukları Kurultaya katılmama lan için baskı yapması, kurultayın geni? AVKARA, (Cumhuriyet Buıu&u) T2VDIOB Zıraat Mühendisleri (X.ısı Baçka nı Orhan Akbulut dun japtıgı sgıklamada Onur Kuruluna ten'en Şaban Kanıtaş'ın Oda uyelığınden çı^anldıgını Orhan Akbulut açıkiamasında «Bu da Şaban Karataş Zıraat MuhenuıslıÇİ ve meslekı ogTetım uyelığı ^apamavacaktır') demıştır. Zıraat Mühendisleri Odası Bijkanı \Jc buiut Odalanrun demokrstık v» vasal bır orgut oldugunu belırteres şurlan scylemstır: «Cumhurıyeti, Atatürk ılkelermt ço ğulcu ve ozgurlükcü demokrasıyı, hukukun ustunluğünu, Anayasavı ve Anayasal fcurulusları korumak temei gorevdir. Tüm bunlara karsl b;r kişinın Odamız 'Jy«sı olmssı düsunülemez Bu nedenle kesin ıhraç ıs KİMYA MUHENDİSİ: Gebze'deki fabrikamız için, Aknancayı gayet iyi bilen, azami 30 yaşında askerliğini yapmış bır kimya mühendisi. (iki ay Kabataş'da Merkez Büromuzda, sonra Gebze'de görev alacaktır. Ev temin ediiecek ve Avrupa'ya staja gönderilecektir.) Istanbul Kabataş'daki Merkez Büro.nuz için, azami 30 yaşında, Almancayı çok iyi bilen bir eieman. ŞEHiR HATLAR1NIN RUMELiKAVAGlNA 18.10'DA KALKAN VAPURU BEŞiKTAŞ'A DA UGRAYACAK Şehır Hatlarmın Sırkeci'den Rumehkavagı'na saat 18 10 da vapılan seferinin Beşıktaş'a da uğraması kararlaştırılmıştır. Sırkeci'den Beşıktaş'a yolcu ta şınması amacıyls yapılan değışık Uge gore, saat 18.10'da Sırkecı' de blr numaralı ıskeleden kalka cak gemı saat 18^5'de Beşıktaş' ta olacak daha sonra Yenıköy Bujiikdere Sanyer • Yenıma^aîle • Anadolukavagı ıskelelenne ugravarak Rumelıhısarı'na Avrupa'daki Türk Işçileri Kurulta/ı bugün Düsseldorf'ta başlıyor sıyasal boyutlar kazanmasına yol açmı$tır. DGB'nın baskısına gerekçe olaraK ku rultaya katılacaklar arasında bulunan TDF ve ATTF nın sol çızgısı gostenlırken, kurultajın resmen CHP tarafmdan desteklenmesı. bu gerekçenın kasıtlı olarak orta ya konuldugu yolunaa bır dıger yonıma neden olmustur. Açılış to;enı ıçın bızzat partı genel ba^'canı Bulent Ecevıt'in kendı sesıyle bır selam ve başarı mesajı yolladıgı, genel yonetım kurulu uyesı Uğur Alacakaptan ve Semıh Eryıldız m Kurultay için ozel olarak gondenldıklen oğrenılmıştır Aynca DISK de genel sekreteri Mehmet Karaca ve Maden îş yoneticilerinden Hüseym Yıldız'ın Kurultaya katılmalan Ile temsil edılecektır. Karataş, Zıraat Mühendisleri Odası üyeliğinden çıkarıldı temıyle Onur Kuruluna verdtgıtniz Şaban Karataş Onur Kurulumuzun onurıu Jtararıyla Oda ujelığ.nden çıkarılmıştır.» Onur Kurulunun kararınm YOisek Onur Kuruluna gondenleceğını ds tıldıren Akoulut. ılgılı yasanın 68 maddesi sereğmce karann, Yüksek Onur Kuruıuncd cr.ay lannıası halmde Karataş'ın :zuu jalurauJu Fa.cülte Pekanlıgına ve bağlı buljnau gu unıversıteje îleülecegını soyleır.ıştır Ote yandan Başbakan Suleyman Demıre.. dun öğleden sonra TRT Oenel Müdüru Şaöan Karataş'ı Çankaya'daki Hınciye Koskunde kabul ederek nır surc 30 rüşmuştur Deraırel, Karata^'tan TRT'rle kı son jstıfalar ve gelışrneler tcon.isur.cta bılgı almış. bu konuda bır 3aze*e:ıriin sorusu uzerine TRT Genel Mudurünun ısf;fa durumunun soz konusu oin.adığin; söylenııştir. ramalan yolunda emJr verdıgınl, 3035 dakika sonra gittıklerı jurttakı aramada henüz ateş edılmış bır tabarca ele geçırdıklermı behrtmış, şurOan anlatmıştır€Olay günıl Sıte Yurdu'na gittiğımızde Yurt Müdurü ve dığer ilgilılen çafırttıysak da buîamadık Oğrencı başkanma arama yapacagımızı soyledık, kabul cttı, bütun bmnık kapılan açtıîar \e odaları tek tek aradık Bana verılen ısımler arasmda Davut dıve bır ısım yabancı gelmıyor avrıca bir de Balh veya buna benzer bır isım vardı. Fakat butun bur.a ragmen bJ ı«mlerı kesm olarak soyleyemem. Yalnız ısım kajdının Enınıyet Mudurlüğü TelsıZ Haber Merkezı'nde olması gerekır. Çünkıl oradan telsızle butun ekıplere bıldınr » Sanık Da\ut Kaskınş da, arama f sırasında polıslere kolaylı< gös erdıklenn< öne surmuştür. Mahkeme tanık Gursoytrak'm sözüntl ettıği telsız bandının dın' SOPHİA LOREN GİBİ... lenmestnı, yine komısenn ifade | Makjaj yapmasını bılmej*en ha sinde geçen ve arama emri veren nım var mı 1 Buyuk kentlerde bu «Sakir Ber.in ifadesinin alınma soruja olumlu cevap vermek ola sını karariastırmıştır Mahkeme nıksız gıbı Euna 'uaışjı oerberavnca, simdiye defrn çafınlıo lerde ve guzellık iaionlannda gelmeyen tanıklann da getirilıp makvaı yaptıraniann sayısı gün dinlenmesinl kararlastırmıs ve duruşm8yı baska gune ertelemış geçtıkçe artıyor Bunon nedlnı gllzellık uzmaniarmıT da oara tir. kazanmak zoıunda o'usu. özel gıinler için bır atiîeUIK uzrnanırm yaptınlan makyaj 250 .iOO TL ara smda defışiyor Ancak berberde ÎPRAŞ'TA TOPLU vpva guzellık enstittisUnde mak SÖZLEŞME YETKiSi vai yaptıran nornıaı güzeilikte bır hanımın bu norav oJedikten PETROL iŞ'E sonra Sophıa Loren ja da Faye Dunaveav'e ben/omesınm ol*nak VERiLDi içine gırdıgı belır'ihyor!.. Kocaelı Bölge Çalışma Mıldurj lügü Ipraş rafinerısınde toplu > sdzleşme yapma yetkısım ıkıncı kez Petrol Iş Ser.dikasına ver mıştır. 1 temmuz l<)"e tanhınde İKI sendıka arasında çıkan yetkı so runu Bolge Çalışma Mudurluğu Urafmdan Türk îş'e bagh Pet! rol Is Sendıkası lehıne sonuç I landınlraıştır Ancak DÎSK'e Dag| lı Petrol ve Kimya îşçlleri Send; j kası bu yetkiye ıtiraz etmiş ve; konu mahkemeye 5'ansımıştır ' Mahkeme uye fışlerı Uzerindekı sahtekarhk iddialar: sonuçlanmcaya kadar, Bölge Ça'.ışma Mu dürlügünün verdıği yetKimn dur dunılması yolunda bır karar ver mıştır Aylarca siiren bılirkışi ra porlan ve duruşmalardan sonra Mahkeme her ıkı sendıkanın da 250'şer üye fışinın sahte oldugu 1 yolunda bir karar vermlş vej dosyay. Bolge Çalışma Müdürlu 1 ğunı. gerı vermiştir t Bölge Çalışma Mudürlügu ise aynı dosya üzerınde sahtellği o ne sürulen 250'ser üve fışlerinı iptal ederek gerı kalan üye fışle ri üzerinde toplu sozleşme yan ma yetkısiru veniden Petrol • îş Sendikasma ıprmıştır 1 öte yar.dan aradan geçei 8 ay içınd» DGM'lere k?r«ı dırenış sı risında îpraştakt ısçı'em de bu direrışe katılmalan uzertne, ı« verındek) 350 kadar DtSK Uye si ışçmın ış akidleri tazmlnatsız olarak iesiı edl]rnı$tir. İHRACATİTHALÂT ELEMANI: Mobilya Komisyonu'nun siiresi yine bitti Basba kan Su'e'.man Demırel. Malıys Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ti caret Bakanı Halıl Basol haklarındakı mobilya volsuzluğu ıddıalannı ıncelemek uzere kurulan TBMM Soruşturma Hazırllk Komıs'. onu Baş.canı Mehmet Altmışvedıoğlu, AP'lı uyelerı suçlamıştır Aıtmışyedıoğlu Komısyonun dün de çoğunluK sağlanmaması nedenıjle toplanamaması üzeri ne yaptı£ı açıklamada, «AP'îı «Komısvonumu^u:ı AP'lı üi'elerı iki gündur toalan'ı'ara geimemek.e komısyonumuzu v'«''Şamaz hale getırmişlerdır B 1 .yuzden ça lışrralanmız înjfellenıuektedir» demıştır Komısyonun dun de toplan masınclan sonra bır aylık yenı çalı«Ta suresı bıtmıştır Komi'innıın çalışmalanna yenlden bas'avabılmesı ıçın yeni bir su re alması gerpkmektedır KAİIP Bursa Nüfus Memurluğu ndan aldıgım Hıiviyetıml taıbet'ıiı HükümsüzdUr. İUSAS ÇÖVER Cumhurlvet 1317 P.K 162 KaraköyISTANBUL adresine göndererek müracaatları rica olunur. Tüm muracaatlar gizli tutulacaktır. llgililerin, kısa özgeçmişlerini na. 114 1£ ISVAN, ITFAİYE ÖRGÜTÜNE PARASIZLIK NEDENİYLE YENİ ARÂÇ ALINAMADIĞINI SÖYLEDİ (Istanbul Haber Ser\isi) îstanbul Beledıye Başkanı A1 met Isvan «îstanbul Yangınları T P Itfanp Orgutu» ıle ılgıli ola riıt yaptığı sohbet toplantısmda Bpiedive'nın ıçındp bulundurıı parasal sıkmtılardpn Itlaiye or eufunun dp etkılendığını bilaırmısMr Topla ıda v rıca k°n* te<ii janHnlara buyuk olcude ne den olan likıtgaz tüplerımn, Ka dıkoy de kurtılması duşünülen «Tup Denetleme Merkezîerı»nde rienetımden geçeregı bıldınlmış bo\lrce tup patlamasmdan oturu vargın ç.kmajacağı ıfade edıl m stır T ;p'antıda g.ıierr^ çogalmak ta omn buyuk gokdelenlere, kent lüaıvesınm ci'<amadı*n rf» hrdı. rılerek «îtfaiyemlz ancak 13 ka ta çıkabılmektedır 10 kattan da kurtarma \ apabılmektedır Bu nederue bu yuksek bınaları ı ust karlanna kadar çıkabılmr olanagımı? bulunmamaktadır • derulnuşt. Goreve baş!adık!an 1171 vılm fian bu yana araç sa'.ı^ında 2 , sa'>lSLDda 2i sjjüma (Ser r.eilaa. 80J Uu oldugunu sovhyen Isvan »Bu a zalma eskıvenlerın çüruğe çıka nlmasından, parasal olanaksızlarımız nedenıyle yerme 3enıle nru alanıavışın.ızdan 1 erı gel mıştır Itfaıye bu gucu ıle avnı anda Çikaoak \avılma ve gelış :ne ortaını olmayan ufak çapta 20 yangına mudahale edpuilecc.: aurumdadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog