Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

!6 jUMI IRAKTA KARIŞIKLIK ÇIKARDIKLARI ÖNE SÜRÜLEN 8 KIŞIYE ÖLÜM CEZASI VERILDİ BAGnVT Irafc'm gunevtndekı Necef ve Kerbelâ kentlerlne geçen 5 ve 6 şuba: günlerı rriEydana gelen gösterıleri düzer.lemekten ve suvenük kuvvetlerıy le ça*ısmaktarı sanık olan 8 \Cıye olüm cezası venlmıştır. Bağda t Radyosunun nı'ıiırdiğmp gore. samkları yarjrılayan özel bır mahkeme, 15 kışıjp de clmürtvıyu hap;; oezası verrrr.s. K kişıyı üa 5 beraat ettırmıştır Ölüm rezasına çarpfınlanlar arasında Muhammrd Ai! Nana acilı bır Suny°!ı de bulunmaktadır. Irak H U ü U metj. göstenlenn. Surıye Giz!. Servıs'.nde eorevli oldugu .dd:*» edilen bu kişi tarafından düzsr.ler.diğını daha önce ttne sürm'.ış. Sunye ise bunu yalanlamışta. Bağdat Radyosu, ölüm vo »mürboyu hapıs cezalanna çarptarılanlann devrim düsmaru ha lıüer olduklarmı ve emperyalızm den emlr alarak gösteri yaptıfcl&nnı öne sürmUştür. Şam Radyosu ise, c«8al»n tanaroı» ve Irak voneMcilermın bununla hal ka karsı işledlklen clnayetlçre bır yen:smı ekledüclermi ıdd:s etmıştir. (D15 Habcrler S*rriM) ' Vance: Filistinliler dahil tüm tarailar, îsrail'in varlığını tanımaya hazır,, WASHINGTON ABD Dışislerl Bakanı Cyrus Vance, Ortadogu gezisiyle ılgılı olarak dün Kongre'de yaptıgı konuşmada, «Fılistınlıler de dahıl. bölgedekl tüm tarafİBr, Israü'ln varüğmı tanımak konusunda hazırhk hdır» dernlştir Vance, Ortadoğu'da barışın ger çekleşebümesi içln, îsrail'in \arlığmın tanınmasınm vazgeçilmez bir ön koşul oldu&unu söylemış tlr. Bu arada Filistın Kurtuluş ör gürü (FKO1 ile Ürdün hukumetı arasında. yedi yıldan ben kesık bulunan ilişkller yeniden kurulmus ve ikı taraf arasında Ürdiintin baçkentl Amman'da resml bir gönişme yspılmıştır. FKÖ Dünyada Bugün Ne Fark Var ? Aü SiRMEN FKO İLE IRDÜN ARASINDA YEDI YILDAN BERI İLK KEZ R£SMf G0RÜ5ME YAPIIDI. M05E OAYAN, i$GAL ALT1ND&KI TOPRAKLARDA YEHI YERIEJME MERKEZLERİ KURULMASINI İSTEDİ Uderi Yaser Arafat'ın siyasal danışmanı Haru ElHasan başkanlıgındaki Fılistin heyetinin Amman'da Ürdün yetkılıleriyie yaptıgı göriişmeler tamamlanmıs. «ncsit konuyla llgili herhangı bir resmi açık'.ama vapılmamıştır. Hani El Hasar.. gonişmelerin o lumlu geçtiğtni ve FKÖ Merkez Konseyine konuyla ilgili bir ra por sunacagını belirtmekle yetın nrçtır. Bılındıfı tabi 1 7 yılınuı ey9D lul ajrında Kral Hüsejtn'in Ürdun'deki Fılıstınlilerp karçı gı nştıği ve «Kara Ey'ü!» dıye bi llnen kıyımdan sonra FKÖ • Ürdün ilışkılerı kesılmıştı. Fılıstmlı fedaıler, yaklaşık olarak İP bın kışının oldügü bu kıyırnın in tikamını aimak için daha sonra Urdun Başbakam Vasfı Tell'i Ka hıre'de oldürmüşlerdı. Ot« yandan lsraıl Başbakanı Yıgal Allon, Işçı Partisı Kongresinde yaptıgı konuşmada, ulkesı nin, Füistln sorununun Ürdün' le çozülmesını ıstemekle yetınmeyip, bu kor.uda ısrar ettığını one sürmuş ve cıFilıstınlılerin dramı artık sona ermelı» demıştir. Savunma Bakam Şımon Perez de. savas durumuna son venlmesı ıle o;ın>m kurulmasının aynı şeyler ohnaciıgını îsrail'in bariî ıstcdiâını one surmuştür. Kongrede komışan eskı Savun ma BaKanı M s e Dayan ise, Israo> ıl hukumctmm, Şprıa ırmagının Batı Yakası konusunda Urdun devletını mııhatap kabul etmesıne karşı çıkmış ve Îsrail'in bu bolgp U7snndekı egemcnhgının sürdurulmesını ıstemıştır Işçı Partısi programının da bunu ongordüjunu sövleyen Moşe Dayan. Batı Yakası ıle Ga7^e k < ı e= mınde ve Tiran Bogazı uzpnndekl Şcrm ElŞeyh bölgesmde yem yerleşme merkezlerı kuruiması gerektiSın! savur.m'jştur (D15 Haberler ServtsU L'RETTİKLERI PEIROLÜN FİYATINI ANCAK KENDİLERİNİN BfLİRLEYEBİLECtKLEPİMl KAYDEDEN YAMANI. OPECİN BUTUNLÜGÜKÜN KORUNMAS! KONUSUNDA KAYGI OUrDUGUNU SOYIEOI Mısır'da Anayasa Mahkemesî kurulmasına karar verildi KAHİRE Mısır'da, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi kurulacağı açıklanmıştır. Kahire'de yayınlanan yan resml ElAhram gazetesinin Mısır Adalet Bakam Ahmet Semih Talafa dayanarak bildirdiftine göre. bu konuda hükümet tarafından haîirlanmakta olan kanun tasansı yakında parlamentoya serkedilecektir. Gazete, aynca Mısır mahkemolerlntn bagımsızlığuiı saglamak amacıyla da bir kanun taeansı hazırlanmakta olduğunu, bundan başka, Devlet Başkam Enver Sedat'ın çıkardığı son karamameye uygun olarak ceza kanunlannda gerekli degişikllklerln yapılacagını ve gizli örgüt kuranîara, gösteri ve grev yapanlara ya ria bunhın teşvfk edenlere 9 mılr bovrı hapis eezasma kadar vpsran a£ır cezalar getirileceğmi bılriirmiştir. Öte yandan, Basra Körfezi bttlgesındeki petrolcü Arap ülkelerinın, Mısır'a iki milyar dolar ruTarında yardım yapmaya karar verdikleri bildirilmlştir. Mısır basımnda çıkan haberlere göre bu yardım. Ulke ekonomlsinin içinde bulundugıı bunalımdan knrtulması amacıvla varjılacaktır. B'J arada ElAhram gazetesi, Mısir butçesindeki acıgın bu yıl, 320 mılyon dolardan yaklaşık olarak 750 milyon dolara çıkacağını. bu sçığm dış yardımlarla kapatılmasına çalısılara&ını bildlrmıştır. (Dıs Haberler Senrtsı» o DOHA, (AîîKA • DPA) Suudl Ar»Wst«n Petrol Bakam Şeyh Ze)ü Yamani petrol ihraç eden Ulkeler örgütü OPEC'in petrol fiyatını belirlemeye yetkist olmadıgıru savunarak, «Orettigimız petrolün lıyatınl bi2den başkası belırleyemez» demiştir. Yamani. Abu Dabi'de yayınlanan bir y verdıgi demeçte OPECin büturüüğünün gelecekte korunabılecegı konusunda endtşeli olduğunu tfade etmişrir. Yamani, OPEC'in kurulus anlaşmasma gor* belirlenecek fiyatın bağlayıcı olacagı yolunda bır hüküm bulunmadıtını hatırlatarak, farklı bir fiyat uyguladıgı içm Ulkesura baskı vapılamayacagııu söylemiştir. OPEC ülkelerinln Katar"m baçkenti Doha'da yaptıklan toplantıda. Uyelerb) büyük çogunlugu petrole yüzde on oranında zam yapılmasuıı kararlaştınrken, Suudl Arabıstan ve Birlcslk Arap Emirlikleri bu karara karşı çıkmış ve yüzde 5 oranında zam yapmıstı. Bu ikl ülke dışındaki OPEC Ulkelerl aynca 1 temmuzdan itibaren petrol fiyatmın yüzde 5 oranında daha yükseltilme«1 konusunda görüs birligine varmışlar re Iran bu zammı yapacagmı resmen •çıklaımstı. SUUDİ ARABISTAN PETROL BAKANI YAMANİ: "OPEC'İN PETROL FIYATLARINI BELIRLEME YETKISI YOKTUR.. Şili'de siyasi polis, dış ülkelerdeki ajanlannın sayısını arttırmak icin Pinochet'den 600 bin dolar ıstemiş BRLKSEI, Brukiel'de yayın lanan gunlük «LP Soiı» gazetesmde ver alan bır haberde Şılı siyasal polisi CDINAmın başkanı ııın, Devlet Başkanı General Rınochefden. dış ülkelerdeki ajan larının sayısmı arttırmak ıçm fiOO bın dolar ıs'ediği bıldırilmek tedir. Şili siyasal pohs başkanımn Pinochefe yaptıgı başvurunun fotokopisınin yer aldıgı haberde, Belçika, îtalya ve bpş Latın Amp rika ülkesindekı ajanların sayıla rmın arttırılması ve Birleşık Amerıkan. Fransa. îtalya. bazı Latın Amerıka ülkelerindeki Şilıli rejım mualiflerınin etkıMz kı lınması için para i;tpndigi kaydedılmektedır. Amerikan AP ajansı, Alleııde rioneminın onde gplen pohtikacı lanndan bazılanntn dış ülkeler de DtXA'mn saldırılarına uğradıklanna dikkati çekmekte ve Allende'nin bakanlarmdan Orlan do Lptellıer'ın geçen yıl ABD'de •Vıdurulmesinı hatırlatmaktadır. (Hış HaberJer Senisi) ZEKÎ YAMANt SALfSBlFRT, (AXKA DPA) Rodezya hükümetı, gerilialara karşı surdürülen sav&şın giderlennm karşılanrnası için vergilerin büyük blçüde arttınldığını açıklamıştır. Maliye Bakam Davıd Smıth paılamentoda yaptıgı konuşmada, Gehr Vergisinin yuzde 10 oranında arttırılacagjnı, tüketim mallan üzennden alınan vergilerin de artonlacağını söylemiştir. Bunun yanı sıra ücret artışlan da yüzde 5'le suurlandırılmıştır. David Smith, «Ulkenin güven lıği için bazı fedakârlıklann yapüması gerekmektedir» d«mlştİT. Rodezya*mn artık ger çeklerle yüzyüre gelmesi garekti&nl söyleyen Maliye Bakaru, aksl halde bir yenüginin kaçmılmaz olacagını beUrtralştlr. CEZAYtR Yedı milyon Cezayırlı dün 15 yüdır ılk kez saiKük başına giderek uikenm tek siyasal partisı olan Cezayır Kurtuluş Cephesının gösterdigı 783 adayaan 261'ını yeni kurulacak Ulusal Halk Meclisine seçmek için oy kul lanmıştır. Cezayır'i 15 yıldır yönetcn De\Tim Komuta Konseyi görevini yeni kurulacak ulusal Halk Meclisine devredecektır. Ulkenin tek slyasai parti 81 Cezayir Kurtuluş Cephesi' nin gosterdıgi 783 adaydan 36sınm kadın, 8'intn subay ve tj'saıın Cezayir Devlet Başkam Bumedyen kabınestnin bakanlan oldugu bildiril mıştır. Yeni kurulacak meclıse adayhgmı koyan Bumedyen'in 6 bakam arasında Ticaret Ba kanı Layaçi Yaker, Maliye Ba kanı Abdulmalik Temman, Ulaştırma Bakam Rabah Bıtat ve Sosj'al Yardım Bakam Abdülkadır Zaıbek bulunmakUdır. Cezayir Anayasasmın 9. maddesı uyarınca, Ulusal Halk Meclisine seçilmesı beklenen adaylann çoğunun işçi v« köylü olması gerekmektedir. Hafta sonu kesin sonuçlann alınması beklenen ülusal Halk Meclisi seçıminden sonra, Devrim Komuta Kon8*yi'nin görevini bir yıî kadar sürdürecefı açıklanmıştır. Seçilecek olan Ulusal Halk Meclisinin beş yıl görevde kalacagı belirtilmiştir. Nebi» Konferansımn ülkemiıde >ol açtığı çalkantılar surmekteriir. Anılardadır, geçen yıl MSsPli Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın katıldıçı bu toplantıda, ^eriat'ın tüm Musluman ülhelerde îcmel >asa haline Eerirünıesi istennıisti. Viııe anılarüariır, konleransın bu yıl ülkemizde toplanrtMsı MSP taralından onerilmiş, hazırlık çalifinalarına başianmı.ştı. Bir çok konuda görü* ayrılıkları içindp yüıen MC koaiii^nnu içmde yeni bir sorun >aratmjştı Sireti Nebl Konfrransı. AP ile >LSP bu konuda hir tiırlü anla^ıuaya raramazkrıı (,a«la\ançil Dışişlcri Orgiıtüne verdiği emirde, Konferansm lıazırlık çalışmalanna hiç bir şekilde yardımcı olunmam.iMiıı ı^temiştı. Vıııe anüardadır, konftransuı bu M İ ülkemizde tnplaıınusı M8P tarafinıian onrrilıtıiş, hazırlık çaüşnıalanııa lııç bir spkilrlp jaıuımcı nlunrnanıa.sını ıslcnıişti. AP toplantımn ozcl hir riernek tarafından du^enlenmesini isterken, İVISP bunuo rrsmen Hukhmet tarafından hazırUıunasmda direnmekte.idi. MSP'niıı bu 1e hu Hir girLjimlerıııüen tedlrguı olan çevreicr, bir kcz daha beblerıni yükseltmişler \e oİRya t«pki gostermişlprdi. Arkadaşımi7 Imit Gürtıına'nın biidirriiğiııe göre şimdi rte \ar;ıtay Başsavcıliffi Dpvlet Bakanlıgına baş\uıarak konferan.s hakkında bil£i istcmiştir. Otp yandan. i martla y'apılraası kararlaştınlan toplantı ria 10 nıayısa ertelenmi>.tir. şcrıat'ın teınrl >a5d ohnasını ıste^pn Mreti Nebi Konferaıısına Turki}cnin katılması, hele hcle, konfcransın ülkenıızde ;.apılması, ounu liirkije Curohurijeti Hük'jmctlerînin dtizenlemesı, kuşkusuz Anajasamııa, Türkiye Cumhurijeti'nin temel ilkelerine aykırı bir davranıştır. Bu yolda, çun gundpıı sertleşeceçe benzejen tepkiler gelmektedir. Gerçekten Atalıirkçii olan, kendilerini Atatiırkçü sanan ya da öyle imiş B'bl gösttrmektc yarar ıımaıı kişiler de tepki gösterenler arasında, hatta başuıda geüyorLar. Kuşkusuz, hirincilerin tepkılcrıni haksız f"rmek olanak dısıdır. Türkiye Cumhuri>etınin temel ilkelerini, >\na>asanın hükumlfrinJ korumak dogal olarak hir hak, hatta görevdir. MSP'nın hu ı,ag dışı katası başına tok isler getirir. jetiretcktir. Bu onların bileceği iştir. Herhalde, Ortaçağ kuraılarını ve kurumlarını rsemen kıltnak ist»\en hu partıye onrıidc bulunmak bİ7.im i>inıiz olnıasa gerek. Anrak bir noktaya riokunmak istlyorur. Başları sıkışmra, ı^lcrine çeliıııe, ;cririliçp karşı iıniş gibi eörnııpn. karşı çıknıa nostcrileri >apan çe\rclcr. son îamanlarda ^İSP yi kapalmak İ!,iu hiç bir olaııaırı kaçırmamaya, MisPvi sııçlayıcı girisimlcrdp bulunmaya çalışmaktadırlar. MSP'ji gericlligin başı olarak sösterırlcrse, kendı gericillklerini gizleyecpklerıni ıımmaktadırlar. sireti Nrbi Rİrişimi ıle AlsP dış \e iç politikadaki givru^lerinin bir yanını bir keü daba açığa çıkarnuştır. Bu gericı, .^na^:^sa^a Lumburijffın lcıııel ilkelerine a.vkırı bir tutıınıriur. *ına bu çizşide MisP'yi koalısjonıın öbür ortaklanndaıı a«ııama>ız. t)nların çizgilcrinin MSr'den değişik, Erbak:.ii dan ılcrı oldusuııu sojleyrmeyiz. Ortakjiazar kar^ısıncia teslinıiyet bayragı çpkrn, Çaslajaiii.il ıl.ıi:nma .si. silah amhargosuna karşı (.nıırlıı hir ses çıkar!iiıij>aıı IF ıılkcmızin saumma oUnalilarınııı çün geçtikçe bO7iıimasina stMrci kalan Drınirel politika>ı. ha<sha* ekınıini srrbpst hırakan Ece\ite karşı «Bu isi yanıı» AmerikaM kudırınca hakııı ba^ımıza ncler grlnnr» clnen. jiija rcilli>Ptçi Turko> m iutu:ııu Erbakaıı'dan daha ileri, daha millivetvi, Cumhurhcfin temel ilkelerinc daha ııvgıın. Vtatürk çi7sisıne daha nıı \akindir dersıniz" AET komiMinda koalis>on içinde lıirkı>r nin çıkarlanna ın Ia7la sahip vıkan > S P riegıl miriir? Bu konuda MSP »> nin ue gcrisindc kalan partiler. şimdi 5>ireti .Nehi Konferansı ile KericiliKin ıck sinîResi olarak Erbakan'ın partisini ilcri sıırebilirlcr ııü acaba?.. Hcm unutulmaması şereken nokta. dört partinin bir koalisjon oluşturctuklarıdır. F.çer MSP Lumhuriyet De\leti için zararlı bir goriişü sürtlürujorsa. o çörüşii ikiidarda rutmamak gorevleridiı onların. Nasıl ki, leyzioğlu'nun hanji amaçla vapüdığı açıklıkla orta>a koıımamı? huiunan, ama >ine de herkes tarafından kolayca anlaşılan çıkışları, onu iUtidarın tüm \a.sa dışı davranışlarmdan tiim faili bulunmamış cinavetlerin soruınluluğundan kurtarmıyorsa. Sireti Nebi Konleransına karşı çıksr sibi göruniıp, MC'nin dağılan taşlarını vine de biraraıla tutmaya çahşanlar da. M"P nin tüm sirişimlcrinin sorumiıılandırlar. Sireti Nebi Konferansı yüzünden >tSP'\i obür koali?yon ortaklarından ayırmava çahşanların istedikleri doğTulttıria hareket eericiliîin bir ra da bir kaç fraksi>onunun obur fraksivonuna karsı oynadığı oyıına diismck demektir. SOSYALiST ÜLKELER ZiRVE K0NFERANSIN1N . BUGÜN PRAG'DA TOPLANACAGI BiLDiRiLiYOR HAMBVRG Eatı Aimanya televızyonunun bırıncı progran.ı, Prag'daki muhabirlne dayanarak, dün verdipi bır haberde, sosyalist ülkeler zirve konferansmın bugün Gekoslovakya'nın başsentlnde toplanacağını hıldiirmştîr. Ba*ı Aimanya televizyonurun Prag'da'u nrıhabırıne göre. zlrv? konferans'na. Sovj'etler Birliği KomUnift Partisı Geneı *ek ret*ri Leonifi Bre.ınev başkan lık edecektir Toplantıda KOTÎIÜnist ülke!erdp yönetıme Kar«,ı çıksn a>TTİı'<çıların vararngı EOmrdarla. Belsrad Konleransı sırasında lzler.ecek fründeın tızenn de d\:nüacakMr. (a.3.> Rodezya'da beyaz azınhk hükümeti, gerilialara karşı savaşı sürdürebilmek için vergjleri arttırdığını açıkladı Bu arada gerilla faaüyetlerinJ büdlği halde hUküme» haber vermemekle suçlanan rahip David Lamont dört yü hapse mahkum edılmiştir. An cak Rodezya hükümeti, dışar dan gelebilecek tepkiyi düşünerek, Lamont u hapsetmek yerine sınır dışı etmeyi kararlastırmıstır. Punun üzeri ne bir demeç veren rahip Lamont, sınır dışı edümesine karşı çıkacağını söylemiştir. Rodezya hükümeti Dally Herald gazetesinde çalışan bir tngiliz fotoğrafçtsı olan Paul Harris'in de sınır dışı edilecegini bildirmiş, ancak bu karann gerekçeslnı açıklamamıstır. Cezayir'de 7 milyon seçmen ilk Ulusal Halk Meclisi üyelerinl belirlemek için sandık başına gitti îspanya'da Yüksek Mahkeme, Komünist Parti'nin yasallaşması konusunda karar vermeyi reddetmiş MADRtD (ANKA • DPA) 1? panyol Yüksek Mahkemesinm Komunıst Partının kuruluşunun yasal olup olmadığı konusunda karar vermek ıçm yetkıli olmadığını belirtcrek. İçışlen Bakan lıgırun bu konudaki başvurusunu reddettığı haber verılmektedir. îspanya'da yaymlanan «Ya» ga zetesi, maı'emenın kendisıne gönderilen dosyayı ıadeye karar verdıgini haber vermiştir. Dığer altı Komunıst Partisı ile bırlikte Ispanya Komür.ıst Partısınin yasal olarak çalışmak ıçin tçisleri Bakanlıgına yaptıgı başvuru Pakanlık tarafından in çenlemek üzere Yüksek Mahkemej'e gönderilmişti. İngiltere'de Işçi Partisi Parlamento'da çogunlugu yitirdi LONDRA Ingllız Muhafaca kâr Partisi Londra'nın ış merse zi «CİTJ» ve Guney Vr'estmmster seçim bölgeler.nde j'apüan b:r ' ara seçımde beklenmedık oır | başarı gostermiş ve tşçı Partısı adayından 7.!)fi5 fazla oy topla1 van Muhalazakâr adav Peter Bronkp bu spçımı kazanmı?ıır. Soz konusu seçLTi bölgesmde:ı', daha önce Avam Kamarasma gırmiş olan Cnstopher Tugendi hat'ın Brükserdekı AET komısyonuna atanması bu bolge ıçın yeniden sec.m: gerektırmiş ve seçmenlerın sadece yüzde 39.6'' sının katılması ıle yapılan «eçım tşçi Partisıne bır sandalye kay1 bettirmistir. 1 Bu durumda, mütevPÜa Dışiş lerl Bakam Anthony Crosland'm ölümü ıle Avam Kamarasında bır oyluk aritmetık çogunluğunu zaten yitırmış olan tşçı Partisi.. çimdl de tüm muhalefet partilerı toplamından bir oy aşagıya duşmuş bulunmaktadır. (a.a.) ÎSRAİL "YENİ BİR HÜCUMBOT GELiŞTiRMiŞ HAYFA îsraıl Radyosuntm Ha'fa'daki askeri konular muhabırı. tsraıl tersaneîerinde yeni vapıisn ve daha önce «Avlation Week» dergısınce de sösü edllcn vcrj b:r tekne konusunda bılgi vermiştir. Buna gore, tsraıl'in gehştırdiğ: bu yeni tekne «K 9» sınılındandır ve Fransız tersanelerinde yapılan unlıi Cherbourg hücumbotlar:rdan gerek tonaj, gerek hız. ^erek menzil ve gerekse sltâh donamrr.ı bak.ımlanndan çok ııstundur. Yeni teknenın denizden denıze 100 MK menzilıı füzelerı oldugundan baska bir hehkopter taşıyabıldigi belirîılnıektedır. 1 a.a ) TEŞEKKUR Ki3rmetli vajlığrmız, i eşim. babamız Ş TEŞEKKUR Kurucumuz ve Başkammız, değerll hocamız Prof. Dr. Muhittin ÜLKER'in | | vsfatı dolayısiyle bır mesajla acımızı paylasan Cumhur başkam Sayın FAHRÎ KOBUTÜRK'e ve Başbakan Sa\ın SCLEYMAN DEMtREL'e, bır mesajla bizi teEelli eden esld Cumhurbaskanlanmızdan Tabii Senatör Sayın CKVDET SUNAY'a. cenaze tdrenıne telgrat ve çelenk gönderen Mıllî Eğitim Bakam Sayın ALt NAİLI ERDEM'e, Ankara •^'alisi Sayın DURMU$ YALÇIN'a, Ankara Garnizon Komutanına, Emnıyet Genel Müdürü ve mensuplaruja, Ankara Unıver&ıtesi Rektöril Prof. Dr. TAHSİN ÖZGÜÇ'e, Hacettepe Ünıversitesi Rektörü Prof. Dr DOĞAN KARAN'a, Ege Üniversıtesi Rektörü Prof. Dr. NECATI AKGÜN'e, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Tuğgeneral HAYDAR DİNCER'e, Tıp Pakültesı Dekanı Prof. Dr. HAYATÎ ERKMEN'e ve diğer Protesörlere. Hastane Başhekimlerine, merhumun hastalığı sırasında yüksek ihtisas ve bilgileriyle yakın ilgilenni esirgemeyen başta müdavi hekimlen Dr. MUSTAFA KÖKSAL Op. Dr. SAİM ORUÇ v* Dr. DEMİR TAN ile «Dr. MUHtTTtN ÜLKER ACİL YARDIM ve TRAFIK HASTANESI» Baîtabibı Doç. Dr. HALÛK BERKOL üe Doktor ve Hemsire v« Personeline, aynca cenaze törenine katılan. çelenk gönderen telgraf gijnderen, telefon ve mektupla büyük acımızı paylasan dcst ve akrabalanmıza en ıçten teşekkürü bır borç biliriz. ÎEİ ~ ^ = = ^ ^ z : s ~ ^S ST = ^ = = = ^ ^ ~ = s: SS SS Prof. Dr. Muhittin ÜLKER'in ^efatı dolayısıyle bir mesajla aomızı paylasan Başbakan Sayın SULEYMAN DEMIREL ı)e b:r mesajla b:zJ tesellı eden VAKFIMIZIN Onursal Başkanı eskı Cı:mhurbaşkan!annnzdRn Tabii Senator Sayın CEVDET SUNAY'a, cenaze törenimize telgraf ve çelenk gönderen Milli Egitım Bskanı Sajin ALt NAİLI ERDEM'e. Ankara Valisi Sayın DURMUŞ YALÇIN'a, Ankara Garnizon Komut?.mna. Emniyet Geneı Mudürlüğu mensupıarma. Ankara Ünıversitesi Kektörü Prof Dr. TAHSİN OZGLCe Hacettcne Ünıversitesi Rektonı Prof. Dr. DOĞAN KAIlAN'a, Ege Üniversıten Rektöru Prof. Dr. NECATI AKGÜN'e, Gulhane Asserı Tıp Akademisi Komutanı Tuğgereral HAYDAR DINÇER'e, Tıp Fakültcs: Dekanı Prof. Dr. HAYATI ERKMEX ve dığer Profesörlere, Hasfar.e Başhskımlerme. merhumun hastalığı sirasmda yüksek ihtisas ve bı'gıleriyle yakın ılgılerıni esirgeıneyen başta rr.üdavı hekımlen Dr MCSTAFA KOKSAL. CT?. Dr. SAÎM ORUÇ ve Dr. DEMİR TAN Uc "Dr. MUHÎTTIN ÜLKER. ACİL YARDiM \e TRAFİK HASTANESI) Başt'bıbı Doç. Dr. HALÛK BERKOL ıle Poktor ve Hemsire vr>. Personeline, aynca cenaze törenine katılan, çe'enk gönderen, telgraf gönderen, telefon ve mektupla büyük acırmzı paylasan bütün kuruluşlar ıle çok sayın dostlanmıza ve liyelenmıze en ıçten teşekkuru bır borç biliriz. EŞi CANAN ÜLKER VE ÇOCUKLARI İllliyi!l!l!!lt!!i!!ltltll!lllllllill!llllH!llllllilH!ll!l!ll!IIHIHfll!!İIIIHH (A]ansbir: 1 1 Tiirkiye Trafik Kazalan Yardım Vakfı Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Trafik Enstitüsü Türkiye Trafik Eğitim Derneği T'irk Hidatidoloji Dcnırp;i YÖNETiM KURULLARI (Ajar.sbır . . /1900> =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog