Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HÎNDİSTAN'DA BAYAN GANDt, "ANADAN OĞULA GEÇEN BİR CUMHURİYET,, KURMAYI MI AMAÇLIYOR ? ln Halk Cumhuriyetı'nden sonrs dünyarun ıkıncı kalabalık üikesı ol&n 6200 mılyon nüfusıu Hındıstan, 19 aylık olafanüstu durum uygulamasından sonra seçımlere hazırlanıyor Bayaa Gandı'mn seçimlerm yapılacağına ılişkın «stfrpnz açudaması» ulkede sıyasal yaşamı hareketlendınrken, üttidardakı Yenı Kongre P a n s ı i e karşı oluşan muhalefet cephesı her gun güç.enıror ve Gandı'nın yakın çaİLşma arkadaslarmdan her gün btr yenısı bu cepheye katıhyor. Ç serbest bırakılmaya ba^landı, bu arada Gandı'ye karşı olan tum muhaiefet lıderleri bir kaç gün ıçtn de ardı ardına salıverıldiler. Politikada Sorunlar ERGUN BALCI Morarjı Desaı başkanhgırıda Janata Halkçı Partısı aaı altında bırleçen dort muhalefet partı8i, çok farklı sıyasal çizgilerde bulunmalan fnedenıyle, Bayan Gandı nın karşısına dddı bir al ernatiî olarak çıkamıyorlar. Ancak Yenı FCongre Parası'nın etkin polıtıkacılanndan Tanm Bakanı Jag jıvan Ram ve yakın çalışma antadaşlanmn par~ı den ıstıfa ederek, yeni bir partı kurmalan, Irdıra Gandı'run seçım şansını azaltabilecek onemli bır f etken olarak n: elenıyor Gözlemcıler Bayrn Oan dı'mn seçım şanstnm azaldıgına mandığı takdtrde seçımlerın O7gur oîarak yapı'masmı ens^'.eme \o luna gıdeoılece£ıne de dıkkatı çekıjorlar. KONGRE PARIıSı'NE KARJI OLUŞAN MUHALEFET CEPHESıNE HER GEÇEN GUN, GANDı N,r4 CALI5MA ARKADAJIARİNDAN £ ,R YEN.S, KAIILIYOR. GOZLEMCıLERE GORE. SEÇıLME 5AN5I AZALAN INOIRA GANDi, SEÇMLERıN OZGl'R OLARAK YAPILMA5INI £NG£LLEME VOLUKA GıDEBiLıR. Bu arada seçımîenn yapılacağına ılışkm açık lamanın hemen ardından muhalefet çevrelerınde yogun bır çalışma başladı Ba;,an Gandı'nın Parlamento'dakı bas muhalıflermden olan ve 19t)9 vı lmda Kongre Partısı'nden aynlarak Eskı Kongre Partısını kuran 80 yaşındakı Morarjı Desaı, ru'ukevınden çık:ıgı g^on muhalefetı tek bır cephe olarak bırleştırmeyı amaçladıgını açıkladı Bu açık larr.ajı ırleven gunlerde komunıstlenn dışmiakı 4 muhalefe* portısı Morarjı Desaı'nır başkanl:*ında Janata Halkçı Partisi adı altında bırleştıler. Bukovski ve SALT V ladnur Buüo\skıM tanırsınız . Birkaç aj önce ^İH Kpraünist Partısı Lideri Louis Conalana karşılık, serbest bırakılan So^et muhalıfl *ALT ise, son za maıılarda gazete haberlerınrie sık sıb >er alan hir sozcıik Strateiik Silâhların Sınırlandırılması gonışmeleri dejıml niıı kısaltılmı» şekli. Şitndi haklı olarak «bu ikisı arasında ne ilışki ^ar?» dJye sorabilirsiniz. İki gün önce ÇLkan ufak bır habeıe eğilrtıfımiıde. iliski Tİ apaçık görme olanağma ka^ıışuruz «ashinçton kajnaklı habere çore. Baskan Carter önıımüzdpki hafta Bukovski'yi Be^az SaraVda kabııl ederek kcndisi ile forusecektır A4IRI SAGDAN, SOSYAİ DEMOKRATLARA AncaK aşın sagaan sos^al demokrasıye kadqr çok farklı sıyasal goruşlen savunan bu dort partının, yalnızca Ba\an Gandı'je karşı olmak ıçm bıraraya geldıklennı ka', deden snasal gnzlem^ıier bırleşık muhalefet cephesının seç.mlerde Bayan Gandı nın karsısına bır alternatıı olaraK çı.^ama Vocagı goruşunde bırleşıyorlar \e avnı partı.erın İ971 seçımlerınde de ıttıfak juptıslarını, ancak Gandı'run >me de seçımlen e?ıcı bır çoğunlukla ıcazandığını hatırlatıvorıar Morarjı Desaı 'se, bu seç.mlerde 1971'derîi ^a ra' a duşmeyeceklermı ve Yenı Kongre Panısır.ır Karşısma yalruzca ortaK bır lıs*ey;e değıl. aym zamanda guçlu bır proşramla da çıkacaklarını ka\dedıyor Anrak çok farklı sıyasal goru'jlerdekı par tı'erın ortak bır pıograrrda bırleşmelerının son derecede guç old'iSu kavdedılıyor. SEÇiM SONUÇLARINI ETKiLER Mi< Morarjı Desaı nın oıuşurduğu muhalefet cepnesımn aksme, Tanm Bakanı Ram'ın hukumet ve Kongre Fartısı'nden ıstifası, seçım sonuçlarını et kılejecek ve aegıştırebılecek bır gelışme olarak nı •elenıvor tidıra Gandı nın Başbakanlık Konusunda tek rakıbı olan Jagjıvan Ram, Hındıstan'ın ba gımsızlıgına ka\oıştugu 1947 yılından bu yana Par.amento'da ve hukumette gorev almış çok tanm mış ve etkın bır polıtıkacı 68 yasmdakı Ram. mer•jezı Bıhar evaletmde bulunan 85 mılyon kışılık «Dokunulmazlanı ya da «Allahın Çocuklan» adlı b.r rr.ezhebm de baskanı bulunuvor ve bu nedenle en az 85 mıljon msanı arkasından suruk'eyebı lecek durumda Yeni Kangre Partısımn onde gelenlenyle oır Iıkte ıstıfa eden Tanm Ba";aru Ram Bayan Gan dı'vı «rek hder oimaK he\ e<=ıne kapılmak) la suçladı ve Başba^an dan ayrılrralarına gerekçe olarr.* «jlkede her geç^n g m artai o*orıter \e totalıter gıdısı durdurmak ıçm» mııcarele edeceklennı kav de**ı Sosyalıst l:derlerden Narayan ise Ram'ır Gandı'den avnlrraMijı. «demokratık ya^ama yem bir soluk veren tanhı an» olarak niteledı. HEDEN SEÇiM KARARÜ Bu arada ıktıdanm her geçen gun gıiçlendirmek eğıhmınde gorünen Indıra Gandı nın seçımlerın \.arjılacagına ılışjun beklenınedık açıklatnası nın nedenlerıne ılıskın < orumlar da hâla suruyor. Yorumlann bir bolumunde, oiağanustü durum suresınce ekonomıde gorulen duzelmenın ve havat pahalıiıgının belh bir olçude dızgınlenebılmesın'n halkı hoşnut ettığı ve Bayan Gandı'nın, kazanacagıncıan emın olduğu bir dor.emde seçım kararı rl dığı goruşu savunuluyor Dığer bazı yorumcular ıse ıkı vılhk kısa bir sure bir yana bıfakılacak o lursa, Hmdıstan'm 30 yıllık bajmstzhgı suresınce baba Nehru ve kızı Gandi *ara'ır.rian >one 'lcı îı° dıxkatı çekiyorlar ve Bayan Gandı'nın bu seçımlerle oğluna ıktıdar yolunu açmayı amaçıadıgını kay cîedıyorlar \e şimdi de Sovjet Komunıst Partı^ının orçanı Praiıla sazeteslnde 20 şııbat tarihınde \ııli \akhonlov ımzasıvla çıkan bır yorunr ««a^hinston'un ^oıı 7amanUrda Do^u \\rupada insan hakları konıısunda »aptı s ı tıkıslar. strafejik silâhlann sınırlan[iırılm,ısına (^ALT) iii«!;ın \eni bır anıaşma ımzalama dusunresi ile haRdaşma7 » Haberı »eren Revı ters aıansı, Moskn\a'nın şinıdi>e değin ilk ke7 insan hakla n ıle nukier silâhların sınırlandırılma<;ı soruııları arasıuda dolavsıı bağlantı kurdusuna dikkati çcknor. Bu haberlrri okudııktan sonra Madmir Buko^sld ile S\LT arasında ilislcı kurmak kola^lasacaktır Jimmv Car ter'ın ondmuzdeki hafta Be^az Sara»'da Buko\<ıki ile eoruş mesi. Sahartn'a >a7dısı mektııptan sonra Mosko\s tarafından kıjşkusuz ikincl bır kıskırtma olarak gorülecek \e kınanacaktır. Gerçl. Carter Buko\ski'^i kabul etti dive Moskova. S\LT jörüşmelerinden \azgeçecek değildlr. Iki süper devlet arasında ha\ati sonınlarda bövlesine cabuk ve dınfusal kararlar alınmaz 1» 2 Mİında Kıi7er Metnam ta *T rihin en korkunç foombardımanlan altında czilirken Baskan M\on. Mo*ko\a'da Leonid Breine\ tarafından karşılanmıs tı Ancak Carterin Bevaz Sara\"da Buko\ski ile goriışmesi. iki dev arasında insan hakian \Tİxunden son zamanlarda ?i derek cerginle$me%e haşlavan ilişkileri daha da ucrRinleş tirmekten baska bir ise varama\acaktır Carter'in Bukoiski ile goriışmesi, Moskova'nın muhaliflere karşı tutumıınu vumuşatmayacaktır. Aksine. \BD"clen baskı Rfldıkce. Kremlin tçte tııtıununu sertleştırmektedir NitPkim son hafularda iki önde uelen So\vet muhalifl Alesandre Ginsburgh ile \'nri Orlov peşpeşe lııtuklanmış \e muhaliflerle \akın iliski ku ran 4ssoctated Press Ajansı muhabıri smır dışı edilmiştir Esld Başkan Ford, daha ıhtnatlı da\ranarak Soljcnıt zin'in keodisi ile Bevaz Sarat'da eörüşnıe isteeinı kabul et memişti. Eğer Carter moral inançlarına Ford'dan daha faz la bağlı ise, yarın ^illii Komiınist Llder Cor\alan da Pınochet'in kanlı Toneliminden \akınmak için kcndisi ile Br^az Sarav'da eorüşmek ıstese. Baş.kan bu talebf kabul edecek midir? en onemli vanı, İki de\ arasında fiderek serjrlnlesen hava eerek iıBD'de, cerekse Sovjetler Birliğı'nde, bir nukleer anlasmanın karsısında olan «şahinlerın» ekmeğıne ıaî surecektir Nıtekım silâlılanma konusunda ılımlı goruşmeleri Ue Unınmıs Paul Uamke'mn Amerıkan SALT he>eti baskaniıjnna atanması, ordu \e savaş sanavıi sözcu ierinin kıvameti kopannasına vol açmıstır öte yandan feo\\etlcr Birlığine ilıskın >azıları ile tanınaıı «The New York Times» gazetesı \ararlarından ^Ictor Zorza. Moskova'da şahinlenn seslerıni \ukseltme>e ba^la dıkianıu \e ABD Ue tez elden ımzaianatak bır ^\LT II anlaşması konusunda kuşkulannı belirttıklerıni bildırnıektedir. Zona'ja core. ABD ile aukleer anıaşmava taraftar olan Brejnev ile yanriaşları şimdılik duruma hakinı olup $ahınlerı deoetim altuıda tutmaktadırlar. Yazar bu sannın kanıtı olarak KremUn'in. be!) yıllık planda tüketım sanaviinc avırdıçı kaynaklan son zamanlarda hfiMik olcude çrni«lt'tme sini le Genelkurmav Başkaaljfina ılımlı olarak tanınan General Nikolai Ogarkov'un atanmasını gostermekte. nuklerr bır anlajşma Için ortamm u\gun oldueunıı belirtmektedir Ancak tarih, hatalı rieğerlendirmelen. duı^u«al daır^nışlan ve çabuk kararları vıi7Ünden ıngun nrtamları har ca^an. büvük fırsatlan kaçıran liderlerın övkuleri ile dolu dur. Carter'tn bu liderler arasına RirmeM ise, nukleer çağımızda tflm lnsanlığın raranna olacaktır. OUGANlfSTU DURUM Hındıstan'da olağanUsrü durum uygulamasına yol açan olaylar, Sosyalıst. Lıder Raj Narauı'ın Ba^bakan Gandı'nın 1*71 yılındakı seçıınlerae \ ol suzluk yapügını ıddıa ederek, Gandı aleyhıne Al lahabad Yüksek Mahkemesı'nae da\a açmasnla baslamıştı. Raj Naraın'ı haklı bulan Allanabad Yuksek Mahkemesı Bayan Gandı 'nıri mılletvekıllıgirti ıptal e'miş, Basbakan ise davayı Yuksek Mahkernede temvız etmıs'* H:ndıstan Yuksek Mah kemesı, Allahabad Mahkemesı'nın Fayan Gandı nın mıüetvekıllığını ıptal eden kararını bozmuş, ancak bu arada muhalefetten Bayan Gandı nın :* tifa etmesı ıçın yoğun baskı gelmpye başlamısn. Bu bastalann j oğunlaşması uzenne Bavan Ganriı. ulkede ulusal gj,cnlık ve birlıgır teı:ikede olduğunu one surerek olağanüstu dururn ilan etrrus, NEHRU INDıRA GANDİ SANJAY GANDİ komums'ler nı^.rc'akı "ım mjhalıflcrinı tutukUt mış, basma sıkı sansur kojTnuş, yabancı gazetecı ler: s.r.ır dışı ettı mışı. SÜRPRiZ KARARLAR o:agar.usrü ri .rum sıresınce kendı vetkılerını daha da genışlefen Anavasa değışikJık'Tinı Mec lıs'lerden geçır*en Bavan Gandı'nın, bj uygulama U daha uzun sure surdureceğı beklemrken Baş'ia <P.n, ocak ayı ortalarmda sjrprız bir kararla, «ulte<:ınde olajanustu da r umu gereKtırece.: koşulla rm artık var olmadığını \e lfi marf erunu genel seı»ırlc.n \anılacagını» açıkladı Bu açık'.amayı ızle1 en gunlerde olagan'Jstu du "•JTI vasaları \e bas;nrîa:ı saT=ur kaldırıldı. afır b:r suçtan hukum gıymemış olan tum tutuklular HİNDİSTAN'DA İKTİDAR PARTISİ İÇINDEKİ BÖLÜNMELER VE MUHALEFETTEKİ SAFLASMALAR HıNDiSTAN, İNGıLTERE'DEN BAGIM ZLIĞINA KAVU^TUGU 1947 YILIN DAN BU YANA KONGRE PARTıSı TA RAflNOAN YONETıLıYOR. KOMÜNiSTLERLE UZIAŞIYOR Jagjıvan Ram m Yenı Kongre Partısmin eskı ilen gelenlenyle bırhkte Deff'Okrası ıçm Yenı Kongre Partısını kurarak =:eçım hazırlıslarına başlaması, Bayan Gandı'nın de seçımler ıçın yeru ba7i gınşımlerde oulunmasına .iol açtı Ram ın ı^tı fasından sonra seçmlerde bu\oık oy kavbına ugra vaca^ma kesın gozuvle bakılan Bavan Gandı. bazı evaletlerde Komünıst Par'ı ıle yenıden seçım rtı fakı yapmak zonında kaldı. Batı Bengal Kerala, Tamıl Nadu, Bıhar ve Pencap eyaletlermde Moskova Komünıstleri ı'.e Yeni Kongre Partısı ortak listeler hazırİ3dılar. Moskova K^munlstier U'tar Pradeş ve Drıssa e\"aetlennde ise muhalefet partılenyle seçım ittıfakı \ aptı. Bayan Gandı Morarji Desaı'nın 19fi9 vılında Kongre Partısı'nden ıstıiası ve Eskı Kongre Partısmi kurması üzerıne o yıldan berı Moskova çız Sisındekı Komünıst Par*ı ile seçım ittıfakı vapı %ordu Ancak olaganustu durum uygulamasımn son aylarında Moskova Komünistlen ıle Bayan Gandı arasında goruş ayrılıkları ç:kmış ve Basba kan, Komünıst Partı ıle ittıfakı bozarak. partı ve* kı'.ılermden 70 kışm tutuklatmıs'ı S<=çımleri ka zanacağından emın bır taiır ıçınde tek başma se rımlere hazırlanırken Tanm Bakanı Ram'ın ıstifasırın ardından Mo<'<n;j Kormm"=t!<»n ıle «ecım ıttifakı yapan Ba\an Gandı'mn bu gırişımını deger lendıren sıvasal ^orlemcıler. Başbakan'm da seçırrt 'onuçlanndan kaveı duvdugunu kaydedıvorlar ve Moskova Komün ^lermın bazı evaletlerde muhale fet partiler'vie soçım ıttıfakı vapmasına bıle Bayan Gandı'nın gtfz j^rr.rius^ı^a d'kka*"i çekıvorlar (DIŞ HABERLER SERVİSİ) indist&n'da 16 mart günü yapılacak seçımlere ıktıdardakı Yenı Kongre P3rtısı'nın vanı sıra bır sure once istıfa eden Tanm Bakanı JagJlvan Ram'ın kurduju Demokrası içın Yeni Kongre Partısı, Janata Halkçı Partısi adı altında bır leşen komünıst olmayan 4 muhalefet partisi; Moskova çızgısmdekı Komurust Partı ve Moskova ve Pekin'den bağınısız Sol Komünıst Parti katıhyor H Kongre Partisi lçınde Fon yıllarda meydara gelen boiunmeler ve muhalefet oephesmdeki saf laşmalar ise şoyle özetlenebilir: Hındıstan, îngiltere'den bagımsızhğına kaius tuğu 1947 yjlından bu yana KongTe Partısı tara fından yonerılıyor. Kongre Partısı'mn kurıcusu ve ulkenın ı!k Başbakanı olan Jawaharıal N'ehru 17 yıl sureyle bu goren sürdurmuş ve partı ıçınde butuaıiuğunu korumuştu. 1964 yılında dlen Neh.ru'nun yerme Lal Bahadur Shastri getırıldı ve ıki yu sureyle Başbakanlık yaptı. Nehru'nun kızı olan ve Konçre Partisi safla nnda yıllarca çahşmış bulunan bavan îndıra Gandi 1966 yılında Başbakan oldu ve Kongre Partisi içındekı boiunmeler de, mrslı bır polıtikacı olan bayan Gandı'nm Başbakanlığıyla bırhkte başladı. I MORARJt DF.S\t Knnçre Partisinin « ğ ka nadının liripri. ]'••" ıı'nrfj ha\an Oanrii'den ajnlarak Es.ki Koıijirc ParlİM ııi kurdu.. JIGJtVAV R4M Ba^an Oandi'nın Yeni Konftre Partlsi'nde iKincl bolünmeyi gerçfkleştirdi re Demokrası ıçin leni Kongre Partisi nı kurdu.. DOĞUM BiR YIL SUREYLE ETKıLı OLAN KISIRLIGA YOL AÇMADİĞI BELıRîıLiYOR. KONTROLÜNDE AŞILAMA YÖNTEMI GELİŞTIRİLIYOR devam etmesı gerektıgınl ılert sürmüsierdir. Cıosel ılışkıden once hazneye yerleştınlen kimyevı üaçıarda da bazı gehşmeler yapılrruştır. l ransa da deneyı yapılan bu tabletler spermalan oldurdukten başka, onlann hareketlennı de engelletnektedır. Halen 508 kadm uzerınde denenen bu yontemde sadece uç kaaın gebe kalmıştır. Ote yandan agızdan alınan doğum kontrol haplanrun zararlı olup olmadığı konusundaki bılımsel tartısmaiar da surmektedır. Aym dergıde venlen bılgılere gore, Airupa'da ve ozellikle Fransa'da dogum kontrol hapı kullananJann sayısı buyuk olçude artarken Amerıka Bırleşık Devletlen'nde büyuk bır gerıleme bulunmaktadır. Amenkah bilım adamlan hemen hemen her hastalıkta doğum kontrol hapının etkısırun bulunup bulunmadığıru araştırmaktadır Fransa'da dogum kontrol haplanrun yaygınlasmasının nedenlermın başuıda çocuk aldırma konusunda açılan tartışmaiarla halkın ajdırüatılması gelmektedır. Bu tartısmaiar sırasında, kurtajın sakıncaları ıstatıstık sayılarla kamuoyuna yansıyınca, dogum kontrol haplan tereıh edılmeye başlanmıijtıi Ote vandan kadınlar artiK bu haplarm yan etkılennden daha az çekınmektedırler. Ust«lık dogum kontrol haplan oldukça gelıstınlmıştır. Jınekologlar kuçuk dozlaraa normon ıçeren mını haplann, hap xullananlann oranında '« 3luk bır fiıaş getııetagını .ahmın e'mektedır. Amenkaiı doktorlar dogum kontrol hapı kullanan kadmlarda rahım kanserımn daha az gorulduğunu belırtmekte, buna neden olarak da hastanm doktorla fazla temas etmek zorunda olmasını gostermektedır. Kadınlarla erkeklerm doğumu kontroi altma almartm getırdığı kuifetlerı paylaşması gereküğme ınanan büım adamlan uzun sureden berı erkeklerın kullanacağı tuıde bır doğum kontrol hapı uzerınde çalışmaktadır. Bundan 15 gun once Ford Vakfı tarafmdan fınanse edılen bılımsel araştırmaların sonuçları açıklanmış ve erkekler ıçın hazırlanan haplann ilk deneylerının başarı ıle sonuçlandığı bıldırılmıştır. Ancak aym açıklamada bu aapların pıyasaaa satümaya başlaması ıçm en az U yıllık bır deneme donemı geçırmesı gerektığı de belırtılmıştır Yaşlan 19 ıla 35 arasında değışen bır duzıne gonullu uzerınde yapılan denejlerde ") &3 oranında ^aşarı Kazanılmıştır. Bu yontemde hppla; ersesın sperma uremını kısırlık derecesının altına duşurmektedır. Ancak hapı kullanan erkeklerın normaı seks hayatını devam ettırebılmesı ıçm ner ay erKek hormonlarıv la takvıye edılmesı ae gerekmektedır. Ancak uzmanlar erkeklere ujgulanacak olan bu haplann çeşıüı guçJuklen bulundugumi da açıklamıştır. Herşeyden once henuz erke.< uretım organlarının mekaruzması bılımsel açıdan tam olarak a>aınlığa kavuşturulabılmış degıidır. Çunku kaamınkınden çok daha karmaşık olan erkek organlaıın mekaruzması tamamı bıîmmemektedır Bu yuzden de kadmlardakı kısırlık olayları "• 85 oranında tedavı edılebüırken erseklerde 'DJ oıan sadece f J 15 olmaktadır. (Dıs Haberler Servisı I KONGRE PARTİSİ'NDEKİ BİRİNCİ BOIÜNME Kongre Partısı içınde bayan îndira Gandı'ye karşı gıderek bu.vüjen muhalefet, 1 6 > yıhnda partı 9< sağ kanadmm Morarjı Desai başkarüığında bayan Gandı den ayrılmalanyla noktalandı Boylelikle îndıra Gandı baskanlığında Yeni Kongre Partısı ve Morarjl Desai başkanlığında Eskı KongTe Fartısı olustu. Partl ıçindeki bu ilk bölünmenin ardından bayan Gandl'nın Yeni Kongre Partisi Moskova çızgıs'ındekı Komünıst Partı ile seçım itttfakına gıtrnek zcnında kaldı Bayan Gandı'mn 1975 yıhr.da ilân ettıfı olağanüstü durum ve yetkıleri elmde toplaması, ülkenm sıyasal yelpazesınde yeru değısırnlen de beraberınde getlrdi. Gandi'nin aldığı sert onlemler Moskova komünistlen ıle aralannm açılrr.asına yol açM. 16 martta seçımîenn yapılacagrrun açıklanmasmdan hernen sonra da muhalefet csphesınde bır bırleşme, Yeni Konsrre Partısı'nde ise yeni bır bölunme meydana geldı. D oğumu kontrol altına almak için yenı yöntemler uzerındekı bılımsel çalışmalaruı umut ve ncı olduğu bıldınlmektedır. Fransa'da yayınlanan Le Pomt adlı haftalık dergıde yeralan bır habere gore, bır Hıntlı doktor tarafından uygulanan ;e ha]en deneme evresinde bulunan aşı yoctemı, butun bılım adamlannın ılgısıni uyandırmış bulunuyor. Yeni Delhı Tıbbi Bılimler Enstıtusunun doktorlanndan G. P. Talwar'ın buluşu. verem aşısına benzetilıyor. Bu yontem hayvanîar uzerınde basan ile denendıkten sonra, şimdı de Asya ve Ai rıka ülkelerınden gelen gonullu kadınlara uygularuyor Ilgılılerın belırttığme gore Dr Talvrar'm yontemı çok basıt bır ılkeye dayanmakta ve vucutta halen genış olçude uygulanan dogum kontrol haplarından farklı bıçımde etkılı olmaktaaır Dogum kontrol haplan vapav aylık adet donemlen jaratmakta, oysa Dr Talwar'ın yontemınde aşı dollenmeden sonra etkılı olup embnyonun dbl yatagına tutunmasının onune çeçmektedır. Normal koşullar altında dollenen yumurtarun yapışmasmı sağlayan bxr hormon vardır. Ası, gonadostımuhn denen bu hormonun faalıjetını durdurmaKtadır. Bu yontem bır yıl sureyle etkılı olmakta ve lusırlığa da yol açmamaktadır. Şımdıve kadar vapılan deneylerde aşınm hiçbır yan etkısı saptanamamıştır. Kadm normal olarak >umurtıamakta ve adet gormektedır Aşı tekrar edılmedığı takdırde kadm gebe kala'tr.lmektedır. Ancak şimdılik aşının zehırleyıcı etkısı olup olmadağı açıkhğa kavusmamıştır. Amen.Kalı b.lım adamlan, aşının zehırleyıcı etkısinın olmadığınm kanıtlanmadıgıru, bu yuzden deneylerın daha uzun bir süre Arap dünyasmdaki çalkantıların gerçek nedeni LIBYA'NIN BAŞKENTÎ TRABLUSTA YAYINLANAN EI^FECR ELCEDlD (YENI ŞAFAK1 GAZETESINDE, MISIRTJAKI SON OLAYLAR NEDENIYLE YER ALAN, GENEL OLARAK ARAP DCNYASINDAKİ ÇALKANTILARA ILİŞKIN YAZININ OZETİNI SUNtTYORUZ: re yakın bir bölümfînnn kendllerlne oy verdiğini iddia etmektedirler. Bununla kitleleri kandırabileceklerini sarunaktadırlar. Oysa kitleler, bu sahteciliğin içvüzünü çabucak anlamakta ve bu gibi komcdilerin, kendi çıkarlanna karşı olan birtakım giiçler tarafından sahnelendlğini kavramaktadırlar. Çofu Arap ülkelerindeki azınlık jonclimlerinın durumu işte budur. Bu yönetimler ne denli «millî» olduklarım iddia ederlerse etsinler, halktan kopuk olduklannı kamufle etmeyi başaramayacaklardır. Arap egemen azınlıkiarı, yönettikleri kitlelenn kendi çıkarlarım savunmalarından. kendi seslerini duvurmalanndan boşianmamaktadırlar. Bovle bir belirti gordüklerinde, kitlelere kan banyosu yaptırmaktan da çekinmemektedirler. Yuzlerce kişinin ölmesi ya da varalanması onların umurunda bile değildir. Yeter ki onların sesinden başka sesler çıkmasuı ve onlar, herkesin çıkarlarım saı unduklannı, herkes aclma konuştuklannı sbylemek fırsatuıı ve olanaklannı hep ellerinde tutsunlar. Oysa onların sadece bir azınlığın çıkarlarım savundukları ve sadece onun adına konuştukları olavlarla kanıtlanmıştır. Arap dunvasındaki bu kavganın nedeni, yukarıcla da belirtildiği gibi geniş kitlelerle azınlık temsilcileri arasındaki çelişkilerdîr. Aç kitleler, birtakım simsar ların ve somürüciilerin kendi sırtlanndan çıkar sağlamalarıııa tahammul edemedikleri, dönek yoneticilerin simsarları korumalarına öfke duvdukları İçin ayaklanmaktadırlar. Alınterivle ekmeğini kazanmak isteyen halk, onurlu ve ınsanca bir yaşama kavuşmak için çaba harcamaktadır. Azınlık temsilcileri ise, bu kitleleri. utanmadan vatana ihanetle suçlayabilmektedir ler. Ellerinde her çeşit olanak bulunduğu için bu ıddialarını her tarafa v avabilmektedirler. Ellerinde tuttuklari ınesalelerle insanca vasama vollarını aravan vurtseverler ise, bu olanaklardan yoksun bulundukla rı İçin scslerıni duvuramamaktadırlar. Buna ragmen hir a\uç azinbfın bütün bir halkı. hflp onurlu ve In «anca bir vaşama kavuşmak için avakl.ınm.v1 hile en 7e alan bir halkı temsil edemeyeceğini de herkes hil mektedır. (Dış Haberler Servi«ı) HUHALEFEHE BUTUNLEJME Bayan Gandı'nin seçımîenn japılacağını açıklamasınm hemen ardından komunıstlenn dışmdakı tum muhalefet seçım ıttıfaiı yaptı ve Gandı'nın nas muhalıflerınden Morarjı Desaı'nın başkanlığında Janata Halkçı Partısı adı a'tında bırleştı Îndıra Gandı'\e karsı, Janata Halkçı Partisi adı altında bırleşen dort muhalefet partisi sunlardır. • Morarjı Desai başkanlığındakı Esfci Kong re Partisi, 9 • • Usı. Raj Narain başkanlığındaki Sosyahst Parti, Saf eğılımli Bağımsız Halk Partisi, Aşın sağcı Hrndu Müliyetçi Jan Sangh Par A KONGRE PARTİSİ'NDEKİ İKİNCİ BÖLÜNME Bu ittıtakın yankılan sürerken, ülkenm etkın politıkacılanndan ve bayan Gandi've karşı tek alternatıf olarak değerlendirılen Tanm Bakaru Jagiıvan Ram, sürprız bır açıklamavla hükumetten \e Yenı Kongre Partısı'nden istıfa ettı. İstıfayı izleyen gunlerde Jagııvan Ram Demokrası ıçın Yeni Kongre Partısı'nı kurdu ve boylelikle Nehru'nun kurdugu Kongre Partisi ıçmde ıkıncı bU3uk bolunme gerçekleşmış oldu. Ram \e Yeni Kongre Pamsı'nin dıger bazı ön de geienlenmn partıden aynlmalan üzerıne bayan Cand'ı çıkar volu Moskova Komünistlen ile jenıden ıttıfaka j'tmekte buldu ve g^lecek ay vao1*cak ?pcırrler ıçm bazı eyaletlprde ortak listeler hazırlandı. îndıra Gandi bu arada Mo^ova ktv mumstlerının ba?ı evaletlerde munalcfet rartilerıvle seç;m îttıfakı yapmasına bıle goz yummak durumur.da kaldı. Moskova ve Pekin'den baSımsız Sol Komunirt Partısı ise scçımlere tek başjna katılıyor. (Dı? Haberler Senisl) rap dünyasmdaki çalkantıların nedeni, lddia edildiği gibi Arap ülkeleri yöneticileri arasuıdaki anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler değildir, Gerçi bu anlasmaziıklar da sorunun bir yönünü oluştunnaktadır ama, çalkantıların gerçek nedeni, Arap ülkelerindeki jönetimi ele geçirmiş azınlıklarla genîş kltleler arasındaki mucadeledir. Yönetinıdeki azınlık temsilcileri. bu genlş kitleleri «suskun» di>e nitelemeye alışmışlardır. Ne var ki, sürekli olarak yedikleri ağır darbelerin etkisiyle bir ölçüde «suskun» nitelik kazanan geniş kitleler, azınlık temsilcilerinin sandıkları gibı kör \e dilsiz olmadıklarını da sık sık kanıtlamaktadırlar. Kosullann zorlamasnla patlama nokiasuıa gelen kitlelerin suskunluktan çıkıp çık3rlarım savunduklan ve azınlık temsilcilerine karşı seslerini dujurduk ları çok görulmuştür. Ellerine geçirdikleri devlet olanaklanndan yararlanarak çeşitli aldatmaca yöntemlerine başvuran ve bununla halkın gerçekleri görmesini engelleyebildiklerini, acıyı «llâç» diye halka vutturabildiklerini sanan azınlık temsilcileri, kitlelerin dl renişiyle karşı karşıya geldiklerinde, tiim çabalarının boşa pittiğinl düş kınklığı içinde görmektedirler. O zaman da, olaylardan ders alacaklan yerde, \ine ellerindeki devlet olanaklannı kullanarak, kitlelerden öç almaya yonelmckte ve «resmî tedhlş» dive nitelenebilecek bir tedlıis kampanyasına girişmektedirler. Kimi azınlık temsilcileri de, açtıkları tedhiş kampanvasma paralel olarak, temsil ettikleri azınlık çıkarlan ile geniş kitlelerin çıkarları arasındaH çelişki El FECR EL CEOID (IIB1TA GAZETESİ) leri oriadan kaldırmak amacıvla, kendi seçtıkJeri bir takım kuruluşların temsilcileriyle diyalof kurmakta; bununla kendilerini giivenceve aldıklannı sanmaktadırlar. Ojsa aradaki çelişki, bövle diyaloğlarla ortadan kaldmlamayacak kadar kökludur. Yönetimdeki gerici güçlerln açtıkları «siyasal tcd hiş»e rağmen halk kitleleri, çıkarlarından vazgeçmeye ceklerdir. Kitleler. gerek kimi Arap ulkelerınde uygulanan kişi va da tek partı diktasuıın, gerekse kimı ulkelerin uvguladığı sözde çok partili re.jimin, aslında bir azınhğın çıkarına hizmet ettiğinin biiincındedirler. Nitekim. her ifci rejim rıirünun uygulandığı Arap ulkelerinde kitlelerin zaman zaman başkaldırdıklan gorulmüştür. Ozellikle halkın desteğiyle jönetime geldifefen sonra gerici bir çizgive duşen ve genis kitlelerin çıkarlarına karşı bir azınlışın çıkarlannın savunuculuğunu >apan voneticileri halk çabucak tanımakta ve teşhir etmektedir. Bu vöneticilerin, kpndi iradeleıini kötuve kullandıklannı anlavan kitlelerin bunlara karşı Sfkpsı daha sert olmaktadır. Ne var ki, bu yöneticiler, ha lâ kendilerini eıiçlü fd^lermek irin komecii dstönc komedi «ahnelemektedirler. örneğin duzenledikleri sahle seçimlerde va da referandumlarda halkın vuzde yü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog