Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yeni çıktı • Yirmi lira NURİ PAKDİL BİAT II EDEBIYAI DERGISt TAYIHURİ P.K. 5 0 BAKAHUKIAR ANKARA Cumhur 53. YIL; SAYI: 18886 Kurucusu: VUNUS NADÎ j Gruplorımız dolmuş+ur. Beklemelı oğrenciler ıçin 700 25 JUBâl 1977 CbMARTHI 514 MART Şişli • Haloskargazi Cod. Kent Sineması karşı Sokoğı 142/2 TEL 472487 PRESTİJSINIFI Başkan Carter: 'ABD Kıbrıs için nüfuzunu kullanacak,. WASHINGTON Ameruca Blrleşık DeUetlen Başkanı Jiımny Carter, Kıbns sorununun bır çozume kavuşturulması İçin ülkesinın nüfuzunu kullan&cafını açıklarruştır VVashıng ton'da yaptıgı açıJdamada Başkan Carter, Kıbrıs'ın yamsıra ülkesıaın Ortadogu ve Güney Afnka sorunlarına da buyük onetn verdığıni, bu sorunlar çozumu için de gereklı ağırlıgm konulacağını soyiemıştır. Başkan Carter açıklamasmda yalnızea dost ve muttefık ülkelerle defıl, aynı zamanda eskı ve j'enı hasım ülkelerle de llışkılerın gelıştırılmesı amacında olduklannı soylemıştır Yabancı ülkelere yonehk dış yardım programında bır reform yapılması gerektıgın beîırten AFD Başkanı Carter. HU kumetmın Ulm ulkelerle ılgıli yukumlüluklenne baglı kalacagını da söylemıştır. (Devaını S». 9 Sö 2 d*) Clifford: «Kıbrıs'ta Rurr ve Türk tarafının yardımcı olabileceklerine inandığımız takdirde arabuluculuk önerisinde bulunabiliriz» Carter in temsilcisi Denktaş'la görüştü LEFKOŞE tkl günden beri L«fkoç«'run Rum kesıminde Rum toplumu liderleriyls görusrnelerde bulunan ABD Başkaıu Carter'ın özel temsılcisı Clifford dün sabah Türk Feder» Devletı bolgesıne geçmış ve Devlet Baş kanının resml ıkâmetgâhında KTFD Başkanı Rauf Denktasia gorüsmüstür Otfford, Denktaşla görüsmeEinden sonra yaptığı basm top 3 Demirel: «Erken secim sözünü telaffuz eden CHP'dir, AP'nin bir seçim kararı yok» ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Eaşbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı Fan:ı Korutura ile yaptıgı gorj^iîeden scnra, Kosk'ten çıkarken Erbakan ı n «AP'nın erken seçım ıstemesının hukumetı 'hırakmai an'amına» geleceğı ^olundiuf ^ozıerı ha nrlatan bır 3aze eoı?e lErk^n «eçm sonınü te af*"z edcn CHP dır AP gruplarının \eva jone (Df\amı Sa 9. Sa. 3 ür) Erbakan, 4< AP erken seçim önerirse hükümetten ve hizmetten kaçmış olur,, dedi ANKARA. (Cnmhariyet Börosu; MSP Genel Başkanı % Başoae kan Yardımcısı Necmettın Erbakan dun partısının genel ıdare kunılu toplantısından once yaptıgı basm topîantısına, erken seçim gırışımlenne karşı çıkmış, ıktıdar parMlennden bırısının bu gınşimlere katümasının cmuhal» olacagını sovlemış, «Ortada vapılması gereken hızmetler durur(Devamı Sa. 9. Sü. ? de) Ecevit: "MHPveUlkü Ocaklarının cinayetlerdeki sorumluluğu kesin kanıtiarla ortayaçıktı,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürostı; CHP Genel Başkanı Bulent Ecent, partısının Kadın Kollarının duzenledığı eğıtım semınennde vaptığı konuşmada, ODTU'de şeytanca bır cınayet planınm tezgâhlanmak ıstendığıni, ancak bu oj'inun oğrencı, oğretım ujelerı ^e CHP lılerle bozjlduğunu so^lem.ş ve «Halkın oylanndan umut kesen AP lıden ıktıdar olabtlmek için sıyaset guvemyor» demıştır Ecevit, «Turkıye'de sıyasal rınayetlerın, dunyanın h:ç bır uvgar ulkesmde gorülemeyecek invutlara erıştığını» belirtmış ve sunları eklemıştır «MHP \e Ulku Ocaklarının *>J ^•nayetlerdekı sorumluluğu k"» n Kanıtlarıyla ortaj'a çıkmıştır 1 B^ ^uruluşlann üyelerı de cına "•lerını saKİamıyorlar Kalkın r,armdan umut kesen AP Gercl Başkanı ıktıdar olabılmek ve somuru duzenmı surdurebıln»'î ıçın, sıjaset eşkıyâsına guvenıvor O nedenle cırayetlen ışleyenl»rm ve işle*en)enn baç'nda k mlerın geldığinı hâlâ bılmezlık""n gelıvor Türkıye'nın buvuk partilerr'^T bırmın sıvasal cınayet şebeke r.vle ışbırlıği vapar durumda nlması, onlarla suç ortağı olması çok üzucudur AP'den hıç dc^ılse seçımlere giderken. cmaver «?bekelenyle ortaklıktan kurtulmaj"a çalışması beklenırdi Fakat ns yazık ki, hâlâ o yönde bır umut belırtisi vok » (Devamı Sa 9. Sü. 7 de) tzzet R. YALIN bildiriyor lantısında «Kıbnsta Rum v» TUrlc tarafının yardımcı olabileceğıne ınandıklan takdirde arabuluculuk örerisınde bulunabıleceklennı» soylemıştır Lefkoşe'nin Turk kesiml llc Rum kesımi arasmdakı Ledra Palas barlkatmda, Devlet Başkanı adına Dışişleri Bakanlıgı MUste?an özer Koray ve Protokol Mudürü Hüseyın Musa'nın fcarşı ladıgı Clıfford, beraberınde yar dımcıları ve Amenka'nın Kıbrıs Buvukelçı«i Crawford oldugu halde Başbakan Yarcıımcıkğı Sa vunma ve Dışışlen Bakanlığına fitmış; BaşbsVnn Tardımcısı, Savunma ve Dışışıeıı Bakan vetcılı Orhan Bılgehan ve toplumlararası gorusmelerdekı Turk t*msılcısı Umıt Oıan la gorusmustur Clifford Lefkoşe'run Türk ke»imınde verdığı 'lıc demecın de «En ıvı şevm ogrenmeK oıd'jgunj Kıbni 7'vaTptınden çok Şejler ogrend ğ r.ı» so%lemış. (Devanu Sa 9 Su 4 de) Paris ve Viyana büyükelçilerinin öldürülmesiyle ılgılı gorulen 4 Ermeni için uluslararası tutuklama emri verildi ZÜRİH Zürih Bolge savcısı Juerg Paes, Türkıye'nın Parıs ve Viyana büyükelçılerınln oldürul mesı ve Isvıçre'deki Turk dıplomatlanna karşı gırişılen tedhıs hareketleriyle ngHI görülen Ltfbnan'da uslenmekte olan aşırı eğılımlı bır Ermeni tedhışçısı ıçın uluslararası tutuklama emn çıka nldığını açıklamıştır. Bır basın toplantısı düzpnleyen savcıya gore, sozu geçen dört kışının 1975 eiimındekı Turıcı\e'nın Pans ve Viyana buyukelçılerıni oldürmek ve mayıs ayında Zurıh'tekı Turkıye konsolosluğuna ve bır Turk banfcasına bombalı saldın duzenlemek ıçın komplo ıcurduklarından kuşku'anılmaktadır. Paes'e çore aranan dort kışı, «Ermeni kınmının intıkamcılar> lsımlı bır gTubun uyelandıSavcının açıklamasına gore aralık avında Cenevre'de tuluklanan 34 vaşmdakı Beyrutlu bır şadamı sorgu sırasmda grubu 9000 frank (>aklaşık 60 000 TLsıı vere rek desteklediğıni söylemiş, ancak tedhıs harîkctîerıne bızzat ka tıldığı yolundaki suçlamalan reddet "îşnr. Tutuklanmaları için emır cıkan lan dort klsüıin ısimleri gızli tutulroaktadır. Türk îş yöneticileri parti desteklemede farklı görüste V L ODTÜ'nün yeniden açılması için Danjştay'a başvuruldu ANKAR4, 'Cumhurfvet Burosu) ODTÜ'nün açüması :çm oğrenciler ve velıler ranıştay'a başvurmuşlardır 3u arada Rektor Prof Tan'm ıstıfa etmesıru isteyen ODTÜ ofretım üyelennin sayısı 636'dan 6<i3'e yukselmış ve Ankara'ya gelen bazı oğretım uyelen de hazırlanan bıldınyi ımzalsTuşlardır Rektor Tan, eore\e getlrı'.mestnden sonra ıstıfa ec>en bolun başkanJarı ıle bır toplantı yuoarak «ıstılalarını geri almalarını» ıstemıştır Mustafi bolüm başkanlan bır saat surcn porlışmede ıstifaıarını gen almavacakiarm' belirterek tek çorilmun Rekforun ıstıiası oldjğunu b.ldırmışlerdır (Devanu Sa. 9. SU 1 de) • TUNÇ: «8 MARTTA PARTİ DESTEKLEMt KARARI ALINACAK. $ I K . .GLNDEMOE BOYLE BİR MAODE YOK» , (ANK.%) Türktçin seçim lerde bır sıyasî partıyı desteklemesı konusu, Turkîş îcra Kuruland» ihtılafa yol açmıştır Turk • İş Genel Başkanı Halıl Tunç. AKKA miıhabınne 8 martta Zonguldak'ta toplanacak olan Türk Iş Genel Yo netim Kurulu fop'antı çundemmde slyasl pariıyı desteklpme konusunun bulundugunu söylemıs «karar almacaktır» tiemiştır Türk îş Genel SekretPrı Sidık Şıde ı<^e ANK\ muhabırinın sonısu uzerine jrundem de boyle bir maddemn bulunmadığım one surmuş, «Türk Iş ışçılerın en büyuk ku rulusudur Bağımsızlıgını konıs'acaktır. cıyaal partmın desteklenmesı konusu yo(Devaau Sa. 9 Su t de) CHP İSTANBUI KADIKL&R KOİ.Ü TARAFINDAN DUZENLENEN «EVLAÎ ACISINA. SON» HITINGI BUCÜN YAPILIYO* CIA'nın Japonya, Meksika ve Uruguay yöneticilerine yasa dışı ödemelerde bulunduğu açıklandı BOSTON Amerikan Merkezî Haberalma Orgütu (CIA)'nın Japonya, Meksika ve üruguay hukümet yetkılılerıne gızlı odemelerde bulunduğu açıklanmıstır. CIA'nın çeşıtl: yabancı ulkelerde dagıttığı paralarla üışkın a çıklamalar surerken, ABD'run es kı Başkanlarından Nıson'un ıs tıfasına yol açan V'atergate skan dalı nedenıyle 31 ay tutuklu ka1 lan Howard Hunt CIA'nın bol ge şefı olarak gorev yaptığı sırada Unıguaj, Meksika ve Japon ja'da hukumet gorevlılenne orput fonlarından yasaaışı odeme lerde bulunduğunu açıklamıştır Onceki gun cezaevınden çıkan eskı CIA aıanı Howard Hunt «Japonva Meksika \e Uruguaj'dakı hukumet jetkılılenne CIA fonlanndan yaptığım odemeler, Üraun Kralı Huseyın'e >apılan odemelerle aynı mtelıktejdı» demıştır, «Yabancı ülke hukumetlenne para vermek CIA'da sajgıdeğer bır gelenek halıne gelmıştır. Bu odemeier hıçbır zaman yasalara aykırı degıldır Ruşvet denılmesı çok uzucu o\ sa bu tur j odemeler bır çeşıt yardımdır» dı j yen eskı CIA ajanı Hunt, aynca ı (Deıamı Sa 9 Sü 4 de) I TİP Merkez Yönetim Kurulu: "CHP kitlelerin ilerici ve demokratik partisi olmak durumunda,, (tsUnbul Haber Merkezi) LJnçten kartanldıktan sonra, asker elbisegiyle kaçınlan tutuklular, jandarmalar arasında. (Fotoğraf: Erdofan Koseojlu) Turkıye Işçı Partısının (TtP) bugun Yeni Tepebaşı Gazınosun da çalışmalanna başlayacak 1. Buyuk Kongresıne sunulan Merkez Yonetım Kurulu raporunda, CHP'nın 1973'dekı konumundan daha sağa kaydıgı belırtılmış ve «CHP hem bujuk burjuvazıyı \e yaranmak, onlann desteğ nı almak gıbı ıkı janlı bır polıtiıta gutmekten vazgeçmek kıtlelerm olabıldığmce ılencı demoKranic partısı olmak durumundadır» denlmektedır TÎP Genej Merkezi taıafından basma yapılan açıklamada Merkez Yonetım Kurulu raporunda, sosvahzme geçışın somut bıçımlen, sosyalızme barışçı geçış olasılığı ve ışçı sınıfının enternasyonalızmı gıbı konular yanında I Türkıye'nın dış ılışkılerı .ncelen mekt«, ekonomık durum tahlı! edılmekte, MC Hukumetının du ! rumu ele alınmaktadır Raporda daha sonra CHP'nın durumuna değınılmekte, «CHP'nın tıkanıkH ı gı bır ıkılemın kıskaçlan ara| sında sıkısmış olmasındandır> j (De\amı Sa 9 Su 6 da) Katsayımn ITye yükseltilmesi konusundakı önerge bugün Meclis'te ele alınacak 4VKARA Memur maaşlarında katsayımn 12 ye çıkarüma sı konuöu, Mıllet Meclisırun bu günkü topîantısında göruşülerek bır sonuca bağlanacaktır. CHPlı Meclıs Başkanvekılı Memduh Ekşı'nın yonetımınde toplanacak olan Mıllet Meclısmde Malıye Bakanlıgı butçesının gorüşulmesı sırasmda CHP ve MSP'li uyelerce ayrı ayrı venlen katsayımn 12'ye çıkanlması one rılerı ele almarak oylanacaktır. Bu onerıleri DP grubundan son TI CGP'lılenn de desteklejeceklen bıldinlmıştır Memur maaşlarındı katsayımn 12 olmasmı ıstejen onerılere AP Grubu karşı çıkmaktadır AP'r.ın dun yapı(Deıamı Sa. 1 Su ! de) îdi Amin, Uganda'daki Amerikalıları rehin aldı N*İROBt Uganda Devlet Baskanı Idı Amın Uganda'da kı Amenkalılann ulkeyı terketmelerını pazartesı gunune kadar yasaklamıstır .\mın ın bu davra nışı Amerıkalılan rehme tut^ mak bıçımmde nıtelendırılmekte dır Amın, Ulkesınde yaşayan ABD u5Tuklulan pazartesı gunu ıçın toplantı>a çağırarak katılmalan nı ıstemıs aksı halde Uganda' dan çıkıs japamayacakiarını bıl dırmıştır. Ote yandan BM Genel Sekreterı Waldheım de ABD Başkanı Carter ıle goruştukten sonra, Uganda'dakı Amenkahlara yardım etmek ıçın Idı Amın ıle temasa geçmeye hazr oldugunu söylemıştır. Cezaevinde linç girişimi güç bastırıldı Oskudar Paşakapısı CezaeTi'nde dün sabah çıkan ayaklan ma, uç tutuklunun jandarma el bısesı gıydınlerek kaçırılmalan ve tutuklulara ateş açılması so nucu bastınlabılmıştır. Ayaklan ma, blr hafta once Üskudar Zev nepkâmıl Camı Sokak'ta 33 va şındakı Meryem Şenol'a tecavuz ettıkten ^onra cesedml parçala vıp bır kıjfuva koyarak çevreve atan Atılla Akoğlu ıle Halıl Er bulbjl un. otekı tutuklu hükümlü lerce lınç edılmek ıstenmesınden mevdana gelmıştır Paşakatjısı Cezaevı'ne konan ve kapıaltındakı hucreye kapa tılan A'ılla Akoflu \e Halü Er bulbül'ün kendllenne verılmesı nı isteyen, onlardan ılk hesabın kendılerı tarafından sorulacagmı soyleyen otekı tutuklular, «Na mus ve ırz duşmanlarmı aramız (Derani' Sa 9. Sü. 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bir Pulsuz Dilekçe TARİŞTE APfLI 700 IŞÇI ÜLKÜCÜ DERNEKLERE ZORLA PARA TOPLANDIĞI GEREKÇESIYLE DIRENIŞE GEÇTİ IZMIR, (Cumhurıyet Ege Burosu) Tanş Çığlı ıplık fabrıkasında. çalışan ışçılerden 700'u, ken aılerınden çeşıtlı baskı yontemlerıyle Ulkucu dernekler adına zor la para toplanıldıgını bıldırerek dırenışe geçmıştır Dıreruşe geçen 700 ışç.ııın fabrıkada «Aydın lılar grubu» olarak adlandırıldık ları \e tumunun AP'lı olduğtı oğ renılmıştır. Ote jandan lb e\lu. dırenışm den sonra TPAO Bolge Mudurluğune atanan AP eğılımlı Mekh Araman ın, evlemlere katıldıkları saptanan komandolan îzmir rafı nensınden çıkartmaya başladığı bıldinlmıştır. | (Devamı Sa. 9 Su 8 de) PARLAMENTER MAAŞLARINI ESKi HALiNE GETiREN ONERiYiMECLiSDE KABUL ETTi \\KARV (Cumhıırhet Burosu) Parlamen'er odeınk \P 'olluklarım eskı duru r.ımj getıren ka nıtn tekl.lı, dun z?a M'llet Mec lıstnde Senatoda.ı geldıfı şpklıy le kabul edıimış Bj^lece par lamen^er odenek ve yolluklan katsajı 9'a gore 5SKi d':rumuna gelecek anc&r., par,anıer,terlsr 83 bın 'ıra dolayland?.<ı bi':k.Tiş 1T farklan hazırer» ad olarai: oırakacak'ardır Dun gece yar, na doğru R l'!let Mec'ıs'nde «ouivlen Senato (Devamı Sa 9 Su. 3 de) BA$KENT NOTLARI MiLLi GÜVENLiK KURULU BUGÜN TOPLANIYOR \NKAR* Mıllı Guvenlık Ku rulu bugun saat 9 30 da Cumhur { başsanı Fahı ı Koruturk un baş I kanlığmda top.anacaktır Çanka [ \a Koşku'nde yapılacak toplantı va Başbakan Suleyman DemiTel, Başbakan \ardımoları Nscmet tm Erbakan Tahsn Fe' zıoğlu \e Alparslan Turies kunıl ayesı ba kanlar ve MıM' Guvenlık Kurulu Genel Sekre*en katüacaKtır Toplantda Mıllı Guvenlığmırlp tlg'.lı ıç v e dış konular uzennae aurulacaktır. Tek işçi kuruluşu Türk İş değildir Fikret OTTAM ANKARA Turk I5 ,onetıri lerı başta Halıl Tunç uicede teK ışçı KUruIuşu olan sal' r.pı\ dılermı goruvorlarsa 0un ın t'p bılım.nde adı \ardir ESer P SK 1 ıasa dısı bır jşçı KUTUIU^J cla raK kabullenıvorlarsa bunur) aa (Devamı 5. Savfada) e yapsak, nasil yazsak, bilemİTorum artık Sasü yapsa» da, seslmizi devletimtzin >uce katlarına duyursak?. Elime bir dilçkçe alarak sayın Cumhtırbaskaıuna gitscm v« ölenlerin adlarını bıldirsem mi acaha" Her gun bir cinayet işlenıyor, her gun fidan gıbl sençler »urulup rurulup olüyor. Ne yapsak etldli olur, ne \azars^k. bu cinavetlerl dmururtız acaba? Hukumetın ılk görevl, ulkede tiirlik ve duzenlıği sagla maktır. Bu gorev venne çetirilmivorsa «agda solda teoiel atılmıs ne>e varar? Ophe iktidannda. genç olulrr için kazılan mezarlar, atılan temelleri çok aştı. Bilmivorum daha dogrusu bilemiyorum acaba sayın Cumhurbaşkam, Başbakan Sulerman Demirel ile baftalık ola;sn çornşnırlerinde bu cinayetlert bır bir soruvor mu?.. Ve acaba Demirel, bu sonılan vanıtüvor mu? Ne valan sovlevını, ben, CHP nın Parlamentoda, bu rina%ctler konıısunria etkıli ve siıreklı blr sa\aşım \erdifi kanısında rla değilim fcn azından bütçe çoruşmelennde, hu tına\etlrr tek lek kursuve grtinhr. bırer bırer bunlann lıpsahı sorıılurdu Bu \apildi mı? Havır. Sadece genel sorler.. Demirel bu «enel sozleri, aynı gencllikle yanıtla.Mıcrc'.i' Bu Idrtiaları reddederim Onceki çun ( ıımhnmrt Senpto^unda odenek ve \nl luklarla lipli yasa onerisinın tartısma«ınj ızledtN Meclıs a. sayfaıla; N FİKRET OTYAMın röportajı Yürü Bre Yalan Dünya Dorduncu sajfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog