Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÖNlVERSÎTEYE GİRÎSTE ÖNCE DERSANELERİ Beklemelıier=78 MART Liseson=5MAf?T 3 beylcr baruthan lcat 2KONAK tell2262Ol48«72 IZMÎRİ Cumhuriyet 53. ni; S Y. 18885 AI Kurucusu: nJNTJS NADİ 200 KURUJ 25 JUBAT Gmpİarımız dolmwştur. ~ Uüfimeli oğrenciler için 1977 CUM* 514 MART îşV ücfcskargozi Cod. Kent Sineması | „ kor^Sokağ. 142/2 TEL: 472487 PRCSTÜSINIFI Cumhuriyet gazetesi okuduğu için bir avukatı döven UÇ K1Ş1 tutuklandı AVKARA, (CnmhnrİTet Bfirosn) Ankara Barosu avukatlarından Soner Kocabay'ı Cummırıjet gazetesı okuduğu ıçın doven 3 kı s. yakalanmı$ ve dün savcıhğın ı«'pmı üzerıne 7 Sulh Ceza Mah kemesı tarafından tutukıana'ak orraevıne konulmuşlardır Sanık Israan Naci Kandemır Kundurarı Mehmet Yılmar Kurtuluş Lı•esınde oğrencı, Mehmet Aslan fse Damştay 5 Dalrestnde mfldür dür Avukat Soner Kocabav, 19 şu bat cumartesı gunü sabahı Toprakhk semtmden dolmusla ışme pderken elmdekı Cumhunyet gazetesı nedeıııyJe bu şahıslar ta rafından dovulmus, olaja Ankara Barosu da el kovmustu. Polı sın araştırmalan sonucu yakala nan Kandemır Yılmaz ve Aslsn (De\amı Sa. 9 Su 8 de) Başsavcılık Sıretı Nebi Konferansı için MSP'li Devlet Bakanlığmdan bilgi istedi ümit GÜRTUNA AVKAR*, (Cnmhuriyet Burosa) Dısışlen Bakanlığı :1e MSP'li Bakanlıkları uyujmazlıga sunn: leven ve 3 martta yapılması ge reken, şenatı ıslâm ülkeleruıde temel vasa olaraK uvgulamavı ka bul etmış olan «Sıret ı Nebn knn feransının smdılık 10 mayısa er telendığı ogrenılmıştır. Ayrıca Varerıtav Ba5«arcUı*ının da Dev l"t Baitari'iSna ba^vurarak kon feransm nj'eiıftı tızennde btleı ıst/Miığı ancak bu ıstefSe cevap \enImHiigi de b:l«in!mıştır Geç=n vıl Hazretı Muhammed' in riojpım uldonumü o!?n 2 mart ta Pakıstar da vnpılan konferan(Devamı Sa 9. Sfi. 7 de) ODTÜ'deki 888 öğretim üyesinden 636'sının imzasını taşıyan bildiride Rektör Tan, görevi bırakmaya çağrıldı Komandolar Ankara'da bir öğrenciyi daha öldürdüler (CUMHURÎTET HABER MERKEZl) Komandolar saldırgan eylemlerırn dlın de surdurmuşler, Ankara'da Aksam Tıcaret Lısesı oğrencılerıni yayhm atesme tutan sağ cı seldırganlar bır ogrendrun ölumune, bıri ajfır 5 ının de varalanmasma yolaçmıslardır Yaralılardan Nejat Yorulmaz'm dururaunun «Krrtık» olduğu, dalak ve karacığennm kurşunla parçalandjgı bUdınlmıştır Saldırganlar olajdan sonra kaçmışlardır UIus takı Akşam Tıcaret Lısesine komandoların süâhlı saldmsı geç saatlerde meydana gelmıştır. Gorgu tamklan, oğrencıler okula gırdığı sırada. bir grubtın yaylım ateşi açtığını ve bu sırada okul onunde bü(Deramı Sa 9 Sfi 4 de) ODTÜ'de 636 öğretim üyesi rektörü kınadı A.VKARV (CurnhurİTet Bârosn) ODTü'de gorevlı 888 oğretım uvesınden 636 sı dun yayınladıklan bır bıld.n ıle ünıversıte konse;,ıne danışmadan R^kforluge yapılan atarnajı kınamışlar, unıversıte konsepnn butün fakultelerın ve hazırh* okul genel kurullarının Prof Ha<;an Tan'ı porev: bırakmava çağıran kararlarını destek'edık lennı bildjrmışlerdır 636 oğretim Uyesinln imzasını taşıyan büdmde şoyle denılmıştır. «1 Ünıversıte Konseyimn 11 2.1977 gıinü yaptığı toplantıda almış oldugu karara rağmen, hıç bir danışmaya gerek gorulmeden Rektorluge yapılan atamayı kınıvoruz 2 Prof Tan'ın ünıversıtemizde birleşnnci Işlerlıgı sağlayıcı, guven vencı bır yonetım ku ramıyacafı yolundakı uıancımu göreve atandıktan stmr» ortaya çıkan geiısmelerle kesonlık kazanmıştır. 3 Bu durum karşısında, Unı versıte konseyı uyelennın, fakulte ve bolum genel kurullan ıle Hazırlık Okulu genel kurulu nun Prof Tan'ı gorevı bırakma ya çağıran kararlannı desteklı }oruz. 4 Üniversıte Konsevi uyelerının gorev ve sorumluluk büınei ile davranarak yaptıklan tüm çalısmalan unıversıteye huzur ve ışlerak kazandırmak joiun da çabalar olarak degerlend.rı vor ve des'eklıyoruz » Rektor Hasan Tan tarafmdan bolumîennde «Eğıtım yapıl'.D va P'lmadığı» \a7ih olprak <;o: ı'an lî bolum başkanı \ediklen rı> vapta «Tan'a guvensızlıkl»' 11» belırterek «derhal jjore^den a\ (De\amı Sa 9. Su 1 <';) Parlamenter ödenekleriyle ilgili öneri Senato'dan geçti • SENATO GENEl KURUIU YA5A ONER1S1N1 BENıMSERKEN, MEClıS' ÎE CHP l ı BAYKAl VE ARKADAJ LARI IARAFINDAN GERÇEKLEŞT1 RILEN DEGIJIKLIKLERI METIN DIJI BIRAKII. AVKARA, (Cnmhuriyft Bürosu) TBMM uvelenmn odenek \e yoıluklanm eskı duzeyıne ırdı ren 5asa onensı, Cumhuriyet Senatosunun dunKu bırleşımınae Reç saatlere dek suren goruşmeler sonunda kabul edılmıştir Senato Genc1 Kurılu Mıllet Mer Hs noe CHPHl Den'7 Bavkal \e a^sadaşlpn tarafmdan "ap.lan degısılclıklen rnein dışı bırak mıştır Bovlece, Mıllet Meclısm dp onavlanan metınd^n d"%ı?ık bır metın kabu! edıldıjhncien, ya«a onerısı yeiıden Mıılet Mechsm de ele alınacakTır M°clıs Gen"l Kuruiu Senato'dan gelen \enı metnı avnen benımserse onrrı vasalaşacaktır Axsı takdırde onerı karma komısyonda ele ahnaraktır lçtuzuk hukumlen marmca bundan scnaxı gel'?meler 4se şo%le olmaktad'r MJıet Meclısı Genel Kunıl ında Karma Konrs vondan gelen son nıetın ile. Senato Genel Kurulunda ve Mület Merîısınde kabvıl edılen metırler «vn a\n oylanmaktadır Mıliet Mechsının. kendı me*nı uzennde dıreneaılmesı ıçın, Uçte ıkı coğuniuğj saglaması gtrekmekted.r. G0RU}MO£R Cumhu'ıyet Senatosu dün saat 15'de açıldıktan sonra perlamen ter odenekleıylp ıleılı ynsa onensının oncehk \ » nedılıkle goru < şulmesı kabııl edılmı»tır Bundan sonra CHP1: Abdullah Emre llen ıle NTlyazı Unsal ve AP'lı Maeit Zeren, Jjjr ortak önerpe ^ererek goruîmelerde Ana\asa ve Ada let Komısyonu'nundaT pelen met mn esas alınmasım ıstemışlerdır Ancak bu orerge reddedılmıştır Goruşmeler sırasırsda ıse, Kor fenjan Gnıbu BaşKanı Nıha' Enm ^aptığı kışısel konumada, 7am karanrcîan so ıra crtava çı kan farklarm almmaması gerek tıgını savunmuş «Ba para art:k mekruh oldu, almamalıyız» deaıiftır. Parlamenter odenekİPrıne (Devamı Sa 9 Sü 6 da) Başkan Carter'in Özel temsilcisi Clifford, Makarios'Ia goruştu Yargıçların, özlük hakları konusunda Danıştay'a başvurmasını engelleyen Anayasa hükmü iptal edildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mahkemesı U rnart. tan sonra Anajasanın 144. raad desınde yapılan degışıklıklerden bır hukmünu, Anayasaya ajkırı bularak ıptal etmışt.r îptal ka ran yayınlanıp yururluğe gırdık ten sonra yargıçlar da, dbur devlet memurlan gıbı aldıklan yer degışurme \e dısıplın ceza lan karşısında Danıştay a başvurabüeceklerdır. 12 Marttan sonra Anayasanın 144 maddesınde yapılan bır değışıklıkle, yargıçlann bu hakları ellennden alınmıştı. Anayasanın 144 mad desı Yüksek Hakımler Kurulu'(Devamı Sa. 9 Sü C da) Tüccarın, Tekel'in aldığı tütünü ihraç edebileceğini duşundugu için piyasaya girmediği bildiriliyor IZMtR, 1 Cumhuriyet Ege Burosu) Tuccarın 1978 urunu Ege Ekıcı Yaprak Tütun Pıyasası'na resmen gırmemesının, MC Hukuznetısden kılo başına 10 lı ra masraf ve yurde 5 vergı ıadesmden baska, vem odurüer ıstemesınden ılerı geldığı belırtılmek tedır Tuccann, MC Hukumetin den ıstedığı yeni odunlenn başında, Tekel'ın bu jıl aldığı tutun lerın bır bolumunun, tucoar ehy le dışanya satılması ızınının gel dığı oğrenılmıştır. Ote yandan Gumruk ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, dun îzmır' de duzerüedığı basm toplantısın da pıyasanın hafta sonunda kapa nacağım ve 195 bın ton olan Ege bolgesı tutun rekoltesının, 145 bın tonu Tekel'e 10 bın tonu tuccara olmak uzere 161 bın tonu nun satümış olduğunu soylemış t.r Oztrak, tuccann tutumuna ü zulduğunu belırtmış, ancai, ıste nılen yeni odunler konusunda \eterlı açıklama yapmaktan kaçına rak «Tekel, tıiccarlık da yapabılır» demekle yetınmıştır Tekel'ın alımlannda yavaşlığın dun de surduğu. tuccarın ıse pıyasaya yıne frmedıgı îoz'enmıştır. Cretıcı çevrelerde, Tekel' m, alımlarını durduracağının, şımdıye dek satılmayan tutünle rı, tuccann almasının bekleneceğı nın oğTenıld:ğı belırtılTiekt? a lımlann ıyıce javaşiaması, buna 1 bağlanmaktadır Üre^idler yu çü ruğü adı altında, ıskarta çıkartmaların daha da yogunlastığını bıldırmışlerdır Üretıcilerın, uy (Devanu Sa 9. Sü. 7 de) YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA •• •• * * İzzet Eıza YALIN i a Fikret OTTAM îşverenler Konfederasyonu: «Ekonomik gelişmeler olumlu; sosyal alanda ise darboğaz var» • EGE SANAYI ODASI BAŞKANI ADIGUZEL, TEK ÇIKAR YOLUN «ERKEN SEÇIM» OLDUĞUNU SOYLEDÎ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Işveren Sendıkalan Konfederasjonu Geneı sskrete rı Rafet fbrah.moğlu duzenledığı basın toplan'ısnda eKonorrınm «MemnunnPt \erif bır gelışme ıçmde olduğJnu» one surmüş, en onemlı sorunun 1?sızlık olduğui'. e%'pverek «Uc retlerın pavınm gıderek arft;ğı(Baştarafı 1 sayfada) LEFKOŞE ABD Carter'ın ozel temsilcisi Clark Clıfford dun sabah saat 10 15'de Rum jonetımı Başkanı Makanosla goruşmuş \e Başpıskoposa Carter m ozel bır mesajıru ıletrmştır. Bu ük goruşmede, Amerıfca'mr. Kıbrıs Buyukelçısı Crawford. Clıfford'un dort vardımcısı. Rum Dışışlen Bakanı Hnstofıdes ılî Rum Dışışlen Ba Jcanlıgı Genel Muduru Pelaiias hazır bulunmuştur. Kıbrıs Rum nâyosımmı habenne gore, Clıfford'ıa Makanos arasındata ozel foruşme saat ll'den sonra yapılmıs \e saat 13 15 de sona emustır. Clıfford, Makarios'tan once Toplumlararası gorüsmeler dekı Rum temsilcisi Tasos Papa dopulosla bır saat kadar goruş muştur Dun o&leden sonra Rum göç rnen kamplannı da gezen Clıf ford oncekı gun de, Kıbrıs Rum Toplumu Dışışlen Bakanj Hrıstofıdes'ie 45 dakıkalık bır goruş me yapmıştır Rum Dışışlen Ba kanı goruşmeden sonra, «Clıiford'a Kıbns sorununa uluslararası hukuk ılkelenne dayanan adıl bır çozum buluiması ıçm (Devanu Sa. 9 Su. 5 de) • HASANÇElEBı OEMıR TESıSLERıNE AUNAN ıJÇiLER OEV • MADEN • IJ'E GıRERLER. TUM YASAL ıSlEMLER YERıNE GET1R1L1R. AMA iŞVEREN D.REMıR lOPLU SOZLEJME MASAİINA OIUR MAMAKTA. Moskova'da bir trafik kazasında ölen gencin böbreği, Nevv York'da bir işçiye takıldı ı\EW YORK Moskovada trafik kazasında olen bır Sovyet gencuıın bobreğı, uçakja Bırleşık Amenka'ya gondenlerek Xew York'ta Amenkalı bır ınşaat ışçısıne nakledılmıştır Bobrek nakJmın Moskova ve New York organ naJul sorunılulanriirı ışbırlığnle gerçekleştmldığı ıfade eaı! mıştır. Moskova Organ ve Doku Nakli Enstıtusü yonetıcısi Valery SkumaKOv, Bırleşık Amenkalı meslektası Albert Robın'e teıefon ederek uygun alıcı bulunmayan (Devanu Sa. 9 Su 8 de) Hasançelebi işçileri düşünürler ve istifa etmezler sendikalarından Grevcilerin Pınl pınldı gokyuzu, yıldızlara el atsan, değece* gıbı. Beş kışı, Mehmet'ın «hazırladığı» traktorun orasına burasına tunedık. «Bu karanlıkta. bu çamurda asfalra saoaha mersuıız, varıp traktorü hazırlayayım» demışti Mehmet. Oyle yaptt, 1yı de yaptı. Koca traktorun, koca lâstıklennın zor soktuğu çamurda nıderdık yoksa? Teker zorladıkça pat pat ıruyordu çamurlar dalımızdan, dalımızdaıı! Cçaktan m:p traktöre bınmek gerçekten bıhoş 1 . Devnlıyor sanıvorsunuz koca traktor, ama devnlmısor, homurtusu artıyor, dırenıjor ça mura karşı, çamurda traktorun bılmem kaç beygır gucuner «Goruyorsun ağabey rezıllığımJ sı, tutkı bır hastamız ^r, vara maz Kılis'e, Gazıantep'e hele h.ç jetemez, suçumuz ne ola kı » Karanhkta bir ses «Halk Par ÜUyız». Gensı traktorun gurultu sune karışıp gıttı. Sabana karsı dondüm KI1IST>D Gazıantep'e, sabahm korunae MalatvA otooıJsunoen \ermi a Mrttım, taze somun gıbı duran Istanbul gazetelennı destel^dım kucagıma, beş saat sonra ilalatya'da indıra Malatj'a o obüs garajının yamacında, uzerıne ıkı cımcir: atılmış tavuk etlı bır a vuçluk pılâva yirmıbeş lıra ode f GÖZLEM UÛUR MUMCU Reklör Farkıııda ıııı ? Çağlayangil ile görüş ayrılığına düşen Drşişleri Genel Sekreteri Elekdağ, görevden alınmasım istedi ANKARA (Cumhurivet Burosu) Dışışlen Bakanlığı Genel Sekreteri Bu;ake!ç' Şukru Elekdaf, Dışışlen Bakaru Ilısan Sabn Çağlayangıl ile çeşıtlı konularda gorus ajnhğına duşmesı üzen ne genel sekreterlıkten almarak jurt dışmdakı bır goreve atan masmj ıstemıştır. Ögrenıldıgıne gore Çağlajan gıl m sıyasal amaçlarla almak ıstedığı çeşıtli kararlara karşı çı kan \e bu arada ozeılıkie Ege İIP ılgılı çozum konularnın bır çogunda Bakanla ters duşen Bu Şukru EleKdağ, Bakana (Deraraj Sa. 9. Su. 7 de) OLAYLARIN ABDINDAKİ dıkten sonra Hekımhan garajına ulaştım, karnı tok, sırtı pek olarak. Guzel yol bıraz sonra bıttı, >ırmı kışılık otobus, çukurlara \"jra \ura uç saat kırkbcş dasonra Hekımhana varabıldı' Hekımiıan, MalaUa arası yanılmıyorsam 85 kılometredır He kımnan da dostlarla, canlarla ıkı çay ıçende yenıden jola koyuldum. (De«amı 5. sayfada; PTT dağıtıcılarının memur statüsünde olduğu belirlendi ANKARA. (Cumhuriyet Bfiroın) îşçımemur aynmuıa ılışkm lcararname taslağının bellı olmasından sonra kurumlarda çalışan personel arasında kımlerın ışçı, kımlenn memur oldufuna ıhş^ın soruİPr artmış, bu arada durum(Deramı Sa 9 Sü 4 de) O GERÇEK azı olaylann anatomHI, bir ferçeğe varmak ifin yeterli çiıgiJer taşır ODTL fcesimindeld geUsmeler bu bakınıdan hem uvarıcı, bem çarpıcıdır. ODTL, ozel bir yasa%Ia kurulmııştur; \e hukumetın saptadıjı bir M«te»elli Hejet le »onettlmektedir. Bu noktada sivasal ıktıdarla üni\crsıte »onrtııni alasındaki bağıntı beiırginleşır, Kğeı Mütevelli He\etı, anarşi \e karjtaşa rıkmasından <ana değıl»e, safduyu olçuleri Içınde kala rak unnersitcji Tonlepdırmevc ça lışmalıdır. Genellikle bııtun balı ülkeleriııde unitersıte grençli^inin Yeni Üs Kazanma Çabası.. çağdaş nitrliğl ba«kaldıncı, tecrubeli voncticilerinki ratıştıncıdır. Tuıki've'de ise tprsHir ODTX'de bu gerçek busbulun açıja çık mıstır. tlkemizdeU universitelcr arasmda iyı kotü Ofrctim yapılabiltn bir kurum olarak üDTL'ııun dengede kaJdığını forcn i k t i d a r çevrelerf, bu dengeyi cn sonunda bozabilmişlerdir. Mütcvelli Heyeti'nfn bu imaca yoneük ftrişunlere jc çeceğı çok oncMen bilıniyordu, ^e tazetelere çeşitll keı ya"«ımıstı. Ama şimdi sorünen koie dofnı kıla>U7suz fidllmrk' "r. Müterelli Hejeti, ODTt'nun dengesını saglayan eskı Rektor II gaz Ahanak'ı görevden uzaklastır mı?, yerine MHP4P tanlısı Hasan Tan'ı getirmıştir. Denebılır kı, Mutetelli Hejeti nın »etkisı ıardır, istedjğim yapar. Bu duşunce bıçımı. olajlan yaşamdan sovutlama çabasıdır. \eni Rektor, kimtigi bellı bir kışıdir, jalnız oğrencilerin değil, oğretım uyelerintn dırenmesıyle karşılaşmıştır. Mutevellı Hpjetı nın jeni R'ktoru atarken Lnhersıte honsejı ıle te1 > duşmeyecek bir kisı• ** (Pevamı Sı 9 Su S da) B MUSTAFA EKMEKCi'nin ANKARA ^ NOTLAfU TAN ORAL'ın ÇİZGİSİYLE (5 Sayfada) nceki fün ODTU olaylarıııı endişe^le Izleditr Tandarma birlıklerı ogTenci yurtlarını sarmıştı. Ogrencıleruı ^uıtları terk etmeyeceklerı büılırılıyordu. Her an bır ı,atışma çıkabilırdı. Olayı duyao CHP senator \e mıliet\eklllerı, toplu olarak, ODTU yurtlarııun onuoe koştular. Lzun tartısmalardsn sonra, ofrencüer, Ankara Beledijesı mn >olUdıfı olobüslerle unıversıtedea a>nldılar. Çatışma boylece onlentniş oldu... Rektor Hasan Tan, dun, ODTL ReMorluğunde bır basın toplantısı duzenJedi. Basın toplantısında, gazetecilere, çeşıtlı mey\e suları ile pasta sunuldu. Rektor Tan, gazetecilere sadece kendî basm toplantısı için uniiersfte bapılarmı açıyor, başka gunler, hıçbir gazetecınin unhersıteye gırmesine ızin \ermiyordu. Burası sanki, derlet universıtesı değil, Murat Bayrak'ın Sancak Tul Fabrikası <dı Öğretim u\elerı basın toplantısı vaparlarsa, üni\ersile kapısı kilitli, Rektor, bu öğretim urelerıni suçlayacak&a, pastalı, meie sulu basın toplantıları... Rektor Tau basın toplantıstnda bunlan uııutup . Ben fikir 6zçurluğunden yanayım dıvor. Nasıl 07{rurluk anlayışı bu.'. Öğretim üyelcrine soz hakkı tanımayan Rektör. ladece bu tutumu\la, düşuncr oztrurluğune ne dcnJİ bağlı olduğunn kanıtlamıvor rau? Bu rektorün ışierine. akal erdınnek pek kola\ degU, once gazetelere bir ilan \ ererek : Sevgıli öğrencılerim, hemen derslcrinfze başlavın. Hepinize sağlık \e başarılar diler. sevgiler sunarım dı>or, avnı gıin umver«iitevi kapattığını açıklavarak, landarma birllklfrini universJteye çajhnyor. Rektor nc yaptıgının farkında mıdır? Bu çagrı ya içtendlr. lani, oğrenimi başlatmak ama7. Sajfada>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog