Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FEKRET OTYAM Halkevl F Y T : 20 IL 1A 1 İSTEME ADRhsl. ^ağüaş \avinlart, Sok. 39/41 Cagaloglu • ISTANBUL Cumhuhyet 53. Yll, SAYI. ı&884 Gögü ısrtamazsne. Eunıcusu: CTJNUS NADt 200 KUKU) 24 JUBAT 1977 PttJEMS! İZOCA/Vlla kaplatnz. Catna Clifford: "ABD, NATO müttefikleri arasındaki uyuşmazlıklara bigane kalamaz,, \VKARA, (Cumhurıvet Surosul \ ı .aa da'tı temv larını tar amla van Carter'm özel temsılcısı Clıf ford dün Kıbns'a gıtmeden once lerdığı demeçte bolgedekı sorunları ıkı egemen ulıte olan Ti'ikJ\e ve Yunanıstan tarafndan ço7Utnlenmes:nın ^erpk'^t, nı. ^BD nın kendısını arabalucu olarA gormek ıstemedığmı beliTterek • Bununla beraber cskıden ^erı ozel onem atfettığım z NVTOnun etkısınuı surmesi ıçın rrı'i^pfrî \\ keler arasuıdalcı djrumlara da bıgâne kalmamız sozkonusu o amaz> demıştır uışışıerı Ba^anı Ihsan Sabrı Çağlayar^ıl ue i^enboga hai aalanında Clıfford j ufurlarken «Amerıka'ıip'ı \en ıria re ıle baslatılan vuss»k duzev dekı bu ılk temas \" dı\a'.ogım ı^şkılenmızın geleceğı ıçın v?ralı sonuçlar vermeMnı ter>enn' etmektevız» şekl nde konu^TiUbtjr Carter'ın ozel temsılcısı Clıffod dun sabah Esenboğa ha^aa'pnından avnlmadan once ozetle şojle • Burada belırteceğım h ısuslann sayın Dışışlerı 3atanı ıle uzerınde bırîestığımız soruşîen aksettiTmesmden memmplıl: dnymaktayırn. Amerıka Bi'leşık T>f'\p len Eaş i kanı Jımmv Caıtern ozel temsı'cısı olarak ben .e ark'daşlsıım, Turk hukumen ve' alı'.e' \ le mulıtehf gorusiı °r saptı^ın ız \nkara zıyaretnm' 1 " sonuna çelm ş bulurmüraz Zıvarctım n aınacı, Turk taar \i»ı ıkjiı iiışkılerıoı goruşmek ıı> «velltkle ""urk \e Amerikan haUlanna bır ne=;ılden fazla bır sure çok ıvı h rmet e'mı; buUınaı ı« ulke ara(Devamı Sa » Su 7 de) Anavasa Mahkemesi, Mıllet Meclisi'nin parlamenter maaşlarıua zam yapan kararını i; yok,, sayıyor A\KAR* (CıHBhnriTet Bftrosol Anajasa Mahkemesmın parlamenter zamlanyla ılgılı ıptâl ka rarı en kısa surede gertkçesıy le bırlıkte açıklanacaktır OybırH gıvle alınan ıptal karannın bır an once gerekçesıvle bırlıktp .a zılıp hazırlanması ıçın ıkı uye gorevlendırılmıştır \na> asa \lahxemesınln parla menter odenek ve yolhıklannı (Devamı Sa. ». S>n. » da) Rektör ODTÜ'yü kapattı, yurtlar boşaltıldı BıR GÖN ÖNCE ÖCRENCılERi GAZETE İİİNIYIA ÇA&IPAN REK10R U N OUN OOTU'Nı 15 6ÜK K&PiniGIKI 4ÇIKIA0I. JANOARMA, OGRENC'lERı OKUIA AIMADI. VURTLARDA KAIAN OöRENCıLERıN ÇIKARIIMASI ıÇıN CHP"l ı MıLIİÎVEKıUERıHDEN KURULU BıR HEYET ARABULUCJLÜK YAPÎI. ANKARA (Cumhurryet Burosul Ortadogu Teknlk Üruversıtesı dün sabahtan ibbaren Rektor Pro! Hasan Tan taraiından 15 gün surevle kapatılmıştır ODTU' nün kapatılması uzerıne okula hıç bır ogrenoı alınmaınış, yurt ların çevresı jandarma tarafından sanlmış ve boşaltılmıştır Kapatma karan Je bırlıkte baş kentın çeşıtlı semtlenndekı ODTU otobus durakları panzer'ı topİJm por5.erl taralından kon*rol altına almarak olay çıkması onlenmiş'ır Rektor Tan dun sabah «ODTÜ Dekanlan Bolüm Başkanları, Oğretım Üyelen ve oğrencüerı. ne hıtaben yajırüadıgı bıldırıde • ö ^ ı ı r bır egıtım ve oğrentn ortamını saglamak ozellıkle, ogren cılenmızın ogrenım ve sınav haklannı, ya'atılan bu kargaşadan kurtararak temına.t altına alacak tedblrlerta ittftaa içto gereK h sukunetm temıru amacryla, Rek torluk makamırun sahıp bulundugu yetkı daırestode, üniversiteyı ve yurtları 23 şubat 1977 çar şamba gunünden ittbaren 15 gün surejle kapatıyorum» demıştır. Tan, ODTL' nün 15 gıtn kapatılması karannın mutevelll heyetıne sunuldugunu belırterefc, gerektığlnde kapatma suresının uza(Devamı Sa. 9 Sa. 1 de) Gaz/antep'te biri öğrenci iki fcışf tabancay/a ö/dürüfdü (Cumhurtyet Haber Merkezi) Oftzıantep'te ogrenci gruplan «rasmda aylardan ben devam eden olay ve çatışmalar dün bır kez daha kanlı bır şekle donüşmuş, bazı ışyerlen belırsız kışıler tarafından kurşunlanmış, kur şunlanan bır kıraathanede bulu nan bır tmam Hatıp Okulu og rencısı ıle bır hademe oldurül müştur. Oncekı gece me>dana gelen o'ay dan sonra komandolar dün cena zeıerin bulunduğu hastanenln bnunde gösterı yapmışlar ve polısle çaüşmışlardiT. özellıkle son tiç gun içmde ko mandolann çeşıtlı ışyerlerını ba sarak tahnp etmslen ve bazı vurttaşlan dovmelennden sonra meydana gelen olum olayı üze nne Gazıantep te polıs ve askeri İMAM HATıP OKUIU BEKIEMEU ÖĞRENCıLERıNDEN ZEKERıYA KORKMAZ ıLE YAYKUR OKUIU HAOEMKı HABE5 OZCAN IN CENAZElERıNı ALAN KOMANOOLAR, HASÎANEDE VE JEHıRDE GOSTERı YAPTILAR. Acele îşe~ öreve başla\atı ancak hir a) geçtıgı halde \BD yenı Cunı hurbaşkanı Jımmv Cartcr ın işı hızla ele almak tetedıgı anlasılnor. Seçım kampanvası bovunca saym Carter. \merlka'daki azmhklaruı yazgısmı ıvı»e doğru duzeltmeje, dun*a banşını guçlendırmeve jumuşama havasını genışletmeve çalışacagını açıklamı». bu çabayı »urdururken temel ılkelerden odun •»ermeyeceğıni söılerine ekle Çörten köyü, her köy gibi; yıkık, dökük, bacaları dumanlı t Hazıne Özturk ldi, onun adı Benirn og'Jİumun aılesı Şımdı kendısı. Kocası, sabahle^n şoşa joiuna mdıler, buradan ınaıler ;a\an Kendı bıhyordu şeyını, hastaügını, uokuz a\a \a^laşıktı juklugu Sonra arabaja ırarmıçlar, bmmışler Kılıs'e \armışlar Kocasına üenrş kı (Şu kaplan gotur kaıaycıya ve. ben çuradan tamşlara gtdevım) Yuruaıus gıtm.ş tanıdıklara varmı? gelmış nemen juz numaraya, artık bılmem. odan ahıra gırmış Sonna kocası gelmış demış ınerede b.r rn ^an Demışler ıgormedık, gelmed:» demışler (.Nassıl olur jahu 9 kabı, çuvalı neyım hepsı bJrda, hanı kendı ). ^şağı ıner bakarlarkım • Hazjıe Ozturlc un kocasınm b«bMi. biT»n susta «Aşagı ıner baxarlarkım kadm jçerde olmuş Içersınden kan gıtmıç, ondan sonra dışlerı kıtlenmış B.r araba getınrler, arabaya bındırırler hastanaya gotunırıer, hastanada u n r \armaz hemen cam çıkmış' l*te bole' Canı çıkar ışe bole Ondan son»ıa yuslerler şey arabasına o hasana arabasına, şoşaya getırırler çeşme.ıin vanına. çamurdan çıkılmaz, artık trattorle gıderler sendinı getırırler Çamurdan yolumuz berbat » Gaz kokusu, luks lambasının vızıltısı, avuçlara s.Uelenen sıgara kullen, başia' Başia, alabıldığıne sessızlık odada. Akşamdı. Sabahleyın Ankara'daydım oysa însan dedıgın nedır bu lamanda* Kuş mlsalı . Çat orada, çat burada THY'nın Gedız DC9 uçagı Esenbofa havaalanının buzlu pıstinde kaydı kajdı, dıkti (DCTMIU 1. sayfada) bırlikler geniş onlemler almışlardır Bılindığı gıbi Gazıantep'te 6 ocak gunu lıse öğTencıleri arasında başlayan çatışma büyumuş, komandolar ışçı Yaşar Çatalbas'ı oldurmuşlerdı Son ıkı olum olayı îsmetpasa mahallesı, E Sanavı Çarşısmda da bulunan Memık Atmaz'a aıt KI raathanede saat 2130'da meyda na gelmıştır. Kımlagı behrsız kışıler tarafından .rurşun jağmuruna tutulan kıraathaneae TV seyretmekte olan îmam Hatip Okulu beklemeh ofrencılerunden Zekerıya Korkmaz (22) ıle Yavkur Okulu haderresı Habeş Oz can (30) vurulmu'stur. Zeken^a Korkmaz olaj yerınde, Habeş Oz can ıse kaldırıldığı De%let Ha<; tanesmde amelıva* sırasında ol .r K'raathaneyı kurşun (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) G YÜRÜ BRE YALAN DUNYA Yeni Amerikan yonetımtain Izakdoğu da Gunejdogu *syada. Ortadoguda ve genellıkle Dogu Batı ılişkılerinde eski vonetıme kıyasla nasü bir >ol tutacağını henuz kesln olarak bılmıvoruz. Bolgemize jrelen ozel temsücı aıfford, kapalı kapılar ardında sorumlu yoneticUenmlzle neler goruştu, ogrenemedik Su satırları vazdığımız sırada yajımlanmıs olması gereken ortak blldlnyı de gormuş degüiz. /.3 ten dıplomatık bildinlerın şifresini çozebılmek yeteneğınden oldum olası yoksunuzdur. Duvdugumuz kadanyla yeni Amerıkao jonetimı bizi istedlgi vola çetırebilmek ıçm ambargo konusunda daha katı bir yol izlemek kararındadır. Ambargovu, Kıbns kotıusunu, Turk lunan üışkilennı bır jana bırakalım, biz bugun burada savın Carter ın hızlı gidışını kamtlajan, dogurabilecegi gelişmeler dikkate aUndağmda belki de jumuşama havasını sarsacak bir başka olaydan söı etmek istiyoruz. Yenı Amerikan Cumhorbaşkanı ıle unlu Sovyet büginı 4ndrel Sakharov arasında geçen bır mektuplaşmadan çıkmıştır son olav. Atom çahşmalanndaki başanlan üe dunyaca tanırunış, bu yuzden Lenın nlşanma hak kazanmış, Nobel odulu sahıbi \e Sovyet BUımler Akademısı ujesı Andreı Sakharov, bılindığı gıbı ulkesindek) yönetıme karşıdır. Duşunce ve vıcdan ozgurluklerinın kısıtlanmasını her fırsatt» protesto etmekte, hapse atıian, ya da psıkJjatn khnıklennde ozel yontemlerle tedavi (!) alöna alınan yurttaşlarının kurtartlması uğruna bıkmadan, usanmadan çalışmaktadır. îşte bu unlu Sakharov, Cumhurbaşkanlıgı Rorevine başlaması nedeniyle Jımmv Carter e bir kutlama mektubu vaımış, o arada yenl Başkanı Rusva'daki ozgurluk ktırbanlarının iazgısı Ue ilgUenmeye çağırmıştı. Carter bu mektubu yanıtlamış vp Sakharov yaptığı bır basın toplantısında mektubun içerigini kamuovuna açıklamıştır. 19 şubat gunlu Le Monde gazeteslnde tamamı vaymlanan mesajında ozetle şöyle diyor Carter: «Insan hakîan benım yonetımımın başlıca kavgıiarından bir\&a Goreie başlarken soyledığım nutukta belırttığım gıbl bız ozgur olmaıv a ozgurlüğun başka yerlerdekı yazgısma kayıtsız kalamayız » Ru«va'da yaşayan ozgurluk kurbanlarınm kurtarılması için çaba harcayacağını ayrıca bıldıren veni Amerikan Cumhurbaşkanı, mektuhuımn sonunda unlü Sovyet bilginine ivi şanslar dllemektedir. Bir de\let Başkanının blr başka dpvlet uvruğuna mektup jondererek onun vakınmalanna Denktaş: "Makarios'la iki toplumun iki bölgede oluşturacağı bir federasyon üzerinde anlaştık,, LEFKOSt, (Cumhurıvet) KTFD Başkanı Rauf Denjnaş, dun Feaere Meclısı nın, toplum lararası goruşmelerde ızlenecek ılkelere ılışjun genel gonişmele rmde bılgı \erırken, Turk toplu munun Vıyana j a ıkı toplumun ıkı bolgede oluşturacağı bır iederal cumhurıyetı oluşturmak a macı>la gıdeceğını yınelemış \e Makanos'ıa da bu yonde anlaştıklannı belırterek, bunun tersı deferlendırmelenn goruşmelen başlamadan sona erdırecegım soylemışUr Denkfaş Makanos la yaptığı ıkıncı goruşmede, toplumlarara sı goruşmecılere \enlecek dırek tıflere ılışkın olarak uzerınde uz laştıklan dort maddelık metnı Ingılızce ve Turkçe olarak açık lamış ıkmcı maddede «Toprak» sozunun kullanıldığını, «toprak lar» denmediğıne dıkkatı çe>e (De\amı Sa 9 Su. 5 Je) Fikret OTTAM Ağaoğlu'nu öldüren iki MHP'li dün tutuklandı (Cnmhunyet Haber Merkctü ODTU ogrencısı ve CHP'U Anmet \*aoğlu'mı geçtığımız cumaît<"=' gırnu Fatıhte ^adde o*asmda kurşim yağmarona tu*a ".k oldarmekten sanık olarak gozaltıia alınan MHP Fatıh Ilçesı Gençlık Kollan Yonetım Kurulu uyesı TJmıt Deruz Kullak 1° G c nc lık Kolları uves Racı Ozo"k dan Istanbul nobetçı mahkemesjıde yapılan sorgularmdan sonra *utanlanarak cezaevme gondenlrnış lerdır Ma^Keme ayrıca MHP'lı sanıklara an tabancalan sı<cUd k ları saptanan IU Kım\a "a'cuUesı oğrencısı Fıkret Oguzturs ' " Osman Barlas ı da tutuklarrış. Halıl Barlas ı ıse salıvermıstır (Devamı Sa •, Su 1 de) « Köy, efendi köyü... Ağa köyü yani, daha ilerleyemedi,, «Her tarafuı yollan rapUdı, birim koyun yapümadı. Sebep Hatk Partili oluşumuz » EMLÂK VERGİSİ İCİN YENİ İLKELER GETİRİLİYOR AVKAR* (ANKA) tmar v« îskân Bakanllğı bütçesmm Mıllet Meclisinde goruşuimesı sırasında konuşan CHP Dıvarbakır MıUetrekılı Mahmtıt Uyanîk, Bakanhğın Lıce'deki ıhalelerde yolsuzluklara yol açtıgını one sürunce CHP ve APlıler arasmda çatışm» çıkmış, Bakan Nurettın Ok yerınden Iırtayarak, «Bunlar şen*i ritıMAN1SA 1976 urunu Ege ekıcl yaprak tütun pıyasasında Tekel ın alımlanm dana da vavaşlatması yuzunden olajlar başlamıştır Ad okuma sırası yucunden ıkı koy halkı bırbirıne gırmış, çatışmada 25 kıçınm yaraland.gı, bunlardan uçunun Akhısar Devlet Hastanesınde tedavı altına alındığı oğrenılmıştır ANKARA. (CnmmıriTet Bnroso) Emlak Vergısının 1 mart 1977 ta fande yenıden beş yıluk sure ıçın bıldınlmesı gerektığınden, Malıye Bakanlığı konuya ılışkın baa açıklamalardd bulunmuş ' ergı bıldjnmmde yenı ılkeler getınlmış oldugunu açıklaroışttr. Yasaya gore emlâk vergısı de ğerlen 1977 yılırdan başka, 1978, 79, 80 \e 81 yıllan ıçın de veıgılemede temel almacaktır. Yasada behrtılen vanma yıkılma, yenıden bına vapımı gıbı du rumlar dışmda 1 mart 1977 tan hınden ıtıbaren uç a\lık sure ıçınde bıldınlecek vergı bıldınm len ıle emlâk vergısı değerlen 19771981 arasında hıçbır bıçımde değıstınlemevecektır Bıldınm 1 mart'ta başlavacak ve uç ay surecektır. Vergl odeme da vıne uç aylık bır zamana yaygmlaştınlacaktır Malıye Bakanlıfeı emlak vergisı bildınmleri'vle ılgılı olarak bır kılavuz va;,ınlamış ve vergı daıreıerıne vergı yukumlulertne venlmek uzers vollaıruştır Bu kılaTU2larda bıldınmın nasıl ve hangı ılıcelerden haıeke* edüerek yapılacağı anlasıimaktadır Al'nan bügılere gore, vergı yukumıulerme bu yonde bır <.kolaylık» getırmeit amacıyla yenı bazı ılkeler belırlenmıştır Bundan bcyle, emlâk vergısı \ukumlulen \ergl bildınmlerın de (beyannarnelennde> sadece «hısselenne dusen pavlan» bıl dıreceklerdır Orrak mulkıyet ha lmde, ortaya bır kanşıklık çık (Devamı 7 Savfada) Bir Yunan gazetesine gore Yunanistan'daki «Neo Fasistler» Türkiye'dekiierden yardım alıyor ATINA Yunan ,Ta ">=3 giT zetesınde dun \e alan n ıddıa\a gare Turcı>e dekı vı* ı'ar Y J nanıstan dakı Neo Fa^st tedhışılere para ve patlav:cı madae saglamaktadırlar Gazete kı<=a sure oncî turjkl?nan bazı %eo Faş's*!» ' %or? %a çeken Yunan polisımn curumcnn (Devamı Sa. 9 Su 4 de) KIDEM TAZMiNATl FONU KURULMASINA ILiŞKiN TASARI TASLAGl HAZIRLANDI AîîKARA, (Cumhunye* Bürosu) Çalışma Bakanı ^evket Kazan, dün yaptığı açıklamaaa ışçıîerın ( kıdenı tazmınatlanmi Çalışma Bakanhğı'na bağlı bır genel müdurlukte toplanmasını siğla>acaJc b*r >asa tasan taslağırın TBMM'ye sevkedılmek urere Bakanlar Kuıuluna üondenldıgm. belırtmıçtır Kazan bu konuda ozetls şu goruşu dıle getırm ı ş t ır «Bu tasarı ıle ışçılerımı? ış\erlerınde daımı olsrak çalışma temmatına ka%"uşaca;. ış\erenler de ağir i e buyus ti^Tnatlar odeme sıkıntısından kurtan'acak, ışyerlerınn bu juzden kapanması tehlıkelen önlentmş olacsktır tşçr i odenecek kıdem taznıinatı, işçımn adıııa îona vatınlan pnmlenn suresı ve son ılcret uzennden he&aplanması ongorulBu tasarıda fıpr ı n \ la Mr avhit K'dem tazm.rntı ıderebılmesl ıçın normal r a V ı . n > (üe\anu ha. 9 su. 6 rta) LiCE'DE DEPREM KONUTU YAPIMINDA YOLSUZLUK OLDUĞU İDDİASI MECLiSTE KAVGAYA YOL AÇT1 raiardır ve bastan aşagı yalandınt dıye bagırmıştır Uyanık ise, «Ben ıddsa edivorum, çıkar burada aksınl lspat eaersımz» karşılıgını vermıştır. Bakan Ok'un bağırmasına ve sıra kapağına vurmasına ıtıraz eden CHP Çorum Mılletvekilı Cahıt An gın'ın uzerıne yüruyen APTlIer Angın ı tartaklarnak ıstemlşlerdır Bakan'ın konuşmasından sonra ktırsu(Deramı S». 9. Sü. 4 de) TEKEL İN.TÜTÜN ALIMINDA DÜŞÜK FiYAT UYGULAMASI OLAYLARA YOLAÇIYOR Pıyasanm üçüncu günunde de tuccar resmen pıyasaya gırmemıştır Tuccann, Amerıkan şuketlerınm beskısı vuzunden pıjasaya gırmedıgı ve sonuna dek bu tutumunda dırenecegı savunulmaktadır. Bu arada, MC hükumetmin alacağı 5enı tuccar yanhsı onlemlerle, tuccann pıyasava resmen gırebıleceğı de ıddıalar arastnda \er almaktadır. (Devanu 7 Sayfada) Bu Köşeden SON ÇIRPINIŞLARL. ALTAN ÖYMEN DANIŞTAY KARARI iLE AÇILAN UÇ DERNEK MÜCADELEYi SÜRDÜRME AMACINDA OLDUKLARINI BELiRTTi ANKARA. fCnmhuriret Bürosa) Danıştay n ^ erdığı < yurufmeyı durdurma» karanjla jenıden c.alışmalanna başlayan TOB DER, TfMDER ve TÜTED'ın Genel Başkanları dun duzenlea'clen ortak basın toplantısında, «H.çbır engel hakîı \e kararlı nıuca delemızı durduramayacaktıı > riemışlerdır YjKseK Yareı Organının <aran nın ı'gılılere bjld.nldıgım, fib<» lenn çaıi?mâ%a h^şlar^ası ıçjn (Devarru Sa. 9, Su. 1de) O NADÎR NADI (Devamı Sa. 9 su. 6 da) IDIKiJUK rtadogu Teknlk Cnlveısitesi oçTencilfTİne \e oğretım urelenne yonelen taşkjrtmalar dun \em bir aşamava olaşmıstır Ba unıversitede oğretım.n Kü" receli olarak oUrçan çltmesine tahammul edemevenler, bundan rahatsız olanlar Rektörluğe bir MHP *P vanlısını atadıktaıi «onra dun de öfrencılen vurtlarından çıkartma tirişimıne geçmişlerdîr. Ben bu satırları v^/trken ne alacağı bellı drgıldı Kışkırtma çatışma mı varatacak Yoksa hıı mrtlar da nteki vurtiarı nrnzetılıp kışkırtrrtaııjm tırmannusının veni D^ınsKlarma mı çıkılaı M Daha sonra jnreceğir . Ama bu veni ıdıtn 'la Rosten'or kı «ıher/rlt ı>'r bulumu ıktidara, pır bolu mu cınavet blr bolpmu Mute\cliı Hcvetlere, daha başka bolumleri de daha bılmpm neipıe tutunmuş bır «ola> cıl arnıa koalıs\onu ışı jıitıl.ve azıtmaktadır Amaçları da be'l.dır Bızı cına\etierden le re/^l^tIprden kurlaracak 1977 >e«.ımını sımdıdcn sah'itp etmek ıstivorlar Ama vfnıleteklrrı de hellıdir 1977 seçırpmı onlemek va da sandık baılarında komandoljnn xol <;frdıiti hır «ecım haün»1 s;etırmek artık pllen.ıd? drsııtlır Olan hit?nlf r hepunıri, bunlardan kurtulmak >olunda d^ha da bilındenılırmıj dah» dı gjçlendirmiştır Gaîoteleıo nakınız K.Jrdc5>ınin tahutu ba>uıa kap^(Devimı Sa ü. >u 4 üe)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog