Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMKURİYET 23 JUBAT 1077 C 0 KU f TEKEL, 60 YILDAN BERİ İLK KEZ TUZ İTHAL ETMEYE KARAR VERDÎ enan MORTAN Tekel, bu yü içjıde hi2 darh olabıleceğı gerekçesıyle tuz lal karsn almaş \e bu neden dış pıyasalarda tuz aramaya ışlamıştır Yapılan ılk sapiama ra gore Tetel m 200 bm ton ılaylarında tuz ıtaal edecegı ve z ıthabnden doğan farkın tüker>e yansıtılmayacagı bildırıl ektedır Tekel ın t JZ itnalı fiO 1dan ben ilk kez eerçekleşektedır üzun yıllar Japonyaja tuz ıh ç eden ve Avrupa'mn en ara lan tuzuna sahıp olan Türkı , Tekel'ın dengeli bir üretım ogramı oluşturmaması ve geç îimız yıl jçınde mevsım şartlanın olağardışı geçmesi nede • UZUN YILLARDIR JAPONYA'YA TUZ ıHRAÇ EDEN VE AVRUPA'NIN EN ARANILAN TUZUNA SAHıP OIAN TURKıYE, BU YIL 200 BıN TON TUZ AÇIGl ı l i KARSJIAŞJI. nı\le oneriıi bır tuz açığı ile karşılaşmıştır. Tekel yetkılılen nın verdıgı bılgıve gore, 1977 VLI açıgırın h3nuz Kesıruık ka zannamış olmasma karşın yapı lan on tahmmlere gore, bu açı gın 200 bm tondan îazla olma sı bcklenmektedır Turkıyede demz taz ureUm kaynağı olarak bır tek Çamaltı tuzlası bulunmakta bunun jarı sıra Yagışan, Kaldıran, Kava cık ta goltuzu üretımı yapılrnak tadır Bunun dışında inlı ufak lı olarak oO aen faila ruzla bulunmaktador 1976 yılı içınde tuz Uretim mevsımı olan hazıran 11» eylul avlan arasında yağışın fazla olması tuz üretım olanak lannı kısıtlamıştır. Ancak Te kel yetküılennın Tesmı olarak vaptıklan açıklamalarda tuz ıthal nedenıru mevsım şartlarırın olagandışı olmasına Daglamala rına karşın Tekel ın ıam tuzu ozel sektore bır plan ıçmde sat mamasırun da açığın belınnesmde etken oldugu büdmlmekte dır TUrkıye'nın yıllık tuz ihtıjacı nın 600 bin ton iken açıgın 200 bln ton olması karşısında Te kel, Turkıjenın Tıcaret Müşavır likleri aracıhğıyla dış pıyasalar da tuz aramaya çıkmıştır Yapılan ılk saptamalara gore tuzun dış pıyasalarda fob fıyatı ton da 12 ae 15 dolar arasırjda değışrrektedır Bu sayıva naklıje ve navlun masraflarmın eklen mesı sonuca Te^el butoesınde ek lenocel' zarann 10 mmon lırayı aşkın olacagı hesaplanmaktadır Ancak UgıLler yapılacak olan ıthalat sonuca fıvatların ıç pıjasa va vansıt:ln?v>cağı ve eskı tjzla teslım fıjatı olan 15 kuru r şun sureceğını bı dırmışle dır Ye'kıhler bu arada yaptıklan açıklamalarda mz açıgının tuz tukeuraırun artnıasından kay naklanraadıgın ana nedenln sa nayınln yan maddesı olarak tuzun glderek daha büyuk olçuler de kullanılınası olauğunu sojle mışlerdır TRT Haber Müdürü Şafak, görevinden istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TRT Habcr Müduru Tayyar Şa | fak «Son gunlerae de meydana | gelen bazı olayların TRT Haber ı Merkezımn geleneklerıyle ters duşecek bır sevıyeve ulaştığını, bazı sıyası partılenn yonetı cılenrun TRT Haber Merkezjı dekı olayları kendı çıkarlan açı smdan kullandıklanm ve von vermeye çahşaklaTvnı» belırterek ıstıfa etmıştir TRT Mer<cez Haberlen Müdurü Mehmet Bıcan da «avnı duygulan pajlaştığrnı» belirterek gorevden alınması ıçın TRT Ydnetun Kunüuna başvur muştur. MİHRAK (Bastarafı 1 Sayfada) teltğtadedlr thtar müevyidesinln sonuç verip vermedığı belü değildır. MHP suç oluşturan ejleminden vazgeçtn«nisse hakkında kapatnıa cezası verılecektir. 4NAYAS\ Mahkemesi'nin hukumlulub sıcılınde kaydı bulunan MHP, Sıvasal Partıler Yasası'ııııı 112. maddesıne çore de, jasanın vas3klaladığı eylemlerın müırakı olma suçlaımsnla karşı karşıvadır Başsavcılık'ta \e 4navasa Mahkemesı'nde açık duran dosvastni bu suçlamanın eklenmesı oncekı goın Fatıh te oldurulen umversıtclı çcnç Ahmet ASaoglu'nun kalıüennın belırlenmesrsle zorunlu olmustur Gerçekten Fatıh te sokaK ortasında CI1PH eencı oldurcnlcnn MHP Oençlık Örjruhmun lıderlerjnden olmaları bu partınin Snasal Partıler \asasının 112 maddesuıde savılan ınsan hak \e 07;;tırluk!criru tanımaran amaçlara baglı adam oldurme e^ lemlennın mıhrakı durumuna celdıgı savina clddıiet kazandırmaktadır MlIP'nın liderı Tıırkes partısindelu vumcu cuçlenn guvcnlık ktmetleruıin jardımcısı olduk lannı Parlamenfo'da restnMi açıkîamı^r H»buğ'un bu açıklaması, Sıjasal Partıler Tassa'nın 112 b rıkrasında yazıü vaçama hakkmı ortadan kaldıran \o*un e^lemlerın islcnmeslru oraylama nitelıemde kabul edılebılir. ANMASAMIZ, demokrattk siyasal >aşaının vasgeçılme* unsurları sanlan sivasal partılerln nltclıklcrını behrtmıştır 57 maddeve coıc Insan hak \e oijrurluklennl tanımaTan blr sivasal partinin demokratlk sıvasal yaşamda verı voktıır «Kapatraa» muevndesl bu nedenle ^naıasacU ^ostcrılmcktcdir MHP hakkındald suçlamalar, bu partinin «Genel ov» ılkesini de tehdıt altına alan faalıvetlerin mıhrakı durumuna geldiîrı saUarına ^ol aç maktadır Fatıh'tekı son adam oldurme olanmn faillerinin MHP'li mlütanlar olması bu savlann cıddivetinı nrtik bimsenin yadsiTamı»acası bır duruma çelırmı^tır. CL'MHT.T.tTET Bassavcıbfının. elindeH MHP dcfvasını ^on adam oldurme olayını da ekllyerck, vasal sonucuna ulaştırmak Rorevini verine çetirmckte eecıkmeyf?ceri umut nlunabihr Bütçeden Notlar (Bastarafı 1 Sajfada) CHP grubunda M&Pye karşı kendüığmden oluşan tepkıler var Sataşmalann yogunlugu ve bıçım bu îra PSKI ortağın bır bırlerıne jenı umutlar besıeme düüermi ortaja koyuyor Geçtı mı Bor'un pazarı MSP sozculen hanıdır ışlevlerının büıncınde Evren okuzun boynurjnda ve ın^an maymun dan turememiç. Tese*tur ve faız kalmış kala kala Sozculen «Te mininde guçluk zammı» almıs gı bı handı>se AP, eskı jenı demokratlan bagımlılan ve de bağunsızları ozümlemış gıbı Ata Bodur'u, Bılgiç ı şımdılerde essı partılen nın sozculerne laf atıyorlar Demırel «E*eklerdejvi taşı dokme» kuramını MSPje uvguluyor şun dılerde Martta MSP Ustune çok ovunlar donecegınden olacak «Etek İen zıl çal vor» bazılarınca Butçeyı bır kazadan korum?k ıç'n «hazır kuv\et»lennı kulıste tutjyorlar Senato dakı oyuna gelmek ıstem v orlar Demo' ratık °rın parlamento pratıklerı guçlu V ç beş k.şı de olsalar, AP ve cepl eyı «Salvo ateşı»ne tutuv orlar en cılız ver lennden Cevat Onder «Kase 1 sler (çanak yala>ıcılar> Mıl1 leneMİı de olsala deg şmez dc vınce APlı ÇOK *ajın uje'er or tahktan iok oldular Bır daba sa laşmadnar DP lılere Doğrusu va bınbırlerınm geçmışlerlm bıli }orlar va dokuverırlese bır bır 9 Fevzıoğlu hUKumet sıralarında bıle oturmadı «Muhtırasının go rüşulup konuşulmasmı, «anlaş mazlıklann muzakere ıle halledil mesı janıtını beklıyor DeTiırel, Erba^an'ın «Sanayi bınfngımde etnjlenrruş «Fdyvük Turkıjıe»yı anlatırken katla maktan vazgeçmış, olçuleruı Ustune tırmandı durdu Necmettır hoca Istanbul u kuşattı, Aya solya y«nne ışadamları ıle b\n fıng olacak ış degıl AP'hler, De mırel ın ne anlatmak ıstedığıru anladılar da, MSP lıler anlama dılar . Sevılgen h halka, Demlrel, «tnlyonluk jatmmlar»dan soz et tıkçe all ışlıjoıardı Erbakan, Demırelı bozum bozum d nledı Motorları ve takım tezgahlan, santralları Dem'rel e kaptırmış gıbı Necmettın hoca v a ne kaldı' «Çımentoda 1982 de ved ncı olacagız çe^erde bılmem kaçta bılmem kaçıncı. Lider Turkıye v b » Mılh Savunma Bakanı Senato' da okudugu «Muhtıra»vı okuma dı Koahsvon ılışkılen «muzake re» asamasında Sancar'ın karar namesı imzalandı Lockheed de asken savcılık «takıos'zlıs» kara n verdl dunım sakın «Erbakan terrel atma toreni ne gıdecegını bevan etmış ola bılır Gerelkurmav Bişkanı bu nedenle helıkopteri MSP Genel Başkanına tahsıs etmış olabıhr Benım habenm jok » dedi Melen bır soru uzenne Içışlen Bakanı kursüde kara kaph kıtaplardan sureler oku du CHP'lı Ah Sanlı soru sor rrasa Asılturk un ne deciığı pek anlaşılmayacaktı «Suçluvu ya kalarrak devlet pohsinın gorevl degıldır» Ona b°ledıjecıler, kır bekçılen mi kansır' Sokaklarda serçe gıbi adam avlanırken, ok selı komando'ar varken îçışleri Bakanı kursude gr.ı'umseyebılı jordu Mı Tseı?t Olçen konuşmasav dı Mıllı Egınm Bakanı ne derdı acep 9 Bınyartnlı, haması sıırler ko"=e«;ız «OZITI ıç nde ge'ecek kusaklara ^nrelık cephe tuza^ lan sırıttı durdu Bır oğretmen sozcu o'mahvdı CHP'den açık kcın Uızaklaı sergileyen ve al fabe oğretırcesıre Kıstır. bahardır, jazdır Yağ nurdor, çamurdur, ayazdır 'ekı sabahlar, turn çocuklar ıçın yrıı sabahla mıdır'' Alacakaranlığın, çaresızlıkleıne tuz bıber esen ıssızlığında irtlr tıtreyere'c gozlenri açar ır gune Sabahın korunde, ara laba ocagından oır kez daha opujor olmanın eziklıgml jü eklennm ta orta yerlnde du ar.ar Yaralan durmadan, ka lar ha kanar karar Emeldenmn olu sahiplerl ta afından «pazarUk konusu» ed.l lıgi bır «MINIK MEZARCILAR )RDUSU»nun uğaşları ça»ır ça ır pazarlık konusu edüıyor iunu s.zlere 7 yssındaki Mah nut Kurt şoyle adatıyor « Canım abıcım Arkadaşia ımın dediklerl gfbl bayramlan şlerımız çok iyı gider Çünfcü mralar mahşere doner, Hepımı e de bol bol muşterı duşer O amanlar bırbsrlenmi2İe sulhüz iur Faza^lan da ı<: er Jena sa 1 naz Ama, dığer gUnler iş ala Tiadıgım.z çok olur Her<es şınde gucundedır çunku Ölu ennl kim dUşünür » Kısacık kollan, gözlerl büytık jüyuk Tımaklannın uzıınlugu la tanlıyor bakışlarım Ne de GÖZLEM (Bastarafı 1 Vur öidur, vaşatma Gerçek sorumlular bn vırml Tasuıdakl katılleti degll onlara bu sılâhları veren, vureklerıne bu kör Hni dolduranlardır llkemiz «Sola ve komünızme karsı mucadele» dire dıve ıştc bn koşullara ^uruklendı Insan yuregı taşıvan aglasın VTIZU tozaran utansm Buyurun işte. TurkiTe baştan aşagı kana bulanmıştır Bu tablovla övunen varsa, ovunsun. Genıecık çocuklar bunlar Ondokuı yaşında, yırmi vasında, rırmıbır taşmda. Babalan, dedelerl olacak vaşta in sanların gozlen önunde olduruluyorlar Savcısı, yargıcı, polıtıkacısı vazan çızerı profesoru, doçentı \e sokaktakı vatandaşı ıle vasıroruz bunları bırbır Elımızden de hıçbirşev gclmıvor Bır kanlı seruven izler gibl ızhyonu bunca olavı Elımız kolumuz baglı sankı Guıı gelecek, butun bunlarm hesabı sorulacaktır Gun gelecek akntlıkları kan selmde bofulacaklardır. Gorecekslnız, bugün degılse >arın, >ann değilse obürgun Ama bu hesap sorulacaktır Bir gun mutlaka somlacaktır ların. oburyun, ama mutlaka sorulacaktır Minik Mezarcılar Röporta] ve Fotoğraf . Aykut POTUROGLU «Klm attı bu tuzu çocnğumuzun sutune / Suları bulandıraa kım / Hej kiaı var oru<t » €1 BAYRAMLARDA İŞLERİMIZ ÇOK İYİ GiDER, ÇUNKU BURALAR MAHŞERE DÖNER,, *> ANKARA VALILIĞİNCE KAPATILAN TÖBDER, TÜMDER VE TÜTED YENIDEN ACILDI A.NKABA Anıtara Valısı Durmuş Yalçın tarafından t>ı' süre once kapaflan TÖB DER TÜMDER ve TUTED dun açü mıştır Danıştay 12 Daıresının Anka ra valılığın n kapatma ışlemi hakkında v urutmev ı durdurma îîaran \ermesinden sonra, "ka rar dun h e n uç kuruluşa Bem de Ankara "Valüıgme teb'ığ edıl mlştır. Kararın teblıgınden son ra her tıç kuruluş valı'ığe bas vurarak Damştay n.ara'ı gereğın ce dernek 1 ermn aç*lmasını ıstemışlerdır Bunun uzenne em ruyetten gelep yetkılıler dun akşam saat 17 30 da TÖB DER TUMDER ve TÜTED'ın kapıla Tiraakı muhurlerı sokerek aç mışlardır yurutmeın durdurma karan T« dığ'nı de ıddıa etmış «Derneiı ler Kanıınunun 45 maddesin gore vahhklerce verılen faalıye ten alıkovma karan aksıne k: rar venlmeaıgı sürece geçerlı İur» demıstır mak lstedlğimi hemen anlıyor vı başlıyor anlatmaya. Soyledıkç< « Tımaklanmı kesmem ^ e ien, çunku' Sonra olulerın topragını nasıl eşeler otlarm ko< lerını dışan çekermı Babam oku [a da gondermeyecekmış na^ 1 sa Oğretmenun olmajacak kı lıızsın. 2 ağabejra var Bın bak lcalda çırax, oburu oturduğu muz jerın yaiinındaki okula üe vam edıjor Orta ^kıye gıdıyor Annem dıyor kı Senl okula salamayız GeçımJniz daralır Abinın masrafı çok sğır Hepıiıınn yenne adam olacak o Sız de ekmeğınızı tastan çıkarrmja de\am edecek, çorbamıza *uz katacaksınız » • SABAHÇIYIM. 1Z'DE OKULDA SOH ZıL ÇAIDI MI, DOGRU KOZLUCA MEZARLIGINA GıDER KARDEŞMt 3UIURUM; 0 W TAJfR, BEN ÇAPA YAPARIM MEZARıARDA» ORULLU MEZARCI Onlan ıyıce tanıvabJmek vaşamlarırı gozlejebılrnek ıçın o muzumda fotoğraf ma^ınam gun. lerce mezarlıklarda dolaşjrı. Buralan daha bır ıssız kılan sel vılenn arasmda ıt\olta» attım Maraşın daglık bır kojunden (adını hatırlajamadı) aılesjle kopup gelraış Sırrı Çıt ı de on ların bırınde tanıdım 8 yaşında. Hajret kı, ne hayret okula da gıdıyor Babası eskıclymış. Annesı ıse bır tutun fabnkasında ışçı Iki ablasını evlendırraış ler. Kendısınden 2 yaş kuçuk kardeşı Rustemle «mezarcüı'i» japıjor Gerçeklen apaçık o r u ja kojuyor « Sabahçıyım 12'de okulda son zU çaldı mı, dogru «* Jzlu ca Mezarlıgı»na gıder kardeşımı bulurum O su taşır, ben buyuk oldugum ıçın ıyi çapa yaparım îkı kışi olduğumuzdan bıze k m se takılarnaz Rahat çalışırız Ben oluden korkmam ama, k.ır deşım tebutun ıçme hıç ba^a maz Gomulmeden son J SU taşı maya başlar Tatıl günleTi dı^n da gunde 15 20 lıradan fazla kazanaroiiomz Durumunuz taşın zor abı Yagmurda hele çamur ıçinde kalır, çok uşuruz » Bu çocuklann tumıl de Dogu re Guneydoeu'nun kırsal alanlanndan, daglık kovlerınden kurtuluş ıçın bm umutla Batı'ya göçmüş genellıkle kalabalık aılelenn yavrulandırlar Büvuk kent lere iner inmez süre geçırmeden Evet, e\ct işte Cafcr H»s karşınndaki Bana dlyor ki, «Gazeteci abl Kıraseve sovleme olur mu enu*» Gun boru koşuşturup vorırun dusuyoruın. ölulerin korkusundan da gecelcrl altıma çiş edlTorum .J» kurtuluşlanrun Ilk durağı saydık lan «hemşehnlerinın> lzlerıni bulmaya çalışırlar Bulurlar da . Aralanndakl çıkat ıüşkıleıi keskın boyutlara ulaşmadıgı sıJrece, ellennden geldığınce bırıbirleri ne arka da çıkarlar cMıruk Mezarcılar», sayılan gi derek arttıkça, kendı aralannda yenı «kazanç yolları» anyorlar ve buluvorlar Bır anlamda bu >ol da kuçük ktiçuk çeteler kuruyor lar cÇapacılar», «Su Taşıyıcılalar»ın, cDuacılar», «Dılenciler»ln lşlerıne kanşmıyorlar Kanşamı vorlar Ters durumlarda, vurdu lu kırdılı kavgalar çıkıyor Bırıbirlennın çapalannm saplarını kınyor, sn taşıdıklan plastık kovalannı parçalıyorlar Çığ, bu keslmln tümü adına dunımlannı şu cümleîerle ozetlı yor. « Kımi 25, klml 50 kuruş ve rır, 1 lıra veya 2 5 lira veren çoi az buJunur Ama, dbür arkadaş lar gıbı olulerle uğrasıp korkma j'ok Işler «kesat» gıttı mı de me zarlığın onunden geçenlerın peş lerinden koşmruruz «Hayır dua» edıp, bahşışlerımızi alınz » « Aramıza gırrnek isteyenlerl, birllk olur sokmayız abı Neden ml» Şöyle ki Çurilru çoğalırsaK, günlük paramız azalır Aldığımızı eve goturür babamıza vennz Arada da rrezarlıklardan kaçar, smemalara gıdem. Türk füımlerı guzel be abi ! • Bu çocuklann bırbırlenne ben zeven en yakın özellıklerı çogiin luğunun okulsuz olmalandır . Eğıtlmden yoksun bjlunmaları dır • BEN 0LÎIDE1 KORKMAM AMA, KAROEŞıM TABUIUN ıÇıNE HıÇ BAKAMAZ. GOMULMEDEN SONRA SU TAŞIMAYA BAJLAR AĞABEYıM..» madıfımız reng&renk suçlar» benzer çocuklar Mınık ellen üzun gözler vle ^^oplumların ya rınlara açılan aydınhk pencere leridırler Saçları okşanınca omuzlanmıza vaslanan, küçük bır ügl karşısında bıle sevıne1" en ağlamala r ıra nıç ml ı ç ' 'yıla mavan ve insaru ınsan vaoan ku*sal varlıklardır yavrular. Bunu gozonune alan yasUan mız da gerektıgnQe o^lar^n go zetılebılmelerı ıç n bırçok hj kumler ge' rrrus ır Örneg 6972 sayılı yasa Ana ve babasız b> Ana e babası bellı olmajan, ) Ana ve jajası taraîır terkedıleı < Ana ve babası tarafırMn ı^al edıl p fuhuşa düencıl ğ° alk' lıl içklere, u^nş'urucu madde T i kullanmava ve"a nlığe sunlklenmek f °n kesı ic • "* b • lunan çocuklannın de\let tarafm dan rrutlaki k o m ? *> "e> tiğınl söylerken, yavrulara veril mesl gereken onemın a ı ka lın çisgılerle çızıjor ama, "a uy gulama' Devlet îstatıstık Enstıtusunce son olarak bu konuda yayuuanan sayılar ne vazı< A bu volaa ç karılan jasalarm cılt cılt kıtap lann arasında sıkışıp rafıarda tozlanmaktan ote>e gıtmedığını gostenyor Yıllardanberı alındjgı sovlenen onlemlerın uygulanma dıgını ve bu toplumsal sorunun «çıg» gıbı bujuduğunu sap'ıyor încelemelere ~ore bugun jar djmuzda \arım m.lyona yaıun çocuk ckorunmaya muntav» ta nımınm kapsamına mrıvor. Ve bunlardan ancac 40 bın dolayındakı yavru deilenn açtığı yurt larla juvalarda sıcak vemek, ya tacak \er bJİabıl vor Yailaşı<c 450 bm dolayondak» rrunı» ise suça ıtılme olasıl'ğıyla buıon bu runa buyüjor Elbet sorun 'îtlmcilerı. uy kulanm kaçırdıgı gıb: ruh bı lımcılerını de derın dertn düşun uurüyor Bılgılerıne başvurduğum psıko loğlar, mezarlıklarda koşuşan bu \a ruların, rohsal dengelennın bozulma olasılığının kaçınılmaz olduğunu belırtırlerken, şu gerçeklere değuıdıler « Sorun, gerçekten sure geçi nlmeden ustunde durulması gereken onemdedır. Korunmaları gereken çocuk sayısının gıdere* çoğalması, yetkılılen içınde bulun duğumuz donemde nedense pek rahatsız etmıyor Bu yolda, yıl lardan beri çaldlgımız «alarm» 7ülen duymazlıktan gelınıyor Yaptığınuz araştırmalar uygar u'kelerın hıç btrinde gorülmeyen goruntuler çızıjor Yiızlerce, b.n lerce gozetümelerı gereken yav ruvu «Problem Çocuk» olma5a ıtıyor Devletın, bu yarava par mak basması geciktırılmemelıdır » Onlar M, yurdumuzda sayılan gıderek artan \e «olü» gorerek «korku» ıle büyuven çocuklardır öluler aracılığıyla kazanç sagla maya çalışırlarken aralannda sur durduklerı amansız kavga yaşam larının bır parçası olmuş Büyuk kentlenmızın mezarlıklannda goğüs goğııse verdıklen «var ol ma» savaşı sürup gıdıyor. ÇEK Tokat şubesindeki yolsuzlukta Gümrük Müdürü ile yardımcısı da suçlu bulundu *NK4R4 (Anka) Ankaı Cumhuriyet Savcılığı Tokat Ç cuk Esırgeme Kurumunda ya] 'an yolsuzluklarla ılgüı olara. Gumruk muduru Nıhat Başkai ue mudur yardırrcısı Recal Eı suçlu bulmuştur \nkara Sa' cılığı gumruk müc ru Isma Başsava ıle yardımcRecaı Er hakünda hazırladı dosvavn mahkcrteye vermiş v her ıkı sanık hakıc nda beş j hapıs cezası ıstemıştır VAUNIN 50ZIERİ Öte yandan \ alı Yalçm dun vapfıgı açıkıaTiada Daruşta7 12 Daıresının yurutmevı dur durma karannm «Suç ışleme ız nı mahıvetmde bulunmaaığın dan dolavı» vahlıftın kanun iet kılerının devam edeceğım bıldırmıştir Valı Yalç'n Danıştay ın Va'ılı gm gerekçelı karannı gormeden KONUT ÎNŞAATI İLÂNI îstanbul S.S. Esra Temel İşçi Yapı Kooperatifi Baskanlığından 1 îstanbul S S. ESRA Temel işçi Yapı Kooperatıiı adına (11) adet ışçı korutu ıat va etmçi* ızere vaufı rılacak koıut ınşaatı kapalı zari usuluyle \e goturu bedel esaslanna gore eksıltmeye aıt teklıl şartnamesındeki çartlarla ekSılfneye çıkanlmıştır. 2 Işın hesaplanan bedeli 1304 887 llra 50 kuruştur. Bu bedele, eksıltmeye aıt tekhl sartnamesinde.il ve ınşaat sozleşmesı tasansmdakı şartlar altında konutların Emlâk Alım Vergnerı ıle ıssan ve ışletme ruhsatı harçlan dahıldır. 3 Bu ışe aıt şartnameler ıle ıhale evrakı, Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Mudurluğu Inşaat Işlerı Mudurluğu ıle Sosjal Sıgortalar Kurumu îstanbul Emlâk ve Inşaat Mudurlugu nde gorulebılır 4 Eksıltme, 3/3/1977 gunü saat 10.30 da Sosyal Slgortalar Karumu îstanbul Emlak ve Inşaat Mudurluğu nde ış sahıplerı taraf ından kurulacas ıhale komısvonu marıfetıvle yapılacak, kesın ihale Sosjal Sıgortalar Kurumu Genel Mudjrljğunce netıcelendırılecektır Müteahhıt ınşaat sozleşmesını ış sanıbi Kurum ve Kooperatıfle müştereken aktedece^, odemeler Kjrum tarafmdan dırekt olarak muteahhıde yapılacaktır 5 Eksıltmeye gırebılmek içm lsteklılerın, a) Muteahhıtük kamesını (C gurubundan ıhale ve esa» beaelın 2/3 ü kadar), b) Teknık araçlar bıldirisıru, c) Sozleşme tasansının 5 maddesuıde lcavıtlı teknik elemanlann çalıştırılacağına daır taahhutnamesını (noter tastıklı), d) Sermaje ve kredl olanaklannı açıkla>an malı durum bıldırısi (Banka'dan), e) lluracaat tarıhınde taahhudü devam eden Işlerml açıklayan büdirisinı f) Müracaat tarıhuıe kadar tam olarak başanlan işler bildırısmı, Ekleme suretıyle ıhale tanhinden (ıhale gunu harlç) en az uç gun evveLne (28'2/1977 gunü mesaı saatı sonuna) kadar Sosyal Sigortalar Kurumu îstanbul Emlâk ve Inşaat Mudurluğu'ne yazılı muracaatta bulunmalan «'ieterlık Belgesı» almalan ve yeterlık belgesını kapalı teklıf zarflanna kovmalan şarttır 6 Geçıci teminat mıktarı 52 S9S,63 TL olup, isteklilenn Sos>al Sıgortalar Kurumu tstanbul Emlâk ve tnşaat Mudurlugune yatırarak makbuzunu vej'a geç cı temmat mektubunu kapalı teklJ zarfma kovmalan şarttır. 7 lsteklılerın kapalı teklıî zarfını makbuz mukabılmde îhale Komısvonu Başkanhğ na ıhale saatınden en geç bır saat evvel vermelen şarttır. 8 Kurum, Yeterlık belgesml verip vermemekte ve .halejl yapıp yapmamakta veva dıledıgıne japmakta serbesttır. 9 Telgraf İle müracaatlaT •• postadakl vaW gecik» meler kabjl edılmez 10 Beledıyelerce llânlardan almacak \ergı ve resim.er Müteahhıt Fırmalara aıt olacaktır. Ancak, ihale vaptlmadığı taktırde Beledıj elerce llânlardan alınacak vergı ve lesımler kooperatıf tarafmdan odenecektır. Kej'fıjet llân Olunur. EN ZAHMEHiZi, DilENCiliK... Içlennde en kolay para kaza nanlaj, küçücuk avuçlarmı ölü sahıplerinln peşi sıra açan «Dılen d Çocuklar» oluyorlar. Mezarla nn kapısında duruyorlar ve kım gelirse gelsın hep bırlıkte çevresme üşUşılyorlar 6 yBşındakl AU SAHİPSIZ ÇOCUKLAR Cınltilannı dlnlemey» doys MOD\ DE\tZ KULÜBÜ DrRNEGt Kapalıçarşı'ya ilgi gösterilmemesini eleştiren çarşı esnafı seçimde oy kullanmayacak îstanbul'un turıst çeken o nemlı jerlerınden 516 yıllık ta rılıı Kapalıçarşısı'n r, jıllardan bcn darnlarının onanlamayışı yuzunden tehlıke arzettıgı bıl ü.rlmış*ır Bu nedenle bır tasın top'an t'sı duzenîejen Kapalıçarşı E5naf Dernegı Başkanı Oktay As lan, 30 bın metre kare arsaja lurula 40 b n dam ı çarşın'n o narunı ıçın 12 yıldır yaptıklan gınşımlerın janıtsız kaldığını soylemış*ır Aslan ılgısızlık sü rerse 4 bın ışjennae çalışan es naf ve aılelennın seçımlerde oylannı ktıllanmıvacaklannı bıldırmıştir Çarşının 1°54 yılında geçırdi ğl buyuk va ıgmdan sonra yapı lan onanmn n, son onarım ol dağura da sozlenne ekleyen ^s lan deiletten kcpalı çarM esna fı olarak 15 n ı h o n lıra ıs'edık lerırü, buni kısa \ade ıle ode «Yülardan beri surdürdUğümuz başvurulanmız ancak 1974 yılında CHP MSP koalıs yonu zamanında gerçeideşti Is teğımız meclıste kabal edlldi Senatoda ise, Bursa ve Kayse rl kapalı çarşılanrun da tamın için ıkışer niılyon lira yaUnm yapılması istenmesl uzenne, ka rar, tekrar Meclise geri dondü Bundan sonra yapüğımız tüm ginşimler ise sonuç vermedi Meclıs gtlndemınde tiçuncu sıra da olan önerimız, 77 sıraya in di. Seçımler dolayısıyla bu tek Uf kadük edıldi» KONUKLONDRA BELDiYE BAŞKANI iSVAN'l ZiYARET ETTi Yurdumuzda bulunan Londra Beledıje Baş/taru Sır Drobın GUlet ıle beraberindekı hejet dun Istanbul Beledıye Başkanı Ahmet Isvanı zıyaret etmışler dır Saat 14 30 da beledıve saravı na gelen konukları Başkan Is van karşılamış ve makanıında kabul etmıştir Konuk he>et ls van ıle yaptığı goruşmeden son ra ozel gıysılennı gıyerei bele cuve meclısmın oğleden soaraı vapılan toplantısına katümışlar dır ToplantJda bır konuşma ya pan Londra beledıye Başkaiıu Sır Gıllet, tstanbul gıbı Londra nın da sorunları bulundugunu Istanoul beledıve başkanı Tsian 1» jtent sorurüarı haküinda go '•uşeceklerıru ve kendı denejle ıını anlatacaklannı sojlemıştır Londra Beledıye Başkanı sa bah da îstanbul Valısı Namık KOKGREYE DAVET Kulubamuzun 1T6 Yılı Olağan Genel Kurul top antüi 6 Mart' 1P77 Pazar guru sa<t 14 30 da Der neğımızın merkez bınasmda (Mo da îskele Caddesı No 276) yapı lacaktır Bu toolantıda eks^rıvet oln'a dıgı takdırde 1630 savılı Dernek ler Kanunu ve Nızamnamemız hu kumİBTine sore Ikırcı torolantı nın 13 Ttart'1977 pazar guru a'nı ver, avnı sıatte jaoüafağmı ve asağıda vazılı middelerın rruiake re edılecegi arz ve ılan oljnur \ONETIM KIRILL G C \ DE H 1 Rıyaset öıvanı seçımı 2 Yonetın Kjrulu ve Murakıp Eaporlannın okunmas' 3 Bılanço ve hesap cetveller n n te^kıkı ile, tasvıbı halın de Yone'ım Kurula vc IIu rakıplann ıbrası 4 1977 yı ı butçesının muza«.e resı ta^vıo hal nda tasdıkı 5 Yenı Kulup Reısı ve Yonc tım Kurulu Lvelen ıle ye dPklerın n seçımı, ı Uç Murakıp ıle Uç jedek Mi'rakıbın seçımı. Darphane Matbaasında toplu sözleşme görüşmelerî uyuşmazlıkla sonuçlandı Darphane Damga Matbaasında 500 işçi içın DÎSK'e bağlı Basın Iş Sendikasının sürdürdügü toplu sozleşme goruşmelen uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Darphane ile dort yıldır toplu sozleşme yapıldığını, ancak ilk kez son derece uzlaşmaz bır tavır ile karşılaştıklarını one suren Basınîş Sendıkası yetkıllleri, anlaşmazlığın greve yo\ «çabüeceğini belırtmişlerdir tşverenin hıç bır sosyal gelışme getlrmedığıni, aynca. iki yıl içın 45 lıra zammı uygun gör düğunü belirten sendika yetkıllleri bır devlet sektorundekı bu venlenn özel sektorun tutumunu da aştığtnı oi& surmuşlerdır Darphane'de «uzun yıllar boyunca çalıştıklannı ve bugü ne kadar toplu sozleşmelerde bu denh anlaşmazhks gormedıklennı belirten ışçıler, Darphane vonetımını suçlamışlar dır Darphane vdnetıminin kısa sure bnce jenı atamalarla de gıştığını belirten ışçıler, jenl yonetırnın a!mıs olduğu tavnn hıçbır şey getırmedlğıni belırtmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog