Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

SEI I Z CUMHURİYÎT 2 3 JUBAT 1977. BANKER , ZEKİ 27 5213 22 66 86 • 0 • BANKER ZEK3: 22 66 88 27 52 13 IZMÎR: 13 82 21 MERKEZ: 4. VaSol Han Asma Kat, No: 89 HtSSE SENETLERÎNteî YÜKSEK PtYATLA ALIRIM, H t S S E SENETLERÎNÎZI EN UYGUN BORSA RATÎCÎ VE CÜZÎ KARLA SATARIM. MÜESSESE VEYA ŞAH1SLAKA AİT TAHVÎLLERÎ EN UYGÜN ŞARTLARLA PAZLA MENPAAT BEKLEMEDEN DERHAL MUBAYAA EDERtM MÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPILMAS1 İCAP EDEN OPEBASYONTTN MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGIN1 BÎLMELİSÎNÎZ. TELEFONLA VERDÎGÎNÎZ EMÎRLERÎ DERHAL YERÎNE GETIREBtLMEK VAZtFELEKÎMÎZÎN EN ÖNEMLÎSÎDİR. ARANILAN KIYMETLER: YAP1 VE KREDt BANKAS1 YAPI VE KREDÎ BANKASl Hisse Senedi ve Tahvil İlanları BANKER ANKARA NOTLARI 0 KASTELLÎLER: 2 2 3 6 4 4 2 7 2 5 8 8 275733 28 66 94 TELEKS: 23 314 KAST. TR. BURSA: 20369. TELEKS: 32184 ÎZMÎR: 141402. TELEKS: 52678 MERKEZ. 4 Vakü Han. Asma Kat, No: 2326 Sirked/ISTANBÜL 0 ÖZEL FÎYATLARLA TALEP ETTÎGÎMIZ HİSSE SENETLERİ0 GARANTÎ BANKAS1 (Uvguladıgınuz fiyat gerçek borsa rayicidir.) 0 GARANTÎ BANKASI R*ıçhan hakkı (Uyguladıgı mız fıyat gerçek borsa rajicidlr.) YAPI ve KREDÎ BANKASI YAP1 ve KREDÎ BANKASI Ruçhan Hakkı T. TÎCARET BANKASI ÎSTANBUL BANKASI AKBANK T ÎS BANKASI T ÎŞ B1NKASI KURUCU T SINAf KALKINMA BANKASI ODOKSAN SİFAS DEVA HOLDİNG NASAŞ IZOCAM SI^JAİ MAI.Î TAT KONSERVE RABAK RABA^K KURUCÜ SARK nFGÎRMENCILİK ITTIHAT DEGTP.NtENCUIK \TONG TEZSAN OLMVK SIEMENS KORDSA EGE B l R A r i I l K BAGFAŞ AYGAZ AYDIN TFKST1L T DEMtR DOKÜM «1RKLTSAN KAV ORMAN SANAY1Î KOÇ YATIRIM VE PAZARLAMA OTOS\N ALTIN YUNU3 TES'SLERI 0 Sa>ın (ıısse senedı Malıklert sahıp olcJugunuz kıvmetın sa tışını duşundugunuz zaman mjossçsemiîe muracaaünu m^nfaatımze olacaktır. 0 Sayın tasarruf sahıplerl para nızı ya'urırsen almak ıstedı^ı nı7 hısse «enedı '.e ta^ul ıa«kında bızden bilgı ısteyınız. 0 tıjatlarda gerçpk bors» f.vm, muşterıje gerçek anlamda nız met muessesemizın degışnıez prensıbıdır SATILIK DEGERLERI 1LAN EDIYORUZ0 ÇtNKUR 1000 aCPt (Geiere ' Cı p&rla.^:. ı$!etme devreye CENT PP3HK2 E72B33 0 BANKER CENT (Suha CENT) 0 TELEPON : 22 32 82 27 26 33 0 4. VAKIP Han, asma katın Uzerindeki 1. Kat No: 9 Bahçekapı ÎSTANBUL 0 Piyasanuı UzenndeW fıyatlarla talep ettığimlz hısse scnetlen: 0 T. GARANTÎ Bankası (Rakipsız bir fiyatla talep edıyoruz.) 0 T. GARANTÎ Bankası ruç han bakkı (Rakıpsız bır fiyatla talep edıyonız.) 0 YAPI ve KREDI Bankası (Özel fiyatla alıyoruz ) 0 YAPI ve KREDÎ Bankası rüçhan ha.ctı (Ozel fiyatla alıyoruz.) 0 TEKNO MESKEN 0 T. ÎŞ BANKASl 0 T. SINAI KALKINMA Bankası 0 T. TÎCARET Bank=isı 0 ISTANBUL Bankası 0 AKSA 0 ALTAŞ 0 ANADOLU CAM 0 BANDIRMA GUBRE 0 ÇELÎK HALAT 0 DEVA HOLDÎNG 0 DÖKTAŞ 0 EGE BÎRAriLlK 0 EGE GÜBRE 0 HEKTAS 0 ÎZOCAM 0 KARTONSAN 0 KAV 0 KOÇ YATIRIM PAZARIJVMA 0 KORDSA 0 LASSA 0 NASAŞ 0 OLMUK 0 OTOSAN 0 PÎMAŞ 0 RABAK 0 RABAK RÜÇHAN HAKKl 0 SARKUYSAN 0 SIFAŞ MENKUL DEGERLER BANKERÜKve FINANSMANA.S. Te) 44283645Î765 MERKEZ Istlülâl Cau Odakule îş reerkezi No: 286 Kat: 17 Beyoglu ISTANBtJL ANKARA ŞÜBESÎ Adres: Gazl Mustala Kema) Bulvan / Ankara Tel: 25 29 82 17 42 66 Teleks 43332 TTATR HÎSSE SENEDİ VEYA TAHVÎL ALIM SATIMI: PORTFOY IDARESI PORTFÖY ANALÎZÎ HÎSSE SENEDt DEGERLENDIBME ETtTDLERI ŞÎRKETLER ÎÇÎN HISSE SENEDI VEYA TAITVÎL ÎHR^Cl ÎLE ÎLGÎU BÜTÜN HtZMETLER MEBAN ORTALAMASI Oncekı Gun Bugün Değışım ı FL1 Degişım C'> ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan Düşer» Sabıt Toplam MEBAN : : : : 2314 23?>S 4 44 4 150 18 () 32 50 Hısse Hsse Hısse H:sse 0 Mustafa EKMEKÇi 0 SULANDIRILMIŞ SLOGAN DÖNEMÎ... Cepheci ttodamanm tombalak eşi şoyle dedı: Şekenrn, en hızlı danslan biz yapıyoruz, yıne de bıze ge rici dıyorlar. Bir türlu anlıja mjyonım vallahı.. Millet Meclisı'nde. Millı Egı Um Bütçesi, sonuk geçtı dene büir. Genel Kurul saionunda beş on CHP'lı, bır o kadar da APni vardı. «Komando» Naıl bey, konusrnalan dikkatle izlıyor gıbıydı. Duglas bıyıkları vardı, yanındakıyle konuşurken. Ferdı Tayfur konuşuyor gıbi.. Aslında çok guç durumlara düşmuştii Naıl bey, yakın zama na kadar. Bakanhku tp'.er ar tık. «Komando»l="nn plirdevdı Dınleyı^iler locasmda b m tombalpk bır kaç kadm var yoktıı Saçları yapılmıştı çngunun.. CHPlı A Netat Olçen guzel U konustu ama, dinleven yoktu ki GPçen halta sonunda. kalabalıklar ıçmdeydım Halkevlennın 45'ıncı kuruluş v.ldonümü dolayısıvia. Maltepe rio Alemdar smemasıncia duıenlenen ?ecedc, Rvıhı Stı'vu Rahmı Saltuk'u, Sümeyra Çakır'ı. TUlin NutKu'yu. Timur Sclçuk'u dinlemistik. Ruhı Su. bUyuk ustı, konserı ni garg?raya yanı sîozanlara gp tirm^k ıstıvenlere olanak ver metij. Tımur Selçuk, uslu, akıllı bır sanatçı, «Slogan» başla yınra turkusün^ başlamadan «bol yonet» dedı. Anlıyan anladı. Tabıi Senator Suphi Gurfcoytrak, Rahmı Saltukia birlikte otumyordum. ru yeneceğlrü, güsel çdagHertai yıne çızecegini düşür.Uyorum. Herkesler bir can kaygısma diışmüsler gibi. Türöye'de can güvenllği yok ya, kımse aksam olunca evine sag ddnüp donme yeceğmı bilmıyor ya, tedirgınlik ondan da gsliyor belkı. Bir kur şunla yaralanmıssınız rsa«taneye atmalısmu! kendınızı, yahut binleri götürmell. Fakat, ya sı 7İ. «Hadl hast»neye gotürelmı» divenler, sizden degülerse? Hastaneye eefcil de, iskenceye gorünivorlarsa' 12 Mart döneminde yasadı çok kim«f bunu Ankara'da gecevan «ı bîriürülen bir genrin cesedml ynl nrtasmdn çnpçtllcr buldular Kalabalık, glın kaç morak boyu vükselene dek seyTetti ölüvıt Ankara'da Ojîrhurivet nkudu gu için avukatı ddven komando lara, oradakı kalabahk nivo karsı çıkmadı' Çevrestnde avu katm. 20 2? '< çı vardı. Tnlar >tırtl«e!er komandolarm Ustüne kpçıramaylar mıydı? Sevirci kalrtüar, anlamria sir oldular o anrta. G«>rçektp hnlk 7^>rbalara karji "lurah'Vr zorbHİıkian «nlpvpbtllr. îstanbul'da, Ahmet ASanğiu' nun cemroiı ka'dınîırken. ** .bri ı<esep!i adırriaki htr vm"a5 da «Idüril'd'l. Elien kana mış. Pinayetleri fj'umlan dav ranıslarıyla knkırtmıs r>laı =)r te1»vıolarda bov eostprimr lar TRT Seçım Kurulu •"' ..1. TRT'de ÇS1IVT> do K^ra'is'm pi revınden Plınmasım Isteven tv darılar V^da'' 'liroklil'k e< mıvorlar mı np"' IWı<»rr sçs.r, ne kahraman'ar. babavıJHfler * • > rürüî ^'Vsırıir. Içlerrode \arsa kr>ntpnUr''' tö b»T naTRT'de çalışanlann büytU b^lumü, büyük sınav verdı'er bu Karatas olayında. Şımdıye de*in ıllt kez karsılaşılan bir tuUıml?, imzalanyla. savcılığa ha^vurduIar. «Bu Karataş, mahkeme kararlanna, yasalara aykın olarak bızim başımızda durmaKtadır. bunu buradan alın» dı>e, bir namusluluk ornegı verdıieT Turkıye'de fasızmin yerleşem'vecpftımn en güzel kanıtıydı bu TÖBDER. TÜMDER. TUTED tn Danışta7 karanyla veniden açılmalan artık gün 151 TÖB DER voııetıcılen bınaları mn " r İPnmıs olduftundan. Makıne An henöısleri O'l";'1 ıomıc olarak çMısr.nrlar Zaman za .an Gultekın Gazioftlu'yla konusuTn nım O anlatıvor. Anadolu'daki arkadasla'iıı?dan haberler alıroruz. Olann morallen cok ivı. Bu baclîilan daha çok surdürpmezler Damstay karar.nı aldıktan sonra «ms kııl btr sıirpı. beklıyece*. «onra eıdıp mühürlen sçara'< goevi mız<> basl«vacagi7 . TÖBDER, TÜMDER ve TttTED'ın 5 subat mıtırgını bozmak ıstıvenlerse. sulandınlmıs sloean donpmınln Ilginç örneklenni verdıler Kınlay'da bıldırl |pr dagıtıvorlar. TOBDER Gfre^ Baskarı rTlı]tekıi Ga^ioSlu lıe, TÖBDER i kapatan Ankara Va U Durnvış Yalçm'ı bır M Kaba koyuyrrlar Mıtmtrt düzenlıfpnBuyunın bakalım. Bunlar V Mart dıye btr donem*. fa^izmi yaşamamışlardır. Bir kafsva gftrp. fas'znı ıvyp çoreklpnmelı kı. «dpvr.m» gerçekleşMnlmp'ıl. Hanı, hır zamanlar *aaa 12 Mart don» mınde «Faşızmin nndanlarını *aptermek» vp.rd». NP la rindinmı mpte/lip. oaçmın çarestne ' X mavİB sonın çözülseydl. fiah^ koîavdı rıplkı Şo'nı ıçne sızmıs kışkırtıeıiarsa hiçteu soıumlu luk ta'mıaJs. tflmrrak mpmmek teier. Ür'versiteli ögrenci " ""ri Dpınîei r«'«kanı ile ko./ıs'j vnnJuk IVrtVvdı: Tanıdıklarım Içtnde. ,1 1tlarına anaam. babasmı ınandırmıs birme rastlamadım. anası. babası 11e çelis'd i' de. Bazılarının anası oSenı coguracagıma tas dog.ırsayaım» dıyormus . Ece. bıınun np^p^ı «dpv.tm» cılık, neresı «halknçılık? 12 Mart oncesmde va»aoı* dedım. bazıları, 0 zamanın Sosyahst Partısı «TlPrnn teksı: makmesme el knyup goturr.ı'istü Goturenler el koyanlar tunu uhalk ıçın» ,aptıkîannı sanıyorlardı 12 Mart dhi»mtnde işkence'.errlpn gecm:5. konT eerıila va grtfürülmüş sonra aftan yarar'anara'< çıkmıs olanlarln konusuyoram Sızler denpmelerdpn ectini7. vpnı vetı?en çençlon uvarmphsnız NP dıvorsunuz? Konuştuklanmın hıçbıri, gosıst tutumlan. davranıslan onaylamiyorlardı L'stalann Kanısı da öyledlr Gençlık kesımı, rıncırın en z& vıf nalkalarmdandır. Arkadaşım Bınalı şoyle dedı Bır Kaç oküzü birden çüte koştuklarında aralannı zıncırle tuttururlar. Zincırın en zayıf halkasından kopar koşum Genç Uk de öyledır Hıçbır zaman «Devrun» yapmaz, yapamaz. Devnm yapacagız dıye ortaya çıkanlar, kendilerme v* topluma. b'îsta ısçi sınfına zarar verırlpr Duvarlara yazılar vazarlar, saçma bulurum Yazdırmak ıçin de ortaokul, lise ogrenrılerinı seçerler. Basımın bu denlı llerledıgı donemtle, nala duvar > a zılarıyla, el ılânma benzer şeylerle kitlelere etkl yapacaklann sananlar yanüırlar. ia Mart işkencelennden geçmışlen anlatıyordum, çogu, aftan yararlanip çıkmış olarüann çogu. evlerine ekmek gotürmek ıçın, yenl ış alanian arayıp bulmuçlar. Solculuklanna devTimcılıklermp kıl kadar halel gelmprnıştir. Öyle, ancak, oyunlara gelmede, sert'venlerde yotcturlar. Bu bakin araştınn çevrenizi 12 Mart donemınm emekli genç tegmenien, üstegmenlen, iskencelerden geçmtslerl ne\er düşün mekteler? .. • • 0 RÜÇHAN HAKKl • GARANTÎ BANKAS1 0 GARANTİ BANKASl RÜÇHAN HAKKl • • • 0 • • r TÎCARET BANKASI ÎSTANBUL BANKASI AKBANK T İŞ BANKASI T. İŞ BANKASI KTJRUCU T. SINAİ KALKINMA BANKASI • ÖPÖKSAN • SÎFAŞ • DEVA HOLOtNO • NASAŞ • tZOCAM • SINAI MALI TESEBBÜSLER • TVT KONSERVE • RABAK • RABAK KTJRÜCU • ŞARK DEGIRMENLEttî • tTTtHAT DEGÎRMENCÎLÎK • YTONG • TEZSAN 0 T SIEMENS 0 OLMUK • KURDSA 0 BAĞFAŞ 0 EGE BIRACHJK • AYGAZ 0 AYDIN rEKSTTL 0 T DEMtR DÖKÛM • SARKUYSAN • KAV ORMAN SANA7O 0 KOÇ HOLDINO 0 OTOSAN 0 SATILIK KIYMETLERi 0 I3RAHÎM ETEM tahvüi %18 faızlı 3n bin TL'lık 0 ESKİSEHÎR ÇtMENTO tahvl lı. Sanayı Kaikınma Bankası garantosınde 300 bin TLTık 1000. TL'sı 950. TL. 0 CÎNKO KURSUN 100 adet istikbal lçın yatınm. 0 ÇAYIROVA CAM 80.000.0 T. TÎCARET BANKASI 15 bın TL. 0 KARADENÎZ BAKIRLARI 50 adet 1000. TL'sl 450.0 NASAŞ 200 adet, bu yü daüa yukse's temettü beklenlyo 0 M A K I N E TAKTM 20.000 TLIUK TESEBBÜSLER YAYTNLARI 1)H'sse senedı nedır? ıslm li tatap Konusu öisse senedt nasıl ne zaman ^e nereden almmalıdır Fıyatı & TL. 2) Meoan Sermaye Plvasasa Bultenı, konusunu firma vesektrtr rapor'an ıle PÎYAT AÇIKLAMALARI. Fiyst» 5 TL Yıllife aoone 120 TL Yurt di5i abone vıllık 240 TL. Bülten 15 gılnae bıı yayınlanır GPIIPI Da*ıtım MEBAN MENKUL DEGERLER BAN KERLÎK VE FÎNANSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sermaye arttinnu yapması bekleniyor. IZOCAM 10 ad. % 60 temettü verecek. Sermaye artünmı beklenıyor. SARKUYSAN 150 adet. Bu jtl temettü verroesl beklenıyor. ÇELIK HALAT 100 adet. Daha yüksek temettü beklenıyor. RABAK 15 adet % 3337 temet tü verdi. PIMAS 30 adet. îstikbal için yatınm. YTONG 10 ad. *4 25 temettU vermesl beldenlyoT. CUKUROVA ELEKTRÎK S00 adet Vt 375 temettU venü v« Vı 20 bellrs» nisse dağıtacak. NOBEL Gâg Sanayl 65 adet nominal tiyaüa. RABAK RUçhan hajtö 100 adet. EGE BlBACTLIK RUçban b a * a 100 adet. KAV 100 adet BORUSAN 70 adet (MemieKeümizin en güçlü fcunıluslanndandır.) MENSDCAT SANTRAL 100 adet (H 25 temettU terzl ettnlştlr.) KOROMA TABTM « adet <% O 35 temettü tevzl etmlştlr. Sermaye arttıntnı yapacakür.) SAT1LIH TAHVtLLKB: 50ü bin TLTı* 2 yıl sonra paraya çevrilebüecek şirket garaaölı tahvü. 1000. TL'si 910. TU GÜMÜŞSTTTÜ Halıian tahvül •* 15 lalzll 30 hin TL.'lüs. 1918 SAVUNMA tauvlll. 5 mflyoo Urallk V \\ talzll> ALTTNYTLDIZ TAHVtLI % 15 faizli 120 000 TL.'lik 1000 TL.' sı 900 TL.'den MENSUCAT SANTRAL tahvlli 50 000 TL.'bk üzerinde 6 ayHk geçmış taizl var. 1000 TL.' si 950 TL.'den. ÎLTAŞ Tahvılı 50 000 TL.TılS uzennde 6 aylıi geçmiş îaizi var 100*1 TL.'si 950 TL.'den. DEVA HOLDİNG TAHVILI % 18 faizli 80X00 TLIık 2 sene sonra ıstenildigi anda parsya çevnlıyor. BANKER ZEKÎ: 23 68 88 27 62 13 ÎZMÎR: 13 83 21 NTERKEZ 4 VaMI Han Astna Kat. No: 8* Bahçekapı / tSTANBÜl tLAN SÜTÇÜ1>ER ASLtYE HUKUK MAHKEMEStNİN 1977/5 E. 19TJ/1 K. SATILl DOSYASINDAN Davacı Sütçüler Kazası Kuzca köyunden Ramazan ve Ze>nep oğlu 1958 Dl. KIY MET SEN tarahndan, Davalı Nufus BaşmemurluSu aleyhınp mEhkememıze açtıgı İsım Tashıhi davtsının •vapılan açık yarsılaması sonunCIA: 0 MEBAN'IN StZE SUNDUGD KIYMETLER 0 AROMA Sermayesı 45 mılyon lıradır 1975 yılında °/ı 16 temettü dagıtmıştır 0 ASLAN ESKIHISAR 21'5 b mıl yon sermayel) çımento sek torunun en estu Kuruluşlann 0 Talep ettığımiz şırket ve devdandır let tahvillen. 0 ÇIMSA 18'J mılyorj sermayelı 0 %18 °ol5 *U4 f ol3 o çımento sektörüne baglı bu ,ol2 »oio faızlı garantıli veSABANCI HOLDtNG Iturulu ya garantısu tum şırket tahşudtır vıllerırü ve °»11 faızlı tum 0 GUBRE FABRIKALAR1 200 devlet tahvülenru, gerçek bormılyon sermayeli şırket sa rayıci ıle satın alıyoruz. '•e 31.25 temettü dagıtmıştır 0 Tasarruf bonosu alış fıyatlan0 SUNTA 40 milyon sermayeli mız: 1975 yılında Cc40 temeuti da 0 1966 «r*. • 1967 %7« ,,. " gıtml$ur 0 MENSUCAT SANTRAL 81 Eı51 0 1969 ».066 von sermavelı 1975 ilında 0 1970 %56 % 25 temettü da?ıttı 0 1971 °.t54 0 PLASTÎFAY 18 milyon sprma 0 1972 %52 velı 1 » 5 vılında H 20 temet <7 0 Ayrıca buyuk miktardakl botü dağıtmısur nolara bzel {.yaüar tatbık edı 0 KORUMA TAKIM 70 mılyon lerek pımn odenır sermayelı, 1İJ75 yılmda «i 35 0 Faız kuponu ahş fıyaUarımız: temettü dağıtmıştır. 0 1977 ^97 0 POLYLEN 85 mılyon serma0 1978 V82 yelı 1975 yılında «* 20 temettU 0 1979 ^69 dağtttı. 0 1980 S59 0 SIFAŞ 104 müyon sermaye.ı0 1981 < o 9 T4 dir. ",'» 20 temettü dağıtmıstır 0 1982 »«41 0 TEZSAN 1 U mılyon 0 serma0 SATIŞA Stn^TJLAN yelı bır fcuruluştur 1975 '\e KIYMETLER • 20 temettü dagıtmışar » 0 Çeşıtlı şirket % 14lSlft talz0 SARKUYSAN 75 adet (Bu yıl lı tahvılleri. ilk temettü tevzıatı kesınleştı) 0 ARANAN HISSE SENETLERÎ 0 KORDSA 50 adet (.Sermaye 0 GARANTİ BANKASl arttınmı yapması kesınleştı.) 0 LASSA 30 adet (Sermaye art 0 EGE ENDÜSTRI 0 EGE GÜBRE tınmı tatbıkatı tamamlamyor) 0 KARTONSAN 0 ÇELIK HALAT 50 adet (Bu 0 DEVA yıl daha yuksek temettü ver 0 BAGFAŞ mesl beklenıyor.) 0 ÎZOCAM 0 OLMUK 35 adet 0 LASSA 0 PÎMAŞ 80 adet (Bu yıl daha 0 PÎMAŞ vüksek, temettü tevziı edecek.) 0 RABAK 0 ANADOLU CAM 100 adet (1976 0 KORDSA yılı kârh geçti ) 0 PLASTÎFAY 0 KORTJMA TARIM 75 adet 0 KOÇ YATIRIM PAZARLAMA 0 DEVA HOLDÎNG 100 adet 0 OLMUK 0 EGE BÎRACILIK 80 adet 0 AKSA 0 T. GÜBRE FABRIKALABI 75 0 KOÇ HOLDÎNG adet 0 SARKUYSAN 0 RABAK 10 adet 0 NASAŞ 0 15 000 000 TLTık % 11 faizll 0 YTONG 1976 SAVÜNMA BORÇLANMA0 TRANSTÜRK HOLDÎNO SI TAHVÎLÎ. 0 Her tüılü yatınm fcaıarlannızda size yardıma olabü 0 BANKER CENT (Süha CENT) mek MEBAN"ın en önemlt 0 TELEPON: 223262 27 26 33 amacıdır. 0 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN ADRES: îsüklftl Ced. OdakuÜZERİNDEKÎ 1. KAT NO: 9 le îs merked No: 286 Kat. 17 BAHÇEKAPI ÎSTANBUL İnşaat Yaptırılacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden Bankamızca Kastamonu Küre Bakırlı Pirit îşletmesinde yapılacak olan sosyal binalar, yan tesisler ve saha işlen ınşaatı, B. B. Yapı îşlertmn 1977 ve 1978 yıllan fıyaüan ıle ve bınm fıyat esasına göre ihaleye çıkanlmışör. 1 Ihale 29 Mart 1977 Salı günü saat 14,'de Etibank Genel Müdürluğünde yapılacaktır. 2 Işin ilk keşil tutan 21310.000. TL. olup, geçiö tenalnaü 653.000, TL.'dır. 3 tsteklllerin: a) B grubundan en az 30.000 000, TL ltk müteahhltlik Kamesl, yaptığın» ÛBİX b) Benzeri blr işi taahhüt suretiyle belge. c) Eksütme şartnamesinln 8. maddestnde beUrtHen vesıkalar, ile bırlıkts 1/3/1977 Sah günü saat 17."ye kadar Genel Müdürlügümüîe müracaat etıneleri lâzımdır. Bu tarıhten sonra veya teîgrafla yapilan müracaatlar kabul edılmez. * thaleye glrmek lçın tştirak belgesl alınması şart olup, bu belgeler 21/3/1977 Pazartesı gününden iübaren Etjbank înşaat Dairesı Başkanlığından alınacaktır. 5 Teklıflenn, üıale gunü saat 12,*ye Kadar Bankamız Um\ımi Muhaberat Serristne verilmiş bulumnası lâzımdır. Postada vakı gecıkmeler dıkkate alınmaz. 6 Teklil alma dosyası Küre Bakırlı Pınt Işletmesi Müessesesi Müdürluğünde ve Bankamu însaat Dalresi Başkanlığmda görülebillı. 7 îhaleye İştırak belgesi alanların teklif verebtlmeieri İçin eksiltme dosyası alması şart olup, nosyalar Ihale gününe kadar Bankamiî Muhaseba ve Mali îsler Dairesı (Finansman Şubesi) veznesine yatınlıp almacak 1500, TL.lık makbuz karşHı&ı însaat Daıresinden alı8 Bankanu2 2490 sayılı fcanuna tabl degıldir. (Basın 11472) 1790 Davacıntn «KIYMET» olan isminin «BARIS» olarak deglşttilmcsine 14 1 1977 tanh ve 1977/5 E. 1°77 1 K sayılı ilâmla karar verilmistır. Keyfıyet ilân olunur. <Basın: 12125/1796) Tımur Selçuk. başanlı bir sanatçı olacak. oyunlara gelmeme kosuluyîa Oyım bu. kimlerı gptırmez ki . Alı Ulvi Ankara'daydı «Pın Reis \e Amenlsa Haritası» adh (ılmlnır. gost»ns>y!e Upli olarak selmışlerdı Levpnt Dönmez^ vilk \erl»n bırakmak Fılme gıdempdım Cumhunyet ler. vapt.ık'anndsn elbet pi^nan Bürcsu'nda bırazrık olsun konu olurlar övleiertnı tanıvoruz ki. 0 OTOSAN « adet (Bu yıl vvus sabiWık Yalçın Çenn'ı sordum rtonenİTrric \erı zdtfi tnlet»n 5Pk temettü bPklenınektedır > Alı Ulvı'je Daha onc«. Tan İPr. ellernd» blr fıle r^zardaTi 0 SARKUYSAN 300 adet (BU Orala da sormusmm. Yalçın Çeahsvenş uğraçmdalar BunlarTn yıl >iıkseX bır temetrü bekJen tınie bır jerlerde karşılasıp kokimse adlarını bilp anmaraa^fa nuşmuşuz gıbı. Çok sevıyordum Bugün cephe ıktMannda, TV" 0 CUKUROVA ELEKTRÎK 250 J çızgılerinı Ha«taytms Fir sfi rie boy gos*'«renleT. bn yerlerden sdPt (f"o 20 bedelsız msse se I redır, çınnıyormuş. Nasıl Uzül ayrıldıklarında kimspnin yiizlen°dı tevzıatı, mart ayındakı ı düm Yaiçın Çetin ın rine bakaraSını mı utrumi he>et loplanusında *a ' rara bağlanacaktır ) ' 0 SUNTA 100 adet (Bu yıl aynı temettuyu tevzı edebiteıegı duyurulmaktadır ) 0 ÜNIROYAL 450 adet (LAstık Sanayıınde en güçlü kuruluş i tur.) 0 ANADOLU CAM SANAYIÎ 150 adet tBu yıl kârlı duruma geçmıştu.) 0 GOOD YEAR 30 adet (Aigari • 20 temettü dagıtacagı duyu'» rulmaktadır.) 0 SANTRAL HOLDÎNG 1 000 Fakültemizde asagıda belirtılen Kursülerde açık buluadet (Kcıcpır tıyatla satısa nan asıstanîıklara atama yapılacaktır. arz edıyoruz.) istanbul Üniversıtesi asıstan yönetmelifinin 3 ncü mad0 MENSUCAT SANTRAL 200 desınde belirtüen şartlan hai2 olânların hangi kürsüye asisadet (% 25 temettü tevzı ettan olmak ıstedıklenni ve hangı yabancı dilden sınava gıretı. Bu yıi dururou müsbet cekleriru belırtır dılekceleri ıle Pakülte Dekanlığına basgeçmıstır ) vunnalan gerekmektedır. 0 RABAK 15 adet ıGeçen yılkl kadar temettü tevıı edebileAsıstarüık yabancı dıl sıaavt Fakıilte Dekaalıgmda yacegı duyurulmalrtadır.) pılacaktır. 0 PAŞABAHÇE ŞÎSE CAM «) adet (% 20 temettU tevzi etKÜRSÜ AStSTAN mistlr.) Fızlko Kimya 1 0 KOÇ HOLDİNG 50 adet (TurElektro ve Atomlstlk, Çek, Ktmyası 1 tare'nin en güçlü HoldinglYatat Kimya 1 dir.) Analitik Kimya 2 0 EXÎE BÎRACILIK 100 adet Anorganik Klmya 1 (% 30 temettü tevzi etaüsür.) Metallurjı Ktarya s 0 ÇELİK HALAT 100 adet (Bu Organik KSmya 3 yıl yüksek bır temettü tevaatı beklenmektedLr.) 0 KORUMA TARIM 100 adet (Sermaye artınmı beklenmek (Basm: 12220) 1798 tedir.) 0 SINAI KALKINMA BANKASl RÜÇHAN HAKKT 200 adet (Asü hısselerden ucuza mallyet). 0 NOBEL ÎLAÇ SANAYÎÎ 11S adet (Kelepır fiyatla.) 0 KARADENtZ BAKIRLARI 50 adet (Kelepır fıyaüa.) 0 VATAN KONSERVE 200 adet (Keleptr fiyatla.) • PIMAŞ 100 adet (% 25 temettü tevzi edecegi duyunılmakMotor ve elektrlk dallarında atelye usta y a r d ı m a s ı yetadır.) tlştirümek uzere aşagıda yazüı s a r t l a n naiz olanlaıuan su• ASLAN ESKIHİSAR 100 adet resi belırli surekli ruzrnet aJrttyle «çırak» pozisyonuna yev(îlk kurulan çımento sanayıı) miyell personel ahnacak ve lleride dogacak ımkan dahilinde • BORUSAN 70 adet ("% 58 temettü tevzi etmıştır ) dalml kadroya geçtrüecektlr. • NASAS 15 adet (Bu yıl % 25 Alınacak personel Bölgemlzin Trakya T « Anadolu'dakJ temettü beklenmektedır.) lsyerîerinde çalıştınlacaktır. 9 EGE GÜBRE (Istıkbalın aksl Bu personele ıse giriste brüt (153JM.TL.) yermlye Ue, \onu.) çalışılan günler ıçın (18.00. TL.) yemek bedeli, yılda ıkl aySATILIK TAHVİLLERİ lık ilave tedlye ve hızmet p r t m l e n Cdenecegı gibi a y n c a sosÎLAN EDİYORÜZ: yal yardımlardan da Istlfade etttrileceklerdlr. 0 Tasarruflarına net % 20 gellr Mülakat 7^.1977 pazartesl günO saat 10.00 istanbul Küarayanlara tırsat.. çükyalı'dakl KarayoUan 1. Bölge Müdürluğünde yapüa Büyük bır Kunılusun garanticaktır sinde ytne buyük Dir ıcuruluşa I s t e k ü l e n n en geç 33 19T7 perşembe gtınü çaiışma saatı aıt olan tahvıuer a vıl sonra sonuna kadar a r a n a n sartlara uygun olduklaruu gösteren tşlemiş faızıyle btr!ıkt« parabelgeler ile 1. Bölge Müdürlügü Personel Amirllgiı» müraya dönecek 11)00. TL.'« caat e t m e l e n llan olunur. 920. TU'dan 10.000.000. D l r TL.İ1JS renl D»rti daha isARANAN S.43TLAR: tıfadenize sunduk. 1 Erkek Sanat EnsUtüsu Motor ve Elektrik veya Teknls• KASTELLÎLER. yen Okulu Maktna bölümü mezunu olmak, 11 36 44 27 25 86 27 57 32 2 Askerligıni yapmış olmak, 2» 5b 94 3 30 yasmdan DUyHV olmamak. TELEKS: 23314 KAST TR. BtJRSA. 20369 TELEKS J2184 NOT: Alınacaklar blr müddet yetıştirildikten TOnrs BölgetZMIR: 14 14 02 TELEKS. mizın muntelit tşyerlerıne tayın eeilleceKlerdlr. 5Î6Î8 Tel: 52 19 00/46 MERKEZ 4 Vatıl Han. Asma Kat, No 23^5 (Basın 11495) İ791 Sıriect/tSTANBUL ISTANBUL ÜNİVERSITE KIMYA FAKÜLTESI DEKANLIĞINDAN ÎSTANBUL TABiP ODASI ve TÜMAS'ın DÜZENLEDiĞi Sohbet Toplantıları (7) PROF. D«. HAIUI &IP (ÎSTANBUL 1'NiVERSıTfSi REKTÖRÎI) ORTA ve YÜKSEK ÖGRETiM ve ÎNSAN GÜCÜ 23 JUBAT 1 9 7 7 T&SmiMM (&R}AMB& GOMURi S&&! 18.00'DE ISTANBUl TABİP ODASI TOPUNTI SAIONUNDA TMMIACAKT1R. YER. TÛRKOCAGl CAD. NO. 19 (ISTANBUl ERKEK USESi KARJISI) Cumhuriyet 1809 İLÂN Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne SOSYALiST YARIN 15. SAYI ÇIKTI 0 0 0 0 0 İÇİNDEKİLER: Aydıc Köymen Marksistier ^e Sapma L'ğur Cankoçak Bürokratik Sosyalıst Yalancı Küçük O Nun Koçtürs Beslenme Dramı B;r Ankara Yurtta Yarın Erken Seçım Dünyada Yarın îsrail Vslcın orneS: Cumnunyet 1807 ! L AN Kadıköy 1. Asliye Hukuk HakimÜğinden ( iyîb'1372) Davacı ÎETC Cienel Müdürlügü vekılı *v Neirın Dınçsoy tarafından davalılar Metın Purgan, Samı Yılmaz Cemıl Keskın aleyhlertne açılmış oulunan aîacaK davasırıın yapılan munakemesınde davalı Metın Purgan'ın adresı tesbıt edılemedıginden dava dıletçesı ve duruşma çunünun gazete ila tlânına Karar venlmıs se 14 2.19Î7 gunı] saat 9 da duruşmaya geLmedi£inden re Kendısını de Dir vekılle femsil ettırmedıginden nakkmda gıyabı Kararı çiKanlmasma karar venlmıştır Kadıkoy Suaane Bagdat Caüdes: No 431/1 Blrlık Apt. Da. 5'de ıkâmet eden davalıva övıni'mann MraıCiMıftı 13 4 1977 trunü saat ''a ralık edıldıjırun gıvab karan venne kâım olmak Uzere tebUğı ılân olunur (Basm: Tashıh) 1799
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog