Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYH 2 Î JUBAT 1977 T ED I EGITİMÖGRETIM. M Devlet Güzel Sanatlar Akademısine karşı tavır alındı llliyetçi Cephe Urtidannın Müll Egıtım Bakaıüıgının devTİmei hır niteliği olan Devlet Güzsl Sana*laT Akademisine karşı tavnr aldıgı ve AJsaderrunın ıslerLgıni sınırlama yolunda ginştmde bulundugu one surtılmüştür Türlc Güzel Sanatlar Yukses Okuunun kurul ması Sınema TV Enshtusunun 'Mcadermden alınarak KUlrtır Rakanlıgına dev>edJmek is'enmesı, Akademi çalışmaları kapsammda dıızenlenebılecek min vatur ganatları karslarının ^Kademl dışında açılmasınm bu türden prışıırler olduğu bıldır lmıştlr Bu arada çeşıtli saS gonişlü yayın organlannda ^kademıvi hedef alan ve ağır bir dılle suçlavan vavırı kampanvası açılmıştır Sanat 77 adh bır ilavenln 23 ocak tanhlı savısuun ı^apağında «Türt Güzel Sanat lar Yüksek Oku u Kurulurken» başlığı yanmda, Aka demınln amb'emi «sanatımız üzerıne konan baykus» «rtzeügu ile varumlandınlarak bır tufcra Uıerlne ko nulmuş beykuşla kankatürize edılmiştır Mehmet Kılıç imzalı baş vazida lse Akademl vıllarca Yunan heykellenrun kopyasıru vapmakla suç'andıktan son ra «Güçlü blr Turk devletı kurmak isüvorsak ba'ı kopyası olmıyan ÖB benligine bağıi sağlam, güçlü mUess«s«ier kurmajda olur. Sanatı teıceline almıs onun ticaretini vapan halktan kopuk mllH kültür buinçtaden voksun müesseseler kendi hallne bırakıl malıdır «Türünden eörllslere yer Tenlmektedlr V v dınlar Ocajırun «TUrkive'nln bugünkü rneseleleri» «dlı Idtabında da Akademl lle ilgıli aynı türden agu eleyttrilere yer venlmist'r Şükran KETENÖ ÖĞRENCtLER YURTLARDA KALAMIYORLAR Ümit ALEMDAROĞLU K öğrenciler barınacak yer bulamazken Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında çok sayıda yatak boş duruyor OEVIET GOZEl SANAÎUR YÜKSEK OKUIU KURUIDU. SiKEMA • TV ENSTıTÜSÜ. AKADEMıDÎN 4 UHOI VE MıNYATOR SANATLARI KURSLARI AKADEMı DIJINDA DÜ lEHLEKOi. TUrk Güzel Sanatlar YHksek Okulu kurulurkem, bu konuda tek vetklM kurum olan Devlet Güzel Sana'lar Akademislnln gonişUnUn &lmmaması ve hat t* haber dahi venlmemi^ olması ndı (reçen yüksek okulun Akademıye karşı bir kurum olarak açıldı gı yolunda yorumlara neden olmuştur Akademl kıtap yayin edebıyat kolu tarafından vayınlanan «Davam?ma« dergıılnde bu sonına ver venlerek ^vdıniar Ocafı kitab'rda Akademl il» llgi 11 ver alan RÖrüslerden alıntılar seçtlmlş ve bu gö rüslerl» uygulamanın paralelllgt dlle getırümlıtlr ane Ynrdund* bir arama •onruı ÜNİVERSİTELERDE DEVLET PIANLAMA TEJKilATI SOS/A1 PLANLAMA DAıRESıNCE HAZIRUNAN RAPORA GORE. 1967 68 DÖNEMıNE KIYASLA 1973 74 DÖNEMıNDE ÖĞRETıM ÜYESı SAYISI BAZI DALLARDA YARIYA VARAN ORANDA ARTARKEN. H)M OİRENCI SAYISI 6 1 İ I 2 M N 78.372'YE ÇIKTI. . ÖĞRETİM ÜYE SAYISI ÖĞRENCIDEN HIZLI ARTIYOR Kahramas Mar*» tUokul M U dürleri bir crtak açı<üama 'ıpa rak sınıf okutmavan mudür ve müdıir jardımcılarının da yan bdenic.eraen vararlandınlmalan eereıctıfcını büaırmislerrlır S'radı ve «adar ç.kanlan kararnamelpr le tüm bakanlıklara ve Mıllı Etıtım Bakanlıgında da sınıf okut mavan ılkokul mtldürlen dısın dakı makamîarda fop\ vao»ıila ra butçp tle orantıh olarak rnekam razm'nstı der^ ürre't temi nindekı guçlük »roları ödendigı hatırıatılarak ozetle <t>\!e d^nümektedir «Bır ortaokul müdu rü ögrend mevcuduna göre der» ücretı. makam maaşı. 1» ns'<ı v bi van ödemelen alır^en 'lnoîcul mtidürlenne ^no Ura iş nsiinden ba«ka van Hdeme vprılmemek*?dir Sabahuı 6^0"undan aksamın 17 vne kadar baz?n tanl ednlf» n de o^mak Ü7«re çal jtnak 70 runda bıraktlan okulun icoruma dernegı okul aıle b r'ıgi ksmalıv le maddl olarakıar saftlamaSa ıti >n re okulun Htm ^nrumlul'i*!! nu tasıran mtldur ve vardımeılanna klsilıkl^rint kur*ann van ttdeme'er ve'ilmesl gerejine 1 nftnmakttyız • redl ve Yurtlar Kurumunun sUrdürdüğO bi. llriçli pohtika »onucu, Istanbul'd» jüksek ög renıra yurtlarında kalmaJc olanaluız duruma gejruştlr Sık EIK poll» baskısl ve araraaianmn sahneiendlgı yurtlarda kalan ogrencılenn huzur suzlugunun gittıkçe artmasj, dgrencileri yurtUn terketmeye rorlarnaktadır Görünüste kayıtlann tamamlanmış oldugu ve hıç boş yer bulunaıadıgı öne iurülen bırçoK yurtta asünda cok boş yer bulunmakta ancak yuıt ybnetimleri tarafından bu durum gırlenmekteulr Nitelam Ist*nbul"un en bJyuk bgrenci yur^u olan Ataturk ögrencı Siteslnde 12O0 ogrenci açıgı bulunmaktadır. Diğer yurtlama da buna benzer durumlar görülmekte. ancak Kredı ve Yurtlar Kurumunun Sıte ve Kadırga gibi 11» ncl «grencılerin kaünakta olduklan yurtlar U»rınde oynadıgı oyunlar değişmemektedir Bilindi&l glbi Site Otrencı Yurdu, Cagaloğlu Rız Ogrenci Yurdunda kalmakta olan kıa ögrencı lere \erilecek, bu arada Kadırga Yurdu d« bosaltılacaktır Sıte Ogrenci Yurtltınun nıvalet ve banyo gıbi dogal ihtiyaçlannın gbriıldüğü yerlerden, «otjal tesisîenne kadar ner jar.ı ile erkek «grenctler için yapılmış olan yurdun kız ofrencilere vertlmesının nedenmın sıyasl oldugu görüşü yogunluk kazanmaktadır Ote yandan, Cagaloflu Kıs Yurdunun uzun bir süred'lr btnasııhk nedenlyle bğrenime aç'lamayan Gazetecılık ve Halkla tltşkiler Yllksek Okulura verılmpsı de yurt öSrencılerınin karşiBina büvak blr «:orun olarak çıkmaktadır Her yurt ögrenciıi gıbl CaSaloglu Ki7 ögrenct Yurdunda kalanlar da vent ve «osval te<!!sleri lle rtmek gosterilecek olan Ataturk öfrpnci Siteslne kayıt olmajT lst^mektedır er Ancak 3000 kapas.'eli Atatürk ögrend Sltesin d" halen 1800 dfrenct kalmaktadır Kredi ve Yurt1»T Kurumuua bağlı Edirnekapı Yurdunda ise 300 kışi bannmaktadır Oysa yurt 809 kişi İçln yapümıştır Bu <van'ara raSmen yurt iîgilileri yurtlannda boş olan verİPTfl ttSrercl yerlestlrmeyl dUsünmediklerin1 karar'annı Site ve Kadırga ögrenct Yurtlsn Uzartnde alarak v« tamamen sivast amaçlar lle bu yurtlardaki »gYencileri tedırgtn ederek kanıtlamaktadırlar POLİS BASKINUIll Mustafs Necan (1«94 nın Mıllı Egitım Bakanlıgı sıra sında ftgrptmenlenn sağlık du nımlan tle yakmdan ılgilenrnek \e en kısa sürede ıylleştınlme lerını MSlamaK amacı lle Kosu yolu'ıd» kurulan Vahdebag Ög retmenl^r Hastanesinin Mıllı E fitim Bakanhgından alınaralc Bakanhgına baflanacagı Bünyesınde bır de Sağlık Meslelt Lisesının bulundugu, oncelen valnız prevantoryum ve sa natoryuro olarak kurulan, daha «onraıan her çeşıt ameliyatın da >apıldıgı tam teşekküllU bir hastan» durumuna getınlen modem sraç ve gereçlerı lle, gösterılen titızhk ve insanca davranıçlar dan ötünl hasta »gretrnenlenn çok hoşnut kaldıklannı sövl<» dıklen, %alnız Istanbul defıl vurdun her yanından gelen og retmenlenn muayene re lvılesti rılmel^n vapılan bu hastanede avrı samanda zaytf btinVPH ftg retm#n)erın dlnlenmeleri de sag lanmaktadır. Sit» Ogrenri Yurdu"nda kalma)rt« «v lan ögTencller haberstz poll<ı aramalanndan, ba»kınlanndan, arkadaşlanrrn gorekçesiz gbzaltina • mnalannd*n sıkîlvetçi dıırıma (felmişlerdir. Pık sık vurt çevregradPk! sılah patlamaları yaralan ma vurma olaylan necipn gösterllerek Vemecıler' deki vurdıın arandı&ı ogrencilerin coplanıp dövü lup piza.ltına alınd'klaı yurttan çok sayıda kıtv bın «vasakn eerekçeıtvle tonlardıj^ı g Si*» ö*rpnci Yurdt'rea kalmakt» olan «Artık ve'er» demı('le'dir Slf<> Yurdu'nun dgren^ileri vurtta humrlantUTi kal'Tiariıgını ancak vurtlanm »onuna kadar «avıı mıp elden çikarmavacaklarını belirtn'slerdtr ÖS renriler poLs ba»kınlannin kasıtlı ve planlı Olarak dÜ7Pnlendlgınl VP tıvıruİRndıfhnı One silrmüîlerdır Bu ba^HnlarLn yofrınlasma"!m(!an sonra arlrtdaj lanmn çoRurun kira ev'ne çıkmavı den»dik!eri «nfgk bJVv'e blr (rlrişimin gercekleşemedifini belirtmlşlerdir îst«ıbul'da klra evin<» çıkm*k parası blr vana bekârsanız ve IHtehk bir ögrpnciyseniz bır düs bır sevdadır Klms«» evlnl bir bgrenciye vermek is gıbi devletten aldıjhnıı ayîık 500 Hr» lle evi bulmak artık olanaksiîdır B'Syle »idugu halde Uç dbrt Jc"sl birleşıp bir kira en aramskta bsıen de bulmaktadır Kredi ve Yurtlar KunımuYıun birçok tam tes1«lı ^^Jrdu yan bo« bir durumda turulurken rti\ « kflg*en'mgençhğrnuı bu zorluklara itümesinin • ned°nı ise Sıte öfrencilerlne gftre, «Vesneeller'de Univer s1fn ç»vresinde devrimci öfcrencılerin bannmama«ıdır Arraç açıktır Yurdu fasistlere teshm etmek tır Hprhangl Wr o\»y çıksrtıp yurdun bosaltılnasin» çalısılmaktır Kıa öjh'encılere fçeçıci blr söre İçin verildlkten sonra komandolara teslim edılecektır » Yurtlarrta çücanlacak herhanei bir olayın sorumlusu olarak öerencller tarafından gösterilen ve suçlanan Kredi ve Yur* ar Kurumu yetkılilenne «DUşünUlmüş rp karar alınmıştır Ankara'dan boşaltma karan gelince uygulanmasına geçılecek tır Soyleyecek baskaca sös voktur» E. MEMİŞOĞLU nlv»rsıt«lere «ajŞlanan ol&naklars T» rülar lçinde ögretjn üyesl sayısında görülen g«li»meye k&rşın, bu lcurumlarda bgrenım goren öfrencl k»paaıtesinin felişemedltı saptanmiîtır Ö Ba^bakanlık Devlet Planlama Teşü.â'i Sosval Planl»ma Daırealrün «Planlı Dönemde Yükselt Ögretlm» ba$hğını taşıyan raporunda, ülkemlzde planU dönemde, yüksek öğreUmdB ö*renci sayısınd» gelişme olduğii, ancak bu gelişmenn küçük bır kısmının Unlveraıtelerc», büyük bir bölümUnün \M Ritademiler v« yuksrt okuUarca * gerçekleştirildl&i baUrtümljtlr Akademl ve yUksek oKUİlarda bgrend sayısının ftnemlı blçüds artısının eSltimin kalltesl jonünden jcuçkular uvandırdığına işaret edilen raporda, ünıversitelerdekl artış azlıgı lçın lse, «brelllkle bu kesıme saglanan olanaklar dlkkat» alındıjmö* fcı'lanümayan Kapasite varhjını dUşündirmektedlr» denilmektedir. Raponla yer al»n Devlet t«tatlstilt Easüttlsü sayılanna göre Türklye'dekl btrttln ünlversitelerde 196768 yüında 1748 olan profesor sayısı 197374 yılında 2593 e çıkmıştu: 2562 olan asıstan sayısı 4155 e ula#rtU9, toplam ogTeum görevlısl u y u ı 569î'den 8332"ye çıkmıştır Oğretım uyesınin her dalda en aa 1/4 1/2 oranında belıren ofretım üyesı artışına karaın tüm lınıversıtelerdelu ögrencı sayısı ancak 61^12'den 78 372'ye çıkmışUr tstanbul, Ankara pıbl jerleşmış unıversitelerde lse toplam öğrenci kapasitesı artış yerıno azalma gös^ermıştir tstanbul Üniversitesınde aynı yıllara göre 29.341 olan bğrend sayısı 29143'e, Ankara Ürüversitesırde 17 650 olan ögrencl sayısı 14 942"y« dllşmüştür. Ünlversitelerde Bgrend sayüamıdjüd amslana yenl alına» ögTenci sayüftnndaki arttşlardan degll, her geçen yıl ara gmıflarda artan birikiTnden dogdiıgu gözdnüne almırsa sorun daha da önem kazan tnaktadır. OzeUlkle ötrencl olaylan diye taınmlanan slyasal olajlann etkisl lle, basan or&nmın her freçen Eün azalması ve sınıf geçenlerin aavıaının M&lınası, Universlte'erde ara sınıflarda safcıncalı bir birlküne yol açmıştır. Ünlversıtelerln blrlncl sınıflarıa» yenl alınan «gren^i sayısı kapasıtcsuıde lse yıllardan bu ya n» hemen hemen hıçbır artış gorülmemlştır OnlversıtelerarRsı gıns sınavı içln hazırlanan küavuzda, ünıversıteler ve faJcültelerden bildlrilen kontenjanlardan, birçok fakulte ve bol'Jmde kapasite artımı yerme azalma yapıldıgı görülmektedlr. Üniversiteler ve fakültelerin bircoğunda, birkaç kiçıden, bırkaç yüzklsıye kadar v&ran kontenjan azaltmalanna gidlldigl, ürd versitelere ögretım Uyesi artışına karsın, daha az sayıda vero öğrenci almacafeı saptanmıs'ir ünıversıteleı yetkıhlerl vuksek öğrenim kapüarmda gorülen büyük bırıkim ve \ilda 50 bın ler« ul*j»n ö^renct sayısı artısına karsm, kapa site sınır.amasına pitnıelerının başlıca nedernnin, ara suııflardakı birikım oldugunu büdırmişlerdir Ö6retirn Uyeleri avnca geçen yıl ve bu fiStrtrrr yıîı ıçinde vogunlaşan olavlar nedeni Ue 66rpnimtr bJvü* çapta aksamas] karşısm da. smavlan yenl Kazanacak öğrencfleri nasıl D a nndırabüeceklennı dahı büemedikJennj soyle•mislemır önumtadeki ders vınannda üni^ersl t«lerde sağlıkiı ogrenıme ulaşılabilmesl hal'nde J dahı. mevdarjı eelen bırikım nedeni l'e rtz=ll k 1» labarsruvar ılışkısi olan boluTLerde clddı soruBlarıa karçı Vtarşıya bulunuldugu belırtılmet t«dlr. Sınıf okutmayan müdür ve yardımcılarına yan ödeme verilmesi istendi Koşuyolu'ndaki öğretmen Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilmek isteniyor Teftiş rehberi, müfettişlik yönetmeliğine aykırı KITAP... KİTAP... Ahmet UTSAL G9den Tannevi blr (turedlr .EJ1ttm Çocuk Sorunlan Disisl» adı aitında üğinç kıtaplar yanmlıyor Bu dijdde ver alan kitaplann Uk göse çarpan özeUlkleri anlatunda valınlık, vurncn nottalann resimle pekiştırUnıesi, « • gitim açısından bnemll çorümlemeler tssunası olarak Szetlenebilir. «Düzene l'yeun Kafalar Naml tnrular» bilgı, yargı ve kanı, amaç, da>ranıs, firetim vönetim, devlet, tavaş, ekononü Ribi kavramlan konnlan M limsel blr vönt«mle açıklıfa kavnsturuyor. E. A. Rauter'in yaadıgı, Merlin Ecer'ln çevlrdafi. Konk'un çhetledlti ki tap perçekten de, çagımıı Insanı içln pek çok önemlı sorun» çörüm cetir mek amacıyla ortaya çıkan basanlı blr çalışraaınn urünö. Aşağıdakj aUottlsra Etem tÎTÜK M *'Düzene u/gun kafalar nasıl oluşturulur?,, bakmak büe, kltabın lçertgi hakJanda bilsi edimneğe yeterli olacaktır: «Bize verUen bllgıler, kaFamızın I çlade yaj)fi ve kanılara dönüjur. Tarp ve katular. davranıslaruruzı vBneten işleylsiıı blrer parçaadır.» •DnvTamşlanınızı belirleyen kosıtllan blz saptavamayız Bn koşullar hakkmda büdikierimlz blze verılen biljjilere bagUdır» KJtaptan çücardığımjs en böy&k • > tttbn derslennden biri de ddzene orcun kafalann oluşturulma«ınd3 düzeo «ahjplertnln ovnadığı roifi açık seçik bavrayabllmemlzdir Radvovla telenz•onla basuı ve okıılla «urehll olarak 'varatılan ha\a şu olmaktadır «Blr v«re bagımlı olarak çalı^anlat somurıı) mezler^ Butun eğıtim nlancılan ^ı ranbs blleiTi aSrcklı olarak Ane «m mefcte ve msanlan »arllandırmamD prnframını eelıştırmekCfdirler. TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED'in kapatılmaları kınandı TMMOBne bagU 10 MUhendls ve MIIMT Odası Jstanbul Sube Temsilciligi TÖBDER, TÜMDER, TÜTED'in kapatılması karan lle slvasal ikitdann yasalan çiğnediğinı öne sünnüstür. Ankara Vallllğince kapatılan TÖBDER, TÜMDER \e TÜTED'in kapatılmaları karannın Danıştav 'arafındrn durdunıltnası üzerlne yazılı bir nçıklamada bulunaa 10 odarun tetnsılclleri eörüslerin) çu sekilde açıkjamıslardır «Slyasal iktldnrİAr yasalan çigneverek kapama karan almakta ve gerekçe hazırlavark hıı darranışjıı ^aklı gösf«rmeve calışmaktadırlar Damstay"m durdurma karan onbmlercp oftretmpn memur ve teknik elemarun Brpltleri üzernde Dernokles'in kıltcı gıbl sallanmaktadar » mi Egiöm Bakanlıjı'nm 19 mart 1973 güa ve 30/13300 s» yılı genelgeal ile yürüıl'Jg* giren «Gurupla Teftıs Raiıberi'r.de, 10 kasun 1869 guo ve 1C30 sayüı Tebligler Dergisı'nde, samanın Milli Eğıtıtn Bakanı llh»mı Er'em ce onayl*nan Talun Terbıye Daıresı'nın 16 ekim 19fi9 gJn ve 554 sayılı karan ile yayın lanan «llkogretım Müfettışlıgi Yonetmeüjisne aykın vaptınmlar bulunmaktadır. Rehber sozcüjünün anlarra «Yol gfisteren» oldugu halde, Gurupla Teftls Rehberi» teftişle 11güı tefcnık bakımrian yol gostericılık yapmadıgı gıbı, ybnetmelığe ters duşen yaptınmlar getirmektedir Şoyle kı 1. İlsogTeüm Müfettışlerı YönetmeUgı nın 3 maddesı, ıllerm teftış bolgelerıne ayrılacagını, her bolgede bır mufettışın, gereJdrss bırden fazla da mıifettısın görev lendınlecegmı b«lırtme<te takat gurupla teftişten sozetmemektedır. Oysa Rehber, bunun yerine gurııpla tettis esasını getırmek tedır 2. Yonetmelıgın 6 maddesı, ıtllcogretım Mufe'tışleri Kurulu Baskan ve yardımcılarına., durumlarıria uygun bolgs venlır» dedigi halde, Gurupla Teftiş Reh beri bu göravlilere bolge verilra» mesıru; 3. Yönetmelıgın 16 maddesine gore çalışma programlanniB her müfettişce ayn ayrı duzenlenması gerekrrken, Rehber, bunlann gurupça hazırlanmasmı; 4 Ybnetmeliğm İS maddesin* gore müfettişlerın aylüt çalışma raporlannı Mil ı Egitım MUdürlü ğune vermelı^ı gerekırken, Reh ber gurup \onefıcılerme vermele r»ru ongorme^ted! Yıl sonu r m porlarında da durum aynıdır. r 5 «Gurupla eftlşm koordınasyonu ve dağerlendırmesi)» de yenı blr konu olup tamarnen yönet melik yaptırımındad'r Bovle y«nı konuların ancak yeni bır yonpt melıkla getırüjıesı gerekîr Gurupla Teftiş Rehberi'nin »on 24 roaddesmde «Bu rehberır uvgulaniıasında daıma îlkögetım Müfetttslen Ynnetmelıfi go? onünde tutulur» denıldlgine gö r«, yt>n«meUkt« Bulunmaytn ja da aykın düşen japtınmlann ı.* palanmTnası • Tokirlcjm. 1973 yıiındaa oen uygulanmastadır İlkokulda öğretim yapan yüksek okul için para toplanıyor ö*el bir bınası olmadıgı içln Atatürk llkoku lunda ogretime başlayan Kırklareli Sosyal Bllim ler Yüksek Okulunun gereksınmelenni xarşüarua.K ılzere, halk arasmda yardım kampaoyaaı açünuştır. İş adamlan tarafından yürütülen kampanyaaın ilk aşamasında 50 bm lıra toplandığı büdirılnuş ür Egıtlmcller bu durumun «orumsuz ve hesapsız yüksek okul açılmasının dogal bir sonucu oldu gunu hatırlatmışlar. Mılll Egnim Bakanlığuu mıçlamışlardır aıhndigı gıbı Mılli Eğıüm Bakanlığı nın yurdun çeşitlı illerınde açtıgı sayısız yükaeK OKJI halen, Kırklarelınde oldugu gıbi arıyet başka bınaiarda sozde joıksek ogrenırru surdürmeye ça ba gosterrneKtedirler. Bu yüksek okullann bgretım ü^esi durornj lse ÇOK daha ıçler acısıdır. Yakın ülerde univer sıte varsa, va üa soz konusu yuksek okul blr Uni versıte veya lakülte, akademı hunayesunde açıi mıssa bırkaç ogretım üvesı ücretli ders venneve geimektedır Boş kalan dığer dersler ıçın ise ılae bulunabılen uzman o da bulunamaısa ugılı llgı sız klşıler gorevlendırilmektedır Anadolu kentlerinln yüksei okullannda çogu dersler lise öğTet; menlen, eczacı doktor, subay kışileroe doldurul maktadır. Anadolu yüksek osullan sorununu lnceleyen yüksek planlama da, bına ve öğretım üyesl »orun lan çdzumlenemeden jniksek okul açılmaaına kar şı çiıtmıştır üniversiteler ve akademıler ise blna si2, ogretım uyesız yüksek okul lar jerıne, üni\er sıtelerın bulundugu kentlerde >enl yüksek okullar onermektedırler. Kilis'te köy halkı bir ortaokul yaptırdı KtLİS Uzun ramandan beri okulu bulun mavan Kılis'ın Hüseyınoğlu koyunde halkın gırışıml lle gerçekleştınlen 5 derslıkıi ortaokul 6ğ retıme açılmıştır 725 bm lırava mal olan ortaokula gerekli araç v# gereçler de koy halkı tarafından saglanmıstır Ha'en 70 oğrencırun oğrenım vapöğı ortaokulun onumuzdekı ders yılma kadar genışletilmesı Iç.n de çaKşmalar vapı.maktadır Huseyınoglu kOjiı muhUrı Mehmet Türk k» rJn bır kutnp'ıane e kavTisma>=ı için de çalışmalann eürdılruldügunü söylenüştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog