Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

A ITI (UMHURlm Zî JUSit 1977 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 23.2.1938 6ÜNÜN DIAYURIHOAN SEÇMELER • înıriltere'de Eden'in lstifHsı 11* haşlayan heyeoan hâlH yntı«;rruunııtır. Işçl Partisi, hükümet.i suçlamaktadır Başvekil Camberlain Hariniyn Nazırlıgmı du Uzerine almış bulunuyor. Ingiltere, Fransa'ya teminat verdikten sonrn, îtalya ile müzakerelere başlamak ilzererlir. Kden, kı rala veda ettikten sonra halk tarafından hararetle alkışlanmıştır. • Romany» yenl Anayassyı ka bul pttı. Rotnen dcnıir muhafız teskilâtı dagıtümıştır. KöylU Par tisl yapüacak plebislte katılmama kararı almıştır. • Vlyana'dan gelen haberlerde Avusturya şehirlerinde kanlı gtfn teriler oldu.Çu bildlrilmektedlr. Hükümet, Nazi bayragının çekilmesini yasakladı. Macar HUkU meti de Nasyonal Sosyalist Par tisl'nl kapattı. • Şiddetll karayel bUtün denlj! spferlerıni ptklİPdi. Egc ve Karadeniz vapurları Sinop limanma sıftmd). Cumhuriyct vnpuru da tphlikpli bır sprüvnnden sonra zorluklarla anoak dün limaıumıza varabllmlştlr. EĞITIMÖGRETIM Abdülkadir BULUT lgl ı«zctlftünü TDK'nun nörlugu. «!ki şey v rasuıda bulunan herhangi bir baglıhk, ıliskı. alalm, taalluk» biçiminde ttzleştlrmış. Bizlm bu özleştlrmeye diyeceğimız olamaz kuşkusuz. Ne ki, bu sözctifün egitım alanındakl uygulamaıına diyeceğimız var, ekliyeceftimtz çok şeyler v»r dilınuzde. Rgitbillrn açısınckın ele alındığında llgl, karşımıza motivtfiyon oleuütımı çıkarır. Ülkeml/.de olsun, başka Ulkelerde olsun, ilglye dayandırılmıyan bir egitimın kökleneceginden söz konusu etmek, ondan yırar beklemek en azından bir aldatmaca olur. Bir başka löyleylsle kuı~u btr avuntu olur. Oahası konuyu ylİ7pysel vanlarıyla el* almak olur ki, bu da, derlnlemesine blr egitım öfretim uygulayıcısı olmadığımızı ortaya çıkarır. öte yandan suyu kayn&£ından tutmadıftımızı, kaynağı yokumsandığımızı bellrler blr anlamrta Ülkemlzde medrese eğitlmine mnl edllen, onun bir kalıtımı olarak adlandırılan blr söz vnrdır, «Etl senin kemiği benlm.» Her ne kadar ve ilk görUnümde, bir dayak sözoüğünü lçerir gıbl görUnse de, «Eti senin, kemlgı benim» sözünün özünd» asıl vurgulanmak lsteuilpn, öRretmen, ftSrenci ve veli Uçlemesinin bütünleşmesi söz konu(udur. Klşisel lıç llgınin helirli blr amaca yonftlik boyutlandırılmasıdır önerilen. Hani Yunus Emre'miz demıyor mu bir ^ıırinde?: «Yunus diye göründüm / Ete kemiğe büründüm.» Bu dızel<»rıni her ne kadar bir başka ozanı sııçlamak lçin söylediy.«e de Yunus Emre, bue bıraktıgl bazı gerçekler var. Işte o gerçekleri yakalamak RBrekli. Nedir o gerçekler? Bizce bilınmesı gereken Ustüno üstüne varılması gereken hunlnr, vani, halk gprçpgi, onun brllı bır egitım sürecinden geçıncmıs t TELEViZYON I88IZ ADA Çizgl film kjıhramanı GUligan v« arkadaslarının ıssız bir adadaki serüvenlerinl yansıtan çizgi film dlrisinden bir bölüm daha yayınlanaeak. İB.M HAYVANIARIN BtLtNMEYEN YÖNLERÎ Çeşitli hayvanlann bllinmeyen yasantılarmı konvı alan beJgesel dlzinin YAŞAMIN BEŞÎĞt adll bölümü yayınlanacak. Okyanus sularınm damlalannda mik roskobik btlyUklükte. olnıa, larma rağmen denizl zenginleştiren ve dolduran r.anlılann rasantıları konu edlliyor. 19.30 TÜRK SANAT MÜZİGİ İKİ SOLtST Programda Türk Sanat MUziginin iki solısti geliyor ekranlara. Hülya Sözer ve Turan Özek. Programın ilk gollsM Hülya Sözer S«n den Bllirlm Yok Bana Fay18.40 da Ey GU1, Içtlm Suyunu Şu Cofkım Derenin, Hloran Oku Sınem Deler VB Menekşe Kokulu Yarlnı adlı eserleri sunuyor. Programın lkincl solısti Turan özek İSB şu eserlerp. yer verlyor: GUlmedJ 9u Bahtım OUlmedl Gltti, Hançeri Aşkınla Ey Yar, Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez ve Erkilet GUzell Baglar Bozuyor. 10.00 HAKKHI.KR VK HAVA DURUMIJ 20.35 SF.HİR VE ADAM Belediye Başkanı Tom Alkala KAÇAK adlı serüvende izlenecek. Gfinç bir is adamı hapistcn kaçarnk kendlne yeni bir hayat kur muştur. Ancak bir poh» memuru yıllar sonra O'nıı bulur ve hapse atılmaaı iein hareknte gpçer.. 11.25 KADINLARIM1Z Istanbul Televlzyonune« hazırlanan program dlzlslnin bugünkü bölümUnde Köylerde yasıyan kadınlala yapılan röportajlar su nuluyor. ProRram aynca kadınlarla ilglll bir ıkece de yer veriliyor. 21.55 METRONOM Televizyon Müzik ve Eglen oe YayınJarı Şubesince hafirlanan va Derya Baykal ile Mehmet Ali ErbU'in birlikte sunduklan programa katılan yerll sanatçı ve topluluklann adlan ve sunacakları parçalar şöyle: Taner Ongür: Uzaya Bak. 21. Peron: tnilti, Scrtpr Bugcan: öyle De£il Mı, Asu Maralman: Benden Bu Kadar Modern Folk ÜçlüsU: Elif, Nern: Mırac1P. IlUmeyra: Anlatamıyorum. Barıs Mnncn: Lıttlr Darlıng, Programda yer «lan yabancı solistler ve topluluklnr isfı şunlar: Canyd Slatıon, Elton John. Electrıc LiEht Ork ve Wlld Tıırkey... 12.55 fiÜNE BAKI? Eğitime ilgis.zhğin asıl kaynağı halkımız değil, yönetici ve yönetimdir dnjrulan. önernli olan bu, onlann hpnüz a.uklanmamış, Ustü örtülU olan gcrçcklcrıni yakalamak.. Halk gerçeftı rtedım Am aklıma blr şey Bır anı hu. Daha önce kfiylcrde rtftrptrnenkpn, aanımsadıjtım kadarıyl« ndı Onıer Fohmi Aslan olan bir müiettis geldi okula. Görevl geregl çocuk ları nkulıı ve benl rtpnptlrdl. npnrtlmripn sonr* oturduk üdava Ko.vde ne kunu>uİHi'agı oellidir zatcn. Kjrıtnn ögretün soruıılan, devamsızlık ve koysel sorunltr.. Ama tüm bunlar bır yerde odalclanır. O da, ilgıue. Denctçı arkarlaşımu bana hır nnısını anlnitı. Ben o anısını notlarımın nrasmdan nlıutılıyorum buraya. «BPII de ilkoUııl ögretmenivkoıı sızın tjıbi, ogrctmenlık yHpugını bır köyd« soyln bır olayn tanık olclum. Bır gün sabah erknıden kalktını, pencrrenln perdelerınl açtım dışarılara bakıyordum. Blr kndın okulun kapısmın altına hırşcy koydu, sonra lkl yaruna bakarak uzaklaştı. Mer«k ettım bu durumu. Neydl konan acaba clıye? Gıdip bakayım dedim. Glttım. Kadının koydugu şeyi bııldum. tam kapınm eşlğinin altında. Rir boz parçasına sanlı. lkl Ü Ç parmak boyunria kunımuş ya bir koyuu klrlşi. ya da, bir keçl klrişl. Ama düsündüı» bu kadar kıs» olarrıatıdı koyun klrişl, lo«a ols» bile nlye koyulmustıı bu klris kapının eşiginin altına? Kndıru bir gün, htr bahana uydurarak, okula çagırdun. Kadına durumu anlattım. Bunrian ben blrşef anlamadım dedım. Kadın hiç çekinmeden «O» dedi, «Henim veni dogan çocugumun gttbek bagının kurusu» dedi. Pekl niye buraya koydun, koyacak yer bulamadın mı? Dedim. Kadın «Çocugumun okumasını istiyorum, o yüzden koydum okulun kapısının pıjıftine» dedl. Alıntıda hir gerçek yatıyor. Yukarda da deJtındijim gibl bu gerçek halk gprçefii, halkın ttrleml. Umursamazlıktan Eelinemez bu dpnli şeyler. GörUlüyor kı asıl llgıstzlik, belli blr eftil.im sl)r«cınden geçmiyen halkıınııdıı dpftıl, ögretmend», yoneticide, ynnptimde. Artık lnnnçlarını bile çaftın yorumıı riofrultıısıında gfllsfiren *na vn bah»lara diyerek biztm gözümtlz şu dunımrtn cok tıt.. Üstellk bu «İHnd» dilimız bıl» çözülemez duruma geldl. Ne dp.rsinlz?. RADYO TRTI 05.00 Açıhg ve program 05.06 Türküler, şarkılar ve oyun havalan Ofi.00 Kısa haberler (16.02 Günaydın Ofi.30 Bblgesel günaydın 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yayın 07.30 Haberler 07.40 Sabahtan sabaha 09.00 Kısa haberler 09.02 Kadın dünyası Kıs» haberler ın.oo 10.01 Arkası yarın ıo.aı Bftlgesel yayın 11.00 Kısa haberler 11.01 Çocuk bahçesl 11.1» 11.30 12.00 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.32 15.00 15.01 16.00 16.05 lB.Sfi 16.45 17.00 17.02 18.00 19.00 Şarkılar Yabancı dll dersl (I) Brtlge haberlerl Ogle Uzeri Radyo TV haberlerl Haberler Oyun havalan Bfilgesel yayın Halk ozanları Kısa habsrlpr Slzlerle birlikta BöİRe haberlerl Yabancı dll dersl HRflf mlizık Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama doğru Bölgesel yayın Haberler 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.30 21.45 22.00 23.02 22.22 22.40 23.10 •23.10 23.35 24.00 00.02 00.55 01.0ü Bölgesel yayın Köy dağarcığı Ü. Besgül'den Ulrküler Çocuklar lçın Kısa haberler Konulaıın lçınden M. Toper'den şarkılar E. SUrmcn'dpn tiirkulrr ICısa haberler Bblgnsel yayın (11) Hafıf müzik Türküler • 01.00 Bölgesel yayın Aınatör topluluklar Turküler, oyun havalan Kısa habprlpr Uece konseri Kısa haberler 05.00 Gece yannt EĞİTİM DÜNYASI • TÖBDER Karadeniz ErejJUsl Yttnetfm Kıınılu adına yapılan bir açıklamads llçe ilkokullan ögretmenlerınln mutemedinin gerekçesl» görevden Bİınması eleştirilmlstlr. Açıltlamada Kaymakamlıftın gerekçe gösterilmeden 7 ocak tarihli görevden alma kararımn yasalara aykırı olduftu belirtilmekte, öğretmenlere yasal olarak verllen mutemed &eçme hakkının elden alınmak istendiği bildirilmektedlr. 9 yıl 400 kadar ögretmenın mutemedligınl yapan Kız Yetlştirme Yurdu MUdürü A. Haydar Yazkurt'un görevden alınmasımn öğretmenl»rln onurunu kırdıgı vt TÖBDER olarak mui«mcdlerin demokratik seçimlerle saptanması yolunda tavır alınacagı açıklanmıştır. • Kuşt^pe Lıse Müdürü Cenıalettin Akdere'nin «Yolsuzluk ihbarı yapan mutemed ve kaloriferclnin görevden alınmalan» haberı ıle llgili olarak Konderdiği tekzibe Kuştepe Useıinde görevli 7 ögretmen imzalarını taşıyan bir cevap göndermişlerdır. Ögretmenler sınav ve teksir kâğıtlan için kayda geçirilmeden toplanan paralarla ilgili müdtırüıı açıklanıasının doğru olmadığını belirtcrek, paraların sayılmadan ve tutanaksız olarak müdür tarafmdan teslim alındıSıru blldlrmlslcrdir. öftretmenler yazılı açıklamalannda müdlirün tekzibind« öne sürüldüğü gibl mnavlardan sonra bir zabıt tutulmadığını söylemisler, dtoeltme yazısının dogru olarak düzt'ltllmesini lsıemışlerdir. MüdürtlB't«temi ile Kuştepe Lisesinden süriUcn kaloriferci ise, MUdürün ceşitli girişimleri nedenl ile blrkaç ay süre İle maaşını alamamıştır. • lstanbul'da görevlt llkögretim müfettlşlerine bpledıye smırlan lçinde ödedtkleri t.aşıt Ucretlerinin Deiterdarlık Saymanlıftmca verılmedigi bildirilnıiştir. Bu konuda gBrUçlerini bildlren mufft^ tısler, cTürkiye'nin baaka illerinde bu tür ödemelerın yapıldıgını, harcırah yasasında ghrcvlılere yuptıklen masrafların ödeneceğlnln öngörüldügünü, Defterdarlık Saymanlıftının bu uygulamasının yersiz ve yasa dısı oldugtınu söylemislerdir. • Fen FakUlteslnde görevli bir personel, yönetlmin yasal olmıyan blr yöntemle, çalıştıgı is yerine Kirmesinl engellediglnl ve 10 ay süreyle de maaş alamadıgını öne sürmüştür. Hidroblyolojl £nstitüsünde, idan hizmetlerde teksirci olarak çalışan Ali Kaya GUltekln Korkutçay. 10 avdır ış yerine kapıda görevli personel tarafından sokulmadığını ve savunması yapılmadan yasa dışı olarak gnrevlne son verme cezasının verildiginl soylemiştir. Korkutçay memuriyet yasasına göre savunnıası alınmadan hiçbir memura dislplin cezası vcnlmeyecefsinl bellrterek, yasa dışı olarak nitelediği kararla ilglll idari ve adll bas vurularını yapmıştır, • sarıyer Uaeainln adının yasa ve yönetmellğe aykırı olarak deglştirlldlgi öne sürülmüstür. Vehbı Koç'un bagışta bulundugu Lisenln adının <Sarıyer Vehbl Koç Vakfı Lisesi> şeklinde dejfiştırilmesi glrişiml gerçekleştirilmeden okul müdUrUniın bu adla basılmış antetli kâğıtlan kullandıgı bildlrilmektedlr. Verllen bilgiye göre okulun adının degı.ştlrilmesl için llçe Danısma Kurulu toplantısı yapılmamış, ad deglştirmeden yana olan Kurul Uyelerlne elden imzalatılmış, diğerlerinin İse toplantıya gelmedlgi yolunda şerh konulmuştur. Bır Danışma Kurulu Uyesınln ise kararı, yönetmeliğe aykırı oldugu yolunda şerh koyarak lmzaladığı bildlrilmiştlr. Aynca 1950 yılı soruası çıkanlan tek maddelik btr yasa İle, yaçayan insnnlann adlarının ögretım kurunılanna verilemiyeceği okul mUdürünün bu konudaki tüm uygulamalarmın yasa dışı oldugu savunulmustur. • MC huktimetlnce uzun zamandan berl yurdun çpşitll yerlerinde »tlrdürülen öğretmen kıyımları Kılls'e de sıçramış bu arada öftretmen liseslnde görevli 3 öftretmen gerekçe Rösterilmeden çesitli yprlere sUrUlmüştUr. Kilis ögretmen Lisesine «*>• len bir yaaıda Reslmlş öeretment Fehml Bildik'in GUlşehir'e, Zühal özriemir'in Halfeti'ye ve Bedon Eğitim ögretmeninin de Suruç'a sürüldUkleri belirtilmlştlr. • Rlze'nln Çaykara llçesindo ders yılının lkincl yarı yılında nftlft giderilemeyen öğretmen açığını kapatmak için, kaymakamlıga mfiracaat eden 44 lise mezunu arasında kura çckiimış, 8 öğretmerün »taınası yapılnuştır. Çaykara'da vekll Ögretmenllk için müracttat eden Lise mezunları arasında kura çekimi yiipılmış kura sonucu 44 Llse mezunundan Köknar llkokuluna 2, çambaşı llkokuluna 1, Unıngöl Elmeli llkokulunn 1, Uzuntarla llkokuluna 1, Seyran Tepe llkokuluna 1, Karaçam'a 2, Demlrci'ye 1 vekll ögretmen ataması yapılmıştır. • Kırıkkale HUrrlyet tlk ve Ortaokulunun açıhşı bir hafta daha ertelenmtştlr. Bir süre önce MKE tesislerine alt imla sahasında patlayan trotillcr okulun ctm ve çerçevelerlnl kırmıştır. Henllz takıltımayan cam ve çerçeveler yüzunden okulun açılısı bır hafta daha ortelenmlstir. • Galatasaray Işletmecilik Yuksek Okuiu hg ıencıleri ders boykotunu geçtlglmiz hafta ba^lıyan »navlarda da «UrdllrmUşlerdlr. Bir han katında ögrenlm gören yüksek okula bUlrklşller olumsuz rapor verince blrlnct sınıf ögrenime aı.ılamamıatır. Okulun bağlı oldugu Akademi bllirkışınin lzin verdlgi ögrencl sayısını aşmamak 1ı,tn yeni blr bina bulunana kadar sadece Ust sınLÜan ögrenime açmıştır. ÖJrencller İse blrinci smıfın açılmayarak, bu «111111 kazanan ögrencilftnn başka yüksek okuUara rtaftıtılmasını okulun kapanm»sı olarak yorumlamışlar ve boykota geçmislerdir. TRTII 08.00 09.00 09.30 00.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 TUrkUler Çarsambanın melodllerl Şarkılar Okul radyosu Türküler Şarkılar Hafif müzik Yurttaşlık borcumuz: Vergi 12.40 TUrkülerln dlU GUn başlıyor Olaylann lçlnden 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16.20 lfi.40 17.00 18.00 18.30 Haberler Hafif müzik Olaylann içinden Türküler Tarih defteri Okul radyosu Türküler geçldl Arkası yarın Şarkılar Konser saatl Anıtlar Renkler tllkesinden Şarkılar ve saz sololan 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.15 21.45 22.02 Yurttan »esler 23.15 23.30 23.35 23.55 2i«r Çeşitli müzik Erkekler faslı Barok müzik Olayların içlnripn TUrkUler Sanat derglsl Saz eserleri Yay Kur saatl • Hafif müzik •'•'"'• Haberler Bır roınanımu Haberler Solistlerden snçmeler Program ve kaparuş TRT III 07.00 07.02 08.00 09.00 10.00 11,00 Açılıs ve program GUne baslarken Sabah konseri Plâklar arasında Günün konseri TUrkUler, oyun havalan n.3o Beraber ve solo şarkılar 12.110 Ogle konseri 13.00 Gönül telimizi tltretenler 13.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.15 Konser saati Çağdaş T. Sanat Müzigl Çagda? mUzik Şarkılar Senlonik müzik Bağlama takımı Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu 18.30 Ses ve Saz DUnyamızdan 19.00 Dünden bugüne 20.00 Bir konser 21.30 Müzikallerden ve Operetlerden Soçmeler 22.00 Turk dUğünleri ve gelenekleri 22.20 GUfteler ve söylodıklerl 22.41) Aldı sazı eline 23 00 Gece konserı 24.00 Gece ve nıüzlk 01.00 Program ve kapanış rOKURLARDANBu oyunlara kim yeter diyecek? Menfaatler, klşisel kaprisler Oyleılne T»4un, öylesine etkln ki; gerçelUer, habire gerlye tepmcde; bir türlü yol alıp; rayına oturamamaktadır. E... ne olacak peki? . Bu yoz rgitlnı ve onun yarattığı bu yoz ne.iil; naaü dUzeltllip, ııasıl yoluna konuiacak?.. Blr kururn, dUşttnün.. O kurum, Ulke etlttmlnl plânlıyan; çağına ulusuna yaraşır ln»an, yetlştlrnıeyl amaçlıyan bir kıınım; blr kuruluş... Görevl amacı; sürekll ılcvinlnı lçinde bulunan ulununa çagına, uyumlu Innan yetlştlrmek, yetlştlrebllmek veya en azından yaratılabllecck medeıılyetle, uvuın saglıvabllprck nesiller hazırlamak; hazırlıyabilmek... Böylesine bir uygulama yaptlıyor mu bixde? Hayır!.. Neden?... Yapılmak lstenmlyor da ondan .. Neden, yapümak tıtenmiyor, onu Inceliyelim: Etitlm sİRtemleri; ulkelerln aosyoekonomlk yapüarına uyjun iıısan tlpini hanrlamayı, amaç cdlnlrler. Gerck kapitalİHt, gerek aosyallıt slstemlerde aranan İıısan; arastırıcı, yaratıcı şekilde hazırlanmıs Insun tlpidlr.. Gerl kalmış Ulkelerde blzde Istetıen Insan türü; her lkl slstemln (irctlmlne pazar olabllecek dUzeyde; yaratıcı ve arastırıcı nlmayan; kurulmus rohot ınlnall, olan Insan türlldUr... Bu kurulmus zembcrck mlsall Insan; nasıl yetislr? Ülkemlzde cıldu^ıı gihi; araç gereçRİz; deneyslz, hayat ve yaşamdan tamamlyle kopuk; kuru bllgl vükleme uygıılamaxyle, yetlstlrlllr... oluşturıılıır .. Emperyallzm, özelIlkİB ı;eri kalmış uluslan çagimızda yozlastırarak. anıaçlanndan »aptırarak, somilrmovl amuçlar... Runun ça|ımızda en etkin yolu, eğitimdir. l.Jltlmlc. uyuşturularak şartlandırılan insanı ve ülkrBlnl, habire ısömürür .. (icrl kalmış Ulke Insanının tııtkularından yararlanarak, onıı; »iirekll birblrine kırdırarak: hamasl ve snvtv nizm duyguları Uzerlnıle tPzgahluılığı nyunlar ve taktlklerltv, ekonomlMni fclce ujratarak; yaratılan sun'l huzursuzluk ortamında; faşlzm belasıııı da ba^ınıı ııuısallst eder... Dahk düne kadar, klhrit kutuları Uzerlnde Stalin'ln bıvıklarını aradıgımız zamanları; konıtlnızm Uavramı lçinde, kapılara asılnıası gerekli sstpka varaayunını, kabtıllenmemiz gcrektlğlnl; bllmlyenlmlz var mı? .. Işte bu ovunun rarkında olan; namuslu aydın, öfretmen ve (frnçlrrlc; oyıınıın farkında olan çıkarcı aydın Işblrllkçl ve m»sum gençllk arasında, kıyasıya blr mttcadele veıilmekte; blrçok can heba nlmaktndır... Kmperyallzm, hı< savaşta kendl keslmlnr; t'im olanaklan Ile vardımcı olmnkta, olabilıncktedlr . Devrlmcl keslmde tüm bu orunlnra rafmen: kendl Işlnde hlr blrllk sağlıyamamakta', emprryaltzmln oyunlarına (elmektedlr . E... ne nlacak peki hu gldlş, hu dıırıım böyle... Hep bByle vııdum dııymaz; hep höyle nptnelânmcı hlr uyKUİama lçinde ml nürüp «fldeopk, bu keımektsllk; bu, trajedl höyle?. Rlm htı KMISP. bu nyunlara: «Yeter, artık» yeter!.. dlyecck, dİTehllfcek... Bekllyoruz... öğrencinin hakkını kim arayacak ? Bugün ıçlnde bulunduğumuz ve olcıuna olasılığım yok eden son durumda lorunlanmızı aıılatacak, bizl dlrüemelerinl sağlayacak bir yetklli bulamıyoruz. Bulsak bile dinletemiyoruz. Bu yüzden sızin yardımlarımza «• gınarak sorunlanmızı bir kez daha tiim halkın önüne sermek ve bu sayede baştaki yetkililerin olaylann Uzerıne daha tarafsız v« insanca duygularla egilmelerini saglamak istlyoruz. Geçen gün lTÜ'de meydana gelen olaylan anlatmaya bilmem gerek var mı? Olay tünı açıklıgı Ile basm ve okul yöneticilerl tarafından halkın gozlerı önüne serildi. Bizim anlatmak lstedığimlz İse şu: Okula bUyük Umitlerle ve zorlu bir «ınavı aşarak girmenln mutlulujtu içindeydik. Ancak hu mutluluğumuz blraz kısa sürdü. Zira daha okulun açıldığımn 2. gUnU sımflarda ders yapmaya çalı$ırken kulagımıza gelen sılah, cam seslerı ve bunun yanı «ııa öğrenr.i çıglıkları hepimizı panige ugrattı. Bu panık bizim gıbı okula henüz başlayan ögrenciler İçin anlal.ılnıası ımkansız bir korkuya sebep oldu. Biz bu duygular içinde iken ve daha ne olduğunu nnlamadan pollslerın coplarla ıı/erimıze geldlğıni ve lniş merdıvenlerlnl tutup ögroncılen tartaklamaya başladıklarıru gördük. Hakkınıızı bile arayamadan, suçsuz olduftumuzu belırtmemıze moydan verllmeden kız, erkek, subay ögrencller; hepimız dövülmeyo haşlandık. Estr kamplarmda bile g o rülmeyen bır vahsete şahit oluyorduk. Pollsler bu yctmıyormuş gibl bir de okulun tüm camlarını copla kırmaya başladılar Daha sonra rtğreüm üyelerlnın de drivüldüklerıni duyduk. Bu bizi daha büyük bir üzüntüye sötliıdü Bu olaym duyulması Uzerine sayın lçislerl Bakanı bir açıklama yaptılar, ve Dekan ve askerı ögrencilerın dövillmesl Uzerine soruşturmu nçıldığını; bu isle lkl müfettışin görevlendırıldığınl söyledller. Unlforma taşıyan bir askeri öftrencıyı. bir Oftretlm Uyesini dövmek büyük suçtıır. Bıuıu bilıyoruz. Ppkl blz günahsız öğrencilerı de dövmek suç de811 mi? Bizim de arkamızı dayabilecegiınız yasal blr guç olmadıjı ıçın bir yalnızlık ve umursamazlık keşmekeşliflne ml itileceğiz? Bizim hakkımızı kimse aramHyncak mıV. Üzerimızde faşıst baskılarını Rittıkçe arttıran polis kuvvetlerınl böyle davranmaya 1ten onlara taJebe düşniHnlıSını nşılayan sorumlular aranmayarak mı? GcİFceğin Türklyesi'nin temelini teskıl «ripcck olan bu genç beyinler dikkatleri ogrenim dışında baska yerlere çekilip, okumasına mcydan rertlmeyip kokuşmaya rru bırakılacak? Bız yıne de bu karanlık dUşünceleri bir tar»fa bırakmak ve baştakl yetkililprin bizim de sorunlarımıza gerçekçi bir çözüm bularsklanna lnanmak iRtiyoruz. Zira elimizden başka bir şey gelnıiyor. l.T.Ü.'IO «trendler SiNEMALAR BEYOĞLU ANKARA (64 İS M ) : Toaun Pasa K. Sunal B. AS (47 63 15): Şark Ekspre•inde Cinayet S. Connery 1. Bergman R.î. AT1<AS (44 m 35): Yasamak v»bMi R. Stigwood R.l. DÜNTA (49 01 66): Skandal T. Nero R.t. EMEK (44 84 39): Hazreti Mu•a B. Lanchster R.t. FtTAŞ (49 01 60): Covalacl C. Bronson R.l. GAZt (40 30 25): Yasamak Ça bası R. Stlgwood R.l. lNCt (40 45 H5): Adalı Kız M. Ar M. Soydan R. KKNT (47 77 62): Skandal F. Nero B.İ. KONAK (48 26 06): Mazislnl Satan Adam C. Bronson L. Ventura R.l. MELODÎ (64 13 14): Ilık Dudaklar M. Hemlngway R.T. MISTIK (46 15 14): 1 Kara Belanın Intikamı. 2 Düşmtlş Kadınların Sunu R.T. ÖZLEM: (66 «0 83): 1 Bızım Kız T. Akan. 2 Kanundan Kaçılmaz H. Balamir K. RÜYA (44 54 57): Fiyakam Bozarıın Y. Gülhan. 2 Pırtına Brhçpt B. Nacar R. S E S (45 >A 1«): Kocamın Btlmedıgl R.T. StTK (47 60 47): Hazreti Musa B. Lanchster R.î. StNEPOP (44 24 22): Evlerlnden Kaçanlar E. Intager R.T. YENtMEIKK (44 42 89): fUnun Benim R.T. YtlMURCAK (61 01 !)1): 1 DEVEKUŞl) KABARE (44 46 75) «Vnlan UUnya» Pazartesl hariç her gün '21.30. çarşamba, AKSARAY cumartesl, pazar 18.30. BULVAR (21 35 78): Bizim DOSTLAR TİTATRO8U (47 »4 Kus T. Akan G. Bublkog08) «GUn Dönerken» Sulı, Çarlu R. yamba 221.30, cuma 18.30, pazar HAKAN (2a 42 33): Bizim Kız 15.30 •Bltmeyen Kavga» ÇarT. Akan G. Bubikoğlu R. şamba, cumarlesi 18.M, Pazar tPEK (22 25 13): Hazreti Miı122.00 «Sabotaj Oyunu» Cuma sa B. Lanchster R.T. 15.30 MURAT (24 05 56): Kapalıdir. G. ÜLKt) • Q. ÖZCAN (46.81) SUR (23 67 12): Hazreti Mu91) «Klme Nlyet» Saü h a n ç sa B. Lancaster T.T. her gün 21.00 • Cumartesl oaŞAFAK (22 25 13): Mazisini Sazar 16.0 tan Adam C. Bronson KADIKÖY İL TtYAT(i().SU R.T. (Tevtik Gelenbe) «Kllldl Bozuk» Salı hariç her ?ün vfl 3'J. KADIKÖY Cumartesl, Pazar 18.30 T OCAK (36 31 71): Adalı "ı» K E N T OYUNCVLARI (48 85 M. Ar M. Soydan R. 89) «Buzlar Çözülmeden» REKS (36 01 12): Blzim Kız Çarşamba, cuma 21.15 «Yaıak T. Akan G. Bubikoğlu H. Elma» Çarşamba 15.00, persembe 21.15, cumartesi 18.15 SÜREYYA (36 06 82): 'ilng 21.15 «Katır Tırnagı» Pazar Kong R.T. 15.00 18.15 TIYATROUR NEJAT UYGUR (22 41 12) Al.l POYRAZOGLU (49 5* 52) «Muzdaıips Çarşambo aariç (llıır Konıııjma S u s Sövleme» her gün 21.30 • Cumart«sl, paPazartesl hariç her geo« 31.15 • zar 18.30 Çarşamba 1B.30 Cumartefl. paN. SKRKZ1.1 I. AJjKlNER zar 15.30 TlYATROSD (48 48 50) «Pazartetl i^enlik var» Cuma. CuANYAMANYA KUMPANYA martesl. Pazar 21.30, Oujnar».<>!<t (44 25 26 SıraselvUer) .Sagım 15.30, Pazar 18.30 «Başbakan Solıım SohP» Salı, Perşembe Oluyorom» Carsamoe 15.30 21.30, Çarşamba, Cumartesl, PaPerşembe 18.30 21.30 zar 18.30 21.30 FATtH (2« 53 80) «DUgUn BAKIRKÖY rîYATROSU (11 Ya Dn Davul» 21.00 59 4») «Hahabarn Sınıfı Sınıfta HARBtYE (40 77 20) «Pırın Kaldı» Pazartesl hariç tıer gfln cı ıle Zürafa» 14.30 «Gardtyan» 21.30 Pazar 18.3ü 21.00 ÇEVRK TtYATROSD (A. KrKADIKÖY (38 81 21) «Islıkbulak • M. SerMİI SS III 78) çı» 21.00 «lsıklar Nedeo Karardı» PazarÜSKÜDAR (83 03 97) «Keltesl hariç her gün 21.15 cumartaoglan» 15.00 «Kırmızı Güllert) si • pazar 18.15 21.15 18.00 21.00 Blzim KIÜ T. Akan. 3 Kader Yolculan P. Savas R. ECZANELER BAKIRKÖY: Zuhuratbaba (Zuhuratbaba cad.) Yeni Osmaniye fOsmanıye) Nusret (Balıcelievler)) Neşe (Bahçelievler) Merkez fYeşilkoy) Ypni Kanaryaı Pikret (Esenler köyü> Ünal (Sefakoyı Sanem (K. Çekmeoe) Sevim (Merter sitesi) BEStKTAŞi: Altınay (Sehit Asım cad ) Ferah Ilhamur cad.) Ayla (Nisbetive rad.) Aşan (Ortakoy) GUrkan (Kuruçesm*1) BEYKOZ: Olgun (Fevzipaşa cad.) EMtNÖNÜ: Yeni Cemberlita* IÇemberhta.?) Can (•Sülevmaniye.) lâleli Feray (Lâleli) EYÜP: Gtivpn (Akarçeşme) SeAydın (Bayrampasa) Yıldu (Btty rampaşa) FATİH: Servet (Malta) Turan fPevzlpaşn cad.) Çepelofelu (Ça pa) Yusufpaşa (Aksaray) Servet fCerrahpaşa) Unkapanı (Unkapa nı) (i. O. PAŞA: Şifa (Sangöl) Er gin (KUçükköy) KADIKÖY: Altıyol Merkez (Al tıyol) D«rtyo) (Dörtyol) Pp.lin (Moda cad.) Kızıltoprak (Kızıltoprak) Karşıyaka (Göztepe) Grt lebey fBo«t*ncı TUccarba^ı (Tllc carbası) KARAKÖY: Billfint (Rıhtim KASIMPAŞA: Isık fZincirlikuyu cad.) Yonca (Hasköy) 8ARIYER: BUyükdere (Cayırba?ı cad.) Şlfa (Yenlköy) ŞtŞLt: Şlsli Şafak (Şisli Mev danı) Harblye (Harbiye) Utku (Teşvlklye) Semt (GUrsel mah) Ortabayır Şif» (Gtlltepe) Mohmet R«<ıen (ÇfAlktppe) Hayat Esentepe) Seher (Sanayi mah ) tSKÜDAR: Ahmedive (Hakınuypti milllye rad.) Zeynep Kııınil (Zeynep KSmil) Burç (Dogamı lar) tlkin (Beylerbeyi) Alper (Üm ranlye) ZEYTtNBURNU: Ufuk (58. Bulvar istasyonu oad.) BEYOGLU: özler (Galatasaray) SfbHt (TarlabBsı cad.) Em'l (Cumhuriyet oad.) Saml Brdogan KUMKUMOGLU bat (Allbeykö:U) ömür (Rami)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog