Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

CUKHÜBlm 2 ! JUB4T 1977 FKÖ: "ABD'NÎN ORTADOĞU POLİTlKASI ı ABD'NİN SAVUNMA ADALETSlZ VE ÎSRAlL YANLISIDIR,, KAHİRE Arap ülkelert, Fl lisrin'ın Cenevre Konferansın da temsı] edılıp edılmeyeceğının sapianması içın 6 rnartta Kahıre de toplanmava karar vsrmışler dır Bu arada Mısır Devlet Basiaru Enver Sedat ülkeye resmi bir Hyaretts bulunan Fransa Dışıs len Bakanı Louıs de Guınngaud ile japtığı goruçmeden sonra »a zetecılere verdığı de*neçte trdıin Ue Fıl stın lılenn Cenevre Konfe ransından once aralannda res m»>n bağlartı kumajı kabul ettıHennı «o^lemıst r öte vandan FılisMn Kuruııus Argıltü nün so'cusü Abu Maızer Cezayır'de verdıfı demeçte APD" nın Or*adr>Su poütiKasını şiddetle kmamışt r Maızf, Amrrıkan polıtikasmı *"n yarg'h» adaletsız ve tsraıl Faldırganlığını desteklejen bir poKıka» olarak nıtelemıçt r Maızer Cyrui Vance'ın Orta dogu gensme 'lışkın verdıği de meçte şöyle demıştır «Amen kar ın polıtıkası on vargılı ada letsı? ve =a!dırgan Israıl tarafta n bir polıtıkadır Bu pohtıka Ortadofcuda obıektıî gerçcd» re ve Filısıin halkmın varlığına gözunü kapamaktadır FKÖ ken dısınin katılmadıgı her hangı bır gorüsmede Fılıstın sorununun tartışmasını kesınlikle redde Arap ülkelert, FKÖ'nun Cenevre Konferansına katıtıp katılmayacağını kararlastırmak uzere 6 marttâ Kahire'de toplanıyorlar. der Çünkü Fılistin haUn'n tek ve meşru temsilcısi Füistm Kurtuluş ö"gü*üdur Bu arada Fılıstın Kunulu? Orgutü'nün \onetlm kademele nnde yakmda bır değış.klık yapılacagı bıldınlmek+edır Kuveyt radyosunım bıldlrdigl ne gore örgüt yanetimlndeki değışıklık, 12 mart tanhmde Kahıre de vapüacak olan Fılıstm Ulusal Konseyı toplantısında gerçekleştınlecek ve seçımle yenı bır yürütme kurulu oluşturu1 lacaktır ı Dıplomatık gozlemcılere gore Fıl stm Kurtulu? Örgutü"nde gerçeıcleştırılecek degışıklığin tsraıl'm \arlıgını tanıyarak Ürdünle konfederasyon halınde bır Fılıstın de%îetınin kurulmasına karşı ç:kan «Şahın»lerin fasf vesı amarına \oneıık bulun maktadır (Dıj Haberler Serrlrt) (Ortadofu konusunda eeniş vazımıı l î sarfadadır ) BÜTÇESİNDE 3 MILYAR DOLARLIK KISINTI YAPILDI W*SHİNGTON Ame^ika Sa Tunma Bakanı Harold B'ovn, eski Başkan Ford îamanndfl hazırtenan ]?1 mllvar dolar'iıt îavunma butçe<ınde 2 milvar 7= 55 mılvon dolarlık bir kısıntı yapı lacagını ve bazı progTamlsnn iptal edılıp, bazııannın dfl va.\a$latılmasına karar %erildlgım açijdamıstır Brown Pent^son'da düzenîed.2ı ba&ın top an'ısmda Amer jcan donarma kuvvetlen ıçın tasarlanan nukleer bır sa.&ş gemisı projesınden v azgeçıldigını ^e B 1 bombardıman uçagı proıe^ı ıle MX füze projesıne ı l ı ş t n çal'şmaların da \avaşlatı'a'ağını sojlemıjtır B r own es<tı Başkan Ford an sa'vunma butçes nı tadıl ı n su n j an onergede ^eiı malı v laa t s.\unma harcaTialan ıçın as 1 !ması ıs'enen oaenegın ı2.11 ıl' ar dolardan 120 4 müyjr do.'»'» ınaırıldıgını Teıırteek şo r e aemış*r Carter ' jnetım ;elarda ı \az geçmeje ve ısrafı oplenr^e waa lıdır Butçenın 0i5o"ını c u i ıran carı harcarnalarda da oneauı tasarruflar j apusbıleceğı injaş 1m.ş'ır Ancak bJ koru c ddı o r araşt»rnaw gerestıreceg' ıç n çımdıİJk bır tedbir Rhnmaiı du Dünyada Bugün Bay Clifford'un gücü ALi SiRMEN ja « » m y *nin venl Başkanı Jtramv Carter ın temsilclsı A K I f B a ^ Clark Oıfford, \unanisUn dan sonra ulke * * mlze geldJ Haşkanın tpmsilciffinın gezw1nin son dura^i Ise Kjbns otacak Atina ve Inkarada en onde erlen kışılerie konuştu Cllf ford. Mi"ster Clifford un gPTisinm amacı açık N VTO nun (irune\dogu kanadındakı çekışmc\e son vermek Kıbns pu nızunu de, \\ashlneton un onertiıifi dogrultutla ço7mek ^P bızım de ıçınde bulundu;uınU7 Ortadopu holpesınde Kı» Rİnjccr In başlattıgı \menkan harışını tamamlamak Mıster GTıffrrd euçlu bır ulUcnın tcnsılcı e ı CelışTttiç teknolojik guç buvuk eknnomik olanak'ar, korkunç a«krrı »raç gereç % süahlar ıle ^crvuzunun şu andafci rn r^ıçlu e devleti 4BDnın Başkanını tcmsıl ednor Mıstct Clifford Oerçi Bav Oıfford un ul<vcst ı,e furknc bır «skrrı ittıfak Içindedırler ve bu ittiiakU kcndı srurune oranla en bmuk çaba^ Tıırkne harcamakta rine hnrcadıgı çaba\a oranla en a/ vararı da ^ine Türkne saglanıakladır 4ma Mıster Clifford Turkırese bir ıttı/ak Içınde en faz la raıaı soren ulke soıuvle bakip tla bu dengesı7 dıırumu pderme nnetlısı bır dıısunceM sımpelcmnor l a n ı tcr sinr Vıster Clark Cufford WashıriR(on un \nkara ra \ar ;ı N 4 f O iHifakuıdan rtosan \ukumlulahlrrini \enne ertır meK ıçın feoşul suruvor « i a kabul edpr^iniz kosnllanmı ra da karışmam ha» dı^ebıli^or Bar Clifford, Kıbns «orunnnu ^akınrian hilenlcrden rla ha 1%4 de lohnson un danışniAnndı sa'gıdejrrr arabulucu O raraan Turkiicve Uar*ı 6 Fılonun condcnlmesıni oner mıj Ml«ter Oıfford N e t v olav 6 fılo celmsslen \bstcr .lohnson un scrçek bir sıgır çobanı usluhuvla kalcme aldı gı mektubun gonderılmc>ii\lr kapandı. 7aten 4ltıncı lılonun jonrierılmcsinp de eerek \oh tu \menka nın dun\anın ıandamalı£ı polıtıkasmdi denlz ku^Te'leri ve denız pı\adelpri «on bas\urulacak çarr idı Daha once na«ka ^ollar rienemrdi Mtıncı Fılo UP Tur k h e n cezalandırmak ^erinp Amerıknncı duşuncPM ıktidar ^aparak h3lkımırı <tcr7alandırmak» claha rinçru bır ?ol uı*ıi Korıınmr^tu Wa*hlngt«>n a Işte Bav Clifford boılr hfr dusııncrnın \e boylp büvuk bir eucun temsilcısi tma np bu dıifuncr nf de ^BDnin euru ^etnor Wa^hıneton ıın tum ıstPdiklfnni elde etmP sınp B % (lifford un daıuşmanliîinı \aptin fnhnsnn \frt a nam da çnrriu bu ger^egl h<tn < r polıtık vaş/<mdan U7ak 1 laşma pahasına SDII MİIann pn ııeuıı, \mpnkalısı Hpnrv Kı^ınfrr avnı e«rceTi 4nsola HT \i«ırtı ^tlında Bav Clifford ds Turkısedpn lutumlanna vakış.n bır \aıııl oUrak a^nı gcrçesı o;rrnFbilırd! NP var ki hovle bır tehlıkr plm^diffinı (ıcrkrs etbi Bar Clifford da bilnor Mmım (artcrın teniMİciMnin SPrçek »uru nr nlke 1 «ının pkotıonuk hesrmon^a^ı n» N *T() ıcmdrkı sultası ne rip phndr tutîujru silah amb^ısos» trhdidi Cunku dun\a da riaha «u > o yıliarda kaç ornpk e<"terdı ki hçp^ının u« *n tpiındrn gcîmck nla'i Bav Clifford un ulkemiıdrki eorus m«"lprı sıraxındakı ccrçpk eucu * ı anria Turkive \i ^ultası ı altın lî trtan M( duşunceMtlir Kardrsf l>ardp«>p millhpt çılık HIIM »« allında kırdiran du^nnrp ortrurlurunp kar çı ali kır?n has kcspn kpillrn kpndısınp »andaş olma%anların hasıııa vıldırımlar l a e d ı n n MC riiKunce*» *BD karfisınHa rl ppn^e dnan durnıaktadır B^T ( lifford a, «ılıh amhaiEO.u siirr"ıı!<rp TurkhPnın \*TO içindp »erl nlamavacağı ^anıtı \prilphılir \ P ^a%m temil'cı hu »anıtı flashlnctona tılartırdı4ı rarmn TimniT Carter hprhaldp bu kadar ralnt nılı msnfmrr Bav Clıf forri a Kıbns ta çomlerpk hır sorun »ar i«" hun'in IRM (a İİ raflar ara'inda çojıılebılecPSİ »ok anbıılnrul'ik cerpkivor sa nnda da ^BD nin hprhansrl b!r dp»lplten îizla rolu ola mavacaırı hatırlatılabillr. \ e flerı Minıl'n «a\Hn RPrceUles tirebilpcek sccenpklrr de vardır Turkııp nin pllnde. Ve var ki, bu MoeııeJ.ler MC nın serfneklpri desiMır \fir B»v Clıfford'ıın Tnrklv ripH gnniymPİPTİndeld en huruk (röcu de VCnın bu puçs PORTEKIZ'DE BIR TANK ALAYİNINİSYANININ BASTIRILDIĞI AÇIKLANDI LtZBON (ANK.4DPA) Pirteldzin gtlneyındeKi A len t&ıo bolgesjıde Estremo!' ken tmde lıilPnraiş b r Potetaz tanıt alavnnm ıs\anının bastı nldığı açıklanmıştır Genelkurmay Başkanı Port«kız radyosjnca vavınlanan açiıc lamada ayan.lanmanın 9 lıderı nın tutUKİandığını ve alav komutaiın'n zorevıne son ven dıgını bidırrruş'i Toprak reformu çelışmalannın vürütuldügü Aler'alo bo'gp«inde Us Bu arada «Devnmd lşçi Par rısı» adlı bT orgtıt oncekı gün ja'rJadıgı bı dınde ısjan hare ke nın ıtendılennce duzenlendı ğırı ı'en surmüş ve aske'ier.n «faş.st kuraHara ve gericı su ö*e vandan b>r Portelclz ga bav'ara» »epkı dııvduklan ıcın zetesı ıse ısyajun geçen çar ba evleme gi'istiklenni belırt şamba gunü patlak verdığım m ş'ır ancax ordu taralından gızli tu Port»ı£ zın «osvalıst azırdık tuldufunu ılen sanrüştjr Ga hukumet BasoaKanı Ma.o S o reteve göre i'^ar naeKetın n aes geçeruerde iLkes'nın Obastın'masmdan sorra 60 ka faı<pazara tan ıKelıgi konusun da de«tek îiğlanaA urere ban dar asker tutuklanrnı? 8 suba Ortaxpazar u.ke'en ym goreıme de son verllnLî' r lenmıj olan tank alayına K?n ana kadar Port»^ ? hüiumetı nın en ru%endaği a«n.eri bırliıs. lerden bıri eozü>!e baKiidıjn bı!dJnlmeıîted r ne vaptığı gezınin çok başanlı sonuçlandığını ve tngllter« îr landa Danırr'arka re I'al'a dan Portekızi des'eldeveeeıilenr» ılıskın «öz almdıgını açıklamış tır Lızbon da lerdığı demeçt* Soare« geçen av ıçınde de Or taJrpazara uve dıger beş ÜLte baskentını kapsavan bır gezıve çıkacagını açinJamış \e bu gezırui olumıu sonuçlanacatma inandığri' bplı^mış' * " (Portekiz konuMinda dipeT hab^rlerımız 12 »»vfadadir) İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Owen, 40 yıldır bu göreve atanan en genç diplomat LOVDRA Üç gün 6ne# ölen îngıltere Dışişleri Bakanı Anthonv CroMand ın verine atanan 38 yasındakl Dr David Owen'in. Anthonv Fden'ın 40 yıl önceki bakanlığından sonra Ingiltere Dışlşlerıne atanan en genç bakan oldugu bildirilmektedır Bıı arada îneiltere Başbakam James Callaghan, kabmesınde bazı riegşjklıkıer vaparak Frank Juad u Dışısleri ıle görevli Dev let Bakanı'ğma ve Jııdlth Har* ı Eten zasm Kalkınms Bakanlığına Callaghan aynca Joel Barnett i de Hazıne Bskanlîğına atarnışür Tıp doktoru olan 38 yaşın dakl yenl Ingıltere Dısişleri Bakanı Da\ıd Owen ilk kez 1 6 % nlında Parlamento ya seçılmı$tır 1968 1970 yıUsnnda Ow<>n Kntlıvet Donanmasından sorum lu olarak Savunma Bakanlıgı j a r dımctlığında bulunmustur 5 avdır Dışişleri Bakanlıgı sek reterliği varjmakta olan Owen bu süre içinde Callagnan Ue Portekiz Baçbakarı Mano Soares tn Ortakpazar konu«undaki gdrtlşme lerine katılmış ve Ortakpazar'ın Sovvetler Bırlıği ile olan balık çılık sınırlanrnn çtzilmesl görüjtnelermde bulunmuştur Eşının Dışişleri Bakanlıgma arsnmasından sonra gazetecilerle konuşan Baysn Owen, «Bu karar bızi çok sevındırdi Ancak eşim ve ben Anthony Crosland ın hayatta olmasını ve Dısiîlen Bakanlıgı gore\ ıni sürdürmesını ısterdık» demıştır Aslen Arnenkalı olan bayan Owen eşı ıle New Yorkta tanıştığını ve kendısıne Owen'ın tran satlantık'ten telefon ederek evlen me teklıfınde bulundugunu soy lemiştir Owen çlftlnın ikl çocugu var dır. (D19 Haberier Snrvisl) Suudi Arabistan kralı Halid, Londra'da kalçsı ameliyatı geçirdi LONDRA (AVKA T)PA) Suud Arabistan Kralı Halıd in tedavi gonnek Urere geldıgı Londra da bır kalça ameliyatı geçırdıgı ve saglın durumunun memnunıyet verid oldugu, ameliyatı vapan Wellington Hastanesi doktorlannca açıklanmıjtır Doktorlsnn verdıgl bllgıye göre salı günü amelıvat edılen Kral, dün kendısıni ziyaret etmek uzere gelpn Kıl;ert Emıri Şevh AhJ med El Cabır El Sabah v £ & b re'vn Emırı Şeyh tsa Bırt Salman El Hahfe'yl kibul etmıstfr 'Sriııd? Arabistan Kralını zıyaret edenlpr arasında Sudsn Devlet Baskanının orel temsı)oı«ının de bul ınduğu ve Velıaht Prens Faysal ın da babasını riAaret etmek üzere LorriraVa pfldıgi bfldırilmiştir MOSKO\ * Sov^etler Birlıgt Amerı ka'nır Se«i Radyosunu Rusva alevhınd» bl iftıra kamparrası re pîikolojık ssaş oaşlstrrakJa suçlamışur 1973 e\lülunden ben ^ovretle^ Bırlıti ^merika nın 5esı Radiosunvın ^avmlanna mncarıa evı durdjnnuş \P R i'sra dan dın lpnmesıne izın \ermişti Amerıka nın se^ı \ayinlanmn Helslnıd MADRÎD Kurev îspanya d» hüku mptın tarvm pnlitıkasırı protes'o eden 'tı^lerce çıftcı bolgede karayollannı kes mışierdıPoli*le çıftçiler arasında çıkan ça^ışma da bir çıftçi coola varalannıştır Bir tak '6r şoforündn ı<« polıs tarafmdan anlan kurşunla yaralsndıgı bıldırıİTiPktfdır Brown Başkan Carte* ın bır vakjtler «gereks 7 alr s an ««tenı d"diğı Bl bomburdı nan uçagı proıp^ının jav'şlnt'lo^pını ıe 13 8 Mlında seüız ver ne *7 sadece beş Bl uçagı 'mal Pd 1»c°pjii soue~ıi":tır Savurma BPkanı B 2 bombardıman uçaıda> rının \ermı alarak Bl uçagı ıl« ı gı ı nıhaı kararın ha^ıran p^naan once %enleo'cec*ğım kaydetmıştır \*rnı sekılae M.nutcman 3 fti«•lermın vennı alacak st'S'eıiK MX fuze5:nın gol v tınlmesıne ılış4in proje ve l°'f malı yılına ax•arılmıştır Bu şeMİde butçedp 160 mılvon dolarlns bır tasarrul vapiıabılecektar. Samnma Bakanı "aiunma büt Cpsınde \apılan indırımin SovvPtler Bırlıği ile veni bır »alt» anlaşmasmı kolajlaştırma ama cı grudup giıfnıenıg nı soran g ( < zetecılere Reçen yılın stratejijS sılah »îademesınde b r degi5i*Lk otmadıgmı VP Ameriıîa nın ca\ dıncı gucünden ta\u verme\s ru\p'lı bul'tnmadıgını bflirterek cevap termiştır (Ajanslar) Sov/et basını Amerika'nın Sesi radyosunu psikolojik savaş başlatmakla suçladı snJajirjasırun ilke'erlno aytan dUamanca propa^sj davs \e ıftıralara başladıgını o stirrn TASS Ajansı «Padyo «osyalıst ulkei v ıjlerıne kanşarak bu de'vletlere psikolojik sataşa hız vermışUDi de\&ovjet Basın *e Yavın Orgsnlan AmeI rık» ttta Sesi progmmlaTina irarşı s»»sSız!ıge nr eun onc<» son vererek hafıften saldırna eeçmişledi TASS Aıansının \ur* Kornıio" adıv'a vasinladıtı dünku jorum ıse çnk sıdaetli bır Usluptadır. 'a a) Ispanya'da hükümeti protesto eden yüzlerce çiftçi polisle çatıştı tspanjol htİKUmetı OrtAk Pazara ıh raç edılen patat«s iie fasuljenln ıhraç fı vatının ıç fıyatlardan dalıa yuksek olma «ına ızln vennemıştır Çıftçıler hükvunetın bu politikasmı protesto etmektedırler Logrono v4)ftsıa<le <huuqıUB gergln ol bıldirılmelrteTEr' RtlltıîTh^tfn^ıa> po lıtıkasma karşı pro f e'o!nr ^anînda çıf" cıler egırim yardımı ılk vardım tesielen kurulması ve senduca kurma hakkı >«tfl mektedırler. (APaa) tr 9 2 ^ # ile planya işlerini daha iyi. daha çabuk, dolayısiyle daha ucuza yapabilirsiniz! DİK FREZE CARTEfl PAKıSTAN'A SATILMASI DUŞUNULEN «A7» UÇAKLARININ YAPIMI iÇiN YENi KREDi V'ERMEYECEK WASH1\GTON Carter yönetimimn, Amenkan ın yenı geuş tırmekte oldugu A 7 savaş u çafclannın yapımı ıçın ek kredi • ermeyeceğı Teksas Demokrat v Temsücısı Dale Mılford taralın tian açıklanmıştır Mılford Car ter jonetırrunın bu karan, Pa kıstan a söz konusu uçakiann satışmı engellemek amacıyla ai cugını one sürmtiştür A 7 uçaklanna talıp olan Pakıstan 119 mılyar TL karşı hgında bu uçaklardan 110 tane almak lstemekteydı PaJastan ın Fransa dan nukleer artıkları ışleyecek bir tesıs satın alması konusunda. taraf lar arasında anl&şmaya vanlma8i uzerıne Amerıka bu satışa kar şı çıknuş ve gerek FTansa, gerekse Pakıstan'a baskı yaparak bu sauşın gerçekleşmesıni en geüemeye çalışmıştı Amenkah jonetıciler, Pakıstan'an bu t«sısı almaktan vaaçeçmesı halınde bu ülkeye A 7 uçaklan satabüeceklennı de duyurmuşlar, ancak Patastan, Fransa'dan ala c*gı nükleer tesısten vazgeçmemısö Şimdı Carter yoneüml nın aldigı karann, bu anlaşmaZ' lütla UgıU oldugu bne sıirülmek tedir MıUorda gore, A 7 uçakla nnı yapmakta olan LTV fabrıka larınm, üretımi once durdurup sonra yenıden baslatması, A 7 uçaklannın Fransız ve Ingüızler tarafmdan japılmakta olan ben rerlenne oranla daJıa pahalıya mal olması sonucunu doguracak bu ıse uluslararası süâh pıyasa sında Amerıka nın alevhıne ola caktır (a a ) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIHIIfllir^, TEŞEKKUR S • Safra kesesi ve apandısıt aTielnatianmı başanvla sona erdıren ve HIPNOZ yoluyıa telkmleri =onucu, ameliyat nncesı ve sonrası donemlerın çok raJ'at seçmesını satlavan Havdarpaşa Nümune Hastanpsı I Hancıye .«Prvısı Şefı Operator Doktor, S<T,ın, | i Hüsnü Ismet Öztürk bevefendive sonsuz mınnetlerünı, Amelıjatunaa bulunan ve sıcak llgilerin' esırgemcen $ef Mv Op Dr Sn ENVER SfBUNCU Başasıstan Op Dr Sn Haluk ERTEM ve Asıstan Dr »lıkaıl K^\A bPVİerle asistan doktorlar Sn Zekı Kılınç tsmet Kartal, Yalçın Doğ*u Euven ıe Cenı?ız Bahadır b°vlere v > ^"rM" hemsırelerı Sn < Hafi'e Çakıroglu Vımet Aran Turkân Bajak. Hanım Eışvan ve diğer hemşırelprle tüm ser\ıs ve bastane personelıne en denn teşekMirler rm «unanm En gelişmiş eski uygarlıklardan birini kuran Azteklerin yamyam oldukları öne sürüldü NEW YORK Esld çaglann e i ustiın ılkel uygarlıklardsn birini kurduklan bılınen Aateklenn, sadece dınsel amaçlarla lnsanlan kurban etmediklerl ve öldürdüklerı kışıleri aç kalmamak ıçın yedıklerl gerçeğı Amerücalı bır Antropoloğ tsrafmdan ortaya çıkartılmıştır Azteklerin, Ö2ellıkle genç ve gıizel kızîan tannlanna kurban ettuderi ve burüan dlri dın ateşo atmak ıçın torenler düzenledıklen tanhsel belgelerde kayıtlı bulunmaktadır. Amerıkalı Antropoloğ Dr Michael Hamer, tru konuda New York ta yaptığı açıklamada, 15 yuzyılda Meksıka'da yaşamış olan Asteklerjı, tanhın en vamyam kabılelerınden bın oldugunu one surmıiş, «Aztek uygarlığmın bu yanı, şımdjye kadar halk kıüelerı tarafmdan oğremlemenuştır» şeklınde konuşmuştur. (a a ) ciH\voftır StaınnııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııı (Cumhunvet 1B02) DİŞ TABlBİ ARANIYOR tstanbul'un en güzel yerlerınd°n blrırde mumkun olan en modem sekılde kendı başına çaJıjmak dzere oır eraek DİŞ TABıBi sranmalrtadır istesJılerin ozgeçmışler' ve gereklı belgelrri iie engeç lî ma't 1977 tanlune kadar aşagıdası adrese başvurmalan nca olunur Posta Kutusu 2 Tophane İSTAN'BI L • d ı z " 5 ı '"<»7 " • »A. svökumuzda mevcuttur y 4 v 1973 MODEL CiTROEN KJİN 1 1 0 0 0 0 Il'YE ACEIE SATİLIK TELEFON 27 99 3 4 Gun«;plı ÇETI* İle Frhan 1KIN Evlendıler 22 subat 1 » 7 <7 VEFATLAR ŞAM ÜNiVERSiTESi REKTÖRU ÖLDÜRULDÜ ŞAM Surıye başkentındekı Jvi haber alan bir kavnaktan Şam Ünıversıtesı Rektoru dok^or Muhammed El Fadıl'ın dün ögle üzen urmersıte bınasına gırer ken olduruıdugu oğrenılmısnr Kımlığı bılınmejen Katiller rek tore bır ÇOK pl ateş ettikten son ra vo'dan gpçenler va da jrü\en Iık kuv\etlerınce Eorülmoden kaç iîlardK Doktor Muhammed Fadıl dort yıldır Şam Umversıtesi RektSrîıi ğu görevnde bulunmaktavdı Svukastle ılgılı bır sorusturma açılmıştır ^ SttNKil MPORl takım tezgâhları rVIDSKOVA • 55CB İÇİN Aradığınız üstün kalıtelı yuksek verımlı takım tezgâhfarını STANKÛiMPORT imalât programında muhakkak buiacaksınız. DİSTRIB'JTORU •En zengin çeşıt«Derhai teslım • Uygun fıatlar«Odemede kolayiık •Devamlı bakım servtst Kıyraetil hocaJar ve dua naniardan muteşekkıl cena ze merasım Mubımıı Dir t» İetonla emnnızdedır Gaat»te Uanı ve umum muarnelat ıçın ayn Dır Ucret alın maz Cenaze tşlenru t$le^ memîz deruhte eder acı sünlennirt DaıiaşTnz ISIİM CEN1ZF 40 68 86 ' ' 47 20 06 N o T : BU'ün muameleier •«letmeye aıt olroak üzere rurt ıçl vs vurt djjınaan rarda cenaae nakll vapılır Gunün ber saatınde emn nızdedir <)413A8(B) l l YtTtK IETT kartımı ve şe bekemı jinrdım Geçersızdır Ilkden 4LKAYA (Cumhurıyet 1805> ANKARA (Cumhunvet 18041 VEKÂLETTEN AZİL Bevoğlu 11 Voter \racıl Sı ıle 34 jııbat IJS tsrün t, ??05 Noiu Ba% BEDPOS BALa \Pr^ıg.m umııml \ekâle* namecıı 22 ?ubat 2977 taniıındeiı ıtıoaren ıpta »>tt Jımi hıç bır mesulıje' kabul etmedjgırcı duyu'urum EFtSTtRATtOS ELMAS Pangaitı Bılezıkçı Sok Ko 7> 4 (Cumhurrvet 180li ISTANBUL • ANKARA (tânsılüs (Cumhurlvet 1788)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog