Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

c reformu ülkemlzde uzun yıllardan beartışılagelen bır konudur. Bu tartışmadaha da sareceğe benzemeluedır. NiteBütçe gönışmelari nedenıyle konu gee Karma Komısyorıunda, gerek Senatoen tartışılmıştır. Uzun yıllartüT toprak konusuyla uğraşan bir bilim adamı ve ınunu Tasarısı üzerinde CHP gnıbu sözyaprmş bir kimse olarak MC dönemiak reformundakı son geüşmeler üzerinUşlerimizi kısaca belirtırıekte yarar var. n yıl 17 şubat 1976'da bu sjıunlarda zlaştırması» adı altında yayınlanan bir a 1976 bütçesine toprak ve tarım reforkonulan 1 milyar 143 milyon liralık ödeılı olarak şöyle demiştik: «Son bir yılda leminde) neler yapüdığını inceledik ve gördük ki. 1975 yılı ıçerısinde 11785 kırak dağıtımı programlandıgı halcle, Ur.rkes'uı de katıldığı büyük törenlerle saaboiık diyebüeceğımiz 163 aüeye toprak .şur. Şircdi somyoruz: 2 yıllık uygulamara bu kısır sonucu veren yasa yozlaşmış nedir? MC Hukümetinın 1975 yılı regulamasına yozlaşmış öenilmez de ne de;ıl uike çapında etkıli bır reform yapılrfa'da 1975 yılı için planlanan dağıtımın "• 1.5'ini gerçekleştıren bir uygulamaya denılebilir mi?» Geçen yıl Senato'da yapkonuşmada ise konuyu şöyle vurgula«1975 yılında yaptıklarına bakarak, 1978 MC Hükümetinin bu konuda nasıl hare:eginl kestirmek mümkündür. MC HüküBT iktidarda kalırsa, 1976 yılında da topsrmu uygulamasını yozlaştırmaga devam r.« sözleri söylememizin üzerinden 1 yıl geçiürece MC Hükümeti maalesef aynen dei. MC Hükümeti, Meclise sunmuş olduğu tçe Kanunu Tasansuıda toprak ve tarım ı için yeniden 1 milyar 107 milyon lira östiyor. Kanun Tasarısmda. 1 kasım 1976 kadar 1.752.478 dönüm arazi kamulaştıve 24 kbyde 636 aileye 96702 dönüm araıtıldığı ifade ediîiyor ve hedef olarak da ında «Urfa'da dağıtıma tâbi tutulacak aen 1 mtlyon dönümünün projeleri hazırdağıtımı yapılacaktır» deniliyor. >rak dağıtımıyla ilgili olarak yukarda verluğumuz rakamlardan açıkça görüldüğu VC Hükümeti, toprak reformu konusunda J ısı gerekenden vazgeçtik, kendi söyledik>ile yapmamaîitadır. Bütünüyle 74 bin kijprak ıstemine karşüık 30 bin kişinin toplırüması planlanan Urfa'da, MC Hükümeunılmasından hemen sonra 6 haziran 1975 raptığı basın toplantısında Devlet Bakar.ı Keraal Erkovan 1975 yılında 11 bin kişiye dağıtılacağını söylediğı halde, 1975 yılınece 163 kişiye toprak dagıtılmıştır. Aynı . 1976 Bütçe Kanunu Tasarısmda 1976 yılı ;de 8419 kişiye 1.173 811) dör.üm toprak daıgı yazıldığı ha'.de. 1976 yılı içerısınde sa73 k:şıye toprak dağıîılmıştır. Dağıtılan ların tamarm ise 96.702 dönümdür. Toprak ıı yönüıiaen MC Hükümetı, söyledikleri75'de ancak °.o 1,5'unu, 1976'da ise ".'a 6"sl;ekleştirebilmiştir. ne biçim hüÂümettir ki, toprak reformu OLAYLAR VE GÖRÜŞLER YOZLAŞMA SURUYOR Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYiM SAMSUN SENATÖRÜ n.m can daman olan toprak dağıtımında, kendı söylecUkleviıv. bıle yerine getirmemektedir. Şunu şunu yapacagınv şu kadar toprak dagıtacağım dıye be'.irli bir bdenek ıstegıyle Meclisin karsısma çıkmakta; 1 yıl içerisinde verilen ödeneğin tamaırunı sarfetmekte; fakat söyleüiklerini y«rlne getirmemektedir. ama. geçen yıl Toprak ve Tanm 'RelOTmu Müsteşarlığı bütçesine 1 milyar lira ödenek verüdi ve bu paranın "tamamı harcandı. O halde bu paralarla ne yapıldı, bu paralar nerelere harcandı dıye sorabüırsıniz. Bu paraların nerelere harcandığı Bütçe Karma Konıisyonur.â verilen rapor da bütün ayrıntılan üe anîatılmaktadır. Geçen yıl toprak ve tarım reformuna verilen 1 miiyar lira, toprak reformu uyguîamasıru yozlaştjrmBğa ve bu arada MHP h tekmsyenleri ve rruiıtanlan devlet kesesınden beslemeğe harcanmıştır. Dıişünün ki, 1975 yılında sadece 573 kişiye toprak dağıtan müsteşarlık örgü'unde 320 kışi çalışmaktadır. Aynca 50Q'e yakın kimsenin yevmiyeli çaHştığı veya çahşıyor gösterıldiği ıddıalan vardır. Digar taraftan Vrfa, Toprak Reformu bölgesmde yol, su, elektrik ve okul gıbı konulara yüz mılyonlarca lira harcanmıştır. Bu konularda bırçok eğıtim ve araştırma projeleri yapılmıştır. Katta araştırmalann birroğu bilım adamlarına yaptırılmıştır. Böylece, bütün bu çalışma ve araştırmalarla. toprak reformu uygulamasındaki yozlaştırraa birçok bilimsel araştırmalann ve egıtsel faalijetin arkasma gizlenmefe çalışılmıştır. Bugün uygulamada görülen yoılaştırma yöntermni, 197273 yıllarmda zamamn toprak reforrrundan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Prof. İlhan Oztrak da. teknısyenlerce hazırlar.an Toprak Refornıu Kanun Tasamını vozlaştırmak için ku'.lanmış; ve tasanyı büimselleştiriyorum diye retorm yasasını yoîlaştırmıştı. Reform yasasırun yozlaştınlmas'.yla ilgili tartişrnaları yeni yayuüanan Toprak Reformu ve Kooperadfleşme adh yapıtîmıza (s. 02Hfi» sondererek MC Hukümetinın uyg"alama>T yozlaştınr.asır.a dönelim, Iki yıldır MC HUkümeti, toprak reformunda toprak dagıtımına çok az yer verip. bırçok araştırmalar yapmak ve lıeröe topraksız ve az topraklılarm degı! toprak ağalar.nın yararlanacajmdan şüphe etmedığımız birçok alt yapı yatınmlanna mılyarlar sarfetmıştır. Böyıece MC Hükümeti. toprak reformundakt yozlaştırmayı bilimselleştirmiştir. MC partiierinin, özellikle AP'mn. reformu yozlaştırmada ne kadar usta oldugtı eskiden beri bilmmektedir Örneğın, Yüksek Denetleme Kuralu rsportına îröre 3 milyon 862 bn 7fi8 dönüm kamulastınlacak arazı oldugu halde; bırçok yönetmelık değışikligi ve uyeulama oyunlarıyla ancak 1.752.448 donum arazı kamulaştırılınış ve kanunî süre o'an 1 kasım Ur. Büylece 2 mılyon donum araziyl kamuıaştır nıa dışı bırakmağı başarmışlardır. Kaldı ki, bız kamulaştınldıgı söylenen 1 milyon 752 bin dönüm arazinin de gerçeKten kamıuaştırıldığından şüphe etmekteyız. Kâğıt üzerinde kamulaştırıldıgı iddia edilen bu arazinin önemli bir kısmuım da, daha el konulmadan, muntelif nedenlerle sahiplerıne geri verileeeğine ınanıyoruz. Gerçekte 1 kasım 1976'ya kadar Urfa'da ne kadar arazmin kamulaştınldığınm hesabmı aacak gelecek yıl yapabileceğız. Şımdiden kesır. birşey soylenemez. 1976 yılında retormla ilgili olarak vuku bulan çok önemli bir oiayı da hanrlamadan geçemıyeceğiz. O da, gazetelere ıntikal ettigine göre, Anayasa Mahkemesinın 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasıru iptalı nıeselesidır. Anayîısa Mahkeraesinin bu konudaki karan Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, yeru yasanın hazırlanrnası ıç\n l yıl sure tanır.mıştır. MC Hükümeti bu iptal üzerine ne yapacaktır. bilmmemektedir. En büyük olasılıkla niçbirşey yapmıyacak, veTilen 1 yıllık süremr. riolmasır.ı hekliyecektiı. Anayasa Mahkemesinin Toprak ve Tarım Reformu Yasasınm ıptali konusundaki görüşümuzü de buraca kısaca belirtmek isteriz: Bız, 1757 sayılı yasa 1973 yılmda çıkarken, 21 nisan 1973'te bu sutunlarda «Yoz'.aştırılan Peform» adı altında yayınlanan bır yazımızda, bu yasa ıle toprak retormu yapıiamıyacağmı. yasanin yozlaşmış oldu^unu, bu yasaya göre yapılacak üır uygulamanın, toprak reformuna umut bağlamış yüzbinlerce topraksız ve az topraklı koylüde nayal kırıklığı uyandıracağını belirtmıştik. Nitekim CHP'nin 14 ekim 1973 seçimleri içın hazırladığı A1: Günlere adlı seçım biîdirgçsmde de bu yasayla ılgıli olarak aynen şöyle öenılmıştı: «12 Mart sonrası dönemınde hazırlanan Toprak ve Tanm Reformu Kanunu da uzun maceralardan sor.ra yürürlüğe girmiştir. Toprak reformunu istemeyerek bemmsemek, daha dogrusu benimser görünmek zonmda kalanlar, bu kanuna, toprak reformunu iyice yozlaştjracak bır nitelik vermeye özel dkkat göstermişlerdir. Bu kanuna gore yapılacak «Toprak ve Tarım Reforraıu genellikle laician ıbare: kalacal'.tır. Eu reforma umut bağlayacak köylülerde hayal kırıklıgı uyandıracaktır.» Bu nedenlerîe, 1751 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Yasasının şekil yönünden Anayasa Mahkemesmce iptal edilmesir.den memmın olduğı» muzu bekrtmek istenz. Zira bu yasanın özeüikle son ıki yıldır roprak reformuna ınanmayan MC Hukumet'.nce uygulanması, topraksız köylüleri bayağı umutsuz:uğa düşurmeğe başlamıştı. Hatta bu yasa. avnı şeküde birkaç yıl daha uygulansa idı, belka de hıç kımse bır daha toprak reformu sözünü duymak ıstemiyecektı Eskidenberi iddıa etuğımiz üzere topralc reformu, topraksızdan yana, genlş halk yıgmlannın desteğını gerektıren ve siyasal yönü ağır basan bır operasyondur. Halbuki şimdıkı durumda bu söz konusu degüdır. Yapüan alt yapı yatırımları ıle toprak reformu bölgesindeki büyük toprak salr.plerme büvük çıkarlar sağlanmış, bu c.a, gerek topraksız köyiuîerde. gerekse aydmlarda toprak reformuna karşı b.r güvensizlık ve umutsuzluk yaratmıştır. J Î I U Uöl Nasıl Bir Tarih? u ayuı 2,5,19, ve 20 incl giınlerl Abdülhamit'e beş yazımns yayınlanclı. Bu konuya ağırlık vcrnıek ge reği nereden doğuyor? Ahdülhajnitçilik gittikçe füçlenerek tktidara tırmandı; Devletin rcsıni tarih görüşü nit«liğini kazanarak lise küaplarıuu girdi. Lise 3'üncü sınıf tarih kitabı. MC Hükümetince Yılmaz Öztuna ya yazdınhnıştır. Acaba Mi'.lî Eğiüm Bakanlığı bu scçimi niçin vaptı? Yılmaz Oztunanın daha önce «Hayat l'ayınları» arasınria rıknuş 12 ciltlik Türkiye Tarihi var. Bu japıtın son cildinde Abdülhamitçüik en yüksek düzejde savunuimaktadır. • Şimdi Lise 3'üncü sınıf tarih kltabı yazannın, Abdfllhamit konusundaki baz\ yargılarııu sözü geçen yapıtuıdan alıntılar yaparak şjörelim: Türkiye Tarihi Cilt 12: Sayfa 123: «Siyasi fikirlerin baskısınd»n uzak bir Urihçi için l'inci Meclisi Mebusan'ın süresiz tatlllni, II. Abuüthamifin en büyük hizmetlerinden biri tclakki etmcmfk tamamcn imkansızılır.» Sayfa 171: «Bu devre (Abdülhamit döncmi) «lstibdat clevri» olarak tarihe gcçmişlir. Bu durum basta İttihat \e Terakki Cemiyeti olmak üzere, hu istibdat rejimiuin muhalıflırine sonunda zaferi ka7aıi(lırınıstır. Ancak bu. Tiirkiyc tarihi ve Türklük bakıınından pek haynrsız biı ıafct ıılnıustur.» Sayfa 19M: «1878 yılı Sultan Abdülhamit'i şahsl idare kurmakta haklı kılacak sebeplerle doludur.» Sayfa 178: «II. Mcşrutiyet, milletin eseri dcğildi. Zaten III. Ordu \e hühassa bu ordıınun itlihatçı subaylan, meşrutiyetin kenrii eserleri olduîııııu her vcsilcyle söylp. mişler ve küçük bir grup halinde milli hâkimi\etln yerine, kendi iradelerini tesis etmişlerdir.» Sayfa 196: «lsyanı (31 Mart isvanı) bastırmak için Htihatrılar Selanik'te kuvvet tonlanıaya. trenlerle Istanbııla sevketıııive başladılar. Bu kuvvet içinde mıintazam birliklcr küçük bir aılnlıktı. Çogunlueu, Sırp, Bıılgar, Vunan, >Iakedon, Arn«\ut çetecileriyle, süzde gönüllüler teşkil ediyorrin.» «Hareket ürdusmula yıllarca Türk kanı dökmüş yağmacı Makedon çetecilerin çouunluk teşkil etmelcri Istanhııl'da rinei Ordu'da çok büyük tereddütler ııyaııdırmıştı. Kuınandanlar Suhan Hamit'ten Hareket Orüusunu dakıtmak için iziıı Modiler. Bu dermc çatma kııvveti l'inci Ordu ile birkaç dakikada dasıtacaklannı söyleyip çok Lsrar cttiler. Sultan Hamit. %alnız padisah deçil. aynı zamanda Hallfe oldıifunıı, otuz küsur senedir anla kan dökmedt|ini, hu yaştan sonra Müslümanı Mü^lümana kırdırmayacağını, Cenabi Hakka mütevebkil oldti^unu sııylrdl.» Sayta 197: «25 Msan'da Mıhmut Sevket Pa?a, drfl idans llân etmiş. Istanbula hakim olmıı?. sürüyle lnsan öldürfilmüş ve asılmış. Balkan çetccilerl, Yıldız Sarajn'nın emsalsiz zencinlfklerlni yatmaya bnMamı^lardı.» Sayfa «02: «Sultan Hamit. yalnız devlet bütçesinden de. fll. Haıinet Humayurfdan da milvarlar harcıyarak bürük eserler yapmıştır. İ8S7 Yunaıı Savasının masraflarının büyük bir kısmını bile rahsi, atalanndan mevnıs servetinden karşılamıştır.» Sayfa 201: «Sultan Hamit. siyasi dehası bir yana, fevkalade zekası ve hafızası ile ünlüdür.» Sayfa 179: «1908'den sonra korkunç ve Ijtrenç bir demaKoji devresi de açılmış ve zamammıza kadar Türk tımuml efkârına hakim olmuştur. «Mürtecl» kelimesi «muhalif» ma« nasına kullamlmıştvr. Buçün Taşlst» kelimesi «antlkomüniît» manasına kullanılmaktadır.> B Yasanın İptaü Paralar Savuruluyor Ştmdı MC Hükümeti, yıne yeni bir bütçe tasansı iie Meclisin karşısma gelmi?, utanmadan, 2 yıl önce, sonra geçen yıl dagıtacağını söylediği 1 milyon dönüm arazıyı dağıtmak için yeniden 1 milyar lira ödenek istemektedir. 2 yılda söyledıfclerin: yerine getırmeyen bu hükümstin bu yıl söylediklerım yerine getirecegine inanacak rmyız? Açıkça söylüyoruz, b:z ınanmıyoruz? Belki denileceKtir ki, canım toprak dağıtılmıyor ama, 1757 sayılı Topralc ve Tarım Reformu Yasasmda aöz konusu olan birçote haarlıklar, büçok araştırmalar ve egitsel çahşmalar yapılıyor MC Hükümetuıın soa 2 yıldır reform uygulamasını gördükten sonra burada toprak reformu konusvmun esasma kısaca dönmekte yarar oldugu kanısına varüık. ÇünkU bugünkü huiümetin, AP'nin yıllardır savunduju, topr&k dagıtımına yer vermeyen tarım reformu ilkestnl aynen benimsediğı kanısı bızde uyandı. Toprak reformu konusu ülkemizde yıllardan beri tartışüır. Tartışmalann esasmda. topraksız veya yeter topragı bulunmayan çiftçiya toprak sağlamak yatar. Toprak dağıtımı yapmadan, bir bolgedeki çiftçinin muhtelil alt yapı ya tırımları ve •.eknik tedbirlerle gelirlenmn arttırılması toprak reformu değildir. Bunun içindır kı, toprak reformu, özel topraklann belirli btij'üklüğün üz«rindeki böiümlerinin kamulaşürılarak, varolan hazıne toprakları ile birlikte, toprak sız ve az topraklı köylülere dagıtılması ve bu kişilerin toprak reformu kooperatilleri içınde örgütlendirilmeleri şeklinde tarif edilmektedir. Toprak reformunun sosyai. ekonomik ve siyasal olmak üzere başlıca üç amacı vardır. Fakat en önerrüi amacı, Anayasamızda da belirtildiği üzere, topraksız veya yeter topragı bulunmayan köylüye toprak sağlamaktır. Bu amaç en başta ve en etkt li bir şekilde gerçeklestirılmedikçe dlger amaçlann gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Toprak dağıtıimadıkça. toprak reformu yapmak asla soz konusu olamaz, Ste toprak dağıtımı yapılmıyor dlyorsunuz Bilimse) Yozlaştırma arayı veren Lidüğü çalar KTAY AKBAL Evet Hayır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencilerarası YAZI YARIŞMASI FAKÜlHHiZiN KURUIUJUNUK 10'UNCU ÜLKEMİ2DE BATI DÜZEYıNDE TIP ECiTiMiO B&pMASININ 150'NCi YILDOKUMU KUTUMA PROGRAMI İÇİNOE Yuksek öğrenım ögrencileri arasında aşağıda belirtılmiş konularda iki yazı yansması düzenlenmiştir: A)( Türkiye'de Bğrşnçüeıin yüksek öğrenjjo sorunlan; '»^«»ürkiye'de trp'et*öml »nmları (sadece"T^^PIftStİtÖ?* \ Jçri ögrencüeri ıeic> ."' ... Her ıki dalua İÎR üç flereceye giren eser sahiplertne ödül verılecek ve ük 30 eser yaymlanacaktır. Yarışmaya katıiacaklarırı en çok iki aralıklı yazılmış 5 daktılo sayfası tutabilecek olan yazıîarım en geç 1 mayıs 1977 tarihine kadar «CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESt DEKANLIÛI ÖĞBENCİLERARASI YAZI YARIŞMASI KOMtSYONUNA» ıadeli taahJıütlü olarak votlamalan rica olunur. DEKAN Prot. Dr. Cem'i Demiroğlu (Basm: 12214 1797> Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden *• Personel Alınacaktır Sümerbank Istanbul Teşkilâtlnda eleman tajinine ıhttyaç duyulabılecek Genel tdare Hizmetleri Sınıîına dahıl ük kademe görevlenne (Işin niteliğine göre icabuıda jiıksek ögrenim görmüş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmak ve cinsiyet tefrik edılmek surotıyle) eleman temıni için yazılı sınav ve mü'.âkat yapılacaktır. 1 Adaylaraa 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. maddestnde Öngörtilen şartlar dışında; a) Sınava giriş tarıhınde 30 yaşından büyük olmamak, b) En az Lise veya Lise Dengi Mesleki öğrenım gormüs olmak, c) Banka Şuberruı Kambiyo kısmında çalıştırılacaklar için Ingilizce lisanma vakıf olmak, Şartları aranacaktır. 2 Sınav tarihı ve sınava giriş yerleri adaylara gönderılecek sınava g:nş kartlannda belırtılecektir. 3 Adaylann Sümerbank Müessese, Fabrika, Banka Şubesı veya Satış Magazalarına müracaat ederek alacaklan ış ısteme kâğıtlarını resimlı olarak doldurup, aynca 1 adet vesıkalık fotografları ile birlikte 15.3.1977 günü mesai saati sonuna kadar «Sümer'aans Alım ve Satım Müessesesi Müdürlügu Bahçekapı • Istanbul» adresinde bulunacak şekilde göndermeleri veya vermeleri gerekmektedir. Postada vâki gecikmeler dıkkate alınmıyacaktır. rallar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanlan, bakanlar!.. CIA kadrolannda sürekli aylık alanlar bir bir açıklanıyor. Bir süre öncc yazmışstını, Bir gün bütün bu Ji Işlerin iç jüzünü yine Amerikalı yazarlartn, gaıeteci•in yazılarından öğreneceğiz» dlye... Öyle olacak. Insanın >amı uzun sârmeii, bir bir çorıııeliyiz bugüa.^özeı^ed iz. bu yiizden de sensin bensin di>e birbirimizi yetliğtmiz ılsnıt, icötttraktCTirr gerçek rirtenleri neymiş, nerdeynüş; zue de kimler araç olrauş bu işlere, kim ne kadar almış, ı para karşüığmtla ncler neler \ermiş'.. Lrdün Kralı yıllardır CIA'dao ayltk almaktaymı?; Milnlarca dolar ijdenmiş küçük krala, ama şinıdi yedi yüz li bin dolara indirilmiş yıllık geliri. Ne karşılığı aldı bu trayı Hüseyin? Orasını slz dujgünun. Son yirmi yıl içinde rtadoğu olaylarını hatırlamak yeter bir CIA ajanı olarak r kralin Amcrika çıkarlarına nusıl hizmet cttiğini anlaıaya... Yalaız Ürdün Kralı mı bu işi yapan? Ortadoğu'da ıha nice politikacı var, $imdilik adları açıga vurulmamakı birlikte Amerıka'nın egemenlitinin kurulmasında yarar* ,n görülen, bu yiizden de ödüllendirilen... Bu ödüller kimi ıman paradır. kısa süretle zengin olmaktır; kimi zaman a o ülkenin sorumluluk yüklenen bir kişisi, bir aevlet adau haline gelmek. daha dogrusu getirilmektir... Günü geleîk öğreneceğiz bugünkü dünyarun çeşitll ülkelerlnde yöeticiük yapan kimselerin CIA kadrolarında yıllardır aylıa bağlanmış kişüer olduğunu... Yaşayan görecek bütün unları, hiç merak etmerin. Ne var ki iş işten geçnüj olaak'. Işte bir başkası, .Makarios... O da ClA'dan para almıj. ıBD ye bir takım kolaylıklar sağladığı için.. Daha başkalaı da var adı geçen.. «YYashington Post»un \¥aterırate olayarım dünyaya açıklayan yazarı Bob Hoodvvard'a göre 96570 yıüarmda Makarios'a yılda 17 milyon lira verilmi?. Su arada Tibet'in siyasal ve dinsel lideri Dalay Lama da :1A fonlarıadan yararlanmış. Kenya Devlet Başkanı Ken* alta, Güney Vietnam'ın eski başkanı Van Tiyö, Zaire Baş>akanı Mobutu. hatta Almanya'nm eski Başbakanı Brandt! fabii kimse kabul etmez bu savlan, yadsunaya fcaıklşır. Vma bir Atasözümüz var, ateş olmayan yerden duman çıknaz!.. Bu sırada iki ilgi çckici Idtap okuyorum. Biri Kemal îeki Gençosman'ın Yakın Tarlhlmlzde Yolsuzluk ve Küştet Olayları». Öbürü de Reşit Aşçıoğlu'nun «Küşvet İüı.... Gençosman, Osmanlı urihindekl rüşvet olaylarının etkileyi:i bir panoramasını çizmlş önce... Sonra Cumhuriyet dönemindeki rüşvet olaylarını, bu olaylara adı karıştırılnıış ünlü devlet adamlaruıı, onJarla ilgili davaları, yüce divanlan bir bir sıralamış. Kiminde suçlu cezalandınhr, kiminde de suçlu savılan kişi aklamr. Haksız yere yüce dîvana verildiği kısa zamanda saptanan eski Tekel Bakanı Ürgüplü, Yüce Divana verilme karannı duyunca şu sözleri söylemi^ür: • Butrune kadar kimse benden tek kellmeyle resmi izahat istemedi. Aylardır şüphe altında susuyorum, ısMrap altında yaşatilıvorunı.» Yüce Divanda aklandıktan sonra ise gönül rahathfıyla şöyle konuşacaktır: «Bütün millet huıurunda hizmet ve çahşmalarınnn hesabını vermeyl bana n»sip eden kadere minnettanm. Bugün bu hesabı verebildlğim Içîn gurur duyuyorum. Oysa hesap vermekten kaçanları gözlerimizin önünde çörüp duruyoruz şimcli. Hesap sorulmasın diye komisyonlar kurulamıjor, başkan seçilemiyor. Ne vapıp yapıp hesap vermekten kaçınılıyor. Aşçıoğlu İse. dünya ölçüsündeki rüşvet olaylarının eğienceli bir dille dökümünü yapmaktadır. Yasar, 1976>ı uluslararası riişvet yılı sayarak söıe başlıyor, Lockheed olayını aynntüanyla gözler önüne seriyor. ttalya'da, Hollanda'da. Japonya'da rüşvet alan ünlü kimselerin nasü adalet önüne sürüklendiğini. cezalandırüdığını. hiç deçilse dünyanın gözü önünde çırılçıplak teşhir edildiğini anlatıyor bir bir... Oysa geri kalmış ülkelerde rüşAet aUnların sıkı sıkı gözlerden saklandığını. örtbas edildiğini de belirtiyor. Örneğin Türkiye'de Lockheed olayt tam anlaınıyla geçiştirilmiş, gerçek ortaya çıkarılmamışnr. Şöyle yazmış Aşçıoğlu: «Türkiye Lockheed rüşvet olayında ikl ayn ulke grubu arasında nevi şahsına münhasır» bir tutum Irlemlş oluyordu. Türkiye, bir Ortadoğu veya Latin Amerika ülkesi gibi rüşvet olavına «boş vermemiş», usulünce bir Parlamento Soruşturma Kurulu kurmuştu. Fakat Bollanda, Japonya ve ttalya eibi Parlamenter rejime sahip ülkelerdeki kadar da hassasiyet ve bu işi aydınlığa kavuşturtnakda gerekli sürati çösterememişti.» Kısacası bizde, blzlm gtbi «sreri kalmış» ülkelerde rüşvet almak. vermek en doğal olaylardır. Hiç bir zaman ortaya çıkarümazlar. çıkarüamazlar. Ama bir gün bir Amerikalı, bir Fransız gazetecisi otunır bir kitsp yazar. dünyadaki, bu arada, Türkiye'deki rüşvet Itanramanlarını adları sanlanyla sıra'.ar, o zaman hiç dcğilse rabancı dil bilenler oktır öğrenirler i.. CIA kadrosuncla sürekli aylık almak, Lockheed gibi firmalardan para almaktan kat kat beterdir. CIA. Amerika'nın RÜvenligini sağlayan, herşeyin üstünde ABD çıkarlannı koru>an bir örgüttür. Bu örgütc hizmet etmek. kendi vatan<nı, ıılıısunu yahancılara satmak, peşkeş ççknıektir. Bu da, vatan hainlici üe eş blr eylemdir. Günü çelecek Türkhc'riekit i z C1A e ıajanlannı da tanıyacağız elbet. Ancak o zaman v '* 1 1 1 l n '' : : mümkün olacak bugün karanon ir,nlı en acı olavlan... Olanca pislik K Lise 3"üncH »ınıf Tarih kitabı vazan Yılmaz öıtuna'nın ilginç fikirleri ve tarihe bakış açısı yukanda eörülüyor. Buna före Abdülhamit. Mfclisi Mebusan'ı dağitmakta ve Anavasayı rata kaldırmakta haklı. 1908'dcn |fünümü»e dejttn korkunç bir demaeoji sürmekte: Mtirteci muh»lif anlantında. faşist antikomünist yerine kullanılıyor. MusUfa Kemal'in Hareket Ordusu ise Türk düşmanı çapulcular »ürüsü Bunlar birer görüştür. Fikir özsürlugü içinde ba tttr tarih sörüşlerinin savunulm?sı ve vayınlsnmanını da cajhmız toplıımunda hosçiirmek (jereklr. Ama bu tarih *6' rüşü. Milli Eçitimin kitapiarına eircrek Atatürk Cumhurivetinin re^mi öjtrrlim illiPİerini olusturanilir mi? Bıı i«îi yapan Milli Eğitim Bakam Ali Naill, kötii hir Danilbedad aktörü ü<îlubu>la AtatürkcüHiktrn dem vuradıırsun; ecrçek dıyı konuşmaktaıbr. Çünkü gerteği dile jcetirecek çapta kijlüfi ve yürcjl joktur. Strasbourg Uruversitesı mezunu Dayan ögreımen tarv Imdan Kadıköy yakasında oturan öğrencilere t'ransızca derı venlır. FRANSIZCA Portatif Çelik Raf Yaptırılacaktır Îdaremi2 Feriköy Arşiv Binası 1. ve 11. katlarına portatif çelik raf, kapalı teklif alınmak sureuyle yaptırılacaktır. İşin muhammen bedeli 480.000. TL, muvakkat teminatı 36.000. TL.'dir. Sartnameler, idaremlz veznesinden 50. TL. bedelle temln edilebillr. thaleye girmek istiyenlerin şartnamelere gbre kapalı tekliflerini, muvakkat teminatlanyla birlikte en geç 7.3.1977 pazartesi gunü s&at 15.00'e kadar Beyoglu Istiklâl Caddesi 379 no'da îdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. îdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 12036) 1792 1L  N HSTANBUL SULAR IDARESi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Basm: 121W/17»S) Tel: 58 68 96 ÖLÜM Deferli arkadsçımız, öğret tnenimlî, TUrttçe Ogrettneni ERDEN PAZE ji kaybettik. Cenazesi 23.2. 1977 Çarşamba günü ikındi namazındsn sonra Fatlh Ca mli'den kaldmlacaktır. Acımız sonsuzdur. Vedide Bah» P a « ortaokula ÖJretmen ve Oîrencilerl tahta sanayii t.a.ş. Yonetım Kurulundan Bıldınlmıstır Sicil No. 50110/8484 • Şirketimiz 1976 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karar a bağlamak üzere 11 Mart 1977 Cuma günü saat 15.00'de Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Divan Oteli'nde yapılacaktır. Toplantı gününden 15 gün önce faaliyet raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Murakıp Raporu Şirketimir Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Katılmak isteyen ortBklarımızın giriş kartı almak için toplantı gününden bir hafta evvel pay senetlerini veya hâmili olduklarmı tevsik eden bir belgeyi Karaköy, Necatibey Caddesi. Sait Demirbağ Han Kat 6'daki Şirket Merkezine tevdi etmeleri, vekaleten temsil ediimek isteyen ortakiarımızın iki nüsha vekâletname düzenlemeleri gerekmektedir. SUNTA l Türk Ambalaj Sanayii YÖnetim Kurulu Başkanlığından Sicil No: 59820 / 3802 Şirketımizin 1976 yılı faalıyet ve hesaplarına iiişkin olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 25.Mart.197? Cuma günü saat 13.00'de Teşvikiye Cad. Belveder Apt. 1013'deki Şirketimiz Merkez bürosunda yapüacaktır. Toplantıya asaleten veya vekaleten katılacak olan Sayın Hissedarlarımızın toplantı gününden en geç bir hafta evvel sahibi bulunduklan hisse senetlerini veya bunlan kamüayacak vesikaları Şirket Merkezine tevdi ederek toplantı için giriş kartı alm&ları gereklidir. Yönetim Kurulu ve Denetçiler taraiırdan hazırlanan raporlar, 1976 yılı Bilanço, Kâr Zarar hesabı, U.Mart.l9TÎ tarihinden itibaren şirket merkez bürosunda sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın asaleten veya veKâleten bu toplantıya onur vermeleri rica olunur. GÜNDEM: 1 Başkanlık Divanı seçimi. 2 Şirketin 1976 hesap ve faaliyeUerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi. 3 Şirketin 1976 yılı Bilanço ve Kâr Zarar hesabınm incelenip onaylanması ve Yönetim Kurulu Uyeleri ile denetçilerin ibrası hakkında karar alınması. 4 1976 yılı kârının dagıtüması hususunda karar alınması. 5 Tahvil ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetkınin yenılenmesi. 6 T . Ticaret Kanunu'nun 31â'inci ı.ıaddesi gereğince yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinın yerine onların sürelenni doldurmak üzere seçılen şahıslarm üyeliklerının Genel Kurul'un tasvibine sunulması. 7 Esas Mukavelenm 24'üncü maddesi gereğince kıdem sırası ile ayrılpcak olan 3 kişinin yerine yeniden seçim yapılması. 8 Denetçilerin seçimi. 9 Yönetim Kurulu üyelerınin huzur hakları ve denetçilerin ücretlerinin tayini. 10 Yönetim Kurulu üyelerîne T.T.K.'nun 334C35 maddeleri uyarınca izin verilmesi. 11 Genel Kunıl toplantı zaptı ımzası ıçm Dıvan Heyetine yetki verilmesi, 12 Dilekler. •••• • GÜNDEM: 1 Başkanlık Divanı seçimi, 2 İdare Meclisî ve Murakıp Raporlarının okunması, 3 1976 yılı bilançosu ile kâr ye zarar hesaplarımn tetkik ve tasvibi ve tdare Meclisi ile Murakıpların ibrası, 4 1976 yılı kârının dağıtımı hakkında karar ittihazı, 5 • îdare Meclisi iiye sayısının tesbiti ve îdare Meclisi üyeliklerine seçim yapılması, 61977 takvim yılı için iki Murakıp seçilmesi, 7 îdare Meclisi Üyelerine verilecek hakkı huzur ile Murakıplara ödenecek ücretin tayini, 8 îdare Meclisi Üyelerine Turk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 9 Umumi Heyet zapimın Baskanhk Divanınca imzalanmasi hususunda karar ittihazı. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog