Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

VANCE DA WALDHEİM GİBİ ORTADOĞU'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ HAZ1RLAYAN: Mehmet Emin BOZARSLAN merika Dışişleri Bakaıu Cyrus Vance'm gezısı, gerek Ortadoğu başkentlerınde ve gerekse dunya basınj.da en çok tartışılan, uzerınde yorumlar \s değerlendırmeler yapılan konu oldu. Özellıkle bj gezının, Bıılesrruş Mılietler Genel Sekreterı Kurt Waldheım'ın başansız geçsn gezısınm hemen ertesr>e rastlaması. Wa!dheım'm basaramadığım \'ance ın basaracagı yolunda kımı çevrelerde bazı umırlaruı belırmesır.e bıle yolaçtı Anrak ABD DışışJen Bakanı'nıı. da yamıiı poruşmelerden o \ın\u sonuç alamadıgı \e özelhkle, soranun çozumu ,çın fon!anmaSi tasarlanan Cenevre Konferansı korusunda taraflar arasında goruş bırlıgn saglavarnadığı ortava çıktı A GÖZLEMCİLERE GÖRE VANCE, ORTADOĞU'DA UZUN VADEDE 'AMERİKA BARIŞL İÇİN GİRİŞIMLERDE BULUNDU lsrail'i tanıması, hem de Guvenlık Konseyı kararlannı kabul etmesı saçlanacpJttı. BılındJgı gıbı, programır.a, utsra'l devlehmn yiKilması \e ; erın»" Araplarla Yahudılerı bırlıkte banndıran bır deraokratık Fılıstın devletı kurul masınru amaç maddes: olarak koyan FKO, Fıl.s n soronunu bır «multecı sorunuı, olarak kabul eden Guvenlık Konsevı n.n 19fi" tanhlı ve 242 sayılı Ka rarmı da tammak'adır. YOl GOSTEREN ARAP LiDERi Enver Sedat'ın ortaya attığı onerı Vance ın Urdün de Kral Husej.n'le yaptıgı goruşmeae en çr,& uzerınde durulan rionuydu Aslında Huseyın de Se dat'm onerısını benımsemıştı 1967 savaşına iaaar eLnde tultugu Batı YakaSı nı bu onerınvn geı<;eW leşTiesı naîınde aır o.çuae ae o.sa jen.den dcnp tıraı altına alaoıleceğını hesaplayan Huseyın ba nıuıla o.rlıkte bJ sonudakı kararın dığer Arap ulielannce \erılrncsı gere.it ğ»nı belırtereıc 3u ne sabını gızlemeye çalıştı Sedat'ın onerıaı İsıaıide de Oıuralu karşüan dı îsraıl Dışışle/ı Bakam Yıgal Alıon onerıjı tumut verıcı» olarak nıte edı Bu djıumda FKO nun, top lanması tasarlanan Cenevre Konleraıisma kdtüması sorunu da Israı. açısıncan ortadan kalkmış olacakn. Goruşmelerae mututap olarak «\ı.ucı> dıje mteledığı ojguüen degıl, ancax aeiletıen ka bul edebüecegmı beıırıen Isra.l bojle oır konfeöe rasvonun kurulmasma karar verılmesı halınde Cene\re Konferansmda karşısınaa trdun deiegaSjo nunu bu.acagjıı nesaolamaktadır Fılısıinnıer de bu aelegasvon ıçmde jer alsalar oıle îsraıl j\r,e delegasyonu Urd^n aelegasjonu olara.: tcabu. ede ceıctır. Zaten îsraıl, Fılıstın sorununun ancak Urdunle çozulebılecejım uzun sureaen ben one sur mektedır. Ancak bu çozunjn nasıl oınıası gereK tığı konusunda bugune kadar formul DUlunnıamıs tı Bunu da bır AraD lıaerı. En\er Sedat bulmuş oldu Vance'ın gezısınm en ugınç boluniU Suudı A rabıstan zıyaretı oîdu Îsraıl de >aptıgı basın top lantısmdakı sozlerıne ofke'enen Suudı Arabıstan basını kendısme karşı sert bır e'.eştırı kampan\ası açtı. Vance'ın aynca Rıyac'da j onetıcıler tr.rafından da soguk karşılandıgı bıldmldı Ancak temelde ıkı taraf arasında onemh goruş avnlığı bvılunrnadığı da açıklandı. Sunye'de de Vance'ın ıstedıgı «olunüu» ha\a yı bulamadıgı bıldırıldı Suııje De\let Başkanı E sat, Israıl'ın baıış ıstedığıne ınanmaaıgını ve Ur dun ıle Fılıstın arasında oır konfederasyon kurulmasına karar venlse bıl° Israıl'ın başka bahaneler çıkararak Cenevr^ Konlcrcn<;:nı er.gelleyecegım soyledı FKO hderı Yaser Araîat ıse, Israü'ın pıyet len konusunda daha aç:k ve kararh bır 'avır takınarak, Tel Avıv hukumetmın bcrışa değıl, be^n cı Arap Îsraıl svvasna hazırıanmakta olduğuru soyledı Arafat m bu çıkı?ı Fılıstın lıderlığnın «A merıkancı çt>zım"i»e kolay kolav evet demıvece?ı bıçımınde degerlend:rıldı Bunun'a bırlıkte Arafat, bır Füıstin t'ıdun KorJetterasyonu V;uru!abılece gını de açık'ad' Gozlemcıler. bu ko^uaa Filıstm lıderlıgıne tutucu Arap ulkelerınce aiır baskı vapıl dıfını, Arafat'm bu sozlrrı soylpme^ırırı nedenını burada aramak gerektıgırı one surmektedırler. Poiitikada Soruniar ERGUN 6ALCI Avrupa'nın sıvasal gorunıımu e^en üafla yapılan Danımarka secunlen dikkatlpri bir kez daha A\rupa'mn sı\a>=al tablosuna çe\ırdi. 6u tablonun gorunUısu, Kuze\ \^ rupa nm eıderek saga vonelmesine karşı, Gunev \vruna'nın sola kavmassdır. Danınıarka seçsmlerınde çerçi Başbakan Anker JoerjpnNen'ın iktidardaki Sosjal Demokrat Partisı onemli bir başan kazanarak parlaraentr.daki Koltıık vaj'sını SS'ten (ue çıkartmıstır Ancak bu oluşura, Kuzej Avmpa'nın fcnel gornnumunıı değiştirrtmor G Ne \ar kı Vance n gezısı sırssında gerek kend'sırın ve »erekse kiTiı Arap hüerlerı ıle Israıl jcnetıc.lerının japtıklan açıklamalar ve ortava atf.klan onenler ABD Dısışlen Baıom'nın dana doğrusy Catc vone'ımmın. Ortadogj'cM herren sonuç alaeak gı.n<nm!erde bulunmas degı> • \mer.kancı ço7um*un '«mer.eruıı atmak nıyetıncte olduğu kariMnı '?raUı. Kuzejde sı\asil vahnedeki d>«;i?ikJık secen \ıl t ^ e ç seçiralcrinde Olar l'alme'mn s?os^hl Demokrat Partisinin 44 Mİrtır ılk kez iktıdardan dusmesile b3*l?nutı. ls>eçte iktıdara veni B.t>baKaıı lai;di'nın Mcrkc7 >Irlıafazakâr Uberal Koalis>unıı seçerketı. Federal \lman\a'da jipı'an seçınılcrde Heîmut ^chmidt ın So>>>al DcnıokratUrı onemli OT Ka.b.na uğravarak ıktidarı kıl paM.la l;nrtiraWlmı«lerdir Helmut Schmidt in Hur Oemoi.rst Parthlr kurducu koali* • o nıeclıste ancak X sandabrl.K bir çoçıınlnğa ıla>anmalıvn tadır I ınlandjşa'da \anılan \ııreN«l vprınılerde ıso komunıstlfr ov ka\bına uğrarken, tutıifu partilcrin tafıanlarını penMettigi îörülmusti'r Hollandada Başbakan Joop Den LU'nrı So*\ai Drmokrat Koalı>i>onun dıırumu da hiç r.ı olırnıp. ıwbii \oklama\arındı tutucu pjrlılerin nderc!> sur'cndıtı corıılnıektedir. Ozellikle iki hdftaja \akın surc (lc\am edpn ' e HİU» ç>pınria ıayılan son gre\ler Joop Den l \ l u n hukiımetipi çok guç duruma sokmuştur. Guç durumrta olan di»cr bır Sos%al r»eınokrat Hukumet lılanda rumlıuri^etinrte (Gür<p\ trlanda) ıktidardj bultınan (soi Tine Gael partilori koalistnnııdur \e nlhajet bir ekonomik hıhranftan dlcerıne ıu>arlanan îngiltere'de Başbakan CaUaçhan m tnrauk ıptiiıne bağlı olan Isri Partisi ıktlriarı n.ibız voklamalanıria rîaıan t Tlıatcher'in Muh'*fa7akâr Partisı ka"ş!sında sıirrkli mektedir. Güneydp ise .ıksi yonde hır cflİMin sozr ı,.»rri'naktac<ır, ltsh^'da bilindığı ?ibı tecen \ıl ha/ir.ın auiTİa \apı'an seoitnlcrrle komunıst partisi o\!arın \n7ie ,14'unu lopla^arak nneınli bır basan saclami5.tır. Ba«bakan Guıllo \ndrrotti'rı»n Hıristiyan Demokrat azmlık huiiinııeti anrak komunistlrrin onayı ile iktidarda kalabilmektedır. Fransa'da isp nabız joklanıalanııtU sol koalı^on, hükümet partilerinin onunde çitmcktedir Son zamaplarda ko» lıs%on ortaklaıından Giscard <IT«tains'ın KA«ımvi7 Cumhurivftçileri ile DP Gaulle'cülcr'n araMnıtı iMdpn İJITP açılması, hukümptı butun butune suçten du»ıırmustıır GeİPcrU Ml >apılacak srçımlerde ıktidara hır Sos\ali«t Komıinist hukunırtin gelmesi k;mse\i ş^sirtp'ayacahtır Portekiz'de ?f(,en Mİ \apı!an scçimlertîe oUarın co^ımluğunu topla^an Rashakan Soare«'ın Sm^alıst Partısınin v» nısıra Komunist f'artisınin o>larında di artıs gorıılmıı^tur. tspanya'da ıse ha7\randa lapılacık secimlere hnkünırtin Komunist Partisinın k»tı!na«ına İ7in vcrip »erme^ecrfi heniıı bUinmi\or. \ncak sol partilcrin a%nlıkcı Bask \e Katalonva bölgclerinde onemli dstfk sisla»arakJarıııa k*«in çozle bakılıyor. Ru arada Tfunanıstan cla Andrras Tspandreuv'nun Pan Helrnik Soctalist Paıtisi ılp K'imıınıstl"rin, \a\aş ravaş oy Ubanlarını eenisletmekte oldukUrı bildirilmektedir. Bnylcce A\runa'nın cıınumıi7drki goıımiımu saga kar mış Kuzey İle sola >onelmi* îiınev biçimındp şekiUenmcktedir. Buyiık ekonomik <orunlan nlan Gune\in *ola k»\Tna«ı doğaldır. Ancak zensin Kııze\ffe ço7e çarp^n nokt^, bu ülkelerde Sosyal Dpmokratların ıı^suladıkları rkonomık politika bakunından Mtıhafazakar l'artilcri iııc l.ır tamün aratmamış olmaları \e seçmenleri urkutmekten titızlıMr kaçınmalandır. Sosyal Dsmokratlürın buna raçmcn, knıtil » partilere o» haptırmalsrı ılçmt hir »p!i«lmdlr. Kujjey Avrupa'da sozp rarpan diîer iljınç bir ç ç Sfçimlerde asıl kazanı lı çıkanların ana muhdlefel partisi Muhafazakârlar olmayıp. sas kanatta \er aUn bır dizi başka parti olmisıdır. Örncğın l*\eç seçimlcrindp Lib^ral ve Çiltçı PartUeri, Muhalaiakâr Partiden daha kazançlı çıkmıslardı. Federal Almanva'da ıse Hıristivan Oemokrat Partinin Bavyera Kolu olan Franı, Josep Strauss'ıın aşirı Hıristiyan Sosral Birllçı «eçlmlerde onrmli başan tı. Ve nihsyet Danlmarka'da peçcn lıafta vapılan ç de sağd T*rgi aleyhtan tlerleme Partisi, onemli bir llrrlemf kaTdederek, Sos\al Dernokratlardan sonra lilkenta lVdncı büyıık partisi durumuna nıkvplmistir. Fransa ve ttalvada ıktıdara sol pjrtileı jeldiçi takdırde pünümüzün A\rup»sında Kuzev ile GUIICT arısında K5lünen llçinç çeliski kuşkusuz daha da keskinlcşerektlr. İJRAIl'E GUVENCE Sılındı*ı gıbı ABD n n p'.anı Uraıl'ın bugur, kü sapısıyla varlığının guvenee al'ina a'mması tutucu Arap ulkelerV.e Isıaıl arasmda bu esas üzerme uzlasma saSlanması, FKÖ ; onetımmdekı Fılıst;n de\rımınm tasfnesı ya da en azından tu tucu Arap ulkelermın \e ozel'.ıkle Ürdun un rlene tınııne ?.lmarak torpulenmesı, Sovyetler B'riıgr run bolgsde etkın rol oynamasmın pngel!enmp=ı \e n'r.i\e f bolsc n tutucu yonet.mler aracıh»ıyla tumüyle Washıngton'a begırruı dunıma getırıl mesı jnbı amaçlara vone'üktır. Nıte!"m Varce. gezisinin Hk durağı o!an !sra'l'de vapf>gı basın 'oolantısmda bj planın bır takım ıpuçlarını \erdi ABD'nın lsraü'e verdtg' grıveneeve sachk kalacagını ymele'.ei Vance FKO r.un, tsraıl'ı tanırrarlıkça ve G'ivenl'k Konsevı ki rarlanr.ı kabul etm"!;''kçe Cenevre Konteı aisma ya ria toplonpoak bphagı b:r kcnferansa ka'ıla soyİPd: Yaroe'ın t u sozlennden sonra Israıl Ba<;b^kanı Pabın'm, ulkesı üa ABD arasında tdm bır gorus b'rlısi bulunduŞu yolunda \erî:Jı demeç de, Vance'm «A.merıkancı çözum»ım temelını T a* maya çaiıstı^nı gosterpn bır baska kanıt o du B'i arad? rp.rter'm eskı Baçkan Ford t^ra fır.dar. tsr^ıl'e \erılmesı vadedılen \e «CBU î'J» kod nunıarp^^la bıl'nsn «sar^ıntı bombası»riTi EHVEP SEDAÎIH FıuSTıM ÜRDl N FEDERASîONU* OHER.SNı. BAKAN Vt ISR.Ml VONEIıCıLERı MEMKUV KARŞILADI. ' CS Dlv$LEPı ABD Dışişlen Bakaıu Cyrus Vance venlmemr>«;'nı kararlaştırması Israü'ın Süvevş Korfezıncıe petro' ırjmasına ABD'nm kar^ı çık ması gıbı çıkışlar kımı çe\miprde <">asırtıc; > olarak nıtplenöı Ar~ak Uashm^ton'u^ «Amenlcsn oı ço7urr«u oıtışHırahı'n^ok v bu arada 'u'ııcvı Arap ulks'»unı memron ect'o lmek ıçm îsaı''e karM hıç değ'.lse < rdılık hcv le^.ne ıifak tefek çı = k'şLır yapnc"=ı ^orun a \ . anriT ıl^ılenpn °oz lemcıler tarahrdrr drîıı u?bal edılmtktedır •KATIIANIAR'N % 99'U» Kıte'vîn V'shıretnn'ıı ı hı çıkışlarır.m ardın aan Vance la Kıhıre d» gT.t.^n Mısır De\let BAŞ kanı Em»r Seda* Ortadogu ban^ımn .«nahtanr'in Ari'tı'tı'dn old'i'iiın'i sovledı ve «ıCTr'ıam juzde 19 u Arrer ka ıv.r el'ndedır» dedı Sedafın Fılıstın sorununun cozumu konusun daki unlu onensmı bu sırada ortaja atması da gozlemcüer tarafmaan «anlamh» ols.rak nıtelendı rıldı MIST Dcv et Başkaııı, halen lsraıl'ın ı^galınde bulunan Serıa ırmagının Bat: vakası ve Gazze kesımınde Kuruiînası duşunulen Fılıst^n de\ıeı ıle Uıdun Krahığı .Tasın'îa b.r Konfedeıas\on kuruîr.iasını onerdı ve bu konudakı kararır Co ne\re Konierar^ından once verilebılsce^ını soyledı Vance'ır., «FKÖ I=raıl ı tannriri'i'kça ve Gıi\enlık KonseM'nın kprarlannı kabul etmedıkçe Cenevre Konferarsına katılr.m27 ^»^l'^dpkı soz'.erı ıl" Se'iat'ın ^nerısI rrasmda b?* k^ran sıyasal gozlemcüer Mısır De\iet Başkanırm bu önensıy !P ABD ve \p dolausıyla îsraıl'e ıstedıklen gUven re\ı \°rmış olduSıınu behrtti'er Boy'.pe Fılıstın devTimı Crdun'un denstımıne alınacak ve hem Arap Israil basını Vance'm gezisini nasıl yorumluyor? Ant c ın Ortadoğu gezlsi \rap re Uraıl tMsnıında u ^ad^ol3^ında geniş vorunı Ur* \e decerlendırmelerc konu old'i Mı sır \t> Sııme basını »e rad\olan daha i*ıtt vatlı H: tutum ızlcrken. Lıb^a. Irak » • H < l:j.tın rrdıol.ırı \ ance'ın Rezısını omptT> ı lıznım »c s voni7«nın FîlisHn ılnnmm Usfije amaçlavan planlannâ bağladılar. V El • AHRAM'IN OORUŞU . 'Vlısır'ın \arı resmî ElAhram gazetesı Vjnce ın zHaretinın Carter vonetiminın an laşma7İıl konularına karşı ıçiristiğl hamle nın bh bolumünü oluşturdup;unu one <uirc rek ^ı'.vle dtdt: «Ortadoğu sorunu. dünvadaki dıiır •in'a'rrazlık honularından daha tıas<utv vc c.tprrSıktır Bi'na rağm»n sonınun ı,öTiıme kavuşması ihtimaü artık belirmiştır. Amcrika, eıınJ'k. olanakl.ırla bu voldaki enRcUen k.ü dır.ıhilu. Yetcr ki. tsrail'ln (plvenKğl üstl»nen \Va"'ıinpton. arnı RÜvenliğl başkalan lçin ve nu a'rttl» niıstin halkj Içln de gerekll çorsun n SURiYE BASİN1 Suri>c"de yajonlanan ElBaas j;aıete«i. \ı ı ı i vcierınin Carter vönetim^le rinaloz kurmalarınm vararlı olduğunu kavdettikten sonra «<^le dedi «Biz \raplar ABD'nln veııi ^«i'.f.ımine sonımı obielrtlf olaraU kavr>ım'isı ıCtn f>«nt \prhoruz » V.'ashıngton, Dışişleri Bakanım bolgeye gondermeye karar verdıgmde bu zıjaretı mem nunlukla Kar^ıHdık Ne var kı Arap vonetıcılen, teme! ıİKP'er'rden hıçbır zaman oaun vermeyeceklerdır Bu Hkeler, '.şgal altındakı tum Arap toprrklarınm k'r.tanlması \e Fı lısnn haîkırm n.pjru nak'anna kavuşmasdır Uzulerek bPİırtelım kı ABD nın Fılıstın ıtonu sundakı tutumu haıâ açıkhga kavuşmamış'ır. Şam'da yajınlanan Tışrm ga^etesı ıse, A merıka'nın bu uonemde bır sılahlı çatışma i^ temedığmı bclırterek < o halde "\merıka sa dece tsraıl'ı mpmnun edecek bır barışı Ka'ouı ettırmekten vazgeçmelıdır» üedı. LılYA VE IRAK RADYOIARI Lıbya Radyosu, Amerika ile Israıl'm Fllıstuı devrımını tas'ıje etmeyı amaçladıklan nı, Vance'ın bu amacı gerçekleştırmek ıçm ge zıye çıktıgını one sürerek, M^sır Devlet Baş kanı Enver Sedatla dığer tutucu Arap lıderlenmn bu amaca hızmet ettıklermı bıldırdı \e şoyle dedi «Bay Sedat, Ortadogu sorununun çozümunde kartlarınm juzöe 99'unun Amerıka'nın elınde olüufunu sojlernekle Washıng ton'a olan bağımııhŞım bır kez daha kanıtla dı Bay Sedat a soranz Pekı, sorunun çozu munde Aranlanr roHı neCır9 An aşılan bay Sedat, Arap Ki'1 T I I I k>"^ciı^ırıın \e Amerıka'nın pesınriT, g.cı:ccn. .ıo>'n surusu olarak kabul edıjor a IRAK RADYOSU Irak Radjosu, Vance'm «Amenkanı çA zum»u kabul ettırmek ıçın gezıye çıktıgını bıl aırdıkten sonra ^ojle dedı «Tesl.mıjetçı Arap rejımlerı, APD'nın îsraıl'e baskı yapacağır.ı hesaplayarak \\ ashıngton'a jakmlaşmak'adırlar. Ojsa ABD'nın amacı Israıl'e baskı yapmak de Jıl, saldırganıi^ını pekıştırmektır Vance Is raıl'de yaptıgı basın toplantısında bunu açık ça orta>a ko\du » İsrail Merkez Bankası Müdürü Yadin 5 yıl hapse mahkum oldu TEL AVIV BBC radyosunun bıkürdıgıne go re yolsuzluk, ruş\et \e \ergı kaçakçılığı suçların dan yargüanan îsraıl Merkez Bankası muduru As her Yadın, dun mahkeme tarafından 5 >ıl hapıs cezasına çarptırılmıştır Iktıdardakı Işçı Partıslnın uyesı olan Asher Y'adın dort ay once tutuklanmıştı. Yadin mahkemede 1973 yümda seçım kampan yası sırasında Işçı Partısımn onde gelen dort yo netıcısının baskısı uzerıne Başbakan îzak Rabm hukumetuıe açıktan para sagladığını belırtmıştı Yadm kendısme yoneltılen yedı suçtan beşmı kabul etmış 4C0 bın lıra rüşvet aldığını ve vergı kaçırdığını soylemıstır. Bu arada îsraıl'de 28 yıldır sureklı olarak iktıdarda buhınan Işçı Partısı'nın en çekışmelı Kumltay'ı dun başlamıştır. Kurultav'da şımdıkı Başbakan Izak Rabın ıle Savunma Bakanı Sımon Peres Parü Paşkanlığı ıçın yansacaklardır Federal Almanya'nın eskı Başbakam Wuly Brandt ıle, Hollar.da Basbakanı Joop Den Ujl'un da konuk olarak kaüldıgı îsraıl Işçı Partisı Kurultayı'nda, partmın yem başkanmı 160 bm parti uyesının seçüğı 2 910 delege tarafmdan saptanacağı bıldınlmıst.r. (Dış Haberler Sersisl) ISRAil RADYOSU VE BASINI îsraıl Radjosu. V'ance nın gezısınm, Carter yonetımınce soruna verılen onemı kanıtladığını belırttıkten sonra şoyle dedı: «ABD gıbı buyük bir devletuı sorunu ele alması. bolge devletlerme değerll bır tırsat vermektedır Ozel1kıe ABD'n^n bir tarafın sanmda defıl. tarafsı; bır arabulucu olarak çozüm araması b j fırsTin degennı bır kat daha arttırmaktadır Taraflar h\ı Iırsatı ıyı deîerlend.mıel! ve Ortado£ı anlaşmazlığını artık tanhe gomnıehdırler. îsraıl, kendı yonunden Cenevre Konieransına KHtılmaya hazırdır Ancak varhğım ortadan kaldırmayı amaçlamış vıkıcı FKO'nun b.u konferan^a îtatılmaTiası sartıyla > tsrall basınınm da soruna ılışk'n yorumları a>Ti n 'elık'o oltlu îsraıl gazetele'ı FKO'n.ın tutumunda son zamanlarda be'urd:ğı one surulen yıırrusamanın a'datıcı olduğunu, İsraıl yone'ıcılerınm buna aldanmamaları ve hiç bır şekılde FKO'yle goruşme masasına oturmamaları gerektığım savundular. O"\IA Moskovaçlzgısıiıdeki Portekız Komunist Partısı'run Avruoa Komuruznn goruşune yaklaştıgı bıldırılmektedır Alman Suddeutsche Zettung gazetesının haberıne gore Portekız Komunıst Partisı lıderi Alvaro Cunhal'in îtalya'yı zıyaretının ardından 5.ayınlanan ttalyan ve Portekız Komunıst Partılerl ortak bıldınsınde • •ek bır komurust merkez goruşunun artık aşıldıgı ve her komunıst partırun, ülkestnde sos\alızml serçekleştirmeK ıçın kendne özgu ve dıŞerlerınden bağımsız bır jol ızlemesı geregıne değmllmiştır. B K AHİRE Mısır'da Başkan Sedat'ın yururluge koydugu ve kıtle eylemlerınae bulunanlara agır cezaları önşoren yasa^a sarşı çıkan onde gelen bır mılıetveialmın Parlamentodan ıhraç edıldığı bıldınlrrKktedır. Fransa'da kaçak olarak getirttikleri Türk işçilerini düşuk ücretle çalıştıran iki işveren yargılanıyor AİX EN PROVENCE Fran sa'nın guneyındekı Aıx en Pro\ence Mahkemesı, işjerlerınde Turkıye'den kaçak olarak getirttikleri ışçılen çalıştıran ve ajTi ca haftalık çalışma saatlen sure siıu belırlejen kurallara da uj mayan ıkı ışverem yargüamaya başlamıştır. «Durance Concassage» şırketı nm patronlan olan, babaogul Aıme ve Jean Paul Bernard hak larında 30 Nısan 1974 tanhınde alu Turk ışçısının şıkayetı uze rme açılan kovuşturmada, Turkıye ıle Fransa arasında kaçak ışçı trafığı yapıldığı da orta;.? çıkmış'ir Turk ışçılen, Turkıye' de bır sej'ahat acentasının Ma duni olan Nurettm Guven adın dakl btr kişı ıle kendislnı nullet vekılı ve Beledıye Başkanı olarak tajutan Mıthat Aslan adır.da kı bır kışı tarafuıdan, onar bın Turk Lırası karşılıgındfl, Fransa' \a gondenldıklerını ıfadelennde açıklamışlardı. K.ovuştunna sonucu ortaya çık tığı uzere, 12 Mart 1974'de Turkıye "den toplanan ondort kışıhk ılk işçı kaîılesı, otobusle Marsılya'ya gonderılımştı* ÜtJ gun sonra ıse, Jean Paul Bernard kehdilerını karşılanuş ve ış gıysılennı vererek, Türk ışçılen nı Peyrolles'dekı şantıyeye gotur muşrur Turk Işçılen. çâlışmaya başladıktan bır sure sonra, ken dılenne yapüan vaatler'jı doğru olmadığrnı ve aldatıldıklannı an lamışlardır. Gerçekten de, işve CEREKÇE tntematıonal Herald Trıbune gazetesmın haberınt gore, Cemal Abdulnâsır donemınde Başkan Yardamcılıgı gorevınde bulunmuş olan \e Başkan Sedat'ın Parlamentoda onde gelen muhalıflerındsn Kemaleddm Hure>ın, «ulkenm sıvasal \e ekonomık banalım ıçmde bulunduğu bır donemde Eaşkana ve Anayasaya karşı çıktıgıi gerekçesıyle Parlamentodan ıhraç edılmıştır. Parlamontonun bağımsız uye Kosta Daponte A\rupa komunızırj göruşunü savunan Ifalvan ve lspan>ol komunist partılerıyle, geçen vıl onlara katılan Fransız Komunıst Partısı'ne surekli karşı çıkan PKP lıdennın ımzasmı koyduğıı Roma büdırısınde, «halk tarafmdan onaylanan Anayasava say ren Saçak Turk ışçılerınl günde 12 saat çalıştınnaktaydı ve herbı ruıe odedığı ucret de bırkaç yuz Frank'ı geçnnyordu. Bu arada, 6 Nısan 1974'de de sekız kışılık ıkıncı bır gmp da na Turkıye den getırümış, 8 Xısan'da Marsılya'va men ışçıler, ertesı gun. guneydekı Fos sur Mer şantıyelenne goturulmuşler oır. Saruk Fransız ışverenler, ılk sorgulannda oldugu gıbı Mahke mede de kendılenne ısnat edılen suçlan kabul etmışlerdır. Baba ogul BemMtiTar, sozknnusu lşçı len tdurumlannı yasallaştırmadıklarını bıldlkleri ıçm ılgılı yer lere tescil ettırmedıklenru» be lırtmışler, aynca kendılenne faz la mesaı yaptırdıklannı da rıral etmışlerdır. Ancak sanılüar, bugun zaman aşuruna ugramış olan bu suçla n kaDuHenmekle beraber, kaçak ışçı çalıştırmak suçunu Tür kıye'dekı Mıthat Aslan'ın uzen ne atmaktadırlar. îşçılerın yerel sendıka tarafın dan tutulan avrılîatlan Colette Pascal, Patrick Henrıot ve Dan> Cohen, sanıklan utanç verıcı bııısçı trafıgıne katılmakla suçlamışiar, ışçilerin hem Ttır^ve dp ki sımsarlann sahtekarlıklannın, PORTEKİZ KOMUNİST PARTİSİ "AVRUPA KOMÜNÎZMİ M NE YAKLAŞIYOR p gosterıleceğı ve bu anajasanm korunması voıunda çaba harcanacağı maddesı de yer almaktadır Ortak bı'dınnın maddelerım değerlendıren sıyasal gozlemcıler, Batı Avnıpa'nın gaçlü komunıst partıîen arasında bulunan ancak \vnıpa komımızmı sorüşünü benın"=edısı ıçın dîSer komunıst partılerden tecrıt edılen Portekız Komunıst Partısı'nın s'rıdı bu göruşe yaklaştığını savunmaktadırlar. Ancak PKP lıderi komunıst partılerın Mosko\a'dan bağımsızhğını kabul etmekle bırlıkte Avruaa komuruzmı gorüşlinU sa\unan tsnarvol ve Italvar. Komunist part '<•' pı,i MISIR'DA SEDAT'I ELEŞTİREN MİLLETVEKİLİ PARLAMENTO'DAN İHRAC EDİLDİ lennden olan Huseyın'ın ihraç edümesme yol açan oylamada, 281 uye lehte, 28 uye aleyhte oy kuUanmıştır. AÇIK MEKTUP Kemaleddm Hüseyln, gosteri ve grev gıbı kıtle eylemlenne katılanlara omur bojuna kadar hapıs cezasını ongoren yasanın halkovuna sunulmasmdan hemen onre Mısır'da yayınlanan yvıksek tırajlı El Ahbar gazetesınde Başkan Enver Sedat'a bır açık mektup yazmıştı. Huseyın mektubunda hikumetın komunıstlerı sorumlu tuttuğn son olaylara gerçekte yoneticılenn dar goruşluiugu ve geçmış hukumetlerın akılsızca polıtıkalarının yol açtıSını savunmuş ve «hazırlanan vasa ıle, Mısır halkımn zekâsıjla alay edılmekte oıduğunu» kaydetmışti. <Dış Haberler Servisl) hem de Pransa'daM Işver*rl*rln sorumsuzluKlannın K.urDanı olduklarını sovlemışlerdır Alıx en Prever.ce Mahkemea Sa\cısı Jean Françoıs Pascai ıse, Turfcye dekı ışçı sımsarlan ıle Eemard aılesı arasında bır Xaçakçılık ola;ınm varhğma dıkkatı çekmış. sanıkların, duşuk UPreUerle ve kendılerme dogru dirust bır konat sağlamak gerejını b.le duymaıcsızııı az ucretle çalıstıracak ışcıler get^rtıp, ıstismar • tı^lermı budırmıştır. Savcı Pascal goçmen vergılertnı de odeme^en sanılt ışverenlenn ertelemelı hapıs cezası ıle ağır para cezasma çarptırümaların. 1? tem.st r Duruşma karar ıçm 7 mart gu nune ertelenm.ştır. SAÇ Saçlarınız kuruysa DÖKÜLMELERİ NASIL ünyanm dort bir yanmdan gelıp Pans'te toplanan este tık uzmanlan, ıkıncı bü>uk kongrelen sırasında bzellıkle saç dokulmesı »larunda vapüan son çahsmalan ele aldılar. Yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar şoyle sıralanıyor: Saç dokulmelen üç gruba ayn lıyor: 1 Muzmınleşmiş, yerleşrruş bır dokülme, 2 Had safhada bir dokulme 3 Bunlardan daha az zarariı olarak, geçıcı dokulme. Pans't« toplanan uzmanlara gore, her saçuı yaşamı daha do ğuşundan ıtıbaren belırlenmış Buna gore de her saçuı yaşam suresı bır ınsandan otekıne de ğışebıhyor. Gerçekte aıleler bıraz dıkkat etseler, genç delıkanlıların er genlık çagı sırasında bıle ılk daz laklık behrtılerı gosterdıklennı anlayabılırler Işte bu çağlarda bazı hormonlann aşırı çalışması saç dıplenndekı vağ dokulanmn fazla vağ çıkarmasına neden olur Bu da saçların dokülmesınf yol açar. ÖNLENEBİLİR? ma slstemlne ve de kellıgın derecesıne gore, seans basma 5U, ıoo nakıl yapılmaktadır. Her nakledJen derı parçasından saç çıkacagı garanti edılmektedır. Peruk alanında da yenılıkler gorulmektedır Dazlaklıktan yaktnan kımseler ıçın onenlen bu yenilık, ılkı kadar ugraştıneı değu... Czman bır cerrah tarafın dan saç densme ırı dıkısl^rle tutturulacak bır perukten ibarettır bu buluş Ancak esterısjen den altına 4'er cm. boyunda u zanan iri dıkışler atacaktır B J dikışler üzenne gene uzmanlaş mış bır berber. onceden ozel ola rak hazırlanmış peruğu dıkerek \erlestırecektır. BM oık.sier bu yaşam bcyu surebılecek bıçınıde hazırlanmaktadır Ancak perıılher ıkı wlda bır değıştırılnıek tedır Derıje ışlen(>:ı bu dıkı ; lfr sırasırcia hastanın d3\anıklıhğı na gore, ya tamamen anestezi va pı'makta, ya da lokal anestezı\p başvurulmaktaaır. ^teşlı hastalıklar, dıfterı I r n gı dıab3t boyle saç dokulm.ele rıre neden olabılecejı gıbı, uzun suren bır zayıflama rejımi, gene uzun suren bır tedavı yuzunden a.uıan ılâçlar, aıle geçımsızlıkl»n, nıhsal bozuklukiar bu Up dokulmelere neden olarak gostenle bılmektedır Kadınlarda harmlelık ve dogum sonucu saç dokülmelenne de rastlanmaktadır. Gene hormon dengesızlığı »oı konusu edılen bır alanda, kadınla nn «adettan Kesılme» doneml» rınde saç'.arını kaybettüclen goruimektedır Saç dokulmelerınl onlemelt •macıyla. dıkkat çekılen bır nokta da saçlara hoyrat uavTaımnaraastır Saçlarıma bakıyorum dı ıe onlara olur olmaz losyonlar surmek, sert ve asıtlı şampuanlar kullanmak, saç'arı yıkarken, fararken ve fırçalarken yıpratmaıt. Ozellıkle hanımlann saç•arını kıvırtmak ıçın kuUandıklan usuller, bo^alar, renic açmalar .ıep saçların saglığmı etkıleyecektır Sert ve SIKI topuzlar, saçİBra krepe vapmak. yanı gen gerı taravıp kabartmak da saç dıplerını ra^flatıp, dosulmelere yol «çacarfır. D BADEM YAĞI, HİNT YAĞI KARIŞIMI BIB LOSYON HAZIRLAYIN YIKAN'MADAN ÖNCE BUNU SAÇLARINIZA SURUN 15 DAKİKA BEKLEYİP, UYGUN BİR ŞAMPUANLA YIKANIN. Saçlarınız cansızsa UÇ TAZE YUMUKTAN1N SARISINI BIR K.\DEH ROM'LA ÇIRPIP SAÇ DtPLERINIZE SURUN 15 DAKİKA BIRAKIN ILIK SUYLA YIKANIX. Saç do'KUİnaesi tamamen önlenemese de, on yıla kadar kel kalacagı anlaşılan bır k.mseye bır on yıl daha kazandırıiabuır. Bu kımse 4 yaşında dazlak kalacaU gına. hıç degılse bu duruma 50 sınde ulaşacaktır Ancak bunun ıçın, kendısıne ozel bır bakım uyguıanacaktır. Bu bakımın esası kukurt, B vıtamını hapları, demır haplan ve damardan yapılan BEPANTENE ığnelerıdır. Ker.ıgı orten, kellıkten ktırta ran tek bır çare vardır tıbbın elınde. Saç naklı Ancak bu sac laklı herhangı bır kımse taratır. dan değıl, bu alanda soz sahıbı olmuş, estetısyen cerrahlar, cıi dıyecıler. tarafuıdan gerçekleştı ıılmelıdır. Bu kadar sozu edılen bu saç aaklı nedar.' •\shnda son derece basıt bır ışlemdır saç naklı \u\arlak ö'r bısturıy'.e saçın gur olauğu alan lardan 3,5 4 nım çapuıda saç lı den ka'dınlarak, bu den basr.ı tel olan kısmma nakledıl ' Hırkaç s°ansta tampmlRmn b ı ışlem sırasında, uzmanın Batılı ittıfaklara tır. ks>r» Orta'<r)07ir \p \TATO gıbı kesinlıkle karşı çıkmış(fhs Haherler Servisi) Saçlarınız yağlıysa ÇIÇEK POLENLERINDEW YAPILAN ÖZEL BİR LOSYONLA SAÇ DIPLER*NIZE MASAJ YAPABILÎRSİN'ÎZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog