Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibl: Cumhurîyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. acüna NADİR NADI • Genel Yayın MUdüril OKTAÎ KURTBÖKE • Sorumlu Yaa îslert Müdürü ... BÜLENT DtKME.VER • Basan ve Yayan : CUMHÜRtYET Matbaacılık ?e Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğîu. Halkevi Sok. No: 39 « CUMHURIYET İSTANBOL TELGRAF ve MEKTUP adresî: Fosta Kutusu tstanbul No: 246 TELEFON : SJ »7 03 ( Beş Hat ) rMIMUMDİVCT VsUivınunlYCI BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • BÜROLAR : Ankara Atatilrk Bulvan Yener ApL Yenişebir Tel.: 17 58 68 25 57 (II 9 İZMİR Halıt Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesl Uğurlu Pasaj Tel.: 1435U 19731 ABONE r e tLAN Aylar : 12 6 3 1 Yurtıçi : 720 36ü 180 60 Yurtdışı: 117ü 585 292.50 97.50 ülke gruplarına ve ağırllğına göre uçak farkı okuyucu tarafından ayrıca ödenir . Ba$lık (Maktu) 2 3 ve 9. «avfa (santimi) 4, 5, 6. 7. sayfa (santimf) Ölüm. Mevlid Tesekkür (5 santimi) Ni$an, Nikâh. Evlenme, Doğum Yayın Hayatı (keümesi) Kayıp (kelimesi) 750 Llr» 200 160 400 3U0 4. S. 23 ŞUBAT 1977 Ögle İmsak Güneş ).O1 6.42 12.27 Yatsı tkindi Akşam 15.29 17.53 19.24 • A r K Vi M Tekel'in tütün iiyatmı (Baştarafı 1. Sayfada) litarJar arasında yer yer itUıp kakışmalar olmuştur. Birçok ycrde fiyatlar düşmüş, Tekel 28 liradan alım yapmıştır. öte yandan, tüccar dün de, piyasaya girmemiştîr. Tüccarm, MC hükümetinin yüzde 51lik ver gi iadesi sözüne inanmadığı, verpi iadssi karamamesinin Resmi Garete'de yayınlanmasmı bekle diği belirtilroiştir. Tüecar piyasaya eirmezken. Tskel'in slımlan n ı iyice yavaşlatması ve fiyatları düsürmesı, çeşitli olumsuz yorumlara neden olmuştur. BAKAN'IN V&ADLEfij Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'ın, beş alıra merkezini kapsayan dünkü gezisir.de. üreticilerin uyguîamaya tepkileri yoğunlaşmıştır. öztrak'ın uğradığı her alım yerinde üreticiler Bakanı protesto etmişlerdir. Üreticilerin protestolannı arttırmaları, Bakanın konuşmasının üreticilerce yeterli bulunmamasma bağlanmıştır. Gümrük ve Tekel Bakanı Öztrak, konuşmalanr.da bir önceki günkü sözlerini yinelemekle yetinmiştir. Üreticiler, Orhan Öztrak'ın kor u ş m a l a n n ı , zaman zaman «tütünlerimizin ne k a d a n su çüriigü diye bedava almacak?», «Bizim senetler ne olacak? Hükümet hiç senetlerimizle ilgilenme yecek mi? Yoksa yine üretici kendi haline mi bırakılacak», «Alımlar çok yavaş. tüccara mı gönderiyorsunuz bizi° Emir verin alımlar hızlansın», «50 lira ba$fiyat diyorstınuz, 35 lfraya tütün alımyor» biçiminde bağırarak kesmişlerdir. Kuşku ve isteklerini dile getiren Üreticilerin Uzerine, kimi APIi mllitanlann yürü mesiyle çıkan itişip kakışmalar, güvenlik kuvvetlerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden yatıştırünııştır. Olaylar nedeniyle, bir çok yerde polis bazı kişileri gözaltına almış ancak, nerede kaç kişinin gözaltına almdığı kesin olarak açıklanmamıştır. Bu arada, üreticilerin tepkis: karşısında sinirlenen Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak pro testoları önlemek için nemen her yere ya sigara fabrikası ya da Tekel deposu vaadetmektedir. FiYAT 28 LiRAYA DÜŞTÜ ö t e yandan, Tekel'in bir çok yerde baş fiyatla birkaç koçan alım yaptıktan sonra fiyatı 28 liraya dek düşürdüğü bildirilmek tedir. Tekel'in alımlannın yavaş lığı nedeniyle. birçok yerde Tekel binalarının önünde üreticiler uzun kuyruklar oluşturmuşlardır. Tekel, Denizli'de 31.83'e, Kemalpaşa'da 36, Muğla'da 39, Ger mencik'te, 34, Ödemiş'te 35 liradan alım yapmışür. Tekelin en düşük fiyatla alım yaptığı yer olarak Selçuk belirlenmiştir. Selçuk'ta Tekel'in tütün alım fiyatı 28 liraya dek düşmüştür. Tekel'ın fiyatları çok çabuk düşürmesi, açıkîanan fiyatlann göstermelik olarak kalması ve alım ların çok yavaş sürdürülmesı. üretici çevreierde, •MC'nin hükümete verdiği sözü tutmak için çırpınışı» olarak nitelendirilmektedir. Üreticiler, piyasanın geç açılarak bezdirildiklerini, piyasa açıldıktan sonra uygulama ile de tam anlamıyla güç durumda kaldıklanru söylemektedirler. Bir üretici «hükümet uygulamasıyla bize (tüccara gidln, tütilnünüzü o'na satın, ben o'na hem verei iadesi hem de kilo başına 10 lira veriyorum, siz de tütünlerinizl verin) dij^or.» blçiminde konuşmuştur. Anayasa mesi Raportörü Mustafa Aykon' un raporunda belirttiği hususla n da dikkate almıştır. Raportör rsporunda meclisin «Yorum ka ran slamayacagıru» ifade etmiş ür. Parlamenter ödenek ve yolluklarıyla ilgili yasa önerisi bazı değişiklikierle Senato Komisyonunda kabut edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bflroın) MC Hükümetinin kilo başma 10 lira masraf ve yüzde 5 vergi iadesi vermeyi kabul etmesine karşın. tüccar dün de piyasaya resmen girmemiştir. Tüccarm, resmer. piyasaya girmemesine karşılık gece alım yaptığı bildirilmiştır. Tüccann, gece alımlarında, piyasadan çok önce bağ lantı yaptığı tütünlerle birlikte, baş fiyatın 1 lira altında bağlantı yaptıjı tütünleri aldığı belirtilmiştir. Tüccar alım merkezler: gündüzleri kapalı bulunnıakta, an cak tüm eksperler hazır olarak beklemektedirler. Piyasaya iüşkin açıklamalar fa pan tüccar ve ihracatçılar birliji yetkllileri. MC hükümetin verdiği yüzde 5 vergl İadesi kararna mesinin Resmi Gazetede yayımlanana dek, bunun gerçeicllgine inanmayacaklarını belirtmi?lerdir. Senato Bütçe Komisyonu düri parlamenter ödenek v« ^yollukla».  > ' ("Baştarafı 4. sayfada) rinı düzenleyen yasa önerişıni. ' kaçmış gitmişler onlaruı arasıbir maddesi dı?ında, Meclisten Ötekiler de CTldigl sribl kabul etml?tlr, Par na karışmışlarcu. bir iyice yutnıuşlard: onları. lamer.ter ödenek ve yolluklannı Onları alayı vala ile düğün derdüzenleyen ilk maddeyl oy fcfrlinek, şolan toy karşılamışlcrdı. sfiyle kabul eden Komisyon Mecİşte bu yüzden de biribirlerüıe Hs'te Deniz Baykai ve arkada$düşmüşlerdi kırmızı sakallılar, larmın bir önergeyle eklettikleri biribirlennin gözlerini oyuyoriar »parlamenterlerin yapamayacakdı. Sarıca karınoalar da aldıkla lan i?leri ve emekli aylıgl alama rı emir Uzre onları daha aa bı malannı» kapsayan ikinci m*dribirine düsürecek onlar 4a bin deyi yasa önerislnden çıkarmışbirlerinin gözlerini oyarak, bintır. Komisyon Meclis'te eklenen birlerinl öldürerek tükeııecekbu maddenln, öbür yasalara aylerdi. Sultan bosu boşuna bu k ı n ."önlerl bulundujunu, nvnca kırmızı sajcallardan dolayı bu emekli ayhklarını düzenleyen (c) kadar korkuyorâu. Onun korku flkrasının yazılış biçimiyle flahi su değıl miydi ki bunca sarıca pırlamenterlerin eVekli aylıklskardeşin öldürülmesine sebep nnı aîmaya devam edebile^cklen olmuştu? anlanıına geldiSi sonucuna var«Sarıca karıncalann hemen mıstır. Bu nedenle AP'H Baif hepsi sultarum, kırmızı .sakallıEris ile CHP'ii Hasan OUven'ın lar ülkesine gltti. S»kallarını bo verdikleri ortak bir Önergeyle bu yayıp kırmızı kannca donuna madde yasa önerisi metnindsn oy girdüer. Orada ne kadar kırmıbirlijiyle çıkanlmıştır. zı sakallı kalmışsa Ktriye kala nını da onl«r yakalayıp sultanı PARLAMENIERLER NE ALACAK! mıza getirecekler.» «İşte bu iyi,» diye gürledi sul Komisyon cevrelerinin verdiktan. «Bugün bütün kırmıa sa leri bilgiye göre. Meclis'ten gekallann tükenmelert omıruna, çen ve Senato Bütçe Komiaynhiç bir kırmızı sakallı kaimanıa nunda da kabul edilen yasa önecasına öldUrülmeleri mutlulugu risine eöre, bir parlamenter katna seninle sabaha kadar içecesayı 11 hesabıyla 20 bin liraya yagiz. Hem içeceğiz surada, şu km net para alacaktır. Bu da çınarın altında, hem de kıçımıinoo 200600x11/2 şeklinde hezı kaşıyacağız. Kırmiîi sakallı saplarmakta 20 bin liraya yakın topal karıncamn ölüıünü getitutmaktadır. ren delikanlılan da al getir buraya hemen şimdi, onlara da bir dlyeceğün var.» Ulukepez yanına beş nüdhüd daha aidı, uçup kanncaiar ülke (Baştaratı 1. Sayfada) sine yıldınm gibi vardı delikangazında btr köprü yapılmasına» lılan aldı eetlrdl. iliîkin fizibilite raporlannın biSul tan: tirilmek üzere olduğunu açıkla«Gelin şuraya» dedi. «Size fil mıstır. rütbesi verdim. Sizin iyi birer Adak. boğaz köprüsünUn bazı fil oîmamz içır. de fil olnıa o(Tünlerde «kapasitesine yakJaştığıkullan açıp sizi fil gibi fil yapa na* dikkati çekerek «bu bazen cağım. Şimdilik kannca gibi 71.000 arsça ulaşmaktadır. 1978 fil olarnk kalacaksınız yazık >ilmda boğaz köprüsünden seçiş. benimle birlikte kıçınızı şu çınakanasitpvi asncaktır. Bu sebeple rın gövdesine sürüp kasıyacak. kısıtlama yapmak gerekecektlr» filliğin yüceliğini ta yüreğinizin biçiminde konuşmuştur. kökünde duyacaksımz.» Bayındırlık Bakanı. Batı AnaSultan, hüdhüdler başı, hüddolu ve Akdenize geçişîerin «lshüdlerin öteki uluları, delikanlı tanbuî'dan olmaması ve trafğin kajıncalar, yani topal demirci araltılması için Çanakkale Bonin kanlıları sabaha kadar içio gazında da bir köprü k a r a n alın eğlendiler ve kıçlannı çınar aga dıfmı» belirterek «Istanbul'da da cma dayayıp sabaha kadar sür ikinci bir geçîş için çalışmalar düler, kaşındılar. hızlandınlrîı. Avrupa'dan Asya'ya Ve 5'eni fil olmuş delikarüılar. sreçişin tek kanala bırakılması gerçek topal kanncayı sultana trafifi tıkamakta ve süratl azalt getirmeyip düzmece bir topal kannca getirdiklerinden dolayı maktadır. Bu sebeple îstanbul'da filliklerinden utanıp asıl kınnızı yogunlaşan trafiiHn azaltılması sakallı topal kanncarı vakala tedbirlerinl de aldık» demiştir. yıp. diri diri sultanlarına getir meğe aralarında and içtüer. Artık onlar fil olmuslardı, hem de dünyalar sultanıyla bir likte içecek. onun toyuna katıla getirilmişti. Prof. Bayrakçeker. cak kadar fil olmuslardı. Okula de dün bu görevden istifa etmiş da gidip bir iyice fil gibi, fil ve bu konudaki mefetubunu Hakadar fil olarsklardı. böyle k3 san Tan'a göndermiştir. nnca kadar fil değil... Yani ODTÜ'de öğrenciler dün de artık bir yaşlı, topal, oeli bübir günlük boykot kararı alarak kük demirciyi de bulup sultana derslere girmemişlerdir. ODTÜ alıp getirmek iş miydi? Oğrenci Temsilciliği, Prof. Tan' Ayrılırken sultan onları kut ın Rektörlüfe atanmasıyla ügili sadı eüerine de birer «fil oldu» bugün Makina Mühendisleri Oda beratı verdi. Bu. onun şimdiy; sında bir açık oturum düzenlekadar rerdigi ilk «fil oldu,» be mi«!tir. Açık oturumn CHP'İİ Ali ratıydı. Nejat Ölçen, Prof. Muammer Ak soy, Niyazi Ağırnaslı ve Tabii Se YARIN: SARICAIAR Vt natör Ahmet Yıldız katılacaklar KIRMIZI 5AKAU1UR dır. FiHtf (Baştarafı 1. Sayfada) rırıda sanıkların yakalandıklan önceki gün ve dün hiç kimsenin bulunmadığı dilckati çekmiştir. Bu arada Savcı, Ümit Deniz Kulluk ile P.aci özbek'in olay sı rasında dövüldüklerini iddia etmeleri üzerine Fatih Emniyet Amirliginden, sanıkların adli tabip tarafından muayene ettirilmelerini istemiştir. Savcı ayrıcn s:lâhların, boş kovanlar ve mer mileriyle laboratuvarda yapılacak ekspertiz raporlan ile olay yerinin bir krokisini ve siyasi poliste kayıtları bulunup bulunmadığına dair dUzenlenecek evraklarm kendisine gönderilmesi ni de istemiştir. Yetkililer tüm istenenlerin ve soruşturmanın büyük olasıhkla bugün tamamlanarak sanıkların Adliyeye sevkedileceklerini beiirtmişlerdir. ÖDÜILENDMECEKLER öte yandan Soruşturma Savcıhğı, dün Fatih Emniyet Amiri Yüksel Tuncer'e gönderdiği bir yazıda sanıkları yakalayan kadronun kendilerine bildirilmesi, bu kadronun ödüllendirilmesinln isteneceği büdirilmiştir. Savcıhk tarafından Emniyet AmirliŞine yazılan yazıda. Ahmet Ağaoğlu'nun öldürülmes! olayının toplumda büyük bir yankı yarattıfı gibi, sanıklann yakalanınasmda gösterilen çabanın da toplumda takdlrle kfcrşılandığı belirtilmiş ve kadronun saptanarsk isimlerinin kendilerine bil dirilmesi, ödüllendirilmelerl için gerekli mercilere gerekli yazıla rın vazılacağı bildirilmistir. Ağaoğlu'nun ceıiaze töreninden sonra gözaltına alınan 3'ü kız 46 kişiden 5'i Önceki gün ser best bırakılmıştır. Siyasi polis tarafından verilen bilgiye göre. Çapa Öğretmen okulu önündeki çetışma sırasında iki kişinin civarda bulunan bir tak siye binerek Karaköy'e gittikieri, ancak kesin bir eşkal tarif: yapılmamakla birlikte, ateş edenlerin bu kişiler olabilecekleri bildirilmiştir. Verilen bilgiye göre Çapa öğretmen Okulu yakınlannda evin de oturan Kemal Hsshas adın daki kişi. kapiPin önünrie riuran 34 ED 723 plakalı taksinin hasar görnıemesi için olay verin den uzaklaştırmak istemiştir. Ancp.k aracı çalıştırdığında ara baya. biri sakallı diğeri sakalsız öfrer.ci oidukları tahmin e dilen iki kişi binmiş, ve kendi «inden Karaköy'e gitmek istediklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Kemal Hashas isteneni yapmış ve bir süre çeşitli ara sokakları dolaştıktan sonra ara basma binenleri Kanütöy'ün ar ka sokaklanndan birinde indir miştir. Arabaya binen iki kişi bu arada a r a ; salıibine 50 lira vermişlerdlr. Daha sonra araç şoföriinün si yasi polis tarafından ifadesi aİınmıs ve kendisine bir takım fotoğraflar gösterilmi.ştir. Ancale soför Kemal Hashas, arabasına binen kisileri teshis ede memiştir. Savcı Şerafetün Yazıcı kanlı çatışmada ölen Sabri Ke.şepli' nin iki jeton almak için postaneye gittiğini ve evine dönerken, kurşunlara hedef olarak can verdiğinl bilrtirmiştir. ÇATIŞMA Sagcı öğrencilerin işgali altında olan Atatürk Eğitim EnstltUsÜnde dün gece çatışma çık mış. öğrencller taş ve sopalar la birbirine girmiştir. Çatışma sonunda Celal özkuyumcu, Fer hat Hançer, DUndar B«şol. Zafer Sadiogul ve Mehmet Çelik adlarındaki öfrenciler sopa İle çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Atatürk Öğrenci yurdunda ise saat 22.30 da Emniyet Müdür muavinı Salih Bora'nın da katıldıgı hir arams ympılmıştır. Aramada Sağcı öğrencilerin ka! dığı bölümöe bir tabanca ile 2 şarjör ele geçirildifi bildirilmiş tir. ANKARA'DA Ankara'da dün sabah Bahçelievler ile Emek Mahallesi arasmda bulunan Cumhuriyet Lisesinde olaylar çıkmış ve okul müdürünü protesto eden öğrer.cileri polis kıyasıya coplamıştır. Olaylar sırasında dısardan gelen komandolar okula 12 «1 ateş etmişler, ancak at«s sırasında yaralanan, ya da ölen olmamıştır. «»'« CLIFFORD (Bastaıafı 1. Sayfada) general Sancar'ı ziyaret etmiştior. Ger.elkurmay karargalnnda aakeri törenle karşılanan Ciif ford'a, Türk Silahn Kuv\etlerinüı durunıuyla ilgili bir brifing verilmişür. Carter'ia temsilcisi, Geneikurmay tiaşiıunüğınouiı ayrılırken, «temennimiz aramızda imzaianmış olan anlaşmalaıin ve karşılıldı teati ettigimiz dostluk sözierinüı her zaaıank; gibi etkin düzeyde tutulmasidır> demiştir. Clüford daha sonra Milli Sav'jn ma Bakanı Ferit Melen ile ^oriiş ;nojtür. Clil'ford, Savunma Baka runm odasnıda yerini aldıkt.;n sonra Ferit Melen'e «Bjşkaıı Carter, işbaşma geldikteıı sonra Güney Doğu Akdeniz bülgssini ziyaret eoeıek, buradaki is:ikrarın korunması için kuvvetlerin durumu hakkmda bir rapor ha zırlamamı ıstedı.ı demiştir. Daha sonra basma kapalı görüşme lere gegilrnıştır. Görüşme sonunda Mılli Savun ma Bakanı Ferit Meien sunlErı söylemiştir: «ABD Başkanının özel temsücisi olan sayın Clifford ile iki müttefik devlet olarak aramızdaki ilişkiler üzerinde durduk. Ambargo konuiunu ele aldık ve ambargonun uygulanmasının neticelerini kendisine anlattık. Türk Silâhlı Kuvve::er:ne yapılmakta oian asiıeri yarduııın kesilmesicin VB araltılınasının neüceleri üzerinde de durduk. Açık ve samüni bir konuşma oldu. Görüşmenin sunur;ian aynca dsgerler.dirilecektir.Bakan, .Anlaşma onai'l.ır.mazsa Türkiye'nin tutumu ne olacak?» seklindeki bir soruyu. < Basbakan, Dışişleri Bakanı ve Geneikurmay Başkanı ile yapılacak görüşmeler bir araya getir'.lip değerlendirilecek. Bundan scnra bir şey söylemek rr.ümkün olabilir» şeklinde cevaplandırm:ştır. landığını, bu iki tecrübeli ulusun, gene herhangi bir dış müda hale oknaksızm, kendi sorunlarına fazia geeikmeksizin bir çözüm bulabilecekleri kanısında ol duğıımu belir:ti2B. ABD ile iyi ilişkilerimize ö nem verdiğimiz!, bununla birlik te Türkiye gibi jeopolitik dunımu olan bir ülke için kendi ulusal güvenlik ciüzeniemeleriru askıda tutmasınm beklenemeyeceğini kendilerine ifade ettim.» SORU VE YAK1ILAR İstanbul Barosu (Baştarafl 1. Sayfada) zorba güçlerin yaptıklan tehdit gösterilerıni son günlerde ilerici ve özgüriükçü gazetelen okujanların dövülmeleri izlemiştir. Cumhuriyet gazetesinı okuyan bir üniversite öğretim görevlisi ile Ankara Barosu üye si bir meslekdaşımızın dövülmeleri bunun son örrıekleridir. Gazete, kitep ve dergı dagıtımcıları ve saucıları da zorba güçlerin s5İd:ı:larına sık sık hedel olmak'adırlar. Föyiece demokratik düzenin temelini ve güvencesini oluşturan basm özgürlüğü de fiilen ortadan kald:r:Imak is tenmektedir. Herkesin istediği gazeteyi okuması en doğal hakkıdır. Düşünce özgürlüğü, düşüncsleri açıklama ve yayma unsuru ile birlikte fikirlere ve haberlere ulaşmak hakkını da içerir. Türk Ceza Yasası'nın özgürlükler aleyhinde işlenen cürümier bölümü kişilerin istedikleri gazeteyi okumak özgürlüğüne karşı yapılacak saldınları suç saymakta ve cezaiandırmaktadır. Xe var ki. siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen gazetelerir. okurlanna karşı yapılan ve suç oluşturan saldınların var gi organlanna gönderilmesi saldırganlann cezalandınlmalan mümkün olamamaktadır. Saldırgan'ara cesaret veren siyasal iktidardan kaynaklanan bu tür suçlara kars: ho.«.görii ve hatta koruma ortamıdır. Işçi iken memur (B»*tarah 1. Sa>fuda) namesinden sonra geçileceği bil dirilmiştir. Uygulama kararnamesinin öne mi; işçi • memur ayrımına son biçimini vermek ve daha önce beiirlenen kimlerın işçi, kimlerin memur olacağ: konusur.da verii^n kararm uygulamaya konulmasından ileri gelmektedir Statüleri değişecek olanlarm değişikliklerine ilişkin yöntenıler ve ilkeler bu kararnameyle getirilmekte ve iıangi haklardan, nasıl yararlanacaklar madde ınadde ortaya konulnıaktadır. Ka rarnamede önce memur iken İşçi statüsüne geçirilenlerle, daha sonra işçi iken memur statü süne geçirilenlerle ilgili ilkeler yer almakta, sonunda da ortak Hkelere yer verümektedir. Buna göre . «1 Memur iken işçi starüsüne geçirilenler için: a) Statüsü değişen mevcut me mur kadrolan, kummlannca uygulanan mevzuattaki usul ve esaslara göre iptal edilerek aynı sayıda işçi kadrosu üıdas edllir. b) Her bir personel için halen aldığı aylık ve ek gösterge tutarları toplamına eşit bir ücret tesbit edilerek bu ücretle işçi statüsüne geçirildiği kurullarınca kendilerine yazıiı olarak tebliğ edilir. c) Kamu kuruluşlan, yürüttüğü görevi ve gereklen dikiata alarak tek tip veya benzer jörevler için ayrı ayrı tıpler halinde sözleşme örnekleri haiirluyarak işçılerle hizmet akdi ımzalar. d) Bunların daiıa önce ısgal ettiklen memurlui kadrosu ve yaptıklan görev sebebiyle ödenen diğer mali, sosyai haklar ve Uazmınatlar, Ü zanı ve tazminatU ları almaya neden olan görevieri yaptıklan sürece ve toplu sözleşme kapsamma girinceye veya kurumlarıyla kendileri arasında yeni bir r.izmet akdi yapılıncaya kadar ücretîe birlikte ödenmeye devam edilir. Ancak aynı *ebeple mükerrer ödeme yapılamaz. 2 İşçi iken memur stttUsUne geçirilenler için: a» Devlet memurları kanunu, bütçe kanunu ve kunamun teşkiîât kanunu ve>a statüsünde tesbit edilen usul ve esaslara göre görev unvanlanna uygun olarak ve tahsii durumları ıtibariyle devlet nıemurlan kanununun 36'ncı maddesine göre ytikselebıleceklsri dereceleri aşmamak kaydıyla kadro ihdası sağlanır. b) İşçilikten memuriuga ^eçirilenlerin intibakları kurumlarınca devlet raemurları kanunu hukümlerine göre yapıhr. c İşçilikten nıemui" statüsüne geçirilenlere yeni statüleri, yapılan intibakları ve görev ünvanlan kurumları taraiından kendılerine yazıiı olarak :e'olığ ediiir. d' Yapılan intibak netıcesinde alacagı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riiki, tsmininde güçlük zamları ile malı soruıniuiük tazmınatı ve diğer mali ve sosyai hakların toplanu, hizmet akdi veya toplu sözlesmelerle verilen eski aylılt ücret toplamından (işçıye saglanmış menlaatlar dalı;'!) daha az olanlara aradaki fark, kademe iierlemesl ve derece yükselmesi, katsayı vesair ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenıneye devam olunur. Ancak aynı sebeple mükerrer ödeme yapılanıaz. 3 Müşterek hükümler a^ Statü değişikliğl ve intibaklar ilgilılerin 28İ.1977 tarıhindeki hukuki durumları esas alınmak suretiyle yapılır. b> Statüsü değişenlerin aylık veya ücretleri, şubat 1977 ajında aldıklan toplam aylık veya Uc^ jretleri esas alınmak. . suretiyle .tçipit olunur. c) Statüsü degışecek olaniara yeni sratülerine göre aylık veya ücretlerini almcaya kadar, subat 1977 aylık veya ücretlerinin yeni statülerine göre kanuni kesintiler yapılmak ve adlanna llfilı kurumlara yatınlmak suretiyîe kalacak olan net toplamı avans olarak ödenmeye devam olunur. d> TC. Emekli Sandıgı ve Sosyai Sigortalara ait kesintilerin karşılıklan ilgili kurumlara şahıslardan yapılan kesintilerle birlikte yatırılır. Bu fcesintiler sebebiyle meyciana gelen farklar, kurumlar ve llgilüerden sratü degişikllği ile ilgi:i ışiemler tamamiandığmda tahsii olunur. fazla kesintil?r iade edilir. Ancak bu gecikm»den dolayı ceza ve faız alınmaa. d) Statüsü değişenlerin aylık veya ücretleri kesin olarak tesbit edilinceye kadar ödenen avanslarla aylık veya Ucretlerı nra3indaki farklar. tespit tjrihir.den itibaren altı ay ıçerisinae eşit taksiüerle mahsup ediiir. v> Rapora göre statüsü defcişenlerden eski statüsünde kaimak isteyenler, yeni sıatüierinın kendilerine tebliğinden itibartn 30 gün içerisinde kurumlanna yazıiı olarak müracaat halinde, eski durumlarına bir göreve atanabilirler.» UZMANIARIN GÖRÜŞO 28 şubat 1977 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanaraıc yürürlü fe girmesi beklenen ışçimemur ayrımı uygulama karamamesind^ işçi iken memur statlisil.ne geçlrilecek olanlara «Tahsü derecesi tavanı» getirilmekte oluşu (karA.r name madde 2a) uzmanlar tarafından eieştirilmiş ve eHakkırı kısıtlanması» yönünde dejerlendirilmiştir. Örneğin, 25 yıl işçi ılarak ÇAlışmiŞ jir kişi, memur starüsür,e geçirilirken. intibaK ettiriieceği aylık kadrosunoa ışçınin ^ hşma süresi degil, tahsi! deretcsi dikkate alınacakîır. oJyleo, örnegin çahşma süresı ıtibariy'.e üçüncü dereceye intibaa ettiriimesi gereken bir : r ?i, ükokul mezunu ise, yedınci dere",eye ıatibak ettirilecektir. Kararnamenin bir oaşka rıem 1 yönü. uzmanlara röre uygula 1 manın kararnameyle smırlı ıtalamayacağı, uygulama için yeni «Yasalar, getirmek zorunluluğun dan» kaynaklanmaktadıı. Ömcğin, kararnamenin b'nnci maddesinin (d) fıkrasına göre. memurken işçi statüsüne geçirilen lerin yan ödeme aiabiımeıeri iç^jı yasa çıkarmak gerekmeıctedir. Oysa, bu kararnameye oır madde olarak eklenmektedır. Kararnamenin işçi iken memur statüsüne geçemene Jgiıi maddeleri birbıriyle «çelişkih» olarak nitelenmiş, bı yandan tavan sırjrlanması »etirilirke:;, diğer yandan da «Aradaki farkın tazminatlarla kapanaoağı» ilkesi «tutarsız» bulunmuştuı. Ayrıca, jine bu tazminatlar için «Yeni yasalara gerek ouıunduğua öne sürtilmüştür. Anılan kararnamenin 28 subat 1977 tarihinde vayınianması ve uygulamamn da o tanhten îtibaren başJaması 'oeluenmektodir. Bayındırlık GAZİANTEP'DE Gaziantep ODTÜ Kampusunda dün sabah yenlden çatışma çıkmış ve öğrenciler ta? sopa ve zincirlerle birbirlerine girmislerdir. Olaydan sonra kampüs dekanlık k a r a n ile bir gün tatil edilmiştlr. İstanbnl'da (Baştarafı 1. Sayfada) tır. Patlamadan sonra kö^kün çevresine çok sayıda güvenlik görevlfsf gönderilmiştir. Bu iki paüamayı aralıklarla Ejüp Emniyet Âmirliği, Yeşilyurt'da bir ev ile Şirinevlerdeki Ulkü Ocaklan Şubesinde patlamalar izlemiştir. Buradaki patlamalar da hasarla sonuçlanmıştır. Bu arada gazetelere teıefon eden bir kişi patlamaları «Mark sisî. Leninist Silâhlı Pıopagan da Birliği» diye tanıttıgı bir örgütün üstlendiğini bilrtirerek. bunların Ulaş Bardakçı'nın anı sına yapıldığmı söylemıştir. ÖDTÜ'de Tan'ın A L T 1 N Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz Napolyon İngiliz 24 Ayar 22 Ayar 570. • 572. 1120. 1190. 710. 730. • 510. 590. 710. 730. 740. 750. 86.50 K.6C' 79.20 73.30 KAYIP Emekli Sandığından 2916224 numaramla aldığım 1977 Temmuz Ekim çeklerimi kaybettim hükümsüzdür. CeliU GÜL Ecevit, .Clifford seçiaılerden söz etti, bu konuda içerde bir görüşme oldu mu?» sorusuna şu yanıtı vermiştir: : «O konuda, yorum yapmak ba na düşmez. Belki... Bilnıiyorum ne kastetmiş olabileceğini ama. tabii ABD'nin kendi siyasal prob lenıleri oldugu gibi Türkiye'nin de kendi siyasal problemleri, ba zı uluslararası sorunlsrın çözümünü gliçleştirebi'ıir. Her iki ül kede de siyasal olanakların geniş lemesi belki bu sorunların çözümlenmesini kolaylaştırabüir. Bilmiyorurr belkı bunu kastetmiştir.» «İçerde böyle bir konu geçme di degil mi?» sorusunu da Ecevit. ngenellikle iki ülkedeki siyasal srüçlüklere, durumlara da kısaca değindik.. diye yani'lamıştır. Ecevit, «Kıbns ır.eselesj ve Yu nan meselesi ile Tıirk Amerikan ilişkilerinin birbirine karışCumhuriyet gazetesi okurlanna tınlmaması konusu da ele alınkarşı son günlerde giderek yaydı mı?» sorusunu şöyle cevaplan smlaşan saidınlann basın özgürdırmıştır: lügünü tehdit eden boyutlara ulaştığını saptayan istanbul Baro«Evec, olayları kesinlikle ^yırsunun siyasal iktidardan kaynak mak gerektiğini söyledim. Hem lsnan bu tür suçlara karsı hoşbizim pSrti olarak ABD ile iyi sörü, kayıtsızhk veya koruma ilişkilere önem verdiğimizi hem eğilimini gözönünde tutarak salde Kıbrıs sorununa çözüm budırganlann izlenmesi ve suçlulalunmasına ve Yunanistan iie 11 şnn adaleie teslim edilmesi konukilerimlzln normalleşmesine ve snnda kendisine düş?n görevleri işbirliğinin lcurulmasına önem yapmaya hazır oldu*ııru cr:klaverdiğimizi söyledim. ABD ile m SORU E:R YANIT mak isterim. İlişkilerlnıi7'le di»er sorunlar.nuMelen, «Siz bütçe konuşmanızzı birbirinden kesfnlikle ayırdıistanbul Barosu basın özgürlüda Türkiye'nin NATO'dan ayrılgıtnızı, ABD'nin rju iki sorunu Jünü ortadan kaldırmaya yönelik ması söz konusu olamaz jediniz. birbirinden ayırmakta güçlüic CPsald'.rılann yogunlajmBsı ve yayOysa Cîlfford'un geli'i do!ayıs:ykebileceğini. fakat bizim d s bu gınlaşması karşısmda Ceza Yarla AP'liler NATO'nun askeri kasorunları birbiriyle karıştırmagıJamalar; Yasasına göre ve Anansdından çekilmenin söz jîonuiıı mız:n olanak dışı oldujunu kenyasanın başlangıç bölümündeki olabileceğini ısrarla yaymak istidilerine söyledim.» demokratik anayr.sa! düzenı koru yorlar. Ne dersiniz?* sorusına şu CHP Genel Başkar.ı ikili snvun ınak görevini dif'er alanlarda olcevabı vermiştir: ma anlaşmasının Amerikan K.on^ duğn gibi tmsın özgürlüjrü konu«Benim sözlerim bugünkü hüresinden secememes: ile ilıriîi sunda da yerine getirecektir. Bu kümetin sözleridır. AP'li yönetıbir soruya verdiği yr.nıtta da »un amaçla, istanbul Barov.ı diğer cilerin ne düşüııdüğünü şu an b'.lan dile jıetırmişrir: kentlerdeki baroiaria da işbirligı lemiyorum. Benim sözlsn.'îi hüyaparak, basın özgürlüğüne yö«Bizim o konucia biraz larkıı kümetin sözlendir ve NATO'dan nelik saldırlları izlpmek. saldırbir görüşümüz var. Ulusal çiıven aynlma diye bir durum soz ko^anları kovusturmak ve yargı liğini ille de bir başka Ulkenin. nusu değildir.. mercilerinde savunma yapmak ne kadar dostumuz da olsa, ala Ambargonun devam etmesı 6u cağı veya almayabilecegi kararlakonularında gerekü hukuki yarrumunda Türkiye'nin ne glb! ö.idımları vapacaktîr. Bu konuda ra bağlı tutmanın dogru olmadiKi lemîer alacağının sorulması iizsyapılacak başvurıtlar için Baro ve Türkiye'nin ittifak bağları iie rine Melen, •Savunma meseleieri merkezinde özel bir büro olusçelişkiye düşmeksizin kendi ulu Türkiye'nin kendisine daşen bir turulmu.ştur. Bu büro basınımız sal güvenlijçi ile ilgili ayrı bir meseledir. Milli bir görevdir. Tala ve basın örgütleriyle jaltın bir kavram oluşturması gerektijini bii ki bu milli görev mutlaka yeişbirlifi içinde çalısacaktır. Bir savunuruz. Bu düşüncede olduline getirilecektir' demiştir. avuç saldırganın amacı ülkede jfumvız için o konuda fazla bir Melen, bir soru Üzerine Cl.fkorku ve sindirme ortarıu yaratşey söyleme sereğlni duymadım.» ford'ıın ildli sevunma anlaşınamaktır. Korkmak ve slnmek yeEcevit, «Ege ve Fır hattı ko sının Kongreye g()nder:lis taririne yalnız olmadığını bilerek danusunda partinizin farklı Kör'içhinden söz etmediğinı Eçıklam;?, leri var» denmesi üzerine, «CHP yanışma içinde zorbalığa Jcarşı^ «Onup ifsde ettiğ:, buradftki gökpyjnak demokrasiyi olarak bizim başından beri bu Y rüşleri kerldi hükumetine gotürfkonuda çok israrlı oldagurnıı« J '• ; ceği ve ka ra nnor»da alınacajı *s?pF söyledim. İki ülketiiiv'kıt*a sa . y i . şeklinded;r> dlye konuşnıiı?tur. Bu arada, istanbul BaroSunun' hanhklarını ve uçuş haklaruu Melen gene bir Boru üzerine, iyice belirlemenin ötesinde bir eski başkanlanndan avukat MehUsler soranunun ele alınmadıfçını met Ali Ekizerin başkanlığında anlaml olmadığını Yunanistan' belirtmi?tir. can güvenliği ile öğrenim ve öğda eğer başka türiü kuşkular var retiın özgürlüklerinl ortadan sa bu kuskuların yersiz olduguECEVİT • CLİFFORD CÖRÜ^MESİ kaldıran olayların nedenlerini nu, fakat Ege'deki bu haklarıClifford, dün öğleden sonra araştırma ve lncelemekle görevli mızın gerçekleşmesinde d« CHP CHP G«nel Başkanı Bülent Eolarak OluşturuİEn kurul çalısma nin ve Türk ulusunun kararlı olcevit'i, TBMM'deki odasında zi larını sürdürmektedir. Kendisine dugunu söyledim» şeklinde koyaret ederek kendisiyle bir saat gel'2n bilgileri degerlendiren konusmuştur. görüşmüştür. Görü.şmeye. CHP misyon önümüzdeki 25 şubat 1977 Ana muhalefet partisi başkaGenel Sekrster Yardımcısı ve cuma günü yeniden toplanacaknı Denktaş Makarios görüşmeMilli Savunma eski Bakanı Ha tır. Bu konudaki başvuruların leri ile ilgili bir soruyu da şöyle san Işık ile Genel Yönetim Ku Baro merkezine yapılması gerekyanıtlamıştır: rulu üyesi ve Dışişleri eskl Ba mektedlr. Kurul çalışmalan so'(Denkra.ş Makarios dialogu kanı Turan Güneş de katılmışnunda ulaştığı sonuçları kamunun kurulmasını rr.emnunlukia lar, ABD'nin Ankara Büjükelçi ovuna açıkiayacaktır. karşıladığımızı, burjı iyi bir sesi Macomber de hazır buluııBASIN KURULUŞLARININ TEPKİSİ lişme olarak karşıladıgımızı. söymuştur. ledim. Fakat bundan belli neö t e yandan TGS Geneî Se'.tıe Clifford, görüşmeden çıkarken denlerle ivedi bir sonuç bekleteri Acar Şölen Gazetecüer Ceşunlan söylemiştir: menin doğra olmayacağını, ama miyeti Genel Sekreteri Musıaia «\Vashingtondan, ayrılmadan dialoffun kurulmuş olmasının uyYücel ve Türkiye Gazete Sahipönce Başkan Carter blzden ziyagun ortam olustuğunda. ilerde leri Sendikası Genel Sekreteri ret edeceğinüz ülkelerde miimbir çözümü kolaylaştıracağını beBedii Faik dün ort»k bir açıklakün oldugu kadar geniş bir ç°rlirttim.» ma yaparak, Bayrak Gazetesi çeve içinde görüş toplamamızı foto rnuhabiri Fahrettin Tivnikli' Ecevit, Clifford'un Kıbns'da niistemişti. ÜlKenizdeki iıükümet rJn görevini yaparken saldınya haî bir çözüm bulunmad&n önce liderinin görüşlerini aldık. Ayıığramasını kınamışlardır. Ortak ambargonun kaldınlıp kaîdınlm zanıanda Bay Ecevit'ten de 3çıklamada ayrıca. «Fikir izıjürmayacagma iüşkin herhangi bir bir randeva istedik. Ecevit'in gölüğünü savunan ve kaba kuvvesözü olup olmadığınm sorulmarüşlerlni almak hem eski bir tin nereden gelirse gelsin karşısı üzerine «üzülerek bir onaylan Basbakan olarak sahip olduğıı sında olan kuruluşlarımız. mesma olamayacajîım sövledi.» detecrübe bakımmdan hem de bu lekdaşlanmıza yönelik saldırılamiştir. yıl politik operasyonunuzda yer n n kesinlikle önlenmesi için CAĞLAYAHGILLE İKİNCİ GÖRİfytf alması muhtemel olaylar yütüngörevlilerin suçluları bir an önce Özel Temsilci Clifford, Ecevit i den yani seçimlerden dolayı blzim yakalarnasının beklendlRi» bildiziyaret ettikten sonra doğruca için değerliydi. Biai kabul e'rilmektedir. Dışişleri Bakanlıgına gelerek Çağ mekle kibarlık gösterdi. Görüşlayangil'le başbaşa ikinci bir 80lerini bize aktardı. Sanıyoruz ki rüsme yapmıstır. Bir s»at ıtaaar Türkiye'deki bütün görüşler basüren bu özel görüşmenin ardınkımındao gerüs ve ayrıntılı bir dan Clifford ve Caglayangil, 16.30 bilji edinebildik bu ziyaretijniz da, heyetlerin de katıldıgı resmi sayesinde.» • görüşmelere geçnüsierdir. ECEVİT'İN ŞOZLERİ Clifford, saat 19.15'de sona eren Eoevit ise Clifford'u geçirdikresmi görüşmeden ayrılırken bir ten sonra başkanlık odasınd& gr. fortak bildiriı >ayınlanacağını zetecilere şu bilgtyi vermiştir: MADRİD İspanya hükümeşöyle açıklamıştır: «ABD Başkanı Carter'in özel ti, meşruluğunun tescili için • Son görilfnıemizi yapırus buluKomünist Partisi taraiından ya temsilcisi Clifford'la dostca ve nuyoruz. Bu son görüşmemiz olpılan başvunıyu reddetmiştir. yararlı bir gorüşme yaptik. Saması dolayısıyla. bana verilen va Içişleri Bakanlığmca yapılajrv yın Clifford, Carter'in ve ABD'de zifenin taalluk ettiği her hususu. açıklanıada. »Komünist Partisiki yeni yönetimin Türkiye ve Yu bu görüşmede ele almak lüzunin geçmişi ile güttügü amaç nanistan arasındaki sorunların munu hisseüik. bu partinin meşnı olarak tanın bir »n önce çözülmesine, KıbTtirK milletinin yaptı|ımız gömaması için yeter derecede ne s s"i. nıma tia bir an Önce çörüşmelerüı. müzakerelerin manaden oluşturmaktadır> denilmişzüm bulunmasına verdikleri öne sım aniayabilmesi için, bu son tir. mi bize anlattı. Aynca Türk A görüşmem sırasındu bir bildirı merikan ilişkilerinin normalleşti hazırlamak lüzumunu da uygun rilmesine verdikleri ünemi de an gördük. Bu bildiriyi neşrederken evvela acaba bizim deletfasyonulattı. Yaptığı temaslarla ilgili ba muzun bir bildiri yayınlamasını. zı izlenimlerini nakletti. ondan sonra da sayın Dışişleri Ben de kendisine CHP'nin bu Bakanınız tarafından bir bildiri konulardaki gönişlerini kamu o yaymlanmasmı doğru olup olma\una sık sık açıkladığı yönleıi Reklâmcıhğı Geliştirme Derneyacağı Üzerinde düşüıidül:. Fakat ve aynntılarıyla söyledim. Bizim ğince düzenlenen. reklâmcılık ve gayretlerimiz, görüşle;'imiz arade Türkiye ile Yunanistan arailetim konulu forum dün yapılan smda benzerlik o ı^dar yakır.dı sındaki sorunların çözümlenmesi ikinci oturumuyla sona ermiştir. ki birleşip tek bir uilcUri yayınni istediğimizi ve Kıbrıs sorumı lamayı uygun gördük. Forumda renkli reklâm filmieri na biran önce çözüm bulunması gösterisiyle konuşmasını sürdüBiz, bu hususta yapılazak bHistediğimizi söyledim. Punları Aren üluslararası Reklâmcılık Der diriyi yarın saat O9.QO'da, hareket merika da aynı şeyleri istiyor ol neği Genel Başkanı Robert Deetnıenıizden önce yapmayı uygun duğu için değil, ABD ve NATO vine genellikle televizyon reklâm gördük.» dışındaki mülahazalarla, Türkiları üzerinde dururken. Londra' ABD Başkanı Carter'in özel ye ve Yunanistan'ın iki komşu da kurulu J. Walter Thompson 'emsilcisi Cli/ford, ÇağİHysngirie ülke olarak yanyana iyi ilişkiler reklâmcılık şirketi kreatif faaliıkinci özel görüşmasini bir ortsk içinde yaşamak zorunda bulunyetler başkanı Peter Bostock gabildiri hazırlamak 3inacıy!a mı duklan için söyledim. Kıbns'da zete ve dergi reklamlanna değinyaptığını soran gazetecilere «Eveı, ki iki ulusal toplum yanyana iyi miştir. rek bir bildiri çıkarmak içindi. ilişkiler içinde yaşamak duruReklâm kampanyalarının satış Çünkü. aramızdaki görüşler o ka mundadırlar. ABD bu konuda bu dar yakındı ki tek büdiri ile bu Ü7^rindeki etkilerini dile getiren işi halledeceğimiz kanaatine varkonuşmacılar dünyada en beğeilgiyi gösterse de göstermese de dık.» nilen reklâm örneklerini filrn ve bu ilişkileri normalleştirme geprojeksiyonla sergilemişlerdir. rektigine inandıfımızı söyledim. Dün akşam ABD'nin Ankara Söz alan yabancı uzmanlar rekBüyükelçisi tarafından onuruııa İki kom?u ülkenin başkalan m ü lâm kampanyaları sayesinde bir rerilen yemeğe katılan özel t r m dahale ctmediği dönemlerde ara silci Clifford, bu sabah Kıbns'a çok firmanm bir yılda iki mislı lanndaki sorunlara daha iyi çöpeçmek üzere ülkemizden ayrılısafış artışı sağlayabildiklerini kay züm bulabildiklerini, bunun yacaktır. detmişierdjr. kın tarihimizde birkaç kez kanıt DfSK (Ba.şlarafı 1. Savfada) vaşım veriyorlar. Bağımsıziık, demokrası. carış ve topiumsal ilerleme dojrultusunda ılerleyen bu örgütlü kitlesel savasımın en birinc; ve en âcil hedefi. tekelci sermayenin demokrası ve halk düsmanj. gerlcifa.sist stra tejisini bozguna uğratmsk. faşizm tehlikesini yok etmek üzere, MC'yi demokrat.k yoldan düşürmektir. Geniş emekçi kitlelerm bu ilerleyen savaşımınm hedefi işçi sımfının, üretici köjlünün, memurlann ve tüm tekel dışı katmanların, Ulkem'.zin çıksr ları doğnıltusunda ekonomik. top lumsal ve siyasal dönüşümleri gerçekleştirecek. işçi smıfmm serbestçe siyasal örgütlenmeslne konan yasagı kaldıracalc, demokratik hak ve özgürlükleri temınat altına alıp genişletecek iler:ci. demokratik, halktan yana ve ulusal bir iktfdarı kurmak için ^ereken ortamı yaratmektır. DİSK Genel Yönetim Kurulu ile Bajkanlar Konseyi. bu nedenlerden dolayı bugün ülkemizde ik iidara en güçlü aday durumunda bulunan tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt oian CHP'yi. 1977 genel seçimlerinde. DİSK'in V. Genel Kurulu 33 nolu karan dogrultusunda ve ileri demokratik bir düzenin kurulmasmın ön sartı olarak desteklemeyı; tüm demokratik kitle ÖrgUtleri ile demokrasiden yana olan rüm siyasal partileri de aynı dognıltudf. davranmaya çağırmayı; DİSK'e bağlı tüm sendikalann Yürütme Kurulları, Yönetim Kurulları ve DlSK organlarının seçimlerden önce muhtemel faşist saldırılara karşı secim sandıkiarına sahip çıkmak üzere DlSK görevlilerin: saptamak amscıyla ayrı ayrı toplanmasına ve saptanan görevlile rin bu konuda bilgılendirilmeler. ne karar vermiştir. DÎSK Yönetim Kurulu ile Başkanlar Kons«yi'nin 1977 Genel Se çimlerinde CHP'yi destekleme ne denleri ve aynntılı gerekçesi, bir Katsaymın (Kajtarafı 1. Satfada) CHP M » ' Y İ SUÇLUTOR CHP'nin de aynı isonuda bir önerge haaırladığını açıklaya.î Grup Başkanvekili Ali Nejat Öl çen ise, katsayı sorununun. Kar ma Komicyonda halledilebilecekken. MSP'nin tutumunup buna olanak vermedlgıni belırtmiş ve bu partinin, tüm üyeleri ile oylama ınınd» Oenei Kuruia geime mesi durumunda da katsayırun salt CHP oylanyla 12'ye çıkartıllamayacağmı haurlatmıştır. Bu arada, CHP Genel Sekreteri Orhan EyUboglu da. katsayının 12'ye çıkartılması için paıtisinin tüm oianakları kullanacağını ylnelemlş, «MSP gib; maneviyat ve ahlâka bağlılık iddialarlyla ortaya çıkan b;r siyasal ku rulufun da verdiği söze sadık kal mMinı beklemekteyiz» demiştir. Eyüboflu, katsayının 12'ye çıkartılması konıısunda MSP'nin demeç ve eylemlerinin birbirini tutmadıgına da işaret etmiştır. Öte yandan, Tüm Kamu Per soneli Kaklannı Konıma Kuluşları Konfederasyonu Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez, katsajihın ll'de bırakılması halinde 200 bin ic*mu görevlisinin ayda 1829 lira daha az aylık alacağını açıklamıstır. TümPersonKon Genel Başkanı Hiçerimez, S3 dernek, 6 federasyon ve 8 emekli kuruluşu adma yaptığı basın toplantısında katsayının 11'e dlişürülmesinm kamu görevlileri, emekli, malul, dul ve yetimlere karsı fluyulagelen acımasızlı|ın yeni bir kanıtı oldug'jnu söylemiştir. TümPersonKon Genel Sekreteri Vecihi Birler de 1970 öncesi emeklilerin durumu ve yasanın intibilu 11e ilgili hukümlerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıklamıştır. ispanya hükümeti Komünist Partisinin meşruluğunu kabul etmedi VE F AT Merhum Hafız Mehmet e fendi ve merhume Emine Adviye Hanımefendinin kızı, Merhum Hamdı Akmın Eşi, merhum Mustafa Akın, Adviye Demirtas. Şükrü Akın ve Şükran Esenç' in Anneleri, Saide Erçevik ve Zehra Tartal'ın Ablalan, Meldan, Mehmet. Feryal, Meral'in Babaanneleri, Fund» ve Lalenin Anneannelerı Reklamcılık ve iletim Forumu sona erdi Fatma AKIN 22 Şubat Salı günü Hak km Rahmetine Kavuşmuatur. Cenazesi 23 Şubat Çar samba günü ikindi namazı m müt«akip Şişli Camitnden kaldırılacaktır. Tanrı Rahmet eylesin. AİLESİ KAYIP l.E.T.T. Şebeke, M.S.B yurt kartımı ve 197S77 G.E.S Komutanhği kartlarımı kaybettim. Hiikliınsüzdür. Ard* KOCAOGLAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog