Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

0N Çobanlı: "Futbol Federasyonu Dışilişkiler Komisyonu üyeleri, tüm giderlerini kendileri karşılayacak,, Futbol Federasyonu Tftş ÎUçkiler Komisyonu Başkaru Necdet Çobaniı dün düzerüediği basın toplantısı ile çalışmalarına iliskin bilgi vermiş ve Komisyon'a dört yeni üye daha alındıgını açıklamıştır. Ali Şen, Alp Yalman, Aldo Elagöz ve Halit Talayer'in de katıldıfeı D15 ÎHşkiler Komisyonu'nun tlim uluslaraTası îaaliyetten sorumlu ola eagmı belirten Çobanlı şöyle konusnYUŞtur. YENt ALINAN ÜYELER «Komisyonumuz, Futbol Federasyonu'nun bütün dış ilişkilerini yürütmekle sonımlu olacak ve tounu en mederü şekilde yapmağa ve Türkiye'yt ea seviyell ve en iyi bir şekilde temsüe çalışacaktır. Bu maksatla yapılan organizasyonda; TTEFA FÎFA ilişkileri Necdet Çobanlı, Ali Şen, Aldo Elagöz ve Alp Yalman, Miül Takımlann dış temaslan ve Balkan &ntanU meselelert Necdet Çobanh, Tank özerengin. Halit Talayer ve Celâl Uluğ taraftndan yünitülecektir. Komisyon üyeîeri, Federasyona hiç bir mall ktilfet yüklemeksızin masTaflanr.t kendileri yapraak suretiyle çalısacaklar. Türkiye'yi üerde 7JEFA ve FÎFA komisyonlaraıda ve icra kurullannda tem&il edebılme>; tizere bu muhitlerle devamlı ilişki halinde <"uacaklardır.> Ayru zamanda FtFA Yönetim Kuruiu üyesi de olan Necdet Çobanh. Komisyon çalışmalannda Dışişlrri Bakar.hi'. KüH'ir tşteri Dairesi ile de teırvasta bulunacaklanm ve Federasyonun AnXara'daki Dışişlen Bürosu'nun üuruınunu açıklıga Necdet Çobanlı Avusturya'daki millî maçtan eonra Federasyon Bnsr.am ve Kumisyon üyelerinin, davetli olarsk Roma'ya gideceklerini UEFA Başkaru V3 I'alyan Federasyonu üyeleri Ue tanışacaklar.ru. dsha sor.ra İsviçre'ye geçerek FtFA ve UEFA merkezlerini ziyaret ectecekierini, ardın dan Fransız Federasyonu'mın davetlisi olarak Paris"e geçeceklerini açıklamıştır. BTGM'DEN BASINA S1ZAN H4BERLERİN SUÇU FEDERÂSYON BAŞKANLMUNA YÜKLENDİ • FEHMi DiNÇÎR'iH İMIASI İLE fEOERASYON •ZATA MAHSUS, GiZU OLARAK 6ÖNMRİUN YAZ1DA, «UZUN SÜKOtN 8ERİ BASINIMilDA ÇIKAN HABEP.lERiH KAYHAĞI ÛLARAK TEJKilÂTIMIZ MEKSUPLARI GÖSTERilMEKTEDiR. DENtLFYOR. Beden Terbiyesi Genel Müdürlügü'nün, Federasyon Başkanlarının konuşmasım yasaklamasma, biinyesinöen bs^ına sızan haberleri ençelleyememesi neden olmuştur. Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Fehmi Dinçer imzası ile «Zata Mahsus Gizli» olarak Federasyon Başkanlanna gönderilen yazıda, bu durum beürtilmekte ve yasa hükmü geregince basına sportif teknik konular dışında konuşmalan yasaklanmaktadır. Uzun süreden beri basmımızda yayınlanan bazı haberler ve demeçlerin kaj"na|ı olarak, teşkiiâtıtnsî men<\ıplan gösterilmektedir» denrr.ekte, ve bu durumun önîenrr.esi için Federasyon Başkanlanrun «sportiî teknık konular haricınde bilgi ve demeı; veremeyecelsleri, son bir defa duyurulrnaktadır.» Federasyon Başkanlanna göndenlen yaaa Söyledir: « Federasyonu Başkanlıfcına 657 sayılı De%let Memurları Kanununun İS. »addesi hükmü uyannca; sayın Bakanımıı ve iilerde Valilsrin yetkili ktlacagı göreviiler dışmda hiç bir personel kamu görevler: nakkında basma, haber r.janslanna veya radyo ve televizyon kururrsîarına bilgi veya demeç veremezler. Uzun süreden beri Oasınıraızda yayjnlanan bazı haberler ve dsmeçler.n kaynagı olarak, teşkilâtımız mensuplan göstenime'îiedır. Bu tip haber ve deraeçier konusuncia listiiiler taraîından yapılan a;ç bir açıklamanm ve düzeltmenin basın ve yayın organlarmda yer almaması, haber kaynsğı oîarak belirtHen görevülerce Uetildifi konusundaki kanaatı ıiuvvetlendirmektedir. hükrnürıe göre yetkili kjlınaniar dıîinda, teşkilâtımızda resmi ve fahn nizmet yapan hiç bir görevlinin basma ve yayın organlarına sportit teknik konular hancmde, bilgi ve demet; veremeyeceklerinin son bir deta dujuruimaşırvî önemle rica ederim.» Beden Terbiyesi Genel Müdür V. Fehml DtNÇER BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜR takımianmızı otel VEKiLi köşelerinden kurtaracak DiNÇER: tesisler, BTGM'ne "TÜRK %60 70' tasarruf SPORUNÜN sağlayacak» «Istanbul'a EN BÜYUK 12.500 kişilik SORUNU spor salonu temeli bu mall yıl içinde atjlacak» TESiSTiR,, ANKARA Beden Terbiyesi Genel Mudür vekili Fehmi Dinçer «Türk sporunun en büyük sorunu tesistir, tesıs olmadan spor yapılarnaz» demıstir. Her geçen gün tesise bıraz daha fazla onem verilmesi gerektigine deginen Dinçer. «Dünyanın her yertnde tes;sier devamlı yenilenmektedır. Oysa bizim daha piiot bölgelerimizde bi'.e yeterli tesis yok. Türkiye'yi d'.sarıüa temsil eden Milll Takımİanmız otel köşelerinde kaldı. Öncelikle bu sorun Uzerıne eğildik ve Milli Takırnlarımızm devamlı kamp yapabilme olanağı bulaca>.ları tesisler ge';iştirdik. Kayseri ve Talas'öa yapılmakta oian kamp tesislerimiz önümüzdeki günlerde sor.a erecektir. 100 kişi kapasiteli kamp tesisimiz 365 gün sporcularımızın hizmeünde olacak şekilde planlanacaktır. Bu arada Milli Takımlarm yanı sıra Federasyonların özel kampları yapılacaktır. Talas'ın yanısıra fclr de Istanbul, Sarıyer'de kamp tesislertn.izın çalsşmalan Eürdürulrnektedır. Bu lesıs en tasa zamanda hizmete açüacaktır. Milli Takımlanmızı otel köşelerinden kurtaracak olan Cu tesıs BTGM'ne •. 60 70 oranmda bu tasarrui sağlayacak» demiştir İSTANBL'L'DA TENİ TESİSLER VAPII^CAK Istanbui'un tesis yönünden çok yetersiz kaldıgını belırten tMnçer bu konuda şunlan söylermştir: «îstanbul yoğun spor merkezlerlrrüzder) bir. olmasma karşın tesis yönünden çok zayil bır ker.timızdir. Bu nedenıe 1977 mall yılı içinde tesn yönünden bliyük ağırhğımızı bu kentimıze vereceğiz. Bu yıl tstanbui'da vapımı 5 yıl içmce gerçckleştirileoek olan 12.500 kişilik spor salonu temsîi atılacaktır. Yine aynı jr.l içinde îstanbul înönu Stadınuı genişletilme çabaları yapılacak ve tamamîanacaktır. Ger.i^letîlme ışletmelerin'.n proje çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca Fenerbançs stadmın yapım çahşmaiarına hız verilmiştir. Bu tesıs dı» en kısa zarnanda tamamlanacaktır. Istanbul'un en büyük sorunlarından Uırı de milstakil atlenzm sahasmır, olmayışıdır. Çahşmalara devam eden Altunizaüe müstakü atletızm sahası 1977 yolında hizmete açılacaktır. Eskişehirspor Başkanı, "Şikeden sonra şimdi de hükmen galibiyet modası yaratılıyor,, dedi ANKARA Futbol Fçderasyonu Eskişcfcirsporun Başvjrusu iizeTirie. Eskişehirspor Ankara'da Bursaspor maçmm ovnanrrıasına karar vermiştir. Eskişehir Spov'un sahası Mer sin maçında çıkan olaylar üze rine 1 maç içm kapaulrruştı. Bu arada F^kişehir sahasının kapatümasmın tepkileri sürmek teuir. APli fl Genel Meclisi ıkincl başkanı ve Eskişehirspor YönetiiTi Kuralu üyesi Muzafter Aksakal da «AP'li bakammız ve milletvekillerimiı varken Orhan Oğuzun dışında Eskişehirspora yapılan haksızlığa hiç biri ejfrlmiyor.» Kentin kalbi olan Eskişehirspor'a olan bu ilgisizlik AP' nin oylarım bviyük ölçüde etkileyecektir, diyerek Basbakan Süleyman DsmireVe resmen basvurrnuş ve Futbol Federasyonunun yapt^ı haksızlıklan önlemesirü istemiştir. BAfJKAN SELAM» VARD.VR'IN AÇIKLAMAS1 Esttişerürspor Baskanı Selâmı Vardar da yaptıgı açıklamada «Futbot Fedprasyoım Federasyon Kurulunda bulunan kişiler t»rafınrian değil. Istmbııl kulüp nyfteri tarafından yönetilmekt«dir. Futbol Federasyonunun Eskîsehirsporla İİRili son karan sikeden sonra bir de hükmen saUbiyet Tollart gibi bir moda y»ratacaktır. Bu anlayı» içlndeki Knnıl TÜTk futbolunun y»kın bir gelecektc sadece ceııa»esini kaldınr» demiştir. Selâmi Yardar Türk sporunu bugünkü içinde bulundugu çıkmazdan sadece Anadolu kulüplerinin kurtaracafını belirterek «Bu Federasyona Türk îutbolunu topraga gömdürmernek için tüni Anadolu kulüplerini güç biriiğine çağmyoruz. Birleşim saflayarak Türk futbolundaki enkaz yıgımnı ortadan kaldıracaklannı» söylemiştir. Deprem felâketzedeleri için düzenlenen turnuvalardan 1,7 milyon getîr sağlandığı açıklandı ANKARA Gençlik ve Spor Bakanı Ah Şsvtd ErekK Van ve çevresinde meydana gelen deprem telâketzedelerme yardiîn amacıyla düzenlenen futbol turnuvalarır.da iki milyon üraya yakm hasılat sağiandığını belirtrruş, turnuvalara fcatüan kulüp yöneticıleri, futöolcular ve TRTye bir teşekkür mesajı yayınlamıştır. Gençlik ve SpoT Bakanı ETek'in mesaiında şu üadelere yer venlmiştir. • Van ve civarında meydana gelen depremden sonra felâketzedelere yardım amacıyla 11 12 aralık 1916 tarihlerinde Ankara, Trabzon, Eskişehir ve îzroir bölgelerinde l'inci Türkiye Ligi'ne mensup 16 takım ve Ankara Karmasının iştiraklan üe îutbol turnuvaları düzenlemniştir. Bu turcuvalar sonunda TRT'nin 199.000 TL. yardımı dahil olrnak üzere 1.758.52323 TL. hasılat elde edilmiş ve buna ilişkin ç?k Van depremine yardım fonuna alınrr.ak üzere İmar ve tskân Bak l ' takdim edilmiştir.n Grevde bulunan işçiler Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekilini Ali Sami Yen'e sokmadılar J y ^ >? îDI C D C Û L Q I M K A I D \ Amerika'da yapılan bir ağır siklet karşılaşmiMnda obı r ı ı n ı n o i L i ıxrvuı^ jektifin sapUdıgı bu fotoçraf spor çevrelerinde Ugiyle karşılanmıştır. Bernardo Mercado'nun savurduğu scrt yumrukla rtengesini vitiren Ring Solomoîi, 1. raıındıın :iH. saniyosinrte uakavt olmaktan kurtulamamıstır. Fotosrajta, Solomon'ıın iplrrp a«ılı kaldısmı phrpn tvakpm durunıu dikkalle izlerken, Mercado da raferindeo emln bir biçimdt ringin ortasına doğru Herliyor. (Fotoğraf: AP a a) AU Sami "îen Stadmda gTevde bulunan lşçi' ler inceleme yapmak uzere stacia gelen bolge mti dürü Ahmet Çakır ile Beden Terbiyesi Gen? Müdür vekili Fehmi Dınçer'i stada sokmanuşla (iır. İşçiier ayrıca bugün başlamast gereken pla tik çimle kapiama çalışmalanna da izin vermeyc ceklerini ve st?.da hiç kimseyi sokmamalvta dir1 neceklerini söylemişlerdır. AVNÎ K Okculukta Macide Erdener, 277 puanla Türkiye Rekorunu yeniledi ADANA Türkiye Okçuluk Şampiyonasmda Ankara bölgesirsden Macide Erdener, 80 metrede 274 puanla. kendine ait Türkiye Rekorunu 217 puanla yenilemiştir. Şampiyonanın ilK gününde buyiik bayanlar. genç bayanlar. g?nç erkekler, 10 ve 60 metre, büyük erkeklerde 90 ve 10 metre yanşmalan yapümıştır, 10 ve tiO metre genel toplam puan sıralamasmda, bliyük bayanlarda Ankara bölgesinden Macide Erdener, 512 puanla. genç bayanlarda Manisa •bölgesinuan Aynur Teoman 255 puanla, gçrsç erkeklerde Samsun bölsesinden Hıdvan Demiriz 4B9 puanla birinci olmuştur. Büyiik erkekler 90 ve 10 metre yanşmalan genel puan sırelamasında blrinciligi Eskisehir boİEesinden îzzet Avcı 4S4 puanla kazanmıştır. Bugiin sona erscek olen Türkiye Okçuluk Şnrnpiycnasma Adana, Ankara, Istanbul, Eskiçehir, Bilecik, Samsun, Bursa ve Manisa Bo'îgeîerinden 52 sporcu katılmaktadır. Kocaelisporlu futbolculara ceza yağarken, eski antrenör Avni Kalkavan teşekkür mektubu aldı tZMtT. (Şükrü YtKSEI. biWîrJyor) Merkcz Ceza Kurulunun aldığı «Kocae'.i spor'a ceza yağdırma kararlan»nın tepkileri devam ederken. Futbol Federasyonu taralından eski Kocaelispor Teioıik Direktörü Antrendr Avni Kalkavan'a sronderilen «Teşekkür mektubu» spor çevrelerinde hayretle kar$ı lanrruştır. Geçtıgimız gunlerde Merkea Ceza Kurulunun aldığı kararla, kaptan Kâmuran 3 ay 21 gun, antrenör Muhterem Ar 4 ay 14 sün. Genel Sekreter Kenan Afcgün * av ve eski idarecüsrden HUIUBİ Tatarogl'J 1 yıl 3 ay 22 gün süreyle hak mahrumiyeti ezaîanna çarptırüırlarken Antalya olaylan sırasında sa>ıa müsahidine ve hakeme yardımcı oldugu gerekcesiyli Avni Kalkavan'a Futboi Federasyonu BaşkBnı F:razan Tekil imzasını ta^ıyan biı teşekkür mektubu gönderiımisHr. Ancak sızan naber lerde bu olaylı msçta na k«me ve saha mUjiahıdine Avni Kalkavan''r> defil de MvıhteTem Ar'ırı yardırpcı o'.dugu belirlenmistir. Ankara takımları zor durumda Bmncı Ug, Ankara takımianna yaramıyor. Futboldan sonra basketbolde de Binnci ligde kalma savaşı veriyorlar. Bundan 67 yıl öace futbolda Birinci Llgde 6 Ankara. takımı müc&dele ediyordu. Bu yı! lig maçları Ankarasız yapüıyor. Önceki r1 AnkaTagücü, geçen yıl da Muhalızgücü ikinci lige düşmüşlerdi. Bu yıl ise ligde, mücadele veren beş Ankara takırrundan dördü tehUkeli bolgeden uzaklasmaya çahşıyor. Ancak ODTÜ ve Kolej küme düsmeye en yakın adaylar arasmda bulunuyorlar. E*er bteki takımlardan iki m&ç eksiği bulunan Totaş yapacağı 7 karsüaşmadan Üçünü kaîanırsa ıkı Ankara takımı da Birincs Uge veda edecek. Şimdi Ankara takımlannın durumlarına bir ç'öz atahm: Düşme t«hlikest olmayan tek rakım Şekerspor. Bundan sonra vapacagt 4 karşılaşmadan kendi sahasında oynayacak olan Şekerspor ve TOFAŞ için deplasmana çıkacak. Antrenör Rüştü Yüce, cŞekerspor 6 iyi adamla oynuyor. Yedek eleman sıkmtssı çekiyoruz. DeplasiTian maçlarıru kazanabilirsek ilk üçe girebilîriz» dlyor. KOIU Türk basketbolunun sembolü tıaline gelen Kolej bu yıi küme düşme adaylan arasında bulunuyor. Btından sonra yapacağı 4 karşılaşmadan sadece Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacak olan Kolej kendi saîıas\nda İTt) ve Galatasaray ile karşılasacak. Bugüne kadar Türk Basketboluna bır çok yıld\z yettştirmiş olan Kolej'in kümede ka labilmesi içın yapacafeı maçlardan en az ikisir.i kazanması gerekii. Antrenör Erdem Tulgar Kolej'in bu d'jruma gelmesıru şöyle özetliyor: «Yıllarca Türk basketbolunun önderli|tnl T&pan Kolej'ın bu duruma düşmesmin en büyük neüera takımın genç olması. Takımı yönetecek tecrübeli b:r adamın bulunmaması bizi bu dummlara düşürdü. Son dakikalara kadar önde götürdügümuz çoğu maçı tecrübesizlik nedeniyle verdik. Bilinçsiz yapılan transfer sonucu tecrübeli ve uzun adamdan yoksun olusumuz, bizi ait sıralara itü. Ancak ümidlmizi tamametı yiürmedik. Takı1, TÜRKİYE BASKETBOL LİGtNDE ANKARA TAKIMI VAR: KOLEJ, ODTÜ., YENtŞEHİH VE DSİ. SPOR. HEPSt DE KESINLİKLE DÜŞMEYECEKLERtNt ÖNE SÜRÜYORLAR AMA, BİRİNE, BELKÎ DE IKİSİNE 2. LIGÎN YOLU GÖRÜNECEKmtmız son haîtalarda çok lyı OYUII çıkanyor. î dan sonra yapacağımız üç maçtan ikisirü ah.ı sanırım düşmcyıı. Almamamız içın de hiçbir den yok.» tstanbui'da basketbolculara sa|ianaı olanaKlann Ankara takımlannı kötü durumi tiğıni belirten Tulgar «Ankara takımianna s bir bai:acak olursak hemen hepsi genç ve ögr lerden oluşv.yor A.nk?ra takırr.larınm en büyü" runlanndan biri de uzun adam sıkıntısı» diyoı O.D.T.U. Geçtiğimiz hafta istanbul'da Fenerbançe"1 nen ODTÜ. ait sıralan iyice karıştırdı. Bı sonra yapacağı 3 karçüaşmadan sadece Galati ile kendi sahasmda karşılaşacak olan ODTÜ şıyaka ve TOFAŞ ile öeplasmanda oynayacal TÜ. Kulüp Başkanı Rüştü Yüce, «Bence O\T. me düsmemesı gereken bir ekip. Çok iyi 8 gençlerden kuıulu ODTÜ'nün bu duruma dt nin en büyiik nedenı küme düşme tıavasu erken girmiş olmaları. Şayet çok iyt uzun sahip olsa idı ODTÜ. bugün daiıa yukan ederdi» biçimınde konuşuyor. Küme düşme hauının en şanslı takımı hir. Kaiarı 4 maçı da kendi sahasmda oy olan Yenişehir'in rakipleri TOFAŞ, İTÜ, E şı ve Karşıyaka. Yemsehir Kulü'oü Başkî men îyıdemir. «Yenişehir olagan koşullar kesinlikle küme düşmez. Ancak düşme hatt lunan bır Ankara takmıımn Karşıyaka ve ı ray maçlarmı kazanmayı sağladıfeı israrli mektedir. Möçlar düTüstçe salıada oynan nuçlar sahada Piımrsa tekrar ertiyorum meyız. Ancak sonucunu hakemlerin değişt ODTÜ DSÎ maçı, ortadadır. Ayrıca Ya Kolej maçmda oyuncularımızm insanüstv olmasaydı yine bir hakem maçı Kolej'e mıştî. Sırası gelmişken Basketbol Fede gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğ meyi çerekli gbrüyorum» diyor. îyidemir Ankara takımlarmın sonx şöyle özetlsdi: «Futbolda içine düşülen dunım bask Ankara'yı tehdit ediyor. 34 yıl sonra Bi Ankara takamı kalmayabilır. Bunun çeşi rinin başında maddî sorunlar gebyor. B şehir ve biraz da Şekerspor'un dışında kımlarmın msdcîî o'.nnaklsr^ çok az. A adam sskmtısı çekiyor. Ankara'da uzun mak çok zor. îyı uzun aüarnlar mndc nedeniyle Istanbul'da cynamayı terci! Ankara'nm bir büyült sorunn da hak kiye'nin en iyi hakemîeri Ankara'da Bu da Ankam takımları için büyük ! taj teşkil ediyor. Istanbul ve îr.mir'de tarat tutarak yönettikleri maçları alm: DSİ SPOR KUme düşme korkusu ile yaşaya Ankara takırru da DSİ. Spor. Bundan cakîan 4 karşılaşmadan SEĞece birini İ şısaka Ue oynayacalc olan DSt. Spor, zacıbaşı ve ÎTÜ. ile Ankara'da karşıla Genel Sekret«n Polat Tuncer şöyle «Bundan sonra yapecağımız 4 karş galibiyet aldığımız taktirda düşmeyiz elemanlardan kurulu anlasrmş öir e) yorum kendi sahamızda TOFAŞ'ı yeı takımlannın çok zor şartlarda müı bplirten Tnncer. nAnkata takımlan t Uan yoksun olarak mücadelelerini a 13 yaşındaki yüzücü VVoodhead, Babashoff'un 1650 yarda serbestteki rekorunu kırdı: 16'25'18 SALİNAS Amerika'mrı 13 yaşındaki harıka Vuzi Cynthia Woodhead, Shirley BabashoII'a ait İ650 yarda serbest rekorunu 16' 25," 18 ile yenilemiştir. Bu mesafede BabashoH'un derecesi 16' 21" 11 idi. ÖNÜMtZDEKl AT SOVAKILETt BtRLİGtNüE Cynthia Woodhead, önumüzds ki ay, yarışmalara katılmak u zere Sovyetler Bir'ıiğine gidecek Amerikan takımında yer alacak ür. (w) VKNtŞEHÎR KCLÜBÜ BAŞKANI C3Ö1OMEN İYÎDEMİR, ŞÖYLE KONUŞUYOR «OLAftAN KOŞULLARDA DÜŞMEYÎZ. ANCAK BÎR ANKARA TAK1MININ KARŞIYAKA VE GALATASARAY MAÇLARINI KAZANMAYI SAGLADIĞI ISRARLA SÖYLENMEKTEDtR... Pertev ATASAY Fransa ile Federal Almanya bu akşam Parîs'te oynuyor PARlS (Kosu Daponte bildirlyor) Federal Al manya Mülı Fatbol Takımı bu akşam Paris'in Paro Desc Pnnces stadmda Fransa ile özel bir karşılaşma yapacaktır. Bu maça Federal Almanya, tam kad rosu ile çıkarken, Fransa yeni tutbolcular deneyecektir. İETT "Onur turu,, attı SUIÎANTEPE'Kİ 5 1 YENDİ. 6ÜNÜN ÖTEKİ MtÇLARİHDA GEDİKP^A ÎEKEL, VE MAUEPESPOR Vİ\yMk\\ AYHI SOMÜÇBERA8ERE IARIA 0 0 îstanbul Amatör Putbol Şampiyonasına dün oy r.anan karşılaşmalarla devam edilmiş, Sultar.tepeyi 51 yenen I.E.T.T bir maçı oimasına karşm şampiyonluğunu üan etmişür. Öteki maçlarda Ge dikpasa Tekel, Maltepespor Nişantası aynı sonuçlarla 00 berabere kalmışlardır. İHI SülTAMÎtPt : 51 HAKEMLER: Coşkun Gözalan (7), Nuri Cerrahoglu (7), Mehmet Gokmen (71 Î.E.T.T: Nurcan (7> Barbaros 5) Aşir (6i, Ogtız <7>, Necati (5) Saim. (6i. A. Saim 17). Burhan 16) Türkay (7\ Tayyip (5». Ersin '6ı tSüleyman 6) StLTANTEPE: Salim (6) Kemal <5), Refık i3>, Fazlı (6">. Aydın U) M. Ali (6), Abidin (5t, Ismet (6i Mustafa (6> (Sabahattin 6). Kâmuran (5>. Ergun <7i. HHmi TtRKAIÜ Sultantepe'yi 51 yenen I.E.T.T, Şampiyonanın hitirnine bir hafta kala Istanbul Birinciliğiru garan tiledi ve «Onur turu»nu attı. Sultantepe karşısuıda lazla rorlar.mayan İETT, rakip tak.ımm savunma hattmın japtıği hataları çok iyi değerlendirmek sonuca kolayca gitti. t.E.T.T. 13. dakikada Ersin'ln attığı golle 10 rine geçti. 16. dakikada Purhan, 28. dakikada penaltıdan Saim ve 41 dakikada Türkay'ın golleri ile de tlk yarıyı 4~0 önde bitirdi. tvinrt varıya Sultantepe golle başladı. 4S. da kikada îsmet durumu 41 yaptı. 70. dakikada A. Saim maçın sonucunu belli eden golü attt: 51 Maçin bitiminde I.E.T.T.'li futbolcular antrenörleri M. Ali Gürses'ı omuzlaTina r.larak «Onur Turu» attılar. 6E0İKPA5İ nm : «MJ HAKEMLER: Vaiııt Sütlüoğlu (S>, Asım Tancıoglu (6), Birol Merih (6) GEDtRPAŞA: Halit (6ı (Mustaîa 6) Faık ' 6 ) . Halil (6), İsmaıl (7i B. Yaşar (6) Feridun (4), K. Yaşar (7) KemaleUin (5), Coşkun (7), Nejat (?) (A. thsan 6i. Reşat '(3). TEKEL: Vural 6> B. Tahsin (7). Türküm (7>, Esat ;6), Engin (6) Nurettin (6), Semih (6), Tahsin (6) B. Hiiseyin <7">. Hüseym <6ı, Cemal (4). Sami AKKARA MALTEPESPOR HİiANTAJI ; 00 HAKEMLER: Atilla Asal (7), Yusuf Kukul '7t, Bi rol Merıh t") MALTEPESPOR: Mehdi n> Engin (51 tTutan 6), Tuncay (7i, Burhan (7i, Sinan (71 Edip (fi), K. Erdoğan (6'), B. Erdogan (5) Sabri (6\ Hüseyin (61. Haldun (6). NİŞANTASI: "Tahsin (5) Salih (5), Osman (6\ Islanbul Amatör Futbol Şampiyonast finallcTİnde Sultantepcyl S1 yenen t.E.T.T. Hayri (71, Orhan (61 Ahmet (6). Erdal (7> şampiyonluğunu gsırantllerken, naçın bltiminde «Onur Turu» atırnştu. Fotoğratta Veysel (6) Hasan (61, Mümtaz (6V Mithat t.E.T.Tli futboJcular omuılarında çalıştırıcılan M. Ali Gürses oldugu halde «.ampi(6). Mctin tXVD.\6 yonluhlsnnı kutlarlarken... (Fotoğraf: Fehmi OZGÜRLER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog