Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAftüAŞ YAYINLARI YAŞAYAN TİYATRO TIİATROMLZLN, »CNÜNÜ. BLf.UNÜVt) IARIMM or.RK.NF8tLECEf.tNtZ KÎTAP Isteme Aflresı Çagdas favın'an Haıuevı Soıîai 38/41 Cagaloglu tMANBOL Prof. Özdemir NUTKU 53 İTIL, SAYI Cumhuri I8SC3 Kurucusu: FUNUS NADİ • fÖM DEMOKRATıK KiTlE ÖRGOTlfRı İLE DEMOKRASıDEN YANA TUM SıYASAL PARÎıliR DE, ıLERı DEMOKRATıK DbZENıN KURULMASININ ON JARTI OLARAK, AYNl DOĞRULTUOA RANMAYA ÇAĞRILDI. DAV ÜNIVERSİTEYE GİRİSTE ÖNCE Beklemelller:78 MART Lıseson:5MART 200 K R J UU 23 JUBâl 1977 (ARJAM6A 3 beyler barutKan kat 2KONAK tel 122620 148872 Anayasa Mahkemesi Parlamenter ödeneklerine zam getiren Meclis kararını iptal ettı AVK4RA, (Cumiıurivet Bürosu) Anavasa Mankemesı Parlamen t»r odenek ve yollukları artıran 6 ocak 1977 tarıhlı meclis kararı nı inayasaya aykırı bularaK ıp t*l etmıştır Anavasa Mahkeme sınde ıptal kararı oy bjrhğı ıle alınmıştır Bjndan bır sure once CGP Ana;^a Mahkemesme oaşvuıank Mechs Hesapıarı Kormsyonu raporunı onaylavan 6 ocak 1977 'anhl: meclis kar3rının Anayasaja aykırı olduğunu one surmuş, ve bu ıcararın ıptalını ıstemıştı Anayasa Mahkemesi dun sabah ve ogleden sonra japtığı ıkı toplantıda, açılan davayı goruşmus, ve CGPnın ı'ırazını verınde bu'arak 1 ocac 1977 tanhlı Mechs kararını ıptal etmıştır Bu durumda, çeşıtlı gomşlere gore parlarnentoda goruşul mekte oian \e Senato Butçe Ko mısvonundan geçerek perşemoe jrunu de Senatoda goruşulecek olan vass onensınm goruşulme sıne gerek kalmadığı ıfade edıl mektedır Anayasa Mahkemesı S ocak 1977 karannı Anavasaya aykırı bularak yok savdıgından Anayasa Mahkemesl karannın gerı>e ı?ıe\ıp ışlememeii de tar tışma konjsu olamayacaktır \ nayasa Mahkemesi kararı Resmı Gazetede sura*le yavmlanarak a çıklanacakrır Karar açıldandv fı zaman hıç bır tartışmava jer kalmaj acağı anlaşılmaktadir Sızan bılgılere gore, Anayasa Mahkemesi daha once bu konu da rapor \eren ^na^asa Mah>e (Dc\amı Sa. 11, Su 1 rte) DISK yönetimi 1977 genel seçimlerinde CHP'nin desteklenmesini kararlastırdı Ortak bır toplantı yapan DİSK Genel Yonebm Kurulu ıle Ba?karuar Konseyi, ılerı demokratık b.r auzenın kuralmasının koşulu olarak 1977 seçımlermd* CHP'yı destekleme karan almıştır Ortak kararla ılgılı olarak ozele şu açıklama yapılmışür «Tekelcı sermaye, «güçhı ıktıdar» adı altında parlamento'u veva parlampntosu/ b.r teror rejımın: kurumlaştırma pohtıkası ız'.emeStedır Faşıst saldın ve cinayetler, çeşıtlı bıçımlerde voğunlaşarak devam eden baskılar bu polıtıkanın gereğldır Eaşta ışç: sınıfunız ve onun smıf orgutlen olmak uzere tum emekçı hal'cjnız ve tum ılencı guçler tekelcı sermayenın yenı tıpte bır faşıst yapı oluşturma polıtıkasına karşı hızla bılınçlenıyor ve sa(DevBmı Ssa. 11, Su. ' de) FİKRET OTYAM Cliff ord ambargonun kalkmayacağını söyledi • ABD YÖNETIMININ KıBRıS'TA NIHAI ÇÖZUM SAGLANMADAN AMBARGOYU KALDıRMAYı DUJLNMEDıGı, CLıFFORD ECEVıT GORLJMESINDEN SONRA AÇIGA ÇIKII OZEL TEMSILCI BUGÜN KıBRıSA GEÇıYOR ORTAK BıLDıRı YAYıNLANACAK ANK4R.*, (Cmnhariyei Burocu) ABD Başkanı Carter'ın ozel temsılcisı Clark Clıfford, ülke sındekı yenı jonetımm, Kıbrıs sorununa kesm bır çozum bulunmadığı sürece Turkıjeye uv gulanan sılah ambargosunu kal dırmayacağını soy lemıştır Clıf ford'un bu yoldakı açıkJamala n dun CHP Lıderı Bulent Ece \ıt ıle yaptıiı gonı«meden son ra ofrenılebılmıştır Ece\nt, go rüşmenin ardından gazetecılenn sorulanru yanıtlarken, Clıfford' un, Kıbns'ta nıhaı bır çozum saglanmadığı sıirece ABD'run ambargoyu kaldırmayacagını «u zuMerek soyledıgını» açıklamış tır Dun sabah Gcnellcurmay Baş kanı Sancar ve Mılü Savunma Bakanı Melen ıle bırer goruşme yapan Chfford, CHP llderı Bulent Ecevıt'ı zıyaret ettıkten ve kendısıyle bır saat sureyle gonıştukten sonra, Dışışlerı Ba kanı îhsan Sabrı Çağlavangıl ls yenıden bulusmuştur Bu goruş mede bır «ortak bıldın» hazır lanması kararlaçtınlraıştır O> rtak Bıldın bugun açıkJanacak tır Chfford'da bugün Kıbrıs a geçecektır îstanbul Barosu Başkanı Orhan Apajdın, ozgurlukçu ılencı gazetelere ve okurla rtna karşı japılan saldınlan kınamı?, basın ozgurluğü ne jonelık saldınları ızlemek, saldırganları kovuşrurmak \e yargı mercılerınde savunma yapmak konulannı mcelemek uzere baro bunyesınde bır buro kurulduğunu bildırmıştır. Apaydın dun yaptıgı açık lamada «Oğrenım ve oğre tım ozgurlüklerını zorba yontemlerle fıılen ortadan kaldıran ve kendısınden yana olmajanlara yaşama hskkı tanımayan gıiçlerın, bu kpr saldırılanm ozgur bası riR da yonelttiklerını» belırterek sunlan söylemi»tır «TRT nın yasa dışı ljga llnden sonra halkın gerçek lere ulaşmasının tek aracı durumuna gelen ozgürlukçu \e ılencı basın organla rı uzerınde yoğunlaşan baskı ve tehdıtler gazete okur lanna ve dağıtımcılanna da uzanmışlardır Bır sıire on ce Mıllıvet gazetesı onun de komando adı venlen <Dr%amı Sa 11 Su S da) SAHCAR VE MCIEH'LE GORUSME Ozel Temsılcı Clrfford dun sabah Genelkurmay Ba$kam OT (Devanu Sa 11, Su 4 de) YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA • VAN'A GıDEN YARDIMLAR YERLERıNE ULAŞTI MI? • FELÇLı BıR ÇOCUK OLDÜRÜLMESİNi ıSTiYOR .. • 30 NÜFÜSA BlR ÇADIR... • ERZıNCAN BıR «DiNAMıT KUYTJSU»... • TAHıR GEÇıDlNDE DÖRT ÇOCUK... Tekel'in tütün fiyatını 28 liraya düşürmesi üreticinin sert tepkislne yolaçtı tZMtK, (Hulâtt ÖZÇOBAN bıl diriyorı 1976 ürunu Ege aA\c\ yaprak tutun pıvasasımn ufr.cı (Tununde Bergama, Kınık Bıga dıç, Smdırgı \e Baliıtesır alım merkezlerını kapsajan gezısı sı rasında Gıimruk ;e Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın, ureunlerın pro testosunun daha da voiuıı asması karşısında gezıvı vancla keserek Ankara'va donmek ıst°lıgı ogTenilmıştır Öztrak'ın. yanındakılerin «gezıyı b'rakmanız vaıılıs yorumlanır» demelen iızenne, alım merkezlerıne duzenlen"»n gezrvı surdurdufcu belırtılmıstır Bu arada alım'arın \qvaşiiriı fından ve f \a*lann gos'ermelık olmasından vakmarak bakanı oro t«sto edpn uretıcıler ıle AP1ı mı(Devamı Sa. 11, Su 1 de) İstanbul Barosu ilerici ^• gazeteler < ve okurlarına yöneltilen saldırıları izleyecek . büro kurdu İstanbul'da Celâl Bayar'm köşküyle başka bazı yerlere patlayıcı madde atıldı istanbul da dun gece, Cumhurbaşkanlanndan Celil Bayar m Çıîtehavuzlardakı evı IIL 4 ayn yere patlayıcı madde ler atJjnıştır. Yorelennde he jecan yaratan patlaınsılar sıras.nda can kaybı olmamış ancak hasar mevdana gelmıştu Patiamalaıın ılkmde, saat 20 sıralarmda Çapa Oğretmen OKU lunun kalonfer daıresjıın buiunduğu bolume atılan patlayı cı maddemn tesırı üe okulun camları kırılmıştır Polıs pa'ıi %ıcı maddemn dınamıt loüumu olabtlecegıni bıldınnıştır Bj patlamadan 20 dakıka sonra, Oelâl Bavarın Çıftehavuzlar da kı koşlcunde bır patlama duyul mustur Koşkün bahçe gırıs i a pısuıa fırlatılan patlayıcı mad o« buj'us gurultu ıle oatlarken bmanın bahçe tarafındakı caro luruıın kırılmasına voı açmış (Devamı Sa 11, Su. 3 de) YARIN CUMHURİYET'te İŞÇİ IKEN MEMUR STATÜSÜNE GECECEKLERIN HAKLARI KISITLANIYOR ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) îşçi memur aynmına lUşkın uygulama kararnarnesınirj ana hatlan beli olurken, memurken ışçi statusune geçınlecek olanla rs aynı sayıda ışçı kadrosu ve nlmesi kararlaştınlmış, ışçıy ken memur statusune geçeces ıere ıse venlecek ayhkta, «Tahsıl derecesı» tavan olarak belırtılmıstır. Gerek işçüikten memur Talçın DOĞAN !uğa gerekse memurluktan işçl üge geçış ıçın gozonunde tutulacak statunün 28 şubat 1977 günku statüden kaynakianacagına karar verılmış ve dolayısıyle uy gulama kararnamesır.m 28 şubat 1977 tarihınde yurürlüğe gınnesi kesınleşmıştır. YakJaşık 200 bln öşiyl ilgllen dıren ve yıllardır tartışılmakta olan ışçi memur aynmına ılış kın bır onemlı karar 28 kasım 1976 tanhlı Resmı Gazete'de yayınlanmıştır Anılan Resmı Gazete'de Işçı memur aynmını çozurae baglayacak olan komıs BAYINDIRLIK BAKANI, BOĞAZ KÖPRÜSÜNDEN GEÇiŞiN KISITLANACAĞINI AÇIKLÂDI AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı Genel Kurulu'nda dtfn sabah Bavındırlık Bakan lığı butçesı goruşulerek benımsenmış soz alan uyeler genellıkle cKara ve demır vollarının ulus lararası standartlara gore duzenlenmesını» ısremışlerdır Bütçesı uzeme eleştırılerl vanıtlıyan Bavndırlık Bakaru Fehım Adak, «İstanbul Bogazında ikıncı b;r eeçış île Çanakkale Bo(Devamı Sa. 11, Su 1 de) • yonun kararı yavınlanmıs ve yurıl tulen karru hızmetme gore kım lenn memur, kımlerın ışçı statusune geçınleceğı karara bağlan mıştır Aynı komısyon karannda bu behrlemenın dışında, bır de uj gulama kararnamesı vajmlan ması düşunulmüş ve kesm uygulamaya aneak uygulama karar(Devamı Sa 11, Su 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Vur, Öldür, Yaşatma ... KATSAYININ I2'YE ÇIKARILMASI İÇİN CHP VE MSP'NIN ÖNERGELERI HAZIRLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP ve MSP, ka'sayınm yenı den 12'ye çıkartılmasıru saglamaıc uzere onerge hazırlamışlardır MSP Mıllet Meclısı Grup Başkanvesılı Suleyman Arıf Emre, öner gelennın Başkan''ga verıldığını açıklarken, «MSP'nın, ışçı. memur, esnaf ve dar gelırh genış va tandaş kıtlelerıne aıt çalışmalan nı kıskaranlarm. kEmuoyuna yan lış bejanlanna karşı, son önerge ıle oır ^ere daha, vatandaş gozun de Kim Aimdır0 Sorusunun ceva bı v enlecektır» demıştır. Emre hazırladıkları onergeler den bjrı ı]e genel ve katma but çeh daıreler butçelerınde, (a) ışa retl; cetve'dekı odeneklerden jir de 2 kesılmesını ve kesıntının ka' savmın 12 ve cıksrtılması karşı 1 gı olarak pi.tarlTiasını ongor duklerm', dığerı ıle de, katsaylnın yukseltilmesı ıçın Butçe tasa rısımn 35 maddesım değıştıre ceklennı bıldırmıştır (Devanu Sa 11, Su " de) ODTÜ'de Tan'ın Dekanlığa atadığı Prof. Bayrakçeken istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) ODTÜ Rektorlı Hasan Tan Urafmdan uç gün once Fen Edebı yat Fakultesı Dekanlığına atanan Prof. Puat Bayrakçeken dun gorevinden ıstıfa etmıştır Rektorluğe Taa'ın getınlmesı uzerıne FenEdebıyat Fakultesı Dekanı ıstıfa etmış ve verme, Cuma günu Fua^ Bayrakçeken (Devamı Sa 11 Su 1 de) CHP'Lİ GENCİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTIRAF EDEN MHP'LİLERIN SORGUSU DÜN DE SÜRDÜ (Cumhuriyet Haber Merkezı) CHP Fatıh Ilçesı ujesı ve ODTU oğrencısı Anmet Ağaoğlu' nu oldurdukJerı gerekçesıyle ya kalanan ve suçlannı ıtıraf eden MHP Fatıh Ilçe Gençlık Kolu uyelerı Ümıt Denız Kulluk ıle Racı Özbek ın sorguları dun sur durulmuş, başka eylemlere de karışıp karışmadıklannın araştırılmasına başlanmıştır Bu arada san»kların yakalandığı oncekı gun ve dun MHP Fatıh Ilçe orgu tunde kınrsenın bulünamayışı da dıkkatı çekmıştir Sanıklar oncekı gece yansı ozel bır ekıp tarafmdan Sırkecı dekı Emnıyet Mudurluğune, dun sabah da Gayrettepe'aekı sıjası polıse goturulmuştur IFADELcRı YALAN O BÜTÇEDEN NOTLAR SAYIN KÜRSÜ, SAYIN SIRALAR... Engin KARADENiZ ANKAR4 «Savm kursj», ıl gısız ılgıhlerın «Çok savın» dıve başlayıp, «Benı dınledığınız :çın saygılarımı sunarım üarı ıle ışlerını sürduru\or «Savın sıralar» bütçenın tumunun soruşulmesı ıle Içışlerı ve Mıllî Eğıtım Bakanlığı outçplennde ılgı gordulsr (Devanu 9 Savfada* nce Iki el ates ediyorlar. Ahoıet Ağaoğlu, aldıği kurftın yarası ıle yere jıkılıyor. Sonra, surune surune, Taland» bulunan bır fotoğrafçı dfikkânına sıgıruvor Katıller, yarab gence uÇ kurşun daha sıkıyorlar Ağaojlu bu kurşun jaralarıvla, hastaneye göturülorken yolda oluyor. Gazeteler böyle yazdı. NasıJ blr duygudur bu?. Bir ınsan, bîp gözunu tarpmadan, bır başka ınsanı nasıl oldürebılir? Nasıl bir kin yerlesmis katıllcrin vüreğine?. Kim yetiştirmiş bunları boyle? Vur, oldur, yaşatma Hukuk devletinin Turkjyesi defUdır bu. Iç savaş yaşıvoruz: \uran vuraoa kıran larana bır savaş bu. Buruk kentlerın sokakian genç olülenn kanlanvla sulanıyor. Bu duzenu Başbakanı parlamento kursnsunden, gulerek, alay ederek mevdan okuvor: Butıin sorumluluk bendedir, gelın yakama yapışuı Bılivor şımdılık yakasına yapışümavacağını, >akasına vjpısılacaçi gunlerde, Memduh Tağmaç'laruı. Faık Tnrun lerjn, Memduh l nluturk'lerin tmdadına yetişeceğini bılıyor. Kurulan komısyonlan da bilıyor. Ve birbıri ardından dıkılen kanlı nıe7ar taşlarına bakıp, alay edivor: Haydi yapısın vakaraa Bu ulkede bunca cinayet işlenırse sorumlusu kimriir? Ve eğer kanlı cinavetlcrin katilleri. n Başbakarun, toplanlılarına çıcek gonderip kutladığı örgutün üyelerıjse. soyler mJsınJz, kı'mdir sorumJusu?. Katil dive virmJ vasınria penç vakalanıvor Bu eenç nasıl bir sıvasi kan davasının kör «ilâtiıdır kı vaşammın cn ıru^el vasınıla eo7Unu kırnmadan bır \a^ıtını kana buluvor? Cunku vureklen kinle dnldu Öğrctıtıfşler knsullandirmışlar ricdanlan korletmışler. (Devanu 9. Savfada) Ote vand<ın Agaoglu nu olau ren MHP lı sanıkların Ahmet Agaoglu'nun kpndılerıne ateş et tıgı yolundakı ıddıalarmın da gerçek dışı oidagu se.ırtılmıştır YetKihler bu tur bır olayda. ıd dıa doğru olsajaı, oldurulen gençın süahırun vanında bulun ması gerektıgmı sılah başkası tarafmdan da alınmadığına gore sanıklann kendılerını savunabUmek amacr la boyle bır ıddıa yı ortaya attıklarmı belırtmışler dır. MİHRAK parti, yasa dısı faallyetlere mlhrak (odak) olma durumuna geürse, hakkıada yapılacak ıslem Sıvasal Partıler Yasası'nda açıkUk \e kesinlikle belirtilnıistir. lasaıun 112. maddes avııen şovledir: «BİR jsiyasî partinın bu Kanunun 83,84,86,87,88 8», 9U, 9Z 93, 94.100,103.103 maddeleri hukum lerıne avkın fııllerın işlendiğl bir mihıak ha line fddifinin subuta errnesi takdirindc. o sı vasi parti Anavasa Mahkemesi'nce kapatılır BtR siyası partinın vukardaki fıkrada >a£ilı fııl ierin mlhrakı hallne gelditmin subuta ermesı a) 111. maddemn 3 oendının uygulanması so nucunda bu fııllerın o pBrtinm üyelennce kesıf bır şeküde ışlenmış oldugunun; ve b) Bu fııllerın kesıt olarak ışlenmesının o partinın merkezl karar organı veya merke? yonctım organı leya Tjrkı;e Bılvuk Mıllet Meclısı'ndekı grupları genel Kurulları ya hut bu gruplann vbnetım kurullarınca tas vıp edıldığının subuta erme=i'"1e ohı r BL ın ıddo eercsince Mr sıiasi parlınin kanalil ması haJtlandaki da\a, ancak re'sen Cumhuri vrt Bzş«avrıİTih'nca açılahilir.» BtR BtR Orhan APAYDIN »lyasıl p»rtide kapattırmavı gerektiren odak UMT.J durumundaki evlemler arasuıda. can pu tenliğıni ve yaşama hakkjnı ortadan kaldır mak da hulunmaktadır. l.crçekten Siyasal Partiler Yasası'nın 1 U mıddesıne gore, «Sı0 vası partiler. Tıirkiye Cumhunveti'nın in«an hak ve hürrivetlerine davanan hukuk devletı nitrliğini vr tek dereceli renel ov ilkesıne bağlı çok partıli demokratik duzenı tanımavaıı amaçlar jüdrmtzler.» 'N 5\N haklannın basında vasama hakkı \e can fövenlfji gelmektedir. Anavasamızın 14 maddesi. «Herkes vaşama martdı \e maneıi varlıKinı gelıştirme haklanna ve kişı hurrıretıne sshiptir» demekteciır .ı LVELt Millet Meclfsi'nde bulundurdııpı 3 uvesi ıle MC koalisvonunda iktidara gelen MHH Siyafai Partıler Ya«ası'na aykrn olarak vurt ılışında örçuHenme evleminden oturn Anavasa Mahkemesı'nce varçılann'iş ve bıkkinda vasal muev>ide u\"ılanmış bir partıdır. Ljgıılanan muervîde va«a dısı eflenılerdrn •ıclirll bir «ıııre içmd"* vaigı»çınenın îhtan nj(Devamı 9 S KiMSE BUIUNAMIYOR Soıuştutmavı yuruten Savcı Servet Koseoğîu ve Fatıh Emnı: et amırlıgı yetkılılen, Ahmet •\ğaoğlu nu oldurenlerın MHP Fatıh Ilçesı Gençljk Koîu orgutun dekı kayıt numaralarmı saptamak voluna gıtmışlerdır Ancak ef^ıhlenn tum aramalanna kar şı MHP Fatıh Jlçe gençlut kolla (Devanu Sa 11 Su S de) MiNiK MEZARCILAR Aykut POTUROĞLU'nun roportajı ('* SA\T*D4) MUSTAFA EKMEKCi'nin ANKARA NÜTLAR1 ' TAN (8 ORAL'ın Sayfada) ÇıZUıSıYLE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog