Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAftDAŞ YAYTVT.ARI YAŞAYAN TİYATRO TlYATROMtZl'N, DÜVÜNU. BLT.UVÜNt ÎARINIM OGRENEBILECEGtNİZ KÎTAP îsterre Adresi: OSias Yayınlan Halsevl SukaK 39/41 CaJaloglu ÎSTANBÜL Prof. Özdemir NUTKU 53. ni; SATI: 18882 Cumhuriyet Kurucusu: rUNUS NADİ 200 Göâüısrtamazsnz. 22 ÎUBAT 1977 SAU Clifford görüşmelere başladı; Demirel TürkABD anlaşmasının seçimden önce onayını istedi Ümit GÜRTUNA ANtCARA, (Cumlnırlyet Bürosuı ABD Başkaru Carter'ın özel tem silcısi Clark Clifford resmi temaslanna dün baslamıştır. Tek nik heyetler düzeyinde yapıluı gönişmelerjı <1tyıp<i* Clifford'un şu noktalarda dikkatinin çekildi ği öğrenilmiştir: • Bugimkü Hülnimet, seçimler den önce Kıbrıs konusunda herhangi bir ödün veremez; • Carter yönetiminin, Türk Amerikan ikili savunma anlaşma sının Kongre tarafından onaylan masını seçimlerden önce istemesi AP'nin seçim s&nsını artıncı nitelikte bir tavır olacaktır; • AP'nin seçimi kazanması halinde ise, gerek Kıbns sorunu. gerekse Yunanistan ve ABD ile ikili ilişkiler kısa sürede çözümienebilecek. (Deramı S«. 9. Sü. 4 de) Cenaze töreninden sonra I kişi daha öldürüldü Törenden sonra Kocaeli Yurdunda barınan komandolar ile bir öğrenci grubu arasındaki çatışmada yoldan geçen 65 yaşındaki Hayri Kesepli öldürüldü CHP'ligenci öldürenlerin MHP Fatih ilçesi gençlik kolu üyeleri Ümit Kulluk ve Raci Özbek oldukları bildirildi C13IHURİVET HABER MERKEZİ Onazesi dün bü}'ük bir törenie kal dınlan ODTÜ öğrencisi ve CHP Fatih ilçesi üyes: Ahmet Ağaoğlunu öldüren lerin MHP Fatih Gençlik Kolu Yönefim Kurulu üyesi Ümit Deniz Kulluk ile MHP Fatih Gençlik Kolu üyesi Ra ri Özbek oldukları açıklanmıştır. Fatih Emr.iret Âmirliği ekipleri tarafından. ıki arkadaşlarıyla birlikte Aksaray'da bir evde dün yakalanan MHP'li sanıkla ODTt'lü genci öldüren MHPTller suçlannı ltlr»r etnıer. Büyük Tehlike A ki vıldır tartLşüa tartışıla 1 hayatlavan erken seçim ko* nusu artık güncelliğini yitirmiştir. Güniin sorunu seçimlerin ne zaman değil, nasıl yapılacağı sorunudur. İşbaşındaki Cephe hükümctiyle açılacak, yürütülecek ve sonuçlandmlacak bir seçim kampanyasının demokrasimizi kurtarmak şöyle dursun, yurdumuzu daba derin bunalımlar, daha büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakacağı kıışkusuzdur. Bunu önlemenin en kestirme yolu Demirrl'siz bir seçim hükümeti lcurmak olabilir. CHP Genel Başkanı sayın Ecevit, simdikl Başbakan yerinden uzaklaşır ya da uzaklaftınursa, partisinin hatta AP lle de geçicl blr anJaşmaya rarabilecetfnl, CHP böyle bir hükümete katılmasa bile onu destekleyereğini açıklamıştı. GeUn görün kl Sülcyntan bey Başbakaolığı bırakmaya hiç mi hiç yanaşmamaktadır. Onun değişmez ilkesi «bulun 226"yı düşürün beni» fonnülünde belirgin hale gelmiştir. Kıyamet kopsa bu formülden razgeçıneyeceğinl şimdiye kadarki tutumu ile Sülejman bey yeterince gösîermiştir. Oysa Parlamento aritmetiğine göre ,b vı oluşturacak tek ışlem MSP'nin Cepheden kopup hükümeti düşürmesidir. Birkaç ay oluyor, sayın Erbakan bu konuda umut verici davranışlarda bulunmuş, CHP yetkilileriyle çayn resmî görüşmelere de girişmişti. Hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmayan bu gizli kapaklı görüşmelerin sonra arkası kesildi. Parlamento rauhabiri arkadaşlanmızın bildirdiğine göre Nurcu deniien bir bölüm MSP'li müslümanlar Cephe ortaklığının bozulmasına karsrydılar. Şayet o yola gidiIirse partilerinden aynlmak veya AP'ye ya da MHP'ye katılmak kararuıda idller. Bu yiizden CHP ile başlattığı (lörtü sayın Hoca kısa kesmek zorunda kalmıştı. Sayın Hoca ayrıca bütçe lasarısı son şeklini alıp da komjsyona verilmek üzere tken son dakikada hükümetten MSP Bakanlıklan için toplam 15 milyar liralık bir yatırım fonu koparmayı başarmış, derhal paçaları sıvayarak yurt ölçüsünde bir temel atma kampanyasına girişmişti. Bu yüzden de ortaklığı bozup yürüttüğü propagandanın tavsamasından çekiniyordu. Bu fcoşuilar altında öyle anlaşüıyor kl, ister haziranda. tster ekimde yapılsın, önürnüzde•i seçimlere ülkemiz Süleyman r beyin yönettiği bu hükümetle girmek talihsizliğine uğrayacaktır. Bunun doğuracaği saymakla bitmez tehlikelere karşı CHP muhalefetinin seçimlerden kaçacağj elbette düşünüienıez. Ana mulıaJefet partisinin şimdiki suskunluğuna bakıp aldanmamak gerektiği kanısındayız. Hiç bir demokraside bnzerine rastlanmadık yasa dışı zorba davranışlsr karçısında CHP pek sesini çıkarmıyorsa bu her şeyden önce. demokrasimizi büsbötün yozlaşmaktan kurtaracak, faşizme dur dedirtebilecek son şansui elden kaçırılmaması kavgısından doğmaktadır. Seçim kampanyası başlayıp da Cephe ortaklannın zorbaca darranıslzn sürüp gittiği. seçim püvencesi tehlikeye girdi?i öiçüde muhalif yurttaşlarm tepkisi de kuçkustır artacaktır. O takdirde CHP yöneticüeri isteseler de duruma egpmcn olamayacaklar, kanlı olayların birbiri ardına yoğunlaşarak, lanrı esirgesin JTirdumuzun bir kardeş kavgasına süriiklenmesini önleyemeyeceklerdir. Güzel yurdumuza yazık defcil mi? Atarürk'ün kurduğu Türklye Cuınhuriyrti bu haİT düşürülmeU mijdi? CHP'li genci MHP'lilerin oldurdugu açıklandı rın, soruşturmayı yöneten Savcı Servet Köseoğlu'na suçlannı ıtiraf ettikjeri bildirilmiştir. Sanıklann üzerinde suç aleti ıki de tabanca ele geçirilmiştir. Fatih Emniyet Amirliginde, V'ali adına bu açıklama yapılmazdan önce, .\hmet Ağaoglu'nun cenazesmden dönen bir öfTenci grubu:ia. Fmdıkzade ve Capa Ögreimfn Okulu önünde komandolar tarafından ateş açılmıştır. Cenazeden dönenlerln de karsılık vernKsi üzerine büyüyen silâhlı çatı>mada, yol dan geçmekte olan emefcli işçi Hsyrı Sabri Kesepii (85) ölmüs, iki ögre.ci de yaralanmıştır. Poüsin bu olayla ılgili olarak 3'ü kız, biri isçi 46 kişiyi gozaltına aldığı ve İki tabanc* ele geçirdiği bildirilmiştir. Cumart«ai gecesi Fatih Fevzipaşa (Devamı Sa 9. Sü. 1 de) Üreticiler, Bakan'ı <4 Pırasa fiyatına tutun alıyorsunuz,, diye protesto etti Hulusi ÖZÇOBAN AKHÎSAR Ege ekici türtin piyasasuıı dün Akhisarda açan Gümriiit ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, daba önce Manisa'ya girişi sırasında üreticilerin protestolanyla karşılanmıştır. MC'nin tütün konusundaıa tutumunu yeren üreficiler Bakan'a •Pırasa fiyatına tütün alıyorsunuz» diye bagırmışlardır. Protestolar sırasında görevülerle halk arasmda itişip kaiaşmalar olmuştur. Eakan Akhisar'da tütün pij'asasırıı açış konusmasını yaparken de bazı prot«stolar olmuş, (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) 'nun cenaze töreninden bir an (Fotoğraflar: Erdoğan KOSEOGLL) YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA Fikret OTYAM Depremin ardından Van'da olup bitenler... Çadırlarda doğan çocuklar... Hasançelebi grevinin içyüzü... CHP'ye oy vermenin cezası... 24 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ CUMHURYET'te TURKiYE BAROLAR BiRLiĞi, AVUKATLARIN 4 MART GÜNÜ DURUŞMALARA GiRMEMELERi iÇiN KARAR ALDI ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) 'Yürütme organlarınca yargı ka rarlannin yerine getiritmemesinin. hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerini zedeleyicı boyutlara ulaçtığıru» saptayan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, baroların ve Türkiye Ba rolar Birliğinin, bu tutuma 'epkiiini göstermek amacı ile oir kınama gününde avukatlann du nışmalara ginnemelerine karar vermis ve Yönetim Kurulunca 4 mart 1977 cuma giinü «icınama günü» olarak saptanmıstır. Türkiye Barolar Birliği Yönet:m Kurulunun bu konuda ya\in ladığı bildiride özetle şöyle denümektedir: «Türkiye Barolar Eıriiği, <urulduğu tarihten bugüne Kadar (Devamı Sa. S, Sü. 3de) MOBiLYA DAVASINDA TANIKLAR, YAHYA DEMiREL'iN DÜZENLEDiGi FATURALARIN SAHTE OLDUGUNU SÖYLEDiLER ZONGULDAK (MEM) Mobilya yolsuzluğu davası Baı*ın' lı 3 şoförün ifadelerine başvrurul masmdan sonra yeni boyutlara ulaşmıştır. Bu davaya faturalar nedeniyle karışan ve ifadeleri alınan 50 förler Mustafa Ekrem Dlus, Ce mal Okur. Mustafa Erdönmez düzenlenen faturaların sahte olduğunu söylemişlerdir. Biündiği gfti. suç yeri Kaadeniz Ereğlisi olduğu için Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinüe bakılan mobilya yolsuzluğu ıla ilgili iki da\a bulunmaktadır. Halen Deniz KurvetlerindB er olarak askerlik görevini yapan Yahya Demirelin sanık olarak (Devamı Sa. 9, Sü. 3'de) BÖLÜKLER HALİNDE KÜMELENİP, ÖLÜLERJN GELMESİNİ BEKLERLER MEZARLIKTA Minik Mezarcılar Röportaj ve Fotoğraf : Aykut POTUROĞLU « Abi mezarlığa ölü geldi mi, durmaz sahiplerinin ardından kostururuz. uiuyu gom dükten sonra, mezarı çapamızla tırnaklarımızla düzler; naylon kaplarımızla taşıdığımız sularla aklar paklarız...» Yazılanlar ne denîi çarpıcı. söz cükler ne denli keskin olurlarsa olsuniar. gerçefin katı yüzü gibi yalın olamazlar. Çağlar boyunca, dizeler sayfalara dökülmüş, romanlar, öyküler yazümıştır çok üstüne. Filmler çetalrniş piyesler sahnelenmiştir. Arna kim ne derse desin tüm bu ürünler, özlerinde az ya da çok zorlamalann göze batan izlerini taşırlar. Yazarlarla rejisörler, zaman zaman yapıtlanyla üstün ilgi uyan dırabilmek amacıyla, olmayanı olmuş gibi göstermeye yeltenir, duygulanmızı dalgalandırmaya çabalarlar. Onun içindir ki, gerçeklerle bunın buruna gelmek, şasırtır bizi. Gözlemcilerimizin, anlatılarüardan değisik tablolar çtemesi, çelişkiler yaratır benliğimizde. Bu çelişkiler, suratlanmız Büyükelçi, Dikerdem, Dışişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı ANKARA (A.NKA) Kendi isteği ile emekliye ayrılan büyükelçi Mahmut Dikerdem, Dışişleri Eakanhğı aleyhine aıanevi tazmina: davası açmıştır. Ankara Barosu a\nıkatlanndan Emin Değer tarafından Danıştay'a sunulan dava dılekçesinde Dikerdem'in Kıbrıs konusunda yaymîadiğı bir vaz'.dan ötiirJ Dışişleri Bakaniığınca basina ya pılan açLklamanın müvekkilini Türk ve dünya kamunyu önünde l.üçük düşürmevi ve kendisine bir daha b'iyvkeV'ilık gorev: vermemeyi anac'^dn iaksız bir (Devamı Sa. S. Sü. 5 de) da patlayan birer tokatür... Hiç mezarlığa gittiniz mi? Okul çagındaki minik mezarcılann uğraslanna taruk oldunuz mu? Küçukler ölüden çok korkarlar, biliriz hepimiz. Cenaze görseler bile geceleri, düşlerine girer. Ama yasam kavgası bazı yoksul insanlann çocuklarını mezarlıklann yoLlanna yöneltmistir... Onlar yani, uyku süzülen gözlerıni oguşturarak, yamalı, kirli, ama sımsıcak yataklarını çöktü çökecek gecekondu kapılanrun arkasında bırakıp, isîi paslı minicik ellerinl ceplerine sokuşturarak yaşamayı öğrenen yavrular... Sabah ezanı, baba ocağından ber şafak yeniden kopmanın korkusunu hançerler bağırlanna. Alaca karaniığın, çaresizliklerine tuz biber eken ıssızlığına ürpere iek uyanırlar. Çıkış yollan rıkalıdır artık. Sabahlan, bölükier halinde kümelenerek ölülerin gelmesini beklerler mezarlıkların köşelerınde.. Cafer Has hatırhyor. Nasıl unutsun ki? Siz kalkın Tat\"an'(Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) Bu Köşeden GENE "ZAM,,.,ALTAN ÖYMEN w± arlamenter maaşUrına W0 yapılan zammın haltiı nlması yolunda grup vönetiınlerinin üzerinüe anlaştığı kanun tekliTinin, Baykal ve arkadastaıımn Meclis teki müdahaıi'siyle nasıl tehlikeye sokulduğunu anlatmaya çalışmtjiık. Baykal. verdiği deıneçle bu eleştirileri: «Ya iyuıiyetli bir telas. ya da peşin fikirli Dir haksızlık» dire niteleıli.. Ve kendi verdikleri ünergevle. zammın kaldınlmasımn tehlikeve düşme\np. aksine kolaylastığını öne sürerek° Bu orumda zamlar. almaT. zaten kimseıun gacü vetmez . dedi Raslantıya baku! ki bu dtmecin gazetelcrde çıUtığı Eün, onun yanıbaşında se nato Komisvonu nun ka ran ver alıvordu: Senato Komisvonu. kanun teklifinin Baykalcıların öneıisirle değiştirilen ?netnini eski haiinc çevinnrkle de kalmadı. Aynı zamnnda tecmis «zam»lann '«te ven parlamenterler tarafından alınabilecegine karar verdi. Demek ki zamlan alma ya gücü yetenler varmış.. \e Komisyonda cogunlupı elde edecek kadar vjrmı^. Hele Baykal ve arkadaşlarının önerisi gibi bir babane olunca bu «güç»lerini kullanıverdiler iste.. Şimdi ne olacak? Kunıiv yonda, Ba.vkal'ın önerilevini kaldınp attıktan baska. biriknıişken «zamlan alına olanağını da koyan senator l f r APIHer. Bu, gene AP' lilerin ÇOğunlukta olduğu Senato Genel Kuruiumia f a a v r ı e n ' kabul edilirse. *.<*llf d . ? I e c lelk? ' e i ^ nUı . * c k ! r l e »"« c . a ?«" u . / r u p '»netamlenmn uzennde anlaşmava \ardıçı noktadan da çok dahı e e ri v e ^tmiş bir şekilde... O seklivle öne* Meclis liomisvonuna, sonra Meclis Gen e l Kuruluna gidecek . Meclis Iki ;ey vapabilir: 1) Senato metnini aynen kabul eder. O zsman teklıf hemen kanunlasır. Ama birikmiş zamların alınması olanağını sağlararak, yani (Devamı s>a. ». Sü. 7 Ue) BAŞKENT NOTLARI ODTÜ Sorumluları Fikret OTYAM ANKARA Yahya Kema! merhum, Ankara'nm en çok Garım severmiş. yani Istanbul'a dönmevı, üstadla ters düşeceği^ ama, ben de Istanbul'dan Ankaraja donmeyi seviyorum. (Devamı 5. savfada) NADÎR NADİ Yasam kavgası, okul çağındaki çocukları miruk meurcıiar baline bile getirebiliyor...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog