Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAJ urmm MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU 14 yas eklenmia yeni baskısı TUktnda çitayor. Fiyatı: 25 Ilra îsteme Adresl Çafdaş Yayın an, Halkevi Sokak 39/41 Cağaloğhı îstanbuJ Cumhur 53. YIU UYI: 18811 UNİVERSİTEYE GİRİSTE ÖNCE OERSANELERİ Bekleme!ıler:78 MART üseson=5MART 21 SUBAT 1977 PİIARTBİ 3 beyter b«ruth«n tcat 2KONAK te! I2262OI48872 Kurucusu: rUNUS NADİ 200 KUBU? IZMIRİ LockHeed temsüclsi NeziK Dural'ın 2 milyon 170 bin lira yeni vergi ile 6 milyon 512 bin lira pâra cezası ödemesi gerekiyor. Mallye Bakanlığı BaşKesap Uzmanlarının 2 şubat 1977 tarihli raporuna göre, Nezih Dural'ın dört yıla kadar hapsi de isteniyor. • #:• it e.n 1 Xa 10 Heasp uananlaruua 2 çnbat 13T7 tsrthli reponmtm sonuç bolumü Nezih Dural'ın vergi kaçakçılığı saptandı Mallya Bakanlığı Ba? Hesap TJzmanlan Zıya Gokalp Kaya va Meiunet Karabag yaptıkJan araç tırma sonunda Lockheed fırması Türkiye Temsılcısl ve Altay Kollektıf Şirketinın ortagı Nezih Mete Dural'ın 1975 yılı gelirınl 3 milyon 168 bin 275 llra 40 kuruş efcslk göstererek vergi kaçakçılığı yaptıgını saptamıştır. Hesap uzmanlan 2 çubat 1977 tarıb ve 294/578 5 sayı Ue dört saytalık blr rapor bazulamışlardır. Raporun somıç bolümünde, Vergi Dslil Kanunu uyannca ışlem yapılması ve Tılrk Ceza Ka> nunun 344 ve 345. maddelenrnn uygulanmasını lst«mışlerdı. TCK'nun 344. maddesıne avkın davranışların bır yıla kadar; 345. maddesüıe aykın davranışlann Ise, üç yıla kadar hapıs cezasma çarptınlmalan ongorülmektedır. Zıya Gfikalp Kaya ve Mehmet Karabaf aynca, Oza Kanunım 333 maddesi uyarınc» şırketın tüzel kışilıgının de cezalandınlması gerektıgi kararına varmışlardır Raporun girişinde Genel Bılgı boluraü yer almaktadır. Bu bölümde 1976 yılında ajTiı hesap uztnanlannın düzenledıklen dort rapordan söz edllmekte, 1974 ve 1975 yılı raporlanyla İlgıli bszı belgelerin ynrt dışmdan gelme mesınden dolayı bu raporlardakı ıncelemenm tamamlanamamış O ı dugunun altı çızılmektedır Bu bolumun sonunda, «Uçak yapım cısı Amerıkan Lockheed Fırması ]]e jJgılı yolsuzlukları araştıran ABD Senatosonun ilgıli Alt Komıtesı'nden sağlanmış bır, belge v« bu belgenıtı değerlen dınlmesı sonucunda bu defa bu I (Deranıı Sa. 9, Sü. Vde)l Clifford geldi ve konuştu: "Özel temsilci gönderilmem Carter'ın 1 urkıye ye verdiği önemi gösterir,, *NKARA, (Cumhurlyet Böro«u) ABD Ba$kam Carter 'arafınJari Turkıye, Yunanıs an Kıorıs aıasındakı sorunları ıncelemekle ozel olaraK gorev'e lau'Ieı Clar'< CWford dun saat 17 30 da Anıtara'ya \arışından sonra verd.ğı öe meçte, Başxan Carter m TUIKIve'je ozel bır on°m atf^ttı^nı b° lırterek. «Turkıve vı N^TOnan doğu savunma'inda bır kaıo olarak gormekteyız> demıştır. CliffordM karşılaysn rı»!şleıl Bakanı Çaglayangıl de, goruşmelerde Turk Amerıkan ıhskılerl ıle Türkıye'nln •NATO'dakı yerımn» ele aUnacağını dıle getırerek «Gdruşmelerın Tukıve ıle ABD arasındaki bugun memnunıyet vermekten uzak olan llışkılenn bu durumuna son vereceğını ve ilışkılertn duzeltunıesıne jardımcı olabıleceğını soylemek (Oeramı Sa, 9. hu. 1 de) Anayasa Mahkemesi Raportörü parlamenter maaşına zam kararını a Anayasa'y aykırı buldu AKKARA (Cnmhuriyet Bfirosn) Anayasa Mahkemesı Genel Kunılu, bu hafta. parlamenter odenek ve yollukları ıle ilgıli olarak CGFnın açtığı davayı gdruşmeye başlıyacaktır. Anayasa Mahkemesi raportorü Mustafa Aykonu dava ıle ilgıli raporunu hazırlamış, parlamenter odenek ve yolluklannı yukselten 6 ocak 1977 tanhh Meclıs kararuıin «Anayasaya aykırı ol<Jugorm» beUrtmiştir. Rsporda ıleri surulduğüne gdre, Meciıs Hesaplan Inceleme Komısiomı raporunda da, Anayasanın 82'nci maddesi bır yana bırakılarak, re'itorler ıçın çıkarılan bır vasa uygularulmak .stenmıştır Ayrıca. Mecbs'ın «yorum hakkı» jokJren, 6 ocak tarıhlı karan ıle taı^ışma yapmaksızın bır K O V rum» yapmıştır Gerçekte s«, Anayasa Mahkemesımn kurulup ıncelemeye başlamasından sonra, parlamentonun yorum >ipma hakkı ortadan kalkmıs bulunmaktadır. Buna karşın, Mechs. Meciıs Hesaplarını Ince.eme Komısyonu'nun hazırladıgı rsporu onaylıyarak orada yaoılan yoruma katılmış oîmaktadır 5 ocak 19T! tarıhll Mechs karannın aykınlığı belirtılen Anayasanın 82'nci maddesi şojledır: (Devamı Sa. 9 Sü. 6 da) BOZBEYLi, LOCKHEED KONUSUNDA ABD İLE YENi ANLAŞMA YAPILMASINI ÖNERDi • DP GENEl BAJKANI, «AMERıKA'DAN GÖNDERıLEN BAZI D05YALAR KAYBOLMUjTUR. BU OURUMA GORE 6ENELKURMAY ASKERi SAVCIllGl. IEÎKıKATINI EKSıK BıLGıLER CZERıNDEN YAPMIJ VE KARARINI ONA GORE VERMıJTıR» DEDı. A.YKARA (Cttmhuriyet Bâroan) DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı dün Antalya 1 kongresın1 de yaptıgı konusmada Locüıeed uçak yolsuzlugu İle ilgıli s o raşturmamn gıderek daha kan?ık vt karmaşık blr dunıma ge\dığıru soyiemı?, «Aınenka ıle jenı bır anlaçma yapılmaJı, Meclıslere soruştunna yapma lmkânı hazırlanmalı bürün belgeler getırilmelı ve bu yolsuzluk bır an once ortaya çıkarılmalıdır ve de geç kalmmanıalıdır» derruştır Demırel hulnımetmın Amerika ıle yaptıgı anlaşma nedemyle parlamentonun yvirutecegı s o ruşrarma yolunun tıkandığını belırten Bozbeyll. anlaşma gereğmce Amenka'dan gonderilecek bılgı ve belgelenn sadece «Adlı kovuşturma ıle gorevlı mafcamlara» venleceğınl hatıriatarak. «Bu bılsnler ve belgeler Meclıse sunulursa, Amerıka bügi akunını kesecektır» şeilınde konusmuştur. Amerıkalılarla yapılan anlaşmamn ancak yedl ay sonra Meclıse sunuldugunu bıldıren DP Genel Başksnı bu kcmuda şunları soylemıştır: «Amenka'dan gondenlen bılgl dosyası ıçınde bazı evrakların kaybolduğunu bizzat Adalet Ba> kanı açıklamıştır. Demlrel bukumetl sozü geçen anlaşmavı öılâl ettığı içın, Amenka bılgl akımını durdurmustur. Bu sebeple eldekı belgeler eksık kalmıştır. (Devamı Sa. 9 Sfi. 6 da) Erbakan temel atarken AP ve MSP'Jiler çatıştı ALAŞEHIR, (Barı» KCDAR Blldiriyor) Alaşehir Çunento Fabnkasının 'Alçım) temel atma torenınde MSP Genel Başkanı Necmet tın Erbakan ı konuşrurmaJc ıstemejenn APlı mılıtanlar ıle MSP lıler arasnda karşılıklı protesto gostenlen yapümı?, olaylar çıkmıştır Olaylar. her ıkı grubun arasına gıren bır boluk jandanna ve polıs tarafır.dan buyume den onlenmıştır 30 dakıka kadar suren karşılıklı profesto gostenlerını MSP Genel Başkanı ve MSP lı Eakanlar, kurulan çardak altında ızlemiflerdır Nazılh ve Denızh'dekı temel atma torenlerının uzaması uzerıne saat 18.30 sıralarında Alaşehir Konaklar yoresıne gelen MSP Genel Başkanı Erbakan, toren yerınde toplanan AP' lı mıhtanlarin protesto gostenlerıyle karşılan (Devamı Sa. 9, Su. 3°df) Melen: "ABD ile anlaşma ne zaman onaylanır bilemem,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı Genel Kurulunda dun Mılli Savunma Bakanlığı Bütcesı gorusulerek benımsenmi?. CHP gruou adına soz aUn Erzurum Mılletvekılı Selçuk Erverdı, ^P sozcüsunun NATO üysle rı ıçın Tıirkıye'ye karşı «Ehlısalip zıhnıyetı» taSidıklannı, MSP sözcüsünua de bu yolda sozler sarfettıtıne dıkkatı çekmış, «Hukumet partılerı bu konuda samımı ıseler düşüncelerını eyleme scksunlar» demiştir. Erverdl, konuşmasında özetle sunlan söylemıştır «Sa^aş sanayıının kurulmasından çok, genel sanayının kurulmasından soz edilmelı ve so\aş sanayu de bunun Dir parçası olarak ele almmalıdır. Son oıaylar Turkıye'nm ulusal güvenlık ve savtmması ıçın dahıl oldugu ortak güvenlık sıstem \I« jetinmeyıp kendı ulusal savuzuna olanaKİannı, stratejısmi gelıştırmesının (Devamı Sa 9. Sü. 1 de) • MSP GENEL BA5KANI BUIDAN VE DSNIZLI'DEKI KONUİMALARINDA TRT GENEL MJDU RUNUN AP VE CHP'NİN «MEDOAHI» DURUMUNA GELDIGINI VE $ABAN KARA TAJ'I DEĞI5TİRECEKLERINI SOYIEOİ • M l l l l SAVUNMA BCÎÇESİN DEN SONRA ELE ALINAN l ( İJIERI 8AKANLIĞI BUTÇE SINDE SERI TARTI$MAIAR OLDU CHP'Lİ ÛYEIER 0YLAMAYA KATILMADILAR ÖLDÜRÜLEN CHP'Lİ ÖĞRENCİTOPRAĞA VERÎLİYOR ULKl OCAKULAR BIR SIYASİ İZMİR'DE POLISE ATE5 AÇriUR. ANKARA'DA BIR GENÇ OIDIRÜLM05 OLARAK BULUNDU (Cumhurivet Haber Merkezi) Patıh'te oncekı aksam komandoların baskınına uğrayan ve kurşun jağmurona tjtularak oldurülen ODTÜ Temel Bılımler Pakültesi Hazırlık Bollimu oğ rencısı ve CHP Fatıh ılçesınm üyesı Ahmet Ağaoflu'nun cenaresı bugun yapılacak torenle Fatıh Camiınden alınacak ve Topkanı Mezarlığında toprağa verilecektır. Agaoğlu'nun cesedıne dun sabah saat 10 da otopsı va pılmıştır O'opsıden sonra \e~v len on raporda ogrencmın kalp ve akcığer dennmesı sonucu Iç kanama nedenıyle oldüğu belırtılmıştır. Kimllklerı bllınmeyen bir grup komando taraîından Uzağa duşürülerek oldurulen oğrencının katıllen, daha oncekı olajlarda oldugu gıoı bu kez de bulunamamıştır Polıs olayla ılgıl. olarak yaptıgı araştırmalar ve Aydın ögrencı Yurdu'nu basmasından sonra Şışli Sıyasal Bılimler Yuksek Okulu bğrencısi 1 Ahmet Olcay'ı gozaltına almış ' tır CHP Jstanbul îl ve Parıh tlçe yonetıcılen dun Fatıh İlçe Merkezınde toplanmışlar ve cenaze torenının nasü duzenleneceğıni goruşmuşlerdır. Alınan karara gore, Ahmet Agaoğlu'nun cenazesı bugun oğle namazmdan son ra Fatıh Camiınden kaldınlarak CHP Fatıh Ilçe Merkezı onune getınlecek, daha sonra ıse kortej haLnde Topkapı Mezarlığına gotarulerek burada toprağa \erllecektır. KOTİL'İN DEMECİ öte yandan, CHP tstanbul ll Başkanı Aytekın Kotıl dun yaptıgı bır açıklamada «Can guvenlığını sağlayamayan hukumetm bır gun dahı gorevde kalmağa hakkı olmadığını» bel'rtmış ve «CHP olarak sokağa ve sılaha sar'lmıyorsaîc, ba demokrasıve batlılıgımızı ve faşıst tırmarışa yardımcı olmak ıstemejış^mızdendır» demiştir. Kotıl şoyle demıştır «Partımız uyesı genç kardeşimız Ahmet Agaoğlu Fatıh'te, desteğını MC ıkfıdarından alan sokak eşkıvası faşıstler tarafınaan gupegunduz halkın ve polıs'n gozu onunde kahpece kurşunlanarak olduruldu. Ikı arka (Devanu Sa 9. Su 4 de) Ege tütün piyasası bugün açıhyor, 50 liralık başfiyatı Tekel Bakanı yerine Erbakan açıkladı (Cumhuriyet Haber Merkezi) 1976 ürunu Ege ekıcı yapra'< ru tun piyasası, bugıln saat Wde Gılmruk ve Tekel Bakanı Orhrn Oztrak tarafından açılacaktır 3u arada tutun basfıyatının Gumrı.k ve Tekel Bakanı Oztrak yenne Başbakan Yardınıcısı Necmett n Erbakan tarafından dun açıllpn ması dıkkatı çekmıştir. Avdııı'da bulunan Erbakan, düzenled<gı ba sın toplantısmda, 1976 urunü tatunun başfıvatınm 5ü lira oıacagını açıklamış, «Sanırız bu üre(Devamı Sa 9. Su $ dc) CIA'nın faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi için Carter emir verdi WASHİNGTON Amenjcan Merkezı Haber Alma Ajansı (CIA)'nın çeşıtlı yabancı lıderle re gızlı odemelerae bulundugu jolundakı haberler uzenne, Başk&n Carter yabancı ülkelere ılışkm haber alma faaliyetlerinin ayruıtılı bır şealde yenıden g 2 O5 aen geçırıltnesı ıçm emır vermıştır. «The Washmgton Post» gazetesı CIA'nm aralarında Ürdun Kralı Huseym. Başpıskopos Makarıos ve Pederal Alraanya'nın esKj başbakanlarından Wılly Erandt ın da buljrduğu bır d^zı devlet adamına odemelerde bulunduğuru haber vermıştır. Wıllv Brandt ıl8 MaKarıos bu ıddıaları vaianlamıslardır. Bu arada Venezuela'nm Bırleşmış Mıl.etıerdekı ouyukelçısı Sımon Consalvn CumhurbaşKanı Carlos Andrez Perez'ın Amerıkan Merkezı Haber Alma Ajansından (CIA) gızlıce para almış oldjpu volundakı haberîerı dun kesınlıkle jalanlanmıştır. Consalvi Venezuela Cumhurbaş karunın «CIA'dan ne doğrudan, (Detamı Sa 9, Su. Jde) GÖZLEM UĞUR MUMCU ODTÜ Kazanı... ÎRAN'DA BUGÜN 21 SOLCU GENCiN ÎDAM TALEBiYLE YARGILANMASIN BAŞLANIYOR T4HRAN Tahran'da bugun başlayacak olan toplu raahkemede 21 solcu genç, geçen yıl Istahan kentınde meydana gelen ş'ddet olaylan ve ıkı ımamın oldurulmesı suçlamasıyla yargılanacaklardır. 21 solcu hakkında ıdanı husmh Isterunektedır. Ba arada îran'da ujgulanan baskı yontemlerınden kavgı dujan Ûluslararası AI Örgutu, Iran Şanından iılkede insan haklarının çıgnenmesı olajlarınırı tam bır şekılde Uluslararası Kuruluşlarca soruşturulmasına ızın verılmesmı ıstecıjştır Ûluslararası M Örgütü'nun Amsterdam da vapılan kongresude açıkianan bır raporda I ran da 100 bm s vasal tutuklu nun bulundugi.. bıîdırılmıştır (aa, AP) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZUıSıYLE (7 Sayfada) ODTÜ, Bakanlar Kurnluncs «eçilen blr •Mütevellf Heyet> tafa/ındxa yonetilir. Lnnersitelerde «Mötevelli He>et» Türk hukuk slstemine avlandrr. Bu sıstem, bazı Amerıkan ünnenıtelerinden ornek almarak, daha dojrusu «kopve» edılerek benimsemnijtır. Amerika'da. herhangi bir özel jririsunci. bir «eğıtim vakfı» kurar. Bu vakıf. bir üniversite açar. Bu universite, bu vakıf sabip ve >öneticilennce seçilen knruUarca yönetilir. Işte bu kuruUara «Miitevelli Heyet» denır. ODTL, bir devlet huruluşudur. Dcrlet malı üzerine «Mutevelli» TÖnetimi kunüamsz. Ansyasamıza göre, urmersiteler devlet eüyle açılır re kendi karar organianvla jonetıiır. Ozerklik, unıversite »önetimine. universite dışı organlarıtı kansmamasını KereMirir. Öyleyse, ÜDTli bir öıerk universite <sayılabtiir nu?. Uoiversıte dğretim uyelerı. kendı iınnersıteierini yönetecek rektdrö scçemiyorlarsa. bundan sonra soylenecek heı »oz boşadır. Böylesine bir dnnersite sıyasai iktidara tutsaktır. ODTTJ öğretlm iiveterı vaşanan vonetira bunaümını kokJü önlemlerle pdennek istıyorlarsa, «Alutevelli He^et> aracılığı Ue sıirdürulen yönetimıo temeiine, sistemine kar$• çıkmalıdırlsr. Anayasa Mahkemesi ODTÜ yısasının iki maddesinı iptal cderken, sadece ıkı konu uzerınde } ogunlasmı^tır. Koııulardan bin, bu tumersitede çalışan ofretun fıveleri re >ardımcıiaruun, önıversite ile olan ılıskiierinde ozel huknk kurallaruıa bağb buiunaıaları, ıkıncısi ıse Mute\elli Hejet>.ın oğretim uye ve yardımcüannı atama yetkısidir. Anajasa Mahkemesi, ODTL yasasında yeralan bu hukuouerin Anavasaya svkın oldugıtta karar vermiçtır Bu dıırunıda, ne yazık ki. «Miittvelli Heyet» hukuksal »arliinnı korumaktadır. «MüteveU) Heyet». MiUi Eğitim Bakanının önerisı Bdkanlar Kurulu karan ve Cumhurbajkanı onaM ile seçılmektedir. Bu «Miitevelli Heyet», Cephe ikiidarınıo. bu MuteveUİ Heyettn seçeceği rektör de .Mutevelli Hevct ın avnası olacabtır. Bunun içın: Neden Hasan Tan Rektorluge getırümiîtir?. dıye sorınak gcreksırdır. (Devamı 7. 01 Savfada) Ankara Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği bir avukatın Cumhuriyet'i okuduğu için dövülmesi olayını kınadı ANKARA, (ANKA) Ankara Barosu Başkanı Teoman Evren, \e Çağdaş Hukukçular Denıeğ; Başkanı Halıt Çelenk, Ankara'da Cumhurıyet Gazetesını okuauğu ıçın bır avukatın dovulmesmi kı namıslardır. Evren, avukat Kocabey'm Topraklık Madenoğlu durağinda dolmuştan ındırılerek komandolar taratadan dovulduğunu, saldırganlann, butun avukatlara kufur ederek saldınyı surdurduklermı soylemış, saldınların herkesl sm dırerek fıkır ve vıcdan hurnyetını kaba kuv\e*e dayanarak yok etmeye jonelık oldugunu uıldırmıştır. Ankara Barosu Başkanı Teoman Evren, sanıkların en kısa zamanda yakalanarak adalete tesllm edılmesı gerektığını behrtmış, «Ankara Barosu olarak a\u(Devamı Sa 9 Sü. 5 ie) KARATAŞ'IN YASA DIŞI EYLEMLERİ KINANDI ANK4RA, (Cumhuriyet BüroMi) TRT Genel Muduru Şaban Karataş'ın yasa dışı tutum ve davranışlan ıle TRT'de çalışanlara uygulanan baskılarla ılgılı olarak TGS Ankara Şubesı ve Çağdaş Hukukçular Derneği bırer açıklama yapmışlardır. Karataşın yasa dışı olarak Genel Mudurluk makamını «ışgal» et tığı, kurjmda çalısanların neden (Devamı Sa 9 Su 2 de) OIAYJL \RIN ARDINDAKİ Cumhuriyet'e Saldırı GERÇEK Ifeçerli kanıtlar orteva konmujtur. En yuksek duze>de yapılan toplantılarda emnivet örgutd nun tarafsızlıçınj vitirdığı »çıklanmıstır. llke sono bçlli olmavan bır sumklenıs ıcmdedir. Cumhurivet, sorumsuz sivasal iktidara kar^ı çazetecılik sorevinı vaptığı için haskılar altındadır ve saldırılara uğramaktadır. Simdi bu saldınların nazetemızi yüdıracağmı sananlar aldanmaktadırlar. Cumhurivet sazetesı Cumhurijet Devletmin kuruJusuyla hemen hemcn vaşıttır. Bufunku Basbakan do^nıadan once kurulmaştur İvı ve kötu Kunlfr vasamışlır Tıılucu ve gericı ıktıriar donemntde haskılar altında kalmış, ama \tatürk (Devanu Sa. 9 Su. b da • •*• G Aksoy ve Geray ODTÜ'deki yeni durumu eleştirdi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk Hukuk Kurumu ve luın Oğretim Ujelen Derneği Başkan ları Prof Muam.Tier Aksoy ve Pro! Cevat Gerav, ODTb ne ıenı re<ctor atanmasuıın ortaja çıkardığı bunalımı ortak bır basm toplantısıyla ıncelemışler, mu'evellı h°vetın Anavasavla öa^dasmadıgını one surmuşlerdır (Devamı Sa 9 Su. 2 de) azetemi7in dünkö haberlpri arasıoda bir baçlık göze çarpıyordu: «Cumhurivet okurlarına «aldınlir yoğunlasıyor». Gerçj sokaklarda çupegunduz insanlar dldnriılurken, ana muhalefet partisirıin binalarına \e melenne karşı saldırılar birbirini Izlerken, Cntnhuriyet'in de pavtnı alması blr bakjma dogal savılabilir. Bu nedenle Cumhoriyefe saldın oU vı teh bas'na ele alınamaz. Ortakoy'de Fen Faküitesi oğretim uvesi Ender Aktulga, Cnmhuri\ct okuduğv içın koraandolann saldırısm* ugrarken; Fatıh'de CHP'li Ahmet AğaoJIu cadde or Msınria nldumlmektedir; te \nl.ara'da atııkat Soner KocabaVa vıne Cumhunvrt okudtıgu ıçın snkakl.i saldırılmaktadır. Bunlar bir bntunnn parcalandır Devletin dırlik ve duzenliçi vurt duzevınde birlıkte yaşamanın baskosulu oldugundan, Cum hjrıvet. sorumlu Bakanlar Kıırulıınu uvarabilir. vrtkılerini kul lanmalarını vp saldırı olavlanna karşı onlemler aJmHlarmı ister; bu istek devlet cıddi'Ctinın olçıuen jçınde vcrine çetırılebilırdı Ve yazık ki yımdı ortada ne devlet cıddneti vardır, ne de sorumlu bır hukumet. Sokaklarda zorbalık ve toplıunda anarsi viırurluktedır. ZorbaUrın hııkumctin Mr kanadı ve polısın krltt noktalanııa vcrlestıriletı eorrvlılenn tıimavesi altında evlcmlerim çelistırdıkleri, ana muhaiefctle bırliktc karnumunria javjrin kanıdır. Bu konuda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog