Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Göâü ısıtamazsnz. Cumhuriy 53. YIL, SAYI: 18B80 Kurucusu: rUNTJS NADt 200 KURU] 20 JUBAl 1977 P4ZAR GERCEK ÇIKTI 30 LIRA YAYfttEVt P.K. 889 ISTAK8UL ClA'nın, aralarında «Washington Makarios'un da ' Post» gazetesinin bildirdiğinegöre bulunduğu CIA, Kıbns Rum lideri 7devletadamına Makarios'a 19651970 arasında yılda daha para bir milyon dolar ödedi. verdiği CIA'dan para aldığı öne sürülen bildiriliyor diğer liderler (Dış Haberler Servisi) WASHİNGTON Amerıkan Merkezi Haberalma örgutü (CIA)'nm Ürdün Kralı Hüsev .n den başka aralannda Kıbns Rum yönetımının lıderi Makari os un da bulunduğu 7 ülke lıde rine gızlı odemelerde bulundugu bıldınlmıştır Onceki gun Ürdün Kralı Hü sevın'e CIA'run 20 vıl gızli ödemelerde bulunduğunu açıklayan «Washlngton Tostn gazetesl dün kü sayısmda da CLA'nın Kıbns Rum lıderı Makarlos Ue Tıbet ın eski dinl lıderi Dalai Lama'ya ödenıeler yaptığmı açüdarken, «CIA ve Haberalma örgutu» kıtabmın yazan olan İki eskı CIA ajanı Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyatta, eski Güney Vıet nam Devlet Başkanı Van Tlyo, Zaıre Devlet Başkanı Joseph Mobutu, GUyan Devlet Başkanı Forles Bumham ve Federal Alrnanya'nın eski B&şbakanı Willy Brandt pbi yabancı ülke liderle nne CLA'nın gızli odemelerde bu lundu&unu beiırtmışlerdır. (Devanu Sa. 9 Sü. S da) Tüm Öğretim Üyeleri Derneâi Istanbul ve Izmir Şubeleri ODTÜ Rektörlüğüne yapılan atamayı kınadılar Orta Dogu Teknık Üniversitesi'ne Prof Hasan Tan'm atan masına ilışkın tepküer surmek tedır Tum Ogretım Üyeleri Der ne^i CTÜMÖD) Istanbul Şubesı Yonetım Kurulıı tarafından va pılan açıklamada, MC Hjkume tınm ÖDTÜ'vu kendi paralehne sokmayı planladıfı belırtılerek, «Prof Hasan Tan istıfa etmek le hem kendını, hem ODTÜ'yıi (Devamı Sa 9 Su. 2 de) Senato Anayasa Ko misyonu parlamenterlerin emekli maaşı almalarını yasaklayân ve yapamayacakları işleri belirleyen maddeyi oybirliğıyle reddetti Erbakan: Haziranda seçim olursa ne plan ne de program kahr ATDIN (Banş KCDAR büdlriyor) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan dun Aydm'da açık hava toplantısında yaptıgı konuşmada, AP üe CHP'nin erken seçımi ağızlannda sakız yapa rak iş yapmadıklarını, sadece laf ürettıklen ni dne surmuş, «Seçimlerın haziranda >apıl raası dunımunda ne plan ne progTam kalacak, 5 yıllık plan uygulanamayacakar» demijör îzmır e uçakla gelen ve oradan da Kara Kuvvetlenne baglı bır helıkopterle Aydın SSK Hastanesi bahçesıne jıen Erbakan, tekbir seslen arasında «Mücahît Erbakan» ve cEaşbakan Erbakan» sloganlanyls karşılannuştır. (Devanu S* 9 SS 4 de) Isteyen parlamenter birikmiş farkları alacak AVKARA, (Comhorivet B«r«wu) Cumhunyet Senatosu Aıayasa Komısyonu dün parlamen^er yo) luk ve odeneklerıne ilışkın yasa onensıni gorüşmuş onen,e \IA let Meclısınde eklenen ve «Par lamenterlenn yaparnayacagı Jçlen» içeren, aynca cmekli aylık lannı kesen 2 nnaddeyı oybirlı ğı ile reddetmıştır Bu arada yapılan bır degışıklık ıle parlamenterlerın, bırikmış M bın liralık farklanrun Hazıneye verümesı konusu da haJc sahıplerınm kendı ist«gıne bırakılrmştır Buna göre blrikmiî fark'a' «Hazmeye lrad» olarak kaydedümeyecek, parlamenterlenn kendı yazılı ıstemlen üe Hazıneye bıraküabılecektır. Yazılı istemde bulunmayanlar birikmiş tarklan alabıleceklerdir. Bu iatemde bulonan'ardan alınmaması da avnca îrtlkrne baglanmıştır Maddenin bu bıcımdp rleSıstirilmesi lehinde 4 APni, Tabiı Senator Mucıp Ataklı ve Kontenjan Senatoru Nıhat Erım oy kul lanmışlardır CHP11 dort komls von üyesı ise atevhte ov kullsi mıçlardır Parlamenter ödenek ve rolluk lannın eski düzeve ?e'îrıimesıni öngoren bınncl madde ise Meolisten geçtığı biçımirde nuştır Brandt, Kenyatta, Van Tiyö Mobutu, Dalai Lama ve Bumham. MECUSTEK! DURUM Millet Meclısı HesapUn lcceleme Kom^yonu /orunmnun xabu! edılmesı sonjcu buyuk olçude yukselen parlamenter Meneklerıne karşı doğan tepU Lzerme partJer ortaK bır onerıde bulunmuşlardr (Devamı Sa 9. Su 7 dc) Bütçe Derken G özunüzden kaçmamıştır, böt çcnın tumu uzennde yapılan gonışmeler butçeden çok seçimler uzennde yoğnnlaştı Meclis kursusu sankı bir pureş minderıne donuşmuştu. Ikı buyuk partinin llderleri hu minderde clense uzunca bir peşrev geçtıler CHP lıderl atüjran gureşmek ıstijor, AP. baspehtham ise habire kaçak oynamavı \eg tutuyordu Sayın Ece\ıt ne denll zorladıysa da Sulevman beye bır turlu «erken seçimlere hazınz» dedirtemcdl Haziranda seçim tstiyorSA CHP onerge \ermeUymi?. *P grubu bunu Irdeler, gereken karan alırmış. Pekiyl, tek başına olumlu bir sonuç alamaracağını bıle bile CHP. neden önerge versin? Siz erken seçımlen onavlayacağmızı söyleyın onergevi CHP. hemen vereeek' Yok olmaz, buna Genel Başkan defcU, ancak 4P. Meclis Grubu vetkilidır. Sanki Istese bu retldyı Sulevrnan bey fruptan iki dakikada alamazmış fibl. Şurası açıh ki AP Genel Baskanı Cephe Hukumetinln darilması olasüıfından çeldnmekte erken vapılsın, vaktınde yapılsın, seçimlere mutlaka kendi Tonetlmi altında pidilmeslDe büvük önem verrnektedir. Blz ise yakın amrasavarak bövlesi seçlmlerden demokrastmiı hesabına yararlı sonaçlar abnabilecefine hlç de tnananuyaruz. 1946 seçimlertnf unutmadık. Açık oy kapaü sayım (!) yontemiyle yapılan o seçlmler sonunda alkemiz ne kaıandı? Yapay bir iktidara karşı halkın sayfinlıfı kızgınlığa, giderek nefrete dönüştu. Oyle kJ ülusal Kurtuluş Savası kahramanlanndan rahmetll Inönu, Cumhurhaşkanı olarak nerede ise sokağa çıkamaz hale celdl. Nıhayet değıştirilen seçım yasası lle ürtidar gerçek sahıbini buldu. 1957'de aynı dramı bir daha raşadık. Bu kez sozum ona el altından daha ükel oyunlar ovnandı. CHP'ye oy vereceğı bilinen rurttaşlardan bir çoğunun adı seçım kutuklennden sılinırken DP vanlısı seçmenlere yarinç kararıyle çeşitlı sandıklarda ov lcullanmak olanağı sağlandı. Kamyonlar dolusu o sandjktan o sandığa tasınan bu paralı seçmenleri buyuk kentlenmızde halk açıkca gördu. Ayrıca, henfiz seçım Işlemi sunıp giderken. ögle vaktindcn başlavarak rad%olardn ber yerde DP nin Kazanmakta olduğu propagandası yapUmak suretivle seçmenıer baski alüna alındı. Her seve karşın CHP'nin bir çok tllerde başanya dofrn yurudufunü haber alan derrin Cumhurbaşkanı telcfonlr Valilerl sıkıştınp etküemeye çalıştı. Sonuç ne oldu" Rejim hızla vozlaştı ve 27 Mayıs'a değin halk adeta kan bustu. Bu kez de aynı dramın bir haşka biçımde vinelenmesl olasılifi ıle karşı ktrşıyayız. Cephe Hükumetinden halkın sıtla yırrümıstır Vasalan dinlemeven, yarın organiarına bosveren ekonomik durumumuzu (rittıkçe çıkmaza surukJeven, «fatli meçhul» cinavetler '»arşısında «PMrci kalan utelık Iç urumunu vitıren bu hukumetle gidılecek seçımlerden yur Carter'in özel temsilcisi Clifford'un Ankara'ya gelişi, Dışişleri çevrelerinde "Yersiz,, olarak niteleniyor ABD Başkanı Carter'in özel temsılcısı Clark Clıiford'un bugun Ankara'ya yapacağı »avaret baçkenttekı resmı çevreleroe Kıb rıs sorununun çok otesınde ve Carter'tn dünya denges.nde vapmayı düşündüğü degışüüıklerte ılgılı bazı gırışunlerinın başlarırcı olarak nıtelendırılmektecür GozlemcıleT, Carter'in •mudahalecı dış polıtikaiinı» uygularken des'eğıne g«reksınm3 dujacagı guçlu bır NATO'nun olusturalması içm, müttefılüe'ı odunlere zorlarıcı katı bır tutum ıçıne gııdığını, buna örnek olarak Chfford'un Atina ve Aakara zıyare*lerınin şostenlebıleceğını söylemışlerdır (Devamı Sa 9. Sa X de) • CHP ÜYESİ BİR ODTÜ ÖĞRENCİSİ FATİHTE CADDE ORTASINDA KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (Cumhuriyet Haber Merkeıi) Faüı meçhul sıvası cınayetlere dun bır venisi daha eiienmış CKP Fatrh ılçe merKezı ujesı ve ODTU oğrencısı Ahmet Agaogl'i cadde ortasında komandolar tarafından kurşun yağmuruna tutularak oldurulmuştur Sılâhh <^1d.rganlardan bmnın komandoların elınde bulunan Aydın oğrencı yurduna kaçtığı bıldırılmıştır Gorgu tamklan olayın saat 17 3018 sıralarında cadderun 'ıa'.abaUk oldufu bır sırada mevdîira jteldı|ını bildırrnışlerdır Öğrem dıgine gore Fatıh caddesınde v~nında dbrt artedaşı ıle bırh ıte Bitmektc olan Ahmet Ağaoğ»u kendısını îiıeyen ve 3 kışı olduxlan bıldınlen koTiandolar tarafın dan onu kesılerek durdurulmaştur Komandoların karüı eylemın den kurtulmayı başaran Ahmet Agaoglunun car gmennğı açı^m dan ıSTiını açiKİamajan arsadaşmın verdığı ıfadeye gore, komandolar Ahmet ^gaoğlu'na «B ?ı nıye tasıp edıvorsunuz» dı\prek sataşmışlardır Bunun uze r ne CHP lı gençler «oız sızı etmıyonız» dıve karşılık komandolar kulur etmeje baM"mışlar, bu arada kaîa darbele'.j le AhTnetAğaöglu'rtu vere deurm,şlerdır CHP Fatıh ılçe merıt»zınden 30 metre uzaklıkta El l Konfeksıj on mağazası on ınde meydana gelen tartışma sırasında komandoların bırden ateş aça rax Ahmet Ağaoğlu ve arkadaş.nı taradıkları gorulmüştur Yaralı olarak fotoğrafçı dükkâruna sıgınan Ahmet Agaoğlu'nun olmedısını goren sılâhlı saldırganlar bu ıtez fotoğrafçı dUkkânmı da yay'ım ateşine tutmuşlardır Ahmst \ğaoğiu agır yaralı olarak arkadaşı tarafından bir araba ıle Çapa hastanesıne goturulmuşse de kalbıne, sag ve sol ayağma g^ren .îurşunların tesırıjle jolda can \ermıştır Ahmet Agaoğlu'nun ce TOdi Çapa'ya gotürüldukten kısa oır sure sonra olava el ko\an Savcı Servet Koseoğlu'nun ıstegı uzerine morga kaldınlmıştır Ba arada CHP Fanh ılçe merkezi csedm kaçırılmaması ıçın onlem alınmasını istemıştır Emnıyet AmırUğınm karşısında meydana gelen kanlı olaydan bır sure sonra polıs değışık yonlere kaçan jcomandolann ariasından ateş açmışsa da hıçbınnı yasaU\amamıştır Olay vernde 89 l;o\an bulunmuştur Bu arada bazı gorgu tamklan bırb rlennd»T lyrılara^ detı'is vonlere iîaçan komandolardan bırının Aydın og rencı jurduna gırdığını ioylemışlerdır Ban ~?orgu tamklan olayin ne>dana geldıgı sırada \5d1n og rencı yurdu bnunde gn spor renk te bır mersedes arabanın bekle(Deramı Sa M Su 7 de) SEYOİJEHIR'DE CHP İIÇE BINASI VE ILCE BAŞK&NINIH BUROL&RI TAHRIP EOILDI ANKARA'DA BLYÜK ÜIKU KRNEGI SAIDIRIYA UGBADI AÇIUN ATEJÎE 3 KIŞI YA RALANDI. EGE EKICİ YAPRAK TÜTÜN PIYASAil YARIN AÇILIYOR (Cumhuriyet Haber Jerkerf) Bakanlar Kurulu'nun oncekı gece saat 21'de boşıayıp 01 e xadar suren toplantısından sonra vapılan açıklamada «Tutun taban fıyatlarının tesbit edıldığı» bıldır.lmıstır Başbakan Demrel, toplantıdan sonra şu açıklamayı yap mıştır «Ege tütun pıyasası 21 şabat gunü açılacaktır Gumruk ve Tekel Bakanı arkadaşım Ege tutun pıvasası taban fıyatını açıklaya caktır. Umuyorum, tutun uretı cısını memnun edecek ıyı bır ka rar aldık Tuturı uretıcısı mem nun olacaktır » ANKA ajansmın bıldırdıgıne gore, tutun başfıyatının 48 hra cıvannda olacagı anlaşılmakta dır Gumruk ve Tekel Bakanı Or han öztrak. AîfKA muhabırıne şunlan soylemıştu(Devanu 5. Savfada) CUMHURİYET okurlarına saldırılar yoğunlaşıyor • TUM ASISÎANLAR SENDİKASI, fEN FAKÜLTESİ A5İSTAHLARI, GENÇ FENIİLER KÜITÜR DERNEĞI FEN FAKtATESI OGREÎIM ÜYESINIH DOVÜIMESINI KINADILAR. Vance, îsrail'in Lübnan'a müdahale etmeyeceği yolunda güvence verdi SONUNDA ENDER AKTULGA'NIN ÜSTÜ BAŞI KAN ÎÇÎNDE KALS£IŞ VE PARDESÜSU PARÇALANMIŞTI OLAYI • «PRA\T>A» GAZETESÎ «CLÎF ŞÖYLE FORDTJN ZtYABETÎ ABD' ANLATTI XtN KTBKISTN IÇ İŞLERI «GAZETE NE MÜDAHALE ETMESİ ANBtROEN BÎRE LA\DNA GELİR» ELIMDEN ÇEKILDI (Dı? Haberler Servisi) YT7MRUKLARLA LEFKOSE Kıbrt • Turk Fe < VTJRMAY* dere Devletı Başkanı Rauf DenkBAŞLADILAR taş dun yaptığı basın toplantısında DÜKKÂNIN Clark Clıöord'un aaaja gelmeÎÇINE sının Kıbrıs'ın ıç işlerine mudaSTJRTJKLEKDIM. hale teşkıl etmedığını soslemıştır YEDIGIM Denktaş aynca 18 şubatta MakaTEKMELERtN rıos'la yaptığı goruşmede fop um ETKİSIYLE lararası goruşrnelerdekı Rum *em BAŞIM1 sılcısı Tasoş Papadopulos un poDUVARA ruşmecılık gorevıne ı'ıraz ett^ğırı ÇARPTIM» (De\amı Sa 9. Sü 7 de) (Fotograf Erdoğan KÖSEOĞU.) Denktaş: «Clifford'un Kıbrıs'a gelmesi Adanın iç işlerine müdahale sayılmaz» SALDrRI KOMANDOLAR, BÎR FEN FAKÜLTESÎ ÖĞRETİM ÜYESİ İLE BİR AVUKATA SALDIRDILAR (Cumhuriyet Haber Merkeri) CUMHURtYET okurlarına ydnelen komando saldınlannın aer geçen gun artuğı ızlenmektedr. Oncekı gun Istanbul'da Fen Fakultesa oğretım uyesı Ender Aîstolga, dün de Ankara'da avukat Soner Kocabay, Cumhunyet okurlarken komandolann saldınsına uğrayarak dovulmuşlerdır Fen Fakultesı ogretım uyesı ve Erdal Inonu'nun Başkanlıgını japtığı Turk Fızık Dernefı îkoıcı Başkanı olan Ender Aktulga'ya doktorlar bejın travması geçırdığı ıçın mutlak ıstırahat on gormuşlerdır TUm ^sıstanlar Sendıkası (TUMASi tstanbul Subesı, Fen Fakılltesı Asıstanlan, Genç Fenlıler Kultur Derneğı tlenci Gençler Dernegı (IGD) Beşıktaş Subesi, Ender Aktulga'ya vapılan komando saldınsını kınamışlardır Istanbul Fen Fakultesı oğretım (Devamı Sa. 9 Su. 1 de) «Hür Teşebbüs Konseyi, farklı çıkarlar üzerine kurulu zorlama bir birliktir» Hür Teşebbüs Konseyının fark lı çıkarlar uzennde zorlama bır bırlik oldugu ve pamuk ipllgı konusunda Konsey ıçuıde olusan tartışmalarm surecegı one sürülmuştür tktısat Fakultesı Mezun lar Cemıyetı Genel Başkanı Prof Yüksel TJlken konu ıle ügılı olarak yaptıgı açıklamada., «Çıkar bırlıgı olmayan gnıpları aynı çatı altında toplama ıddıasında olan Konsey'de çok kısa süreds çıkan ılk ıhtılaf, son ıhtılâf ol(Devamı Sa. 9. Sü. 6 ds) Bu Köşeden DEMİREL NÎÇİN KAÇIYOR? ALTAN ÖYMEN g* Isy şöyle («liçtl: I I Aralık ayı sonundmn ttt" baren AP sozculeri, bu arada \F Genel Başkan \ardımcısı Necmettin Cevheri, AP'nin seçimin erken vapılmasından yana oldupunu belirten demeçler verdiler. Bu aıada Demirel'in de kendi çevresinde erken seçımln AP Için yararu olacafmdan soz ettiğ) bllinljordu Bu gelişme, şu hesaplara davanır pönınuyordu: O Slyasi açıdan AP. artık otekl partileri bolup kendislne güç kataunmn rirvesine getmi?ttr. Gerçl MSP'nin Parlamento duzeyinde biraz daha yıpratılması, bn parUde zaten yaratılntış olan bölunmenin daha da açığa çıkması mumkünduT. An» PmıUmentoda alınacak sonnçl»rm artık fazla bir öneml yoktur. Bundan sonra sonuç wplama nrssı artık aeçmene gelmektedir. Seçmene «eslenme iştnde ise Erbakan, kendl Parlamento rrubunda ne kadar rflçluklerl o(Deramj S. savfada) Karakolda lkna yoluyla,, para alan 2 polis 2'şer yıl hapse mahkunı oldu Doğan KATIRCIOĞLÜ îstanbul Emnıyet kadrosunda görevli ıV polıs « kna sure'ıyle ırtıkap» japtıkları ıçin ıkışer yıl agır hap^e ve omur boyu memunyetten men cezasına mahku^n olmuşlardır Evup Agır Ceza Mahkemesi'mn mahi.um.ivet karan \erdgı pohsler Izzettm Büyuktaş ıle Saori Dursun kaıakola du ŞPT b'r va'andaştan «Senı Emnıyet Ikıncı Şube'je goturar, surum surum surundUruruz Dogduğuna pışman olursun » dı ye ııtna ederek 5 bın 800 lırasım almakla suçianmîşlaraır Evup Emruyet Amırhğı ne bağlı Otakçılar karskolunda gnrevlı pohsler Izzettm Buvuktaş ıle Saon Pursun 30 rısin 1^76 geces çe\re yolu Vatan Cadde^^ gırış.ndokı bır trafık kazasına el koymuşlardır Karakola baş\uran Z va L mano<'I ı (Devamı Sa 9 Su 4 dc) u NADÎR NADİ (Devamı Sa. 9, Sü. 3'de) (Dıj Haberler Servlsi) BETRUT Ortadogu gezısını surduren ABD Dışışlen Bakanı Cyrus Vance İsraıl'ın Lübnan a müdahalede bulunmayacagı yolunda guvence venrken, Ba^kan Carter de, Ortadogu sorununa çozum bulunması konusunda go ruşrnelerde bulunmak üzere Arap ve Israıl lıderlerını V/as İLnston a çağırmıştır Israıl ve Mısır'dan sonra ger1 sının uçuncu durağı olan L,ub nan'c'a Cumhurbaşkanı Klıas Sarkıs'e ABD Dışıslpr Bikaıı Vance Ortadogu sorununun çe îumu içjı vapılacak oır banş antlaşmasma Lubnan ın "otıak (Devamı Sa 9, Su 3 de) Turhal'da orman işletmesi deposundan 10 bindinamit kapsülü çalındı TXRHAL, (Cumhurivet) • Turhal Orman Bolge Şeflığıne aıtSutluce Ko%ru orman depo bınasından 10 bın dınamıt kapsülü çalınmıçtır Kımlıklerl belırlenemeyen kışi ler, gece saat 23 sıralannda deponun kapısma anahtar uydurarak sovgunu gerçekleştırdıkten sonra kaçmışlardır Dınamıt kapsullerının orman ıdaresı tarafından orman yolu yapiıTiında kuHanıldığmı bıldıren Tarhal Ka\maKamı Rıîat Ö7far olayın adı bır sojgunculuK oldugunu belırtmıs ve somşturnıanın surdugunu eklemışt r. • EYÜP OTAKÇILAR KARAKO LU'NDA &OREVUYKEN BU SUÇU IJlEtEN POUSIERE OMUR BOYU ME51EKTEN MEN CEZAi l OA VERILDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog