Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makale



Katalog


«
»

universıteye giriş kitabı rtst ırygul»mılı Unh t coğrafya liteme ıdr«ı »•> i Cumhuri 53. Yll; SAYI: 188*2 SATISI REKOR KIRAN KITAP Kurucusu: CTJNTJS NADt 2 JUBİ1 1977 CARJAHBA Adres ARITAŞ DERSANESIOrdu cad 28» 3 AksarayIstanbul Tel 22 22 23 OSMAN ARIKAN'ın/60 Komandoların Üerici yayın yapan gazeteleri satmamaları için bayilere yaptıkları tehditler yoğunlaştı, komando lar dünkü eylemlerinde yine taşıtlara el koydular. • CGP ORTAKLİRfNI LİSYONDAN UYARA CAK, SONUÇ AIAMAZSA KOA ÇEKİLECEK. CHP içbarış ıçın ışbırlığı önerisini yineledi A>KARA, (Cumhurijrt Burosu) CHP Genel Yonetım Kurıılj ıle TBİİM Gıup Yo\eım Karullarının dunku ortak toplan tısıiıdan sonra ya;inlanan b''aınde demokratık rejımın esenügı çın CHP'nın <oa«ka soıurlarla ngılı goruşlerı ne kadar avn olu'Sıi olsun jifTAes^ le t"fi kuruljşla ışbırhfıne hazır oldugu» açıklamrken CGf Genel Yonetım Kuruıunda da koalısyon ortak larırın uvanlrrası ve sor.uç almamazsa hükümetten çekılinmesi konuso: da Baş^.oılık Dnanına tam jetkı \enlmıştır CGP Geno Yonetım Kurulu nun partıü parlampnterlerle ıki gun surcn topt'ntılanndar, sonra oybırlıg. ıle alınaıeı bı'dınl^n bu karar üzerıne Ba?ba*d.i Demırel ıle CGP Gpnel Baskanı % e Bdşbacan Yartlımcısı Fevzıoğlu arasmda bır çoruşme japılm1?tır CGP bildimlntie \er slan hususlann ele alındıgı samlan g> rüşrnejle llgili oıarak hıçbır açıklama yapılmamıştır (Deramı S» 9. Sfi 7 de) İstanbuPda bir öğrenci vurularak öldürüldü (Cumhnriret Haber . rkezi) lstanbul'da önceki gece yan8T bır öğrend daha &ldürülmüs ve bir grup komando, öldUrü len genrin «Kendilerinden» olduğunu bıldirerek bir göstert yüruvtisü yapmıstır Komandolar nvrıea Şehlr Hatlan îşletmesi'nın Harbıye vapurunu işgal erlprek Karakov yerlne Sirkecı'dekl (1) nolu iskeleye yanastırmışlardır. Komandolann dünkü eylemleri sırasında, bazı ögrencilerin zorla yüruyüse katümak ıstendıgı gorUlmüstür. öte vandan ANKAmn haberlne gore, Ocak ayında siyasal nedenlerle meydana gelen olaylar da 22 kışınin öldüğü saptanmıstır Buna gore, ölenlerden 15*1 so'cu 5'ı sağcı bın yoldan geçen bir vatandas, diğeri de ceraevinde bulunan bir mahkunv dur. îstanbul'dakl olay, Karaköy' de saat 00 30 sıralannda meyda na gelmıştır 34 HL 436 plakali minıbüse binmekte olan Meh met Sanaslan Yüksel Yakubog lu, Alımet Gedık, Ahmet Vehbi Şenol ve Yalçın Çağlavan'a tek kişı oldugu ılerl sürülcn, ancak kımlıgi saptana.mayan biri tarafmdan ateş açılmiîtır Bu sır»da ÎTÜ ogrencisı Mehmet San aslan a d.gı kurşun varalanv a olmuş Yuksel Yakuboğlu hafı' dığer üç kıiı ise agır bıçımde yaralanmışlardır O a^dan sonra >aralılar Cerran paşa Hasta lesıne kald'nlmışlar ancak f'afı! vi'aıi o'an Ytucsel Yakuboğlu ayakta \apı.an ılk fe (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Uluslararası Basın Enstitüsü İPJde Zekerıya Sertel'in Türkıveve dönmesi için Korutürk'e başvurdu LONDR* Uluslararası Basın Enstıtusü IPI Cjmnurbaskanı Koruturk \e Başbakan De m rel e telgraf gondererek, Zeıte rıva Sertel'ın Tiirkıye've donüşunun sağıanmasını ıstemısnr UlaslararESi Basın Enstıt'atü nun Londra'da yapılan Yone''m Kurjlu toplantısına Zpkerva Sertel ın durumu, Turkue Clu sal Komltesınm başvunısu üzerıne getınlmıstır Tjrkıve Llu sal Komitesı Başkanı Abdı Ioek ÇJ tarafından vapılan basvuruda Sertel için FÎEJ taraimdan a'ınan karann Tur%'jede mem nunluk yarattıgı ve bu karann Turk Basın Ens'ıtusunce de be nımsendıği belırtıİTiıstır IPI Yonetım Kurulu bu basvu ra üzerıne Sertel ın durumunu KÜndeme almış ve yonetım ku Pilu üvesı Mehme* Barlas, S«»r *?1 sourunu ujplerf anla'mış (Dfiarnı Sa 9. Su. 7 de) FiLLER SULTANININ, KARINCALARA KARINCALIKLARINI UNUTMALARI, KENDiLERiNi FiL SAYMALARI, TUTSAKÜKLARININ DUNYANIN SONUNA KADAR SURMESi iÇiN KURDUGU DUZENLER.. 1 ABO'NiN YENİ OIJıJlERi BAKANI ılK BASIN TOPIANÎISINDA, Fl ' CHP tiDERi, rURK'YE'OE SEÇıMIEROEN ÖHCE DENKTA^ DıYAlOGöNDAM ONEMLı SONUÇLAR BfKlEHFMEYECEGıMı YACAGINI SOYLEDı. MâKARıOS 8EL RTTi; LiSTıN HAIKININ MEŞRU HAKIARLNDAN SÖZ ETTı. ANCAK B'R FıLıSIıN DEVliIıNDcN fANA OLUP OLMADlGlNI BELıRTMEDi. W*SHtNGTON ABD D15iîlen Bakanı Cvrus Vance pnreve başlamasından bu yana düzenledığı ilk basın konferansında çeşitll dış poVttks sorunlanna dettamişUr \'ance konuşma^ına Dogu Avrupa ı!e başlamış ve D» fu Avrupa'da msan haKİan konu^unda Sovyetlerı gerektıgınde uyarmaya devam edeceklennı açıklamıştır Vanc« «Bu Konuda poletnlğe lcaçınavacagız, ancak çız gımızı de slırdıireceğız» demiştir Vance bu tutumun ABD Sovyet llışkilerıni bozacağım sanmadığıru söy lemıştir • Vance, Rodezva Konusunda Ian Smith'ı eleştırerek, «Ian Smıth Amerika'(DeTimı Sa 9, Sü. S de) VANCE KIBRISIA ÇOZUME ıLıJKıN GORÜJLERıNi OAHA AÇIKLAMA Vance:"Doğu Avrupa için Sovyetleri uyarmaya devam edeceğiz, •ır Ecevit: "Denktas ile Makarios'un buluşmaları olumlu bir işarettır,, (Dış Haherlrr Seni«l) Cumiıunyet Halk Partısi Genel Başkanı Bülent Ec«rıt bncekı gun Ansara'da rabar.cı basın meisuo'^n ile vaptıgı göruşraed9, • R u « af Denstas ıle Makanos'un uzun \illardan sonra bır »raya gelmeleri olumlu bır ı?are'» r. demiştir Ote yandan ABD Dısışleri B?kanı Vance trgıltere'de çıkan The Sunday Tırr.es. jrazetesme verd Si demcc^ •Kıbrıs konurjnda aan gönışlenm var ama onları herüz açıklamavacajım» demıstir Vance Kıbns somnunun, «son derece karısık. bır sorun oldugunu da *fttlenne Pklemistır Londra'da toplanan AET Ülkelerı Dıslşlen Bakanları Meclıs Komisyonu, MKE'de 3.8 mılyar tutarında dokuz yeni yolsuzluk saptadı ANKARA, (Cumhurim B0ro»u) Millet Meclısi kamu ıthala'ında ruşvet ve yolsuzluk araştırma komısyonu, Maiina ve Kımja Endustnsı Kurumu nda (MMTJC) yenı bır ıthalat yolsuzluğu oraya çıkarmıştır Komısjon Baskanı CHP Tetardağ MılletvekiU Yılmaz Alpaslan'ın çazetemıza yaptığı açıklamaya gore, «ortava çıkan son tthalat rolsuzluğunun tutan 3 mılrar 821 raılyon üra» dır MKE Kurumu'nda on yıüılt donemm ithalat işlemlenyle ügıli olarak bır arastırmaya gıren MıUft Metlısı kamu ıt^aiâtında rüşvet ve yolsuzluk Somısvonu Kuruma ait dokuz ayn ithalatta yenl yolsuzlukiar sap(De\aou Sa 9, Sü. S de) KATSAYININ 12 OLMASI HUKUK AÇISINDAN MÜMKÜN GÖRÜLÜYOR • ERBAKAN, «AP'NıN KENDıSıNE BAGU GEStZ AKIARMAURDAN YARARLANARAK KANI APü SEZGıN'E CEYAP VERDi. (Cumhuriyet Haber Merkezı) Memur maaş katsayısının butçetun denklıgi bozulmadan aktarma metodu ıle l?'ye çıkanlmasıron mUmkün oldugu açıklanmıştır. Başbakan Yardırncısı Erbakan AP'nın anlaşmaya rağmen partızanlık ıçın bıitçeye koyduğu dengesız paralan dengeleylp katsayıyı 12"ye çıkaracaklarıru bıldirmıştu TUm PerSon Kon ıse Katsayının artmayacağını açıklayan Butçe Komısyonu Paşkam S«zgın'e cevap Tennıştır. ANKA Ajansının habenne göre, Katsayının Mıllet Meclisındeki göruşmeler sırasmda yukseltüebılmesi ıçın Jç metod bulundugunu belırten TBMM llgililen, bu metodJar ıle istendığı takdırde katsayı artışının saglanabüeceginı açıklamışlardır. Bu sçıklarnaya gore, «Mıllet Meclısl Genel Kurulunda çeşıtlı bakanlık butçelennın gorüşulmesı sirasında bu butçelerdekl bazı ödeneklenn azalulması ve Malıye Bakanlığı bütçesme aktanlması yoluvla bır binkım sağlanabilir. Çeşitll bakanlık bütçelerınden yapılacak bu aktarmalar daha sonra Malıye Bakanlıgı bütçesının gorüjulmesı sırasında verilecek bır önerge Ile memur maaş katsayılannın artınlmasında kullanüır Böylelıkle maaş katsayılannın artışından dolayı bütçe glderlerl artınlmamış, sadece bütçe kalemlennden katsayı artısını saglayacak aktarma yapılmıs olur > Başbakan Yardımcısı Necmettm Erbakan, AP'nın hükurnet (Dermını Sa. 9. Stt. 4 de) BAKANUKLARA YAPTIGI DENKATSAYIYI 12YE (IKARTACAKLARINI» SOYLEDı. TUM PERSON • KON, BUTÇE KOMıSYONU BAj YAŞAR KEMAL Çağımızın kavgasını son romanında yazdı .i i ADANA^DA TEKEL SATIŞ DEPOSUNU SOYAN 4 SiLÂHLI, 500 BiN LiRA ALARAK KAÇTI ADANA, (Cumhuriret uuoey Ö. lerl Bürosu) Şehrın Dogu kesımınde bulunan Yavı 'ar semtındekı Tekel'e aıt satış dr osu dün kımlığı saptanamay&n 4 lüşl ts> rafmdan soyulmustur. Saat 14 30 sıralarında Tekel Karsıyaka satış deposuna gelen 4 sojguncu, ellennde tasıdlkları tomsonlarla depova g mlş, buratıakı personelı tehdıtle zararsu hale getırdıkten sonra veznedar Ramazan Koç'a kasadakı paralan vermesıru söjlemlşlerdır Veınedann bır an duraklamasından aınırlenen soyguncular, bu ke« (Deramı Sa 9, Siı. 7 de) BiTKiSEL HATAT» OLAYLARIN ARDINDAKI KIŞ ORTASINA GELİNMESiNE RAĞMEN KÖMÜR SIRASINDA HÂLÂ 40 BiN AiLE BEKLiYOR lalçın PEKŞEN "Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca^ 6 Şubat pazar günü Cumhuriyet'te Katsayı ve Anayasa wr Ikemııde enflasyon hızı en I I azından yuzde Î dolayındaO dır Enflasvonu kısaca fİTatların hızla vuUselmesl, ya da hayat pahalılıçı dİTe tanımlayabUlrız. Enflasvon, halk yığınlannın zaranna bir olardır; ama, spckülatorlerln, fırsatçıların, karabornacılann, stokçuların, aracılann Içlne pelır Toplumun bellrH Wr kesuni enflasvondan vararlanır; jıib, dar çellrlılerın sırtına vnmlur. Dar gelirll keslminhı bır kanadj da Uuşku^uı memurlardır. Tnrkive'd*" memurlara deınokrattk haklan tanınmamiîtır. 1961 Anarasasında memurlaruı ^endıka lcurma haklan blçitnsel ni(ellkte yer alraıştı. Çtmku grev \e toplu sözleşmeyi Içermeren blr sendlkal hak. uygnlamada bir Işe varamaı. 12 Mart baskı doneminde Anayasa gerive dognı değiştirilırken memurlann bıçımsel sendlkal haklan ellerlnden almdı. Ovsa özendlğlmlz Batı urgarhfuıda, tdm çalışanlara frevll toplu söıleşmcll sendikal haklar tanınmaktadır. Ülkemlz bu baknndan Batı'dan çok eerlde bır anians Içindedlr. Sendlkal haklanndan voksun memurlanmız, nllardan berl enflasvon kırşısında savunmasız bırakılmışlardır. Siyasal ıktidarlar. hem enflasyonu durdurmakta veterslzdirler, hem memnnın avlığını dondurmakta duraksamasız. 1977 hutçesini düzenleTen Kar Istsnbul'a yeterlı ölçude komür ayrılmadıgı ıçın kışın ortasına m> Komlsyonda da katsavmm 11 gelmdıfi halde daha 40 bın aıleolması kararlastırılrruîtır. Oysa rın komur sırasmda besledıŞı o* bu katsavının çok daha yflksek rpnılmıçtır Istanbul Komur olması fterektiğinde tum sağduvu Tevzı mudurluğunden alınan bılsahiplen, uzmanlar, hatta siyasal gıye gore, bu yıl Istanbul için partiler blrleşmektedırler. Yeter avrılan 80 00O ton ünyıt fcomünisiz de oisa, katsayının 12 olması nun henuz 41 000 tonu gelmıs ve geroeınl CHP Ue MSP benlmse halka dağıtiıabılmıştır Gerıye mişlerdır. kalan 40 000 tonun gelmestnı bek Butçe Karma Komlsyonundan leyen aılel«rın buyuk bır olası11 olarak çıkan katsayıyı 12'ye lıkla bu >ılkı kdmur tahsıslerıni vukseltmek volunda CHP re ıümuzdekı aylar ıçınde alabıMSP eğilimi butunleşmış, partı leceklerı. hatta bazı aılelenn kovetkıllleri bu yolda demeçler mur alabılmek ıçın vaza kadsr vermfsle'dır. Ne \ar td AP adı bekle\ecegı anlaşılmıştır na Malıre Bakanı, Anavasa'mn Tonu Komur Tevzı Kurumun94uncu maddesi son fıkrasma da 260 265 lıradan satılan hndavanarak bovle bir islemln ola \ıt Komıırunıin dar eehrlı diİPİ<>r ••• den busTik rağtet gorduğunu be (Devamı Sa. 9, Sü 6 (U) Krten ılgıhler avnı komurur özel sektofpn 1(W lıra^a saglara (De\amı Sa 9, S u 4 de) » GERÇEK Parlamenter aylıklarını eski hah'ne getiren öneri komisyonda kabul edildi ANK4RA, (Cumhuriyet Burosu ı Parlamenterlerm odenek \e jolluklaruıı son vapılan zamdan oncekı duzeye getiren Partılerarası Komısyonca hazırlanmış > aia onensı, Mıllet Meclısi Anavasa Komısyonunda dun gece kabul edılmıştır Boylece Par lamenter aylıkları \enıden 16 200 Iıraya ınmektedir. Kabul edılen onenyle son zam kararıyla orta\a çıkan bınkmıs farklar da Hazme ye selır kaydedılmektedır Onerı Butçe Plan Karma Komısyonunda gorusuldukten sonra Mıllet Meclısi Genel Kurulun da ele ahnacaktır. Anavasa Komısvonunaâkı (De\amı Sa 9. Su 6 da) AET Dışişleri Bakanları, Rodezya'ya yardımın kesilmesini kararlaştırdı LONDR* Ingılfre nın başkentı Londra da yapılan OrtaKpazar Dışışlerı Baıtan ları donem toplantısnda Jgu Batı ilışkılerı u uslararası redhiŞçuiK, Doğu Avru pa dakı reıım muhalıllen, 1 Rodezya, Kıbns ve Ispanya daki son olaylar ele alınjnıştır. Toplantıda Rodezj'a'va tlisk!n banş gınşmle^inın sonuçsaz kalmasmaan Ian Sm:th baskanlıfırdakı be%az azınlık 'onetımı sorumlu tu ••ulmus b u ulk^e > vap'lan her tjrlu a^kerî ve ekonomık ^ardımın kesı'mesı kararıaş tınlmıştır (De\amı Sa 9, Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog