Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTXLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FİKRET OTTAM FİY4TI : 20 n . tSTEME ADRKSİ: Çağdas Yayınlan. Sok. 39/41 Cağaloğlu • ÎSTANBÖL Halkevi 53. Yft; SAYI: 1M79 Cumhuri Kurucusu: YUNTJS NADÎ ÇAGDA; YAYINURI Vt ve KARA ahattin EVUBOGLU 14 ^tea/jekJenmiş yerü baskısı vakırivia çıkıyor. Fiyatı: 25 lıra İsteme Adresi: Çağdaş Yayıniavı, Halktvi Sokak 39 41 Cagaloğlu îstanHıl 200 KURIft 19 JUBAT ( 9 7 7 CUMARTESİ ODTU Akademik Konseyi yeni rektör için "güvensizlik,, kararı aldı ANKARA, (Cumhnrfyet Bürojrn) ODTÜ Akadetnik Konseyi, kendüerine danışılmadan Rektörlüge getirilen Prof. Hasan Tan için oybirliğiyle «güvensizlik» karan almıştır. Akademilc Konsey önceki gün, 40 üyesinden 30'unun katılmasıy3a. en kıdemli üye Ord. Prof. Cahit Arif başkanlığında toplanmış ve Hasan Tan'ın rektörlüğe getirilmesini benimsememiştir. Bu konuda alınan kararlar, konsey oturum başkanı Ord. Prof. Cahıt Arif tarafmdan dün ODTÜ kapısında gazetecilere şöyle açıklanmıştır: (tl. Prof. Dr. Hasan Tan'ın Üniversite Konseyine danışümaksızın rektör olarak atanması yaklaşımmı tasvip stmiyoruz. 2. Prof. Tan'ın kişi oiarak ünj Tersitede gliven veren, birle«tjrici, işlerliği sağlayıcı oir yönet;m kuramayacagimn apanıfc or taya çıkmış bulundugu inancındayız. 3. Konsey yönetmeligımn m»a de 5, fıkra 2 hiücmü 'ivannoa. Üniversite Konseyının 29 üyesınce yapümış usulüne aygun Dsv ruru karşısında, Prof. Tan'ın takındıgı tanr ve kullandJîı neMket kurallarma aykırı iladeten keginlikJe kınıyoruz. Kons«y toplantı salonunun, Konsey üyelerinin ytiırtino kapatıhp kilitlenmesini yaktşıksıs bir davraaı» ol&rak 4. Prof. Tan'ın rektörlüğe »tanmasının, üniversitemizin yüK sek menfaatleri balamıncian vv rstt'.ği rahripkâr sonuçlara dtlcitati çeken ve ttendislnı .ektörlligii terke davet eden. oeşiti. »• kademık kuruHarımızca aaha önce aünmıs bulunan karar'aıı uc< tekliyoruz. 5. RektörlüğÜ tonusımda Prot. Tan'a güvenilip. güvenilmediSi konusunda yapılan oylama oybır ligi ile güvensizlik seidinde belirmiştir. Bu durum karşısında Prol. Tan'ın rektörlük eörerini dana fazla uzücü ve üniversiteye «*• rar vericı gelişmelere meydan vermeden derhal ferk 'vtmesıni zorunJu görmekteyiz. * Devamı Sa. 11, Sü. 4de) Orgeneral Sancar, "silâh, araç ve gereç temininde en önemli sorun döviz ve kredi sağlanması,, dedi Turgut GÜNGÖR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Görev süresı yeniden bir yıl uzatılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, son gün lerde sözü edilen erken seçim konusuna ilişkin görüşlerini açık larken. ı<Geçimle de seçimle de aiâkamız yok» demiştir. OrgeneıDevamı Sa. 11, Sü. 7"de) Demirel CHP'ye cevap verdi: "İktidara geleceğinizden eminseniz, önerge vererek sizi iktidara mı getirivereceğiz,, • BAŞBAKAM VE AP GENEL BAJKANI. KOALİSYONUN DURUMUNUN MARI AYINDA KIBRIS HÜKÜMEÎ SORUNUNUN GÖRÜîGNDE ÇÖZÜML PARTİSİNIN YETKİLİ ORGANLARINCA ELE ALINACAĞIK!, KONUSUNDAKİ BİR DEGİŞİKIİK BUANTCAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirsl, erken seçim konusuna iiişkin göriişlerini açıklarken, AP Genei Başkanı sıfatıyla yaptıfı konuşmada CHP'nin önerge getirmesı gerektiğini savunmuş, «Eğer erken seçimin yararına CHP inanıyorsa o görevi bize vermesı gsrekmez, kendisinin o görevi yspması icap eder» demiştir. AP gruplanrun mart ayı içinde üikenin genel siyasi durumunu görüşeceklerini belirten Demiret, «Önergeyi parti grupları mütalaa eder, bir karara \anrlarsa verirler» şeklinde konuşmuş. CHP' nin önerge vermesi konusunu da parti gruplarının karara bağîayacağını bildirrniştir. Dernirel bir gazetecinin. «AP grupları koaüsyonun işlernesinden çok mu nem nun acaba?> biçimindeki sorıısuna, «Onu AP grupları mart ayı içinde yapacafı toplantıda yeniden gözden geçirecektir.» cevabını vermiştir. Erken seçirn konusunda Demirel ile gazeteciler arasında şu konuşma geçmiştir: SORU CHP erken seçim istiyor. fakat bir teklif vermedi. AP olarak siz bir erken seçim tekîifinde bulunacafc mısınız? CEVAP Erken seçim hükü(Devamı Sa. 11, Sü. l d e ) LUNMADIĞINI SÖYLEDİ Ecevit: "Demirel de erken seçim istediğini açıklasın,, CHP IİDERİ. .KOAIİSYON ÖNERGEYİ BİZE VERDİRÎİP ORFAKLARINA BA5KI SONRA YINE SEASKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit. partisinin Kızılcahamam' da düzsnlediği Eğitim Seminerinde dün yaptığı konuşmada, «Ben CHP Genel Başkam olarak açık konuştum. AP Genel Başkanı da açık konuşsun, erken seçimi kabul edeceklerini kamuoyu önünde benirn yaptığım gibi açıkça söylesin, o zaraan, eğer YAPMAK İÇİN ERKEN 5EÇİMİ İSTER GÖftÜNİiP ÇIMOEN KAÇACAK5A, GRUBU ÖNERGEMİZE OY VERMEYECEKSE BÖYLE BİR OYUNA ALET EOİLDEDİ MEK I5IEMEYİZ. önergeyi vermek kendilerine güç geliyorsa, biz de veririz. Ama koalisyon ortaklanna baskı yapmak için erken seçim ister görünüp. önergeyi bize verdirtip, sonra yine erken seçimden kaçacaksa. grubu önergernize oy vermiyecekse, böyle bir oyuna âlet edilmek istemeyiz» demiştir. Ecevit, Üçüncü Egitim Semine rini açış konuşmasmda şunlan söylemiştir; özetle «Uygarlık ve uygarlığın üeri bir aşaması olarak demokrasi, ancak düzenli çalışmayla yüriir. Düzenli çahşmada da teknik ayrıntılann büyük önemi vardır. Türkiyede demokrasinin yasamssım, can gtivenliği sağlanmasını, insanca ve hakça bir düzen ı Devamı Sa. 11, Sü. 1 "! • (• ) VVashington Post gazetesinde yeralan habere göre, Kral Hüseyin 1957 yılında Başkan Eisenhovver döneminde CIA bordrosuna geçirildi; geçen yıl ise Kralın tahsisatı azaltılarak 750 bin dolara indirildi Bakımı yapılan Fantom uçağının otomatik sandalyesi fırladı, iki assubay öldü, bir assubay da ağır yaralandı ESKtŞEHtR. (Cumhuriyet) Onarımı yapılan bir fantom uçagınm otomatik sandalyesinin fıriaması üzerine ıki assubay cavuş ölmüş, bir assubay başçavuş da ağır şekilde yaralanmıştır. Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvretinin 1. Ana Jet Üssii hangannda bulunan fantom uçağının bakımı sırasında, henüz saptanamayan bir nedenle. paraşütle atlama sırasında kullanılan otoma tik sandalye ansızm açılmıştır. Bu sırada onanmı yapmakta olan assubay çavuş Mehmet Cetiner :1e assubay çavuş Fevzi Bevdi:li, çaroan otomatik sandalyeyle hangarın duvanna iırlamıştır. İki görevü assubay. parçalanarak hemen ölmüştür. Uçağm merdive ninde bulunan başçavuş Mustafa Dilek ise, ağır şekilde yaralanmıştır. îî kazasmda h&yatlnnnı k»vbe den iki assubay çavuşun (>;nazeieri bugiin düzenlenecek törenle kaldınlacaktır. örüyonv Yurdun çeşitli yerlerinde patlamalar olurken; Istanbul'da iki öğrenci kurşunlandı (Camhuriyet Haber Merkeıi) İstar.bul'da dün iki öğrenc:, komandolar tarafından kurşunlanarak yaralanmıştır. Bu arada önceki gece İstanbu], İzmir. Ma nisa, Uşak ve Konya'da bazj ban ka şu'oeleriyle, oır karakola pa: j layıeı maddeler atılmış, ancak ; : öîen veya yaralanan olmamıştı:. Komaadolann kurşıtnlarıyla ya ralanan öğrencilerden birinüı. j Özel Fatih Usesi 2. smıf bekle; meli Öfrencilerden Şemsi Ergun oiduğu öğrenilmiştir. Görgü taruklan, öğrencinin okul önünde.T j geçerken. Vefa Lisesinin karşısm öa bulunan İlim Yayrna Cemiyetinden yaylım ateşı açUdığım gb: üükierini iddia etmişlerdir. Po j lis. Şemsi Ergün'e 1012 el ateş | fid:ld:ğinin saptandığını. ancal. ' öğrencinin omuzunöan tek ku: r funla yaralandığını bildirmişti;. Oiaydan sonra Vefa Lisesi öfrer. ! cüer: derslfre givmeye'ek bir forurn oüzenieınişlercLir. İstanbul'daki ikinci kurşunla ma o'ayı. saat 16.30 sıralannda Aksaray'da meydana gelmiştır. (Devamı Sa. 11. Sü. Vde) "CIA, Urdün Krah Hüseyin'e 20 yıldır maaş veriyor,, WASHİNGTON Amerika'nin nüfuzlu gazetelerinden «Washington Post». Amerikan Merkezi Haberaîma Örgüra CİA'nın geçen 20 yıl boyunca Ürdün Krah Hüseyin'e milyon larca dolar gizli ödemede bu lundugunu ileri sürmüştür. Gazetede, Watergate skandalı nı ortaya çıkaran iki gazetecıden biri olan Bob Woodward imzasıyla çıkan bir habere göre, CIA, nakıt olarak ödediği bu paralar karşıhğında ajanlarının, Ortadoğu'nun bu stratejik önemdeki ülkesinde serbestçe faaliyette bulunmaları hakkmı Kral Hüseyin'den tın almıştır. saWashington Posfun iddialarma göre, Kral Hüseyin ayrıca. CIA'ya bizzat istihbarat sağ lamış ve örgütle işbirliğinı kabul eden yüksek düzeydeki dev let görevlilerine, kendisine öde n»n paralardan pay sağlamış tır. Liazete, Kral Hüseyin'in CIA bordrosuna ilk ke7 19.î7 yıiında Eisenhower yönetımı sırasmda geçirüdiğini ve ılk ödemelerin milyonlarca dolan bul duğunu, ancak geçen yıl Kralın tahsisatının önemli ölçüde Başkan Ford. Kral Hiiscvin'.c ilgili CIA nin uygulamasını onaylamış, ancak yeni Başkan Cartfr'a bu konuda biljpi vermemi} (Fotofraf: AP) azaltılarak 750.000 dolara indirildığini de ileri sürmüştür. Haberde, bu ödernelerden Başkan Ford'un ı!k kez CIA eylemlerini kovuşturmakla görevli bir komisyon tarafınrinn haberdar edildiğini, ancak eski Başkan Forrî'un bu uygu(Devamı Sa. 11, Sü. 6'cia) Valinin başvurusuyla Savctlık TÖBDER, TUMDER ve TUTED için soruşturma açtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosuı Ankara Valiliği. TOB • DER. TÜM DER ve TÜTED'i «süresiz» olarak kapattıktan sonra. üç kuruluş hakkında dava açılması . çin savcılığa başvurmuştur. Ankara Savcılıgı. TOE • DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğiu iie TOB DER Yönetim KuruİJ üyelerinin. TÜMDER ve TÜTED yöneticilerinin ifadelerini aimıştır. TÖB DER. TÜM TER ve TÜTED yöneticilerinden bazılan da pazartesi günü s?.vcılığa giderek ifadelerin: vereceklerdir. Savcılıb. soruşturmasını yaptıktan sonra ya «Kovuşturmayd yer olmadığı»na karar verecek (Devamı Sa. 11, Sü. S'de) Vance ile görüşen Enver Sedat: (t Ortadoğu barışının anahtarı ABD'nin elinde,, KAHİRE Ortadoğu sorunu' na çözüm bulmak amacjyla gezisinı sürdüren ABD Dışişteri Bakanı Cyrus Vance'la göriişen Mısır Devlet Baskaru Enver Se j dat. sorunun çözümünün ABD' ye baflı olduğunu öne sürmüş ve •kartların yüzde 99'u Ameri ka'nın elindedir» demiştir. ı Devamı Sa. 11, Sü. 2df) CARTER, DEMİREL'E MESAJINDA SAVUNMA İŞBİRLIĞİ ÂNLAŞMASINA DEĞİNMEDİ (Cumhuriyet Haber Merkezi) ABD Başkanı Carter, Başbakan SuIejTnan Demirel'e bir mesaj göndermiştir. Carter'in mesajında «Belirtmek istediğiniz hernangi bir konu, va da sonın varsa özal temsilcim Ciifford'a söyleyebilirsiniz» dediği öğrenilmiştir. Clark Clifford dün Yunan Başbakanı Karamanlis ve diğer Yunanlı yetkılilerle ABD Yunanistan ve Kıbrıs sorununu iki saat 45 dakika görüşmüştür. Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, «Kıbrıs'la toprsklardan asla tavız verdirtmeyiz» demiştir. ANKA Ajansınm bildirdiğine göre, Başkan Carter'ın Demirel'e gönderdiğı mesajda, Türk Amerikan ilişkileri için Cüfford'un Türkiye'ye geleosğini, Türk lıükümeti yetkililerinden Clifford la gerek üsler, gerekse ikili ilişkiler ve özellikle savunma statüsü ile ilgîli bilgilerin tüm açıklığı ile görüşülmesini talep ettiğı belirtilmiştir. Öğrenildiğine göre. Carter, mesajırda. savurana işbirligi anlaç(Devamı Sa. 11, Sü. ö'det Pasaportu verilen Zekeriya Sertel 1 martta Türkiye'ye dönüyor Kosta DAPONTE PARİS 23 y.ldan bcrı yurt dışmda sürgün yaşamım sürdüren 8ti yaştndaki gazetecı • yazar Zekeriya Sertel dün Parıs Başkonsolosluğumuzdan yıllardir bekîedifi pasaportunu almış tır. Dısişlen Bakanlığınm özel enı1 riyle kendisine bir yıllık normal pasgport verilen Sertel, gazete(Devamı Sa. 11, Sü. ti'da) Parlamenter maaşlarıyla ilgili öneri bugün Senato Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda ele alınıyor AVKARA. (Cumhuriyet Bürosıı) Cumhuriyet Senatosu ^nayr.sa ve Adaîet Komisyonu. bugiîn saat 10.30da toplanarak Mschs ten gelen parlsmenter öcienek vs yolluklannm yeni biçimini Jiunn'eyen yasa önerisini görüşecektir. Mecüs Başkanı Kemal Güver.. Meclis'ten çıkan metni «E:ı k'.sa zamanda görüîülmcşı ıicasıyia: Senato'ya göndermişti. Senaıo Anayasa ve Adalet Koniısyonu (Devamı Sa. 11. Sü. Sâr) OLAYLARIN 6ERÇEK ARD Cumhıırbaşkam Seçiniin ie Carter'in Vıınanistana dönik kampanvası Türki.Te de bii ük tepkiler uyandırmıştı. D^nokrat Partinin ariayı Amerlkata vaşayan Vuıtanlıların oyları ıı loparlayabilmek için Türki^ e aleyhine bir tutunııı beninıemiş, bu Toltla çok ileri Rİtni$ti. İki iilke arasıodaki ilişcilerin bozulrnusından sakınanar, bu gibı şeylerin seçim kaın lanyalarında doğal olduğunu. arter'in haskan şeçildikten son a gfrçekleri £ürüp tutumunu IcpiştireceğinJ ileri sürmüşlerli. Y A l I Sl Z Kovboylar ve Tedhişçiler Carter başkan seçildi. göreve başladj. îjimdi gerçek politlkası nin ne oiduğu belirginleşrr»eğ<? başlamıştır. ABD Cumhurbaşkanı Türk • Yunan sorunları konu sıında eski sa%Tinma bakanJarın dan Clark difford'u (rörevleıv dirmiştir. Clifford 30 yıl önce Truman'ın yardımcılaruıdanctı. O dönemin kalıtımlannı düsüncelerinde Uşıdıfuiı (föstermektc dir. Nitekim Carter'in yardımcısı. AP a.jansının bildirdieine göre son gelişmeleri ele alırken özetle şöyle konnşmuşrur: «Ankara vp Atina Kıbrısta anla>;madıkça Amerikadan rardım beklemesinler.» AP'nin haberi dofruyu yansıtıyorsa bu konuşma çok önemli dir. Çünkii bir gerçeği vurgulamakia kalsa, belki bu önemi ta şımayacaktı. Bu konuşma aynı zamanda bir egemen dünya şo rüşünü ve bir üstürüük fplsefe sinl simgelemektedir. Tnıman clöneminden kalma bakiş açısıv la 1P77 Türkivesine bakılmaktadir, Oysa o dönemden bu yana köprülerin altından çok su akmış, çok şey raşannuştır. Was••• (Drvamı Sa. 11. Sü. «riaı ANKARA ATiNA LEFKOŞE ÜÇGENiNDE AMERiKALI ARABULUCULAR Ümit GÜRTUNA BUGÜN ONİKİNCİ SAYFADA Döverek adam öldürmekten sanık polisleri savunan Erem, «Suçsuz insanı cezalandırmak da işkencedir» dedi IZMİR. (Cumhuriyet E&e BiirosuJ Eşrefpaşa pohs .raıakolu^a Ahmet Lâle adlı KIŞIVI dover'k öldürdüklerı ıddiası ile "ar«ıla nan 4 polisın savunmasını yanan Türkiye Barolar Bırlıgı Başkaın Faruk Erem, önceki friin yarıian duruşmada «Suçsuz olanm ceza landırıiması da işkencı «ayılır» demıstir. Duruşma savcısı. haslinntîa döverek adam öldürmek suçun dan dava açılan poiis ^emuru Şükrü Topkara, Alımet Kaya, D;nçer Demir ve Ekrem EngLn için 8I« yıl arasında değişea j ağır hapis cezası istemısnr. i OKTAY AKBAL'IN EVET HAYIR yazısı (2. Sayfada) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI FAN (5. ORAL'ın Saylada) ÇİZGİSİYLE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog