Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FtKRET OTYAM FIYAT1 : 2 0 TL tSTEME ADRESİ: Çağdas Yayıruan, Sok. 39/41 Cagaloğlu İSTAKBUL Halkevi 53. flü S1TI: 18278 umhurıy< Kumcusu: TTTNUS NAOt 200 KlHtUJ giderlerinin hareanmasının Meclıs Hesaplan Konsisyonu'nun onayına bağlı olduğunu büdiren Yılmaz, Meclis Hesaplan Komısyonunda CEP'nln 8 Idşiyle çogunlukta olduğunu, bır toplantı yaparak bunun karara bağlanacajını ıfade etmıştır. Meclis Hesaplan Komisyonu Uyesi olan (Devsnu Sa 9 Su. b da) ÇAĞDAŞ FAVl.NLARI YAŞAYAN TİYATRO Prof. Özdemir NUTKU 18 JMBAT 1977 CUMA TI¥ATROimJZL'N, DtPttjVÜ, Bl'GO'üNÜ T4RIMN1 OGREÎSEBILECEGİNÎZ KİTAP BaşDaKan Demirel, Bütçe'ye llişkin eleştirileri yanıtlarken, «Ecevit erken seçim konusunda çelişik sözler söylüyor» dedi ANKAKA. (Cumhuriyet BBrosn) Meclis Hesapl&nnı înceleme Komısyonu'nun CHP'li Uyesi îçel Mılletveküi Çetin Yılmaz, Cumhunyet muhabırinln blr sorusu üzenne, parlamenter ödenek ve yolluklanyla ilgıli yasanın 2 marta kadar yettşmemesi hallnde parlamenterlere farla ödenek ve yolluk ödenmeyecegınl bildlrmistir. Bütçenln parlamentoya llışMn Demirel: "Erken seçimi CHP önermeli,, AVKARA. (Cmnlnrrfret Bflronı) 1977 malî yılı Bütçe Yaaa Tagansının MlUet Meclısınde türnünun gdrüsülmesi sırasında, grıbu bulunan sıyasal partılenn aleştırilerini hükümet adma yamtlayan Başbakan Sülevman Demırel, «Muhalefet memlekefı madem kl bunalımdan kurtar mak istiyor, secımde madeın )a Iktidar olacasiar, o halde nedcn ekune kadar bekliyorlar. CHP, MÇİm Onsi'gesi bunu AP'den beklememelıdır» demıştır. Demirel'in bu sözlerl Mıllst Meclisinde tarösm&lara yol »omış CHP'II Orhan Birglt «öyl»>y se seçim oner^esi verlyoruz» deyınce DemlrPİ »Şimdi bütçe g6rüşüyoruz» bıç'rıınde karşüık vsr mıştır. Eleştirileri hüktimet adın* vanıtlayan koouşmasında Demırel, TÜrMye'nta açık rejün lçtade yonetilmekte o.auğunu belırtmıs ve şoyle konuşmuştur «Turkıye'de ban gruplar var açık rejım dışuıda çareler aramaktadırlar, derr.okrasl dışında çare aramaStsdırlar CHsa buntın manası yokhır. Açık rejımın dı ştnda anayasal kuralların dı?ında çare aramanın manası yoletur » Yapüan eleştinlerd* hüküme Orgeneral Yasa yet/jmese de, parlamenterlere Sancar'm I martta zamlı maaş verilmeyecek görev süresinin uzatılması nedeniyle üç ordu komutanınm emekliye ayrılması kesinleşti tln sık sık €08811170™!!? gibi gösterıldıfcını» one süren Demirel, AP've çatıld'ğını oysa AP'nin de hüktimet ıçınde or*aklardan bırı olduğunu batırlataus ve cSo mmluluk ort4ktT, koalısyon federasyon deglldır. Türkıye'yı bu gunku şart.arda koalisyonla yü rutmek çok zcrrlur koalisyonlar zaten dunyan.n her yennde zordur» dem»şhr (Devamı Sa 9 Su 1 de) MuratlSI'in satış fiyatı MObin lira olarak belirlendi ve TOFAŞ fabrikası satışa başladı BÜRSA (CumhorİTet) Sana yl B»kanlıtı Murat 131 model otomobüın satış fıyatını 110 bui lıra olarak saptamış Tofaş otornobil labrilcası yenı fıyat uzerın den bayılere araba teshmıne bajlanuştır. Sanayı Bakarüığı, Jcalite konfrol ve standartlar dairesl MuratlSl'm fıyatını, 86 500 lıra olarak belırlemı?, ancak, Tofaş firması (Deramı Sa. 9 Sil. 6 da) Clifford: "Atina ile Ankara Kıbrıs konusunda anlaşmadan ABD yardımı beklemesinler,^ VtYANA ABD Başkanı Carter'ın özel temsilcısı Clark Clifford, Türkiye ıle Yunanıstan uı Kıbns konusunda anlaştıktan sonra Amerikan vardımı bekleyebılecekleruu belırtmıştır Amerıkan AP Ajansı'mn haberlne gore, Clifford, Kıbns'ta Türk ve Rum taraflannın goruşmeye başlamalannın memnunıyet venci olduğunu da so>lemıştır. Avusturya Başbakanı Bruno Kreısky ile dun yaptığı kısa bır goruşmeden sonra Parlamento binasında gazetecılerlo gdruşen Carter'ın Kıbns ozel temsilcısı Clark Clifford, bundan 30 /Jİ kadar once Truman DoKtrm ıın ılân edıldığı sıralarda Başkan Truman'ın jardımcısı buljndjgunu belırterek şojle konuşmuştur «O tarihlerde Truman DokT'nj, Yunanıstan ıle Turkıve'je genış çapta yardım edılmesı sonucunu vermıştı. 30 jnl sonra aa bugün ABD, bu ıkı ulkeje ıjnı dostluk temeli uzerınde yaklaşmaktadır » Clifford AP'nm ha'oeTme pore, Vıvana'dan avrılnıazdan orce Bırleşmış Mılletier Oenel Se^reterı Kurt Waldheırr'ıa oır goışiıe vanmı^t.r Gorus nedcr «on ra Walahe:m. Kıbns ta (,0"™!!» bu yıl ıçınde ulasılmasınm mum kun olabıleceğmı sovlemıçf r (De\amı Sa fl Su. 5 dc) Turgut GÜNGÖR ANKARA, (Cumhurlyet Bürorol Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sem'h Sancar'ın gorev sürestnın Bakanlar Kurulu kararıyla yenıden bır yıl uzatılması uzeruıe, ağııstos a\inda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 2 ve 3 (Devamı Sa. 9, Sü. 3de) Ege'de piyasa açılmadan rekoltenin dörtte birine yakın tütünü tüccarın düşük fiyatla aldıgı one suruldu IZM1R, (Comhariyet Efe B0ro»u) Ege ekıci yaprak tütun pıyasasının açılışına üç gun kala tuccann rekoltenm yuzde 25'ıni Ilân edllecek başfıyatın yılzde 20 aşafısına aldıfı öne sürulraüştür. Izmlr tlıne bağlı 7 Uçenın Zıraat Odaları Başkanlannın dün ortaklaşa düzenledlklen basın toplantıeında Zıraat Odalarmm merkez yönetlcılerının üretıcıye ters düşerek MC hükümetı paralelınde açıklamalarda bulunduklan beHrtllmiş, başfiyatın 60 lıra ortalama fıvatın 50 lıra, koruyucu flyatm 45 lira olması ıstenmış tar Seferıhisar, ürla, Çeşme, Kı nık, Ödemış, TorbaİJ, Selçuk Zi raat Odaları Başkanlan basın toplantısında yaptıklan konuşmalarda, malıyetın Izmır tlı için 45 5 lıra, Ege bolgesı ıçın 46 5 Lra olarak behrlendığını belırtmışler, Tekel'in alımlan üç gıin ıçınde bıurmesını tutun istek formlannın 30 mart tarıhıne dek ertelenmesinı ıstemışlerdır Basın toplantısında Zıraat Odalan Paşkanlan özetle şoyıe konuş» muşlardır (Deramı Sa 9 Sü. 6 da) Buca'da üç hükümlüden ikisi dayak, biri ihmal sonucu öldü,5 • CEZAEVıNDE TUÎUKLU BULUNAN 23 HÜKUMLU SAVCRI6A ıHBARDA BULUNARAK SORUŞTURMA : AÇILMASINI 1STED1LER tZMIR, (Cnmhnrlvet Eje Bdrosn) Bu ca Merkez Cezaevi'nde cınavet suçundan 9 yıidanberı tutuklu bulunan AZÎZ Guçlü ıle 22 arkadaşı, tzmır Cumhunyet Savcılîğına baş\urarak son zamanlarda 2 hukünüünun da vakla, bır hukumlünün de ıhmal nedeniyle oldurülduklermi ve bu nedenle sorumlular hakkında soruşturma açılarak suçlulann ceealandınlmalannı istemışlerdlr. Azız Güçlü'den başka Adnan Gorgıl Ce mal Duzgel, Bavram Kanvus, Cafer Kdkkaya, Mustafa Bozkuş, Ethem Yasın, Mehmet Akın, Saml Aksoy, Mahmut Tosun. Huseym Kars, Basrı Yıidıı, KambeT Tasöetnfr, Hasan Kara, Nıyarl Balıkçı, Halıl fygımturk Ha (Deramı Sa 9, Su 3de) Yargıtay, îller Bankası eski Genel Müdürünü sorumlu buldu ANKARA, (ANKA) Yargıtay ll'nci Hukuk Daıresı bir arsa yolsuzluğu ıddıalarına kanşan lller Bankası eskl genel mudiirlennden ve AP eski mıUetvekillerinden Esat Kıratlıoğlu hakkında açılan davayı redde den Ankara 10'uncu Aslıye Hukuk Mahkemesi karannı bozmuştur. Mehmet Kavala adlı işadamının 1 mılyon 680 bın lıra değe nnde olduğu belırtılen arsasım 3 mılvon 773 buı lıraya alan IKer Bankası eski muduru Kı rathoflu ve Nacı Lnver hakkında 1971 yııında lller Bankası Genel Mudurluğü tarafmdan açı lan tazmınat davasında adı geçenlerın. yasa ve tüzuklere aj'Kirı olarak arsa satın alıp ha zıneyl Barara soktuklan flerl sürulmüşhl (Deramı Sa. 9 Su. S ds) KIRATllOfilU'NÜH IJADAMI MEHMET KAVALA NIN 1 6 MılYON LıRA DEGERıNDEKi ARSASINI 3,7 MılYON L'RAYA AIDIĞI 1DD1A EDılıYORDU. Havals Başkanı: "THY'de şimdilik yeniden greve gitmeyi düşünmüyoruz,, (Cumlıuriyet Haber Merkezi) Havaîş Sendıkası Genel Başkanı Erdoğan Balcı, Dani';*av'ın Bakanlar Kurulu"nun grevı ertoleme karannı durdurmasmdan sonra, istedıkleri an grevı başla tablleceklsrınl, «ancak Türk çocukiarı olarak en had noktaya gelmeden greve gıtmeyı düşuome dıklerını» sovlemıştır. Bakanlar Kurulunun grevl ertelemesınden sonra lşverenle her hangı bır goruşmenın yapılmadığuıı ve henuz olumlu b:r gelışme de olmadıgını bellrten Bal cı, daha Oncevi grev uygulamasında sadece ulusal kuruluş olan THY'nın degıl. butun ulusal çıkarların çolt >onu üe olumsuz etkılendıgıne taıuk olduklarıru bıldırmıştır Işverenın gelıp goruşme ıstegın de bulunjr.asını oekledtklermı sojleven Bala, «Dılefımız odur kı, bızım gıbı bu ulkenın çocuk ları olan THY ust vonetıclen IIP (De\amj Sa 9 Su 8 de) ODTÜ'de Rektöre karşı direnme sürü/or ANKARA, (Cumhurivet Büro<ıı> ODTU oğrencılen unıversıteye gsl melerıne ragmen dun yıne derslere gırmezken Mutevelli Hev«tının Rektorluğe \aptıgı atamau protesto ıçın rektor yardımcı'anndan sonra ODTU Inşaat Bolumü Başkanı Ruş+ü Yuce ve ıki arkadaşı ile Îçel Kampusu Dekanı Prof Uğjr Ersov da gorevlerm den ıstıfa etmışlerdır. Mühendıslık Fakültesi Genel Kurulu dün raptığı toplantıda, ov bırlığı ıle aldığı bır kararla, >enı Rektbre gorevı terketme çağnsmda bulunmuş ve hıçbır ıdarî gorev ahnmayacagı duyurulmuştur Bu arada, ünıversıte konsevının olağanustu olarak toplanması ıstemı ODTU Rektorü Prof Hasan Tan tarafjıdan reddedümış, bJnun üzerıne konsey, Rektdr olmadan, ofretım uyelerının büyux bır bolumuyle toplanmışbr Konseyın toplantıya çağmlması tçın uyelerin tam yarısının 1/2'si yazılı olarak Rektor Tan'a basvurmuş, ancak Tan, Konseyı, Konsey Yonetiminin 5 maddesi gereğince toplan'ıya çağırraayabUeceğını be lırterek, bu ıstemı reddetmıştır Saat 14 30'da başlayarak akşam uzen bıten toplantıda, Konseyın aldığı kararlar, bugün ünıversıte(Devamı Sa 9. Sü. i de) ABD Dışişleri Bakanı Vance; FKÖ'nün Cenevre Konferansına katılmasının olanaksız olduğunu söyledi GECEKONDU ARAZiSi YUZÜNDEN ÇIKAN ÇATIŞMADA 1 KiŞj ÖLDÜ; 3 KiŞi YARALANDI TU r A ANKARA'DA TSİP'E ATEŞ AÇILDI; KOMANDOLAR ISTANBUL'DA BİR KAHVEYİ BASTI (Cumhuriyet Haber Merkesl) Yurtta dun komandoların eylemlen sürmüş, bazı kışı ve kuruluşlar saldınya ugramış, bazı demekler kapatılmıştır. îstanbulda komandoların karargâhında yakalanan 6 kışı dün tutuklanmıştır Ankara'da, 50. Yıl Lısesme, sa* cı mılıtanların yaptıklan süâhlı saldm sırasında kalp knzı geçırerek olen Handan Ozturk ve tabanca kurşunu ıle yaralanan Gur buz Alıcı, Dursun Akçora ve Şenol Mak adlı oğrencılenn arkadaş ları olayı protesto ıçın dün derslere gırmemlştir. Öğrencıler bugun de derslere gırmeyeceklerinı bıldırmışlerdır TSIP'ın Anis3ra u merkezinın kapısı oncein gece bılınmeyan kışıler taralmdan ıcurşunlanmış tır. Kapıya uç el ateş eden kışı ler daha sonra jeaçmışlajdır. Olayla ılgılı olarak bır açıklajna \apan TStP \nkara îl Başkanı Mehmet Yucel. «Bu kışıler ıster MC'nm pra"akotönl, ıster Ülkıi Ocaklı, ister karşı devnmci olsun saldınnın hedefi sosyaltan dir» demıştir. Keçıoren üemırkapı duragi Cem apartmanında oturan, Sosyal Hızmetler Akademısı oğren cısı R«cep Aslan, pencere önürı de ders çalısırkcn meçhul kışi(Oevamı Sa 9. Sü 7 de) TEL • AVtV Ortadoğu sorununa çozum bulmak amacıyla gezıye çıkan ve Israıl'dekı goruşme lenru tamamladıktan sonra Mısır'ın Baskentı Kahıre'ye geçen ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, japtığı basın toplantısında, Füıstm Kurtuluş örgutu (FKO) nün Cenevre Konferansına katılmasının olanaKsız olduğunu sov lenııştır. FKÖ Merkez Konsevı ise, Beyrutta yaptıgı toplantıdan sonra yayırüadığı büdinde, PKO nun IsraıHe dıyalog kurduğu ya da tsraıl'ı tanıyacağına ılişkın Avusturya Basbakanına bır belge verdjfı yolundakı haberlen yalan iamıştır. VANCE'ıN AÇIKLAMA5I tsraiı Başbakanı Rabuı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı AUon'la goruşmelennı tamamladıktan sonra TelAvıv'de bır basın toplantısı yapan ABD Dışi3len Bakanı Vance, çıktığı Ortadogn gezısınde barış olanaklannı araşüracagını bıldırmış ve Fılıstin sorununa degınerek, «Püıstm (Devamı Sa 9. Su 4 de) ' z ı sı z (tstanbul Haber Serrisl) Trabzon'un Sürmene tlçesl Dağbaşı koyunden altı ay once Istanbul'a gelen \e Umranıyede kı Radyo Vencı Istasyonu çevre MÜTEVELLİ HEYETt, ODTÜ REKTÖRLÜĞÜNE MHP EĞİ1JMLÎ HASAN TAN'I ATADI. (Basın) sınde bulunan Mıllı emlâ.ie aıt arsalara gecekondu yapan ıkı Ağır Ceza'da yargılanan Ortaklar öğrencilerine «Dininiz nedir, Türk müsünüz?» diye soruldu AYDIN. (Cumhuriyet) 1974 yıh ıçınde Ögretmen Okulu mezunlarına tanınan ogretmenliıî nakla rınm kaldırılmasını Drotesto etmeâ amacnla gınştıklerı eylem<îen oturu DGM'de yargıldnan, an cai buniann kapanmasıyla dosyaları Avduı Ağır Ceza Mahkemesıne gonderılen 52 sanıklı da\aaın duruşması dun başlamışUr. Duruşmada Mahkere Bişkam nın oğrencıiere «Dırınız redır Turk musunuz'ıj bıçım;nde soiı sornası, vanıtlan turanaŞa seçırt mesı oğrencılenn protes^ılarına solaçnıştır Dunku durjşmava 27 ogrencı katılmıştır Dıier oğ rencılerm ^ e Ortaklar Og'etTien Lısesı Muduru Esat Sa«can tarafından duruşmava gorderılme dıklen belırtılmıştır. Duruşma ba$ka bır gune bıraKilmıştır. komşu aıle arasında dun s>aoah sılahlı çatışma çıkmıştır. Cecekondulann çevresındeKi 3razıve ae saiup olmak ısteyen ıkı komsa aıle arasmdakı sılahlı çatışma sonucu bır iişı olmuş, uç kışı de jaralanmıştır Surmene Da£başı koyunden kal kıp Istanbul'a geien ve bu ientte toprak sahıbı olmak ıstejen ıkı komşu aıle Ümranıre sırtlannda (Devamı Sa 9 Su 4 de) O I \X A C A V A V\\ A j A • /V C A LJ T C j M l l I C İWİ A D \t P l M İMV GÖZLEM UÛUR MUMCU SÜREN 13 KiŞi TUTUKLANDI (IstanbuJ Haber Servisi) Pı\asaya sahte Alman Markı surduklen gerekçesıjle Malı Şuo» tarafmdan yakalanan 13 kışı, nobetçı mahkemece tutuklanmıştı: Italja'da oasüan ve gerçeklerın den hemen hemen ayırt olunamav^an sahte marklann büyuk bır bolumunun Turkıyeje getınldığı, Mali Şube detektıflennoe saptanmıştır Ancak şebekenın yakalan ması içın bır ay sure ile ızleme yapan mall polıs detektıflert. ön cekı akşam Lâleü'de bır oto galensmı, daha sonra bır den ımalathanesını basarak degerı yanm mılyon lıra tutarında sahte mark ele geçırmışlerdır. Sahte 100'luk bantaıotlann Or tadoğu'ya sürultnesmı sağlayan şebeke şefının bır Sunyelı olduğunu soyhven ılgılıler, «Kalpazan lıgı Mafıa jonetmektedır. Muhtemelen Sıcılya'da basıldığı sanılan sahte Alman markJarını gerçeklennden ayırmak çok zor. Ancak bu paranın sahtelıgıni uzn^anıar saptayabılır. Alman Hukümetı sureklı yayın yaparak Mafıanın sahte mark basarak butun dunya pıyasalanna surmeğe basladığıııı açıklamtştır Istanbul'da japılan operasyon başan ıle sonuçlanm^ştır. Ancak pıyasaya daha çok Alman Markmın surulduğunu sanıyoruz. Bu nedenle mark alı? vençı vapan vatandaşlann dıkkatlı olmalan BankaIdr hancınde ozellıkle 100'luk banknotian almamaları gerek mektedır» demısle'd'r Ahşamadikları Kıbrıs'm Gerçekleri KIBRISTA yeniden kurulmasma karar verilen devletin yapısal niteliğinı açıldayan terim uzerindeki tartışmalar oldukça ilgınç ve anlamlıdır. Makanos, «Federasyon» biçlmı uzerinde anlaşraaya varümasuıa karşm, bunun zıddı anlamına gelen «unıter» terimini kullanma' tan vaz geçmek istememektedır. BM Genel Sekreterı Waldhpımin goru>meler sırasındaki uyarısı uzerıne Başpıskopos, «Tck devlet» dejımini seçmıştir. 1970'deld toplumlararası goruşmeler de unıter tanımı uzermdekı tartışmalarla geçmıştı Zamanın Dışışleri Bakanı olan ÇajlayanRII. bugun Makannr/ımkıne benzer bir tanımlama ile Turk tezıni «bağımsiz ve bolce muh tariyetine davanan ııniter devlet» biçıminde açıblamaktaydı. ÇağtgTangıl'ın tanınu, Inunu'nün Orhan APAYDIN de o dönem Parlamento tartısmalannda belirttıgı gibi, yanüs, Makarios un bugunku tanınüaması ise maksatlıdır. MAKARİOS bugunku koşuUarda, yeniden tmrulacak devletin yapısal nıtelıginin federatıf obnasına karşı değildJr. Ister eskıden oldugu gibi fonksljonel, ister bugun Tiirk toplumunun ileri gurdnğü glbl bolgesel olsun tek bır devletin kıırulması Kıbns Rum (oplumunun çıkarlarına ters dâşmemektedır Başpiskopos, ıkincı Lef Koşe Boruşmelerınden sonra, bir Türk gazeterı«ine bu Röröşunu açıkJıkla şoyle anlatmaktadır: «LNtTKR devlet ıle tek (single) tenmlen arasııı da Fazla fark voktur Hatta son toplantıda bel geye tek tenmmın konma^ını ısledım Fakat (Deramı 7 Sarfad 1 SEKA bazı kâğıt ve karton türlerine .% 1682 arasında zam yaptı İZMİT, (Cevdet YAKUP bildiriyor) SEKA Genel Mudurlugu, bazı kâğıt ve karton tıirlerıne sessızce zam uygulamıştır Yapı'an zam oranı vuzde 16 :1e juzde 82 arasında degişmekted.r Henuz bır açıklarra yapılma^an bu zamlara gore, renklı pelur kâğıdının kıiosu 15 lıradan 25 lırava gn kartonun tonu 62ü J lıradaıi 8500 lıraya, bevaz ^u'fr (De\amı Sa 9. Su » de) TUTUKUNANIAR rtık Mısır'dald «Sağır Sultan» blle dnydu: TRT Genel Mudurluğü koltuğuna bafda? kuran Şaban Karatas, yass ve hukuk dısı bir işgalcidir. Bu Isgalci, TRT içinde suç ortaJdan ile birlifete hergun «deviet memuriretini gasp suçu» işlemektedir. Karataş, Cepbe iktidannın dümen suyundaki yaym politikasuıı, TRT Haber Dairesi Baskanlığına getırilen Haml Tezkan adındaki bır AP eski mılletvekılı elıyle yurutmektedlr. Tezkan, bir «parti komiseri* gibı, haberleri denetlemekte \c Cephe partilennin gozcüsu ve sozcnsu olarak förev yapmaktadır. TRT içinde, butun bu olumsuz koşullara, bu işjallere karşı, gorevıni, \nayasa ve TRT Ukelerine çöre yapmaya çslışan namuslu \e duriıst mudürler, müdür yardımcıları, progratncılar, spikerler, kameramanlar da vardtr. Karataş, bu namuslu TRT emekçilerinin yıireklerine blr «ta$> gibi oturmuştur. TRT Karataşlarm Tezkanlann çiftliği midir? Bu Anavasa kurulu^u, Turk lıaliiııın mafıdır. Ekranlar, Demirel• lerin, Turkeşlerin FeyzıoğuIIannın «karagoz perdesi» de değıldır. Mıkrofonlar ise Cephe iktidannın «tnegafonu* olamaz. fld uç giın once, bir namuslu TRT emekçisi üe TRT isgalcılerinın çatışmasma tanık oiundır Ankar» V'alisi Deıamı 7. Sayfads) A Sunye uyrukhı ^tuhammet (Devajru Sa 9 Su. X de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog