Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Göğü srtamazsnz. Çatna kapiatnz. 53. ril; Mfl: 18877 Cumhuriyel Ktrraeusn: YÜNTIS NADÎ 200 UJMQ matematık UNIVERS TE ADAV AOi C N İU3İNC TEST UYG'JLJV.IALAFİİ Isîf me adresi iıküjpSok No 2SKıHav.rA\KARA t«r>lu ıstcklrrdc "10 buvuk lupçıü'» *>25 ındi'im ^apı!ır MODERN, COZUMUJ 17 JOMT (977 PHÇ!MM Danıştay 3 kuruluşun kapatılması veTHY ii grevinin ertelenmesi kararlarını durdurdu A.VKARA. (Cumhuriyet Bflrosn) Damştay, Ankara Vahliğinin TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED'in kapatüm&sı ve Bakarüar Kurulu'nun THY grevinin Iki ay süreyle ertelenmesıne ilişkin kararlarını durdurmuştur. Danıştay 12. Dairesi, Anhara Valiliğince kapatılan üç meı'ek kruruluşu için, savunma alınırtcaya kadar «yüriltmenin durduıulmasına» karar vermiştir. Karar ildye karşi Oç oyla ahn mış ve Ankara Vaitlığıne «arınma için on günlük sıire tanrm»tır. Savunmanın alınmasmdin sonra. Danıştayca Valilik u/gulaması hakkında aynca karar venl ecektir. Büindiği gıbi. 10 şubat 1977 tarihinde Ankara Vallsı Durnrus Yalçın. Ankara'da bir miting düzenleyen TÖBDEB, TÜMPER (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancar'ın görev siiresi Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl daha uzatıldı AYKARA. (Cumhurlyet Bflrostı) Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'm gorev suresi Bakanlar Kurulu karanyla 7 mart 1977 tanhınden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır. Genelkurmay Genel Sekreterligi Basm Yayın ve Halkla llişkiler Şubesı'nın dün saat 17.30'da bu konuda yaptığı açıklama aynen şöyledır: (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) FİKiRTEPEDE'Ki BASKINDA 6 KiŞi GÖZALTINA ALIND! KAPISINDA «TÜRK YURDU» LEVHASI BULUNAN VE PANSiYON OLARÂK KULLANILAN BiNANIN ÇATISINDAKi BİR ÇANTADAN SON MODEL 14'LÜK TABANCALAR ÇIKTI GÖZALTINA ALINANLARDAN DÖRDÜ ÖGRENCi, BiRi KAPICI VEBJRi DE iŞÇi BASKİN SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR.. Komando karargâhı evde çok sayıda silah bulundu Komandolarm karargih olarak kullandıklan Kadıkoy Fıkirtepesı'ndeki bir apartman daıresı, Siyasi Polis tarafından öncekı akşam basılmıştır. Pohs yaptığı aramada son model 14lük Browning marka dört adet tabanca, çok sayıda mermi, zincir ve sopa ele geçirmiş, altı kişıyi de gözaltına almıstır. KADIKOY KARAR6AH( Komandolann Kadıkoy yöresindeki saldınlarmın yönetild:gı karsrgâh olarak bellrlenen Fıkirtepe, Kasnali Caddesi Enbıya Sokak 14 sayılı apartmamn komando yuvası haline dönüştürüldüğu, Siyasi Pohs tarafından saptanmıştır. Çok sayıda silâh ve öteki patlayıcı maddelerın de bulunduğuna dair istihbarat slan SiyasJ Polte. önceJd akşam kapısında, «Türk Yurdu» levhası bulunan ve pansiyon olarak kullanılan binayı basmıştır. Fikirtepe Atatürk Egitim Enstitüsüne çok yatan olan pansiyona, sık sık meydana gelen koraando saldınlanndan sonra bazı kişilerın sığındıklarl da öne sürülmektedir. Otomatik silâhlı ve çelüc ye lekll siyasi şube detektiflerinm yaptıkları baskın sonunda, çatı arasına bir çanta içine çizlenmis, dort adet son model Brownıng marka 141ük silâh bulunmuştur. Pansiyonun öteki bölmelerirjde ise, bu silâhlara ait merrru'erla boş kovanlar, cop ve yakın çstışmalarda kullanıldığı ilert sürülen rincirler bulunmuştur. Siyasi polis ilgilileri, pansiyonda süâh bulunduru!dugJ gerekçesi He bu yerin arandığını, soruştur..ıanuı sürdürüldügtinü söylemjşlerd^. GÖUITINA ALINANUR Komando karargâhı olarak :ddıa olunan apartmandaki srama sırasmda Bursa Iktisadi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ögrencisi Faruk Akgün, Atatürk fcgitim Enstitüsü öğrencilerinden Musta(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) Ecevit: "Ekonominin foyası iyice meydana çıkmadan Demirel seçim sandığma ulaşmak istiyor,, MİLIET MECLİSİ'NDE GÖRÜ5ÜIMEĞE BA5LANAN 1977 BÜÎÇE5İ ÜZERİNDE AP GRUBUNUN GÖRÛStERİNİ AÇIKIAYAN BAJKANVEKİLİ OĞUZ AYGÜN, «BİZ ERKEN SEÇİMİ CHP GİBİ FANTEZİ (H5UN DİYE İSTEMİYORUZ, GERÇEKTEN LÜZUMUNA INANIYORUZ» DEDİ ANKARA, (Cnmhurlyet BüTOSU) 1977 maii yılı bütçe tasar^ı dün Millet Meelisı Genel Kurulu"nda görüşülmeye baslanmı», CHP grubunun görüşlerini açıklayan Genel Başkan BUlent Ecevit konuşmasındft, 1977 bütçesini seçimlik ve göstermelüt olarak niteleyerek, AP*nin ve Başbakan Süleyman Demirel'in «Ekonominin foyası iyıce meydana çıkmadan seçım sandığına kapağı atabilmek istediklerini» söylemlştir. Kemal Güven'in Baskanlığı"nda toplanan Milîet Meclisi'n de, salonda çok az sayıda milletvekili bulunması nedeniyle çogunlugun sağlanması oldukça uzun sürmuş, 15 dakika surayle Başkan Güven Genel Kunü'u «Çoğunluk saflamak üzere arkadaşlanmın dugraelerine basmalarını nca ediyorum» dıye uyarmak zorunda kalmıştır. Maiıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un sunuş konuşmasını yapmasından sonra gbrüşmelere geçilmiş, DP adına Özer ölçmen, MSP adına SUleyman Arif Emre, CHP adına Bülent Ecevit. AP adına da Ogur Aygıin konuşmuşlardır. Eleştır;;erı buglin Basbakan Demirel yanıtlayacaktır. KÜRSÜDE Maiıye Bakanı Ergwwkon, sunuş konuşmasında. Bütçe Plan Karma Komisyonu'nda ve Cumhuriyet Senatosu'nda dile getırdiği görü^lerini yinelemiş. «Bu bütçe bir gelişme ve büyüme bütçesidir. Enflasyonla mücadele bütçesidir. Bu bütçeyle daha çok Türk vatandasına güvenlik getinnekteyiz> demiştir. Bütçe kaynaldannın «Gerçek çi ölçülerde kullanılacagını» one süren Ergenekon. Türkıyenin 1977 sonunda yeniden bir »eçim geçirecegine işaret etmis, bu yuzden 1977'de yeniden terael kararlar alınacafını belirterek, bütçenin 1976 sonunda Türkiye'nin sahip oldugu olanaklarla 1977 içindeki gereksinmelerinı ve gelecek yıllara aıt gelişme hedeflerini ahenkleştirecek bir görüşle hazırlandıgını ifade etrmştir. Ergenekon aynca butoe gelir tah(Devanu 5. sarfada) Ankara'daki 50. Yıl Lisesi Öğrencilerine komandolar ateş açtı, bir kız oğrencı kalp krizi geçirip öldü Cumhuriret Hsber Merketl Komandolann eylemlerı dün de sUnnüş, Ankara'da dü. Yıl Lisesine giden ögrencilen raflım ateşıne tutan sağcı militanlar. Gürbüz Alıcı admdakj ögrencinin ağır yaralanmasına yol açmışlardır. Olay verindo silâh seslerinden heyecanlanan okulun beklemeli kız öğrencilerinden Handan öetürk'ün ise kalp kriılnden bldügü bğrenılmiştir. Saldırı sırasında gögsünden tabanca. kurşunu ile jaralanan Gürbüa Alıa'mn durumunun ağır oldugu bildirilmiştir. Yaylım ateşinden Dursun Akçora ile Şe nol Mah admdaki bğrenciler de hafif sekilde yaralanmışiardır. Görgü tanıilan, saat 07.40 sı ralannda altı kişilüt bir koman (Devanu Sa. 9, Sfi. 7 de ODTÜ'de Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Mütevelli Heyetin yetkileri sona erdi; yeni rektöre tepkiler sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesinin Ortadogu Teknlk Üniversitesi yasasına ilişkin iptal kararı dünden ıtit>a ren yürürlüğe girmiş ve ODTÜ Mütevelli Heyetinin Rektör dışında atama yapma ya da gorevden alma yetkileri sona ermiş tir. Mütevelli Heyetin, sözkonusu sürenin dolmasına iki gün kala rektörlüğe yaptığı atama ya karşı tepkiler de sürmektedir. ODTÜ yasasının, Mütevelli Heyetinin yetkilerine ilişkin hazı hükümleri dün yıirürlülcten kalkmıştır. Mütevelli Heyetinin Rektör dısında Dekanlar ve Ö* retim üyelerinin atanmalan ve görevden alınmalarma ilişkin hiç bir yetkisi kalmamıştır. Anayasa Mahkemesinin, yeni bir yasa çıkanlması konusunda tanıdıgı altı aylık süre dün dolmuş, altı ay içinde hükümet yeni bir yasa çı karmadığından, iptal edilen yasa hükümleri «geçersiz» duruma gel miştir. Geçen yıl, CDTÜ'den çıkanlan 25 Ögretim üyesi, Danıştay'a baş vurarak haklanndaki MUtevelli Heyet karannın ve ODTÜ yasasının Mütevelll Heyetin yetküenne ilişkin yasa hükümlerlnln lptalini istemişlerdır. Danıştay, bajvuran Öğretim üyelerinin davayı Anayasa Mahkemesine götünne isteklerini yerinde bularak, dava(Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) DENKTAŞ, RUMLARIN TÜRK MÜLKİYETİNDEKİ TOPRAK ORANIYLA iLGILi İDDİALARINI «YALAN» DiYE NiTELEDi / LEFKOŞE KTFD Başkanı Rauf Denktaş, dun Türk gazetecılerine Kıbns sorununun kesin çorümıtn© ilişkin görüş ve tutumlan hakfar.da açıklamalar yapmış, Ruml&rın Türklerin mülki yetindeM topraklann oranıyla ilgili iddialarının «yeni bır yalan« olduğunu bildirmiş, iki bölgeli federasyon gerçekleştiğinde, devlete aıt boş topraklann da ilu toplum arasında eşıt oranlarda bölünmesl gerekeceginl savunmuştur. Denktaş, Makarios'la yaptıgı son görüşmeden sonra, Başpıskoposun, kurulacak Kıbns Federasyonunun «üniter» bır devlet olacagına ilişkin sozlerını bir «dil sürçmesi» olarak nitelemış, «iirüter devlet diye birşey konuşulmus degildir> demiştir. Rauf Denktaş, KTFD Başkanlığı'nda dün sabah TBT ve bazı Türlc ajanslan muhabirlerinin sorularını yanıtlarken, «Rum basıru Türklerin toprak mülkiyetının hükümet arazisi ile birlikte yüzde 16 dolayında vermekte. C y » sa biz yüzde 32,8 oranmda mül(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) MiT'te görevli bir albay tabanca ile intihâr etti AN'KARA, (A.VKA.) ^ÎİT g»revlilerınden Vasfi Engın adiı bır Deniz Albayı, önceki gün evinda beylık tabancasıyla intüıar etmiştir. Adana'da bulunan Dördüncii Kolordu Komutanı KorgecerEl Recai Engın'in kardeşi olan Aîbay Vasfi Engm'ın ıntihar nederu 8nlaşıîamamıştır. 42 yasında oîan Vasfi Engin'ın yülü îstihbarp.t Teşkilâb'nda çalıştığı öğrerülmıştir. Albay Vasfi aıgin'in bir ay fnce psikolojik bir rahatsızlıgı ol(Devamı Sa. 9. Sfl. 4 dc) Carter: Clifford'un gezisi ABD ile Türkiye ve Yunanistan'ın ilişkilerini güçlendirecek, ÇAĞLAYANGIL: 'DENKTAŞ İLE MAKARİOS'UN BULUŞMASI CESARET VERİCİ VE YAPICI BİR HAREKETTİR,, BEBN Dışişleri Bakatı îhsan Sabri Çağlayan?!! Bern'de Belvü Otelinde düzenlediği basm topiar.tısında, Türkıya'nin bürJn tarıhi boyunca Asva ile A\Tupa. Doğu ile Batı Avrupa arasır.dâ bır köprü olduguna dikkat: çekerek, «Türkiye'nin. dünyanm bu gergin bölgesinde bütün genlimlerin azalmasında ve giderek bütün düşmanlıkların orradan kaldarılmasında büyui çıkan var dır» demiştir. Çağlayangil, Türk:yenin eko nomık yapısı ve dış politıkası konularuıda bilgiler verdiği basm toplantısında Kıbns konusuna da değinmiş ve «Kıbns Türk ve Rum toplumlannın en jetkıli liderleri olan Denktaş ve M^karios buluşması çok cesaret verıci ve yapıcı bir haraket noktası teşkil etmektedir. Bu şekilde başlatılan süreç kesin bir çözüm el de edilinceye kadar sürdjrülnıelidir» şeklinde konuşmuştur. Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çaflayangil basın toplantı&mda TürkYunan ılişkileri konusinda şöyle demiştir: «Bölgesel planda, maalesel Yunanistan hanç. bütun komşuîarımızla mükemmel ılışkıler 'çerısindeyız. Maalesef dıyorum. çün kü butun samimiyetim:zle iiu ulks arasındaki dostluğun ve ısbirlığinın gereğine inanmaıctcy:?. Karşıhklı çıkarlar. çeşıt'.ı vakm lıklar, alışkanlık, gelene'K ve sdet ler ve son olarak bu ikı ülkeyi kom^u olmaya mahkum eden cografl durum böyle b!r dostluğu, işbirliğini ve uluslar arasında yaklaşımı gerektirrnektecur. Bununla bırlikte günümüzde bu çok arzu edilen yaklaşmayı önleyen bazı problemlenmiz bulunmaktadır. Herşeyden onc» Ege der.izme ilışkın bır dız: sorun vardır. Kıta Sahanlıgınm sınırlandırılması, hava sahasının kullanılması. Yunanistan'ın Ege Adalarını anlaşmalar hilâfına silâhlandırması bu problemlerın (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) DPT KOMiSYONU RAPORUNDA «ÜCRETLERiN FiYAT ARTIŞINDA ETKEN OLMADIĞSNI» BELİRTİLDİ A.VKARA, (Cmnharlyet BOrosn) WASHİNGTON ABD Başka nı Carter, özel tenMilcıs: Clark Clifford'un Doğu Akdeniz gezisinın, Amerika ile Turkiye ve Yunanistan arasındaki bağların daha da yakınlaşmasıyla sonuçlanacagı tonaatmde olduğunu söjlemıştır. Beyaz Saray'da Clifford Ue J O dakikalık bir görüşme yapan Carter, bzel temsılcisinin E»oğu Akdeniz gezisine, bölgedeki durumu incelemek, banş olasılıklannı araştırmak ve Amerika'mn barışın gerçekleştirilmesinde ne gibi bir rol oynayabileceğini saptamak için çıktıgını sdylemiştir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Clıfford*un gezisine özel bir önem atfeden Başkan Carter, Amerika ile Türkıye ve Yunanistan arasındaki ılışkilerin (Devanu Sa. 9. Sü. 1 de) Dördüncü Bes Yıllık ma Planına hazırlık olmak üzere oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ilişkin raporlar teîs tek yayınlanmaya başlarken, «Çalışma Sorunlan Özel İhtisas Komisyonu» raporu da belli olmuştur. Bu raporda, ücretiüerin milli gelirden aldıklan paym, diğer gelir gruplarına göre •düşüît düzeyde» bulunduğu. ücretlerin üretune katılan emek veıimüliğinin altmda oldugu. vergi vükü (Devanu Sa. 9, Sü. 6 da) GÖZLEM UÛUR MUMCU Böyle Yetişiyorlar. OLAYLARIN \RDI\D*K1 GERÇEK Erken Seçimden Önce., yoruz> diye görüşünö açıklanıaktadır. Erken seç'.m konusn son ?ünlerde çeşitli kuruluşlann demrçIrrinde tazelenmektedjr. G«oe) seçimlere varmasına redi *y kalmış bir ülkede erken seçimln ılüşünülme"ii, içinde bıılundueımıiT bunalımın ağırlığını göstrrİT Gerçekten Türldje'de »acaba l)u vedi ay asılahilecek midir?» sorusu yalnız sol kreimin kîygsı olmaktan çıkmiftır. Sınavi Odalan Blrliei ffibi sermaTe keslmlnfn önemîl bir fnırulusu da, yedi av bile beklcmrve tahammtllümfiz oLmadığını vnrfiılamaktadır. Bu gibi durumlarda Batı demokrasllerinde doğaj davranıs, Baş* bakan'ın çekilmesi ve ortamt yumuşatmrsıdır. Ne var ki. Tiirkiye'de «çekJüne» diye bir kurum hökle>niemiştir. Menderes'in cBen kendime sabık Baş'jakan dedırtmeyeoeğirn» sörii anılardadır. Demirel. ancak 12 Mart Muhtırasıyla çekilmeyi göre ai<>htlmiştir. tsmet tnönü'nün ve Fctvifln Ra^bakanlıktan çok partili deraokrasiniıı • *•* (Devamı Sa 9, Sü. B <U) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI S TAN (7. ORAL'ın Sayfada) ÇİZGİSİYLE anavi Odalan Birllği Başkanı Sakıp Sabancı bir bastn toplantısı yaparak ülkedetd sğır bunalırnın üstünde durmus ve erken seçim çağrısında buiunmuştur. «Gıderek yoğunlaşan VP ağırlaşan sıyasal ortam, si/s^al partılenmizi, ülkemizin geleceğıni bütünüyle ılgılendıren çok cıddı sorunlara çözüm yolian aramaktan alıkoymaktadır.» dt.ten Sabancı. «Bu bakımdan tıim s;yasal partüerimizi demokrafıksıstemin bu gibi durumlarda olağan bır aracı olan erken seçım konusunda anlaçmaya davat edı Birinci Şube eski müdürü llgız Aykutlu, «grev kırıcılığı» gerekçesiyle yargılandı Doğan KATIRCIOĞLU Ejup Savcıhğınca hakkında • Grev kırıcıl'.ğı» gerekçesiyle kamu davası açılan Istanbul Emnıyet Birinci Şube eski Müdüru llgız Aykutlu dünkü duruşmaya gelmemiştir. Beş yıla kadar ağır bapsi istenen llgız Aykutlu lıasta oldugıınu bildırerek mahkemeye bir ra por göndermijtir. (Deramı Sa. 9. Sü. i de) &renlik Knvvetleri n« nltellkte bir eğltlmdea geçer?. M111S İstihbarat Teşkilâtında meslek içl efitimi, nangl öğretim üyeleri tarafından yürütülür?. Buralarda siyasal ve sosyal konularda taagi dnşunceler okutulur?. Bunları bilmeye olanak yofctur. Polis Koleji'nde ve Folit Enstitüsu'nde beüril, siyasal konular okutulur. Güvenlik kuvvetlerlnin tarafsızhğı, bu okullardan başlar. ÖğrencUer nasıl eğltiliyor?. Slyasal konularda, belirli değer yarjılannı aşüamaya yönelik çabalat IÖI konusu mu?. Bunlar çok önemll konulardır.. Polis yetistlrilen eğitim merkezlerinde, örneğin grev hakkı konusunda, Anayasa ve çağ dışı düsünceler okutnlursa, ne olur?. Pob's, bir grev olayı ile karşılaşuıca, grev hakkı konusunda kendislne benimsetüen değer yarrüanyla harekete geçer. Bu eğitlmlerde, Anayasa'dan komünistlerin yararlandığı anlatılırsa. polis roemuru. Anayasal düzene düşman olmaz DU? Bu sorulsn uzatmadan konumuza girelim: Emniyet orgutüne aunan pobs memurlan adaybk süreleri içinde, Ankara'da •Polis E|itim Merkezi>nde altı aylık bir eğitimden Reçeıler. Bu efitimi tamamlayan polis adavlan. polis memuru olarak atanırlar. Polis Eğitim Merkezi'nde «haber alma propaganda ve rıkıcı akımlar adlı ders notunda çok ilglnç bölümler buiunmaktadır. Vahva Soy, .Mümtaz Baykal. Taner Arda ve Suat Akın adlannda iki Emniyet Amiri ve iki Başkomiscr tarafından hazırlanan d«rs notlarında, «Devlet güvenliğine (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog