Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

an dersdnesi VAYIIMLAFürji TERCİH EDİMİZ GERÇEK BAŞAgfrJİCZ İÇİIM üniversiteye giriş kitabı özetlı çournlu t « t uygulımalı b !g ler, edet»>at, tanh, cogrjfya İMtme adres ' in« apSok No 2S Kızılas 'ANKARA tophı «•ek.lcrdcMObuvuk kıtapçı'ara' 25 ndım yapu r * ' 53. TIL; SAYI: 18876 umhuriyeK * K o r n c u s u : rUNTJS NAOt 200 KURU5 'ALiViÂl\i J KELİME 1603 RESIM SETlCf ŞEMA ( D l L M A N ) . 30 ve DEYıM.,50 *TÜRKÇE ALMANCA OKUL SOZLUĞU (DIL MAN)10• TbRKCE ALMANCA CEP SOZLLGÜ (DlL MAN)7 50 *TURKÇE ALMANCA YEN1 SOZLUK (OIL MAN). 1 0 * ALMANCA TURKÇE OKUL SOZLUGÜ (DILMAN).12 50 * ALMANCATURKÇE DEYIMLER SÖZLUĞU 1 5 (AKDOGAN) * ALMANCA TURKÇE YENİ SÖZLUK (DİL MAN)..20 * ALMANCATURKÇE CEP SÖZLUĞU (OIL MAN)..10 (CİTAPCILARDA ARANMASI ÖO6MELI GÖNPEPtÜR RESİ TÜRKCE*** ÖZLUK 16 JUBAT 1977 ÇAR$AMBA ÖĞRETİM YAYINEVI Ankara Cad 622 ISIRKECIİ3TANBUU Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sabancı: Tek çıkar yol erken seçimdir,, Sanayi Odalan Birliftl. «Siyasal »Istemin saygııüıgını korumak ve UIUBSI çıkarlann gereğı olarak erken seçıme gıdilmesıni» lstemlştir. Bırlik Başkanı Sakıp Sabancı, dün duzenledıği basın toplantısında cıddl boyutlara ulaşan xç ve dış sorunlar karşısında tek çıkar yolun erken seçme gnmek olduğunu söylemiştir Sanayi Odalan Bırlığı'nın öncea gun yapılan aylın olağan toplantısının sonuçlannı bıldırmek uzere blr basın toplanisı duzenleyen Sakıp Sabancı, Bırligm ük kez sanayının dışındaki sorunlara yer verdığıne dıkkau çekmış. «Gelişmeler bız sanavıcilert bu konuda açıklama yapmava zorunlu kılmıştır» demmır. Sabancı, daha sonra şöyle konuşmuştur: .Ulkemizin karşı fcarşıya bulunduğu ve çozum bekleyen ekonouuk sosval ve sıyasal sorunlar tinilerek belırtmek isterız <«i tum ulusumuzun hakh eodışelenne yol açacak boyutlara >!aşmıştır Ne var kl gıderei vogunlasan ve agırlaşan sivasal ortam siyasaJ partılerimizi ulkemizln gelece; ni htlMnüvle ilgılendiren bu çok cıddt somnlara çözüm yo'ian aramaktan alıkovroaktadır Ekonomi ve dıs polıtika. tç pollttkamn aleti yapılarak ülke çıkarlan sıvasal çıkarlara »<»t eciilmeye başlanmıştır Bu bakımdan tum sıyasal nartllerlmizi demokratık sıstemln bu Slbî durumlarda olağan Wr Lrscı olan erken seçım konusunda anlaşmaya davet edıyoruz. Erken seçımı mevcut sorunlanmıza bıran once clddl şetalde eğılebllmek, demokratık rejımin ve slyasal partllerimızın savgınlıgı konusunda bellren endisele^ı gidermek bakımından *ek çıkar olarak gormekteyız » Sakrp Sabancı açıklamasını ta(De\amı Sa 9, Su 1 de) TBBM üyelerinin ödenekleri ile ilgili yasa önerisi açık oya sunuldu ve 257 oyla kabul edildi ANKARA (Curohuriyet BÖTOTO» Parlamenter odenek ve rollui lannı yenl bıçımde duzenleven aynca, parlamenterlerın parlamento dışında gelır sağlayıoı bır lşte çalışmalarmı ve bu arada emeklı aylıklan da almalannı on lejen yasa onerısı dun Mıllet Meclısmde yapılan açık oylama da 257 oyla kabul edılmış ve Mec lısten geçmıştır Ovlamada 4 'ed (Devamı Sa 9, Su 1 de) Meclis bütçeyi görüşmeğe başlıyor; CHP, MSP ve DP katsaymın yeniden 12'ye çıkarıJacağmı bildirdiJer ANKARA, (Curnhuriyet Bürora) Butçe Plan Komısyon.ı.da AP lılerın ojlanvla 11'e ın&Lnlen memur katsayısının 7enıden 12 je çıkarılması ıçm, CHP, MSP ve DP gruplannın 1977 butcesınuı bugun Mıllet Meclısı nde ba«Iava caK gorusulmesı sırasında g.rı şımlerde bulunacaklan aç kJdn rnıştır CHP Mıllet Meclısı Gru bu dünku toplantısında butçcye (Deramı Sa. 9, Sü. 2 de) Dört rektör yardımcısı görevlerinden istifa etti. Bazı dekan ve bölüm baş kanlarının da istifa edeceği bildiriliyor. öğrenciler, Prof. Tan rektör kaldığı sürece derse girmeme kararı aldılar • Kayseri'deki sabotajları bir komandonun yaptığı saptandı (CnmhnrİTet Haber Merkeıl> Komandolann kanü eylemlerl dün de sürerken Kaysen'de, patlayıcı maddelı sabotaj olaylanrun sanığı olamfc Mustata Ejder adında bır komando jakalanmıstır. Ejder, bır suıedır çeşltlı ışyerîenne ybnelik sabotajlann faıll olduğunu dogrulamıs, suç aletlerl v« suç ortagı Fethi Hanlıotlu lle bırl3We tutuManmıştır Komandolar Ankara'dakı «aJdırganlıklan sırasında ise, dün, Anıttepe ve Cumhurryet Lısesı ogTendlerınden bir gruba ates açm«lar uç ögrencıyı varalamıslardf Ağır yar'ılı olan All Kayabaşlıoğlu CHP llderl Ecentln (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) ODTÜ'de yeni rektöre karşı tepki büyüyor • ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ortadoğu Teknık ÜnıverSite sinde Rektorluğe Hasan Tan'm get.nlmesı uzerıne tepkıler bu Mimüs, oğrencı dekanı Erhan Ya«ar'ın ıstıfasından sonra a o r rektör vardımcısı da gorevlennden istifa etmışlerdır Gorevlenn den istifa eden rektör vardımcha n şunlardır: Mustafa Doruk Ero Turrer. Yuluğ Tekn Ku'at ve Burhan Ozduran Reitor v<ırdnı cılan lstıfalannı rektbrlüje ajn ayn Termışleniır. Belirtıldiğıne göre ögrenci De kanı ve Rektör yardımcılanndan sonra, dort dekan daha ıstıiala rını vereceklerdır tstifa edecek leri bıldırilen dekanlar şunİ3r dır Muhendıshk Fakıiltesı De canı Muharrem Tımuçın Fen ve Edeblyat FakuJtesi Dekanı Na möc Kemal Aras. Mımarlık Pa kultesı Dekanı Adnan Tasomar. îdarl îllmler Fakültesl Dekaru Dolun özsoy Dekanlann ıst.falanndan sonra bolüm başkanlarının da ıs'ıfa edeceklen büdinlmektediT Bu arada unıversıtenın beş fa kultesınde rektor ıstıfa edınceve kadar oğrenime ara verılmesı karan alınmış, ogretım uyelen aralannda ımza toplayarak unıversıte konseyının rektor tarafın dan olağanustu toplantıja çagnl masını is*emlşlerdlr îdarı Ihmler Faktllteslnin nldı ğı karar doğrultusunda, Kımva Maden, Elektnk ve Fızık Muhen dıslıklen Fakulteleruîin yonetı n kurullarmca Rektor Hasan Tan ıstıfa edınceje kadar oğrenıne ara ven'mesı kararı alınmıştır. Unıversıte konsevn ujelen a ralannda ımza toplajaran ReK tor Hasan Tan m konseyı pe=" n (Dcvarru Sa 9, Su 1 üı) • VANCE. ORTADOĞU BUNAIIMINA 8ıR ÇOZÖM GETıREB'lMEK OURUMUN ılK KEZ ÇOK UYGUN OLDUĞUNU BELıRTTı, GEZıSı 21 5UBATA DEK SÜRECEK. ıÇıN • BAŞKAN CARTER'IN KIBRIS ÖZEL ÎEMSılCıSı ClıFFORD W4SHıHGT0N'DAN AYRIIDI. YUNAN BAKANLAR KURULU KIBRIS I GORUjtÜ; ARASTIRMA KOMiSYONU BAJKANI ALPASLAN'IN AÇIKLAD1GI RA VANCE !N PORDA, HAYALı FıRMALARDAN PAHALI ALINAN JARTNAME 01ŞI KOMLRLERıN URETıM DJ^UKLUGÜNE YOL AÇTIGI BELıRTıLıVOR. ÇIN, KIBRIS POLıîıKASINDAN ÖTURÜ SOVYEILERı KINADI. TEL AVTV \ltı s bir Orfadogu cezlsı:ı<> AED Dısışlen Bakanı «Vrus Vance. dün gezısınin İlk du ragı olan tsraıle 5em.}Ur Vance daha sonra Mısır Lüb nan Ürdün öjudi ve Surıye'vi ziyarer ve 21 şubatta Wa.snınytorj a dctaecektır Ümit GÜRTUNA Erbakan'm "ağır sanayi brifingi(1ne CGP'lı bakanlarla komutanlar da katılmadı ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan tara fından duzenlenen «Agır Sanayi Brıfıngune davet edılmesıne rag men Cumnurbaşkaru lle bırhste Genelkurmay Başkanı, Kuvvet komutanlan ve CGPü bakanlar katılmamışlardır. Erbakan tarafından toplantıya Cumhurbaşkanı Fahn Korutürk davet edılmış, ayrıca Genelkur may Başkanı lle Kuvvet komutanlannın da agır sanayi bnfınpne katılacakları Başbak n Yar dımcılıgı Muşavırlığmce bıldmlmıştır Ankara Palasm büyuk salonundakı Agır Sanayi Koordı oasyon Merkezınde sabah saat 3 da başlajan Erbakan'ın b JI jıne Genelkurmay Başkanı Orgeleral Semıh Sancar, Kara Kuvıetlen Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun, Demz Kuvretlerı Komutanı Oram'ral Hılmi F'ırat, Hava Kuvrvetleri Komutanı 3rgeneral Ethem Ayan ıle GGP 11 oaj^anlardan Turhan Feyzıoglu, (Devamı Sa. 9. Su. 3 de) ABD Dışişleri Bakanı Vance, Ortadoğu gezisinin ilk durağı olan Israil'e geldi Vance hareketınden önce Washıngton'da tsra'l'J eazpterüere verdığj d^mecte Or tadogu'ya yapılacak silâh satışları konusunda uarter yh netımlnin üç fiiçu ğını sbylemış^ir (T) Sılâh ısteyen dike lara gerçekten ulusal lığı açısından rru »•eıeksırme duymaktadır? (î) SüAh satışı ool^edesı ckrıtik dengeyıa nasıl «tc* leyecektır? (3) SOfth satışı, banja yardımcı olacak mıaır? Vance Arao ile vaptığı ayn Dir de, bolgeye «özel onerılerle» gıtmedıginı ancak oııhrana (Devamı Sa. H. Su. S 6c) Denktaş ile Makarios görüşmesinin Kissinger planı çerçevesinde gerçekleştiği belirtili/or AVK\RA, (Cumhnrlyet Bü rosu) Kıbns sorununa bır çozum bulmak amacıy la Denktas lle Makanos ara sında yapılan goruşmelerın Ankara ıle Denktaş arasın da geçtiğunız Ekım ayuıda planlandıgı ve orıerı bıçımı riın ıse Kasım avmda saptardığı oğrenılmıştır Hukü mete yakin çevreler, ABD ve Avrupa Ekonomık Toplulufu taraîından Turluye"jrt baskı altında tutarak dun ja kamuoyunda zor dumma duşarecek bazı çozum taslaklannın nazırlandıgmın oğremlmesı üzenre, bu girt sımler karşısmda oncelık ka zanmak amacıyla Denktaş' m Makanos a mektup vazmasının kararlaştınldığını belırtmışlerdır Ancak konuyla ilgıll bazı kışıler de Demırel ın gerek ^BD\e s;orek Avrupa ulkele nne b ı^dan avlarca once rr ken seçıme gıtmevı duşündıi Sunıl dolavısıyîe kendısı ü (Deramı Sa 9 Su 4 de) 1>KARA (Cumhurbet Burosu) Mıllet Meclısı Araş tırma Komısyonu Başkanı CHP Tekırdag M lletvekılı Yılmaz Alpaslan Iskenderun Demır Çelık tesıslerının K.ok laşabılır taş kömuru dış alı mından hannenm 618 mılvon 3*1 b r "»' lıra zarara ugra cıgını aviK dmıştır Danıştay'ın kapatılan derneklerle ilgili kararının bugün açıklanması bekleniyor A\K.\R\, (A\KA) 5 cumai ıc. günti duzenledıklen mıtmgdp çıkan ola)lar nedenıje Ankara Valüığjıce kapatılan TÖBDER TÜMDER \e TÜTED Genel Başkanlarının valılık kara rının durdurulması ıstemıyle Da nıştavda açtıklan dava, Danıştay 12 Daıresı tarafından gdruşulmuştur. Danıştay 12 Daıre Başkanından alınan bılgı>e gore, davanın araştırma raporlan hazırlanmış, ancak kesın karar henüz alınmamıştır Danıştay, yürutrneyı durdurma talebı ıle ılgılı karannın muhtemelen bugun acıklanacagı bıldınlmıştir ANKA Alansına konu ıle ılşılı bılgı veren TÖB DER Genel Başkanı Gultekın Gazıoğlu, Cumhunyet Savcı lığmca haklannda soruşturma arıV'S'm aıvak snnısturmanın dernek başkanlan sılatıjla degıl mıtmg tTtıp komıtesı sıXatı\!a japüdığını s c lemıştır (Devamı Sa. 9, Su 5 de) Taşkomuru alımında hazinenin 618 milyon lira zarara uğratıldığı açıklandı Lockheed uça«c şirkp'ının «ruşvet dajtıttıfı» ve vurt dı îi alımlarda vo'suzlu1? vapiıdıgı» yoiundakı ıdcüalan araştıran Mıllet Meclısı ko mısvonu dunkü toplantısm da fskenderun Demır ÇeliK tesıslennın koklaşabilır taş komünl dış alımına ılışkın raporu tncelemiş ve rapor ovbirlığıvle berumsenmıştır Komısvon Başkanı Alpaslan, toplantıda benimsenen raporu daha sonra basına açıklamıştır Raporda, tşdemır'in 197a yılından başlamak uzere, dort yıl ıçm toplam olarak 5 milyon 400 bın ton koklaşabılır taş komürıi alımını «ıhaleve çıkardığını» an(Devamı Sa 9. Su 6 da) PİYASADAKİ GIDA MADDELERİNİN % 3 0 ' U SAĞLIĞA ZARARLI • DUZENSIZ VE VETERINER DENETİMİNDEN UZAK BİÇIMDE HAYVANU R A VERILEN ANTIBIYOHKLERIN INSAN SAĞLIGINA ZARARLI SONUÇLAR OOGURDUGU BEURTILIYOR AVKARA, (Cumharlyet Bürosn) Turk Vetenner Heklmlerl Bırlığı Merkez Koiscvı Baskanı Yucel Akıncı, 711 şuba» tarıhlerı arasında yapılan tekrulc kongre sonuçlaruıın deterlendınlmesını açıklamış, tüm çalış^nlaria bıriık te vetenner hekımlennın de toplj sozleşme ve grev hakKi olaa sendıxalaşma olar.aklanna kavusturulmasını ıstemlştır. Yucel Akıncı, yenılmekte olan gıda maddelennın yüzde 30'unun sağbğa zararlı olduğunu, vetenner ılaçlannın dıger ılaç fıyatlanndan yüzde 50 daha çpfc kâr'a satıldığını belırterek, «Düzenslz ve vetenner kontrolünden uzak bır şekılde hayvanlara verılen antıbıyotıkler sut ve yumurfa vasıta&ıyla ınsanlara ıntıkal etmekte ve bu da ınsanlarda bu ılâçlara karşı bağışıklık meydana getırmekte, allerjüer hasıl etmekte ve hatta olumlere sebep olabılmek tedır» demiştır. Vetenner nekımlıgırun ronetımsel bağımsızhga karuşturulara'ıc zaman geçinlmeden Hayvancuık Baxanlıgı kurulması ge^ektığını savunan Yucel Akıncı, sal^m taas tahkların onlenebılmesı ıçın kom şu ulkelerde vetenner ataşelıkaen kuruimasını onermış navvancüıkla uğraşanlarm kooperatıfler (Devamı Sa. 9, Su 8 de) s^~ ^S. Sancar'ın görev süresini bir yıl uzatan kararname hazırlandr AXKAR\. (ANKA) Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar'ın gorev suresını bır vıl uzatan kararnamenın çıkanl ması konusuada koalısyon ortaK ları arasmda anlaşmaya vanldığı oğrenılmıştir Buna ilışkın bakanlar kurulu kararnamesi, dun bakanlar arasında ımza ıçın el(Devamı Sa 9. Sü. 3 dc) Y AZ1S Z Bu Köşeden (I İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YÖNETİÜYOR • İLGILİLER, ORGGT TARIHINDE İLK KEZ RASTLANAN BU DURUMA KENDI G0RU5UNDEN OLAN KIJIIERİ SU BAjLARINA GEIIRMEK İSTEYEN YONETICILERİN YOLAÇTIĞINI BELİRTtYORLAR 20'YE YAKIN ŞUBE VEKALETLE Doğan KATIRCIOĞLU Bir süre once kaçınlan ve Şıle yolunda tabanca ıle oldürul muş olarak bulunan ÎTÜ înşaat FaJriütesi oğrencisl, «Teknık Guç» Dergısı Yazı Işlen Muddru Zekx Erginbay'ın, megannrian çıkarılan cesedı uzermde mceleme yapan Adli Tıp bu konudakı raporunu savcılığa gondermıştır. Raporda, Ergınbay'ın olmeden once ışkence gormedıgı bıldırümektedır Büındığı gıbı kaçırıldıktan sonra ışkence yapıldıgı, daha sona oldurtılduğu >olundaxı ıddıalar uzerıne, Uskudar Savcılıgı ırunkemeye başvurarak, Zekı Erginbay'ın cesedımn mezarından çıkarümasmı ve ışkence vapılıp vapılmadığının saptanmasını :stemıçtı Mahkeme savcılığın bu xs*emını vennde bulmuş ve 10 şubat 1977 gunu Üskudar Suln Geza Yargıcı Alımet Şukru 3Jgen m başkanlıgınd'vkı Dir rıej et cesedı mezardan çıkararak, morEB te<;lım etmış'ı 11 şubat Kiınu morsda yap İjn (Devamı Sa 9. Sa 1 de) îsveç TV ekibinin sınır dışı edılmesı, Isveç basın kuruluşları ve FiJ tarafından protesto edildi «Turkıje'nın AktUel Durumu» konusu Uzermde fılm çeken İsveç TV ekıbının rurfeıyeden sı nırdışı edılmelerı Is\eç Gazetecl ler Konfederasyonu ve Yaymcı lar Kulubu tarafından protesto edHmıştır. tsveç TV'nun tanınmış raportoru Bo Holmoıst jonetimlnde Goran ünden Tommy Kraft ve Kjell Renstrorn den Kurulu ekıp, 10 ocakta Turkıve de çalışma' a başlamış ve 28 ocakta da Turkj ye'den sınırdışı ed lmışıerdı. Isveç Yavmcılar Kulubu Başl t n ı Orjan Wallqnst Başbakan Demırel e bır mektup gondererek, olayı protesto etmlş, «Turk (Devamı Sa 9, *''. 5 de) MÜTEVELLİ,,LERÎN TAHRİKÇİLİĞİ ALTAN ÖYMEN nen daha kuçuU sınıflar ojrencileri^ hepsine vazık fakat en acı durutndakller, ftallba geçen nlın hazıran ayında unıversiteve mrış sınavına. hevecanlar ıçuide ka tılıp bu ogretımsız fakultelerın ogrencısı olan venı lıse mezuuları.. zaten daha çok kumar ovnamava benzeven bu suıavui sthırlı formulle rıni oğrenmek içın. kimi özel dersanelere para ve emek vatırmıs, kimi tfaha ön ce sorulmuş sorulara gore vapüan Ibtlmaller hesapiarı uzerinde kendi kendılerine çalışmıştı . Sonuçt? kazananlar bav ram vapmışlar. arkatlaşUrı arasında gıptavla bıfcılır ol Ahmet hıvasal 1 kazan nuş. aferin Avs* Basın Yavına (Devarnı 5. Sayfada) Selâhattin GÜLER Istanbuî kentlnin gıderek bozulan asajışıne eğıleceklermi, du rumun en kısa surede duzeltlleceğmı bır ay once vüayette yaptıgı kahvaltıh basın toplantısm da açıklavan Içışıerı Bakanı Oguzhan Asılturk'ün, o gunden bu jana, asavışm duzelmesı yorunde g'rıştıgı tum gırışımler sonuçsuz kalmıştır Eskı emnı jet muduru Mehmet Ak2anbak' n ıstıfa ederen. a>nlmasmdan sonra bu goreve vekaleten atanan \ hat Kaner'ın vekalet gorevı 6 > ıbat tanhınde son bulmuştur = \ncak bu sure Valı tarafından şubat sonuna dek uzatılmıştır. Keitı.ı A>avrıs Şube Muuu.lu* ı S av veka'eten vonetıldık'en soiT3 \<;avış şubesme bakan mud ır a^aleten atanmıştır. Bunun dışm da 21 v e v akın emnıyet şube mu dtırlüiu kadıolarınd» gorev vapanlar da şube mudür yardımcısıdırlar, şubelerı vetJıleteu v •"ne'mekteaırler 20 şube mudurlüğün den ancak beşınde asıl müdurun bulunması d.ğer şubelerın vekale'en yonetıldıgı de, orgutun tamamen kendı halınde dalgalanmaya bırakıldığını ortaya kojmaktadır Istanbul Emnıvet orgutunde gorevh bır çok şuberun yonetıcılen bu şubelen vekaleten yonetmek'ednler Kahvaltılı basın topıar, sında gazetecıler »arafın dan kendısıne hatırlatnan bu ko nuju Bakan As "urs Val. Şen turke sormuş, daha sonra df> vekı' ıle asıl »ras r 03 'ain. nu on? «utmekle bera^er ou a j 3.ımın en Aisa surede dazel'ıedaıgalanmamn durdur^]» (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) îsrail Merkez Bankası Müdürü, yolsuzluk ve rüşvet suçlarından yargilanıyor TEL A\İV tsraıl Merkez Bankası Muduru Asher Yadlın, jolsuzluk, ruşvet ve vergı kaçak çılığı suçlarından dun yargılanmaya başlanmıstır. Iktıdardakı Işçı Partısının uvesl olan Asher Yadlın avnı suçlamalardan oturu dort ay once tutuklanmıştı Dun başlayan Asher Yadlın duruşma sında Israıl Eğıtım Bakanmm ca adı jolsuzluk ıddıalanna ka rışmıştır Yaalın Te! Av1v Bolge Mahke mesme verdıgı sorgusunda, 1973 jüında seçım kampanyası sıra(Devamı Sa 9, SU 8 de) B Erginbay'ın cesedinde öldürülmezden önce iskence yapıldığını gösterir belirtilere rastlanmadı o rıl ünirersitelerin pek çok fakultpskıde, bır fcaç sunden tazla ders yapılamadı. Unlversiteler eeııelhkle fcasım basında açtJdı ğına eöre, bugiine kadar ee çen uç buçuk av lcinıle, bundan sonrası da pek u mutlu Eorunmuvor mart, nısan, mavıs zaıeıı olafan ogTetim pro;rauu mj\ıs su nunda bıter sonra sm^vlar rapılır.. Onumuzdekı uç av ıçınde rfarz ı rauhul» ocrptım başlavabılse b:'e bu fakultelerdekı oerenciler n o ı ojrrenlp ne: ın smavına pı reblllrler? Kaldı ki. ofrefm bundan sunrj nasıl, oe ölçude başlavabı)ecek° Bu vıl fîi. ılUIcrınr bitirip hır 15e eırere* eeoımlerinı sasla>acaklar:nı 11 nan son «ınıf oğrencılen bu amaca gel"cek nl, va ria dahj «onrald vıl Taracaklarını duşu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog