Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

4* arı rEnciH IZOCAM la 53. yıL.SAYI: 11875 111 YITNtS NADI ri 200 15 1977 ULI abi, L Sok.No:2* KZI(İYIANKARA . Komisyonda i1 AP 1 er katsayının Il’e ind iri1 mes ini istediler ve Senatodaki değişikliğin Anayasaya ayktrı olduğunu öne sürdüler Anayasa Mahkemesi parlamenter ödeneklerine zam kararını inceliyor ANKARA, (Cuınbnrtyet Bürosu) sa Mahkemesi. CGrnın <Parlamenter ödenek Mvdıs ve yolluic!arıanı arttıran C ocak kararının ipta:ı ile ilgili davayı tncelemeye başIamıştır Mahkemesı. fik bitirerek. davayı esastan incelemeyi ve dosyayı karsıhaşr.ırmı vermiştir. raporunu !ıamrlayıp Gene! verdikten scoua Anayasa Mahkemesi ocak 1977 tarihli bir!eşmtinde Meelia lıegapiaı,nJ komisyonunun kararını inceleme i onaylayan Mecitsiom onayının Anavaa*ya aykırı oiup karar CGP bır süre önre. bi kararının iÇIfl Anayasa Mahkemesine yu THY ‘Trakya., uçağını AP’liler kat sayıyı yeniden 11’eindirdiler 1977 yılı Ctnnhuııy görüşülmit strumdL aylıklarjıg düfl Pi*zı Kar. ‘na Komisyonunda. MSPİİ üyeAP Ieıir. oylarıyla yerüden üyelerin düşürülmüştür. C•ımıwriyet bütçesinin gera yapılan IJe 3Zye mest Bütçe Kırma Kornısvonuıdün yeniden Y görüşü!müş asal gelişmeye eenen ya da değıştirüen bütçe metnı Karma burada sc>n Millet kaçırmak isteyen 1 7 yaşındaki Polis Koleji öğrencisinin bunalım geçirdiği saptandı İZMİR. Türk hava nur nan Ceza :<açzrrna sıraaında. 9, Sü. 6 tge Rürocu) Cumhuriyet Içişleri gore, bemrn Durum bütçeel geri Karma Krnrnsyonda ele rm,s ve enılan Bakanb*rn Komisyonda yeniden Icataı.yı eor’mu geçilmiştir. AP Aydm Ba*anı lsmet Sezgft, vi n ‘emt aykırı bu öre aür. ODTU’nün yeni rektörü öğrenciler •MHP eğilimli ve öğretim 1 arak tanınan Profesör üyeleri Hasan Tan’ın tarafından Rektörlüğe ata nmas ı ODTÜ ‘de tepkiyle tepkiye karşılandı yol açtı. 0 taanbul izyaparken kaçırmak AdPoüs Jandarma öğrencilerin forumunu zorla dağıttı AML4,RA. rıgaz d,arma forumu ‘tan ve M•HP Pror. dun boşalan 0o!du Tanm u.. ne dipçık kullannııştır. dan aonra bır ODTtJ Ternaücil!ğı bu atama rına karşt g1 de yenı rektorle catı geirünıesj TC e<hImıstir. Bazr bütçelerLnde Cumhuriyet püan tIk hahnı Senatosunda de yadaha bir for’ırn da jandarı’na tılmı$tır. gore Jan Yıimaz Maliye Su. 7 de) (Devamı Sa. açıkier;»!; (Ge’am, Sa Q. tli.; Her Yanı Sakıncalı sert .muoş’ırnd* ıııı.ndırdıtı tuerine (perU liderİtfrpk!!er lerinin girmesiyle) mlfletrekili kapanır gibi olan ddeoeklpri konusu. hiç bir beklenmedik anda yeniden çıkmayol nı’ sapiamyor? seki düieyine ladirgeyen önerisi Mecliste tam oylabirkaç CBPII naatı yaaa metnine bir ekleme letediler ve AFtUcrin de bir lekfrTtDI alkış*ruuıda aylık onsylattıLLrYeui metin yofluklar eski durnına indiyilmeklo birlikte parlamenterler böyle iş dı•mda gelir latlayıci hiçbir batte enıekU da da. ?arU yetkili organlarına bn bu liim. .al.mı fledir? girI Devlet Başkanı Korutürk, Başbakan Piyasada sağlığa zararlı sucuk satıldığı resmen saptandı aarar veren nitel:kte !ucukar Bu konuda hazırlanan rapor sucuklann kut saptarıdıti belirtilerek zararlı oldukları belirtılmıştır. uyarınca Turkıyede çeşitli kent ve yörelerde satılmakta olan et turevlerinm niteliği tızerıride yapılan bir diZi laboratuvar denevlenn:n tlkı be!i nlm’ışlur. gıda çarşısı olarşk bilıcen salın alman ve İstanbul Üniversitesi Veterıner Fakıi?e.ı ve Teknolojisi Kiirsüsüne örnek olarak götürü .n aucuic. gorünüş, katkı maddeleri ve mikrop yönlermden edılrnı şt: r. FAKLtTESs BESİN VE tafllıl Herhangi bir alıcı gibi sıraya glrileıek ulman ve hemen laedlian sucukların gclrtlrı(lşü hakkında kı,lrsü TEkNOLOJiSi KURSI.tS(JNDE l)nçent Dnktor Turhan mal şıınl*rı sc>yleıniştlr: TAHIIIDt. olarak gtrıderIlen enlhi kısımlannın keaif ır ktif tabakazı b sanbiarı yapışkan o!*n aukaplı KOKU HALi d de) (Devamı Sa. 9. Kıbrıs’ta toprak, nüfus oranı yerine tapulu mülke göre bölünecek Izzet LEPKOŞE . Kıbrıs sorununun çorurniivp İlgili olarak, Kıtı:Türk Federe Devleti Rauf Denktaşla Rum Yönet, mi Başkam Makarios aıasmda yapılan ıkincı 31 göruşmede. mart gumti Viyana’da başlıyacak toplumiararaaz görüşmelerin .vazıhı meıın. olarak saptanan dana ılkeleri.nin dört, mıddede toplandığı gore, ıki toplumun trnuılcilert ilkini Viyana’da BM G. fl91 Kurt! daha sorırakilert Kıbrıs’ta BM ;enel Kıbrıs Özel Tenıaıicisi Perez BAKANtIĞ! DENK n:rnayeıınde yapacakları görüşmelerde, bu dört ana dC Cuehiarm oISIsı.ERi maddede top MAKARiOS ZRVESI!anar temel ilkeler uyarınca hareket edeceklerdir. Bu temel Ilkeler şunlardır: Kıbrıs devlet)nin bütünlüğü korunacak vs devlet, Iki top KONUSUNDA TOP. SUSUYOR. hum’m ortaklığını dayanacaktır. Bu devlet. tki topluma dayalı, LUMLARARA5I federal, bağımsız ıe olacaktır. hüktlrnetın yetkileri ıLe federal hükümetin yetkileri31 MARTTA IDevamı Sa. t Yardımcısı Erbakan’ın düzenlediği brifinge katılmayı reddetti A.NKARA, (Oınıburtytt ve Yardımcısı Korutürk Necrnettnı MSP Genel Basoını Sanayi KoordırIasy(ın jatedifi brifinge katılması için yapılan ç4rıyı reddıi.nUştTBu sabah saat orda Ankara Pa las A’ır Sanayi Koorttnaayon lonunda Cumhurbaşkanı Brifingı. eden de Falırt bu mesı üzerıne brı.flr.gı, Başbakan Ile Bakanlar Kurulu Kenan MOWtAN men Rıza . . parlamento muhabiri arkadaşdetiştirge tabibi CHP it ıııllletvealUert hı.kkmda var dıkj*n yargı çok metnjno eklenen OntaTa gdee bu tıkranm amacı kamlioyunca tera karşılanan ıamli aylıklırı Yaaa önerisinin kurlarmakUr. bu biçimi Ile Senatodan geÇmeal olanakaiz denecek derecede Çoğu emekli kişilerden layın Senato üyeleri hakları bildlttmlz etmek emekli aylıklannı feda Yaaa önerisi lıteıı,eyeceklerdlr. yapılacak yeni bir deüzerine konu bir daha takdirMIDe: Mechlaine de prosedür gar.the.önümüzdeki 1. maria de Vn bımun görüşülüp bir sona. c* gerçeklrşemeye. cektir. 0 zaman ne oLacaktır? zaten Sayın parlamenterIerimIz istemeye izlemeye boyun kamuoyu baskısından o kurtainıtış lacaklar ve zamlı ayhıklarını, hem de birikmiş 83cr bin hiralannı alacaklardır. Içkurallarına tenlik re dürüstlük de oldujıı kadar yurt parti dlaipllnlne de aykın kaçan böylesine kaba, boylerine ilkel bir biçbtr parhametıterlınlze Hele önerge girişiminin III.1kÇI14İ temel öge bilen CBP 11 ijrelrrden ayrıca gelmesini üzücü buluyoruzParlamento dışarda üyeleri hiçbir iş yıpainasın, içlerinden emekli aylığı alanlar da bu baklarından vazgeçsin diyen sayın Parlamento üyeleri eser bir berbangiard niyet peşinde bu konuda üyelisöyleyebhiecegimiz şudur: Parlamento işlerden gi ile b4daşamayın başhıcalanmn neler oldı4u Anavsaamızda gösterilmiştir. Bunlar geneWkle kamu tüzel kişilerloe ye bunlara kuruluşhatta ligilidir. Ayrıca kamu [ktisadi kuruluşlarının yönetim kuruJlaımda Parlamento üyel.ıi göree kabul edemezler. Hazine Avukat parlamcoterlertn daı’a almaları. ale hüküm.tiI atayacajı bir gör.ai in.. üstleıımelen parlamenterler. d. Bunların nunla dışında Parlamento üyeliği Ile hjrıakım la vardır. Ama tüm çalışma yaalanlarını parlamenterlere saklayıp onları dört duvar arasıııda Bu bizce çok ceitresini genel kültür ulu’ra hllgiainden düşürmek, ‘ir denevlerlnden değerli kişileri politika ya 1,5 AY İÇİNDE 350 OTOMOBİLİN ÇALINDIĞI OTO HIRSİZLARIYLA YALNIZCA 6 POLiS MEMURU RAŞIYOR Bahar haram, geçit de oba, çocukları mutlu etti (Fotoğraf: Tülay I3IiİTÇIOGLU) BEŞİKTAŞ’TA VURULAN ÖCRENCİNİN DURUMU CİDDiYETİNİ KORUYOR ( Cumhoriyet Haber Merkezi! onceki Beşiktaş Akaretier’de gün kimlikleri behrianerneyezı Iki kişi taraından yayiım ateşine tutularek ağır b:çımde yaralanan Universıtesi tdaıi Bilimler san suuf Serdar Kayanın durumunun bidirilmiş!tr, cıddiyetü ve kana bb!gesı, den amcüyat Kava’nm, Sa 9. Sü, 8 de) Kış ortasındaki bahar havası çok sürmeyecek... Şubat ortasında. hava sıcaklığının görülmemiş şelulde mevsim üstüne çilcmasmın normallerinin şaşırtıcı olması yanında. erivsıek taşkırilıklara ve bitkilerrn uyanarak bir don naerken yıyla zarara uğramasına neden ol maaı açısından da endişe ile karşılandıgı bildirilmiştir. Meteorolo ,ı verilen bigıye 42 latanbulda gire . 3k kez vında dereceiere sıcaklıkları kadar y’dkselmıştir .11 geldıği etkisiyle ısırırnası deniz kıyılarına ve kırlara akın ederek baharı ş:rndtden Ülkü Ocakları yöneticilerini yakalamakta ihmalleri saptanan polisler hakkında kamu davası açıldı Doğan ÜniversiteIstanbul zinde öğretim özgürlüğtlne topneluca cebren engel denıyle baklarmda gıyabi tutuklama kararı çıkardığı ve dava aç ?nak ıçn yakalanmalarızu bekleOcakları Baş dizi Istanbul 2. kanı Mustafa Verkaya Ile Mebrnet. Gü1’u yakalayıp teslim etrniyen polisler le ılgıü sorsşturrnasLn ve tıaid8flflda kami davası tamamlamış açmıştır. hakU;ku Ocakları karar.ru ve emıim ıade eden diye .in!az Fmnıyet Erdal Aipın bu oayda j Ceza Sa. Sü. 2 de) karşıiavanlarla, yakacak sıkıntısı çeken dar gelirli yurltaşlan 228 sarıseı1ndirmış tLrt olan kar kahrıiığı samıme kadar düşrnüştur. 9. 2 (Devamı GÖZLEM UĞUR MUMCU Lçak Kaçırma.. MECLİS BAŞKANI GÜVEN, “TEK ÇIKAR YOL ERKEN SEÇİMDİR,, DEDİ «lumhuriyet Bürosu) Meclis Başkanı Kemal Gü’.en, C’inıhuriyet Muhabirinin bir sarusu üzerine. kişisel görüş’iml açıklamış. erken seçimlerin yapı.lmasınm zorunlu olduğıınu bildirerek, bunun için en uygun taıihin haziran ayı olduğınu beilrt miştir, Kemal Güven şunları soy inmiştit: nI«Partı çıkarları tie atın bunların iızerine memleketin bugün içınde sıkint:ı durumu berarıf çıkar yolün seçim taşıvorum Biraz gerçekçi Sa düsunültin(DevamıSü. 6 da) yüabin motorlu aracın buortaya çıkma)ttadır. 19iş yılı verilerine gore lunduju Istanbul da her geçen buVda 4700 araç çairnrmştir. Bi gün daha da güncel hale gelen otomobıl önü alma4150 adada ya ras araçlardan marnaktadır. Girıde ortalama 20dc) (De%sou Sa. V, Sü. 30 aracın çatmciigı la. yalnızca 6 polıa. aktil olarak hrrızlarıyls ug. bu g polisin emrinde saclace bir nıntonu araç b’ılunmaktadır. Otumobil lıırsızlıkiarını bır ör incel.yen Asayiş Şubesine giit vardır. Bu örgillün ? kişilik bır kadrosu bulunmaktadır. Bu kadro bu başkomiser, bir korn:serve yedi de memurdan bio1uşmuştı Eıı meinuriardan ri sürekli isürahatlıdir. burada Gerı ICmnburlyet! kaları ltısı ise çalınan aiaçlar ıle a öne suren pshalılaşmasını araaraçlari çalan TOFAŞ firmasınui, Murat çabasuıdadır. model Otomobil için Sanayi Bu kadar yetersiz bir kadro ile 119 bin 500 lira fiyat PakanIı olmadan görev yaaraç ve istedıği ve bu isteğhı pan Örgütün alacağı sonucuı’. neaçıklanmıştır. reve başarılı olacağı kolayca ıas. ii, Sü 5 de) TOFAŞ «Murat 131»ler için 119 bin 500 lira fiyat istiyor son beş yıldır bir sel. Uçak kaçırmak Tiirkiyede ro hsataftk oldu. Eline tabancaıı alan doğru havaalanına gidip uçak kaçırıyoı. Eskiden kır kaçırma olayInı gazetelerde yer alırdı, artık uçak kaçırma ile haşırneşir NADİR <Devamı Sa. 9. Sü it da) kadar liirkiye’de kaç uçak knçırılnıışt,r, pek ohJy.ıruzŞimdiye hilenılyoruz. Bu uçakları kaçıranlar şimdi nerelerdedir. bunu da bhlemiyoruz. 1.2 Mart döneminde. bir Acaba THY uçağını Sotyava indiren 1w uçak ve koraanları bir bilen var nerelerdıdlr. çeklen kimdi hunlar? ‘.e neredrlerde şimdi? Kimlerdi, diye Bunların adları santan belli. Sol. soruyoraak, ıanıtı da biliniyor. ta’da, ild$er yıl hapis cezasına çarptırıldıkiaıı Peki ondan sonraaı ne oldu. Nerede şimdi bu adamlar? liimler kaçırmıı4ı Uçağı? Neden kaçırmışu? Bu sorular karanlıkta katirn.ştır. 1! Mart siyasi polisten izinsiz uçmazdı. Nısti oldu da haa korsanlar,. ellerini kollarını bellerınde makineli tiifeklerle uçakicra hiııdil<’r? in miydi, cin n4vdi. neyin nesiydi t) cümbür cemaat cezaevlerindesdjk. Birgün rıd’edan uçak kaçırma olan Ile ilgili olarak. Altan Emil (.ahip Erilal Oz, Mükerrem Erdoğan. ApdI (Deıamt Sa. 9, Sü. 1 d..) MUSTAFA EKMEKÇi’nin TANORAL’ın ÇIZCJISiYLE (5 Saviacta)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog