Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ TATTNLARI YAŞAYAN TİYATRO •of. Özdemir NUTKU TROMLZUN, DÜVÜVt. BL'GÜNÜNÜ [NINI ÖGREVEBfLECEGÎNtZ KÎTAP Cumhuriyet 53. Yfc SAY1: 18874 K u r a e a s a . YUNTJS N A D Î 200 K U M S ^ ^ KAÇ1K1LMAK İSTENEN TRAKÎA UÇAÛ1 fctAYINLI OPRAKLAR ÜZERINDE F İ K R E T OTYAM FIYAT! : 20 IL tSTEME ADRESÎ: Çagdas Yavınl»n, Sok 39 41 Cağaloglu ÎSTANBUL Halkerl 14 5UBAT 1977 PAIARTBİ MİR'E GiDEN 51 YOLCU KORKULU ANLAR YAŞADİ etkililerin akıl astası olduğuj belirttikleri 7 yaşındaki Pos Koleji öğrenisi, Istanbul [mir seferini ya an uçağı silâh oruyla Belgrat'a öneltmek istedi redirenen bir piotla bir hostesi /araladı. rHY'NIN TRAKYA UÇAGI KAÇIRILMAK İSTENDİ >ltR (Cumhurivet Eçe Bft) îstanbul Izmir seferiapmakta olan Türk Hava anrun TK 318 seler savıh iıcya» yolcu uçağı, dün sabah ara Polts Kolejı 3. sınıf og ısı 17 yaîvnüa Adnan Mıntas Jından silah zoruvla kaçırıl . ıstenmıştır Olay sırasında kta bulunan 52 volcudan vara ın oimamış anrak pılot Eavı Tarhan \e hostes Işü B^zhay, hftflf şeMlde yar» dır. Kaçırma olayrnın ideolojık b'.r ytinü bulunmadığı, hava kor sanının aklı dengesmın boıuk ol duğu one sürulmektedır Kaptan P'loı Reşat ParmaXsız, hava kor sanının tehdıtlenne ragmen uca gı Çığü Askcrî Havaalaruna indırmevı başarmıştır Ye*talılenn verdıgı bılgıve EO re olav «Trakya» yolcu uçagı K lıağa ürermde alçalmava başladıgı sırad» meydana gelmişttr. THY'nın «Trakva» yolcu kaptan pılot Reşat loncı pılot Bayram Tarhan hostesler, Oja Kımyacı Işıl Bozbav, Rahime Kızıltan'dan oîuşan mü rettebatıyla saat 09 30'da eşü koy'den haTalanmıştır Saat 10 0^ sıralannda Hostes IîU Bozbpv volculara Çıf1! Havualanına lnış içın alçalmaya başladıklarmı büdırml? kemerlertnl ba61am*lannı ıstemıstir. B J sırada tuvalett«n çıkan 11 vaşmdald poljs koleji üruformalı bır genç elinde tabanca olduğu halde hostes Işü Bozbay'ı rehıu almak ıstemiî. pı'.ot kab run.e gîr mek ıçin kendismı zorlamıştir Hava korsanının bu sırada, «Kım se kıpırdamasın Uçajfrn rotası dpgışsm Yoksa. tum yolcuları öl durüTum» dedıfeı Anayasa Mahkemesi CHP'nin 1970 öncesi emeklilerin maaşları için yaptığı başvuruyu reddetti CHP Senato Grubu, 1 mart 1970'den önce emekli olanların intibaklarının «öğrenim» durumuna göre yapılmasını öngören yasa hükmünün eşitsizlik yarattığını belirtmişti Uygulamayı değiştirmek için CHP'lilerin verdiği yasa önerisi komisyonlarda görüşülüyor Yalçun DOĞAN AVKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) Anayasa Mahkemesi CHPnm 1910 oncesı ve sonrası emekhler arasmdBkı eşıtslrlığın gıderılmesı ıçin geçen yıl çiK.arılan yasa run ılgılı maddesının ıptalme üış km ıste£ynı Tfc'dE*rmş1ır Bîhndıği gıbı MC taralından geçen vıl emeklılık vasasında ger çekleştırıien defışıklıkle 1970 on CPSI emekhlerle, 1970'den sonra emcklı olanîar nrasında, bırmcıler aleyhlne bir far>lı'iT< 'an^ümıştır Mec'ıslerden geçen vasaya goıe 1 mart 197ü sonrasıı aa en ü olanların emekluıfe mnbaklarında «memurıyete ba^ladıgı ta IOten emeslı oldufu tajıhe kadar geçen surede he' uç ' ıl ıc n bır derece ılerleınes'» kıbul efüı'Tiş tır Yurürluge zmn vas3vla "iTO son'asında emefJı oîarların h^ngı derece v kaâ^mp ııı°ınd«>n emeklılık maası alaca'tlarm b ' lnl°mek uzere emeknliK ı^t^iak lan bu ılkeye gore difenlerm'Ş' nr Boylece memun\ptte oulvtıduğu suıece, «Tahsıl d"re^M ıe olursa olsunn her uç vıl i(, n bır derece ılerlemesı sormcnrd aeldifı derece ne ıse o dere~ecıpr» ?meklı maaşı alması ongorulrr.üştur 1970 oncesı ıçm ı*e ad: geçer v% sada bır ttavan sınırlaması. ,jetınlmış ve bu tavan da gözonunde tutularak olçünun «tahsiui nl masma karar ^erln'stır Ornegır 1970 sonrasında erreklı olan bn ılkokul rueztınu eğer otuz vıl d»' let hızmetinde çalışmı?sa, her u( yıl ıçm bır derece almış ve ı=« onbeşıncı dereceden haMamışs* (Devarnı Sa S. SO. ? tle Hostes Işıl Boz'bav'ın direnme sı Uaerıne, hava korsanı taban casını ateşlemış, bu sırada pılot kabmine gırerek kaptan püo'a uçağı Yugosla^ya'run Belgrat ıcentıne gotunnelen tehdıdınde buluntnuştur Pılot kab:nıi)de kaptan pılot Bayram Tarhan ıle ha%a korsanı arasmda bogaşma çiKinca hava korsanı tabancası nı s^nıden afeslemıştır 7 65 ça (Deranu T. sayfadal lideri ve Basbakan yardımcısı Feyzioğlu: AP Cumhuriyet ilkelerini gereğince savunamıyor,, ANKARA (ANKA) Başba ın \ardımcısı ve CGP Genel jşıianı Turan Fevzıoğlu, AdaPartısı nın hatalı taktık n«piarı ıle MSP'je alabıldığme cisar 'avi7ıer \erdığını sovle < »M> Cumnumet tUelerını ; •legıHLp savuıwnarnuadır» de ıış'ır reyzıoğlu, CGP Ankara IcNez l\e Kongrpsı nde vapH I"^p 11 c)p sert Oır dılle eleştır Mp, «MSP nın O'Tiru vınıktır \ıl onte bu menleket nıuslu n?n d«*ıl rrusdı'' Sen kımsın ki nusıüman sa>ımı japacaksın ruTKijenın \üzde 99 nufu^u nus UTUUI fcerrn aldığın o> be!'ı îmı 'nançlar tııçbır partınm yı« elme vasıtaM olama7, degıldır» Sa 9, Su. "I dp) K1BRIS DEVLETt "FEDERAL VE BAĞLANTISIZ,, OLACAK LEFKOŞE Bırleşmış M ll<»tier Genel Sekreteri Kurt Waldheım'ın da katılmasıyla rncekı akşam gerçeklesen ıkmcı Der.kta? Makarios zınesınde taraîlar >ıkı topluma davalı nıçbır bloka bağlı olmavan ^aftlan tısız ve bağımsu bir Federal Kıbns Dpvletın'n kur.ılması konusjnda ıUe olarak anlaşnıa•\a varmışlardır Federal C'.mMakanos'un Denk*aş taı a^ n olarak bunlara bız de «Ümter de\let>ı ekledıgı ızlentnıştir «Ilu bolgell lederasyon. de Iraet Rıxa YALIN vimlnin taranann dün raptıklan açıklamalarda verahnaflıg1. dıkkatı çekmısür Denktaş ıle Makarios aj rıca, mart ayı sonun bildiri\or da Vıyana'da yenıden masmda anlas'ıkları toplum\rarası gorüşmelprde Kıbns T rr < vs Rum tems'.lcılerınm «layana caklan ortak bir metnl âe hazır lamışlardır Bu ortak metın toplumlararası goruşms.erde Turk tarafını temsü edece ^ olan Umıt Süleyman Onan 'le Rum tarafını temsıl edecek olan Tasos Papadopulos içın talımtt nıtelıjı taşıyacak ve ler bu talimatın çerçeve*:r>de yurutulecektır îçeng: fconvısunda tar'iilaırın dun <u oasın toplantılarmda arw ama vaonaktan ozenle ka çındıklan ortak çerçete m°tnırun hanrlanmasmda Dcnktaş S* ». Sa 8 cre) RAUF DENKTA$: «ÇERÇEVEYi BiRLiKTE ÇiZDiK; MAKARiOS'UN TUTUMU OLUMLU» LEFKOŞE, (Cumhuriyet) KTFD Başkaru Raul Denktaş, Camhuriyet'ln bır sorusuna karsılık olarak «Somut önerı ıkı topluma dayalı hıçbir bloka baglı olmayan bagiantısız lederal bır devlet kurmaktır» demış «tkl topluma dayalı !e deraN bir sıstemde Kibrıs'ın gerçeklenne uygurt bır merkezı hukumet kurulacağuu soyle mıstır Oncekı gun 18 45 24 00 arasmda Makanos'la 5 5 saate vakm bır sure gorustutten ve bır çalışma vemeğınde bu lunduktan sonra dun sabah 0130'da rcsmi ıkametgahına donerek Turs basm mensupla nvla görüşen Denktaş, karar lastınlan goruşmeîerle ilgılı bügi verirken. «Makanos'la %o rvtsmelerınde toplum göruşme oılerinın Relecektekl to'olurnlararası gomşmelenne temel (Devamı Sa. S Sü. 4 de) MAKARİOS : «BiZ iKi TOPLUMLU FEDERASYONU, TÜRKLER DE TOPRAK ÖDÜNÜNÜ KABUL ETTi» LEFKOŞE Kıbns Bum Toplumu Lıden BaşpısKopos Makarios Kıbns Türk Feda re Devletı Başkaru Raal Denktaş'la yapttgı ıkıncı go nışmeyı «olumlu bır adııri' olarak n.telerken «nıhaı çozume gıden >ol azun EOrunmektedır, fasat bu yolda ılk adım atılmış oldu» dsmışür Makarios ayrıca ge rek ıkı bolşelı gereıcse ÇOK bolgeU federasyon konulan nm tartışmaya açık bırakıldı gını soyıemıştır Amenkan AP Habçr \jan ^ının Lefkoşe ka^nakh habe r^ne gore Makarios «ıkı top lumlu federasjon.u kabul e*r mekle Rum taraf'nın *op ak konusunda ıse Turk tTa'ırın tavıze yanaştığını behrtiııştir Kıbns Rum Toplumu Lıde nnın. «gorüşme erde bır rmk (De\amı Sa 9, Su 1 de) KURT VVALDHEiM: «HER iKi TARAF DA TAViZ VERDi, ANCAK ÇABUK CÖZÜMLER BEKLENMESiNn LEFKOŞE. <Cumhari>et) • Bırleşnsi» Mületler Genel Sek reterı Kurt Waldheun, bır yıldır çıkmazda bulunan Kıb rıs sorununa bır çozum getı rebılmek içın ılen bır adım ahldıgını soylenuş, ancaıc mart a\ı sonunda Vıyanada başlayacak olan toplumlararası gorüşmelerden «çaauK çozumler» beklenmemesı gerektığıne ışaret etmıştır. Waıd heım aynca, gerek Türk ge resse Rum tarafının tavu ver dıklenru belırtmış ve «ük kez Kıbns sorununu çozmeK ıçin bır şansa sahıbız» demıştır Denktas Makanos arasın datu oncekı akşamkı ıkıncı ?ı\e\e Kıbns ozel temsüc.st Perez ve Cuellar ıkı yardım cısı Roberto Guyer ve Brvan Drgııhart ıle bırlikte katılan Gene' S"kTPf<" Wa]<i ieım, o(Devamı Sa. 9, Sü. 3 rte) BÜTÇE, ÇARSAMBA GÜNÜ MECUS'TE GÖRÜŞÜLECEK; GÜVEN : «PARLAMENTER AYÜĞI SENATCDA DECiŞTiRiüRSE KONU MARTTAN ÖNCE MECLiS'TE GÖRUŞÜLEBiüR» 1977 malî yılı butçesı goru<ulmcsıne çar<>rrrba p1 i M'llet Meclısınde bssb ^.~? 0 sun meclıse KPÎTP"'1 Gı\rn karlık edecekîır CKP adına V y n ı Lce\ıt elcştıccekt1v Bııtçe mechs'e goruul v 'z, bır \andan da jarlampnte: c nek ve \olluklar na >enı b'çın \eren yasa onensının «rçık o masw vapılacaktır rarlamenteT odnipk ve \ol larına yenı b çımını \ sren • onensı mechsıer.ı açık ovla dan sonıa Senato Komısıc rına sond'n'p^pVti şubata kadar tatıle r 1 kte komıs'or w n vaiijm. kararla'jtırılrnıştı Meclia Basivam Kemal Gu Cumhun\et nuhâbınmn i*Iı te butos gorusulurıîer, parla ter ayl'klanna ıh«kın \a^a rısı metnı senatoda f''Sı^t>n takaırae mcchstp ele al'ro (Ocvamı Sa 9, Su. . Sol eğilimii bir genç daha sokak ortasında kurşunlanarak ağır biçimde yaralandı Son gunlerde gıderek artan sokak saldırüanna bır jenısı dpha eklenmış, komando oldjâian one surulen 2 kışı. Beşıtoaş Akaret'lerde bır ogrencıvı yavlım a'e~me tutarak ağır sekılde varalamıslardır Gorgu tanıklan saat 13 30 sıralaruıda meydana gelen olavdan sonra ılu kışırnn Murat mdrK.ı bır otomobılle olav ver nden uzsklastjgınj soyleTuşlerdir. Yaylım ateşı sırasında ssğ goğus altından ve kasııdanndAn ajnr b.çımde vaıalsnan tJoiarç1 Universıtesı tdan BUımler Fakalt«sı 4. sınıf oj*re>cısı Ser'iar Ka(Devamı Sa. 9. Su. i dr) KORUTÜRK: "HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK MECLİS'İN İŞİDİR,, • CUMHURB&5KANI Ai G0RU5EH YÜKSEK YARGI ORGANLAR! B&ŞKANLARI; MAHKEMt KARARLARINIU UYGUlANMAM&SIHt ELE^IıRDılER OLAVLARIN ARDINDAKI AN'KARA, (Cnmharl'/et Bürosu) Cdmhurbaşkam Koruturk'un oncekı gun yuksek yargı organlan başkanlan ıle gonişürken, onlara «rejımın karakterını boz madan, anayasa ve hufcuk dışma çıkınadan, ougünku bunalıma nasıl bır çozüm bulunab Ur • d \" sormuş, nerkesın duşuncesm. açıkca soylemesını, kendısınm de elestıılebuecegını soylemıştır. Yjjvsek jargı organlan başkan ları gorevlen gereğı konuşmalarında «polıtık» olamayacaklannı büdırm.çlerdır Bazı yuksek 5argi organı başkan an vurutmp organının bazı mahkeme kararlarını uygulamamasından, polıtıkacılardan yargı organianna «tarızler» gelmesınden yakmmışlar,» adlı zabıtamn joklugunun ve adlı tıp müessese sımn ıhrnal edumesının adalenn gerçekleşmesım engeUedıgjru one sumuslerdır Cumhurbaşkanının yetkılen ko nusıında en etkın mekanızmanın kararnameler konusu olduğu da Cumhuroaskanına anlanlmıştır. Bazı yuksek yargı organlan başkanları, bu ortarnda ve bu hu kumetle seçtme gıdılenuyeceğmi behrtırlerken, bazıları da ıkı buvuk partının bırleşerek seçıme gıtmelennae yarar olduğuna de ğınmışlerdir Ancak, burada bu hükumetın başkanırun kım olaca gı sorusu ortaya çıkmakta, «ta rafsız bır başbakan> sonosu bu arada ortava gelmekteaır Cumhurbaşkanı, >etkılerı konu sunda anayasada açık hükum bulunnadığmı belırtmış, toplantıaa bazı Avrupa ulkelennde Cum ^urbaşkan'n l n vetkılenmn açık hukumlere bag'ardığı ıfade edılmış*ir Curr^urbaşsanı «Hukume tt dusurmek bugun Mechsın >?•*kı«ı dahı! nde ısterse Meclıs duşurur hukume^ı» şeklmde konuşmjştur Devnmcı Işçi Sendıkalan Koniederasjonu (DISKnn 10 kuruluş yıldonümu dun Istanbm da duzenlenen bır torenle kutlanmıştır. Yabancı ulkelerden gelen çeşıtlı senaı ka temsücılerinm de katüdiğı torende DtbK ın 10 yıl içın de surdurdugu sınıf sendıkacıUgı sa\aşımı % oy alanda e elde edılen başanlan dıle getuümıştır. Bu arada DISK J I 10 yıllık tanhı çeşitll sanatçılardan oluşan bır koro eşlıgınde anlatılmış, ayrıca DISK foto fılm merkennce hazırlanan bır fılm gostenlmıştır. Torene katılan \abanci sendıkacılar yaptıkian konus malarda DÎSK'ın başanîarmı overken DISK Genel Başkanı Kemal Türkler e bır mesaı gonderen CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, nîşçı haklan uğrunda ınsanca ve hakça bır duzen jolunda \e ışçı haklannm guvencesı olan ozgtır GERÇEK umhurbaşkanı Korutürk, Tiıkseh yarp organlannın başkanJsnm kabul ederek ülkenın çeşitll sonınlarını gorusmustor. Sayin Koruturk bu toplantının gerekçesiıu, «Memleketin durumu ne u m a o Uotu>e gitse, ben Anayasal kuruluslann baçkanlarıvla göruşürum» di^e açıklanııştır. Gerçekten büyuk kayrüar oluşturaeak kortı bir gidış içtnde btüunduğumuz beUrgindiı. Çankaya Köşkunde 13 yargı orcanı temsilcisiyle göruşen Cumhurbaşkant, siyasal Itrtidar karştsmda Anavasa'dan doğan yeu kılerınin açiklığa kanışturulmasını istemektedır Bu (rırişimın yararlı oidoğunda kuşlru yoktur. Anavasamızın 4. maddfsi «Eferoenlik» başlısı altında şıınları YETKt VE BUNÂL1M «ıı sartsız Turk milletinindir. Mıllet. egemenliğinl Anayasa nın Isoyduğu esaslara gore, jetlöli organlar eliyle kntlanır > Anayasa da j azılı yetkili orpnlardan birı Cumhurbaşkanlığında oluşmaktadır. Nıtekim 1961 Anajasasının itancı bnlumu yurutmeye ayrılmış \e jurutme orgatu kapsamında Cumhurbaşkanının gorev ve yetkileri sıralanmıştır. Sayın Koruturk'un varsılarm organını olusluran kurıımların bişkanlarıvla damsına nıtellğtnde toplantılar vapması ve bu çorn>>melrnJe ulke*ı kotme vurnkleven etkenlere deeçın tattısnıalar vapılması doğjldır Basına \ansnan hahçrlere eöre, yargı organlannın baskanlan Lurvıhurbaıkanın,j vetktlı bulunrtıüunn acıklamı^lar ve icine bunalımdan nasıl çıkılaeagi sora suna Tanıl sramıjlardır. Ne vdtr tcı, sorunun vanıtı pek karma^ık olmasa jercktir Bu* gun Turkıye'de efemenbgi, hlçbir anavasal knrulusla ve otg*nla pavlasmava vanaşma^Jn bir sı ?a«ral iktidar vardır. tktıdann başı çogrı kex b« eğilimini açıkça, dile cetirmekten kaçmmamaktadır. MC hukumetimn jfuvenoyu alır almaz TRT Genel MiıdurSnn vasalara avkırı bi r i<lemle rirmesi, ve bn dPCi"itirmenİD nıınsuz nlduğunu saptavan orsanJannın kararlarını htçe sav rnası. Turkive'deH kötü ıjidişio \e ağır bunaiımın aç»k örneklerınden ölrisidır. Bngnn nlkemızde sann Cumtiurbaskanunız Korulıirk yetkilerını yasalara saygıtı bır htırlik(l>e»amı S» S Sü S Aa) •*••*•• Savcıiık, Erginbay'ın öldürülmesi olayında polisin ihmalini saptayarak soruşturma açtt Doğan KATIRCIOĞLU Istanbul Savcılığı gazetecı Zekı Erginbay'ın kaçınlarak ol durulmesı olaytnda polısın ın malını sapta'.arak soruşturma açmıştır. Savcıhğın, pohsm go revıyle ilgil ı olarak saptadiğı «ıhmaller» şoyledır C ODTU'nün yeni Rektörü Prof. Tan: «Milli birlik ve beraberlik ruhımu hâkim kılacağız» ANKARA, (Cnmhun\et Burosu) ODTU Rektorluğune Prof Hasan Tan atanmış'ır Dun ^ore\e başlayan Tan •Cnıversıtervuzde Ataturk ılkeleımı, Iıkır ozgu 'uğUnu, mılh bırhk % De'dbplık rue hunu. bıhmsel araş ınıalara hakım kılacağız. demıstır. Eskı Rektor Ilgaz Alyanak ın Mut«\ellı He>etmce ı»ore\ırıden alınması uzenne ıta ^}'<ı jakın bır süredır boş bulunan Reıitorlug" atanan hasan Tan. 10 yıldanberı ODTL'de gorev vapniak*£»dır Unıversıtenm Psı^olon boıuriıu baş kanı olan Tan, ODTU çe,relemd* A\dmlar Ocagı a' esı VP MHP egılımh olarak 'oıUnm*kt<>d. r 1922 yıl'nda Karaman da oo>Ba • > T3'i, edeo^^at ogretme.ıı o ?ra% ha\ata atı'mış Amerirce'da p«.ı o lon oğrenıvm vatJtıkt'n so'ra 1901 1P Doçeır 1%3 ae ProEeşr r DISK'IN ÇAUŞMA YAŞAM1NDA 10. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI lükçü demokrasıyl konıyucu uğraşlannızda sürelcll basanlar dılerım» detnışur. TSIP Genel Başkaru Ahmet Kaçmaz da gonderdıgl mesajda DISK'ı en onetnlı demokrası kalelenndeo bın olarak nıtelemıştır. Istanbul'da saet lö'de Spor ve Sergl Sarayında başla van torene DISK bunjesindekı sendıka yonetıcüen yanuv da, çok sayıda ışçı ve konuk salonu doldurtnuşlardır. Salonu suslejen afış ve pankartlarda da demokrası ve baskısız, savaşsız, somurusuz dünya ozlemmj ılade eden sloganlar >er almıstır Yapılan konuşmalarda DISK'ın 10 yıllık tanhınde gcrı donulmez kazammlar elde ettığı belırtılerek somurusuz bır toplum içın mucadelemn surdurüleoeğı ka>dedılmıştır. (r>e\amı Sa 9, Su 1 de) KATSAYI DEĞi$iKLtĞi KOMiSYONDA BUGÜN ELE AUNIYOR ANK %RA, ICumhumet KC Cumhunyet Senatosunda Y c katsajı değışıkhğınden sonr malî yılı butçe yasa tasan gun yenıden ButçePlan i Konusyonunda ele aanaca) Katsaymın (12)'ye 7uksel sme karşı çıkan AP'lı uj Kanna Komısyonda çoğu bulunznası, sorunu jemder şıhr hale getırmışur. Kor toplam 50 uyeden oluşma! Bunun 24'ü AP uyelen, ?A ğer savasal partı uyelen ılı senator ve kontenıan uye Katsayınm Senatodan one nusyonda 12'je yukseltılmf landıgı sırada, AP'U üyeler da kontenjan senato'lerde yat Baykara ıle Fethı Çı aynı dogrultuda ov kullar ve 26 oyla çogunlu'* sağ'. katsayının ll'de kalrrası • (Devamı Sa 9, Su
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog